PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH"

Transkrypt

1 62 PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych we wrześniu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego Dz.U z dnia 1 września 2014 r. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U ) obejmuje: 1) wymagania funkcjonalne dla systemu teleinformatycznego; 2) wymagania funkcjonalne dla interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, zwanego dalej interfejsem komunikacyjnym ; 3) zakres informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego; 4) warunki współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zwanymi dalej podmiotami ratowniczymi. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 2 pkt 17, 3 pkt 3, 8 i 10, 4 i 5 w zakresie odnoszącym się do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r 2. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe Dz.U z dnia 2 września 2014 r. Ustawa wprowadza zmiany w ustępie 7 w punktach a, b, c, d, e, f, g i h oraz w ustępie 9 w punktach 9 i 10 ustawy zmienianej, określa terminy niektóry badań przez jednostki ochrony zdrowia oraz upoważnia do zmiany przepisów wykonawczych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Dz.U z dnia 2 września 2014 r. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) określa rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wymienia ich następujące grupy:

2 instalacje do wytwarzania energii i paliw, instalacje do produkcji i obróbki metali, instalacje w przemyśle mineralnym, instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, instalacje w gospodarce odpadami oraz instalacje w innych rodzajach działalności. W ww. grupach rozporządzenie enumerycznie wymienia ich elementy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 września 2014 r. 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity) Dz.U z dnia 3 września 2014 r. 5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U z dnia 5 września 2014 r. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z dnia 8 września 2014 r. Ustawa określa: 1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach; 3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków; 4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39 i art. 45, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity) Dz.U z dnia 17 września 2014 r. Treść rozporzadzenia: Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Nr

3 2. Rodzaj zastosowanych elementów ochrony akustycznej i ich odległość od linii kolejowej powinny wynikać z analizy uciążliwości powodowanych w środowisku hałasem emitowanym na danym odcinku linii kolejowej, zapewniać właściwy efekt ochrony akustycznej oraz uwzględniać: 1) przeznaczenie terenu wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego; 2) warunki i typ obszaru, przez który przebiega linia kolejowa; 3) położenie niwelety linii kolejowej (wykop, nasyp); 4) charakter zabudowy terenu, przez który przebiega linia kolejowa; 5) prędkość pociągów, ich częstotliwość i rodzaj. 3. Drzewa i krzewy, elementy ochrony akustycznej oraz zasłony odśnieżne w sąsiedztwie przejazdów i przejść kolejowych powinny być usytuowane w odległości zapewniającej warunki widoczności przejazdów i przejść, określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. 3. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury Dla ochrony linii kolejowej w miejscach zagrożonych zaspami śnieżnymi powinny być urządzane stałe lub przenośne zasłony odśnieżne. 2. Wysokość zasłon odśnieżnych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. 3. Odległość zasłon odśnieżnych od osi toru kolejowego powinna uwzględniać tworzenie się zasp śnieżnych na danym odcinku linii kolejowej i ich wielkość. Odległość ta powinna stanowić iloczyn wskaźnika o wielkości od 8 do 12 i wyrażonej w metrach wysokości zasłon odśnieżnych Stałe zasłony odśnieżne powinny być urządzane jako żywopłoty lub parkany. 2. Parkany jako stałe zasłony odśnieżne powinny być ustawiane jedynie wtedy, gdy ze względu na warunki miejscowe nie jest możliwe urządzanie żywopłotów. 3. Parkany jako stałe zasłony odśnieżne powinny być wykonywane z trwałych materiałów zapewniających skuteczną ochronę linii kolejowej przed nawiewaniem śniegu Do zakładania żywopłotów używa się rodzimych gatunków drzew i krzewów. 2. Użyte do założenia żywopłotu gatunki drzew i krzewów powinny zapewniać: 1) możliwie gęsty żywopłot na całej jego wysokości; 2) szybkie tempo przyrostu oraz uzyskanie wymaganej wysokości żywopłotu. 3. Żywopłoty powinny być urządzane w dwóch rzędach w odległości od 0,5 m do 1,0 m jeden rząd od drugiego. 64

4 Nr 181 Akty prawne 4. Pas gruntu pod żywopłotem wraz z pasami gruntu po obu jego stronach niezbędnymi do prac związanych z jego utrzymaniem powinny mieć szerokość od 2 m do 3 m w zależności od rodzaju roślin w żywopłocie. 5. Żywopłoty powinny być utrzymywane na takiej wysokości, aby maksymalnie ograniczały nawiewanie śniegu na tory kolejowe w czasie zamieci śnieżnych. 6. Na terenach, gdzie linie kolejowe są szczególnie narażone na zamiecie śnieżne, powinny być urządzane dwa dwurzędowe żywopłoty; odległość między żywopłotami powinna wynosić od 6 m do 10 m, licząc od zewnętrznej krawędzi pasów przeznaczonych do ich pielęgnacji. 7. Żywopłoty powinny być utrzymywane zgodnie z zasadami ochrony i pielęgnacji roślin W miejscach, gdzie nie mogą być urządzane stałe zasłony odśnieżne, w okresie zimowym powinny być ustawiane przenośne zasłony odśnieżne. 2. Przenośne zasłony odśnieżne wykonuje się jako zasłony drewniane lub z tworzywa sztucznego. 3. Przenośne zasłony odśnieżne nie powinny być ustawiane i składowane pod przewodami napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w obrębie widoczności przejazdów i przejść kolejowych, określonych w przepisach, o których mowa w Pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony jest ruch kolejowy, powinny być urządzane i utrzymywane jako jedna równoległa do linii kolejowej bruzda o szerokości co najmniej 4 m usytuowana w odległości od 2 m do 5 m od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania rowów bocznych od zewnętrznej krawędzi tych rowów. 2. Bruzda, o której mowa w ust. 1, powinna być oczyszczona z wszelkiej roślinności do warstwy mineralnej, a na gruntach torfiastych posypana warstwą piasku o grubości od 0,01 m do 0,02 m. Bruzdę może stanowić inna powierzchnia pozbawiona materiałów palnych. 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Dz.U z dnia 22 września 2014 r. Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zmienia się 1 zawierający skład osobowy Międzyresortowej Komisjii. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U z dnia 18 września 2014 r. 65

5 66 W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się zmiany w artykułach: 5, 8, 24, 26, 29, 36, 46, 67, 90, 91, 131e, 138c, 142 i 154; uchyla się art. 24a i 154b; dodaje się art. 5a i 36c oraz wprowadza się obowiązek przedstawiania właściwej komisjii sejmowej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i przepisy końcowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą Dz.U z dnia 19 września 2014 r. Rozporządzenie, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), określa szczegółowy zakres i tryb zabezpieczania zbiorów muzeum, przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą oraz sposoby przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. W załączniku nr 1 określono wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń budowlanych, mechanicznych i elektronicznych oraz w załączniku nr 2 wymagania w zakresie przechowywania i eksponowania broni palnej, a w załączniku nr 3 wymagania w zakresie organizacji ochrony zbiorów w czasie transportu. Zabezpieczenia elektroniczne określono jak następuje: 1. Zabezpieczenia elektroniczne stanowią uzupełnienie zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu kradzieży i innemu niebezpieczeństwu, i są wykorzystywane przy realizacji zadań przez pracowników ochrony. 2. Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożarowej stosuje się specyfikację techniczną PKN-CLC/TS Przy projektowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu stosuje się specyfikację techniczną PKN-CLC/TS i jako podstawowy przyjmuje się minimum 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z PN-EN Dla indywidualnego zabezpieczenia części eksponowanych zbiorów w ramach systemu sygnalizacji włamania i napadu w muzeach tworzy się odrębny podsystem. 5. W ramach odrębnego podsystemu można instalować specjalistyczne czujki, również wykorzystujące częstotliwości radiowe, nawet jeśli ich parametry techniczne nie spełniają wymogów przewidzianych dla systemów 2 stopnia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt W budowanych oraz modernizowanych muzeach: 1) projektuje się i wykonuje system telewizji dozorowej z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN , PN-EN minimum w 3 stopniu zabezpieczenia;

6 2) uwzględnia się możliwość wzajemnej integracji poszczególnych systemów zabezpieczeń elektronicznych. 7. System telewizji dozorowej zapewnia: 1) identyfikację i rejestrację osób wchodzących do muzeum; 2) obserwację i rejestrację zdarzeń w miejscach przechowywania i eksponowania zbiorów; 3) właściwy poziom oświetlenia w polu obserwacji kamer, tak aby obraz nagrany w porze nocnej pozwalał na ocenę zachodzących zdarzeń i rozpoznanie osób biorących w nich udział. 8. System telewizji dozorowej zapewnia dodatkowo obserwację: 1) ciągów komunikacyjnych służących do przemieszczania zbiorów oraz przemieszczania się zwiedzających, 2) elewacji budynku muzeum i terenu muzeum jeżeli taka konieczność wynika z planu ochrony muzeum. 9. Urządzenia systemu telewizji dozorowej, w szczególności rejestrujące, zasilające lub przełączające, zabezpiecza się przed przypadkowym albo celowym uszkodzeniem, wyłączeniem, nieuprawnioną zmianą konfiguracji lub kradzieżą. 10. Rejestrator wizji zapewnia możliwość przechowywania obrazów przez okres co najmniej 30 dni od dnia nagrania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U z dnia 24 września 2014 r. Treść ropzorządzenia: Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, b) wykaz zawodów związanych z budownictwem, c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności; 2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób: a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania, b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej, Nr

7 c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki, d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej; 3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) izba właściwą izbę architektów albo izbę inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.). Rozdział 2 Praktyka zawodowa i weryfikacja posiadanego wykształcenia Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca. 3. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby. 4. Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się: 1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego; 2) pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych; 3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. 5. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie. 6. Praktyka zawodowa, o której mowa w ust. 4, wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby. 7. Dokumentem potwierdzającym odbycie: 68

8 Nr 181 Akty prawne 1) praktyki, o której mowa w art. 14 ust. 4-4b ustawy, jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. 2. Dokument powinien zawierać: 1) wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora; 2) potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki; 3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć: 1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika; 2) suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 3) dokumenty, o których mowa w 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w 4 ust. 1; 4) w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą; 5) prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej. 2. Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem 69

9 70 studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 3. Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 4. Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub 2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów. 5. Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub 2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie. 6. Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności. (...) Rozdział 4 Zakres uprawnień budowlanych 10. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

10 2. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m 3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. 2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m 3 oraz: 1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie; 5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 1) drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; 2) kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 2. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów. 3. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 1) jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie; 2) przepust. 4. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust. Nr

11 72 5. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych. 6. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w 14 ust. 5, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 7. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 8. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h. 9. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 7, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych. 10. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

12 11. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 12. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje. 3. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. 4. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 3, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów. 6. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 5, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kv w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m 3. Nr

13 Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza, stanowią podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m 3. Rozdział 5 Specjalizacja techniczno-budowlana 16. Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 17. Osoba ubiegająca się o uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej potwierdza: 1) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację; 2) odbycie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1 w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi. 18. Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć: 1) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych; 2) oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, o której mowa w 17 pkt 2, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za spełniające wymagania dotyczące wniosku o nadanie uprawnień budowlanych określone w niniejszym rozporządzeniu; podlegają one weryfikacji zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. 2. W przypadku wniosków o nadanie uprawnień budowlanych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagających uzupełnienia przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli wnioski te zostaną uzupełnione w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uzupełnienia. 20. Przepisów 3 ust. 7 i 4 ust. 1 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, o którym mowa w 5 niniejszego rozporządzenia. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się do wpisów dokonanych w książce praktyki, które nie zostały potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostaną one potwierdzone

14 przez tę osobę w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 22. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskały wymagane wykształcenie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z 2007 r. Nr 210, poz oraz z 2011 r. Nr 99, poz. 573) i przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęły praktykę zawodową w trybie określonym w przepisach rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, po odbyciu praktyki zawodowej mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących wykształcenia określonych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do uprawnień budowlanych, o które się ubiegają, przy czym: 1) osoby, które rozpoczęły praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej uznaje się w zależności od zakresu odbytej praktyki zawodowej za uprawnione do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym lub kolejowych obiektów budowlanych; 2) osoby, które rozpoczęły praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uznaje się w przypadku odbycia tej praktyki w wymaganym zakresie za osoby uprawnione do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych także w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. 23. Wykształcenie, uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w niniejszym rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności. 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki: Załącznik nr 1 Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej Ja, niżej podpisany(-na),... (imię/imiona i nazwisko) zamieszkały(-ła)... (adres do korespondencji) legitymujący(-ca) się dowodem osobistym... (seria i numer) Nr

15 lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość*... (rodzaj i numer dokumentu) pełniący(-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika robót* (nazwa obiektu budowlanego/rodzaj robót budowlanych) 76 oświadczam, że: 1) Pan/Pani... ubiegający(-ca) się o uprawnienia budowlane (imię/imiona i nazwisko)... (specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega/rodzaj specjalizacji) legitymujący(-ca) się dowodem osobistym nr... (seria i numer) lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość*..., (rodzaj i numer dokumentu) uczestniczył(a) w pracach projektowych lub pełnił(a) funkcję techniczną na budowie zgodnie ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia; 2) posiadam uprawnienia budowlane... (specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych/rodzaj specjalizacji) nr... z dnia... wydane przez...; 3) jestem członkiem... Okręgowej Izby (nazwa właściwej okręgowej izby) Architektów/Inżynierów Budownictwa w... o numerze ewidencyjnym... i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka była odbywana pod moim patronatem, zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.): tak/nie* Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.... (miejscowość, data i podpis składającego oświadczenie) Załączniki: 1) zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej; 2) decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 3) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. *Niepotrzebne skreślić.

16 Załącznik Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów/na budowie Lp. 1 2 Nazwa zadania/obiektu wraz z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu, powierzchni całkowitej oraz innych charakterystycznych parametrów technicznych bądź użytkowych danego obiektu, odpowiednich do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, adres inwestycji i nazwa inwestora. Imię i nazwisko projektanta lub kierownika budowy/kierownika robót. Numer decyzji o pozwoleniu na budowę Czas praktyki od-do (dd/mm/rrrr) Łączna ilość tygodni odbytej praktyki zawodowej Forma odbywania praktyki (np. etat, część etatu, umowa: zlecenie, o dzieło, inna). Pełniona funkcja techniczna (przy projektowaniu lub na budowie) odbywającego praktykę (charakter wykonywanych czynności) Imię i nazwisko osoby kierującej praktyką (pieczęć z numerem uprawnień budowlanych). Funkcja osoby kierującej praktyką pełniona na obiekcie (projektant/kierownik budowy/kierownik robót). Podpis Załącznik nr 2 Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności 1 architektoniczna bez ograniczeń architektura lub architektura i urbanistyka 2 architektoniczna w ograniczonym zakresie 3 konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń 4 konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie Nr 181 architektura lub architektura i urbanistyka kierunek studiów w zakresie budownictwa kierunek studiów w zakresie budownictwa 5 inżynieryjna mostowa kierunek studiów w zakresie budownictwa 6 inżynieryjna drogowa kierunek studióww zakresie budownictwa kierunek studiów w zakresie budownictwa kierunki studiów w zakresie: architektury lub architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska, budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej, melioracji. 77

17 Lp. 78 Specjalność uprawnień budowlanych 7 inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 8 inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym 9 inżynieryjna hydrotechniczna Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności kierunki studiów w zakresie: budownictwa, transportu. kierunki studiów w zakresie: transportu, elektrotechniki. kierunki studiów w zakresie: budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej, melioracji, budownictwa, inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej. 10 wyburzeniowa kierunki studiów w zakresie: budownictwa, górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej. 11 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń 12 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności kierunki studiów w zakresie: automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania, elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem. kierunki studiów w zakresie: telekomunikacji, elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji, miernictwa elektrycznego i telekomunikacji. kierunki studiów w zakresie: kierunki studiów w zakresie: telekomunikacji, informatyki, elektrotechniki lub elektroniki miernictwa elektrycznego i programowania lub elektroniki i telekomunikacji, sterowników, umożliwiające uzyskanie inżynierii elektrycznej, wiedzy i umiejętności w zakresie elektrotechniki. telekomunikacji, miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

18 Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności Akty prawne Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności 13 instalacyjna w zakresie kierunki studiów w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń energetyki, cieplnych, wentylacyjnych, inżynierii środowiska, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych inżynierii naftowej lub gazowniczej, bez ograniczeń wiertnictwa nafty i gazu. 14 instalacyjna w zakresie kierunki studiów w zakresie: kierunki studiów w zakresie budownictwa sieci, instalacji i urządzeń energetyki, cieplnych, wentylacyjnych, inżynierii środowiska, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych inżynierii naftowej lub gazowniczej, w ograniczonym zakresie wiertnictwa nafty i gazu. 15 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 16 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie kierunki studiów w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki. kierunki studiów w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki. kierunki studiów w zakresie: energetyki, elektroniki, elektroniki i telekomunikacji, transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów, elektrycznego transportu szynowego, miernictwa elektrycznego i programowania sterowników, automatyki i robotyki. Załącznik Nr 3 Wykaz zawodów związanych z budownictwem Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Zawody związane z budownictwem 1 architektoniczna technik architekt 2 konstrukcyjno-budowlana technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla. 3 inżynieryjna mostowa technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa. 4 inżynieryjna drogowa technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa. Nr

19 Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Zawody związane z budownictwem 5 inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 6 inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 7 inżynieryjna hydrotechniczna technik budownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik budownictwa wodnego, technik melioracji wodnych, technik budownictwa wodnomelioracyjnego. 8 inżynieryjna wyburzeniowa 9 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń technik telekomunikacji telekomunikacyjnych 10 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 11 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa, monter instalacji gazowych, monter sieci gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych. technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, elektryk. Załącznik nr 4 Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 1 konstrukcyjno-budowlana geotechnika, obiekty budowlane budownictwa ogólnego, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych, budowle wysokościowe, rusztowania i deskowania wielofunkcyjne. 80

20 Lp. Specjalność uprawnień budowlanych Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 2 inżynieryjna hydrotechniczna śródlądowe budowle hydrotechniczne, morskie budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków, melioracje wodne. 3 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne, wodociągowych i kanalizacyjnych sieci, instalacje i urządzenia gazowe, sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 4 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kv, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych, trakcje elektryczne. Nr

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor czerwony przepisy, które utraciłyby moc obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Kolor niebieski przepisy, które zostałyby wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.156.1118 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 41 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.665 art. 1 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 3 2007.09.18 zm. Dz.U.2007.127.880 art. 11 2007.12.29 zm.wyn.z Dz.U.2007.247.1844

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo budowlane 1)

USTAWA. Prawo budowlane 1) DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Kontrole okresowe stanu technicznego budynków Odpowiedzialność prawna w budownictwie Podstawy diagnostyki budynków KRZYSZTOF MICHALIK KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ) Ogólne warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr 184 185. Akty prawne

Nr 184 185. Akty prawne PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w listopadzie i grudniu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo