RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego"

Transkrypt

1 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej PONOWNE UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE SEKCJA ORGAN UWAGA STANOWISKO MIR UWAGI OGÓLNE MF Proponowany stopień złożoności opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wpłynie na wzrost odpłatności za sporządzanie tych świadectw, a tym samym może hamująco wpływać na dynamikę transakcji na rynku nieruchomości. RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego i redakcyjnego. 2 MG 1. W odniesieniu do 2 pkt 8 - należy zauważyć, iż pojęcie system" występuje już w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). W związku z tym, w celu zapewnienia przejrzystości polskiego ustawodawstwa, użyty w przedmiotowym rozporządzeniu termin system" (tj. system techniczny, prosty system ogrzewczy, złożony system ogrzewczy etc.) należy zastąpić innym sformułowaniem. W tym przypadku, wydaje się właściwym utrzymanie dotychczasowej terminologii w tym zakresie, zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (tj. ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie). 2. W odniesieniu do 2 pkt 14 - zgodnie z projektem rozporządzenia termin energia użytkowa" oznacza energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie...", czyli jest to energia tracona w wyniku Uprzejmie wyjaśniam, iż sposób obliczania charakterystyki energetycznej został uporządkowany, a jego zakres uległ nieznacznemu zwiększeniu, w wyniku którego należy przeprowadzić dodatkowe 3 elementarne operacje arytmetyczne oraz wskazać źródła bardziej szczegółowych informacji dot. charakterystyki energetycznej. Dodatkowo, procedura obliczeniowa została uporządkowana oraz wprowadzono metodę licznikową. Warto zauważyć, że wpływ projektowanej regulacji na wartość świadectw charakterystyki energetycznej jest niewielki, ponieważ wartość świadectwa charakterystyki energetycznej stanowi mniej niż 1 % wartości budynku. Pojęcie system w rozumieniu projektu rozporządzenia obejmuje wyposażenie techniczne budynku, na które składa się instalacja i źródło ciepła. W ocenie MIR inne sformułowanie nie odda w pełni tego znaczenia. Warto zauważyć, że proponowane w piśmie Pana Ministra pozostawienie takich pojęć jak np. ogrzewanie także nie koresponduje ze znaczeniem tych słów, gdyż w tym przypadku jest mowa o ogrzewaniu, czyli procesie dostarczania ciepła do pomieszczeń, a nie o instalacji i źródle ciepła. Ponadto, zwracam uwagę, że pojęcie system występuje w polskim porządku prawnym także pod innymi znaczeniami jako: system oświaty system ubezpieczeń społecznych system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W ustawie Prawo energetyczne jest mowa o systemie przesyłowym, dystrybucyjnym, czyli o takim, który nie dotyczy budynku. W 2 projektu zdefiniowano energię użytkową, tak samo jak energię końcową i pierwotną. Wprowadzając zaproponowane pojęcie straty energii użytkowej konsekwentnie należałoby zmienić ww. definicje 1

2 typowego przenikania przez przegrody budowlane. Wydaje się zatem, iż w tym przypadku bardziej adekwatne byłoby użycie terminu straty energii użytkowej" zamiast terminu energia użytkowa". RCL Projekt rozporządzenia wymaga dopracowania w zakresie dotyczącym zastosowanych w nim odesłań do przepisów techniczno-budowlanych" (np. w 2 w pkt 3, 5 i 6). Wskazanie konkretnej jednostki redakcyjnej ust. 2 przepisów techniczno- budowlanych" pozwala przypuszczać, że intencją autorów jest, by pod pojęciem przepisy technicznobudowlane" rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), jednak powinno to wynikać wprost z projektu rozporządzenia, a nie stanowić przedmiot interpretacji. 3 MŚ W 3 ust. 3 i 4 projektu proponuję zastąpić słowo forma" słowem postać", analogicznie do 3 ust. 1 projektu. 4 RCL W projekcie rozporządzenia określono jeden wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (w załączniku nr 1 - stosownie do treści 4 projektu). Jednakże w tytule projektu rozporządzenia oraz w tytule rozdziału 2 jest mowa nie o wzorze, a o wzorach tych świadectw. Powyższa rozbieżność powinna zostać wyjaśniona i usunięta. 5 MG W odniesieniu do 5 pkt 3 - mając na względzie ww. uwagę do 2 pkt 14, termin zapotrzebowanie energii użytkowej" wydaje się błędny. 8 RCL Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej w 8 projektu rozporządzenia wyrazy uchyla się" należy zastąpić wyrazami traci moc". Załącznik nr 1 MF 1. We wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dodano pozycję dotyczącą wielkości emisji C0 2. Należy wskazać, że stanowi to przekroczenie upoważnienia ustawowego, wynikającego z art 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz, U. z 2010 r, Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.). Kwestie związane z emisją CO2 nie wynikają również z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i odpowiednio na straty energii użytkowej, końcowej, pierwotnej. W ocenie MIR nie ma takiej potrzeby, w szczególności że funkcjonują one w normalizacji. W 2 pkt 3 przy definicji przestrzeni ogrzewanej dodano informację nt. temperatury wewnętrznej, której wartość określona została w 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). W dalszej części rozporządzenia jest odesłanie do przepisów, o których mowa w 2 pkt 3. W projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy wzory świadectw charakterystyki energetycznej: dla budynku, dla lokalu mieszkalnego oraz dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. (patrz wyżej odniesienie do uwagi MG do 2 rozporządzenia) Odnośnie umieszczenia w świadectwie charakterystyki energetycznej wartości emisji CO 2, uprzejmie informuję, iż w ocenie MIR delegacja zawarta w ustawie Prawo budowlane tego nie wyklucza. W delegacji jest mowa o danych ilościowych i wskaźnikach charakterystyki energetycznej, zatem wartość emisji CO 2 można uznać zarówno jako daną ilościową, jak i wskaźnik charakterystyki energetycznej. Natomiast w odniesieniu do 2

3 MŚ Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 2. Wątpliwości budzi również rozszerzenie zakresu świadectw energetycznych o obliczenia przewidywanej ilości zużywanego nośnika energii z podziałem na cel jego wykorzystania, co ma umożliwić oszacowanie orientacyjnych kosztów eksploatacji budynku. Wydaje się, iż oszacowanie tych kosztów nie jest celem dla którego wprowadzono instytucję świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 1) we wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w części Oceniany: budynek/lokal mieszkalny/część budynku stanowiąca samodzielną całość technicznoużytkową" przewiduje się podanie celu wykonania świadectwa. Przedmiotowe świadectwo jest ważne 10 lat, niezależnie, od celu jego wykonania, wydaje się zatem, iż nie ma potrzeby umieszczania w nim ww. informacji; 2) w tabeli,przewidywana ilość zużywanego nośnika energii przez budynek/lokal mieszkalny/część budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową" (str. 5), należy dodać za jaki okres powinna być szacowana ilość nośnika energii (np. rocznie); 3) w tabeli Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku/lokalu mieszkalnego/części budynku": a) w wierszu Podział powierzchni użytkowej" należy dodać odnośnik, który będzie określał, jakie informacje kwestii, iż umieszczenie wartości emisji w świadectwie nie wynika z dyrektywy 2010/31/UE, informuję, iż w pkt 2 załącznika I do dyrektywy jest mowa, że charakterystyka energetyczna budynku zawiera wskaźnik charakterystyki energetycznej. Ponadto, warto zauważyć, że MSZ nie uznał wprowadzenia emisji CO 2 za wykroczenie poza postanowienia dyrektywy. Nadmieniam, że w wielu innych krajach UE, tj. w Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Portugalii, Malcie, Luksemburgu, Łotwie, Irlandii, Grecji, Francji, Bułgarii, Belgii, Austrii, na Cyprze, w świadectwach zawarto informację nt. emisji CO 2. W odniesieniu do uwagi dotyczącej umieszczenia w świadectwie przewidywanej ilości zużywanego nośnika energii, informuję, iż zawarcie takiej informacji pozwoli na pełniejszą ocenę budynku, części budynku oraz lokalu mieszkalnego. W trybie konsultacji społecznych kilka podmiotów zgłosiło uwagę, aby umieścić taką informację, właśnie ze względu na potencjalnego nabywcę świadectwa (lub budynku/lokalu mieszkalnego/części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową), któremu łatwiej będzie zrozumieć przedstawione wartości. Ponadto, warto zauważyć, że koszty wprowadzono także w świadectwach charakterystyki energetycznej we Francji oraz Belgii. Przewidywana ilość zużywanego nośnika energii wyznaczana będzie w skali roku. a) Na stronie 4 świadectwa charakterystyki energetycznej w objaśnieniach do świadectwa dodano pozycję: Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:.m 2, część garażowa: m 2, 3

4 Załącznik nr 2 pkt 2 MG powinny zostać tu zawarte, b) brak jest uzasadnienia do konieczności umieszczania na świadectwie informacji dotyczącej liczby użytkowników/mieszkańców (str. 6). W związku ze zmianą metodologii liczenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową bierze się bowiem pod uwagę powierzchnię użytkową, nie zaś liczbę użytkowników, c) brak jest uzasadnienia do umieszczania na świadectwie wśród informacji o systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej pozycji Regulacja i wykorzystanie ciepła" (str. 6). W załączniku 2 w pkt 7 ppkt 7.2 System przygotowania ciepłej wody użytkowej" znajduje się odniesienie jedynie do sprawności wykorzystania ciepła, dodatkowo przyjmuje się że wynosi ona 1,0. d) w wierszu System wbudowanej instalacji oświetlenia" (str. 6) należy dodać, że dotyczy on tylko budynków użyteczności publicznej. Analogiczną zmianę należy wprowadzić także w tabeli Wskaźniki zapotrzebowania na energię w zależności od rodzaju nośnika energii oraz systemu technicznego" w kolumnach Oświetlenie wbudowane" (str. 7). 4) w tabeli Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP w zależności od rodzaju nośnika energii oraz systemu technicznego [kwh/(m2rok)] (str. 7) należy dodać informację, ze chodzi o energię nieodnawialną. 5) w objaśnieniach do wzoru (str. 8) w ostatniej ramce, w pkt 1, w odniesieniu do klasy energetycznej G użyto sformułowania najbardziej energochłonny, natomiast w załączniku nr 2 pkt 1 ppkt 1.3. (str. 9) w odniesieniu do tej samej klasy energetycznej zastosowano pojęcie najmniej energooszczędny", proponuje się zatem ujednolicenie terminologii w odniesieniu do klasy energetycznej G. Nie jest jasny sposób określenia i wartości liczbowe dla poszczególnych klas energetycznych. Uzupełnienia w tym zakresie wymaga uzasadnienie do przedmiotowego rozporządzenia. część usługowa: m 2, część techniczna:..m 2 ).. b) c) d) Uwaga częściowo uwzględniona Rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się jedynie w przypadku budynków mieszkalnych, części budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. Taka informacja zostanie zawarta w kartach świadectwa charakterystyki energetycznej. W związku z rezygnacją z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych, uwaga staje się bezprzedmiotowa. W związku z rezygnacją z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych, uwaga staje się bezprzedmiotowa. Rezygnacja z klas związana jest z uzależnieniem klas energetycznych od wartości wskaźnika EP, a nie od wartości wskaźnika EK, co było podnoszone podczas konsultacji społecznych. Wprowadzenie klas mogłoby spowodować mylne ich interpretowanie. Wówczas klasa A 4

5 Załącznik nr 2 pkt 3 Załącznik nr 2 pkt 7 MŚ Ponadto uprzejmie przypominam o konieczności dostosowania ww. projektu rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926), które to rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W załączniku nr 2 pkt 2 Wyznaczanie klasy energetycznej" przedmiotowego projektu wskazano klasy energetyczne bez uwzględnienia docelowego skokowego dojścia do oczekiwanych klas energetycznych do roku 2021 r. (a do 2018 r. w przypadku budynków użyteczności publicznej). Istnieje zatem obawa iż będą one nieaktualne i mylące już w momencie wejścia w życie rozporządzenia, a na pewno w kolejnych latach, gdzie zgodne z prawem nowo powstałe budynki będą podlegały, coraz to wyższym wymaganiom. Wydaje się, że skala klas energetycznych powinna być rozmieszczona w sposób mniej wprowadzający w błąd. MŚ MŚ w pkt : 3 w ppkt 3.1 (str. 12) wskazuje się na przepisy dotyczące sposobu monitorowania wielkości emisji. Należy doprecyzować o jakie przepisy chodzi 1) W tabeli 6 (str. 18) należy dodać wiersz dotyczący sprawności dla kotłów na biomasę automatycznych i o mocy powyżej 100 kw. Ponadto w celu poprawy czytelności przedmiotowej tabeli proponuję pogrupowanie zawartych w niej pozycji charakteryzujących się takimi mogłaby oznaczać budynek najmniej energochłonny, a klasa G najbardziej energochłonny, podczas gdy w rzeczywistości klasa A oznaczałaby budynek, który cechuje najniższe zużycie nieodnawialnych zasobów energii, a klasa G najwyższe. Bowiem, wskaźnik EP nie wskazuje orientacyjnego zużycia nośnika energii, świadczy jedynie o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną. Ponadto, należy zauważyć, że w przypadku urządzeń zużywających energię elektryczną wprowadzono klasy energetyczne uzależnione od zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie. Odnośnie uwagi dotyczącej dostosowania projektu rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926), uprzejmie informuję, iż zrezygnowano z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych. Związane jest to z uzależnieniem w projekcie klas energetycznych od wartości wskaźnika EP, a nie od wartości wskaźnika EK, co było podnoszone podczas konsultacji społecznych. Wprowadzenie klas mogłoby spowodować mylne ich interpretowanie. Wówczas klasa A mogłaby oznaczać budynek najmniej energochłonny, a klasa G najbardziej energochłonny, podczas gdy w rzeczywistości klasa A oznaczałaby budynek, który cechuje najniższe zużycie nieodnawialnych zasobów energii, a klasa G najwyższe. Bowiem, wskaźnik EP nie wskazuje orientacyjnego zużycia nośnika energii, świadczy jedynie o świadczy jedynie o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną. Ponadto, należy zauważyć, że w przypadku urządzeń zużywających energię elektryczną wprowadzono klasy energetyczne uzależnione od zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie. W obliczeniach wielkości emisji CO 2 odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142). Uwaga częściowo uwzględniona W tabeli 6 dodano następujące pozycje: 6 Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o 0,70 mocy powyżej 100 kw 7 Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy 0,75 5

6 Załącznik nr 2 pkt 9 Załącznik nr 2 pkt 12 MŚ MF samymi sprawnościami, np.: 18 i 19, 22 i 23, 24 i 25, 27 i 28; 2) w tabeli 7, Ip. 11 i 12 (str. 20) występuje zbędne powtórzenie frazy z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym"; w tabeli 34 Średnie zapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemach ogrzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia" (str. 44) wyszczególniono tylko "część z możliwych rozwiązań. W przedmiotowej tabeli brak jest danych dla pomp obiegowych w budynkach o powierzchni ponad 250m2, pomp cyrkulacyjnych o działaniu przerywanym w budynku do 250 m2, pomp cyrkulacyjnych o działaniu ciągłym w budynkach powyżej 250 m2. Dodatkowo w lp. 2 tej tabeli przy określeniu rodzaju urządzenia pomocniczego brakuje dookreślenia o jakie pompy chodzi. 1. W trakcie prac nad projektem założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej deklarował stworzenie warunków dla szerokiego, powszechnego stosowania tzw. metody zużyciowej dla określenia charakterystyki energetycznej budynków. Charakterystyka ta miała być określana na podstawie faktycznie zużytej ilości energii. W projektowanym obecnie rozporządzeniu dopuszcza się taką metodę. Jednocześnie jednak możliwość jej zastosowania uzależnia się od łącznego spełnienia wielu rygorystycznych warunków, takich, jak: a) posiadanie rachunków za nabytą energię z okresu co najmniej ostatnich 5 lat, powyżej 100 kw do 600 kw 8 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, 0,85 zrębki) automatyczne o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 9 Kotły na biomasę (słoma, drewno) automatyczne z 0,85 mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyżej 500 kw Nie pogrupowano komórek w tabeli 6 według powtarzających się wartości sprawności, gdyż w ocenie MIR wątpliwe jest czy poprawiłoby to czytelność tej tabeli. Zaproponowany układ tabeli w taki sposób, że jednemu wyodrębnionemu źródłu ciepła odpowiada jedna wartość sprawności zapewnia odpowiednią czytelność. Uwaga częściowo uwzględniona W pozycji 2 w tabeli 34 dodano słowo obiegowe oraz zmieniono wartość powierzchni na ponad 250 m 2. W budynkach o powierzchni mniejszej niż 250 m 2 stosuje się pompy cyrkulacyjne działające ciągle, natomiast w budynku o powierzchni większej stosuje się pompy działające okresowo. Uwaga częściowo uwzględniona Wymagania dla budynków, dla których przy wyznaczaniu charakterystyki energetycznej można skorzystać z metody opartej na faktycznie zużytej ilości energii, mają na celu uwiarygodnienie wyników uzyskanych przy pomocy tej metody, tak by nie odbiegały w dużym stopniu od wyników uzyskanych przy pomocy metody obliczeniowej i odzwierciedlały rzeczywistą charakterystykę energetyczną budynku. Warto bowiem zauważyć, że jednego roku, gdy zima jest sroga, wielkości zużycia ciepła czy gazu ziemnego będą wyższe niż w przypadku zimy łagodnej. Poza tym, dla każdej osoby pojęcie komfortu cieplnego jest inne. Dla jednej osoby odpowiednią temperaturą w pomieszczeniu będzie 18 C, a dla innej już 22 C czy nawet 24 C. Dlatego okres jednego roku czy dwóch lat jest okresem niewystarczającym, aby uśrednione wartości zużycia gazu 6

7 b) potwierdzenie, że w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, nie przeprowadzano remontu budynku, c) posiadanie odrębnych liczników zużycia gazu ziemnego używanego w celu przygotowania posiłków i zużycia tego gazu do podgrzewania wody użytkowej. Tak liczne i surowe obwarowania spowodują, że metoda zużyciowa będzie w praktyce stosowana incydentalnie, a nie jak to zakładano, powszechnie. ziemnego czy ciepła sieciowego z tych lat dawały średnie roczne miarodajne wartości zużycia tych nośników. W związku z powyższym, po ponownym przeanalizowaniu założeń metody, przyjęto, że minimalnym okresem powinien być okres 3 lat. W świetle powyższych wyjaśnień, istotne jest, aby w okresie tych 3 lat nie były przeprowadzane żadne roboty budowlane, które mogłyby wpłynąć na charakterystykę energetyczną budynku. Wymiana źródła ciepła na źródło o większej sprawności lub docieplenie budynku spowoduje zmianę zapotrzebowania budynku na ciepło, a tym samym przełoży się na niższe rachunki. Warto zauważyć, że, zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej, roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowywania posiłków nie jest wyznaczane, z kolei wyznaczane jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W związku z tym, jeśli budynek jest zaopatrywany w gaz z sieci, i gaz ten służy zarówno do ogrzewania, jak i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowywania posiłków, wyodrębnienie na fakturze odpowiednich wartości zużycia gazu konkretnie na poszczególne potrzeby jest niemożliwe. Zaznaczam, że w projekcie rozporządzenia nie wskazano, iż wymagane są oddzielne liczniki w zależności od celu zużycia gazu. W projekcie zawarto jedynie wymaganie, aby na fakturze widniało zużycie gazu ziemnego w celu przygotowania posiłków (jeśli do przygotowania posiłków potrzebny jest gaz ziemny). Po ponownym przeanalizowaniu metody, usunięto wymaganie, aby na fakturze za zakupiony gaz ziemny lub ciepło sieciowe była wyszczególniona ilość gazu lub ciepła z podziałem na cel jego zużycia: c.o. i c.w.u. Nadmieniam, że w projekcie wprowadzono obowiązek posiadania opomiarowania zużycia gazu lub ciepła sieciowego, tj. ciepłomierza, gazomierza, czy urządzeń wskaźnikowych (tzw. podzielników ciepła), gdyż w przypadku mieszkań i lokali użytkowych, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, c. o. może być rozliczane wg powierzchni lub kubatury tych lokali, czyli bez wskazania rzeczywistego zużycia nośnika energii. Podczas przygotowywania projektu rozporządzenia w zakresie dotyczącym wymagań dla metody opartej na faktycznie zużytej ilości energii brano także pod uwagę inne nośniki energii, takie jak np.: węgiel, 7

8 2. Ponadto w pkt. 12 załącznika nr 2, omawiającym metodę zużyciową, zawarto liczne odwołania do tych punktów załącznika, które nakazują w sposób niezwykle skomplikowany wyliczać określone wartości i wskaźniki związane z charakterystyką energetyczną budynku. Nasuwa się zatem uzasadniona obawa czy metoda zużyciowa będzie w istocie uproszczoną metodą sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. olej czy biomasę. Jednakże, nie uwzględniono ich w tejże metodzie, ze względu na fakt, iż węgiel, olej oraz biomasę zazwyczaj kupuje się w dużej ilości i często jakaś ilość zostaje na następny sezon grzewczy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uważam, że metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii nie będzie dotyczyła wszystkich budynków, części budynków i lokali mieszkalnych. Jednakże będzie dotyczyła większości budynków zaopatrywanych w ciepło sieciowe i gaz ziemny. Ponadto, warto zauważyć, że w swoim piśmie Pan Minister powołuje się na projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, podczas gdy rozpatrywana projektowana regulacja zostanie wydana na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 55 a ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1643, z późn. zm.). Odnośnie uwagi dotyczącej obliczeń w metodzie tzw. zużyciowej, uprzejmie wyjaśniam, iż w tej metodzie roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania oraz roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej są wyznaczane w sposób uproszczony poprzez przemnożenie wartości sprawności całkowitej systemu oraz wartości rocznego zapotrzebowania na energię końcową przez te systemy. Natomiast w przypadku, gdy na fakturze za zakupiony gaz ziemny albo ciepło sieciowe nie jest wyszczególnione zużycie tych nośników względem potrzeb c.o. i c.w.u., zapotrzebowanie na energie użytkową nie jest wyznaczane. Z kolei w metodzie obliczeniowej wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową jest bardziej złożone, a tym samym najbardziej pracochłonne w porównaniu z pozostałymi danymi, które należy obliczyć podczas wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. W związku z tym stwierdzenie, że ww. sposób jest niezwykle skomplikowany wydaje się być nieuzasadniony. 8

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG 1 2 3 4 5 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG 1 2 3 4 5 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zestawienie uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 10 lutego 2015 r.), zgłoszonych w trybie uzgodnień, konsultacji publicznych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW DO ZMIANY ANALIZA PRAWNA

SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW DO ZMIANY ANALIZA PRAWNA SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW DO ZMIANY ANALIZA PRAWNA SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW DO ZMIANY. Wymagania wprowadzone przez artykuł 7 Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej a polski system

Bardziej szczegółowo

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NIE ROZPATRUJE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZASTOSOWANIA W OKREŚLONYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH, CHYBA ŻE KOMENDANT GŁÓWNY PSP WYSTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo