Polityka stypendialna Grupy Azoty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka stypendialna Grupy Azoty"

Transkrypt

1

2 POLITYKA STYPENDIALNA GRUPY AZOTY Aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy już teraz wyjść poza horyzont celów krótkoterminowych. jest istotnym elementem oraz narzędziem realizacji założeń Strategii Grupy Azoty na lata , szczególnie w zakresie budowania trwałych przewag konkurencyjnych opartych na potencjale wiedzy i wysokich indywidualnych kompetencji pracowników. Polityka Stypendialna Grupy Azoty jest odpowiedzią na potrzebę położenia fundamentów pod przyszły wzrost i konkurencyjność Grupy Azoty za pomocą celowych inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia przy ograniczonych środkach publicznych przeznaczanych na edukację, na które wskazuje Rada Europy w Konkluzji na temat nowego podejścia do inwestowania w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych i roczną analizę wzrostu gospodarczego 2013 (2013/C 64/06). Polityka Stypendialna buduje lojalność wobec Grupy Azoty i w efekcie służy pozyskaniu przyszłej kadry o wymaganych kwalifikacjach. Umożliwia również skuteczną realizację dobrowolnych zobowiązań Grupy na rzecz bezpośredniego otoczenia. Polityka Stypendialna Grupy Azoty jest wyrazem dobrowolnego zaangażowania Grupy w realizację rekomendacji zawartych w Strategii Komisji Europejskiej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020 oraz raporcie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Kapitał Intelektualny Polski wskazującym kluczowe wyzwania i potrzeby związane z budowaniem kapitału intelektualnego Polski. jest również praktyczną realizacją postulatów wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej (2012/669) Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych, wskazującego konieczność wzmocnienia edukacji na wszystkich poziomach w obszarze STEM [science, technology, engineering and maths]. Jest inicjatywą Grupy Azoty na rzecz rozwoju krajowego systemu stypendialnego dla najlepszych uczniów i studentów, którzy w przyszłości będą stanowić kadry specjalistów będących głównym źródłem potencjału Strona 1

3 rozwojowego Polski i polskiego przemysłu chemicznego. Dlatego jesteśmy przekonani, że beneficjenci Polityki stypendialnej, dzięki zdobytej wiedzy i wysokim kwalifikacjom, sprostają potrzebom i wyzwaniom społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Celem Polityki Stypendialnej Grupy Azoty jest uporządkowanie zagadnień programów stypendialnych w spółkach Grupy Azoty poprzez stworzenie jednolitych zasad obowiązujących we wszystkich programach stypendialnych, które podporządkowane są zasadom społecznej odpowiedzialności biznesu i priorytetowym regułom: efektywności, równego dostępu do oferty transparentności. Stypendia będą przyznawane na podstawie odrębnych regulaminów programu stypendialnego opracowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Azoty, będącą organizatorem i fundatorem tychże stypendiów. Opracowane regulaminy powinny być spójne z nadrzędną Polityką Stypendialną Grupy Azoty oraz powinny opierać się na trzech priorytetowych regułach. REGUŁA EFEKTYWNOŚCI Spółka planująca prowadzenie działań stypendialnych jest zobowiązana do opracowania programu i regulaminu stypendium zgodnego z zasadami Polityki Stypendialnej Grupy Azoty. W trosce o efektywność podejmowanych działań stypendialnych polityka oraz szczegółowo poszczególne regulaminy określają dziedziny, w których spółki powinny prowadzić taką działalność z uwzględnieniem walidacji rzeczywistych potrzeb w obszarze kadr i potencjału intelektualnego, zarówno w momencie rozpoczęcia programu, jak i jego zakończenia. W związku z tym, program stypendialny na etapie budowania regulaminów powinien być poprzedzony analizą efektywności takiego projektu wskazującą z jednej strony koszty jego podjęcia [budżet], a z drugiej wymierne efekty, czyli korzyści spółki z jego realizacji. Kwoty przeznaczone na realizację programów stypendialnych są racjonalnie oraz merytorycznie uzasadnione, przy czym ogólna kwota przeznaczona na realizację jednego programu stypendialnego w danym roku obrotowym przez spółkę nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Strona 2

4 Działalność stypendialną prowadzą wyłącznie spółki: posiadające wypracowane własne regulaminy programów stypendialnych, które zostały uzgodnione z Dyrektorem Biura Korporacyjnego Public Relations w Grupie Azoty S.A. oraz Dyrektorem Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem w Grupie Azoty S.A. i zatwierdzone przez zarząd danej spółki. te, które w roku obrotowym poprzedzającym podjęcie takich działań zanotowały dodatni wynik finansowy i miały zysk operacyjny pozwalający w sposób odpowiedzialny przeznaczyć jego część na program stypendialny Stypendystom objętym pomocą finansową w ramach programów stypendialnych Grupy Azoty nie wolno świadczyć pracy - w ramach stosunku pracy, ani na żadnej innej podstawie - na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Grupy Azoty. Stypendyści korzystający z programów stypendialnych po ukończeniu nauki mogą zostać zobowiązani do podjęcia pracy zaproponowanej przez spółkę będącą fundatorem stypendium na stanowisku adekwatnym do wykształcenia i posiadanych umiejętności w spółce bądź w jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy Azoty. Praca może być poprzedzona praktyką lub stażem, zgodnie z zasadami aktualnej polityki personalnej Grupy Azoty w stosunku do osób zatrudnionych po ukończeniu nauki. Stypendysta, który zobowiąże się do podjęcia pracy powinien przepracować w Grupie Azoty, bądź też spółce wchodzącej w skład Grupy Azoty co najmniej 2 lata. REGUŁA RÓWNEGO DOSTĘPU DO OFERTY Udział w programach stypendialnych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty jest dobrowolny i bezpłatny. Beneficjentami pomocy finansowej udzielanej w ramach programów stypendialnych spółek Grupy Azoty są: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci studiów magisterskich, inżynierskich doktoranci, którym Grupa Azoty zamierza umożliwić rozwój i pogłębianie wiedzy oraz w szczególnych przypadkach wyrównać szanse na kontynuowanie nauki przez uczniów lub studentów, którym grozi przedwczesne zakończenie nauki z powodu trudności materialnych. Strona 3

5 Celem postępowania rekrutacyjnego jest zakwalifikowanie do programu możliwie dużej liczby uczestników, wykazujących się wybitnymi osiągnięciami lub zdolnościami kierunkowymi oraz motywacją i pasją. Stypendia są przyznawane uczniom i studentom, którzy szczególnie wyróżniają się w nauce lub uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii lub innej dziedzinie wskazanej w regulaminie stypendium oraz uzyskują jednocześnie wysoką średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie nauki lub studiów oraz wiążą swoją przyszłość zawodową lub naukową z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności spółek Grupy Azoty. Za wybitne osiągnięcia naukowe uczniów lub studentów uważa się publikacje specjalistyczne lub popularnonaukowe w czasopismach lub Internecie, udział w projektach badawczych prowadzonych przez szkołę lub uczelnię, wystąpienia na konferencjach i prezentacjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach wiedzy. Za szczególne wyróżnienie w nauce uważa się uzyskanie oceny celującej lub bardzo dobrej z zakresu chemii lub w innej dziedzinie wskazanej w regulaminie stypendium, klasyfikujących ucznia lub studenta do otrzymania stypendium. W przypadku zaprzestania nauki, spowodowanego uzasadnionymi ważnymi powodami osobistymi, stypendia udzielane przez Grupę Azoty zostają zawieszone, co jednak nie skutkuje utratą prawa do otrzymywania stypendium po powrocie do kontynuacji nauki. Informacje o stypendiach oraz formularze dokumentów umożliwiających udział w procesie rekrutacji dla kandydatów będą publikowane przez spółki w sposób umożliwiający dotarcie z informacją o ofercie stypendialnej Grupy Azoty do jak największej potencjalnej liczby beneficjentów. REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu programu stypendialnego opracowanego przez spółkę będącą organizatorem i fundatorem tychże stypendiów. Regulamin określa szczegółowo: cele programu stypendialnego, warunki uczestnictwa, zasady przyznawania stypendium i kryteria wyboru stypendystów, zasady wypłacania oraz przebiegu stypendium, Strona 4

6 jednostkę organizacyjną spółki odpowiedzialną za obsługę oraz nadzór nad Programem Stypendialnym, wzory dokumentów: Umowy stypendialnej i Wniosku o stypendium. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu stypendium podejmuje powołana przez spółkę Kapituła Stypendialna, składająca się maksymalnie z pięciu osób. W skład Kapituły Stypendialnej wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli spółki (w tym dyrektor odpowiedzialny za Politykę Personalną w danej spółce, osoba bezpośrednio nadzorująca obszar zarządzania personelem i osoba bezpośrednio nadzorująca obszar public relations w danej spółce) oraz jeden przedstawiciel zewnętrzny, który nadzoruje szkołę/szkoły lub obszar edukacji w danym regionie. Kapituła Stypendialna działa kolegialnie, jej werdykt jest jawny, a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Kapituła Stypendialna czuwa nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków uczestników Programu Strona 5 Stypendialnego. W przypadku rekrutacji dotyczącej uczniów szkół gimnazjalnych, Kapituła Stypendialna może zaprosić do udziału w procesie rekrutacji i ocen kandydatów specjalistę w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych ucznia. Testy zainteresowań i preferencji zawodowych mogą bowiem stanowić - obok oceny osiągnięć kierunkowych i wyników w nauce - wartościowe narzędzie w całościowej identyfikacji predyspozycji ucznia do udziału w programie stypendialnym. W procesie rekrutacji Kapituła może również uwzględnić rekomendacje nauczycieli, stanowiące jedną z metod rozpoznawania zdolności uczniów. Kwalifikacja do programów stypendialnych może odbywać się również w drodze konkursów wiedzy lub konkursów projektów naukowych, zwłaszcza organizowanych przez jednostki edukacyjne, szkoły i uczelnie wyższe. Stypendia są wypłacane na podstawie Umowy stypendialnej zawartej przez stypendystów ze spółką będącą organizatorem i fundatorem programu stypendialnego. W sprawach nieuregulowanych umową oraz Regulaminem stypendium mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Każdy z uczestników procesu rekrutacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia Programu Stypendialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami] oraz ma prawo wglądu do swoich danych. Mając na celu promocję stypendystów oraz realizację założeń Polityki informacyjnej Grupy Azoty wszyscy uczestnicy programów stypendialnych wyrażają zgodę na publikację imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o uczestnikach Programu

7 Stypendialnego, jak również aktywnie uczestniczą w wywiadach prasowych oraz imprezach i publikacjach promocyjnych Grupy Azoty. * * * Polityka stypendialna została zatwierdzona przez Zarząd Grupy Azoty S.A. i wchodzi w życie z dniem roku. Strona 6

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo