edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego Moi Drodzy, Stoicie obecnie przed dokonaniem jednej z ważniejszych decyzji w Waszym życiu - wyborze dalszej drogi kształcenia. Wychodząc Wam naprzeciw, przygotowaliśmy i oddajemy w Wasze ręce Kurier Edukacyjny, publikację, która poprzez ofertę edukacyjną placówek oświatowych działających na terenie, ma Wam pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Kościerskim prezentują bogatą ofertę edukacyjną. Są to placówki, w których poziom kształcenia ceniony jest od wielu lat. Świadczy o tym liczba absolwentów naszych szkół, którzy bez problemu kontynuują naukę na studiach wyższych. W naszych szkołach znajdziecie interesujące, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy kierunki kształcenia. Duża różnorodność tematyczna zajęć pozalekcyjnych oferowana w naszych placówkach, pozwoli Wam rozwijać własne zainteresowania i zdolności. Stale wzbogacane i unowocześniane pracownie przedmiotowe, stworzą Wam warunki do zdobycia wiedzy na europejskim poziomie. Przyjazna i wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna, zadba o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Samorząd powiatowy, prowadząc szkoły gimnazjalne, dąży do tego, aby wraz z poziomem kształcenia, wzrastał także komfort pracy i nauki w naszych placówkach oświatowych. Dlatego konsekwentnie od kilku lat, we współpracy z dyrektorami naszych placówek, modernizujemy je, doposażamy w nowoczesny sprzęt, a także budujemy nowe obiekty. Wszystkie te działania nie tylko przyczyniają się do poprawy warunków nauki, wychowania i opieki w kościerskich powiatowych jednostkach oświatowych, ale również, dzięki uwolnionym w wyniku oszczędności środkom, pozwalają na realizację kolejnych inwestycji oświatowych. 1. I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 ul. Sikorskiego 1, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Lubań 51, Nowy Barkoczyn tel Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Słoneczna 1, Kościerzyna tel Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach, 10. Bursa Szkolnictwa Zawodowego Stara Kiszewa ul. Krasickiego 4, Kościerzyna tel tel Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 ul. Wybickiego 1, Kościerzyna tel Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Traugutta 7, Kościerzyna tel , Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 ul. Kartuska 48, Kościerzyna tel Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Świętojańska 5, Kościerzyna tel Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn skr. poczt. 50, Kościerzyna tel Utrzymanie i rozwój bazy oświatowej - to najważniejsze zadanie, jakie na samorząd powiatowy nakłada ustawa o systemie oświaty. My jednak do tego zadania podchodzimy nie jak do obowiązku, ale jak do inwestycji w Waszą przyszłość - przyszłość młodego pokolenia, które z czasem będzie podstawą rozwoju nie tylko Serca Kaszub. Zachęcam Was do zapoznania się z treścią Kuriera Edukacyjnego, życząc jednocześnie dokonania trafnej decyzji w wyborze dalszej drogi kształcenia. Starosta Kościerski 12. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, Wygonin 18, Stara Kiszewa tel Wiesław Baryła 3

3 słowo wstępne Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek. Albert Einstein Dr Mirosław Boruszczak Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Początki XXI wieku to w całej Europie czas reform oświatowych, wykorzystania nowych technologii i zdobyczy nauki dla pomocy w rozwój zatrudnienia, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Wstąpienie Polski do Unii wywołało w naszym kraju kolejną falę zmian i modernizacji również w polskim systemie oświaty. Komisja Europejska zatwierdziła trzy główne cele strategiczne, gdzie za zasadniczy cel zostaje uznana poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w całej Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że Unia Europejska nie narzuca krajom członkowskim jednolitego systemu nauczania. Każde z państw kształtuje go dowolnie. Ministrowie edukacji spotykają się jednak, aby ustalać priorytety polityki oświatowej w poszczególnych krajach. Efektem ich współdziałania były właśnie reformy systemów edukacji przeprowadzone w wielu państwach UE. Ich głównym celem było dostosowanie kształcenia do wymogów szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zrezygnowano więc z encyklopedycznego systemu nauczania na rzecz wzmacniania u uczniów takich umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem, praca zespołowa, swobodne porozumiewanie się w językach obcych. Zwiększono liczbę roczników młodzieży objętej obowiązkowym szkolnictwem ogólnokształcącym, obniżono wiek, w którym dzieci rozpoczynają edukację. W Polsce również wnioskuje się od dłuższego czasu o obniżenie wieku obowiązku szkolnego, a 5-latków objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zasada polityki państw Unii Europejskiej w zakresie edukacji opiera się na założeniu, że ze względu na swój powszechny charakter edukacja jest podstawową drogą do przygotowania społeczeństwa do życia w nowym, zmieniającym się politycznie, gospodarczo i społecznie ładzie europejskim i światowym. Podstawową rolę edukacji w tych procesach jest przekazanie odpowiedniego zasobu wiedzy oraz przygotowanie do życia zawodowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego. System oświatowy każdego z państw członkowskich powstawał przez wiele lat. Dostosowano go do określonych warunków ekonomicznych, społecznych, ustrojowych oraz kulturowych. Unia Europejska nie wytworzyła wspólnej polityki edukacyjnej w znaczeniu, w jakim mówimy na przykład o Wspólnej Polityce Rolnej. Unia Europejska, zgodnie z zasadą subsydiowości pozostawia odpowiedzialność państwom członkowskim za systemy kształcenia i treść nauczania. Realizowana wspólna polityka UE w tej dziedzinie ma na celu między innymi rozwój i wspieranie nauczania, rozpowszechniania języków państw członkowskich, wymiany uczniów i nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz rozwój kształcenia zawodowego. Jeśli Polska ma znaleźć swoje poczesne miejsce w Europie i na świecie musi włożyć tyle samo wysiłku w spełnieniu oczekiwań swoich obywateli, a w tym dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, ile dotąd włożono w rozwiązywanie kwestii politycznych i gospodarczych. Służyć temu będą następujące cele: zachęcanie do zdobywania wiedzy poprzez uznawanie kwalifikacji, mobilność, wykorzystanie informatyki w kształceniu ustawicznym, uatrakcyjnienie edukacji, panowanie wiodących języków wspólnoty i wprowadzenie ujednoliconych zasad oceny kompetencji językowych, upowszechnianie edukacji językowej od najmłodszych lat (np. wprowadzających język do tzw. europejskich przedszkoli i przedszkoli alternatywnych), inwestycje edukacyjne poprzez promowanie inwestowania w zasoby ludzkie. 4 Zreformowana uczyć będzie praktycznego stosowania zdobytej wiedzy rozwijać działalność poznawczą, zachęcać do działań kreatywnych, a podstawą wszelkiego nauczania powinno być uczenie jak myśleć, a nie wyposażanie ucznia w gotową wiedzę i gotowe odpowiedzi. Powszechnie stosowane testy powodują myślenie odtwórcze, a przeświadczenie, że na każde pytanie istnieje jedna odpowiedz utrudnia otwarcie umysłu na szukanie innych rozwiązań. Trzeba zainteresować ucznia postawieniem przez niego problemu i próbę jego rozwiązania, odchodząc tym samym od praktyki stawiania problemu wyłącznie przez nauczyciela. Należy doprowadzić do tego, żeby gimnazjaliści mogli wybierać przedmioty, na których zamierzają się skoncentrować w liceum i rozwijać dalej swoje zainteresowania. Profilowane klasy w naszych szkołach zredukują do minimum przedmioty nieprofilowane, co pozwoli się uczniom lepiej przygotować do egzaminów na studia i dalsze kształcenie się zgodnie z zainteresowaniami i obranym celem w życiu. Nasze szkoły będą przechodzić od edukacji zorientowanej na cele dydaktyczne do edukacji ukierunkowanej na wychowanie i wartości niezbędne dla przygotowania absolwenta, łączącego elementy wychowania humanistycznego z zawodowym. Zwróćmy też uwagę na fakt, aby absolwenci naszych szkół posiadali nie tylko wiedzę będącą efektem nauki w szkole czy biernej obserwacji otaczających zjawisk, ale zapoznali się z różnymi formami komunikacji międzyludzkiej, uczestniczyli w jak największej ilości obszarów aktywności, co pozwoli na ich wszechstronny rozwój, spełniając tym samym założenia szeroko rozumianej edukacji. Pozwoli to jednocześnie na odchodzenie od systemu klasowo lekcyjnego, by przejść do szeroko pojmowanej integracji międzyprzedmiotowej. Przed naszymi nauczycielami prowadzącymi edukację wczesnoszkolną, humanistyczną, przyrodniczą, artystyczną oraz animacyjną, stoi odpowiedzialne zadanie, aby w tym procesie uwzględnić również podstawowe aspekty regionalnej tradycji. Pozwoli to naszym uczniom (absolwentom) zrozumieć specyfikę naszego regionu, rozbudzić zainteresowanie kulturą narodową i europejską i pomoże jednocześnie wytworzyć poczucie wiedzy, własnej wartości, przygotuje do pełnienia w przyszłości ról społecznych. Ucząc postrzegania odmienności, tradycji na tle kultury ogólnonarodowej i europejskiej, pokazuje dynamikę zmian zachodzących we współczesnej Europie i kształtuje postawę patriotyczną. Swobodny przepływ pracowników niezależnie od państwowych granic jest już w zjednoczonej Europie zjawiskiem codziennym i oczywistym z wyraźnymi tendencjami wzrostu. Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą w dziedzinie edukacji traktować Unię Europejską jako olbrzymią przestrzeń edukacyjną, gdzie będą mogli kontaktować się, współpracować we wszystkich dziedzinach edukacji i życia gospodarczego. Trzeba pamiętać, że z chwilą podjęcia pracy stałe podnoszenie kwalifikacji przyczyni się do bezpieczeństwa zawodowego i zachowania stanowiska pracy. Warunkiem będzie jednak gotowość do stałego doskonalenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo tzw. edukacji ustawicznej. dr Mirosław Boruszczak 5

4 O czym powinniście wiedzieć przed wyborem kolejnego etapu kształcenia: 1. Liceum Ogólnokształcące, to szkoła ponadgimnazjalna o trzyletnim okresie nauczania, która stwarza Wam możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego. Przeznaczona jest dla tych, którzy zamierzają kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych. Po ukończeniu nauki w liceum macie możliwość zdania egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Ten typ szkoły proponuje przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, co oznacza, że wybór oddziału powinien być uzależniony od rodzaju kierunku studiów, na które chcecie pójść. Po jej ukończeniu będziesz przygotowany do samodzielnego zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i jej wykorzystywania w kolejnych etapach edukacji. 2. Liceum Profilowane jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania, w której oprócz kształcenia ogólnego proponuje się Wam profile kształcenia ogólnozawodowego w ramach wyróżnionych bloków tematycznych. Ukończenie szkoły umożliwi kontynuację kształcenia zawodowego zgodnie z profilem w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceum ogólnokształcącego. Jako absolwent będziesz posiadał wykształcenie ogólne, bez uprawnień zawodowych, ale zapewniające przygotowanie ogólnozawodowe. Będziesz umiał stosować metody i narzędzia potrzebne do dalszej edukacji zawodowej. 3. Technikum, to średnia szkoła zawodowa, w której po zdaniu egzaminów uzyskacie świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tok nauki jest dostosowany do specjalizacji i nastawiony na wykształcenie praktyczne, przysposabiające do wybranego zawodu, a przedmioty ogólnokształcące realizowane są w takim samym wymiarze godzin, jak w liceach. Okres kształcenia rozłożony jest na cztery lata. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury możesz podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach lub pracę we wszystkich podmiotach, które odpowiadają Twojej specjalizacji. Dzięki praktykom zawodowym nabędziesz doświadczenie zawodowe i dowiesz się, czego możesz spodziewać się podejmując pracę po ukończeniu szkoły. Jako absolwent będziesz potrafił dysponować zdobytą wiedzą oraz nabędziesz umiejętności poruszania się na rynku pracy i organizowania własnej kariery zawodowej. 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. jeżeli chcesz podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej czas trwania nauki będzie nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 3 lata, a jej ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego. W trakcie nauki znaczną część edukacji poświęcisz na praktyki zawodowe. Jest to bardzo dobra forma nauczania, jeśli chcesz szybko zdobyć zawód. Pamiętaj jednak, że po ukończeniu zawodówki zawsze masz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w szkołach średnich zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. Będziesz absolwentem, który bardzo dobrze będzie wiedział, jakie wymagania może mieć wobec Ciebie przyszły pracodawca, a przede wszystkim będziesz miał doświadczenie, którego po ukończeniu innych form edukacji nie mają Twoi rówieśnicy. 5. Szkoła Policealna w szkole policealnej możesz podjąć naukę po ukończeniu szkoły średniej bez egzaminu maturalnego. Nauka w tej szkole trwa dwa lub trzy lata i jest ukierunkowana na zdobycie przez Ciebie umiejętności zawodowych. Podczas nauki odbędziesz praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Jako absolwent tej formy edukacyjnej będziesz rzetelnie przygotowany do zawodu oraz zdobędziesz uprawnienia zawodowe. Twoje przygotowanie zawodowe poparte zdobytą wcześniej wiedzą ogólną, pozwoli Ci podjąć pracę w wybranej przez siebie specjalności. W wyborze ścieżki zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy, który sprawdzi Twoje predyspozycje i pomoże określić możliwości. Jeśli nie wiesz, którą z tych dróg wybrać zgłoś się po doradztwo indywidualne, którego udzielą Ci doradcy w twojej szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6 Przegląd publicznych placówek oświatowych I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Ignacego Krasickiego 2 tel./fax Jarosław Charszla - dyrektor Rafał Słomiński - wicedyrektor Nasza szkoła posiada blisko 130 lat tradycji. Jesteśmy najstarszym liceum na terenie, a tradycja zobowiązuje. Widać to szczególnie przy średniej zdawalności egzaminu maturalnego, w naszym Liceum wynosi ona powyżej 99%. Tym bardziej cieszy, że większość naszych absolwentów (ponad 85%) kontynuuje naukę na studiach wyższych (przede wszystkim na terenie Trójmiasta). Chlubą naszej szkoły jest Żeński Chór Kameralny, który swym profesjonalizmem zachwyca słuchaczy w Polsce i za granicą. Absolwentami naszej szkoły są m.in.: Henryk Muszyński - abp. gnieźnieński, Janusz Reiter ambasador Polski w Niemczech i USA. Szkoła kształci w klasach z przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka + fizyka + informatyka, biologia + chemia, język polski + historia, a dodatkowo edukacja filozoficzna i język łaciński, geografia + matematyka, biologia + język angielski. sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pracownię multimedialną, laboratorium chemiczne, wieczernik i bar. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka ręczna, koła zainteresowań: filmowe, teatralne, literackie, języka łacińskiego, fotograficzne, gazetka szkolna Blachta, Żeński Chór Kameralny, zajęcia dodatkowe: język łaciński, filozofia, zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Sylwetka absolwenta Przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy na studiach, mogący konkurować z absolwentami liceów z dużych ośrodków miejskich.

5 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 EKONOMIK EKONOMIK c.d Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1 tel , fax Ekonomik Szkoła dla Ciebie hasło to w pełni oddaje klimat Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1. Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych. Jej 90-letnia tradycja splata się z nowoczesnością, co w konsekwencji daje wysoką jakość kształcenia i wychowania. Jednocześnie duży nacisk kładziemy na partnerstwo i życzliwość na linii nauczyciel uczeń. Nauczyciel pracuje z Wami w komfortowych warunkach, przez co praca szkoły jest bardzo dobrze zorganizowana, a rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki temu w naszej szkole nigdy nie jest nudno. To właśnie popularny Ekonomik jest organizatorem wielu imprez, takich jak Dzień Ekonomika, Dzień Języków Obcych czy Czepkowanie oraz wielu innych okolicznościowych jak Andrzejki, Walentynki czy Jasełka. Nasi uczniowie odnoszą sukcesu na forum powiatu, województwa i kraju, m.in. nasza Młodzieżowa Drużyna Ratownicza zajęła III miejsce w etapie okręgowym XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej w Wejherowie, a uczniowie zajmują czołowe miejsca w dyscyplinach sportowych. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Jarosława Łoncka - dyrektor Danuta Woźniak - wicedyrektor Mariusz Dułak - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski + historia oraz matematyka + geografia, Liceum Profilowanym: ostatni nabór w roku szkolnym 2007/2008, Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, kucharz, technik informatyk, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii. * Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, informatyczne itp.), będące doskonałą formą rozwijania własnych talentów, koła teatralne, gdzie będziecie mogli nauczyć się tworzenia sztuki teatralnej, kabaret szkolny, będący doskonałym sposobem na rozbawianie siebie i innych, szkolną orkiestrę BEGAMA, która koncertuje w różnych województwach kraju, w tym także poza jego granicami, SKS piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka damska i męska, koszykówka damska i męska, klub europejski, zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu (SOS) Drużyna Ratowników Medycznych. wykształcenie ogólne, mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. pracownie komputerowe, specjalistyczne gabinety lekcyjne, halę sportową Sokolnia z pełnowymiarowym boiskiem do gier zespołowych tj. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), salę teatralną, w której będziecie mogli rozwijać swoje talenty aktorskie i kabaretowe, bibliotekę szkolną z Multimedialnym Centrum Informatycznym, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Sylwetka absolwenta wykształcenie ogólne, bez uprawnień zawodowych z przygotowaniem ogólnozawodowym umożliwiającym kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego w szkołach wyższych. Absolwent technikum rolniczego nabywa uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Projektuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. Zdobywa prawo jazdy kat. T i uprawnienia do obsługi kombajnu. Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek-człowiek. Kształtowane są następujące postawy i nawyki takie jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku oraz dbałość o własny wygląd. Absolwent w zawodzie kucharz oraz kucharz małej gastronomii organizuje stanowisko pracy do wykonywania potraw (dobiera właściwy sprzęt i urządzenia). Wykonuje potrawy w oparciu o receptury zgodnie 9 Sylwetka absolwenta technikum ekonomicznego: przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych itp.) Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości, statystyki, prawa, obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbył praktyki zawodowe. Sylwetka absolwenta Z.S.Z,: mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich uzupełniających technikach zawodowych, umożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego.*

6 Powaiatu PZS nr 2 c.d. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Kościerzyna, ul. Wybickiego 1 tel Tadeusz Lipski - dyrektor Edward Droździk - wicedyrektor Ewa Nowak - wicedyrektor sale komputerowe, skomputeryzowane pracownie przedmiotowe (fizyka, przedmioty budowlane), czytelnię, salę gimnastyczną, świetlicę, aulę, kort tenisowy, warsztaty wyposażone w niezbędne materiały, sprzęt i urządzenia potrzebne do realizacji programu zajęć praktycznych. Nasza szkoła mieści się w zabytkowym budynku, którego historia sięga połowy XIX wieku. To właśnie w tym gmachu mieściły się takie szkoły jak Katolickie Seminarium Nauczycielskie, Liceum Ogólnokształcące czy Liceum Pedagogiczne. Patronem szkoły jest Komisja Edukacji Narodowej. Doświadczenie oraz baza dydaktyczna sprawiają, że możemy zaoferować Wam kształcenie teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie. Nasza placówka dążąc do sprostania wymaganiom rynku pracy wprowadziła nowy kierunek nauczania technik mechatronik, który łączy elektronika i mechanika z kształceniem w takich dziedzinach jak automatyka i pneumatyka. W szkole mieści się również ośrodek egzaminacyjny dla kucharzy małej gastronomii. Jako jedyni prowadzimy szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum szkoły specjalnej. Jako uczeń naszej szkoły możesz uczestniczyć w wymianach zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej, dzięki czemu będziesz miał okazję doskonalenia zawodu i języka, a także zawierania nowych przyjaźni. U nas będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dwóch uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w trakcie zmagań na szczeblu centralnym uzyskało indeksy dowolnej uczelni technicznej w Polsce (r. szk. 2004/05 i 2005/06). W roku szkolnym 2006/07 uczeń naszej szkoły zdobył I lokatę w kraju w grupie elektryczno elektronicznej XXXIII Olimpiady Technicznej. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: koła sportowe (sekcje piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa stołowego), kółko informatyczne, w którym możecie pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności w obsłudze i wykorzystaniu komputerów oraz nowych technologii informatycznych, kółko historyczne, w którym możecie pogłębiać wiedzę o przeszłości szkoły i miasta, kółko matematyczne, kółko ekologiczne, w którym młodzi ekolodzy dbają o przyszkolny park oraz przygotowują się do uczestnictwa w licznych konkursach. jest przygotowany do kontynuacji nauki, jest komunikatywny, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, potrafi samodzielnie organizować własny warsztat pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną. jest przygotowany do dalszej nauki i wykonywania wyuczonego zawodu, potrafi współdziałać w zespole, jest otwarty na wymagania rynku pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski + geografia oraz język polski + historia + język angielski, Technikum: technik budownictwa, mechaniki samochodowej, ceramiki, hotelarstwa, informatyka oraz mechatronika, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: malarz tapeciarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, kucharz małej gastronomii. jest przygotowany do dalszej nauki i wykonywania wyuczonego zawodu, potrafi współdziałać w grupie, jest mobilny, otwarty na wymagania rynku pracy, akceptuje ogólnie przyjęty system wartości, efektywnie posługuje się technologią informacyjną 10 11

7 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 PZS nr 3 c.d. Nasza szkoła jest placówką, która postawiła sobie za cel sukcesywny rozwój, stąd na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, jak zmienia się jej oblicze. Z Dokształcającej Szkoły Zawodowej powstała nowoczesna szkoła która, oferuje Wam różne typy szkół i kierunki kształcenia. Przez wiele lat nasza szkoła wykształciła znanych obecnie na naszym terenie przedsiębiorców. Nasi absolwenci kończą studia wyższe i niekiedy wracają do szkoły już jako nauczyciele. Szkoła jest prężnie rozwijającą się placówką stale wzbogacającą swoją bazę dydaktyczną oraz stosującą nowoczesne metody pracy aktywizujące uczniów i promującą uzdolnionych uczniów. Możecie w niej rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Tradycją szkoły stało się organizowanie wystaw prac uczniów malarskich, rzeźbiarskich itp Kościerzyna, ul. Kartuska 48 Tel , fax: W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Bożena Baska - Kucka - dyrektor Ryszard Gubkin - wicedyrektor Krzysztof Jagodziński - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami rozszerzonymi: język niemiecki, język angielski, Technikum w zawodach: technik technologii drewna i technik ochrony środowiska, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz, a także w oddziałach wielozawodowych m.in. w zawodach piekarz, cieśla, dekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, tapicer,. sprzedawca, kucharz małej gastronomii, lakiernik. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: Szkolne Koło Sportowe: piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka nożna halowa i siódemek chłopców, lekka atletyka biegi sprinterskie, średnie, długie i przełajowe chłopców i dziewcząt, zajęcia siłowe na siłowni, tenis stołowy, badminton, Szkolne Koło PCK (ratownictwo przedmedyczne), Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Szkolny Klub Europejski, Towarzystwo Przyjaciół Kina i Teatru, Szkolne Koło Historyczne. warsztaty szkolne do kształcenia zawodowego w zawodzie stolarz i technik technologii drewna. Meble wykonywane w naszych warsztatach można znaleźć w wielu instytucjach naszego miasta, pracownie komputerowe, z najnowocześniejszym sprzętem, Multimedialne Centrum Informacji, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe, zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego i badmintona, na której znajduje się osiem stołów do tenisa stołowego i kort do badmintona, boiska asfaltowe do gier zespołowych: do gry w piłkę ręczną, do gry w piłkę nożną siódemek, do gry w piłkę koszykową, a także piaszczyste boisko do gry w piłkę siatkową plażową, bieżnia żużlowa prosta 60 i 100 m, oraz bieżnia żużlowa okólna 400 m, świetlicę szkolną z zestawem medialnym (kino domowe z platformą cyfrową TN), gdzie również odbywają się zajęcia integracyjne, plastyczne itp. posiada wiedzę i umiejętności nabyte podczas cyklu kształcenia, po złożeniu egzaminów dojrzałości w LO, T i LP może kontynuować naukę na wyższych uczelniach, jest samodzielny i aktywny, życzliwy i uczynny, charakteryzuje go twórcze myślenie, jest komunikatywny i odpowiedzialny

8 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu PZS w Lubaniu c.d Kościerzyna, Lubań 51 tel./fax Krzysztof Sowa pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, pracownię obsługi konsumenta, pracownię żywienia, bibliotekę, możecie skorzystać także z niepublicznej bursy, która zapewnia zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Przyjazna, bezpieczna, dająca wykształcenie i zawód szkoła taki jest właśnie Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu. Nasza szkoła położona jest wokół wielu malowniczych zielonych terenów i bezpośrednio sąsiaduje z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z ogromnym placem wystawowym targów rolniczych. Niewątpliwą zaletą naszej szkoły jest to, ze jesteśmy niewielką placówką dzięki temu będziecie się dobrze znać, a przede wszystkim czuć się bezpiecznie. W szkole panuje wesoła i rodzinna atmosfera. Jeżeli chcecie wiązać swoją przyszłość z branżą gastronomiczną, obsługą konsumenta, interesują was kulinaria, agrobiznes, agroturystyka, praca w rolnictwie zapraszamy. Z pewnością znajdziecie tutaj coś dla siebie i zawrzecie wiele długich i trwałych przyjaźni. Dla uczniów trzeciej klasy prowadzone są zajęcia z przepisów ruchu drogowego, które pomagają i ułatwiają zdanie egzaminu na prawo jazdy. W szkole obecnie tworzona jest bezprzewodowa sieć internetowa. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Technikum żywienia i gospodarstwa domowego, uzyskać pełną wiedzę o działalności gastronomicznej, w tym poznać zasady racjonalnego żywienia, zasady obsługi konsumenta, sporządzania i realizowania jadłospisów dotyczących żywienia prozdrowotnego i dietetycznego dla różnego typu diet, a ponadto posiąść podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu i biurowości. Technikum agrobiznesu, gdzie po jego ukończeniu będziesz miał pełne uprawnienia rolnicze, co oznacza, że możesz założyć i prowadzić gospodarstwo, w pełni korzystać z pomocy funduszy unijnych w zakresie rozwoju, modernizacji gospodarstwa rolnego, starać się o wszelkie możliwe dotacje wdrażane przez resort rolniczy. Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: zajęcia fakultatywne dla maturzystów i zdających egzamin z przygotowania zawodowego, zajęcia z języków obcych i wielu innych tematycznych kół zainteresowań prowadzonych bezpłatnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Mazurek. Sylwetka absolwenta technika żywienia i gopodarstwa domowego: po jego ukończeniu możesz: prowadzić własnej działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, m.in. świadczyć usługi cateringowe; pracować w zawodzie kucharz, kelner, barman, dietetyk, intendent. Sylwetka absolwenta technikum agrobiznesu: po jego ukończeniu możesz: prowadzić gospodarstwo rolne, prowadzić gospodarstwo agroturystyczne; pracować w instytucjach związanych z sektorem rolniczym

9 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach PZS w Starych Polaszkach c.d Stare Polaszki 33 tel , fax Honorata Kurcaba salę gimnastyczną, boisko szkolne, świetlicę, pracownię komputerową, pracownię multimedialną, bibliotekę. Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach jest niewielką placówką, dzięki czemu panuje tu specyficzny, przyjazny klimat. Charakterystyczne dla naszej szkoły jest jej atrakcyjne położenie w samym centrum malowniczej wsi Stare Polaszki, w charakterystycznym kompleksie budynków oświatowych. Nasza oferta skierowana jest głównie do tych z Was, którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianym rolnictwem nasz absolwent przygotowany jest do samodzielnego zarządzania gospodarstwem rolnym oraz do pracy w różnych jednostkach gospodarczych sfery agrobiznesu. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania, nowoczesną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej). Jako dyplomowani rolnicy możecie ubiegać się o wszelką pomoc unijną na rozwój gospodarstw rolnych. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie: Liceum profilowanym: o profilu kształtowanie środowiska na podbudowie gimnazjum, nauka w szkole trwa 3 lata, nauka 2 języków obcych niemiecki i angielski, możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, Technikum: uzupełniające w zawodzie technik rolnik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, nauka trwa 3 lata, nauka 2 języków obcych niemiecki i angielski, możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i dyplomu technika rolnika, Szkole Policealnej: w zawodzie technik rolnik na podbudowie szkoły średniej ogólnej lub technicznej, nauka w szkole trwa 2 lata, możliwość uzyskania prawa jazdy kat. T, dyplomu technika rolnika. 16 Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy Wam: Szkolne Koło Ekologiczne, zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu - gry zespołowe, Szkolny Program Edukacji Motoryzacyjnej. jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w różnych jednostkach gospodarczych sfery agrobiznesu. po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej, posiada umiejętności poruszania się na rynku pracy, umie organizować własną karierę zawodową.. 17 dysponuje szeroką wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, nowoczesną wiedzą technologiczną z zakresu produkcji rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej) oraz może uzyskać prawo jazdy kat. T.

10 Przegląd publicznych placówek oświatowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Traugutta 7 tel /62, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Świętojańska 5 Tel Maria Szalewska Anna Kamińska Jesteśmy placówką publiczną, specjalizującą się w edukacji dorosłych, która dysponuje wykwalifikowaną i wyszkoloną specjalnie do pracy z dorosłymi kadrą pedagogiczną. Szkoła umożliwia kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie i tempie dogodnym dla słuchacza, kształci w systemach: wieczorowym, zaocznym eksternistycznym. Słuchaczami naszej szkoły mogą zostać osoby, które ukończyły gimnazjum, szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową oraz szkołę średnią. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie: Jesteśmy placówką publiczną, której głównym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomaganie rodzicom i nauczycielom w ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Motto, z którym się utożsamiamy Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, aby młody człowiek rozwijał swoje potencjalne możliwości i osiągnął pełnię dojrzałości na swoją miarę jest gwarancją naszego dążenia do Waszego sukcesu. W naszej placówce oczekujemy na: bazę dydaktyczną, którą użytkujemy wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół Nr 2 w Kościerzynie. ogólne w dwuletnim liceum ogólnokształcącym uzupełniającym, jeśli skończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, wykształcenie ogólne w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, jeśli skończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową, dyplom technika: ceramika, mechanika, budownictwa, na podbudowie szkoły zasadniczej po ukończeniu uzupełniającego technikum, wykształcenie policealne w zawodzie technik budownictwa, zawód operatora urządzeń przemysłu ceramicznego po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej zaocznej. Obecnie szkoła przygotowuje się do organizowania kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz do powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kwalifikacyjnej nadającej tytuły zawodowe w kilkunastu zawodach. młodzież, która może się do nas zgłaszać w chwilach kryzysów związanych z nauką, jak i problemami emocjonalnymi, rodziców mających możliwość indywidualnych konsultacji, porad, terapii oraz udział w zajęciach grupowych, nauczycieli, którzy mogą korzystać z indywidualnych porad i zajęć grupowych. Do Waszej dyspozycji jest kadra Poradni, stale podnosząca swoje kwalifikacje, czym gwarantuje wysoki poziom usług i szeroką ofertę pomocy. W gronie zatrudnionych specjalistów są pedagodzy, psycholodzy i logopedzi. POMAGAMY Młodzieży w chwilach kryzysów związanych z nauką jak i problemami emocjonalnymi

11 SOS-W c.d. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy Kościerzyna, ul. Słoneczna 1 tel , Barbara Wysiecka - dyrektor Alicja Molendowska - wicedyrektor Grażyna Stasiak - kierownik internatu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy istnieje od 1989 r. zajmując się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu kościerskiego, które potrzebują wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy. W naszym Ośrodku jest wszystko: nauka i terapia dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawa i rozrywka, i wreszcie grupa rówieśnicza. Ośrodek jest przystosowany architektonicznie do wymogów osób poruszających się na wózkach (podjazd, schodołaz, dostosowane łazienki). Posiadamy autobus i busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nasze szkoły potrafią maksymalnie rozwijać drzemiące w niepełnosprawnych dzieciach potencjalne zdolności, gwarantują dobre przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów kompetencyjnych. Życzliwi, wysokokwalifikowani, doświadczeni pedagodzy, terapeuci, psychologowie znają sposoby, by wydobyć i rozwinąć największe talenty dzieci, a wszystko to zrobią łagodnie i bezstresowo. Rozumiemy rodziców niepełnosprawnych dzieci w myśl zasady, iż najlepszym wyjściem jest współpraca i obustronna pomoc dziecku tak, aby zarówno ono jak i jego najbliżsi czerpali radość z dnia codziennego. W naszej szkole dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, mają wrażenie, że o czymś decydują, są samodzielne a szkoła jest miejscem, w którym są naprawdę wyjątkowe i ważne. Do waszej dyspozycji oddajemy: Bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny sale edukacyjne i pracownie, między innymi: komputerową, języków obcych, fizyczno-chemiczną, techniczne (drewna i metalu, gospodarstwa domowego, szycia, ceramiczną), salę gimnastyczną, dwie sale do gimnastyki korekcyjnej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. Specjalistyczne gabinety terapeutyczne: do stymulacji dotykowej wg Affolter, do stymulacji mowy, do stymulacji wzrokowo ruchowej, do stymulacji narządu równowagi i wzroku, do stymulacji polisensorycznej wg pór roku, psychogenetyki, do terapii metodą EEG Biofeedback, do terapii metodą Tomatisa, do rehabilitacji ruchowej metodą Petö, do terapii w wodzie (hydromasaż i tor wodny). Przytulny internat i smaczną kuchnię. Nasz Ośrodek to miejsce ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych: artystycznych ( plastyczne, teatralne, muzyczno ruchowe), sportowych i turystycznokrajoznawczych Od 2000 roku zajmujemy się małymi dziećmi z powiatu kościerskiego, które potrzebują wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy. W naszej szkole możesz zdobyć wykształcenie w: Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Szkole Przysposabiającej do Pracy Od piętnastu lat jesteśmy organizatorami i gospodarzami Wojewódzkiego Konkursu Zbiorowych Form Teatralnych TEATRALIA. Również od piętnastu lat współpracujemy z partnerską szkołą specjalną z Marburga, z którą corocznie realizujemy wspólny program z udziałem dzieci i nauczycieli

12 Przegląd publicznych placówek oświatowych Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Kościerzyna, Garczyn skr. poczt. 50 tel Stara Kiszewa, Wygonin 18 tel Marek Wołoszyk Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie to miejsce o 80-letniej tradycji, położone z dala od zgiełku, w środku lasu nad malowniczym jeziorem. Oczekujemy Was w atrakcyjnej bazie szkoleniowo-wypoczynkowej. Dla bardziej aktywnych znajdzie się tu wiele atrakcji z dziedziny survivalu, żeglarstwa, kajakarstwa, strzelectwa, wspinaczki oraz gier sportowych. Piękno przyrody zachęci także do spacerów po lesie, zbierania grzybów, jagód, łowienia ryb. W naszej placówce możesz zdobyć: umiejętności z terenoznawstwa, umiejętność pływania, możliwość poznania ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy medycznej, perspektywę wspólnego spędzania wolnego czasu na kilkudniowych biwakach integracyjnych dla grup szkolnych (cały rok). bazę socjalno-noclegową na ponad 300 osób w domkach drewnianych typu Kampinos, obiekty i urządzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym: - boiska piaszczyste do siatkówki, - boisko do piłki nożnej, - wielofunkcyjne boisko asfaltowe (piłka ręczna, koszykówka), - kąpielisko strzeżone, - przystań wodną (żaglówki, kajaki, motorówki, rowery wodne, łodzie wiosłowe), - strzelnicę (własny magazyn broni), - wiatę z piecem chlebowym, - wiatę drewnianą, - miasteczko ruchu drogowego, - survivalowy tor przeszkód (ścianka wspinaczkowa), - plac na ognisko, - sezonową stajnię (jazda konna). Andrzej Szala W naszym Powiecie możecie uczyć się i bawić nie tylko w szkołach, ale także w placówkach t.j. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Ośrodek jest atrakcyjnie urządzony i pięknie położony na 13 hektarowym, wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior. Prowadzimy całoroczną działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewniamy stałą, z wysokimi kwalifikacjami kadrę pedagogiczną i medyczną. Pracujemy z dziećmi według własnych, sprawdzonych programów. Zajęcia profilaktyczno edukacyjno terapeutyczne, ekologiczne i sportowo-rekreacyjne dostosowane są do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W naszej placówce możesz skorzystać z: turnusów integracyjnych z nauką szkolną dla grup i klas szkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, turnusów wychowawczo profilaktycznych z nauką szkolną, dla dzieci ze szkół podstawowych, edukacji przyrodniczo ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole, koloni letnich i zimowisk, obozów sportowych dla klubów, szkół prowadzących sekcje grup dziecięcych i młodzieżowych. funkcjonalny, estetyczny i atrakcyjnie wyposażony pawilon mieszkalny na 80 miejsc w pokojach 4-osobowych, ze świetlicami, salami gier, klasopracowniami, salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym, plac zabaw ze zjeżdżalnią, kolejką linową, twierdzą, urządzeniami sprawnościowymi, leśny plac zabaw na budowle typu szałasy, wigwamy, wielofunkcyjny kort tenisowy ze ścianką do nauki gry w tenisa, mini koszykówki, boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, unihoka oraz zabaw rekreacyjnych, letnią przestronną świetlicę do dziecięcych imprez muzyczno-rozrywkowych, ogród wodny z wodospadem, biocenozą ryb i roślin na wieczorne zabawy terenowe i grillowanie, plac ogniskowy w wydzielonym kompleksie leśnym i wiele innych atrakcji

13 wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego nazwa placówki I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 ul. Sikorskiego 1, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 ul. Wybickiego Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 ul. Kartuska 48, Kościerzyna Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Lubań 51, Nowy Barkoczyn Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach Stara Kiszewa Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Słoneczna 1, Kościerzyna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Świętojańska 5, Kościerzyna Bursa Szkolnictwa Zawodowego ul. Krasickiego 4, Kościerzyna Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn skr. poczt Kościerzyna Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, Wygonin Stara Kiszewa Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Traugutta 7, Kościerzyna / tel. tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel , wykaz ponadgimnazjalnych, niepublicznych placówek oświatowych powiatu kościerskiego nazwa placówki Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum ul. Partyzantów 4, Kościerzyna Nord-Pol Sp. z o.o. Oddz. w Kościerzynie Externus ul. Krasickiego Kościerzyna / tel. tel tel tel Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Kościerzyna, ul. 3- Maja 9c tel www. powiat.koscierzyna.pl projekt: Małgorzata Walkosz-Lewandowska druk: studio berda 2008,

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo