Newsletter Prawniczy Nr 4/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Prawniczy Nr 4/2015"

Transkrypt

1 Newsletter Prawniczy Nr 4/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo nieruchomości Prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne Prawo transportowe Prawo zamówień publicznych Blogi Instytut Szkoleń Prawniczych Al. Korfantego Katowice tel:

2 PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE MARZEC 2015 ORZECZNICTWO Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Weszła w życie: Nowelizacja z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1710), która weszła w życie w dniu 4 marca 2015 r. wprowadza istotną zmianę dotyczącą konsekwencji prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postaci wygaśnięcia z mocy prawa powołania na stanowisko komornika. Dotychczas, Minister Sprawiedliwości obowiązany był wydać decyzję administracyjną odwołującą komornika ze stanowiska w przypadku rezygnacji komornika z pełnienia obowiązków, prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, czy też ukarania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej. Po nowelizacji, zaistnienie wskazanych powyżej przesłanek, jak również utrata przez komornika obywatelstwa polskiego będą powodowały wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika. O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamiał będzie komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej. Dz.U Ustawa z dnia Zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Weszła w życie: Ustawą z dnia 9 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296), zmienione zostało brzmienie art. 9 i art. 525 pkt 2 k.p.c. Według nowego brzmienia art. 9 2 k.p.c. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Dotychczas istniała możliwość uzyskania wyłącznie zapisu dźwięku z rozprawy. Natomiast zgodnie ze zmienionym pkt 2 art. 525 k.p.c. otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy w postępowaniu nieprocesowym będzie możliwe dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę otrzymania tego zapisu dostatecznie usprawiedliwi. Sygn. akt I OSK 1592/13

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015 r. w. unieważnienia aktu nadania ziemi z dekretu PKWN w drodze powództwa o ustalenie Data publikacji: Na kanwie omawianej sprawy NSA rozpatrywał możliwość unieważnienia aktu nadania ziemi wydanego na mocy dekretu PKWN z 1944 r. Skarżący - spadkobiercy byłych właścicieli, którym odebrano 5 ha ziemi domagali się stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej z urzędu. NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Bydgoszczy. NSA stanął przy tym na stanowisku, że nie może stwierdzić nieważności decyzji dekretowej z urzędu. Sąd administracyjny nie bada bowiem postępowania weryfikującego nabycie nieruchomości w drodze reformy rolnej. Te kwestie rozstrzygają sądy powszechne. NSA uznał tym samym, że w sprawie tej należy zwrócić się do sądu cywilnego, przed którym należy wytoczyć powództwo o ustalenie (z art. 189 k.p.c.). Sygn. akt IV CSK 362/14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2015 r. - Frankowicze nie mogą domagać się od banku zmiany sposobu przeliczania kredytów już spłaconych Data publikacji: SN uznał, że osoby, które czują się pokrzywdzone warunkami kredytu, mogą jedynie zawierać aneksy do umów, ale nie mogą domagać się od banku zmiany sposobu przeliczania kredytów już spłaconych. PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE MARZEC 2015 Dz. U poz. 396 Ustawa z dnia Zmiana ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: marca 2015 roku została opublikowana nowelizacja obejmująca zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy obowiązywać będą od 1 lipca 2015 roku, jednakże niektóre przepisy weszły w życie już następnego dnia po publikacji, tj. 21 marca 2015 roku. Jednym z przepisów już obowiązujących w nowym brzmieniu jest art. 107 k.k. regulujący kwestię zatarcia skazania. Ustawodawca znacznie skrócił okresy przewidziane dla zatarcia skazania za karę ograniczenia wolności oraz karę grzywny. W pierwszym przypadku okres ten został skrócony z 5 na 3 lata, natomiast

4 w przypadku grzywny ustawodawca skrócił ten okres aż o 4 lata zatarcie skazania na karę grzywny nastąpi już po roku od jej wykonania lub darowania. Również od dnia 21 marca obowiązywać będzie art. 2a Kodeksu wykroczeń. Wskazany przepis reguluje zasady postępowania, gdy według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności stanowi wykroczenie. W takim przypadku jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolność zostanie ona zmieniona na karę aresztu (w wysokości równej górnej granicy ustawowego zagrożenia). Jeżeli ustawa nie przewiduje za ten czyn aresztu, następuje zmiana na karę ograniczenia wolności, a gdy i takiej kary Kodeks nie przewiduje na karę grzywny. Dz. U. UE. L Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia Dyrektywa 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Tekst mający znaczenie dla EOG Czas na wprowadzenie dyrektywy: do Dyrektywa 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstwa lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego zakłada, że członkowie UE będą musieli, udzielać dostępu do danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy w sprawach niektórych przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, chodzi m.in. o przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, korzystanie z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego. Każdy z krajów UE ma wyznaczyć punkt kontaktowy. Wymiana informacji ma następować za pomocą środków elektronicznych. Dz. U. 2015, poz. 280, sygn. akt K 15/13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 roku ws. zgodności z Konstytucją sposobu określenia przestępstwa naruszenia praw autorskich Data publikacji: Trybunał Konstytucyjny badał zgodność art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany powyżej artykuł stanowi, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w art. 115 ust. 1 lub ust. 2 ustawy narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w przepisach wymienionych w art. 115 ust. 3 ustawy. Przedmiotem ochrony, zgodnie z przepisem są: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, prawa majątkowe twórców i jego spadkobierców, prawa do wynagrodzenia z tytułu droit de suite, prawa majątkowe twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz

5 wydawców, prawa majątkowe Funduszu Promocji Twórczości, prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów i prawa do nagrań. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował zgodność rzeczonego przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zdaniem Rzecznika ustawodawca nie zachował, w kwestionowanej regulacji, precyzji wymaganej od przepisów regulujących tę formę odpowiedzialności. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z Rzecznikiem uznając, iż standard określoności przepisów prawnych nie wyklucza możliwości posługiwania się pewną swobodą regulacyjną państwa, szczególnie w przypadku prawa karnego. Zasada określoności ustawy karnej nie wyklucza posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi lub ocennymi, jeśli ich desygnaty można ustalić. W rezultacie Trybunał stwierdził zgodność art. 115 ust. 1 ustawy z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Dz. U. 2015, poz. 290 K 34/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 roku ws. niezgodności z Konstytucją braku możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego wydanego przez sąd odwoławczy Data publikacji: Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niezgodne z Konstytucją tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2015 roku. Trybunał uznał tym samym zasadność skargo złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionującą zgodność art k.p.k. z art. 78 Konstytucji. Zgodnie z wyrokiem orzeczenie o kosztach procesu, niezależnie od tego jaki status ma wydający je sąd, powinno być traktowane jako orzeczenie wydane w I instancji. Trybunał Konstytucyjny odroczył obowiązywanie orzeczenia o 9 miesięcy jest to czas, w którym ustawodawca powinien zmienić wadliwy przepis zgodnie z wymaganiami orzeczenia. PRAWO PODATKOWE MARZEC 2015 Dz.U Umowa podpisana w Londynie 25 listopada 2013r. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem

6 Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych Weszła w życie z dniem: Zgodnie z niniejszą umową Strony udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego Umawiających się Stron w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia wymiaru i poboru podatku w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w przypadku Polski, natomiast w przypadku Bermudów dotyczy podatków bezpośrednich, bez względu na rodzaj i nazwę. Jednakże zastosowanie umowy może dotyczyć także wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania Umowy. Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/221 z dnia Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej Weszło w życie z dniem: W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej przyjęto środki dotyczące klasyfikacji towaru określonego w załączniku niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z powyższym towar wskazany w tabeli nr 1 należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie nr 2 na mocy uzasadnień określonych w kolumnie nr 3. W przypadku gdyby podmiot otrzymał wiążącą informację taryfową dotyczącą towaru wymienionego w ramach niniejszego załącznika do rozporządzenia niezgodną z ów rozporządzeniem tak uzyskana wiążąca informacja taryfowa może być nadal przywołana jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanego rozporządzenia. Towar wskazany w omawianym załączniku (tabeli) to pojazd używany w różnych celach, np. do pchania, ciągnięcia przyczep, przemieszczania zwierząt, transportu roślin, skrzyń, wody i urządzeń, transportu amunicji i przewozu pasz dla zwierząt, który na mocy rozporządzenia winien być klasyfikowany do kodu

7 Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 612/2013 z dnia Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych Weszło w życie z dniem: Od 1 marca 2015 r. wejdą w życie zmiany obejmujące przedłożenie niepowtarzalnego numeru akcyzowego, bowiem jeśli odpowiada on numerowi akcyzowemu znajdującemu się w wyciągu z rejestru centralnego, właściwy wyciąg danych szczegółowych jest przekazywany podmiotowi gospodarczemu, który wystąpił z wnioskiem. Wyciąg taki musi zawierać jedną ze wskazanych informacji, wśród których na mocy niniejszych zmian jest obecnie również informacja na temat kodu roli podmiotu wskazujący, czy zarejestrowany odbiorca lub uprawniony prowadzący skład podatkowy uzyskał na mocy art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE zezwolenie na to, by wyroby akcyzowe były przemieszczane do miejsca dostawy bezpośredniej. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: Mocą niniejszej ustawy wprowadzono nowe zadania spoczywające na dyrektorze izby celnej, a wśród nich m.in dokonywanie poboru należności celnych, podatków, opłat i dopłat (takich jak należności celne i inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów, podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatek akcyzowy, podatek od gier i dopłaty, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, opłaty paliwowe, podatek od wydobycia niektórych kopalin.) Ponadto wykonuje również zadania wierzyciela określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach wskazanej ustawy dyrektor izby celnej przekazuje również do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informację o przewidywanym zwrocie podatku, nadpłaty podatku (z wyłączeniem podatku od towarów i usług), czy też należności celnych, a także

8 występuje do państwa członkowskiego UE lub państwa niebędącego członkiem UE z wnioskiem o udzielenie informacji powiadomienia, odzyskanie należności pieniężnych, podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne. Kontrola Służby Celnej W zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną podmioty wykonujące czynności w ramach produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, są obowiązane przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie (a zatem już nie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności, jak wyglądało to dotychczas ), zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą działalności w tym zakresie, a w przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności. Dz.Urz.MF Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia Rozporządzenie w sprawie postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów Wejście w życie z dniem: Niniejsze zarządzenie określa przede wszystkim tryb rozpatrywania skarg i wniosków. Od 13 kwietnia 2015r. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialne za koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Ministerstwa monitoruje terminowość składania powyższych skarg i wniosków przy wykorzystaniu zapisów elektronicznego centralnego rejestru skarg oraz wniosków, który stanowi integralną część funkcjonującego w Ministerstwie elektronicznego systemu rejestracji dokumentów. PRAWO PRACY PRZEPISY BHP MARZEC 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Mocą ustawy kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. zostaną podwyższone. Od 1 marca 2015 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent, tzn. dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, dodatku za tajne nauczanie, dodatku

9 kompensacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej. Ustawa rozszerza również krąg osób, którym przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego. Świadczenie zostanie przyznane także po śmierci dziadków, dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. KWIECIEŃ 2015 M.P Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Obwieszczenie w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wejście w życie z dniem: Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Odszkodowanie za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w tym okresie będzie wynosiło 757 zł, co odpowiada 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych za rok 2014 r. (3783,46 zł). Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Zmiana Rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Zmieniane z dniem: Dla wszystkich płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. W nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,80% (teraz było to 1,93%). Ostateczną wysokość stopy procentowej składki dla płatników, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego 10 osób lub więcej, zobowiązanych do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, rozstrzygająca jest zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i również indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wynosi ona tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

10 Z dniem 1 kwietnia 2015 r. obowiązywać zaczną nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku 28 grup działalności utrzymana została ta sama kategoria ryzyka i ta sama stopa procentowa składki. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup (m.in. górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, rybactwa, czy poligrafii) natomiast w przypadku 28 grup stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe spadła (m.in. dla leśnictwa, wydobywania węgla kamiennego i brunatnego, czy budownictwa). M.P Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia Komunikat w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Wejście w życie z dniem Ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%. M.P Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia Obwieszczenie w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. Wejście w życie z dniem Ogłasza się, że w ogłasza się, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2015 r. wynosi 42,00 zł.

11 PRAWO NIERUCHOMOŚCI MARZEC 2015 Sygn. akt II OSK 2049/13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2015 r. ws. drzwi montowanych bez pozwolenia Data publikacji: Właściciel budynku musi zamurować dodatkowe drzwi zamontowane bez pozwolenia, które wychodzą bezpośrednio na sąsiednią działką i znajdują się na granicy. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i PRAWO ENERGETYCZNE MARZEC 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z , str. 13). Celem rozporządzenia jest określenie zakresu i zasad prowadzenia weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Obowiązek weryfikacji tych świadectw oraz protokołów został wprowadzony przepisami ww. ustawy. Dotychczas taka weryfikacja nie była dokonywana. Kontrola świadectw odbywała się w ramach prowadzonego postępowania w sprawie utraty uprawnień w przypadkach, gdy osoba uprawniona wykonała świadectwo nie dochowując należytej staranności. Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Weszła w życie z dniem: Ustawa określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

12 Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych Weszło w życie z dniem: Konieczność wydania nowego rozporządzenia i uchylenia dotychczasowych przepisów wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Nowe przepisy wprowadzają warunek jaki musi być spełniony w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych, odnoszący się do niepowodowania szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.). Uszczegółowiono wymagania w zakresie stosowania zasady dobrej praktyki rolniczej w dostosowaniu dawki komunalnych osadów ściekowych pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Wejście w życie z dniem: W załączniku do rozporządzenia wskazano rodzaje odpadów i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Dz.U Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Wejście w życie z dniem: Dz.U Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2015/254 z dnia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uchylająca dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

13 Wejście w życie z dniem: KWIECIEŃ 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Wejście w życie z dniem: Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie sposobu wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej do brzmienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zasady te dotychczas były określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, wydanym na podstawie art. 55a ustawy - Prawo budowlane. Dotychczasowe rozporządzenie, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zachowuje moc do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Nowa regulacja nie wprowadza znaczących zmian względem uchylanego rozporządzenia. PRAWO TRANSPORTOWE MARZEC 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Zmienione z dniem: Zgodnie ze znowelizowaną treścią rozporządzenia, strażnicy straży gminnych mogą m.in. nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 92 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art pkt 2, art. 96b oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

14 Zmienione dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Zmienione z dniem: Zmiana dotyczy wprowadzenia jako dokument legitymujący uprawnienie do ulgowego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC). Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lotniczolekarskich Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

15 Rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport Weszło w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Zmienione z dniem: Zmiana dotyczy parametrów urządzeń zabezpieczających oraz odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery od krawędzi pasa ruchu i krawędzi dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Zmienione z dniem: Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Zmienione z dniem: Dz.U.UE.L Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 2015/187 z dnia Zmiana rozporządzenia (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego Zmienione z dniem:

16 Dz.U.UE.L Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego Weszło w życie z dniem: Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wszystkich uczestników ruchu drogowego w Unii Europejskiej poprzez ułatwienie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, a tym samym ułatwienie egzekwowania kar, w przypadkach gdy te przestępstwa lub wykroczenia popełniane są podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym je popełniono. Dyrektywa ma zastosowanie do następujących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego: a) przekroczenie dopuszczalnej prędkości; b) niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa; c) niezastosowanie się do czerwonego sygnału świetlnego; d) kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu; e) kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających; f) niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych; g) korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu; h) niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem. KWIECIEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Zmienione z dniem: Dodano do ustawy o transporcie drogowym m.in. Rozdział 8a dot. wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz Rozdział 9a dot. ochrony praw pasażerów. ORZECZNICTWO Dz.U , sygn.. akt U 4/13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014r. ws. uchylenia tabeli o wysokości grzywien w drodze mandatów karnych Wejście w życie z dniem: Zgodnie z wyrokiem TK, liczby porządkowe nr 190, 241 i 242 tabeli B oraz liczby porządkowe nr 1-10 oraz 47 tabeli C, stanowiących załącznik do rozporządzenia

17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624) tracą moc obowiązującą od dnia 11 kwietnia 2014r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MARZEC 2015 Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Weszła w życie z dniem: W związku z wprowadzeniem ustawy regulującej podstawy prawne wdrażania PROW na lata w nowej perspektywie finansowej, konieczne stało się uwzględnienie w art. 165 ust. 4 p.z.p. możliwości występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją Programu na podstawie nowej ustawy, a także uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej. BLOGI AP blog.pl IP blog.pl Jak oznaczyć autorstwo utworu architektonicznego? Sposób oznaczania autorstwa utworów współautorskich Jarosław Góra na apblog.pl oraz ipblog.pl porusza kwestię oznaczania autorstwa i współautorstwa utworów architektonicznych. Jak powinno oznaczać się współautorstwo utworów? W jaki sposób wymienić autorów? Czy wszystkich? W jakiej kolejności? Sytuacja komplikuje się, kiedy mówimy o utworze architektonicznym. Wówczas należy zastanowić się jeszcze, gdzie oznaczać autorstwo. Na projekcie? Na obiekcie? Na zdjęciach? Opodatkowany.pl Regulamin użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

18 Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się zmiany podatkowe dotyczące rozliczeń pojazdów służbowych wykorzystywanych także do celów prywatnych. Pracownik, który skorzysta z możliwości wykorzystania samochodu służbowego do swoich własnych celów otrzymuje w ten sposób dodatkową korzyść z tytułu wykonywanej pracy. Korzystając z pojazdu w pełni nieodpłatnie lub też nieodpłatnie jednakże do określonego limitu uzyskuje on wówczas profit, który zgodnie z treścią art. 1 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu, jako dochód osoby fizycznej. Marta Mikosz na swoim blogu opodatkowany.pl szczegółowo omawia, jak prawidłowo wyliczyć tego rodzaju świadczenie? Personalia.pl Outsourcing i dane osobowe powierzenie przetwarzania danych osobowych Wydzielenie ze struktury przedsiębiorstwa części procesów, czyli outsourcing, przynieść może wymierne korzyści ekonomiczne. Takie rozwiązanie rodzi jednak inne problemy, z których przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy. Outsourcing bowiem często wiąże się z koniecznością udostępnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych dokumentacji pracowniczej, stworzonych na własne potrzeby list mailingowych czy wykazu dłużników podmiotowi zewnętrznemu. Prawnik Bartosz Pudo na swoim blogu personalia.com.pl rozważa, czy mamy prawo tak swobodnie dysponować tymi danymi? Umowny.pl Niedozwolona klauzula umowna = nieważna klauzula umowna? Mateusz Dąbroś na blogu umowny.pl omawia stosunkowy nowy wyrok Sądu Najwyższego, pochodzący z dnia 27 sierpnia 2014 r. (III SK 83/13). Sąd Najwyższy uznał w nim, że klauzula umowna sprzeczna z prawem jest nieważna. A to oznacza również, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może jej uznać za niedozwoloną. Jakie z tego płyną konsekwencje dla obydwu stron umowy? ZASTRZEŻENIE PRAWNE Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych dziedzin/działów. Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia Newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację. Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/123 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo