edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego Moi Drodzy, Stoicie obecnie przed dokonaniem jednej z ważniejszych decyzji w Waszym życiu - wyborze dalszej drogi kształcenia. Wychodząc Wam naprzeciw, przygotowaliśmy i oddajemy w Wasze ręce Kurier Edukacyjny, publikację, która poprzez ofertę edukacyjną placówek oświatowych działających na terenie, ma Wam pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Kościerskim prezentują bogatą ofertę edukacyjną. Są to placówki, w których poziom kształcenia ceniony jest od wielu lat. Świadczy o tym liczba absolwentów naszych szkół, którzy bez problemu kontynuują naukę na studiach wyższych. W naszych szkołach znajdziecie interesujące, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy kierunki kształcenia. Duża różnorodność tematyczna zajęć pozalekcyjnych oferowana w naszych placówkach, pozwoli Wam rozwijać własne zainteresowania i zdolności. Stale wzbogacane i unowocześniane pracownie przedmiotowe, stworzą Wam warunki do zdobycia wiedzy na europejskim poziomie. Przyjazna i wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna, zadba o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Samorząd powiatowy, prowadząc szkoły gimnazjalne, dąży do tego, aby wraz z poziomem kształcenia, wzrastał także komfort pracy i nauki w naszych placówkach oświatowych. Dlatego konsekwentnie od kilku lat, we współpracy z dyrektorami naszych placówek, modernizujemy je, doposażamy w nowoczesny sprzęt, a także budujemy nowe obiekty. Wszystkie te działania nie tylko przyczyniają się do poprawy warunków nauki, wychowania i opieki w kościerskich powiatowych jednostkach oświatowych, ale również, dzięki uwolnionym w wyniku oszczędności środkom, pozwalają na realizację kolejnych inwestycji oświatowych. 1. I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 ul. Sikorskiego 1, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Lubań 51, Nowy Barkoczyn tel Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Słoneczna 1, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach, 10. Bursa Szkolnictwa Zawodowego Stara Kiszewa ul. Krasickiego 4, Kościerzyna tel tel Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 ul. Wybickiego 1, Kościerzyna tel Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Traugutta 7, Kościerzyna tel , Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 ul. Kartuska 48, Kościerzyna tel Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Świętojańska 5, Kościerzyna tel Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn skr. poczt. 50, Kościerzyna tel Utrzymanie i rozwój bazy oświatowej - to najważniejsze zadanie, jakie na samorząd powiatowy nakłada ustawa o systemie oświaty. My jednak do tego zadania podchodzimy nie jak do obowiązku, ale jak do inwestycji w Waszą przyszłość - przyszłość młodego pokolenia, które z czasem będzie podstawą rozwoju nie tylko Serca Kaszub. Zachęcam Was do zapoznania się z treścią Kuriera Edukacyjnego, życząc jednocześnie dokonania trafnej decyzji w wyborze dalszej drogi kształcenia. Starosta Kościerski 12. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, Wygonin 18, Stara Kiszewa tel Wiesław Baryła 3

3 słowo wstępne Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek. Albert Einstein Dr Mirosław Boruszczak Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Początki XXI wieku to w całej Europie czas reform oświatowych, wykorzystania nowych technologii i zdobyczy nauki dla pomocy w rozwój zatrudnienia, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Wstąpienie Polski do Unii wywołało w naszym kraju kolejną falę zmian i modernizacji również w polskim systemie oświaty. Komisja Europejska zatwierdziła trzy główne cele strategiczne, gdzie za zasadniczy cel zostaje uznana poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w całej Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że Unia Europejska nie narzuca krajom członkowskim jednolitego systemu nauczania. Każde z państw kształtuje go dowolnie. Ministrowie edukacji spotykają się jednak, aby ustalać priorytety polityki oświatowej w poszczególnych krajach. Efektem ich współdziałania były właśnie reformy systemów edukacji przeprowadzone w wielu państwach UE. Ich głównym celem było dostosowanie kształcenia do wymogów szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zrezygnowano więc z encyklopedycznego systemu nauczania na rzecz wzmacniania u uczniów takich umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem, praca zespołowa, swobodne porozumiewanie się w językach obcych. Zwiększono liczbę roczników młodzieży objętej obowiązkowym szkolnictwem ogólnokształcącym, obniżono wiek, w którym dzieci rozpoczynają edukację. W Polsce również wnioskuje się od dłuższego czasu o obniżenie wieku obowiązku szkolnego, a 5-latków objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zasada polityki państw Unii Europejskiej w zakresie edukacji opiera się na założeniu, że ze względu na swój powszechny charakter edukacja jest podstawową drogą do przygotowania społeczeństwa do życia w nowym, zmieniającym się politycznie, gospodarczo i społecznie ładzie europejskim i światowym. Podstawową rolę edukacji w tych procesach jest przekazanie odpowiedniego zasobu wiedzy oraz przygotowanie do życia zawodowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego. System oświatowy każdego z państw członkowskich powstawał przez wiele lat. Dostosowano go do określonych warunków ekonomicznych, społecznych, ustrojowych oraz kulturowych. Unia Europejska nie wytworzyła wspólnej polityki edukacyjnej w znaczeniu, w jakim mówimy na przykład o Wspólnej Polityce Rolnej. Unia Europejska, zgodnie z zasadą subsydiowości pozostawia odpowiedzialność państwom członkowskim za systemy kształcenia i treść nauczania. Realizowana wspólna polityka UE w tej dziedzinie ma na celu między innymi rozwój i wspieranie nauczania, rozpowszechniania języków państw członkowskich, wymiany uczniów i nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz rozwój kształcenia zawodowego. Jeśli Polska ma znaleźć swoje poczesne miejsce w Europie i na świecie musi włożyć tyle samo wysiłku w spełnieniu oczekiwań swoich obywateli, a w tym dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, ile dotąd włożono w rozwiązywanie kwestii politycznych i gospodarczych. Służyć temu będą następujące cele: zachęcanie do zdobywania wiedzy poprzez uznawanie kwalifikacji, mobilność, wykorzystanie informatyki w kształceniu ustawicznym, uatrakcyjnienie edukacji, panowanie wiodących języków wspólnoty i wprowadzenie ujednoliconych zasad oceny kompetencji językowych, upowszechnianie edukacji językowej od najmłodszych lat (np. wprowadzających język do tzw. europejskich przedszkoli i przedszkoli alternatywnych), inwestycje edukacyjne poprzez promowanie inwestowania w zasoby ludzkie. 4 Zreformowana uczyć będzie praktycznego stosowania zdobytej wiedzy rozwijać działalność poznawczą, zachęcać do działań kreatywnych, a podstawą wszelkiego nauczania powinno być uczenie jak myśleć, a nie wyposażanie ucznia w gotową wiedzę i gotowe odpowiedzi. Powszechnie stosowane testy powodują myślenie odtwórcze, a przeświadczenie, że na każde pytanie istnieje jedna odpowiedz utrudnia otwarcie umysłu na szukanie innych rozwiązań. Trzeba zainteresować ucznia postawieniem przez niego problemu i próbę jego rozwiązania, odchodząc tym samym od praktyki stawiania problemu wyłącznie przez nauczyciela. Należy doprowadzić do tego, żeby gimnazjaliści mogli wybierać przedmioty, na których zamierzają się skoncentrować w liceum i rozwijać dalej swoje zainteresowania. Profilowane klasy w naszych szkołach zredukują do minimum przedmioty nieprofilowane, co pozwoli się uczniom lepiej przygotować do egzaminów na studia i dalsze kształcenie się zgodnie z zainteresowaniami i obranym celem w życiu. Nasze szkoły będą przechodzić od edukacji zorientowanej na cele dydaktyczne do edukacji ukierunkowanej na wychowanie i wartości niezbędne dla przygotowania absolwenta, łączącego elementy wychowania humanistycznego z zawodowym. Zwróćmy też uwagę na fakt, aby absolwenci naszych szkół posiadali nie tylko wiedzę będącą efektem nauki w szkole czy biernej obserwacji otaczających zjawisk, ale zapoznali się z różnymi formami komunikacji międzyludzkiej, uczestniczyli w jak największej ilości obszarów aktywności, co pozwoli na ich wszechstronny rozwój, spełniając tym samym założenia szeroko rozumianej edukacji. Pozwoli to jednocześnie na odchodzenie od systemu klasowo lekcyjnego, by przejść do szeroko pojmowanej integracji międzyprzedmiotowej. Przed naszymi nauczycielami prowadzącymi edukację wczesnoszkolną, humanistyczną, przyrodniczą, artystyczną oraz animacyjną, stoi odpowiedzialne zadanie, aby w tym procesie uwzględnić również podstawowe aspekty regionalnej tradycji. Pozwoli to naszym uczniom (absolwentom) zrozumieć specyfikę naszego regionu, rozbudzić zainteresowanie kulturą narodową i europejską i pomoże jednocześnie wytworzyć poczucie wiedzy, własnej wartości, przygotuje do pełnienia w przyszłości ról społecznych. Ucząc postrzegania odmienności, tradycji na tle kultury ogólnonarodowej i europejskiej, pokazuje dynamikę zmian zachodzących we współczesnej Europie i kształtuje postawę patriotyczną. Swobodny przepływ pracowników niezależnie od państwowych granic jest już w zjednoczonej Europie zjawiskiem codziennym i oczywistym z wyraźnymi tendencjami wzrostu. Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą w dziedzinie edukacji traktować Unię Europejską jako olbrzymią przestrzeń edukacyjną, gdzie będą mogli kontaktować się, współpracować we wszystkich dziedzinach edukacji i życia gospodarczego. Trzeba pamiętać, że z chwilą podjęcia pracy stałe podnoszenie kwalifikacji przyczyni się do bezpieczeństwa zawodowego i zachowania stanowiska pracy. Warunkiem będzie jednak gotowość do stałego doskonalenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo tzw. edukacji ustawicznej. dr Mirosław Boruszczak 5

4 O czym powinniście wiedzieć przed wyborem kolejnego etapu kształcenia: 1. Liceum Ogólnokształcące, to szkoła ponadgimnazjalna o trzyletnim okresie nauczania, która stwarza Wam możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego. Przeznaczona jest dla tych, którzy zamierzają kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych. Po ukończeniu nauki w liceum macie możliwość zdania egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Ten typ szkoły proponuje przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, co oznacza, że wybór oddziału powinien być uzależniony od rodzaju kierunku studiów, na które chcecie pójść. Po jej ukończeniu będziesz przygotowany do samodzielnego zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i jej wykorzystywania w kolejnych etapach edukacji. 2. Liceum Profilowane jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania, w której oprócz kształcenia ogólnego proponuje się Wam profile kształcenia ogólnozawodowego w ramach wyróżnionych bloków tematycznych. Ukończenie szkoły umożliwi kontynuację kształcenia zawodowego zgodnie z profilem w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceum ogólnokształcącego. Jako absolwent będziesz posiadał wykształcenie ogólne, bez uprawnień zawodowych, ale zapewniające przygotowanie ogólnozawodowe. Będziesz umiał stosować metody i narzędzia potrzebne do dalszej edukacji zawodowej. 3. Technikum, to średnia szkoła zawodowa, w której po zdaniu egzaminów uzyskacie świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tok nauki jest dostosowany do specjalizacji i nastawiony na wykształcenie praktyczne, przysposabiające do wybranego zawodu, a przedmioty ogólnokształcące realizowane są w takim samym wymiarze godzin, jak w liceach. Okres kształcenia rozłożony jest na cztery lata. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury możesz podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach lub pracę we wszystkich podmiotach, które odpowiadają Twojej specjalizacji. Dzięki praktykom zawodowym nabędziesz doświadczenie zawodowe i dowiesz się, czego możesz spodziewać się podejmując pracę po ukończeniu szkoły. Jako absolwent będziesz potrafił dysponować zdobytą wiedzą oraz nabędziesz umiejętności poruszania się na rynku pracy i organizowania własnej kariery zawodowej. 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. jeżeli chcesz podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej czas trwania nauki będzie nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 3 lata, a jej ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego. W trakcie nauki znaczną część edukacji poświęcisz na praktyki zawodowe. Jest to bardzo dobra forma nauczania, jeśli chcesz szybko zdobyć zawód. Pamiętaj jednak, że po ukończeniu zawodówki zawsze masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w szkołach średnich zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. Będziesz absolwentem, który bardzo dobrze będzie wiedział, jakie wymagania może mieć wobec Ciebie przyszły pracodawca, a przede wszystkim będziesz miał doświadczenie, którego po ukończeniu innych form edukacji nie mają Twoi rówieśnicy. 5. Szkoła Policealna w szkole policealnej możesz podjąć naukę po ukończeniu szkoły średniej bez egzaminu maturalnego. Nauka w tej szkole trwa dwa lub trzy lata i jest ukierunkowana na zdobycie przez Ciebie umiejętności zawodowych. Podczas nauki odbędziesz praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Jako absolwent tej formy edukacyjnej będziesz rzetelnie przygotowany do zawodu oraz zdobędziesz uprawnienia zawodowe. Twoje przygotowanie zawodowe poparte zdobytą wcześniej wiedzą ogólną, pozwoli Ci podjąć pracę w wybranej przez siebie specjalności. W wyborze ścieżki zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy, który sprawdzi Twoje predyspozycje i pomoże określić możliwości. Jeśli nie wiesz, którą z tych dróg wybrać zgłoś się po doradztwo indywidualne, którego udzielą Ci doradcy w twojej szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6 Przegląd publicznych placówek oświatowych I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Ignacego Krasickiego 2 tel./fax Jarosław Charszla - dyrektor Rafał Słomiński - wicedyrektor Nasza szkoła posiada blisko 130 lat tradycji. Jesteśmy najstarszym liceum na terenie, a tradycja zobowiązuje. Widać to szczególnie przy średniej zdawalności egzaminu maturalnego, w naszym Liceum wynosi ona powyżej 99%. Tym bardziej cieszy, że większość naszych absolwentów (ponad 85%) kontynuuje naukę na studiach wyższych (przede wszystkim na terenie Trójmiasta). Chlubą naszej szkoły jest Żeński Chór Kameralny, który swym profesjonalizmem zachwyca słuchaczy w Polsce i za granicą. Absolwentami naszej szkoły są m.in.: Henryk Muszyński - abp. gnieźnieński, Janusz Reiter ambasador Polski w Niemczech i USA. Szkoła kształci w klasach z przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka + fizyka + informatyka, biologia + chemia, język polski + historia, a dodatkowo edukacja filozoficzna i język łaciński, geografia + matematyka, biologia + język angielski. sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pracownię multimedialną, laboratorium chemiczne, wieczernik i bar. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka ręczna, koła zainteresowań: filmowe, teatralne, literackie, języka łacińskiego, fotograficzne, gazetka szkolna Blachta, Żeński Chór Kameralny, zajęcia dodatkowe: język łaciński, filozofia, zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Sylwetka absolwenta Przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy na studiach, mogący konkurować z absolwentami liceów z dużych ośrodków miejskich.

5 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 EKONOMIK EKONOMIK c.d Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1 tel , fax Ekonomik Szkoła dla Ciebie hasło to w pełni oddaje klimat Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1. Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych. Jej 90-letnia tradycja splata się z nowoczesnością, co w konsekwencji daje wysoką jakość kształcenia i wychowania. Jednocześnie duży nacisk kładziemy na partnerstwo i życzliwość na linii nauczyciel uczeń. Nauczyciel pracuje z Wami w komfortowych warunkach, przez co praca szkoły jest bardzo dobrze zorganizowana, a rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki temu w naszej szkole nigdy nie jest nudno. To właśnie popularny Ekonomik jest organizatorem wielu imprez, takich jak Dzień Ekonomika, Dzień Języków Obcych czy Czepkowanie oraz wielu innych okolicznościowych jak Andrzejki, Walentynki czy Jasełka. Nasi uczniowie odnoszą sukcesu na forum powiatu, województwa i kraju, m.in. nasza Młodzieżowa Drużyna Ratownicza zajęła III miejsce w etapie okręgowym XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej w Wejherowie, a uczniowie zajmują czołowe miejsca w dyscyplinach sportowych. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Jarosława Łoncka - dyrektor Danuta Woźniak - wicedyrektor Mariusz Dułak - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski + historia oraz matematyka + geografia, Liceum Profilowanym: ostatni nabór w roku szkolnym 2007/2008, Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, kucharz, technik informatyk, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii. * Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, informatyczne itp.), będące doskonałą formą rozwijania własnych talentów, koła teatralne, gdzie będziecie mogli nauczyć się tworzenia sztuki teatralnej, kabaret szkolny, będący doskonałym sposobem na rozbawianie siebie i innych, szkolną orkiestrę BEGAMA, która koncertuje w różnych województwach kraju, w tym także poza jego granicami, SKS piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka damska i męska, koszykówka damska i męska, klub europejski, zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu (SOS) Drużyna Ratowników Medycznych. wykształcenie ogólne, mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. pracownie komputerowe, specjalistyczne gabinety lekcyjne, halę sportową Sokolnia z pełnowymiarowym boiskiem do gier zespołowych tj. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), salę teatralną, w której będziecie mogli rozwijać swoje talenty aktorskie i kabaretowe, bibliotekę szkolną z Multimedialnym Centrum Informatycznym, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Sylwetka absolwenta wykształcenie ogólne, bez uprawnień zawodowych z przygotowaniem ogólnozawodowym umożliwiającym kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego w szkołach wyższych. Absolwent technikum rolniczego nabywa uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Projektuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. Zdobywa prawo jazdy kat. T i uprawnienia do obsługi kombajnu. Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek-człowiek. Kształtowane są następujące postawy i nawyki takie jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku oraz dbałość o własny wygląd. Absolwent w zawodzie kucharz oraz kucharz małej gastronomii organizuje stanowisko pracy do wykonywania potraw (dobiera właściwy sprzęt i urządzenia). Wykonuje potrawy w oparciu o receptury zgodnie 9 Sylwetka absolwenta technikum ekonomicznego: przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych itp.) Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości, statystyki, prawa, obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbył praktyki zawodowe. Sylwetka absolwenta Z.S.Z,: mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich uzupełniających technikach zawodowych, umożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego.*

6 Powaiatu PZS nr 2 c.d. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Kościerzyna, ul. Wybickiego 1 tel Tadeusz Lipski - dyrektor Edward Droździk - wicedyrektor Ewa Nowak - wicedyrektor sale komputerowe, skomputeryzowane pracownie przedmiotowe (fizyka, przedmioty budowlane), czytelnię, salę gimnastyczną, świetlicę, aulę, kort tenisowy, warsztaty wyposażone w niezbędne materiały, sprzęt i urządzenia potrzebne do realizacji programu zajęć praktycznych. Nasza szkoła mieści się w zabytkowym budynku, którego historia sięga połowy XIX wieku. To właśnie w tym gmachu mieściły się takie szkoły jak Katolickie Seminarium Nauczycielskie, Liceum Ogólnokształcące czy Liceum Pedagogiczne. Patronem szkoły jest Komisja Edukacji Narodowej. Doświadczenie oraz baza dydaktyczna sprawiają, że możemy zaoferować Wam kształcenie teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie. Nasza placówka dążąc do sprostania wymaganiom rynku pracy wprowadziła nowy kierunek nauczania technik mechatronik, który łączy elektronika i mechanika z kształceniem w takich dziedzinach jak automatyka i pneumatyka. W szkole mieści się również ośrodek egzaminacyjny dla kucharzy małej gastronomii. Jako jedyni prowadzimy szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum szkoły specjalnej. Jako uczeń naszej szkoły możesz uczestniczyć w wymianach zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej, dzięki czemu będziesz miał okazję doskonalenia zawodu i języka, a także zawierania nowych przyjaźni. U nas będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dwóch uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w trakcie zmagań na szczeblu centralnym uzyskało indeksy dowolnej uczelni technicznej w Polsce (r. szk. 2004/05 i 2005/06). W roku szkolnym 2006/07 uczeń naszej szkoły zdobył I lokatę w kraju w grupie elektryczno elektronicznej XXXIII Olimpiady Technicznej. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: koła sportowe (sekcje piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa stołowego), kółko informatyczne, w którym możecie pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności w obsłudze i wykorzystaniu komputerów oraz nowych technologii informatycznych, kółko historyczne, w którym możecie pogłębiać wiedzę o przeszłości szkoły i miasta, kółko matematyczne, kółko ekologiczne, w którym młodzi ekolodzy dbają o przyszkolny park oraz przygotowują się do uczestnictwa w licznych konkursach. jest przygotowany do kontynuacji nauki, jest komunikatywny, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, potrafi samodzielnie organizować własny warsztat pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną. jest przygotowany do dalszej nauki i wykonywania wyuczonego zawodu, potrafi współdziałać w zespole, jest otwarty na wymagania rynku pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski + geografia oraz język polski + historia + język angielski, Technikum: technik budownictwa, mechaniki samochodowej, ceramiki, hotelarstwa, informatyka oraz mechatronika, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: malarz tapeciarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, kucharz małej gastronomii. jest przygotowany do dalszej nauki i wykonywania wyuczonego zawodu, potrafi współdziałać w grupie, jest mobilny, otwarty na wymagania rynku pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną 10 11

7 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 PZS nr 3 c.d. Nasza szkoła jest placówką, która postawiła sobie za cel sukcesywny rozwój, stąd na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, jak zmienia się jej oblicze. Z Dokształcającej Szkoły Zawodowej powstała nowoczesna szkoła która, oferuje Wam różne typy szkół i kierunki kształcenia. Przez wiele lat nasza szkoła wykształciła znanych obecnie na naszym terenie przedsiębiorców. Nasi absolwenci kończą studia wyższe i niekiedy wracają do szkoły już jako nauczyciele. Szkoła jest prężnie rozwijającą się placówką stale wzbogacającą swoją bazę dydaktyczną oraz stosującą nowoczesne metody pracy aktywizujące uczniów i promującą uzdolnionych uczniów. Możecie w niej rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Tradycją szkoły stało się organizowanie wystaw prac uczniów malarskich, rzeźbiarskich itp Kościerzyna, ul. Kartuska 48 Tel , fax: W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Bożena Baska - Kucka - dyrektor Ryszard Gubkin - wicedyrektor Krzysztof Jagodziński - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: język niemiecki, język angielski, Technikum w zawodach: technik technologii drewna i technik ochrony środowiska, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz, a także w oddziałach wielozawodowych m.in. w zawodach piekarz, cieśla, dekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, tapicer,. sprzedawca, kucharz małej gastronomii, lakiernik. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: Szkolne Koło Sportowe: piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka nożna halowa i siódemek chłopców, lekka atletyka biegi sprinterskie, średnie, długie i przełajowe chłopców i dziewcząt, zajęcia siłowe na siłowni, tenis stołowy, badminton, Szkolne Koło PCK (ratownictwo przedmedyczne), Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Szkolny Klub Europejski, Towarzystwo Przyjaciół Kina i Teatru, Szkolne Koło Historyczne. warsztaty szkolne do kształcenia zawodowego w zawodzie stolarz i technik technologii drewna. Meble wykonywane w naszych warsztatach można znaleźć w wielu instytucjach naszego miasta, pracownie komputerowe, z najnowocześniejszym sprzętem, Multimedialne Centrum Informacji, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe, zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego i badmintona, na której znajduje się osiem stołów do tenisa stołowego i kort do badmintona, boiska asfaltowe do gier zespołowych: do gry w piłkę ręczną, do gry w piłkę nożną siódemek, do gry w piłkę koszykową, a także piaszczyste boisko do gry w piłkę siatkową plażową, bieżnia żużlowa prosta 60 i 100 m, oraz bieżnia żużlowa okólna 400 m, świetlicę szkolną z zestawem medialnym (kino domowe z platformą cyfrową TN), gdzie również odbywają się zajęcia integracyjne, plastyczne itp. posiada wiedzę i umiejętności nabyte podczas cyklu kształcenia, po złożeniu egzaminów dojrzałości w LO, T i LP może kontynuować naukę na wyższych uczelniach, jest samodzielny i aktywny, życzliwy i uczynny, charakteryzuje go twórcze myślenie, jest komunikatywny i odpowiedzialny

8 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu PZS w Lubaniu c.d Kościerzyna, Lubań 51 tel./fax Krzysztof Sowa pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, pracownię obsługi konsumenta, pracownię żywienia, bibliotekę, możecie skorzystać także z niepublicznej bursy, która zapewnia zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Przyjazna, bezpieczna, dająca wykształcenie i zawód szkoła taki jest właśnie Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu. Nasza szkoła położona jest wokół wielu malowniczych zielonych terenów i bezpośrednio sąsiaduje z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z ogromnym placem wystawowym targów rolniczych. Niewątpliwą zaletą naszej szkoły jest to, ze jesteśmy niewielką placówką dzięki temu będziecie się dobrze znać, a przede wszystkim czuć się bezpiecznie. W szkole panuje wesoła i rodzinna atmosfera. Jeżeli chcecie wiązać swoją przyszłość z branżą gastronomiczną, obsługą konsumenta, interesują was kulinaria, agrobiznes, agroturystyka, praca w rolnictwie zapraszamy. Z pewnością znajdziecie tutaj coś dla siebie i zawrzecie wiele długich i trwałych przyjaźni. Dla uczniów trzeciej klasy prowadzone są zajęcia z przepisów ruchu drogowego, które pomagają i ułatwiają zdanie egzaminu na prawo jazdy. W szkole obecnie tworzona jest bezprzewodowa sieć internetowa. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Technikum żywienia i gospodarstwa domowego, uzyskać pełną wiedzę o działalności gastronomicznej, w tym poznać zasady racjonalnego żywienia, zasady obsługi konsumenta, sporządzania i realizowania jadłospisów dotyczących żywienia prozdrowotnego i dietetycznego dla różnego typu diet, a ponadto posiąść podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu i biurowości. Technikum agrobiznesu, gdzie po jego ukończeniu będziesz miał pełne uprawnienia rolnicze, co oznacza, że możesz założyć i prowadzić gospodarstwo, w pełni korzystać z pomocy funduszy unijnych w zakresie rozwoju, modernizacji gospodarstwa rolnego, starać się o wszelkie możliwe dotacje wdrażane przez resort rolniczy. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: zajęcia fakultatywne dla maturzystów i zdających egzamin z przygotowania zawodowego, zajęcia z języków obcych i wielu innych tematycznych kół zainteresowań prowadzonych bezpłatnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Mazurek. Sylwetka absolwenta technika żywienia i gopodarstwa domowego: po jego ukończeniu możesz: prowadzić własnej działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, m.in. świadczyć usługi cateringowe; pracować w zawodzie kucharz, kelner, barman, dietetyk, intendent. Sylwetka absolwenta technikum agrobiznesu: po jego ukończeniu możesz: prowadzić gospodarstwo rolne, prowadzić gospodarstwo agroturystyczne; pracować w instytucjach związanych z sektorem rolniczym

9 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach PZS w Starych Polaszkach c.d Stare Polaszki 33 tel , fax Honorata Kurcaba salę gimnastyczną, boisko szkolne, świetlicę, pracownię komputerową, pracownię multimedialną, bibliotekę. Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach jest niewielką placówką, dzięki czemu panuje tu specyficzny, przyjazny klimat. Charakterystyczne dla naszej szkoły jest jej atrakcyjne położenie w samym centrum malowniczej wsi Stare Polaszki, w charakterystycznym kompleksie budynków oświatowych. Nasza oferta skierowana jest głównie do tych z Was, którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianym rolnictwem nasz absolwent przygotowany jest do samodzielnego zarządzania gospodarstwem rolnym oraz do pracy w różnych jednostkach gospodarczych sfery agrobiznesu. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania, nowoczesną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej). Jako dyplomowani rolnicy możecie ubiegać się o wszelką pomoc unijną na rozwój gospodarstw rolnych. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie: Liceum profilowanym: o profilu kształtowanie środowiska na podbudowie gimnazjum, nauka w szkole trwa 3 lata, nauka 2 języków obcych niemiecki i angielski, możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, Technikum: uzupełniające w zawodzie technik rolnik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, nauka trwa 3 lata, nauka 2 języków obcych niemiecki i angielski, możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i dyplomu technika rolnika, Szkole Policealnej: w zawodzie technik rolnik na podbudowie szkoły średniej ogólnej lub technicznej, nauka w szkole trwa 2 lata, możliwość uzyskania prawa jazdy kat. T, dyplomu technika rolnika. 16 Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: Szkolne Koło Ekologiczne, zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu - gry zespołowe, Szkolny Program Edukacji Motoryzacyjnej. jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w różnych jednostkach gospodarczych sfery agrobiznesu. po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej, posiada umiejętności poruszania się na rynku pracy, umie organizować własną karierę zawodową.. 17 dysponuje szeroką wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, nowoczesną wiedzą technologiczną z zakresu produkcji rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej) oraz może uzyskać prawo jazdy kat. T.

10 Przegląd publicznych placówek oświatowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Traugutta 7 tel /62, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Świętojańska 5 Tel Maria Szalewska Anna Kamińska Jesteśmy placówką publiczną, specjalizującą się w edukacji dorosłych, która dysponuje wykwalifikowaną i wyszkoloną specjalnie do pracy z dorosłymi kadrą pedagogiczną. Szkoła umożliwia kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie i tempie dogodnym dla słuchacza, kształci w systemach: wieczorowym, zaocznym eksternistycznym. Słuchaczami naszej szkoły mogą zostać osoby, które ukończyły gimnazjum, szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową oraz szkołę średnią. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie: Jesteśmy placówką publiczną, której głównym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomaganie rodzicom i nauczycielom w ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Motto, z którym się utożsamiamy Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, aby młody człowiek rozwijał swoje potencjalne możliwości i osiągnął pełnię dojrzałości na swoją miarę jest gwarancją naszego dążenia do Waszego sukcesu. W naszej placówce oczekujemy na: bazę dydaktyczną, którą użytkujemy wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół Nr 2 w Kościerzynie. ogólne w dwuletnim liceum ogólnokształcącym uzupełniającym, jeśli skończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, wykształcenie ogólne w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, jeśli skończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową, dyplom technika: ceramika, mechanika, budownictwa, na podbudowie szkoły zasadniczej po ukończeniu uzupełniającego technikum, wykształcenie policealne w zawodzie technik budownictwa, zawód operatora urządzeń przemysłu ceramicznego po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej zaocznej. Obecnie szkoła przygotowuje się do organizowania kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz do powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kwalifikacyjnej nadającej tytuły zawodowe w kilkunastu zawodach. młodzież, która może się do nas zgłaszać w chwilach kryzysów związanych z nauką, jak i problemami emocjonalnymi, rodziców mających możliwość indywidualnych konsultacji, porad, terapii oraz udział w zajęciach grupowych, nauczycieli, którzy mogą korzystać z indywidualnych porad i zajęć grupowych. Do Waszej dyspozycji jest kadra Poradni, stale podnosząca swoje kwalifikacje, czym gwarantuje wysoki poziom usług i szeroką ofertę pomocy. W gronie zatrudnionych specjalistów są pedagodzy, psycholodzy i logopedzi. POMAGAMY Młodzieży w chwilach kryzysów związanych z nauką jak i problemami emocjonalnymi

11 SOS-W c.d. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy Kościerzyna, ul. Słoneczna 1 tel , Barbara Wysiecka - dyrektor Alicja Molendowska - wicedyrektor Grażyna Stasiak - kierownik internatu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy istnieje od 1989 r. zajmując się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu kościerskiego, które potrzebują wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy. W naszym Ośrodku jest wszystko: nauka i terapia dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawa i rozrywka, i wreszcie grupa rówieśnicza. Ośrodek jest przystosowany architektonicznie do wymogów osób poruszających się na wózkach (podjazd, schodołaz, dostosowane łazienki). Posiadamy autobus i busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nasze szkoły potrafią maksymalnie rozwijać drzemiące w niepełnosprawnych dzieciach potencjalne zdolności, gwarantują dobre przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów kompetencyjnych. Życzliwi, wysokokwalifikowani, doświadczeni pedagodzy, terapeuci, psychologowie znają sposoby, by wydobyć i rozwinąć największe talenty dzieci, a wszystko to zrobią łagodnie i bezstresowo. Rozumiemy rodziców niepełnosprawnych dzieci w myśl zasady, iż najlepszym wyjściem jest współpraca i obustronna pomoc dziecku tak, aby zarówno ono jak i jego najbliżsi czerpali radość z dnia codziennego. W naszej szkole dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, mają wrażenie, że o czymś decydują, są samodzielne a szkoła jest miejscem, w którym są naprawdę wyjątkowe i ważne. Do waszej dyspozycji oddajemy: Bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny sale edukacyjne i pracownie, między innymi: komputerową, języków obcych, fizyczno-chemiczną, techniczne (drewna i metalu, gospodarstwa domowego, szycia, ceramiczną), salę gimnastyczną, dwie sale do gimnastyki korekcyjnej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. Specjalistyczne gabinety terapeutyczne: do stymulacji dotykowej wg Affolter, do stymulacji mowy, do stymulacji wzrokowo ruchowej, do stymulacji narządu równowagi i wzroku, do stymulacji polisensorycznej wg pór roku, psychogenetyki, do terapii metodą EEG Biofeedback, do terapii metodą Tomatisa, do rehabilitacji ruchowej metodą Petö, do terapii w wodzie (hydromasaż i tor wodny). Przytulny internat i smaczną kuchnię. Nasz Ośrodek to miejsce ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych: artystycznych ( plastyczne, teatralne, muzyczno ruchowe), sportowych i turystycznokrajoznawczych Od 2000 roku zajmujemy się małymi dziećmi z powiatu kościerskiego, które potrzebują wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Szkole Przysposabiającej do Pracy Od piętnastu lat jesteśmy organizatorami i gospodarzami Wojewódzkiego Konkursu Zbiorowych Form Teatralnych TEATRALIA. Również od piętnastu lat współpracujemy z partnerską szkołą specjalną z Marburga, z którą corocznie realizujemy wspólny program z udziałem dzieci i nauczycieli

12 Przegląd publicznych placówek oświatowych Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Kościerzyna, Garczyn skr. poczt. 50 tel Stara Kiszewa, Wygonin 18 tel Marek Wołoszyk Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie to miejsce o 80-letniej tradycji, położone z dala od zgiełku, w środku lasu nad malowniczym jeziorem. Oczekujemy Was w atrakcyjnej bazie szkoleniowo-wypoczynkowej. Dla bardziej aktywnych znajdzie się tu wiele atrakcji z dziedziny survivalu, żeglarstwa, kajakarstwa, strzelectwa, wspinaczki oraz gier sportowych. Piękno przyrody zachęci także do spacerów po lesie, zbierania grzybów, jagód, łowienia ryb. W naszej placówce możesz zdobyć: umiejętności z terenoznawstwa, umiejętność pływania, możliwość poznania ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy medycznej, perspektywę wspólnego spędzania wolnego czasu na kilkudniowych biwakach integracyjnych dla grup szkolnych (cały rok). bazę socjalno-noclegową na ponad 300 osób w domkach drewnianych typu Kampinos, obiekty i urządzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym: - boiska piaszczyste do siatkówki, - boisko do piłki nożnej, - wielofunkcyjne boisko asfaltowe (piłka ręczna, koszykówka), - kąpielisko strzeżone, - przystań wodną (żaglówki, kajaki, motorówki, rowery wodne, łodzie wiosłowe), - strzelnicę (własny magazyn broni), - wiatę z piecem chlebowym, - wiatę drewnianą, - miasteczko ruchu drogowego, - survivalowy tor przeszkód (ścianka wspinaczkowa), - plac na ognisko, - sezonową stajnię (jazda konna). Andrzej Szala W naszym Powiecie możecie uczyć się i bawić nie tylko w szkołach, ale także w placówkach t.j. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Ośrodek jest atrakcyjnie urządzony i pięknie położony na 13 hektarowym, wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior. Prowadzimy całoroczną działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewniamy stałą, z wysokimi kwalifikacjami kadrę pedagogiczną i medyczną. Pracujemy z dziećmi według własnych, sprawdzonych programów. Zajęcia profilaktyczno edukacyjno terapeutyczne, ekologiczne i sportowo-rekreacyjne dostosowane są do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W naszej placówce możesz skorzystać z: turnusów integracyjnych z nauką szkolną dla grup i klas szkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, turnusów wychowawczo profilaktycznych z nauką szkolną, dla dzieci ze szkół podstawowych, edukacji przyrodniczo ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole, koloni letnich i zimowisk, obozów sportowych dla klubów, szkół prowadzących sekcje grup dziecięcych i młodzieżowych. funkcjonalny, estetyczny i atrakcyjnie wyposażony pawilon mieszkalny na 80 miejsc w pokojach 4-osobowych, ze świetlicami, salami gier, klasopracowniami, salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym, plac zabaw ze zjeżdżalnią, kolejką linową, twierdzą, urządzeniami sprawnościowymi, leśny plac zabaw na budowle typu szałasy, wigwamy, wielofunkcyjny kort tenisowy ze ścianką do nauki gry w tenisa, mini koszykówki, boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, unihoka oraz zabaw rekreacyjnych, letnią przestronną świetlicę do dziecięcych imprez muzyczno-rozrywkowych, ogród wodny z wodospadem, biocenozą ryb i roślin na wieczorne zabawy terenowe i grillowanie, plac ogniskowy w wydzielonym kompleksie leśnym i wiele innych atrakcji

13 wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego nazwa placówki I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 ul. Sikorskiego 1, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 ul. Wybickiego Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 ul. Kartuska 48, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Lubań 51, Nowy Barkoczyn Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach Stara Kiszewa Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Słoneczna 1, Kościerzyna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Świętojańska 5, Kościerzyna Bursa Szkolnictwa Zawodowego ul. Krasickiego 4, Kościerzyna Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn skr. poczt Kościerzyna Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, Wygonin Stara Kiszewa Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Traugutta 7, Kościerzyna / tel. tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel , wykaz ponadgimnazjalnych, niepublicznych placówek oświatowych powiatu kościerskiego nazwa placówki Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum ul. Partyzantów 4, Kościerzyna Nord-Pol Sp. z o.o. Oddz. w Kościerzynie Externus ul. Krasickiego Kościerzyna / tel. tel tel tel Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Kościerzyna, ul. 3- Maja 9c tel www. powiat.koscierzyna.pl projekt: Małgorzata Walkosz-Lewandowska druk: studio berda 2008,

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA BIOLOGICZNA KLASA MATEMATYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU

OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU www.sosw.busko.pl SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU ZDROJU OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH i PRZEMYSŁU SPOŻWCZEGO W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZSChiPS punktowany będzie i oraz dodatkowo dwa przedmioty w zależności od rozszerzenia programowego XII Liceum

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHOJNICACH 2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZERSKU 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W CHOJNICACH 4 ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA EKS Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu tel./fax: (075) 735 1415 e-mail: oswiata@powiatboleslawiecki.pl OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę

CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę CO PO GIMNAZJUM? Zaplanuj swoją karierę Czym kierować się, podejmując decyzję o wyborze szkoły? Luty 2013r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Poznaj siebie zainteresowania uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za DOBRY ZAWÓD PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM TYPY SZKÓŁ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-PROFIL POLICYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TECHNIKUM KSZTAŁCI W ZAWODACH TECHNIK HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach Wiesz juŝ, co chcesz robić? Zebrałeś informacje o interesujących Cię zawodach? Przed Tobą jeszcze jeden waŝny krok: wybór szkoły. Której? Tej, która umoŝliwi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr IV/25/10 w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo