RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego"

Transkrypt

1 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej PONOWNE UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE SEKCJA ORGAN UWAGA STANOWISKO MIR UWAGI OGÓLNE MF Proponowany stopień złożoności opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wpłynie na wzrost odpłatności za sporządzanie tych świadectw, a tym samym może hamująco wpływać na dynamikę transakcji na rynku nieruchomości. RCL Na kolejnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia będzie wymagał dalszego dopracowania technicznolegislacyjnego i redakcyjnego. 2 MG 1. W odniesieniu do 2 pkt 8 - należy zauważyć, iż pojęcie system" występuje już w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). W związku z tym, w celu zapewnienia przejrzystości polskiego ustawodawstwa, użyty w przedmiotowym rozporządzeniu termin system" (tj. system techniczny, prosty system ogrzewczy, złożony system ogrzewczy etc.) należy zastąpić innym sformułowaniem. W tym przypadku, wydaje się właściwym utrzymanie dotychczasowej terminologii w tym zakresie, zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (tj. ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie). 2. W odniesieniu do 2 pkt 14 - zgodnie z projektem rozporządzenia termin energia użytkowa" oznacza energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie...", czyli jest to energia tracona w wyniku Uprzejmie wyjaśniam, iż sposób obliczania charakterystyki energetycznej został uporządkowany, a jego zakres uległ nieznacznemu zwiększeniu, w wyniku którego należy przeprowadzić dodatkowe 3 elementarne operacje arytmetyczne oraz wskazać źródła bardziej szczegółowych informacji dot. charakterystyki energetycznej. Dodatkowo, procedura obliczeniowa została uporządkowana oraz wprowadzono metodę licznikową. Warto zauważyć, że wpływ projektowanej regulacji na wartość świadectw charakterystyki energetycznej jest niewielki, ponieważ wartość świadectwa charakterystyki energetycznej stanowi mniej niż 1 % wartości budynku. Pojęcie system w rozumieniu projektu rozporządzenia obejmuje wyposażenie techniczne budynku, na które składa się instalacja i źródło ciepła. W ocenie MIR inne sformułowanie nie odda w pełni tego znaczenia. Warto zauważyć, że proponowane w piśmie Pana Ministra pozostawienie takich pojęć jak np. ogrzewanie także nie koresponduje ze znaczeniem tych słów, gdyż w tym przypadku jest mowa o ogrzewaniu, czyli procesie dostarczania ciepła do pomieszczeń, a nie o instalacji i źródle ciepła. Ponadto, zwracam uwagę, że pojęcie system występuje w polskim porządku prawnym także pod innymi znaczeniami jako: system oświaty system ubezpieczeń społecznych system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W ustawie Prawo energetyczne jest mowa o systemie przesyłowym, dystrybucyjnym, czyli o takim, który nie dotyczy budynku. W 2 projektu zdefiniowano energię użytkową, tak samo jak energię końcową i pierwotną. Wprowadzając zaproponowane pojęcie straty energii użytkowej konsekwentnie należałoby zmienić ww. definicje 1

2 typowego przenikania przez przegrody budowlane. Wydaje się zatem, iż w tym przypadku bardziej adekwatne byłoby użycie terminu straty energii użytkowej" zamiast terminu energia użytkowa". RCL Projekt rozporządzenia wymaga dopracowania w zakresie dotyczącym zastosowanych w nim odesłań do przepisów techniczno-budowlanych" (np. w 2 w pkt 3, 5 i 6). Wskazanie konkretnej jednostki redakcyjnej ust. 2 przepisów techniczno- budowlanych" pozwala przypuszczać, że intencją autorów jest, by pod pojęciem przepisy technicznobudowlane" rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), jednak powinno to wynikać wprost z projektu rozporządzenia, a nie stanowić przedmiot interpretacji. 3 MŚ W 3 ust. 3 i 4 projektu proponuję zastąpić słowo forma" słowem postać", analogicznie do 3 ust. 1 projektu. 4 RCL W projekcie rozporządzenia określono jeden wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (w załączniku nr 1 - stosownie do treści 4 projektu). Jednakże w tytule projektu rozporządzenia oraz w tytule rozdziału 2 jest mowa nie o wzorze, a o wzorach tych świadectw. Powyższa rozbieżność powinna zostać wyjaśniona i usunięta. 5 MG W odniesieniu do 5 pkt 3 - mając na względzie ww. uwagę do 2 pkt 14, termin zapotrzebowanie energii użytkowej" wydaje się błędny. 8 RCL Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej w 8 projektu rozporządzenia wyrazy uchyla się" należy zastąpić wyrazami traci moc". Załącznik nr 1 MF 1. We wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dodano pozycję dotyczącą wielkości emisji C0 2. Należy wskazać, że stanowi to przekroczenie upoważnienia ustawowego, wynikającego z art 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz, U. z 2010 r, Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.). Kwestie związane z emisją CO2 nie wynikają również z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i odpowiednio na straty energii użytkowej, końcowej, pierwotnej. W ocenie MIR nie ma takiej potrzeby, w szczególności że funkcjonują one w normalizacji. W 2 pkt 3 przy definicji przestrzeni ogrzewanej dodano informację nt. temperatury wewnętrznej, której wartość określona została w 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). W dalszej części rozporządzenia jest odesłanie do przepisów, o których mowa w 2 pkt 3. W projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy wzory świadectw charakterystyki energetycznej: dla budynku, dla lokalu mieszkalnego oraz dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. (patrz wyżej odniesienie do uwagi MG do 2 rozporządzenia) Odnośnie umieszczenia w świadectwie charakterystyki energetycznej wartości emisji CO 2, uprzejmie informuję, iż w ocenie MIR delegacja zawarta w ustawie Prawo budowlane tego nie wyklucza. W delegacji jest mowa o danych ilościowych i wskaźnikach charakterystyki energetycznej, zatem wartość emisji CO 2 można uznać zarówno jako daną ilościową, jak i wskaźnik charakterystyki energetycznej. Natomiast w odniesieniu do 2

3 MŚ Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 2. Wątpliwości budzi również rozszerzenie zakresu świadectw energetycznych o obliczenia przewidywanej ilości zużywanego nośnika energii z podziałem na cel jego wykorzystania, co ma umożliwić oszacowanie orientacyjnych kosztów eksploatacji budynku. Wydaje się, iż oszacowanie tych kosztów nie jest celem dla którego wprowadzono instytucję świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 1) we wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w części Oceniany: budynek/lokal mieszkalny/część budynku stanowiąca samodzielną całość technicznoużytkową" przewiduje się podanie celu wykonania świadectwa. Przedmiotowe świadectwo jest ważne 10 lat, niezależnie, od celu jego wykonania, wydaje się zatem, iż nie ma potrzeby umieszczania w nim ww. informacji; 2) w tabeli,przewidywana ilość zużywanego nośnika energii przez budynek/lokal mieszkalny/część budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową" (str. 5), należy dodać za jaki okres powinna być szacowana ilość nośnika energii (np. rocznie); 3) w tabeli Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku/lokalu mieszkalnego/części budynku": a) w wierszu Podział powierzchni użytkowej" należy dodać odnośnik, który będzie określał, jakie informacje kwestii, iż umieszczenie wartości emisji w świadectwie nie wynika z dyrektywy 2010/31/UE, informuję, iż w pkt 2 załącznika I do dyrektywy jest mowa, że charakterystyka energetyczna budynku zawiera wskaźnik charakterystyki energetycznej. Ponadto, warto zauważyć, że MSZ nie uznał wprowadzenia emisji CO 2 za wykroczenie poza postanowienia dyrektywy. Nadmieniam, że w wielu innych krajach UE, tj. w Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Portugalii, Malcie, Luksemburgu, Łotwie, Irlandii, Grecji, Francji, Bułgarii, Belgii, Austrii, na Cyprze, w świadectwach zawarto informację nt. emisji CO 2. W odniesieniu do uwagi dotyczącej umieszczenia w świadectwie przewidywanej ilości zużywanego nośnika energii, informuję, iż zawarcie takiej informacji pozwoli na pełniejszą ocenę budynku, części budynku oraz lokalu mieszkalnego. W trybie konsultacji społecznych kilka podmiotów zgłosiło uwagę, aby umieścić taką informację, właśnie ze względu na potencjalnego nabywcę świadectwa (lub budynku/lokalu mieszkalnego/części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową), któremu łatwiej będzie zrozumieć przedstawione wartości. Ponadto, warto zauważyć, że koszty wprowadzono także w świadectwach charakterystyki energetycznej we Francji oraz Belgii. Przewidywana ilość zużywanego nośnika energii wyznaczana będzie w skali roku. a) Na stronie 4 świadectwa charakterystyki energetycznej w objaśnieniach do świadectwa dodano pozycję: Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:.m 2, część garażowa: m 2, 3

4 Załącznik nr 2 pkt 2 MG powinny zostać tu zawarte, b) brak jest uzasadnienia do konieczności umieszczania na świadectwie informacji dotyczącej liczby użytkowników/mieszkańców (str. 6). W związku ze zmianą metodologii liczenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową bierze się bowiem pod uwagę powierzchnię użytkową, nie zaś liczbę użytkowników, c) brak jest uzasadnienia do umieszczania na świadectwie wśród informacji o systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej pozycji Regulacja i wykorzystanie ciepła" (str. 6). W załączniku 2 w pkt 7 ppkt 7.2 System przygotowania ciepłej wody użytkowej" znajduje się odniesienie jedynie do sprawności wykorzystania ciepła, dodatkowo przyjmuje się że wynosi ona 1,0. d) w wierszu System wbudowanej instalacji oświetlenia" (str. 6) należy dodać, że dotyczy on tylko budynków użyteczności publicznej. Analogiczną zmianę należy wprowadzić także w tabeli Wskaźniki zapotrzebowania na energię w zależności od rodzaju nośnika energii oraz systemu technicznego" w kolumnach Oświetlenie wbudowane" (str. 7). 4) w tabeli Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP w zależności od rodzaju nośnika energii oraz systemu technicznego [kwh/(m2rok)] (str. 7) należy dodać informację, ze chodzi o energię nieodnawialną. 5) w objaśnieniach do wzoru (str. 8) w ostatniej ramce, w pkt 1, w odniesieniu do klasy energetycznej G użyto sformułowania najbardziej energochłonny, natomiast w załączniku nr 2 pkt 1 ppkt 1.3. (str. 9) w odniesieniu do tej samej klasy energetycznej zastosowano pojęcie najmniej energooszczędny", proponuje się zatem ujednolicenie terminologii w odniesieniu do klasy energetycznej G. Nie jest jasny sposób określenia i wartości liczbowe dla poszczególnych klas energetycznych. Uzupełnienia w tym zakresie wymaga uzasadnienie do przedmiotowego rozporządzenia. część usługowa: m 2, część techniczna:..m 2 ).. b) c) d) Uwaga częściowo uwzględniona Rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się jedynie w przypadku budynków mieszkalnych, części budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. Taka informacja zostanie zawarta w kartach świadectwa charakterystyki energetycznej. W związku z rezygnacją z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych, uwaga staje się bezprzedmiotowa. W związku z rezygnacją z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych, uwaga staje się bezprzedmiotowa. Rezygnacja z klas związana jest z uzależnieniem klas energetycznych od wartości wskaźnika EP, a nie od wartości wskaźnika EK, co było podnoszone podczas konsultacji społecznych. Wprowadzenie klas mogłoby spowodować mylne ich interpretowanie. Wówczas klasa A 4

5 Załącznik nr 2 pkt 3 Załącznik nr 2 pkt 7 MŚ Ponadto uprzejmie przypominam o konieczności dostosowania ww. projektu rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926), które to rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W załączniku nr 2 pkt 2 Wyznaczanie klasy energetycznej" przedmiotowego projektu wskazano klasy energetyczne bez uwzględnienia docelowego skokowego dojścia do oczekiwanych klas energetycznych do roku 2021 r. (a do 2018 r. w przypadku budynków użyteczności publicznej). Istnieje zatem obawa iż będą one nieaktualne i mylące już w momencie wejścia w życie rozporządzenia, a na pewno w kolejnych latach, gdzie zgodne z prawem nowo powstałe budynki będą podlegały, coraz to wyższym wymaganiom. Wydaje się, że skala klas energetycznych powinna być rozmieszczona w sposób mniej wprowadzający w błąd. MŚ MŚ w pkt : 3 w ppkt 3.1 (str. 12) wskazuje się na przepisy dotyczące sposobu monitorowania wielkości emisji. Należy doprecyzować o jakie przepisy chodzi 1) W tabeli 6 (str. 18) należy dodać wiersz dotyczący sprawności dla kotłów na biomasę automatycznych i o mocy powyżej 100 kw. Ponadto w celu poprawy czytelności przedmiotowej tabeli proponuję pogrupowanie zawartych w niej pozycji charakteryzujących się takimi mogłaby oznaczać budynek najmniej energochłonny, a klasa G najbardziej energochłonny, podczas gdy w rzeczywistości klasa A oznaczałaby budynek, który cechuje najniższe zużycie nieodnawialnych zasobów energii, a klasa G najwyższe. Bowiem, wskaźnik EP nie wskazuje orientacyjnego zużycia nośnika energii, świadczy jedynie o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną. Ponadto, należy zauważyć, że w przypadku urządzeń zużywających energię elektryczną wprowadzono klasy energetyczne uzależnione od zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie. Odnośnie uwagi dotyczącej dostosowania projektu rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926), uprzejmie informuję, iż zrezygnowano z przedstawiania oceny charakterystyki energetycznej w formie klas energetycznych. Związane jest to z uzależnieniem w projekcie klas energetycznych od wartości wskaźnika EP, a nie od wartości wskaźnika EK, co było podnoszone podczas konsultacji społecznych. Wprowadzenie klas mogłoby spowodować mylne ich interpretowanie. Wówczas klasa A mogłaby oznaczać budynek najmniej energochłonny, a klasa G najbardziej energochłonny, podczas gdy w rzeczywistości klasa A oznaczałaby budynek, który cechuje najniższe zużycie nieodnawialnych zasobów energii, a klasa G najwyższe. Bowiem, wskaźnik EP nie wskazuje orientacyjnego zużycia nośnika energii, świadczy jedynie o świadczy jedynie o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną. Ponadto, należy zauważyć, że w przypadku urządzeń zużywających energię elektryczną wprowadzono klasy energetyczne uzależnione od zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie. W obliczeniach wielkości emisji CO 2 odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142). Uwaga częściowo uwzględniona W tabeli 6 dodano następujące pozycje: 6 Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o 0,70 mocy powyżej 100 kw 7 Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy 0,75 5

6 Załącznik nr 2 pkt 9 Załącznik nr 2 pkt 12 MŚ MF samymi sprawnościami, np.: 18 i 19, 22 i 23, 24 i 25, 27 i 28; 2) w tabeli 7, Ip. 11 i 12 (str. 20) występuje zbędne powtórzenie frazy z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym"; w tabeli 34 Średnie zapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemach ogrzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia" (str. 44) wyszczególniono tylko "część z możliwych rozwiązań. W przedmiotowej tabeli brak jest danych dla pomp obiegowych w budynkach o powierzchni ponad 250m2, pomp cyrkulacyjnych o działaniu przerywanym w budynku do 250 m2, pomp cyrkulacyjnych o działaniu ciągłym w budynkach powyżej 250 m2. Dodatkowo w lp. 2 tej tabeli przy określeniu rodzaju urządzenia pomocniczego brakuje dookreślenia o jakie pompy chodzi. 1. W trakcie prac nad projektem założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej deklarował stworzenie warunków dla szerokiego, powszechnego stosowania tzw. metody zużyciowej dla określenia charakterystyki energetycznej budynków. Charakterystyka ta miała być określana na podstawie faktycznie zużytej ilości energii. W projektowanym obecnie rozporządzeniu dopuszcza się taką metodę. Jednocześnie jednak możliwość jej zastosowania uzależnia się od łącznego spełnienia wielu rygorystycznych warunków, takich, jak: a) posiadanie rachunków za nabytą energię z okresu co najmniej ostatnich 5 lat, powyżej 100 kw do 600 kw 8 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, 0,85 zrębki) automatyczne o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 9 Kotły na biomasę (słoma, drewno) automatyczne z 0,85 mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyżej 500 kw Nie pogrupowano komórek w tabeli 6 według powtarzających się wartości sprawności, gdyż w ocenie MIR wątpliwe jest czy poprawiłoby to czytelność tej tabeli. Zaproponowany układ tabeli w taki sposób, że jednemu wyodrębnionemu źródłu ciepła odpowiada jedna wartość sprawności zapewnia odpowiednią czytelność. Uwaga częściowo uwzględniona W pozycji 2 w tabeli 34 dodano słowo obiegowe oraz zmieniono wartość powierzchni na ponad 250 m 2. W budynkach o powierzchni mniejszej niż 250 m 2 stosuje się pompy cyrkulacyjne działające ciągle, natomiast w budynku o powierzchni większej stosuje się pompy działające okresowo. Uwaga częściowo uwzględniona Wymagania dla budynków, dla których przy wyznaczaniu charakterystyki energetycznej można skorzystać z metody opartej na faktycznie zużytej ilości energii, mają na celu uwiarygodnienie wyników uzyskanych przy pomocy tej metody, tak by nie odbiegały w dużym stopniu od wyników uzyskanych przy pomocy metody obliczeniowej i odzwierciedlały rzeczywistą charakterystykę energetyczną budynku. Warto bowiem zauważyć, że jednego roku, gdy zima jest sroga, wielkości zużycia ciepła czy gazu ziemnego będą wyższe niż w przypadku zimy łagodnej. Poza tym, dla każdej osoby pojęcie komfortu cieplnego jest inne. Dla jednej osoby odpowiednią temperaturą w pomieszczeniu będzie 18 C, a dla innej już 22 C czy nawet 24 C. Dlatego okres jednego roku czy dwóch lat jest okresem niewystarczającym, aby uśrednione wartości zużycia gazu 6

7 b) potwierdzenie, że w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, nie przeprowadzano remontu budynku, c) posiadanie odrębnych liczników zużycia gazu ziemnego używanego w celu przygotowania posiłków i zużycia tego gazu do podgrzewania wody użytkowej. Tak liczne i surowe obwarowania spowodują, że metoda zużyciowa będzie w praktyce stosowana incydentalnie, a nie jak to zakładano, powszechnie. ziemnego czy ciepła sieciowego z tych lat dawały średnie roczne miarodajne wartości zużycia tych nośników. W związku z powyższym, po ponownym przeanalizowaniu założeń metody, przyjęto, że minimalnym okresem powinien być okres 3 lat. W świetle powyższych wyjaśnień, istotne jest, aby w okresie tych 3 lat nie były przeprowadzane żadne roboty budowlane, które mogłyby wpłynąć na charakterystykę energetyczną budynku. Wymiana źródła ciepła na źródło o większej sprawności lub docieplenie budynku spowoduje zmianę zapotrzebowania budynku na ciepło, a tym samym przełoży się na niższe rachunki. Warto zauważyć, że, zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej, roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowywania posiłków nie jest wyznaczane, z kolei wyznaczane jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W związku z tym, jeśli budynek jest zaopatrywany w gaz z sieci, i gaz ten służy zarówno do ogrzewania, jak i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowywania posiłków, wyodrębnienie na fakturze odpowiednich wartości zużycia gazu konkretnie na poszczególne potrzeby jest niemożliwe. Zaznaczam, że w projekcie rozporządzenia nie wskazano, iż wymagane są oddzielne liczniki w zależności od celu zużycia gazu. W projekcie zawarto jedynie wymaganie, aby na fakturze widniało zużycie gazu ziemnego w celu przygotowania posiłków (jeśli do przygotowania posiłków potrzebny jest gaz ziemny). Po ponownym przeanalizowaniu metody, usunięto wymaganie, aby na fakturze za zakupiony gaz ziemny lub ciepło sieciowe była wyszczególniona ilość gazu lub ciepła z podziałem na cel jego zużycia: c.o. i c.w.u. Nadmieniam, że w projekcie wprowadzono obowiązek posiadania opomiarowania zużycia gazu lub ciepła sieciowego, tj. ciepłomierza, gazomierza, czy urządzeń wskaźnikowych (tzw. podzielników ciepła), gdyż w przypadku mieszkań i lokali użytkowych, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, c. o. może być rozliczane wg powierzchni lub kubatury tych lokali, czyli bez wskazania rzeczywistego zużycia nośnika energii. Podczas przygotowywania projektu rozporządzenia w zakresie dotyczącym wymagań dla metody opartej na faktycznie zużytej ilości energii brano także pod uwagę inne nośniki energii, takie jak np.: węgiel, 7

8 2. Ponadto w pkt. 12 załącznika nr 2, omawiającym metodę zużyciową, zawarto liczne odwołania do tych punktów załącznika, które nakazują w sposób niezwykle skomplikowany wyliczać określone wartości i wskaźniki związane z charakterystyką energetyczną budynku. Nasuwa się zatem uzasadniona obawa czy metoda zużyciowa będzie w istocie uproszczoną metodą sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. olej czy biomasę. Jednakże, nie uwzględniono ich w tejże metodzie, ze względu na fakt, iż węgiel, olej oraz biomasę zazwyczaj kupuje się w dużej ilości i często jakaś ilość zostaje na następny sezon grzewczy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uważam, że metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii nie będzie dotyczyła wszystkich budynków, części budynków i lokali mieszkalnych. Jednakże będzie dotyczyła większości budynków zaopatrywanych w ciepło sieciowe i gaz ziemny. Ponadto, warto zauważyć, że w swoim piśmie Pan Minister powołuje się na projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, podczas gdy rozpatrywana projektowana regulacja zostanie wydana na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 55 a ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1643, z późn. zm.). Odnośnie uwagi dotyczącej obliczeń w metodzie tzw. zużyciowej, uprzejmie wyjaśniam, iż w tej metodzie roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania oraz roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej są wyznaczane w sposób uproszczony poprzez przemnożenie wartości sprawności całkowitej systemu oraz wartości rocznego zapotrzebowania na energię końcową przez te systemy. Natomiast w przypadku, gdy na fakturze za zakupiony gaz ziemny albo ciepło sieciowe nie jest wyszczególnione zużycie tych nośników względem potrzeb c.o. i c.w.u., zapotrzebowanie na energie użytkową nie jest wyznaczane. Z kolei w metodzie obliczeniowej wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową jest bardziej złożone, a tym samym najbardziej pracochłonne w porównaniu z pozostałymi danymi, które należy obliczyć podczas wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. W związku z tym stwierdzenie, że ww. sposób jest niezwykle skomplikowany wydaje się być nieuzasadniony. 8

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne Strona 1 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku aktualne zmiany prawne Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/5 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 110,66 kwh/(m 2 rok) EK = 221,79 kwh/(m 2 rok) EP = 332,45 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 110,66 kwh/(m 2 rok) EK = 221,79 kwh/(m 2 rok) EP = 332,45 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 91, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Metody oceny energetycznej budynków w oparciu o zużycie energii.

Metody oceny energetycznej budynków w oparciu o zużycie energii. Metody oceny energetycznej budynków w oparciu o zużycie energii. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl 20 listopada 2008 Budownictwo energooszczędne Czy to się opłaca? Ile kosztuje nas uzyskanie efektu energetycznego?

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji )

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji ) KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 10/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Podziałanie 4.3.1 Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji.

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustaliła wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 10.11.2014 Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Dotyczy: Uwag do: Projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ( Krynica Zdrój, maja 2006r )

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ( Krynica Zdrój, maja 2006r ) Jerzy Materek BrunPol Serwis Indywidualne rozliczanie kosztów ciepła c.o. i c.w.u. w budownictwie wielolokalowym Streszczenie Wzrastające koszty energii cieplnej motywowały wielu Właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Roczne zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do potrzeb takich jak: centralne ogrzewanie,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo