KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD"

Transkrypt

1

2 KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD PIOTR FILIPKOWSKI MACIEJ FRĄCKOWIAK PIOTR JANOWSKI MAREK KRAJEWSKI IRENEUSZ KRZEMIŃSKI JOANNA KUBICKA LÁSZLÓ KÜRTI CLAUDIA MITCHELL MARTA ALEKSANDRA OLEJNIK LECHOSŁAW OLSZEWSKI TOMASZ RAKOWSKI MONIKA ROSIŃSKA TOMEK RYGALIK LIZ SANDERS BOGNA ŚWIĄTKOWSKA TOMASZ SZLENDAK DAWID WIENER MARTA ŻAKOWSKA

3 Kolaboratorium Zmiana i współdziałanie Collaboratory On Participatory Social Change

4 Redakcja naukowa Maciej Frąckowiak Lechosław Olszewski Monika Rosińska Redakcja i korekta tekstów Monika Depczyńska Lechosław Olszewski Anna Baziór Tłumaczenie Biuro tłumaczeń Kwartet Opracowanie merytoryczne tłumaczeń Maciej Frąckowiak Monika Rosińska Wydawca Fundacja SPOT. Opracowanie graficzne i skład Innovations Sp. z o.o. Fotografie Ze zbiorów autorów ISBN: Poznań 2011 Publikacja została wydana w ramach projektu Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury. Więcej informacji na:

5 Kolaboratorium od początku zakładało promocję wśród projektujących przedsięwzięcia społeczno-artystyczne myślenia umożliwiającego zastąpienie postawy eksperta postawą mediatora, którego zadaniem staje się dążenie do zidentyfikowania i zaangażowania przy projektowaniu zmian jak największej liczby osób i rzeczy współkształtujących dane zjawisko, proces czy problem; a dalej mapowanie, artykułowanie i uświadamianie różnorodnych, często sprzecznych ze sobą doświadczeń, rodzajów wiedzy, czy szerzej: typów racjonalności. Jeżeli można tu mówić o kreatywności, to jest ona nie tyle własnością pojedynczych aktorów społecznych, ile raczej sieci ich wzajemnych relacji, do których wnoszą nie tylko swoje przemyślenia, ale także wcielone umiejętności, afekty, przedmioty i nawyki. The Collaboratory project from the very beginning aspired to promote among the initiators of social and artistic projects a different way of thinking, which would allow to substitute the attitude of an expert with that of a mediator whose role is to identify and engage in the process of designing the change as many persons and objects contributing to the relevant phenomenon, process or problem, as possible; and, subsequently, to map, articulate and make evident various, often contradictory, experiences, expectations and types of knowledge or types of rationality. If we can speak of creativity here, it is not really owned by individual actors, but rather by the networks of their relations to which they contribute not only their reflections, but also their embodied skills, affects, things and habits.

6

7 Spis treści Table of contents Zamiast wstępu, Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska... Instead of an Introduction, Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska Sztuka publiczna/animacja kultury Public/Community Art... Sztuka publiczna od zagęszczania dyskusji do zagęszczania jednostek, Marek Krajewski... Public Art: From Densifying the Discussion to Densifying Individuals, Marek Krajewski... Aktywna poezja. Kilka uwag o sztuce w przestrzeni publicznej, Michał Bieniek... Active Poetry: A Few Comments on Art in Public Space, Michał Bieniek... Fotografia jako ekspozycja podmiotowości. Rozmowa z Wendy Ewald... Photography for Exposing Peoples Power. The Interview with Wendy Ewald... O współdziałaniu w animacji kultury, Joanna Kubicka... On Cooperation in Culture Animation, Joanna Kubicka... Realizacja jako przestrzeń emancypacji. Z An van Dienderen o kolektywnym wideofilmowaniu The Production Process as a Site of Empowerment. About Community Video with An van Dienderen Fotografia, architektura, zmiana Photography, Architecture, Change... Praca nad/praca z, czyli jak pacjenci uczą lekarzy swojej choroby. Rozmowa z Richardem Chalfenem... Working on/working with: Patients Teaching Physicians about Their Illness. The Interview with Richard Chalfen... O autofotografii. Rozmowa z Piotrem Janowskim... On Auto-Photography. Interview with Piotr Janowski... Ujmowanie ludzi w obrazie i zachowywanie obrazu. Obszary uczestnictwa w fotogłosie, Claudia Mitchell... Putting People in the Picture and Keeping People in the Picture, Claudia Mitchell... W stronę zmiany systemowej: projektowanie w interesie publicznym, Bryan Bell... Towards Systemic Change: Design in the Public s Interest, Bryan Bell Konsultując codzienność Consulting the Everyday... Kiedy badani stają się badaczami. Rozmowa z Ireneuszem Krzemińskim... When the Researched Become the Researchers. The Interview with Ireneusz Krzemiński

8 8 Konsultacje tylko proszę kulturalnie!, Marta Aleksandra Olejnik... Consultations Mind Your Manners, Please!, Marta Aleksandra Olejnik... Krótkie spięcia. Bogna Świątkowska w rozmowie o współdziałaniu... Short-Lived Clashes. Bogna Świątkowska Talks about Collaboration... Aktorzy jutra rodzą się w grantach. Rozmowa z Tomaszem Szlendakiem... Actors of Tomorrow are Born among Grants. The Interview with Tomasz Szlendak... Obiekty relacyjne w przestrzeniach publicznych, Joanna Erbel, Marta Żakowska... Relational Objects in Public Space, Joanna Erbel, Marta Żakowska... Jak rozciągnąć demokrację na rzeczy? Rozmowa z Krzysztofem Abriszewskim... How to Extend Democracy to Things? The Interview with Krzysztof Abriszewski Praktyka współprojektowania Praxis of Co-Designing... Kiedy sięgnąć po szpadel, a kiedy po grabie, czyli współprojektowanie z perspektywy projektanta. Rozmowa z Tomkiem Rygalikiem... When to Grab a Spade and When a Rake: Co-Design from a Designer s Perspective. The Interview with Tomek Rygalik... Ekspertyza codzienności albo lekcja pokory. Rozmowa z Dawidem Wienerem... An Expertise of Everyday Life or a Lesson in Humility. The Interview with Dawid Wiener... Poza przywilej. Tomasz Rakowski w rozmowie o kreatywności wykluczonych... Beyond a Privilege. The Interview with Tomasz Rakowski about the Creativity of the Excluded Laboratorium (współ)projektowania: eksperymentowanie z rozwiązaniami przyszłości. Szkoła designu w poszukiwaniu nowych form uczestnictwa, Thomas Binder... The Co-Design Laboratory: Rehearsing the Future. A Design School Pursuing New Modes of Participation, Thomas Binder... Ludzie są kreatywni, jeśli dać im do tego narzędzia. Rozmowa z Liz Sanders... People Are Creative if You Give Them Tools. The Interview with Liz Sanders Dzielenie się pamięcią Sharing the Memory... O ratowniu historii przed Historykami. Rozmowa z Ewą Domańską... On Rescuing History from Historians. The Interview with Ewa Domańska

9 9 Oral history jako historia podmiotowa, Piotr Filipkowski... Oral History as Subjectivity in History, Piotr Filipkowski... Zauroczenie obrazem. Fotografia i budowanie wspólnoty na Węgrzech, László Kürti... Visual Enchantment: Community Building and Photography in Hungary, László Kürti Zamiast zakończenia Instead of Conclusion... Krok w stronę poziomego społeczeństwa? Właściwie, dlaczego nie..., Rafał Drozdowski... A Step Towards a Horizontal Society? Actually, Why Not..., Rafał Drozdowski O autorach Notes on Contributors

10

11 Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska Zamiast wstępu Zazwyczaj wstępy służą redaktorom opracowań do tego, by wyjaśnić przyczyny zestawienia takich, a nie innych tekstów, przedstawić własną ich interpretację oraz aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby się pojawić u potencjalnego czytelnika. Gdybyśmy pisali ten wstęp przed rozpoczęciem realizacji projektu Kolaboratorium popularyzacja współdziałania w kulturze lub nawet na jego początku, to z dużym prawdopodobieństwem tekst ten dalej rozwijałby się w takim właśnie stylu. Dzisiaj jednak nie będziemy nawet próbowali sprostać tak postawionemu zadaniu, a już na pewno nie chcielibyśmy rozwiewać niczyich wątpliwości. I to wcale nie dlatego, że uważamy wybór zamieszczonych poniżej tekstów za oczywisty lub redakcyjny komentarz za zbędny. Dzisiaj jesteśmy bogatsi o doświadczenie, dzięki któremu problemy współdziałania w zmianie społecznej i demokracji partycypacyjnej nie są już dla nas jedynie intelektualnym wyzwaniem, pozwalającym w nowy/inny sposób myśleć o kulturze, ale realnymi zjawiskami mogącymi odnosić się do szerokiego spektrum naszych codziennych działań. Mamy więc z jednej strony głębokie przekonanie o potrzebie popularyzacji idei partycypacji i jej pokrewnych koncepcji, z drugiej jednak także świadomość ograniczeń i zagrożeń, które pojawiają się wraz z próbami ich wprowadzania w życie. Nadal więc jesteśmy entuzjastami szerokiej współpracy na każdym możliwym etapie powstawania, realizacji i oceny projektu, ale mówiąc kolokwialnie już po przejściach Zamiast wstępu chcielibyśmy naszkicować archeologię projektu, założenia i krótko przedstawić jego efekty. Na początku jednak wytłumaczyć się z przyjętej nazwy Kolaboratorium. Z jednej strony bowiem w niebezpieczny sposób przywołuje ono pojęcie kolaboracji, które od czasów II wojny światowej określa historyczne zjawisko dobrowolnej współpracy obywateli państw podbitych z władzami okupacyjnymi, z drugiej zaś bliskie jest utożsamienia z laboratorium, a więc określeniem miejsca, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe w ściśle kontrolowanych warunkach. Oba te pojęcia, co prawda, wyznaczają granice pola semantycznego kolaboratorium, ale w żadnym razie się do niego wprost nie mogą odnosić. Kolaboracja mogłaby mieć zastosowanie w naszym projekcie tylko wtedy, gdybyśmy pozbyli się jej negatywnych konotacji i odzyskali pierwotne znaczenie tego słowa związane z określeniem jakiejkolwiek współpracy, której jednym z głównych zadań pozostaje urefleksyjnienie i dyskusja o uczestnikach, warunkach i przedmiocie współdziałania. Laboratorium natomiast mogłoby o tyle opisywać nasz projekt, o ile pozbawione by zostało związku z możliwością precyzyjnego przewidywania wyników pracy już w punkcie wyjścia, ścisłego podziału ról oraz ograniczeniem do sztucznego pomieszczenia, odciętego od codziennego kontekstu problemów, z którymi chcemy się mierzyć. Uzasadnieniem naszych działań było założenie, że obserwowane obecnie procesy demokratyzacji i upodmiotowienia, z jednej strony, sprawiają, że jednostki nie chcą już być bierne wobec mechanizmów społecznych i coraz częściej stają się aktywnymi aktorami życia zbiorowego, którzy mają coraz większy wpływ na jego kształt. Z drugiej strony (i cokolwiek paradoksalnie), przyjęliśmy, że realizacja tych postulatów wymaga zerwania z redukowaniem ludzkiej aktywności i ludzkich doświadczeń do wiedzy dającej się wyrazić słowami, jak i poszerzenia samego myślenia o życiu społecznym, które zbyt często widzimy jako efekt działań jedynie ludzi, zapominając o roli, którą w jego wytwarzaniu pełnią chociażby obrazy, przedmioty, ciała czy technologia. Mówiąc wprost, rzeczywistość, z którą się mierzymy, w której trwamy i którą czasem chcemy naprawiać, jest dziś z różnych powodów (wspomnieliśmy tylko o części z nich) bardziej niż kiedykolwiek złożona. W konsekwencji, jakiekolwiek planowanie

12 12 Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska kulturowego upodmiotowienia czy raczej jak słusznie zwraca uwagę Marek Krajewski uspołecznienia, zakładać musi zastępowanie kultury eksperckiej kulturą partycypacji, w której komunikacja symboliczna traktowana jest jako ważny, ale nie jedyny wymiar jej organizacji. W praktyce oznacza to i z takim założeniem tworzyliśmy projekt Kolaboratorium zaakceptowanie współdziałania jako podstawowej zasady organizującej proces planowania i przeprowadzania przedsięwzięć społeczno-artystycznych. Co istotne, tak rozumiana kolaboracja wymaga również opracowania i wykorzystania odpowiednich narzędzi, które ją urzeczywistnią (np. dyskusji grupowych, obserwacji uczestniczących, technik projekcyjnych, eksperymentów, a także technologii nowych mediów). Chcieliśmy, aby projekt Kolaboratorium popularyzował takie formy projektowania zmian społecznych, zawdzięczających swoją skuteczność identyfikowaniu oraz aktywnemu zaangażowaniu osób, które na zmianie wywołanej wspólnym działaniem miałyby skorzystać, oraz upowszechnił refleksję teoretyczną i metodologiczną im towarzyszącą. Zamierzaliśmy także uczynić nasz projekt platformą międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy aktorami, którzy w różnych obszarach życia społecznego zajmują się tak rozumianym no właśnie uspołecznianiem. Mieliśmy nadzieję, że będzie ona służyć wymianie doświadczeń, edukacji, nabywaniu umiejętności oraz popularyzacji jak lubią to określać rozmaite instytucje dobrych praktyk w kręgach instytucji publicznych i prywatnych, a także wśród liderów i członków społeczności lokalnych. Naszym celem nie było więc tylko zwiększenie stopnia upodmiotowienia uczestników kultury, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi i promowanie takich postaw, które oczywistą relację animatorów i animowanych przekształcają w bardziej skomplikowaną sieć interakcji uczestników projektu. Nie była to wcale próba łatwa i jak każda niekoniecznie skazana na sukces przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze do czego jeszcze wrócimy idea kolaboratorium urzeczywistniła się nie tylko w tytule i mamy nadzieję, treści, lecz także w sposobie zorganizowania projektu: nasza rola jako inicjatorów i koordynatorów sprowadzała się do moderacji i próby zmapowania sieci kontekstów, które składają się na rozważane zagadnienie. Budowa tej sieci była badaniem w działaniu, co oznacza, że chociażby dołączaniu do niej zaproszonych prelegentów i dyskutantów towarzyszyło odkrywanie kolejnych, nieprzewidzianych wcześniej aktorów i terytoriów. Na początku nic nie było więc oczywiste ani konkretne, może poza terminami (wielokrotnie zresztą odkładanymi), w których musieliśmy rezerwować loty i zamykać listę prelegentów. Drugi kłopot wiązał się z tym, że wszyscy wyrastamy i zmagamy się z powszechnie obowiązującą w Polsce koncepcją działań na rzecz zmiany społecznej prowadzonych zarówno przez instytucje zajmujące się zmniejszeniem obszarów wykluczeń w społeczeństwie, jak i indywidualnych aktywistów: animatorów kultury, artystów społecznych, projektantów i architektów, naukowców i innych opierającą się w większości na zasadach kultury eksperckiej. Zgodnie z tą koncepcją dobrze wykształceni, posiadający odpowiedni kapitał kulturowy i przyzwolenie społeczne, a ostatnio także kreatywni aktywiści próbują aplikować swoje wyobrażenia na temat pożądanych form życia społecznego konkretnemu środowisku, nie biorąc często pod uwagę ani oczekiwań osób finansujących projekt, ani tych, dla których jest on realizowany. Kolaboratorium natomiast od początku zakładało promocję wśród projektujących przedsięwzięcia społeczno-artystyczne myślenia umożliwiającego zastąpienie postawy eksperta postawą mediatora, którego zadaniem staje się, w pierwszej kolejności, dążenie do włączenia/uwzględnienia przy projektowaniu zmian jak największej liczby osób i rzeczy dane zjawisko, proces czy problem współkształtujących; a dalej mapowanie, artykułowanie i uświadamianie różnorodnych, często sprzecznych ze sobą doświadczeń, oczekiwań, rodzajów wiedzy (symboliczna, wcielona, delegowana w przedmioty), czy szerzej słowami Rafała Drozdowskiego typów racjonalności. Zatem tak pojmowane kolaboratorium, już nie jako

13 Zamiast wstępu 13 projekt, a bardziej metoda, stać się może jedną ze strategii działania na rzecz zmian w warunkach rosnącej złożoności kontekstu, który im towarzyszy. Co dla nas niezwykle istotne, kolaboratorium czyni to wszystko, promując jednocześnie sposób myślenia zakładający, że kreatywność, którą lubimy dziś traktować jako rezerwuar postępu i podstawowy zasób służący rozwiązywaniu bieżących problemów, jest nie tyle własnością pojedynczych aktorów, ile raczej sieci, w których wspólnie uczestniczą, wnosząc do nich nie tylko swoje przemyślenia, lecz także wcielone umiejętności, afekty, przedmioty i nawyki. Niestety w Polsce idea tak rozumianego współdziałania na rzecz radzenia sobie z problemami społecznymi na razie obecna jest przede wszystkim w dyskursie naukowym. Pomimo sporych sukcesów idei kulturowej partycypacji za granicą na takich obszarach, jak: sztuka publiczna, design, architektura, praca socjalna, socjologia stosowana czy animacja kulturowa, w rodzimym kontekście doświadczenie to tylko w niewielkim stopniu przekłada się na praktykę społeczną. Niewątpliwie przyczyną dynamicznego rozwoju tego typu przedsięwzięć w krajach anglosaskich jest fakt, że procesy demokratyzacji, upodmiotowienia, globalizacji zachodziły tam znacznie wcześniej niż w Polsce. Co jednak istotne, mamy wrażenie, że u nas podobne próby opóźniają nie tylko inne doświadczenia historyczne i nie tyle (jak się, niestety zbyt często, myśli) niski poziom aktywności społecznej, ile raczej brak przestrzeni otwartych dyskusji oraz sposobów popularyzacji refleksji naukowej dotyczącej kulturowej partycypacji wśród szerszej publiczności. Prowadzenie akademickich dyskusji nie sprzyja przecież upowszechnieniu tej skutecznej metodyki, nierzadko przeszkadza w ocenie potencjalnych narzędzi oraz utrudnia próby ich przenoszenia na inne dziedziny społecznej praktyki. Realizacja Kolaboratorium zakładała więc również poprawę tej sytuacji poprzez stworzenie interaktywnej platformy dyskusji zarówno o sposobach partycypacji, jak i ich społecznych efektach. Projekt Kolaboratorium ostatecznie składał się z trzech części. Jego rdzeniem były prowadzone przez zagranicznych i polskich praktyków (Claudia Mitchell, Brian Bell, Thomas Binder, László Kürti, Ewa Domańska, Marek Krajewski, Rafał Drozdowski, Piotr Filipkowski, Tomasz Rakowski, Tomasz Rygalik, Marta Olejnik, Michał Bieniek, Joanna Kubicka, Joanna Erbel i Marta Żakowska) otwarte seminaria, których celem była prezentacja praktycznych umiejętności niezbędnych w projektowaniu działań (emancypacyjnych, włączających, partycypacyjnych) w różnych obszarach (od animacji kultury po design). To właśnie one stanowią kanwę niniejszego tomu. Cykl wykładów i dyskusji skierowany był nie tylko do liderów zmian, a więc przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, lecz także do animatorów i członków społeczności lokalnych z różnych kategorii wiekowych i społecznych. Chcieliśmy, aby z jednej strony namysłowi teoretycznemu zawsze towarzyszyły konkretne przykłady z różnych obszarów działalności i różnych kultur, a z drugiej aby dyskusja o nich zawsze mogła być przeniesiona w polskie realia. Klimat i charakter tych spotkań w pełni oddają również prezentowane w tomie teksty. Wiele osób, których działania lub teksty uważaliśmy za kluczowe z punktu widzenia założeń naszego projektu, nie zdołało do nas dotrzeć lub też nie mogliśmy im stworzyć takich możliwości (Wendy Ewald, An van Dienderen, Richard Chalfen, Piotr Janowski, Ireneusz Krzemiński, Krzysztof Abriszewski, Dawid Wiener, Liz Sanders, Tomasz Szlendak i Bogna Świątkowska). Z tego względu zakładaliśmy, że integralnym elementem projektu staną się również ich refleksje na temat metod partycypacji, przedstawione w formie krótkich wypowiedzi. Początkowo planowaliśmy ująć je w odpowiedziach na pytania standardowego kwestionariusza, ale ostatecznie ankiety przekształciły się w zindywidualizowane wywiady, których zapis stanowi istotną część projektu Kolaboratorium i niniejszego tomu. To właśnie dzięki tym rozmowom mogliśmy nieco wyjść poza pierwotnie zarysowane ramy projektu.

14 14 Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska Ostatecznie wyodrębniliśmy pięć zasadniczych obszarów refleksji ( sztuka publiczna/ animacja kultury, fotografia, architektura, zmiana, konsultując codzienność, praktyka współprojektowania i dzielenie się pamięcią ), do których przyporządkowaliśmy zebrane teksty. Mamy nadzieję, że tak skonstruowany tom trafnie identyfikuje obszary, w których uczestnictwo postrzegane jest jako warunek skuteczności projektów stawiających sobie za cel rozwiązywanie społecznych problemów; zarysowuje tradycję, przemiany i uzasadnienia, które doprowadziły do upowszechnienia takiego sposobu myślenia o interwencji społecznej; prezentuje w czytelny sposób podstawowe narzędzia, tworzące warunki pożądanej współpracy i projektów, w których się ich używa, oraz wskazuje na problemy, związane z planowaniem i wprowadzaniem tak pojętej zmiany, a także na potencjalne sposoby ich rozwiązywania. Niniejsza publikacja podsumowuje projekt Kolaboratorium, ale go oczywiście nie kończy. Chcielibyśmy, aby rozwijał się on dalej dzięki stronie internetowej (www.kolaboratorium.pl), która w naszych zamierzeniach ma stać się płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt i wszystkimi zainteresowanymi współdziałaniem oraz narzędziem popularyzacji idei partycypacji. Oprócz materiałów z seminariów, transkrypcji wywiadów, zawiera ona także odsyłacze w postaci linków do najciekawszych projektów interwencji społecznej realizowanych w Polsce i na świecie, wskazówki bibliograficzne służące jako poręczna biblioteka zasobów oraz materiały wideo ze spotkań oraz towarzyszących im dyskusji. Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, zarówno prelegentom, dyskutantom, uczestnikom i wszystkim, którzy poświęcili nam swój cenny czas, oraz instytucjom: Narodowemu Centrum Kultury za dofinansowanie projektu, Fundacji SPOT. za stworzenie możliwości jego realizacji, Instytutowi Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wsparcie merytoryczne i zaufanie. Mamy nadzieję, że współdziałanie, którego byliśmy sprawcami, nie tylko pozwoliło nam lepiej zrozumieć zarówno ideę pracy w grupie, jak i jej praktykę (zapalenie gardła, walka z projektorem i mikrofonami czy rozkład jazdy pociągów drastycznie urywający gorące debaty dobitnie ilustrowały ograniczenia koncepcji redukujących współdziałanie w zmianie do deliberacji i właściwego jej komunikatu językowego), wzmocniło nas w zespołowych zmaganiach w realizacji zadań i przezwyciężaniu problemów, ale przede wszystkim przyczyniło się to do stworzenia powiązań, które zaowocują w przyszłości kolejnymi interesującymi projektami. Na koniec podkreślmy więc raz jeszcze to, co nie tylko wyraża nasze nadzieje związane z niniejszą pracą, ale było także główną ideą projektu Kolaboratorium : zawiązujcie nowe sieci relacji! W końcu to właśnie one stanowią o zmianie.

15 Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska Instead of an Introduction Typically, editors of compiled volumes use introductions to justify the choice of texts, present their own interpretations and clear away any doubts that could arise in the mind of the potential reader. If we had written this introduction before the commencement of the project Collaboratory: Promotion of Collaboration in Culture, or even at its early stage, the text would have most likely developed along such lines. But today we would not even try to face such a challenge and we definitely would not like to clear anybody s doubts. And this is not because we consider the selection of our contributors as obvious or the editorial note as redundant. Today we are richer for the experience thanks to which the issues of participation in social change and participative democracy have become to us not only an intellectual challenge leading to a new/different way of thinking about culture, but real life phenomena which can link to a broad spectrum of daily activities. On the one hand, we are deeply convinced about the need to propagate the idea of participation and the related concepts but, on the other, we are also aware of the limitations and threats which occur when we try to put it into practice. Hence, we are still enthusiasts of a wide-ranging collaboration at each possible stage of the project planning, implementation and evaluation; however, we are now seasoned enthusiasts. Instead of an introduction we would like to outline the archaeology of the project and briefly discuss its underlying assumptions and effects. Let us, however, begin with the explanation of the project name, Collaboratory. On the one hand, the word triggers a dangerous association with the term collaboration which since World War II has been used to refer to the voluntary cooperation of the people in the occupied countries with the occupier s authorities and, on the other, it brings to mind the image of a laboratory, a place where scientific experiments are carried out under strictly controlled conditions. Although both terms set the limits of the semantic field of the word collaboratory, they can in no way relate to it directly. Collaboration could refer to our project only if we were able to get rid of its pejorative connotations and restore the original meaning of the term pertaining to any form of co-operative venture, whose main objectives include reflection and discussion about the participants, terms and object of cooperation. The term laboratory could characterize our project if it did not involve the possibility of precise prediction of work results at the very beginning of the process, if we could avoid a strict division of roles and containment to an artificial space detached from the context in which the problems we want to face occur on a daily basis. Our actions stemmed from the assumption that the currently observed democratization and empowerment processes have led to a situation where individuals do not want to remain passive towards the social mechanisms and are becoming, more and more often, keen actors of the collective life, gaining a growing influence on its shape. On the other hand, however, we also assumed, somewhat paradoxically, that the fulfilment of such postulates would require departure from the tendency to reduce human activity and experience to verbally expressible knowledge, as well as, extension of the concept of social life which is perceived too often as the effect of human actions only, while forgetting about the contribution of such factors as images, objects, bodies or technology. In straightforward terms, the reality we are currently facing, in which we are emerged and which we sometimes try to fix is today for many different reasons (and we have mentioned only some of them) more complex than ever. Consequently, any attempts at cultural empowerment, or rather as Marek Krajewski rightly notices at societalization, should take into account replacement of the expert culture with the

16 16 Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska participatory culture in which symbolic communication is treated as an important, but not exclusive, organization dimension. In practical sense, this means and that was our underlying idea when setting up the Collaboratory project accepting collaboration as the fundamental principle organizing the process of planning and implementing social and art projects. The important thing is that collaboration understood in such a way also requires a proper setting and tools to materialize it (e.g., group discussions, participatory observations, projection techniques, experiments and new media technologies). Our intention was that Collaboratory should promote only those forms of designing social change, the effectiveness of which relies on identification and active involvement of the beneficiaries of the change brought about by joint actions and should disseminate the related theoretical and methodological reflection. We also wanted our project to become a platform of international and interdisciplinary cooperation between actors engaged in the so defined process of mind you societalization in various fields of the social life. We hoped it could serve the purpose of sharing experience, education, acquiring new skills and dissemination of as often referred to by different institution good practices among public and private institutions and the leaders and members of local communities. Hence, our goal was not only to increase the degree of empowerment of the culture participants, but primarily to attract the attention and promote attitudes which could help to transform the obvious relationship between the animators and the animated into a more complex network of interactions between the project participants. The attempt was not easy and as any attempt not necessarily destined to succeed, at least for two reasons. First of all, and we will come back to it later, the idea of collaboratory manifested itself in the name and, hopefully, in the content of the project, but also in the way the project was organized: our role as originators and coordinators was limited to moderation and attempt at mapping the network of contexts contributing to the issue under consideration. The building of the network was an experiment in action which means that, for instance, the joining of the invited speakers and panellists was each time associated with discovering new, unforeseen actors and territories. Thus, at the beginning nothing was obvious or defined, maybe with the exception of deadlines for booking the plane tickets and closing the list of speakers (postponed a number of times, anyway). The second problem was associated with the fact that all of us are rooted in and struggle against the commonly adopted in Poland concept of activities for the sake of social change. Such activities are conducted both by institutions in charge of counteracting social exclusion and by individual activists culture animators, socially engaged artists, designers, architects, scientists and many other people and in the majority of cases are based on the principles of expert culture. In line with that concept, well-educated, equipped with the necessary cultural capital and social acceptance and recently also creative activists try to implement their preconceptions of the desirable forms of social life in specific target communities, often disregarding the expectations of both the sponsors of the project and the intended beneficiaries. Collaboratory, on the other hand, from the very beginning aspired to promote among the initiators of social and artistic projects a different way of thinking, which would allow to substitute the attitude of an expert with that of a mediator whose role is, first of all, to include in the process of designing the change as many persons and objects contributing to the relevant phenomenon, process or problem, as possible; and, subsequently, to map, articulate and make evident various, often contradictory, experiences, expectations and types of knowledge (symbolic, embodied, delegated to objects) or to use a more general term suggested by Rafał Drozdowski types of rationality. In this sense, our collaboratory this time more of a method than a project can become one of the strategies of the change actions carried

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

digital_ia. 13 bio_kinetic_tech_art festival

digital_ia. 13 bio_kinetic_tech_art festival digital_ia. 13 digital_ia. 13 spis treści #bio _tiful art! ^ Microscopic Opera 22 Matthijs Munnik ^ BIOS i ZOE 24 Michał Brzeziński ^ Virus Video 24 Michał Brzeziński Paweł Janicki #share _your _creation

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA BYDGOSZCZ, 2012 RECENZENCI Prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski REDAKCJA dr

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport końcowy SMG/KRC Poland Media S.A.

Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport końcowy SMG/KRC Poland Media S.A. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Magdalena Paul dr hab. Marlena Plebańska Kamil Sijko

Magdalena Paul dr hab. Marlena Plebańska Kamil Sijko 1 ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa tel.: 22 273 70 00 e-mail: kancelaria@mir.gov.pl www.mir.gov.pl WYKONAWCY Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo