Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego WybrzeŜe Słowackiego 12-14, Wrocław tel. ( ) ZENON TAGOWSKI Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE Z.Tagowski;IX'2007;slide Twardogóra, 26 września 2007 r.

2 Z.Tagowski;IX'2007;slide 2

3 W dniu 30 listopada 2005 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Strategia rozwoju województwa jest najwaŝniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorządy województw, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Dobra strategia przy tym powinna mieć charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkańców, ale teŝ Z.Tagowski;IX'2007;slide 3 PO-KL - Kryterium formy realizacji: premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa.

4 SFERA SPOŁECZNA Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych 1. Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, promowanie aktywizujących metod edukacji. 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 4. Kształtowanie droŝnego systemu edukacyjnego umoŝliwiającego kształcenie ciągłe. 5. Dostosowanie oferty edukacyjnej do faktycznych potrzeb indywidualnych odbiorców i rynku pracy. 6. Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy oraz postaw innowacyjnych. 7. Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i kreatywności w procesie kształcenia. 8. Współuczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i przestrzeni wiedzy. 9. Wzmocnienie powiązań edukacji z gospodarką, nauką oraz środowiskiem lokalnym, rozwój procesu uspołecznienia edukacji. 10. Koordynacja kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy z potrzebami rynku pracy. 11. Zwiększenie zakresu informacji i jakości poradnictwa zawodowego. Rozwijanie systemu preorientacji zawodowej. Z.Tagowski;IX'2007;slide 4

5 Abril Bridge 23 AND 24 MARCH 2000 Stockholm (03/01) Barcelona (03/02) Brussels (03/03) The aim of the Lisbon Strategy is to make the EU the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by Z.Tagowski;IX'2007;slide 5

6 z KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy 2.2. Znaczenie edukacji w realizacji celu określonego w Lizbonie Rada ds. Edukacji wraz z Komisją wyraziły opinię, Ŝe uczynienie gospodarki Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną na świecie gospodarką opartą na wiedzy będzie moŝliwe jedynie wtedy, gdy edukacja wniesie swój wkład jako czynnik stymulujący wzrost gospodarczy, badania i innowacje, konkurencyjność. Z.Tagowski;IX'2007;slide 6 Bruksela,

7 W ramach wkładu w strategię lizbońską ministrowie edukacji przyjęli wspólne cele w zakresie udoskonalenia systemów kształcenia i szkoleń oraz program działań na rzecz osiągnięcia tych celów, pod nazwą Edukacja i szkolenia Program ten wdraŝany jest z zastosowaniem otwartej metody koordynacji; wskaźniki i benchmarki (poziomy odniesienia) odgrywają tu istotną rolę i sprzyjają wymianie doświadczeń i praktycznych wzorców. Raport dotyczący przyszłych celów w systemach edukacji i szkolenia przedstawiono Radzie Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002 roku. Wyznacza on 3 uzgodnione, główne cele strategiczne i sprowadza je do 13 powiązanych ze sobą celów szczegółowych. Z.Tagowski;IX'2007;slide 7

8 Trzy główne cele strategiczne Wspólnotowej polityki edukacyjnej skupiają się na: poprawie jakości i efektywności systemów edukacji i szkolenia w UE; ułatwianiu dostępu do systemów edukacji i szkolenia dla wszystkich; otwarciu systemów edukacji i szkolenia na szerszy świat. Z.Tagowski;IX'2007;slide 8

9 Wyzwania stawiane przez europejską strategię edukacyjną I. Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji i szkolenia w krajach UE 1) Poprawa jakości edukacji i szkolenia nauczycieli i osób szkolących (trenerów) 2) Rozwijanie umiejętności dla społeczeństwa wiedzy 3) Zapewnienie powszechnego dostępu do ICT 4) Zwiększanie rekrutacji na studia w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych 5) Zapewnienie moŝliwie najlepszego wykorzystania zasobów II. Ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do systemów edukacji i szkolenia 1) Środowisko kształcenia otwartego 2) Uatrakcyjnienie procesu kształcenia 3) Wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równych szans edukacyjnych i spójności społecznej III. Otwarcie systemów edukacji i szkolenia na szerszy świat 1) Wzmacnianie powiązań ze światem pracy, pracownikami prowadzącymi badania naukowe i społeczeństwem 2) Rozwijanie ducha przedsiębiorczości 3) Poprawa uczenia się języków obcych 4) Zwiększenie mobilności i wymiany 5) Wzmacnianie europejskiej współpracy Z.Tagowski;IX'2007;slide 9

10 Growth and jobs: A New Start for the Lisbon Strategy Just think what Europe could be. Think of the innate strengths of our enlarged Union. Think of its untapped potential to create prosperity and offer opportunity and justice for all its citizens. Europe can be a beacon of economic, social and environmental progress to the rest of the world. Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen Brussels, Z.Tagowski;IX'2007;slide 10

11 Potrzebujemy dynamicznej gospodarki, aby podsycić nasze wysokie ambicje wiąŝące się ze społeczeństwem i ochronąśrodowiska naturalnego. Dlatego właśnie odnowiona strategia lizbońska skupia się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić, Ŝe: I. Europa będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestowania i pracy. II. Wiedza i innowacje będą bijącym sercem europejskiego wzrostu gospodarczego. III. Będziemy kształtować nasze polityki tak, aby umoŝliwiały one przedsiębiorstwom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy. Z.Tagowski;IX'2007;slide 11

12 W ramach tych trzech kierunków przewidziano w sumie 10 obszarów działań: I.1. rozszerzenie i pogłębienie jednolitego rynku; I.2. poprawa europejskich i narodowych regulacji; I.3. zapewnienie otwartych i konkurencyjnych rynków wewnętrznych i zewnętrznych Europy; I.4. rozszerzenie i poprawa europejskiej infrastruktury; II.1. zwiększenie i poprawa inwestycji w badania i rozwój; II.2. promocja innowacji, technologii ICT i prośrodowiskowego wykorzystywania zasobów; II.3. kreowanie silnej bazy przemysłowej; III.1. przyciągnięcie więcej ludzi do pracy i modernizacja systemu ochrony socjalnej; III.2. poprawa zdolności dostosowawczych pracowników i elastyczności rynków pracy; III.3. inwestowanie w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i umiejętności. Z.Tagowski;IX'2007;slide 12

13 Strategia Lizbońska Odnowiona Strategia Lizbońska Wspólnotowy Program Lizboński Program Edukacja i Szkolenia 2010 Zintegrowany Pakiet Wytycznych 6 wytycznych makroekonomicznych 9 wytycznych mikroekonomicznych 8 wytycznych dot. problematyki zatrudnienia Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty NSS (NSRO) i Programy Operacyjne polityka spójno jności UE Strategia rozwoju Województwa Strategia Rozwoju Kraju Z.Tagowski;IX'2007;slide

14 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe Ŝycie (2006/962/WE) Kompetencje kluczowe Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Uzgodniono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. Z.Tagowski;IX'2007;slide 14

15 Strategia Rozwoju Kraju Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Strategia rozwoju Województwa RPO PO-KL PO-IiŚ PO-IG PO-RPW PEWT POPT Wnioski aplikacyjne Z.Tagowski;IX'2007;slide 15 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne

16 Plan finansowy dla RPO Woj. Dolnośląskiego na lata Z.Tagowski;IX'2007;slide 16

17 RPO Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Głównym celem priorytetu jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Przyczyni się to m.in. do wzmocnienia roli szkół wyŝszych i przygotowania ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Konkurencyjność ta wzmocniona zostanie takŝe poprzez poprawę bazy szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli. PLAN FINANSOWY poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych - 85% 107 Mln Z.Tagowski;IX'2007;slide 17

18 RPO c.d. Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Realizacja priorytetu pozwoli na: budowę, rozbudowę i przebudowę (modernizację) obiektów infrastruktury edukacyjnej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką; budowę, rozbudowę, przebudowę (modernizację) obiektów sportowych funkcjonujących przy szkołach wyŝszych oraz bazy socjalnej takiej jak akademiki, bursy, stołówki; wyposaŝenie w/w obiektów w niezbędny sprzęt. Preferowane będą kierunki studiów posiadające akredytację, a zwłaszcza te istotne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, czyli inŝynieryjno - techniczne, matematyczne (w tym informatyczne), przyrodnicze. Z.Tagowski;IX'2007;slide 18

19 RPO c.d. Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Inwestycje dla potrzeb: szkolnych i przedszkolnych obiektów dydaktycznych, laboratoriów dydaktycznych, bibliotek, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia praktycznego, obiektów sportowych wykorzystywanych w systemie edukacyjnym. Istotne znaczenie będzie miało wyposaŝenie wskazanych placówek w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny, w tym komputerowy i stosowne oprogramowanie. Wsparcie uzyskać mogą równieŝ projekty z zakresu rozwoju bazy socjalnej (np. internatów, stołówek, itp.) sprzyjające w szczególności wyrównywaniu szans młodzieŝy z obszarów wiejskich. W ramach priorytetu wspierane będą takŝe inwestycje zmierzające do zwiększenia oferty kształcenia ustawicznego na Dolnym Śląsku zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Uwzględniane tu będą przedsięwzięcia zmierzające do: budowy, rozbudowy, przebudowy i wyposaŝenia publicznych placówek prowadzących edukację ustawiczną. Z.Tagowski;IX'2007;slide 19

20 RPO c.d. Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Dla poprawy jakości i efektywności edukacji kluczowe znaczenie ma organizacja kształcenia i szkolenia nauczycieli. Istotna jest tutaj baza szkoleniowa i jej wyposaŝenie, w szczególności z zakresu technologii informacyjnych i multimedialnych. Obecnie zasób tej bazy nie jest wystarczający wobec wzrastających potrzeb związanych z doskonaleniem nauczycieli. Dlatego teŝ planowane jest wspieranie inwestycji, w zakresie edukacji ustawicznej, ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Efektywność kształcenia na kaŝdym jego poziomie podnoszą nowoczesne technologie informacyjne i multimedialne, dlatego projekty uwzględniające ich wdroŝenie będą traktowane priorytetowo. Z.Tagowski;IX'2007;slide 20

21 PLAN FINANSOWY Poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych - 85% Środki krajowe 15% 11,42 Mld Z.Tagowski;IX'2007;slide 21

22 Z.Tagowski;IX'2007;slide Z.Tagowski;VI'2007;slide 22

23 Z.Tagowski;IX'2007;slide Z.Tagowski;VI'2007;slide 23

24 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (wdraŝany regionalnie) Celem Priorytetu jest: A. Zwiększenie dostępności kształcenia B. Podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych zasobów ludzkich. PO-KL PLAN FINANSOWY Poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych - 85% Środki krajowe 15% 116 Mln Z.Tagowski;IX'2007;slide 24

25 PO-KL Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIE JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY 9.2. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 9.3. UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH 9.4. WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY 9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH % % % % Limit cross financingu Z.Tagowski;IX'2007;slide 25

26 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieŝki edukacyjnej oraz moŝliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŝszą skutecznością niŝ formy tradycyjne; wdraŝanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Z.Tagowski;IX'2007;slide

27 Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych projekty systemowe - realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów 2,15 szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Zasady i system realizacji wsparcia stypendialnego zostaną określone przez Instytucje Pośredniczące zgodnie z potrzebami i specyfiką regionalną w tym zakresie. Niemniej jednak systemy wsparcia stypendialnego wdroŝone na poziomie województw muszą spełniać następujące cechy: stypendia będą miały charakter edukacyjny a nie socjalny, wsparcie zostanie skierowane do uczniów najzdolniejszych (kryterium zostanie określone przez Instytucje Pośredniczące), uczniowie otrzymujący wsparcie będą znajdować się w trudnej sytuacji materialnej (kryterium dochodowe zostanie określone przez Instytucje Pośredniczące) oraz priorytetowo traktowani będą uczniowie uzdolnienie w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych. Miesięczna wysokość wsparcia, system zgłoszeń, sposób wypłacania i rozliczania stypendiów zostaną określone przez Instytucje Pośredniczące. Z.Tagowski;IX'2007;slide

28 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; Z.Tagowski;IX'2007;slide 35,2 - doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroŝonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; - efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego;

29 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie 6,6 zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć); - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyŝszania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; - studia wyŝsze dla nauczycieli zainteresowanych podwyŝszeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; - programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niŝ szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Z.Tagowski;IX'2007;slide

30 Komplementarność projektów edukacyjnych RPO Priorytet VII PO-KL Priorytet IX Planowane projekty Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie Programy rozwojowe szkół Dolnośląska e-szkoła 2 studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania; wdraŝanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką. 1 3 Z.Tagowski;IX'2007;slide

31 RPO Priorytet VII Planowane projekty Modernizacja sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyŝszania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; PO-KL Priorytet IX - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (nowe kierunki kształc., modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy słuŝąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania staŝe i praktyki); Pracownia przyrodnicza w kaŝdej gminie Z.Tagowski;IX'2007;slide 2 studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania; 1 3

32 Z.Tagowski;IX'2007;slide

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych: Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WS w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo