ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011

2 2

3 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ I - SAMORZĄD TERYTORIALNY...7 WYBORY SAMORZĄDOWE...7 PREZYDENT MIASTA...7 RADA MIASTA...7 RADY DZIELNIC...8 MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE...9 JEDNOSTKI ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ...9 CZĘŚĆ II - JAKOŚĆ ŻYCIA...10 ILU MIESZKAŃCÓW LICZY OPOLE?...10 DOCHODY LUDNOŚCI...12 OŚWIATA W OPOLU...13 POZIOM KSZTAŁCENIA W OPOLSKICH SZKOŁACH...16 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH...19 OPOLE JAKO OŚRODEK AKADEMICKI...22 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA...26 BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA W OPOLU...31 REWITALIZACJA OBIEKTÓW I OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH PRZEKSZTAŁCENIE ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU...32 PARKI I INNE TERENY ZIELONE...33 BAZA TURYSTYCZNA...34 OCHRONA ZDROWIA...36 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ...38 ŻŁOBKI...39 WSPARCIE I OPIEKA SPOŁECZNA...39 MIESZKALNICTWO...43 ZASOBY LOKALOWE GMINY...44 DODATKI MIESZKANIOWE...45 OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O...46 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...46 DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ...47 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI...47 CZĘŚĆ III - RYNEK PRACY...50 PRACODAWCY...50 ZATRUDNIENI I POZOSTAJĄCY BEZ PRACY...52 CZĘŚĆ IV - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE...54 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...54 TWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA W OPOLU I WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...56 INDYWIDUALNY SYSTEM OBSŁUGI INWESTORÓW...56 TERENY INWESTYCYJNE

4 ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH...57 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE...58 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU...59 MIASTO JAKO INWESTOR...60 CZĘŚĆ V - STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO...62 POWIETRZE...62 NATĘŻENIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO...63 ZANIECZYSZCZENIE WÓD...64 GOSPODARKA ODPADAMI ODPADY KOMUNALNE...65 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW...66 ZBIÓRKA BIOODPADÓW...67 MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW...67 CZĘŚĆ VI - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA...68 UKŁAD DROGOWY...68 INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE...68 STAN MOTORYZACJI...70 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU...72 PARKINGI...73 KOMUNIKACJA MIEJSKA...73 PASAŻERSKI TRANSPORT KOLEJOWY...75 KOMUNIKACJA ROWEROWA...76 ZAOPATRZENIE W WODĘ...77 GOSPODARKA ŚCIEKOWA OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW...79 CIEPŁOWNICTWO...81 ENERGETYKA...83 GAZOWNICTWO...84 CZĘŚĆ VII - ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH...85 DOCHODY...85 WYDATKI...90 PODSUMOWANIE

5 Słowo wstępne Szanowni Państwo! Opole wzrasta i pięknieje. Nietrudno to dostrzec porównując dzisiejszy obraz miasta z tym sprzed kilku lat: nowe drogi, zmodernizowana infrastruktura społeczna, nowoczesne obiekty sportowe i kulturalne. Zmienia się również funkcja oraz wizerunek zdegradowanych obszarów miasta. Jest bezsporne, że dobrostan stolicy regionu jest warunkiem poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności całego regionu. Dynamika zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej Opola, jego bliższego i dalszego otoczenia, wymusiły konieczność nowego spojrzenia na przyszłość naszego miasta, czego rezultatem jest podjęcie działań w kierunku aktualizacji Strategii rozwoju Opola. Wraz z Zespołem Ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia społecznego rozpoczęliśmy prace nad formułowaniem wyzwań, których celem jest stałe podnoszenie komfortu i jakości życia. Opole musi być miastem, w którym mieszkańcy chcą mieszkać a przedsiębiorcy inwestować. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Opola w roku 2010 opisuje kondycję miasta w poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania. Pozwoli to wskazać wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości. Raport nie jest zatem tylko monografią opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności naszego miasta, ale zbiorem informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju Opola. Z wyrazami szacunku Ryszard Zembaczyński Prezydent Miasta Opola 5

6 Wprowadzenie Opole nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również dbać o swój rozwój fizyczny. Wizja rozwoju miasta Opola Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Złożony na Państwa ręce raport jest rezultatem kilkumiesięcznych badań i prac analitycznych dotyczących tak złożonej materii, jaką jest współczesne miasto struktura zmieniająca się niezwykle dynamicznie, podlegająca stałym przemianom społecznym, gospodarczym, a także kulturowym. Tegoroczny raport stanowi kontynuację analiz społeczno-ekonomicznych prowadzonych w latach Jego celem jest przedstawienie kondycji Opola, szczególnie w tych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które stanowią domenę działania samorządu miasta: oświata, transport publiczny i drogownictwo, usługi komunalne i funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, pomoc społeczna, profilaktyka oraz ochrona zdrowia itd. Dostarcza on informacji o tym, jak dalece wraz z upływem kolejnych lat - spełnia się wizja Opola nakreślona w strategii jego rozwoju. Raport ukazuje Opole jako ośrodek dysponujący wysokim potencjałem rynku pracy, a także znaczącym potencjałem wytwórczo-inwestycyjnym, kulturalnym i intelektualnym, który stawia miasto na pozycji niekwestionowanego lidera w regionie. Osobny rozdział poświęcony został inwestycjom miejskim realizowanym w latach , w tym także zadaniom, na których wdrożenie pozyskano środki unijne. Fundusze europejskie są i będą dźwignią rozwoju społecznogospodarczego miasta, pozwalającą przyspieszyć wdrożenie i zwiększyć zakres realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Ambicją autorów opracowania jest, by dane liczbowe zawarte w raporcie były jak najbardziej aktualne, aby w wyczerpujący sposób opisywały złożone przemiany zachodzące w Opolu, ukazując nie tylko ich przebieg, ale i przyczyny oraz dynamikę. O ile to było możliwe, korzystano zatem również z danych dotyczących roku W trakcie prac zestawiono informacje pochodzące z różnych źródeł. Opracowanie wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Opolu, materiały własne Urzędu Miasta Opola i innych jednostek organizacyjnych miasta oraz informacje na temat działalności wybranych podmiotów życia gospodarczego i społecznego miasta. Te ostatnie pozyskiwano najczęściej bezpośrednio u źródła informacji o swej działalności udzieliły liczne podmioty życia społecznego, szkoły wyższe i wybrane podmioty gospodarcze. 6

7 Autorzy dziękują wszystkim, którzy wykazali zrozumienie i dużą wolę współpracy w pozyskaniu oraz gromadzeniu tak obszernego materiału informacyjnego zawartego w niniejszej analizie. Część I SAMORZĄD TERYTORIALNY Wybory samorządowe Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Opola dokonali wyboru 25 radnych Rady Miasta. W drugiej turze wyborów 5 grudnia 2010 wybrano Prezydenta Miasta. Ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła W wyborach samorządowych wzięło udział wyborców, którzy łącznie oddali ważnych głosów. Wynika z tego, iż bezpośredni wpływ na wyniki wyborów miało 37,12% uprawnionych do głosowania 1. Prezydent Miasta Wraz z wyborami do Rady Miejskiej odbyły się wybory Prezydenta Miasta, w których startowało 6 kandydatów. W drugiej turze wyborów Prezydentem Opola został Ryszard Zembaczyński. Urząd ten sprawuje nieprzerwanie od listopada 2002 r. Prezydent powołał trzech zastępców, którym powierzył prowadzenie i koordynację wybranych zadań: 1. Arkadiusz Wiśniewski I Zastępca Prezydenta Miasta Opola 2. Krzysztof Kawałko - II Zastępca Prezydenta Miasta Opola 3. Krzysztof Początek - III Zastępca Prezydenta Miasta Opola Rada Miasta Rada Miasta Opola liczy 25 członków. Przewodniczącym Rady Miasta jest w obecnej kadencji Roman Ciasnocha, wiceprzewodniczącymi Violetta Porowska i Marcin Ociepa. Członkowie Rady zgrupowani są w 4 klubach. KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1. Zbigniew Kubalańca - przewodniczący Klubu 2. Tomasz Kaliszan - sekretarz Klubu 3. Elżbieta Bień 4. Roman Ciasnocha 5. Marzena Kawałko 1 7

8 6. Jolanta Kawecka 7. Szymon Ogłaza 8. Marek Przygoda 9. Dariusz Smagała 10. Renata Ćwiczeń-Szymańska 11. Adrian Wesołowski 12. Bronisława Żebrowska KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 1. Patryk Jaki - przewodniczący Klubu 2. Michał Nowak - sekretarz Klubu 3. Przemysław Bukowski 4. Marek Kawa 5. Violetta Porowska KLUB RADNYCH SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1. Lucjusz Bilik - przewodniczący Klubu 2. Beata Kubica 3. Adam Pieszczuk 4. Małgorzata Sekula 5. Halina Żyła KLUB RADNYCH RAZEM DLA OPOLA 1. Marcin Ociepa - przewodniczący Klubu 2. Marcjanna Lotko 3. Eugenia Sak Rady dzielnic Pierwsze w historii Opola wybory do Rad Dzielnic odbyły się 18 października 2009 roku. Frekwencja nie była wysoka i wyniosła zaledwie ok. 16%. Rady liczące 15 osób wybrane zostały przez mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej, Grudzic, Zakrzowa i Gosławic. W dniu 17 kwietnia 2011 roku mieszkańcy dzielnic wybrali swoich reprezentantów po raz drugi (za wyjątkiem Bierkowic, gdzie do rady zgłosiła się minimalna liczba 15 kandydatów). Planowane jest także powstanie kolejnych Rad Dzielnic min. w Groszowicach, Grotowicach oraz na Pasiece. W drugim tygodniu września 2011 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne, których wyniki stanowić będą podstawę dla przyszłych statutów Rad Dzielnic 2. Młodzieżowa Rada Miasta Opola 2 8

9 Młodzieżowa Rada Miasta Opola została powołana do życia w 2004 roku, chociaż nieformalnie działała już wcześniej. Aktualna, siódma już kadencja rozpoczęła się w marcu 2011 roku. Rada liczy 17 członków, a jej przewodniczącą została Natalia Zasina, uczennica PLO II w Opolu. Młodzieżową Radę Miasta Opola tworzą przedstawiciele opolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wybrani przez społeczności szkolne do reprezentowania środowiska młodzieży. Opiekunem Rady jest Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Opola, Marzena Kawałko, a z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury - Józef Jatowicz. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. Miejskie jednostki organizacyjne 3 1. Urząd Miasta Opola 2. Miejski Zarząd Dróg 3. Ogród Zoologiczny 4. Dom Dziecka 5. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 6. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 9. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 10. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Śródmieście, Zaodrze, Centrum 11. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Magnolia 12. Żłobki 13. Miejskie Centrum Świadczeń Socjalnych 14. Publiczne Placówki Oświatowe 15. Publiczne przedszkola 16. Publiczne szkoły podstawowe 17. Publiczne gimnazja 18. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne 19. Galeria Sztuki Współczesnej 20. Miejska Biblioteka Publiczna 21. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 22. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 23. Muzeum Polskiej Piosenki (w organizacji) 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25. Straż Miejska Jednostki administracji zespolonej 4 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2. Powiatowy Urząd Pracy 3 Na podstawie zarządzenia Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2011 r. 4 Administracja zespolona jest elementem rządowej administracji terenowej nadzór nad działalnością tych jednostek sprawuje Prezydent. 9

10 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Część II JAKOŚĆ ŻYCIA Misją władz Opola jest stworzenie warunków do długofalowego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Priorytet I rozwoju miasta Zapewnienie właściwych warunków życia mieszkańcom Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Ilu mieszkańców liczy Opole? Odpowiedź na to pytanie tylko z pozoru wydaje się łatwa. Oficjalne statystyki podają, że na koniec 2010 roku w stolicy województwa opolskiego mieszkało 12,2% mieszkańców Opolszczyzny, a rejestr mieszkańców miasta wskazywał osób 5. Oznacza to, że w ciągu minionych 20 lat liczba ludności zmniejszyła się o (około 2,1%). Zdaniem demografów badających sytuację ludnościową Opola, w rzeczywistości liczba mieszkańców miasta różni się znacząco od tej, którą podają oficjalne źródła. Wśród osób będących formalnie obywatelami naszego miasta są bowiem takie, które od lat przebywają poza granicami kraju i powrócą być może dopiero z chwilą, gdy ich osobista sytuacja materialna, jak również ogólna kondycja ekonomiczna regionu, ulegnie znaczącej poprawie. Niemałą grupę, o trudnej do ustalenia liczebności, stanowią osoby, które faktycznie przebywają w Opolu, tu uczą się, studiują i pracują, ale zameldowane są poza Opolem, a nawet poza województwem opolskim. Są to z reguły osoby dobrze wykształcone lub jeszcze kształcące się, o wyższych aspiracjach życiowych i skonkretyzowanych planach. Zatem z punku widzenia kryterium liczebności i jakości zasobów ludzkich rzeczywisty obraz społeczności miasta wydaje się być bardziej korzystny od tego, który prezentuje statystyka publiczna. 6 Od 15 lat następuje powolny lecz stały spadek liczby mieszkańców Opola. Jest on spowodowany obecnie przede wszystkim ruchami migracyjnymi ludności, ale ma również związek z postępującym procesem starzenia się populacji Opola. W 2007 roku saldo migracji stałej przyjęło wartość najniższą: 5,5 na 1000 mieszkańców (liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 671) 7 ; rok s W dalszej analizie posiłkować się będziemy danymi dostarczanymi przez statystykę publiczną. 7 Województwo opolskie 2008 podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008, s

11 był pod tym względem nieco lepszy (saldo migracji: - 4,07 8 ). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku saldo migracji było również ujemne: -1,1. 9 Odpływ mieszkańców Opola jest częściowo równoważony poprzez napływ osób z innych miast i ze wsi, a w niewielkim stopniu także z zagranicy. Jest także grupa osób, które wyemigrowały na stałe i jedynie formalnie związane są z Opolem. 10 Prognozy demograficzne nie są optymistyczne: ocenia się, że w roku 2020 Opole liczyć będzie nie więcej niż 117,6 tysięcy mieszkańców. 11 Jednocześnie populacja miasta podlega procesowi starzenia się całej struktury, przy czym tempo zmian struktury w kierunku starości całej populacji przyspieszy pod koniec dekady 12. Jednym z najpoważniejszych wyzwań, z którym musi zmierzyć się samorząd miasta Opola jest zatem przeciwdziałanie skutkom przemian demograficznych i ruchów migracyjnych destabilizujących sytuację na opolskim rynku pracy oraz zaspokojenie potrzeb powoli starzejącej się populacji miasta. Rosnąca średnia wieku statystycznego mieszkańca Opola, przy postępującej depopulacji miasta, która dotyczy w dużej mierze osób aktywnych zawodowo, ma poważne konsekwencje dla sytuacji na lokalnym rynku pracy powoduje m.in. znaczący wzrost obciążeń socjalnych osób pracujących na rzecz grup, które już zakończyły aktywność zawodową lub jeszcze nie pracują. Sytuacja demograficzna w poszczególnych dzielnicach i pozostałych obszarach miasta jest bardzo zróżnicowana. Obok obszarów, na których następuje systematyczny spadek liczby mieszkańców i obserwowane jest zjawisko demograficznego starzenia subpopulacji (strefa śródmieścia, Zaodrze, Osiedle Dambonia, Osiedle Chabrów, Szczepanowice) są takie, na których - wraz z postępującą urbanizacją - mieszkańców przybywa. Są to przede wszystkim te części miasta, gdzie w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje deweloperskie i powstały nowe osiedla mieszkaniowe (m.in. Kolonia Gosławicka, Grotowice, Nowa Wieś Królewska). Tabela 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i pozostałych obszarach Opola Obszar Opola Rok 2010 Liczba mieszkańców Rok 2020 (prognoza) Wzrost liczby mieszkańców Spadek liczby mieszkańców Śródmieście Gosławice Obszar Osiedla AK i ul. Oleskiej Zakrzów Zaodrze/Dambonia Nowa Wieś Królewska Groszowice Półwieś Kolonia Gosławicka Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009, s Szacuje się, iż w całym województwie opolskim zameldowanych jest około 90 tysięcy osób stale zamieszkujących za granicą, które wyjechały z kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 11 Szczygielski K. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r., WSZiA w Opolu, Opole 2009, s.2 12 Szczygielski K. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r., WSZiA w Opolu, Opole 2009, s.2 11

12 Grudzice Szczepanowice Bierkowice Os. Chabrów Grotowice Wróblin, Malina Wójtowa Wieś Źródło: opracowanie własne na podstawie studium pn.: Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach , Public Profits, Poznań 2010, s Dochody ludności Na koniec grudnia 2010 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie opolskim wynosiło 3137,29 zł. Pracujący w Opolu zarabiają lepiej - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Opolu było wyższe o ponad 400 zł. Czyniąc porównania z wynagrodzeniami pracowników w innych województwach okazuje się, że zarobki opolan mieszczą się w środku stawki. Najwyższe zarobki mieli pracownicy sektora rolniczego przekroczyły one kwotę 5,5 tys. zł. Lepiej wynagradzani są pracownicy sektora publicznego ich pensje są średnio o 930 zł wyższe niż w sektorze prywatnym. 13 Zatrudnieni w Opolu nadal należą, obok zatrudnionych w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim, do najlepiej opłacanych pracowników w regionie opolskim. 14 Tabela 2 Wynagrodzenia zatrudnionych w województwie opolskim i w Opolu w latach Woj. opolskie Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny Rolniczy 2008 Przemysłowy Sektor Usługi rynkowe Usługi nierynkowe 2873, , , , , , ,93 Opole 3193, , , , , , ,71 Woj. opolskie , , , , , , ,86 Opole 3352, , , , , , ,67 Woj. opolskie , , , , , Opole 3541, , , , , Uwaga: Bez podmiotów zatrudniających do 9 osób i zatrudnionych za granicą oraz bez fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 13 Dane dotyczące wynagrodzeń pozyskano z Urzędu Statystycznego w Opolu. 14 Województwo opolskie 2010, podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole Województwo opolskie 2008, podregiony, powiaty, gminy, Województwo opolskie 2009, podregiony, powiaty, Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole

13 W roku obok sektora rolniczego największy wzrost wynagrodzeń odnotowano wśród osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym. Zarobki w tej grupie w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 289 zł. Są one nadal niższe od przeciętnych wynagrodzeń pracowników w Polsce. Zwykło się sądzić, że indywidualna ocena jakości życia jest ściśle związana z wysokością osiąganych dochodów. Z Diagnozy społecznej 2009 przeprowadzonej przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Czapińskiego wynika jednak, iż nie wysokość zarobków decyduje o subiektywnej ocenie jakości życia, a w każdym razie nie jest ona jedynym i nie najważniejszym kryterium oceny dobrobytu. Okazało się bowiem, że opolanie nie zarabiają najwięcej, a mimo to wysoko oceniają stopień zaspokojenia swoich potrzeb materialnych. Nie bez znaczenie jest fakt, iż część mieszkańców osiąga dochody z pracy za granicą, których nie ujmują oficjalne statystyki, a które w istotny sposób zwiększają dochód rozporządzalny wielu opolskich rodzin i wpływają na poprawę komfortu życia. Nie należy jednak tego faktu przeceniać. Wysoka ocena jakości życia ustalona została bowiem także na podstawie wskaźników, z których część miała charakter obiektywny: dostęp do usług medycznych, edukacyjnych, dobrobyt materialny, styczność z patologiami czy dostęp do nowoczesnych technologii. Jedną z badanych dziedzin był też ogólny dobrostan wola życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia. I tu okazało się, że opolanie oceniają swoje życie jako satysfakcjonujące, a stopień zaspokojenia potrzeb życiowych jako wysoki. 16 Oświata w Opolu Edukacja szkolna Od kilku lat następują znaczące zmiany w strukturze wewnętrznej szkół prowadzonych przez miasto Opole. Liczebność oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach jest zróżnicowana, ale nie przekracza wielkości normatywnej 26 uczniów na oddział (szkoły podstawowe 21, gimnazja 24) 17. Zmniejszające się oddziały szkolne to niewątpliwie lepsze warunki pracy z uczniem, możliwość zindywidualizowania działań pedagogicznych i wyższy komfort uczenia. Jednak w sytuacji, gdy pojawiają się trudności z utworzeniem oddziałów szkolnych, konieczna jest reorganizacja szkół. Wskutek niżu demograficznego do szkół trafia dziś znacznie mniej dzieci niż jeszcze kilka lat temu. Analizy demograficzne wskazują, że zjawisko to ma charakter trwały. W roku 2009 zadecydowano o racjonalizacji sieci szkolnej Opola: zlikwidowano Gimnazjum nr 3, połączono Szkołę Podstawową nr 5 z Gimnazjum nr 1, zlikwidowano także filię Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej w Czarnowąsach. 18 Tak w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach miejsc jest nadal więcej niż wynika to z potrzeb. W szkołach gimnazjalnych, Obliczenia własne na podstawie: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011, s. 98 i Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s. 3 13

14 w systemie jednozmianowym istnieje możliwość kształcenia uczniów mieszkających poza obwodem danej szkoły, również młodzieży spoza Opola. 19 Widoczny jest wyraźny regres w tzw. szkolnictwie policealnym. Są to samofinansujące się szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, otrzymujące dofinansowanie kosztów działalności z budżetu miasta. W 2010 roku liczba szkół policealnych zmalała do 21, tj. o 8 mniej niż w roku szkolnym 2009/ Należy oczekiwać, że z upływem czasu na rynku usług edukacyjnych w Opolu pozostaną jedynie najlepsze i najbardziej atrakcyjne placówki. W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący spadek zainteresowania kształceniem w liceach profilowanych. Ponownie bardziej atrakcyjna stała się nauka w technikach, liceach ogólnokształcących. W tej sytuacji konieczna była likwidacja większości liceów profilowanych funkcjonujących w zespołach szkół zawodowych, do których z powodu znikomego zainteresowania nie było już naboru. W roku szkolnym 2010/2011 w sieci szkół funkcjonowały 3 licea profilowane, w których kształciło się zaledwie 237 uczniów. 21 Widoczny jest renesans kształcenia technicznego. Oferta szkół technicznych została wzbogacona o nowe kierunki i zawody, zgodnie z preferencjami młodzieży i potrzebami rynku pracy. Nadal bardzo atrakcyjna dla młodzieży z całego województwa jest oferta opolskich liceów ogólnokształcących. Licealiści i uczniowie techników z Opola osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych jedne z najlepszych wśród szkół województw opolskiego i dolnośląskiego, objętych działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 22 Dobra renoma opolskich ogólniaków i szkół technicznych przyciąga młodzież z terenu całej Opolszczyzny. Tym, którzy mają trudności z podjęciem decyzji o wyborze właściwej szkoły lub kierunku studiów, pomocą służą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Kształcenie artystyczne na poziomie ponadpodstawowym prowadzą 2 placówki szkolne: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Obie szkoły cieszą się doskonałą renomą i otwarte są dla młodzieży z całego regionu opolskiego. Wynikająca z podstawy programowej oferta edukacyjna szkół uzupełniana jest zestawem różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez miasto Opole. Są one prowadzone przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. MDK organizuje zajęcia w 16 pracowniach w ramach 245 kół zainteresowań. Prowadzi działalność w formach stałych (zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), okresowych i okazjonalnych. Jest również organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich szkołach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zajęcia z zakresu 10 dyscyplin sportowych w 28 sekcjach. 23 Uczestnikami zajęć są młodzi ludzie z całej Opolszczyzny. W Opolu funkcjonuje także Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzące w skład utworzonego w 2005 roku Zespołu Placówek Oświatowych. Zespół ten obejmuje również bursę oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu zlokalizowane w zmodernizowanym obiekcie przy ulicy Torowej. Od 2003 roku Centrum organizuje specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Obecnie w CKP 19 Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2010, s Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011, s Świadczą o tym dane publikowane w sprawozdaniach OKE we Wrocławiu na stronie 23 Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s. 7 14

15 kształci się ponad 1,1 tys. uczniów. Korzystają oni z 28 pracowni (w roku 2003 było ich 12), m.in. z nowoczesnej, zbudowanej kosztem 1,5 mln zł pracowni mechatroniki i nauki technik CNC oraz nowopowstałych pracowni hotelarskich. 24 Współfinansowany ze środków UE projekt budowy pracowni mechatroniki uzyskał tytuł laureata w konkursie Opolskie Euro 2007, organizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Uczniowie zdobywający unikalne umiejętności w zakresie innowacyjnych technologii mogą kontynuować naukę na kierunku Mechatronika, który w roku akademickim 2007/2008 utworzyła Politechnika Opolska. Tabela 3 Liczba placówek oświatowych w Opolu w roku szkolnym 2010/11 25 Wyszczególnienie Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów/ wychowanków w roku szkolnym 2010/2011 Liczba absolwentów* Szkoły podstawowe Gimnazja Zasadnicze szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Szkoły policealne Szkoły dla dorosłych * Z poprzedniego roku szkolnego Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, s Opole jest silnym ośrodkiem kształcenia na szczeblu ponadgimnazjalnym. Co szósty oddział szkół zawodowych oraz co czwarty odział liceów ogólnokształcących z terenu województwa opolskiego utworzony został w Opolu. 26 W oddziałach tych kształciło się niemal 33% młodzieży szkolnej w wieku lat z terenu całego województwa opolskiego. Przedszkola Od kilku lat występuje zwiększone zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną. Edukację i opiekę przedszkolną zapewniały w 2010 roku 32 przedszkola publiczne i 7 niepublicznych oraz 3 punkty przedszkolne. 27 Ponadto w ramach realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE, w wybranych przedszkolach Opola stworzono dodatkowe miejsca dla dzieci i wydłużono czas pracy tych placówek, dostosowując grafik pracy do potrzeb pracujących i poszukujących zatrudnienia rodziców. Dla zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach istotne znaczenie miało także objęcie pewnej części dzieci sześcioletnich edukacja szkolną (85 dzieci w 2009 r. i 108 w 2010 r.) podane w tabeli dane dotyczą wszystkich placówek na terenie Opola, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym danej szkoły 26 W roku szkolnym 2010/2011 w liceach ogólnokształcących i technikach Opola utworzono odpowiednio 23% i 26% wszystkich oddziałów tego typu szkół na Opolszczyźnie. Ponad 16% ogółu oddziałów zasadniczych szkół zawodowych oraz prawie 40% oddziałów liceów profilowanych utworzono w stolicy województwa. 27 Polityka oświatowa miasta Opola na lata , Opole 2011, s

16 Oddziały przedszkolne liczą średnio 23 dzieci, a zatem nie są zbyt liczne. W roku 2010/2011 miejsca w przedszkolach nie zostały w całości wykorzystane. Tabela 4 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2010/2011 Wychowanie przedszkolne w Opolu Miejsca w przedszkolach Oddziały Dzieci Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, s Kadrę pedagogiczną placówek szkolnych wspiera Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (MODN). Z bogatej oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego ośrodka korzystają pedagodzy z Opola, jak również nauczyciele szkół prowadzonych przez inne gminy województwa opolskiego. Jest rzeczą bezsporną, że nie ma bardziej opłacalnej inwestycji niż inwestowanie w rozwój człowieka, kształtowanie jego osobowości i wykształcenie. Propagowana przez Unię Europejską idea kształcenia przez całe życie - lifelong learning - z powodzeniem przyjęła się na polskim gruncie. W systemie kształcenia ustawicznego działają w Opolu uczelnie wyższe, liczne szkoły dla dorosłych oraz inne placówki, firmy szkoleniowe i szkoły językowe. Kształcą one osoby pragnące uzupełnić swoje wykształcenie, zdobyć nowe lub uaktualnić posiadane kwalifikacje, dostosowując je do wymogów współczesnego rynku pracy. Oferta lifelong learning skierowana jest także do osób, które dążą do rozwoju osobistego drogą pogłębienia wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem dobrej kondycji opolskiej oświaty jest przyznanie Opolu w 2009 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności zaszczytnego tytułu Samorząd przyjazny szkole uczącej się oraz wysokie wyniki uzyskane przez szkoły podczas egzaminów zewnętrznych. Poziom kształcenia w opolskich szkołach Wyniki sprawdzianu kompetencji w Opolu i województwie opolskim Do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową przystąpiło w kwietniu 2011 r. 938 uczniów. Sprawdzian składał się z 26 pytań, za które można było uzyskać 40 punktów. Uczniowie byli oceniani pod kątem umiejętności czytania, pisania, rozumowania oraz korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Średni wynik w Opolu wyniósł 27,8 punktów i był on o 2,7 punktów wyższy niż w całym województwie opolskim. Był on również wyższy o 2,53 pkt od średniej krajowej. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za czytanie (88% punktów). Najwięcej trudności sprawia im wykorzystywanie wiedzy w praktyce, co znalazło odzwierciedlenie w niższych wynikach testu (58,8% punktów). Tabela 5 Wyniki sprawdzianu w podziale na kompetencje (rok 2011) Kompetencje ucznia Liczba punktów do zdobycia Razem Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Średni wynik w punktach 16

17 woj. opolskie 25,1 8,2 5,5 5,2 2,3 3,8 Opole 27,8 8,8 6,0 5,9 2,5 4,7 Źródło: Wyniki sprawdzianu kompetencji nie decydują o dalszym kształceniu. Każdy uczeń szkoły podstawowej obowiązkowo uczęszcza do gimnazjum rejonowego, niezależnie od wyników uzyskanych na sprawdzianie. Test jest wyłącznie źródłem informacji o postępach poczynionych przez uczniów, a więc pośrednio także o jakości pracy szkoły. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Opolu i województwie opolskim Głównym celem końcowego egzaminu gimnazjalnego jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności, jakie uczeń uzyskał w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin stanowi również informację o jakości kształcenia w danej placówce i stanowi podstawę do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin gimnazjalny zdawało w tym roku w Opolu 1,1 tys. uczniów. W części językowej, jak co roku największym zainteresowaniem cieszył się język angielski. Przystąpiło do niego tysiąc gimnazjalistów, pozostali zdawali egzamin z języka niemieckiego. Tabela 6 Liczba uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2011 r. Gimnazjaliści Część humanistyczna Część matematyczno przyrodnicza Część językowa Angielski Niemiecki woj. opolskie Opole Źródło: Tabela 7 Wyniki części humanistycznej (arkusz standardowy) Gimnazjaliści: Średni wynik w punktach Średni wynik w % woj. opolskie 24,6 49,2% Źródło: Opole 27,3 54,6% Tabela 8 Wyniki części matematyczno przyrodniczej (arkusz podstawowy) Gimnazjaliści: Średni wynik w punktach Średni wynik w % woj. opolskie 22,9 45,8% Opole 26,1 52,3% Źródło: Przytoczone w tabelach powyżej wyniki egzaminów wskazują, że uczniowie lepiej radzą sobie z częścią humanistyczną egzaminu niż matematyczno przyrodniczą. Różnica w liczbie punktów przyznanych za poszczególne części egzaminu jednak z roku na rok maleje, co świadczy 17

18 o systematycznej poprawie jakości kształcenia w opolskich gimnazjach. Średnie wyniki części humanistycznej jak i matematyczno przyrodniczej egzaminów gimnazjalnych w Opolu są wyższe niż średnie wyniki w skali całego kraju. W województwie opolskim uczniowie osiągali lepsze wyniki z języka niemieckiego, natomiast w Opolu lepiej wypadł język angielski. Tabela 9 Wyniki części językowej (arkusz standardowy) Gimnazjaliści Średni wynik w punktach Średni wynik w % Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki woj. opolskie 28,3 28,8 56,7% 57,6% Źródło: Opole 32,7 30,7 65,3% 61,4% Egzamin maturalny w 2011 roku O poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego świadczą w dużej mierze wyniki egzaminów maturalnych. W 2011 roku przystąpiło do nich 2189 osób (dotyczy osób zdających maturę po raz pierwszy, które przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych). Zdawalność egzaminu dojrzałości w Opolu wyniosła 84,8%. Jest ona stosunkowo wysoka, dużo wyższa niż w skali kraju (75%), co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w opolskich szkołach średnich. Ponad połowę zdających (53,3%) stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących w Opolu i to właśnie w tej grupie zdawalność była największa (93,5%). Zadowalające wyniki osiągają w ostatnich latach uczniowie techników 78,4% absolwentów tego typu szkół zdało maturę. Na tym tle najsłabiej wypadają absolwenci liceów profilowanych zaledwie 52,6% zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Tabela 10 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w Opolu w 2011 roku. Licea ogólnokształcące Licea profilowane Licea uzupełniające Technika Technika uzupełniające Razem Opole Źródło: Tabela 11 Zdawalność egzaminu maturalnego (według rodzaju szkoły) w Opolu w 2011 roku. Licea ogólnokształcące Licea profilowane Licea uzupełniające Technika Technika uzupełniające Razem Opole 92,85 48,4% 27,5% 77,1% 27,9 83,3 Źródło: Tabela 12 Wyniki egzaminu maturalnego w Opolu w 2011 roku (wg zdawanych przedmiotów). Przedmiot Zdawalność w % Średni wynik w % Poziom podstawowy Średni wynik w % Poziom rozszerzony 18

19 J. polski 97,7 57,5 59,0 J. angielski 96,7 78,0 71,0 J. angielski dwujęzyczny 100,0 66, J. niemiecki 94,5 72,6 82,3 J. niemiecki dwujęzyczny 100,0 75, J. francuski 100,0 76,2 67,9 J. hiszpański 100,0 72,1 80,0 J. rosyjski 100,0 67,5 63,0 Matematyka 86,5 55,9 51,5 Biologia ,4 60,9 Chemia ,6 53,4 Filozofia ,5 Fizyka i astronomia ,6 51,1 Geografia ,0 52,4 Historia ,0 59,1 Historia sztuki ,1 57,5 Historia muzyki , Informatyka ,0 58,5 Wiedza o społeczeństwie ,5 47,0 Wiedza o tańcu , Źródło: Finansowanie zadań oświatowych Oświata pozostaje priorytetem władz miasta. Wskazuje na to analiza wydatków budżetowych. W roku 2010 co trzecia złotówka wydana z budżetu Opola przeznaczona została na funkcjonowanie oświaty. Koszty utrzymania przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych osiągnęły poziom 192,7 mln zł. Tabela 13 Wydatki miasta Opola na cele oświatowe w latach w tys. zł Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Wydatki ogółem na cele oświatowe [tys. zł] Dynamika [%] Rok poprz.= , , , , ,9 106,1 101,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Część opisowa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za rok 2008, 2009 i 2010 Tabela 14 Struktura wydatków oświatowych 2010 roku w tys. zł Wynagrodzenia i pochodne Remonty Dotacje do szkół i przedszkoli Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 19

20 niepublicznych , , , , ,1 Źródło: Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 r., s. 50 Koszty realizacji zadań oświatowych od wielu lat systematycznie rosną, a kwota subwencji z budżetu państwa pozostaje dalece niewystarczająca. Wydatki na oświatę finansowane są ze środków subwencji oświatowej (63,8%), budżetu miasta (34,6%) oraz środków pozabudżetowych (1,6%). 28 Koszty jednostkowe kształcenia w poszczególnych typach szkół są bardzo zróżnicowane. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia jest najwyższy w szkołach, w których nauka jest prowadzona w toku indywidualnej pracy z uczniem lub w mniej licznych oddziałach. Dotyczy to przede wszystkim placówek kształcenia specjalnego oraz szkół artystycznych, w których kształci się również młodzież z terenu województwa opolskiego. Zwiększa się udział środków pozabudżetowych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest poszerzenie działań w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów mających utrudniony dostęp do edukacji, ale także wyposażenie i doposażenie jednostek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ostatnich latach we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolach w Opolu przeprowadzono wiele inwestycji oraz prac remontowo-modernizacyjnych. W latach przebudowano 8 boisk z zastosowaniem sportowych nawierzchni syntetycznych, przeprowadzono w pełnym zakresie działania termomodernizacyjne 6 obiektów oświatowych. Wybudowano sportową halę namiotową z zapleczem sanitarno-szatniowym w PG NR 7, adoptowano pomieszczenia na specjalistyczne pracownie do praktycznej nauki zawodu w CKP. W 6 salach gimnastycznych wymieniono podłogi. Wyremontowano pokrycia dachowe w 23 placówkach, w 11 obiektach wymieniono instalację elektryczną, a w 8 budynkach stolarkę okienną. W ramach realizowanego projektu przystosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych zakończono budowę siedziby Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Bytnara Rudego oraz zakupiono dla tej placówki 16-osobowego busa do transportu uczniów. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół przy ul. mjr Hubala 2. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Dzięki termomodernizacji zdecydowanie zmniejszy się zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną, a koszty jego utrzymania znacząco się obniżą. Miasto otrzymało również dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł ze środków RPO WO na realizację projektu pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Opolu. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych przez miasto w związku z wykonaniem termomodernizacji w budynkach następujących szkół: LO nr II, LO nr III i PSP nr 20. Inwestycje w tych placówkach prowadzone były w latach Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za rok 2010, s

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Koszalina. Szczegóły dotyczące logowania

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo