Newsletter Prawniczy Nr 4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Prawniczy Nr 4/2015"

Transkrypt

1 Newsletter Prawniczy Nr 4/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo nieruchomości Prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne Prawo transportowe Prawo zamówień publicznych Blogi Instytut Szkoleń Prawniczych Al. Korfantego Katowice tel:

2 PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE MARZEC 2015 ORZECZNICTWO Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Weszła w życie: Nowelizacja z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1710), która weszła w życie w dniu 4 marca 2015 r. wprowadza istotną zmianę dotyczącą konsekwencji prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postaci wygaśnięcia z mocy prawa powołania na stanowisko komornika. Dotychczas, Minister Sprawiedliwości obowiązany był wydać decyzję administracyjną odwołującą komornika ze stanowiska w przypadku rezygnacji komornika z pełnienia obowiązków, prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, czy też ukarania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej. Po nowelizacji, zaistnienie wskazanych powyżej przesłanek, jak również utrata przez komornika obywatelstwa polskiego będą powodowały wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika. O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamiał będzie komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej. Dz.U Ustawa z dnia Zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Weszła w życie: Ustawą z dnia 9 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296), zmienione zostało brzmienie art. 9 i art. 525 pkt 2 k.p.c. Według nowego brzmienia art. 9 2 k.p.c. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Dotychczas istniała możliwość uzyskania wyłącznie zapisu dźwięku z rozprawy. Natomiast zgodnie ze zmienionym pkt 2 art. 525 k.p.c. otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy w postępowaniu nieprocesowym będzie możliwe dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę otrzymania tego zapisu dostatecznie usprawiedliwi. Sygn. akt I OSK 1592/13

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015 r. w. unieważnienia aktu nadania ziemi z dekretu PKWN w drodze powództwa o ustalenie Data publikacji: Na kanwie omawianej sprawy NSA rozpatrywał możliwość unieważnienia aktu nadania ziemi wydanego na mocy dekretu PKWN z 1944 r. Skarżący - spadkobiercy byłych właścicieli, którym odebrano 5 ha ziemi domagali się stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej z urzędu. NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Bydgoszczy. NSA stanął przy tym na stanowisku, że nie może stwierdzić nieważności decyzji dekretowej z urzędu. Sąd administracyjny nie bada bowiem postępowania weryfikującego nabycie nieruchomości w drodze reformy rolnej. Te kwestie rozstrzygają sądy powszechne. NSA uznał tym samym, że w sprawie tej należy zwrócić się do sądu cywilnego, przed którym należy wytoczyć powództwo o ustalenie (z art. 189 k.p.c.). Sygn. akt IV CSK 362/14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2015 r. - Frankowicze nie mogą domagać się od banku zmiany sposobu przeliczania kredytów już spłaconych Data publikacji: SN uznał, że osoby, które czują się pokrzywdzone warunkami kredytu, mogą jedynie zawierać aneksy do umów, ale nie mogą domagać się od banku zmiany sposobu przeliczania kredytów już spłaconych. PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE MARZEC 2015 Dz. U poz. 396 Ustawa z dnia Zmiana ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: marca 2015 roku została opublikowana nowelizacja obejmująca zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy obowiązywać będą od 1 lipca 2015 roku, jednakże niektóre przepisy weszły w życie już następnego dnia po publikacji, tj. 21 marca 2015 roku. Jednym z przepisów już obowiązujących w nowym brzmieniu jest art. 107 k.k. regulujący kwestię zatarcia skazania. Ustawodawca znacznie skrócił okresy przewidziane dla zatarcia skazania za karę ograniczenia wolności oraz karę grzywny. W pierwszym przypadku okres ten został skrócony z 5 na 3 lata, natomiast

4 w przypadku grzywny ustawodawca skrócił ten okres aż o 4 lata zatarcie skazania na karę grzywny nastąpi już po roku od jej wykonania lub darowania. Również od dnia 21 marca obowiązywać będzie art. 2a Kodeksu wykroczeń. Wskazany przepis reguluje zasady postępowania, gdy według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności stanowi wykroczenie. W takim przypadku jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolność zostanie ona zmieniona na karę aresztu (w wysokości równej górnej granicy ustawowego zagrożenia). Jeżeli ustawa nie przewiduje za ten czyn aresztu, następuje zmiana na karę ograniczenia wolności, a gdy i takiej kary Kodeks nie przewiduje na karę grzywny. Dz. U. UE. L Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia Dyrektywa 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Tekst mający znaczenie dla EOG Czas na wprowadzenie dyrektywy: do Dyrektywa 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstwa lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego zakłada, że członkowie UE będą musieli, udzielać dostępu do danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy w sprawach niektórych przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, chodzi m.in. o przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, korzystanie z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego. Każdy z krajów UE ma wyznaczyć punkt kontaktowy. Wymiana informacji ma następować za pomocą środków elektronicznych. Dz. U. 2015, poz. 280, sygn. akt K 15/13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 roku ws. zgodności z Konstytucją sposobu określenia przestępstwa naruszenia praw autorskich Data publikacji: Trybunał Konstytucyjny badał zgodność art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany powyżej artykuł stanowi, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w art. 115 ust. 1 lub ust. 2 ustawy narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w przepisach wymienionych w art. 115 ust. 3 ustawy. Przedmiotem ochrony, zgodnie z przepisem są: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, prawa majątkowe twórców i jego spadkobierców, prawa do wynagrodzenia z tytułu droit de suite, prawa majątkowe twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz

5 wydawców, prawa majątkowe Funduszu Promocji Twórczości, prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów i prawa do nagrań. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował zgodność rzeczonego przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zdaniem Rzecznika ustawodawca nie zachował, w kwestionowanej regulacji, precyzji wymaganej od przepisów regulujących tę formę odpowiedzialności. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z Rzecznikiem uznając, iż standard określoności przepisów prawnych nie wyklucza możliwości posługiwania się pewną swobodą regulacyjną państwa, szczególnie w przypadku prawa karnego. Zasada określoności ustawy karnej nie wyklucza posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi lub ocennymi, jeśli ich desygnaty można ustalić. W rezultacie Trybunał stwierdził zgodność art. 115 ust. 1 ustawy z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Dz. U. 2015, poz. 290 K 34/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 roku ws. niezgodności z Konstytucją braku możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego wydanego przez sąd odwoławczy Data publikacji: Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niezgodne z Konstytucją tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2015 roku. Trybunał uznał tym samym zasadność skargo złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionującą zgodność art k.p.k. z art. 78 Konstytucji. Zgodnie z wyrokiem orzeczenie o kosztach procesu, niezależnie od tego jaki status ma wydający je sąd, powinno być traktowane jako orzeczenie wydane w I instancji. Trybunał Konstytucyjny odroczył obowiązywanie orzeczenia o 9 miesięcy jest to czas, w którym ustawodawca powinien zmienić wadliwy przepis zgodnie z wymaganiami orzeczenia. PRAWO PODATKOWE MARZEC 2015 Dz.U Umowa podpisana w Londynie 25 listopada 2013r. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem

6 Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych Weszła w życie z dniem: Zgodnie z niniejszą umową Strony udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego Umawiających się Stron w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia wymiaru i poboru podatku w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w przypadku Polski, natomiast w przypadku Bermudów dotyczy podatków bezpośrednich, bez względu na rodzaj i nazwę. Jednakże zastosowanie umowy może dotyczyć także wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania Umowy. Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/221 z dnia Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej Weszło w życie z dniem: W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej przyjęto środki dotyczące klasyfikacji towaru określonego w załączniku niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z powyższym towar wskazany w tabeli nr 1 należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie nr 2 na mocy uzasadnień określonych w kolumnie nr 3. W przypadku gdyby podmiot otrzymał wiążącą informację taryfową dotyczącą towaru wymienionego w ramach niniejszego załącznika do rozporządzenia niezgodną z ów rozporządzeniem tak uzyskana wiążąca informacja taryfowa może być nadal przywołana jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanego rozporządzenia. Towar wskazany w omawianym załączniku (tabeli) to pojazd używany w różnych celach, np. do pchania, ciągnięcia przyczep, przemieszczania zwierząt, transportu roślin, skrzyń, wody i urządzeń, transportu amunicji i przewozu pasz dla zwierząt, który na mocy rozporządzenia winien być klasyfikowany do kodu

7 Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 612/2013 z dnia Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych Weszło w życie z dniem: Od 1 marca 2015 r. wejdą w życie zmiany obejmujące przedłożenie niepowtarzalnego numeru akcyzowego, bowiem jeśli odpowiada on numerowi akcyzowemu znajdującemu się w wyciągu z rejestru centralnego, właściwy wyciąg danych szczegółowych jest przekazywany podmiotowi gospodarczemu, który wystąpił z wnioskiem. Wyciąg taki musi zawierać jedną ze wskazanych informacji, wśród których na mocy niniejszych zmian jest obecnie również informacja na temat kodu roli podmiotu wskazujący, czy zarejestrowany odbiorca lub uprawniony prowadzący skład podatkowy uzyskał na mocy art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE zezwolenie na to, by wyroby akcyzowe były przemieszczane do miejsca dostawy bezpośredniej. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: Mocą niniejszej ustawy wprowadzono nowe zadania spoczywające na dyrektorze izby celnej, a wśród nich m.in dokonywanie poboru należności celnych, podatków, opłat i dopłat (takich jak należności celne i inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów, podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatek akcyzowy, podatek od gier i dopłaty, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, opłaty paliwowe, podatek od wydobycia niektórych kopalin.) Ponadto wykonuje również zadania wierzyciela określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach wskazanej ustawy dyrektor izby celnej przekazuje również do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informację o przewidywanym zwrocie podatku, nadpłaty podatku (z wyłączeniem podatku od towarów i usług), czy też należności celnych, a także

8 występuje do państwa członkowskiego UE lub państwa niebędącego członkiem UE z wnioskiem o udzielenie informacji powiadomienia, odzyskanie należności pieniężnych, podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne. Kontrola Służby Celnej W zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną podmioty wykonujące czynności w ramach produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, są obowiązane przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie (a zatem już nie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności, jak wyglądało to dotychczas ), zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą działalności w tym zakresie, a w przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności. Dz.Urz.MF Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia Rozporządzenie w sprawie postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów Wejście w życie z dniem: Niniejsze zarządzenie określa przede wszystkim tryb rozpatrywania skarg i wniosków. Od 13 kwietnia 2015r. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialne za koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Ministerstwa monitoruje terminowość składania powyższych skarg i wniosków przy wykorzystaniu zapisów elektronicznego centralnego rejestru skarg oraz wniosków, który stanowi integralną część funkcjonującego w Ministerstwie elektronicznego systemu rejestracji dokumentów. PRAWO PRACY PRZEPISY BHP MARZEC 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Mocą ustawy kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. zostaną podwyższone. Od 1 marca 2015 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent, tzn. dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, dodatku za tajne nauczanie, dodatku

9 kompensacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej. Ustawa rozszerza również krąg osób, którym przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego. Świadczenie zostanie przyznane także po śmierci dziadków, dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. KWIECIEŃ 2015 M.P Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Obwieszczenie w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wejście w życie z dniem: Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Odszkodowanie za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w tym okresie będzie wynosiło 757 zł, co odpowiada 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych za rok 2014 r. (3783,46 zł). Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Zmiana Rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Zmieniane z dniem: Dla wszystkich płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. W nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,80% (teraz było to 1,93%). Ostateczną wysokość stopy procentowej składki dla płatników, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego 10 osób lub więcej, zobowiązanych do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, rozstrzygająca jest zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i również indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wynosi ona tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

10 Z dniem 1 kwietnia 2015 r. obowiązywać zaczną nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku 28 grup działalności utrzymana została ta sama kategoria ryzyka i ta sama stopa procentowa składki. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup (m.in. górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, rybactwa, czy poligrafii) natomiast w przypadku 28 grup stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe spadła (m.in. dla leśnictwa, wydobywania węgla kamiennego i brunatnego, czy budownictwa). M.P Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia Komunikat w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Wejście w życie z dniem Ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%. M.P Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia Obwieszczenie w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. Wejście w życie z dniem Ogłasza się, że w ogłasza się, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2015 r. wynosi 42,00 zł.

11 PRAWO NIERUCHOMOŚCI MARZEC 2015 Sygn. akt II OSK 2049/13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2015 r. ws. drzwi montowanych bez pozwolenia Data publikacji: Właściciel budynku musi zamurować dodatkowe drzwi zamontowane bez pozwolenia, które wychodzą bezpośrednio na sąsiednią działką i znajdują się na granicy. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i PRAWO ENERGETYCZNE MARZEC 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z , str. 13). Celem rozporządzenia jest określenie zakresu i zasad prowadzenia weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Obowiązek weryfikacji tych świadectw oraz protokołów został wprowadzony przepisami ww. ustawy. Dotychczas taka weryfikacja nie była dokonywana. Kontrola świadectw odbywała się w ramach prowadzonego postępowania w sprawie utraty uprawnień w przypadkach, gdy osoba uprawniona wykonała świadectwo nie dochowując należytej staranności. Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Weszła w życie z dniem: Ustawa określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

12 Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych Weszło w życie z dniem: Konieczność wydania nowego rozporządzenia i uchylenia dotychczasowych przepisów wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Nowe przepisy wprowadzają warunek jaki musi być spełniony w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych, odnoszący się do niepowodowania szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.). Uszczegółowiono wymagania w zakresie stosowania zasady dobrej praktyki rolniczej w dostosowaniu dawki komunalnych osadów ściekowych pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Wejście w życie z dniem: W załączniku do rozporządzenia wskazano rodzaje odpadów i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Dz.U Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Wejście w życie z dniem: Dz.U Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2015/254 z dnia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uchylająca dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

13 Wejście w życie z dniem: KWIECIEŃ 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Wejście w życie z dniem: Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie sposobu wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej do brzmienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zasady te dotychczas były określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, wydanym na podstawie art. 55a ustawy - Prawo budowlane. Dotychczasowe rozporządzenie, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zachowuje moc do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Nowa regulacja nie wprowadza znaczących zmian względem uchylanego rozporządzenia. PRAWO TRANSPORTOWE MARZEC 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Zmienione z dniem: Zgodnie ze znowelizowaną treścią rozporządzenia, strażnicy straży gminnych mogą m.in. nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 92 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art pkt 2, art. 96b oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

14 Zmienione dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Zmienione z dniem: Zmiana dotyczy wprowadzenia jako dokument legitymujący uprawnienie do ulgowego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC). Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lotniczolekarskich Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

15 Rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport Weszło w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Zmienione z dniem: Zmiana dotyczy parametrów urządzeń zabezpieczających oraz odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery od krawędzi pasa ruchu i krawędzi dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Zmienione z dniem: Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 2015/187 z dnia Zmiana rozporządzenia (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego Zmienione z dniem:

16 Dz.U.UE.L Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Weszło w życie z dniem: Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wszystkich uczestników ruchu drogowego w Unii Europejskiej poprzez ułatwienie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, a tym samym ułatwienie egzekwowania kar, w przypadkach gdy te przestępstwa lub wykroczenia popełniane są podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym je popełniono. Dyrektywa ma zastosowanie do następujących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego: a) przekroczenie dopuszczalnej prędkości; b) niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa; c) niezastosowanie się do czerwonego sygnału świetlnego; d) kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu; e) kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających; f) niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych; g) korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu; h) niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem. KWIECIEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Zmienione z dniem: Dodano do ustawy o transporcie drogowym m.in. Rozdział 8a dot. wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz Rozdział 9a dot. ochrony praw pasażerów. ORZECZNICTWO Dz.U , sygn.. akt U 4/13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014r. ws. uchylenia tabeli o wysokości grzywien w drodze mandatów karnych Wejście w życie z dniem: Zgodnie z wyrokiem TK, liczby porządkowe nr 190, 241 i 242 tabeli B oraz liczby porządkowe nr 1-10 oraz 47 tabeli C, stanowiących załącznik do rozporządzenia

17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624) tracą moc obowiązującą od dnia 11 kwietnia 2014r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MARZEC 2015 Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Weszła w życie z dniem: W związku z wprowadzeniem ustawy regulującej podstawy prawne wdrażania PROW na lata w nowej perspektywie finansowej, konieczne stało się uwzględnienie w art. 165 ust. 4 p.z.p. możliwości występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją Programu na podstawie nowej ustawy, a także uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej. BLOGI AP blog.pl IP blog.pl Jak oznaczyć autorstwo utworu architektonicznego? Sposób oznaczania autorstwa utworów współautorskich Jarosław Góra na apblog.pl oraz ipblog.pl porusza kwestię oznaczania autorstwa i współautorstwa utworów architektonicznych. Jak powinno oznaczać się współautorstwo utworów? W jaki sposób wymienić autorów? Czy wszystkich? W jakiej kolejności? Sytuacja komplikuje się, kiedy mówimy o utworze architektonicznym. Wówczas należy zastanowić się jeszcze, gdzie oznaczać autorstwo. Na projekcie? Na obiekcie? Na zdjęciach? Opodatkowany.pl Regulamin użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

18 Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się zmiany podatkowe dotyczące rozliczeń pojazdów służbowych wykorzystywanych także do celów prywatnych. Pracownik, który skorzysta z możliwości wykorzystania samochodu służbowego do swoich własnych celów otrzymuje w ten sposób dodatkową korzyść z tytułu wykonywanej pracy. Korzystając z pojazdu w pełni nieodpłatnie lub też nieodpłatnie jednakże do określonego limitu uzyskuje on wówczas profit, który zgodnie z treścią art. 1 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu, jako dochód osoby fizycznej. Marta Mikosz na swoim blogu opodatkowany.pl szczegółowo omawia, jak prawidłowo wyliczyć tego rodzaju świadczenie? Personalia.pl Outsourcing i dane osobowe powierzenie przetwarzania danych osobowych Wydzielenie ze struktury przedsiębiorstwa części procesów, czyli outsourcing, przynieść może wymierne korzyści ekonomiczne. Takie rozwiązanie rodzi jednak inne problemy, z których przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy. Outsourcing bowiem często wiąże się z koniecznością udostępnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych dokumentacji pracowniczej, stworzonych na własne potrzeby list mailingowych czy wykazu dłużników podmiotowi zewnętrznemu. Prawnik Bartosz Pudo na swoim blogu personalia.com.pl rozważa, czy mamy prawo tak swobodnie dysponować tymi danymi? Umowny.pl Niedozwolona klauzula umowna = nieważna klauzula umowna? Mateusz Dąbroś na blogu umowny.pl omawia stosunkowy nowy wyrok Sądu Najwyższego, pochodzący z dnia 27 sierpnia 2014 r. (III SK 83/13). Sąd Najwyższy uznał w nim, że klauzula umowna sprzeczna z prawem jest nieważna. A to oznacza również, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może jej uznać za niedozwoloną. Jakie z tego płyną konsekwencje dla obydwu stron umowy? ZASTRZEŻENIE PRAWNE Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych dziedzin/działów. Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia Newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację. Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2011.205.1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 8/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z odwołania A. S.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju.

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 7

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Więcej informacji - tutaj

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Więcej informacji - tutaj Aktualności Więcej informacji - tutaj oraz świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 127 7614 Poz. 721 721 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Zasady opłacania przez emeryta (rencistę) kosztów pobytu w domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity

Bardziej szczegółowo

Akty prawne Przegląd

Akty prawne Przegląd PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH ustanowionych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12 nr 1 (60) 2015 SPIS TREŚCI t INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz. 1749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP stan prawny: 07 maja 2015 roku Alert prawny Rozwój PPP Polska w rankingach znajduje się na ostatnim miejscu listy państw unijnych, gdzie wykorzystuje się do realizacji inwestycji PPP. Takie podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 56/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 56/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 56/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2013 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. II UKN 353/98. Kombatancki ryczałt energetyczny może być przekazywany osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą.

Wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. II UKN 353/98. Kombatancki ryczałt energetyczny może być przekazywany osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą. Wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. II UKN 353/98 Kombatancki ryczałt energetyczny może być przekazywany osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą. Przewodniczący: SSN Teresa Romer, Sędziowie SN: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08

Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08 Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08 Sprawa, w której organ ubezpieczeń społecznych kwestionuje wysokość zasiłku chorobowego wypłaconego przez płatnika w decyzji zobowiązującej go do złożenia dokumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes Rady M inistrów M inister Infrastruktury i Rozwoju

Pani Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes Rady M inistrów M inister Infrastruktury i Rozwoju * RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, 42>- fyl.!h?4lą-r. IV.7001.1.2014 00-090 Warszawa Al. Solidarności 77 Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53 Pani Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 1) 15-634 Białystok ul. Klepacka 18. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015r. (poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Rolniczka, pobierająca zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakończoną podczas tej choroby, nie podlega

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Ł ą ę Ó ł ą ł ć ę Łą ą Liczba stron : 5 Data : 2008-11-19 Nazwa pliku : 0305-16A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07

Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07 Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07 Artykuł 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) nie ma zastosowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 362/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 557)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 557) Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 557) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r.

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-116-03 Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego : Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 68/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt I UK 203/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 maja 2017 r. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wymagane dokumenty >> Fundusz alimentacyjny (wg zm.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wymagane dokumenty >> Fundusz alimentacyjny (wg zm. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo