ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011

2 2

3 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ I - SAMORZĄD TERYTORIALNY...7 WYBORY SAMORZĄDOWE...7 PREZYDENT MIASTA...7 RADA MIASTA...7 RADY DZIELNIC...8 MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE...9 JEDNOSTKI ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ...9 CZĘŚĆ II - JAKOŚĆ ŻYCIA...10 ILU MIESZKAŃCÓW LICZY OPOLE?...10 DOCHODY LUDNOŚCI...12 OŚWIATA W OPOLU...13 POZIOM KSZTAŁCENIA W OPOLSKICH SZKOŁACH...16 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH...19 OPOLE JAKO OŚRODEK AKADEMICKI...22 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA...26 BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA W OPOLU...31 REWITALIZACJA OBIEKTÓW I OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH PRZEKSZTAŁCENIE ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU...32 PARKI I INNE TERENY ZIELONE...33 BAZA TURYSTYCZNA...34 OCHRONA ZDROWIA...36 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ...38 ŻŁOBKI...39 WSPARCIE I OPIEKA SPOŁECZNA...39 MIESZKALNICTWO...43 ZASOBY LOKALOWE GMINY...44 DODATKI MIESZKANIOWE...45 OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O...46 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...46 DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ...47 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI...47 CZĘŚĆ III - RYNEK PRACY...50 PRACODAWCY...50 ZATRUDNIENI I POZOSTAJĄCY BEZ PRACY...52 CZĘŚĆ IV - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE...54 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...54 TWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA W OPOLU I WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...56 INDYWIDUALNY SYSTEM OBSŁUGI INWESTORÓW...56 TERENY INWESTYCYJNE

4 ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH...57 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE...58 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU...59 MIASTO JAKO INWESTOR...60 CZĘŚĆ V - STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO...62 POWIETRZE...62 NATĘŻENIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO...63 ZANIECZYSZCZENIE WÓD...64 GOSPODARKA ODPADAMI ODPADY KOMUNALNE...65 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW...66 ZBIÓRKA BIOODPADÓW...67 MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW...67 CZĘŚĆ VI - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA...68 UKŁAD DROGOWY...68 INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE...68 STAN MOTORYZACJI...70 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU...72 PARKINGI...73 KOMUNIKACJA MIEJSKA...73 PASAŻERSKI TRANSPORT KOLEJOWY...75 KOMUNIKACJA ROWEROWA...76 ZAOPATRZENIE W WODĘ...77 GOSPODARKA ŚCIEKOWA OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW...79 CIEPŁOWNICTWO...81 ENERGETYKA...83 GAZOWNICTWO...84 CZĘŚĆ VII - ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH...85 DOCHODY...85 WYDATKI...90 PODSUMOWANIE

5 Słowo wstępne Szanowni Państwo! Opole wzrasta i pięknieje. Nietrudno to dostrzec porównując dzisiejszy obraz miasta z tym sprzed kilku lat: nowe drogi, zmodernizowana infrastruktura społeczna, nowoczesne obiekty sportowe i kulturalne. Zmienia się również funkcja oraz wizerunek zdegradowanych obszarów miasta. Jest bezsporne, że dobrostan stolicy regionu jest warunkiem poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności całego regionu. Dynamika zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej Opola, jego bliższego i dalszego otoczenia, wymusiły konieczność nowego spojrzenia na przyszłość naszego miasta, czego rezultatem jest podjęcie działań w kierunku aktualizacji Strategii rozwoju Opola. Wraz z Zespołem Ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia społecznego rozpoczęliśmy prace nad formułowaniem wyzwań, których celem jest stałe podnoszenie komfortu i jakości życia. Opole musi być miastem, w którym mieszkańcy chcą mieszkać a przedsiębiorcy inwestować. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Opola w roku 2010 opisuje kondycję miasta w poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania. Pozwoli to wskazać wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości. Raport nie jest zatem tylko monografią opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności naszego miasta, ale zbiorem informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju Opola. Z wyrazami szacunku Ryszard Zembaczyński Prezydent Miasta Opola 5

6 Wprowadzenie Opole nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również dbać o swój rozwój fizyczny. Wizja rozwoju miasta Opola Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Złożony na Państwa ręce raport jest rezultatem kilkumiesięcznych badań i prac analitycznych dotyczących tak złożonej materii, jaką jest współczesne miasto struktura zmieniająca się niezwykle dynamicznie, podlegająca stałym przemianom społecznym, gospodarczym, a także kulturowym. Tegoroczny raport stanowi kontynuację analiz społeczno-ekonomicznych prowadzonych w latach Jego celem jest przedstawienie kondycji Opola, szczególnie w tych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które stanowią domenę działania samorządu miasta: oświata, transport publiczny i drogownictwo, usługi komunalne i funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, pomoc społeczna, profilaktyka oraz ochrona zdrowia itd. Dostarcza on informacji o tym, jak dalece wraz z upływem kolejnych lat - spełnia się wizja Opola nakreślona w strategii jego rozwoju. Raport ukazuje Opole jako ośrodek dysponujący wysokim potencjałem rynku pracy, a także znaczącym potencjałem wytwórczo-inwestycyjnym, kulturalnym i intelektualnym, który stawia miasto na pozycji niekwestionowanego lidera w regionie. Osobny rozdział poświęcony został inwestycjom miejskim realizowanym w latach , w tym także zadaniom, na których wdrożenie pozyskano środki unijne. Fundusze europejskie są i będą dźwignią rozwoju społecznogospodarczego miasta, pozwalającą przyspieszyć wdrożenie i zwiększyć zakres realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Ambicją autorów opracowania jest, by dane liczbowe zawarte w raporcie były jak najbardziej aktualne, aby w wyczerpujący sposób opisywały złożone przemiany zachodzące w Opolu, ukazując nie tylko ich przebieg, ale i przyczyny oraz dynamikę. O ile to było możliwe, korzystano zatem również z danych dotyczących roku W trakcie prac zestawiono informacje pochodzące z różnych źródeł. Opracowanie wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Opolu, materiały własne Urzędu Miasta Opola i innych jednostek organizacyjnych miasta oraz informacje na temat działalności wybranych podmiotów życia gospodarczego i społecznego miasta. Te ostatnie pozyskiwano najczęściej bezpośrednio u źródła informacji o swej działalności udzieliły liczne podmioty życia społecznego, szkoły wyższe i wybrane podmioty gospodarcze. 6

7 Autorzy dziękują wszystkim, którzy wykazali zrozumienie i dużą wolę współpracy w pozyskaniu oraz gromadzeniu tak obszernego materiału informacyjnego zawartego w niniejszej analizie. Część I SAMORZĄD TERYTORIALNY Wybory samorządowe Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Opola dokonali wyboru 25 radnych Rady Miasta. W drugiej turze wyborów 5 grudnia 2010 wybrano Prezydenta Miasta. Ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła W wyborach samorządowych wzięło udział wyborców, którzy łącznie oddali ważnych głosów. Wynika z tego, iż bezpośredni wpływ na wyniki wyborów miało 37,12% uprawnionych do głosowania 1. Prezydent Miasta Wraz z wyborami do Rady Miejskiej odbyły się wybory Prezydenta Miasta, w których startowało 6 kandydatów. W drugiej turze wyborów Prezydentem Opola został Ryszard Zembaczyński. Urząd ten sprawuje nieprzerwanie od listopada 2002 r. Prezydent powołał trzech zastępców, którym powierzył prowadzenie i koordynację wybranych zadań: 1. Arkadiusz Wiśniewski I Zastępca Prezydenta Miasta Opola 2. Krzysztof Kawałko - II Zastępca Prezydenta Miasta Opola 3. Krzysztof Początek - III Zastępca Prezydenta Miasta Opola Rada Miasta Rada Miasta Opola liczy 25 członków. Przewodniczącym Rady Miasta jest w obecnej kadencji Roman Ciasnocha, wiceprzewodniczącymi Violetta Porowska i Marcin Ociepa. Członkowie Rady zgrupowani są w 4 klubach. KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1. Zbigniew Kubalańca - przewodniczący Klubu 2. Tomasz Kaliszan - sekretarz Klubu 3. Elżbieta Bień 4. Roman Ciasnocha 5. Marzena Kawałko 1 7

8 6. Jolanta Kawecka 7. Szymon Ogłaza 8. Marek Przygoda 9. Dariusz Smagała 10. Renata Ćwiczeń-Szymańska 11. Adrian Wesołowski 12. Bronisława Żebrowska KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 1. Patryk Jaki - przewodniczący Klubu 2. Michał Nowak - sekretarz Klubu 3. Przemysław Bukowski 4. Marek Kawa 5. Violetta Porowska KLUB RADNYCH SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1. Lucjusz Bilik - przewodniczący Klubu 2. Beata Kubica 3. Adam Pieszczuk 4. Małgorzata Sekula 5. Halina Żyła KLUB RADNYCH RAZEM DLA OPOLA 1. Marcin Ociepa - przewodniczący Klubu 2. Marcjanna Lotko 3. Eugenia Sak Rady dzielnic Pierwsze w historii Opola wybory do Rad Dzielnic odbyły się 18 października 2009 roku. Frekwencja nie była wysoka i wyniosła zaledwie ok. 16%. Rady liczące 15 osób wybrane zostały przez mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej, Grudzic, Zakrzowa i Gosławic. W dniu 17 kwietnia 2011 roku mieszkańcy dzielnic wybrali swoich reprezentantów po raz drugi (za wyjątkiem Bierkowic, gdzie do rady zgłosiła się minimalna liczba 15 kandydatów). Planowane jest także powstanie kolejnych Rad Dzielnic min. w Groszowicach, Grotowicach oraz na Pasiece. W drugim tygodniu września 2011 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne, których wyniki stanowić będą podstawę dla przyszłych statutów Rad Dzielnic 2. Młodzieżowa Rada Miasta Opola 2 8

9 Młodzieżowa Rada Miasta Opola została powołana do życia w 2004 roku, chociaż nieformalnie działała już wcześniej. Aktualna, siódma już kadencja rozpoczęła się w marcu 2011 roku. Rada liczy 17 członków, a jej przewodniczącą została Natalia Zasina, uczennica PLO II w Opolu. Młodzieżową Radę Miasta Opola tworzą przedstawiciele opolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wybrani przez społeczności szkolne do reprezentowania środowiska młodzieży. Opiekunem Rady jest Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Opola, Marzena Kawałko, a z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury - Józef Jatowicz. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. Miejskie jednostki organizacyjne 3 1. Urząd Miasta Opola 2. Miejski Zarząd Dróg 3. Ogród Zoologiczny 4. Dom Dziecka 5. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 6. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 9. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 10. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Śródmieście, Zaodrze, Centrum 11. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Magnolia 12. Żłobki 13. Miejskie Centrum Świadczeń Socjalnych 14. Publiczne Placówki Oświatowe 15. Publiczne przedszkola 16. Publiczne szkoły podstawowe 17. Publiczne gimnazja 18. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne 19. Galeria Sztuki Współczesnej 20. Miejska Biblioteka Publiczna 21. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 22. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 23. Muzeum Polskiej Piosenki (w organizacji) 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25. Straż Miejska Jednostki administracji zespolonej 4 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2. Powiatowy Urząd Pracy 3 Na podstawie zarządzenia Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2011 r. 4 Administracja zespolona jest elementem rządowej administracji terenowej nadzór nad działalnością tych jednostek sprawuje Prezydent. 9

10 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Część II JAKOŚĆ ŻYCIA Misją władz Opola jest stworzenie warunków do długofalowego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Priorytet I rozwoju miasta Zapewnienie właściwych warunków życia mieszkańcom Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Ilu mieszkańców liczy Opole? Odpowiedź na to pytanie tylko z pozoru wydaje się łatwa. Oficjalne statystyki podają, że na koniec 2010 roku w stolicy województwa opolskiego mieszkało 12,2% mieszkańców Opolszczyzny, a rejestr mieszkańców miasta wskazywał osób 5. Oznacza to, że w ciągu minionych 20 lat liczba ludności zmniejszyła się o (około 2,1%). Zdaniem demografów badających sytuację ludnościową Opola, w rzeczywistości liczba mieszkańców miasta różni się znacząco od tej, którą podają oficjalne źródła. Wśród osób będących formalnie obywatelami naszego miasta są bowiem takie, które od lat przebywają poza granicami kraju i powrócą być może dopiero z chwilą, gdy ich osobista sytuacja materialna, jak również ogólna kondycja ekonomiczna regionu, ulegnie znaczącej poprawie. Niemałą grupę, o trudnej do ustalenia liczebności, stanowią osoby, które faktycznie przebywają w Opolu, tu uczą się, studiują i pracują, ale zameldowane są poza Opolem, a nawet poza województwem opolskim. Są to z reguły osoby dobrze wykształcone lub jeszcze kształcące się, o wyższych aspiracjach życiowych i skonkretyzowanych planach. Zatem z punku widzenia kryterium liczebności i jakości zasobów ludzkich rzeczywisty obraz społeczności miasta wydaje się być bardziej korzystny od tego, który prezentuje statystyka publiczna. 6 Od 15 lat następuje powolny lecz stały spadek liczby mieszkańców Opola. Jest on spowodowany obecnie przede wszystkim ruchami migracyjnymi ludności, ale ma również związek z postępującym procesem starzenia się populacji Opola. W 2007 roku saldo migracji stałej przyjęło wartość najniższą: 5,5 na 1000 mieszkańców (liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 671) 7 ; rok s W dalszej analizie posiłkować się będziemy danymi dostarczanymi przez statystykę publiczną. 7 Województwo opolskie 2008 podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008, s

11 był pod tym względem nieco lepszy (saldo migracji: - 4,07 8 ). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku saldo migracji było również ujemne: -1,1. 9 Odpływ mieszkańców Opola jest częściowo równoważony poprzez napływ osób z innych miast i ze wsi, a w niewielkim stopniu także z zagranicy. Jest także grupa osób, które wyemigrowały na stałe i jedynie formalnie związane są z Opolem. 10 Prognozy demograficzne nie są optymistyczne: ocenia się, że w roku 2020 Opole liczyć będzie nie więcej niż 117,6 tysięcy mieszkańców. 11 Jednocześnie populacja miasta podlega procesowi starzenia się całej struktury, przy czym tempo zmian struktury w kierunku starości całej populacji przyspieszy pod koniec dekady 12. Jednym z najpoważniejszych wyzwań, z którym musi zmierzyć się samorząd miasta Opola jest zatem przeciwdziałanie skutkom przemian demograficznych i ruchów migracyjnych destabilizujących sytuację na opolskim rynku pracy oraz zaspokojenie potrzeb powoli starzejącej się populacji miasta. Rosnąca średnia wieku statystycznego mieszkańca Opola, przy postępującej depopulacji miasta, która dotyczy w dużej mierze osób aktywnych zawodowo, ma poważne konsekwencje dla sytuacji na lokalnym rynku pracy powoduje m.in. znaczący wzrost obciążeń socjalnych osób pracujących na rzecz grup, które już zakończyły aktywność zawodową lub jeszcze nie pracują. Sytuacja demograficzna w poszczególnych dzielnicach i pozostałych obszarach miasta jest bardzo zróżnicowana. Obok obszarów, na których następuje systematyczny spadek liczby mieszkańców i obserwowane jest zjawisko demograficznego starzenia subpopulacji (strefa śródmieścia, Zaodrze, Osiedle Dambonia, Osiedle Chabrów, Szczepanowice) są takie, na których - wraz z postępującą urbanizacją - mieszkańców przybywa. Są to przede wszystkim te części miasta, gdzie w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje deweloperskie i powstały nowe osiedla mieszkaniowe (m.in. Kolonia Gosławicka, Grotowice, Nowa Wieś Królewska). Tabela 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i pozostałych obszarach Opola Obszar Opola Rok 2010 Liczba mieszkańców Rok 2020 (prognoza) Wzrost liczby mieszkańców Spadek liczby mieszkańców Śródmieście Gosławice Obszar Osiedla AK i ul. Oleskiej Zakrzów Zaodrze/Dambonia Nowa Wieś Królewska Groszowice Półwieś Kolonia Gosławicka Ludność. Ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009, s Szacuje się, iż w całym województwie opolskim zameldowanych jest około 90 tysięcy osób stale zamieszkujących za granicą, które wyjechały z kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 11 Szczygielski K. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r., WSZiA w Opolu, Opole 2009, s.2 12 Szczygielski K. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r., WSZiA w Opolu, Opole 2009, s.2 11

12 Grudzice Szczepanowice Bierkowice Os. Chabrów Grotowice Wróblin, Malina Wójtowa Wieś Źródło: opracowanie własne na podstawie studium pn.: Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach , Public Profits, Poznań 2010, s Dochody ludności Na koniec grudnia 2010 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie opolskim wynosiło 3137,29 zł. Pracujący w Opolu zarabiają lepiej - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Opolu było wyższe o ponad 400 zł. Czyniąc porównania z wynagrodzeniami pracowników w innych województwach okazuje się, że zarobki opolan mieszczą się w środku stawki. Najwyższe zarobki mieli pracownicy sektora rolniczego przekroczyły one kwotę 5,5 tys. zł. Lepiej wynagradzani są pracownicy sektora publicznego ich pensje są średnio o 930 zł wyższe niż w sektorze prywatnym. 13 Zatrudnieni w Opolu nadal należą, obok zatrudnionych w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim, do najlepiej opłacanych pracowników w regionie opolskim. 14 Tabela 2 Wynagrodzenia zatrudnionych w województwie opolskim i w Opolu w latach Woj. opolskie Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny Rolniczy 2008 Przemysłowy Sektor Usługi rynkowe Usługi nierynkowe 2873, , , , , , ,93 Opole 3193, , , , , , ,71 Woj. opolskie , , , , , , ,86 Opole 3352, , , , , , ,67 Woj. opolskie , , , , , Opole 3541, , , , , Uwaga: Bez podmiotów zatrudniających do 9 osób i zatrudnionych za granicą oraz bez fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 13 Dane dotyczące wynagrodzeń pozyskano z Urzędu Statystycznego w Opolu. 14 Województwo opolskie 2010, podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole Województwo opolskie 2008, podregiony, powiaty, gminy, Województwo opolskie 2009, podregiony, powiaty, Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole

13 W roku obok sektora rolniczego największy wzrost wynagrodzeń odnotowano wśród osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym. Zarobki w tej grupie w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 289 zł. Są one nadal niższe od przeciętnych wynagrodzeń pracowników w Polsce. Zwykło się sądzić, że indywidualna ocena jakości życia jest ściśle związana z wysokością osiąganych dochodów. Z Diagnozy społecznej 2009 przeprowadzonej przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Czapińskiego wynika jednak, iż nie wysokość zarobków decyduje o subiektywnej ocenie jakości życia, a w każdym razie nie jest ona jedynym i nie najważniejszym kryterium oceny dobrobytu. Okazało się bowiem, że opolanie nie zarabiają najwięcej, a mimo to wysoko oceniają stopień zaspokojenia swoich potrzeb materialnych. Nie bez znaczenie jest fakt, iż część mieszkańców osiąga dochody z pracy za granicą, których nie ujmują oficjalne statystyki, a które w istotny sposób zwiększają dochód rozporządzalny wielu opolskich rodzin i wpływają na poprawę komfortu życia. Nie należy jednak tego faktu przeceniać. Wysoka ocena jakości życia ustalona została bowiem także na podstawie wskaźników, z których część miała charakter obiektywny: dostęp do usług medycznych, edukacyjnych, dobrobyt materialny, styczność z patologiami czy dostęp do nowoczesnych technologii. Jedną z badanych dziedzin był też ogólny dobrostan wola życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia. I tu okazało się, że opolanie oceniają swoje życie jako satysfakcjonujące, a stopień zaspokojenia potrzeb życiowych jako wysoki. 16 Oświata w Opolu Edukacja szkolna Od kilku lat następują znaczące zmiany w strukturze wewnętrznej szkół prowadzonych przez miasto Opole. Liczebność oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach jest zróżnicowana, ale nie przekracza wielkości normatywnej 26 uczniów na oddział (szkoły podstawowe 21, gimnazja 24) 17. Zmniejszające się oddziały szkolne to niewątpliwie lepsze warunki pracy z uczniem, możliwość zindywidualizowania działań pedagogicznych i wyższy komfort uczenia. Jednak w sytuacji, gdy pojawiają się trudności z utworzeniem oddziałów szkolnych, konieczna jest reorganizacja szkół. Wskutek niżu demograficznego do szkół trafia dziś znacznie mniej dzieci niż jeszcze kilka lat temu. Analizy demograficzne wskazują, że zjawisko to ma charakter trwały. W roku 2009 zadecydowano o racjonalizacji sieci szkolnej Opola: zlikwidowano Gimnazjum nr 3, połączono Szkołę Podstawową nr 5 z Gimnazjum nr 1, zlikwidowano także filię Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej w Czarnowąsach. 18 Tak w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach miejsc jest nadal więcej niż wynika to z potrzeb. W szkołach gimnazjalnych, Obliczenia własne na podstawie: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011, s. 98 i Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s. 3 13

14 w systemie jednozmianowym istnieje możliwość kształcenia uczniów mieszkających poza obwodem danej szkoły, również młodzieży spoza Opola. 19 Widoczny jest wyraźny regres w tzw. szkolnictwie policealnym. Są to samofinansujące się szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, otrzymujące dofinansowanie kosztów działalności z budżetu miasta. W 2010 roku liczba szkół policealnych zmalała do 21, tj. o 8 mniej niż w roku szkolnym 2009/ Należy oczekiwać, że z upływem czasu na rynku usług edukacyjnych w Opolu pozostaną jedynie najlepsze i najbardziej atrakcyjne placówki. W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący spadek zainteresowania kształceniem w liceach profilowanych. Ponownie bardziej atrakcyjna stała się nauka w technikach, liceach ogólnokształcących. W tej sytuacji konieczna była likwidacja większości liceów profilowanych funkcjonujących w zespołach szkół zawodowych, do których z powodu znikomego zainteresowania nie było już naboru. W roku szkolnym 2010/2011 w sieci szkół funkcjonowały 3 licea profilowane, w których kształciło się zaledwie 237 uczniów. 21 Widoczny jest renesans kształcenia technicznego. Oferta szkół technicznych została wzbogacona o nowe kierunki i zawody, zgodnie z preferencjami młodzieży i potrzebami rynku pracy. Nadal bardzo atrakcyjna dla młodzieży z całego województwa jest oferta opolskich liceów ogólnokształcących. Licealiści i uczniowie techników z Opola osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych jedne z najlepszych wśród szkół województw opolskiego i dolnośląskiego, objętych działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 22 Dobra renoma opolskich ogólniaków i szkół technicznych przyciąga młodzież z terenu całej Opolszczyzny. Tym, którzy mają trudności z podjęciem decyzji o wyborze właściwej szkoły lub kierunku studiów, pomocą służą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Kształcenie artystyczne na poziomie ponadpodstawowym prowadzą 2 placówki szkolne: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Obie szkoły cieszą się doskonałą renomą i otwarte są dla młodzieży z całego regionu opolskiego. Wynikająca z podstawy programowej oferta edukacyjna szkół uzupełniana jest zestawem różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez miasto Opole. Są one prowadzone przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego: Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. MDK organizuje zajęcia w 16 pracowniach w ramach 245 kół zainteresowań. Prowadzi działalność w formach stałych (zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), okresowych i okazjonalnych. Jest również organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich szkołach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zajęcia z zakresu 10 dyscyplin sportowych w 28 sekcjach. 23 Uczestnikami zajęć są młodzi ludzie z całej Opolszczyzny. W Opolu funkcjonuje także Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzące w skład utworzonego w 2005 roku Zespołu Placówek Oświatowych. Zespół ten obejmuje również bursę oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu zlokalizowane w zmodernizowanym obiekcie przy ulicy Torowej. Od 2003 roku Centrum organizuje specjalistyczne zajęcia zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Obecnie w CKP 19 Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2010, s Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011, s Świadczą o tym dane publikowane w sprawozdaniach OKE we Wrocławiu na stronie 23 Informacja o stanie wdrożenia kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata , Urząd Miasta Opola, Opole 2009, s. 7 14

15 kształci się ponad 1,1 tys. uczniów. Korzystają oni z 28 pracowni (w roku 2003 było ich 12), m.in. z nowoczesnej, zbudowanej kosztem 1,5 mln zł pracowni mechatroniki i nauki technik CNC oraz nowopowstałych pracowni hotelarskich. 24 Współfinansowany ze środków UE projekt budowy pracowni mechatroniki uzyskał tytuł laureata w konkursie Opolskie Euro 2007, organizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Uczniowie zdobywający unikalne umiejętności w zakresie innowacyjnych technologii mogą kontynuować naukę na kierunku Mechatronika, który w roku akademickim 2007/2008 utworzyła Politechnika Opolska. Tabela 3 Liczba placówek oświatowych w Opolu w roku szkolnym 2010/11 25 Wyszczególnienie Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów/ wychowanków w roku szkolnym 2010/2011 Liczba absolwentów* Szkoły podstawowe Gimnazja Zasadnicze szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Szkoły policealne Szkoły dla dorosłych * Z poprzedniego roku szkolnego Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, s Opole jest silnym ośrodkiem kształcenia na szczeblu ponadgimnazjalnym. Co szósty oddział szkół zawodowych oraz co czwarty odział liceów ogólnokształcących z terenu województwa opolskiego utworzony został w Opolu. 26 W oddziałach tych kształciło się niemal 33% młodzieży szkolnej w wieku lat z terenu całego województwa opolskiego. Przedszkola Od kilku lat występuje zwiększone zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną. Edukację i opiekę przedszkolną zapewniały w 2010 roku 32 przedszkola publiczne i 7 niepublicznych oraz 3 punkty przedszkolne. 27 Ponadto w ramach realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE, w wybranych przedszkolach Opola stworzono dodatkowe miejsca dla dzieci i wydłużono czas pracy tych placówek, dostosowując grafik pracy do potrzeb pracujących i poszukujących zatrudnienia rodziców. Dla zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach istotne znaczenie miało także objęcie pewnej części dzieci sześcioletnich edukacja szkolną (85 dzieci w 2009 r. i 108 w 2010 r.) podane w tabeli dane dotyczą wszystkich placówek na terenie Opola, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym danej szkoły 26 W roku szkolnym 2010/2011 w liceach ogólnokształcących i technikach Opola utworzono odpowiednio 23% i 26% wszystkich oddziałów tego typu szkół na Opolszczyźnie. Ponad 16% ogółu oddziałów zasadniczych szkół zawodowych oraz prawie 40% oddziałów liceów profilowanych utworzono w stolicy województwa. 27 Polityka oświatowa miasta Opola na lata , Opole 2011, s

16 Oddziały przedszkolne liczą średnio 23 dzieci, a zatem nie są zbyt liczne. W roku 2010/2011 miejsca w przedszkolach nie zostały w całości wykorzystane. Tabela 4 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2010/2011 Wychowanie przedszkolne w Opolu Miejsca w przedszkolach Oddziały Dzieci Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego w 2010 r., Urząd Statystyczny w Opolu, s Kadrę pedagogiczną placówek szkolnych wspiera Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (MODN). Z bogatej oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego ośrodka korzystają pedagodzy z Opola, jak również nauczyciele szkół prowadzonych przez inne gminy województwa opolskiego. Jest rzeczą bezsporną, że nie ma bardziej opłacalnej inwestycji niż inwestowanie w rozwój człowieka, kształtowanie jego osobowości i wykształcenie. Propagowana przez Unię Europejską idea kształcenia przez całe życie - lifelong learning - z powodzeniem przyjęła się na polskim gruncie. W systemie kształcenia ustawicznego działają w Opolu uczelnie wyższe, liczne szkoły dla dorosłych oraz inne placówki, firmy szkoleniowe i szkoły językowe. Kształcą one osoby pragnące uzupełnić swoje wykształcenie, zdobyć nowe lub uaktualnić posiadane kwalifikacje, dostosowując je do wymogów współczesnego rynku pracy. Oferta lifelong learning skierowana jest także do osób, które dążą do rozwoju osobistego drogą pogłębienia wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem dobrej kondycji opolskiej oświaty jest przyznanie Opolu w 2009 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności zaszczytnego tytułu Samorząd przyjazny szkole uczącej się oraz wysokie wyniki uzyskane przez szkoły podczas egzaminów zewnętrznych. Poziom kształcenia w opolskich szkołach Wyniki sprawdzianu kompetencji w Opolu i województwie opolskim Do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową przystąpiło w kwietniu 2011 r. 938 uczniów. Sprawdzian składał się z 26 pytań, za które można było uzyskać 40 punktów. Uczniowie byli oceniani pod kątem umiejętności czytania, pisania, rozumowania oraz korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Średni wynik w Opolu wyniósł 27,8 punktów i był on o 2,7 punktów wyższy niż w całym województwie opolskim. Był on również wyższy o 2,53 pkt od średniej krajowej. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za czytanie (88% punktów). Najwięcej trudności sprawia im wykorzystywanie wiedzy w praktyce, co znalazło odzwierciedlenie w niższych wynikach testu (58,8% punktów). Tabela 5 Wyniki sprawdzianu w podziale na kompetencje (rok 2011) Kompetencje ucznia Liczba punktów do zdobycia Razem Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Średni wynik w punktach 16

17 woj. opolskie 25,1 8,2 5,5 5,2 2,3 3,8 Opole 27,8 8,8 6,0 5,9 2,5 4,7 Źródło: Wyniki sprawdzianu kompetencji nie decydują o dalszym kształceniu. Każdy uczeń szkoły podstawowej obowiązkowo uczęszcza do gimnazjum rejonowego, niezależnie od wyników uzyskanych na sprawdzianie. Test jest wyłącznie źródłem informacji o postępach poczynionych przez uczniów, a więc pośrednio także o jakości pracy szkoły. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Opolu i województwie opolskim Głównym celem końcowego egzaminu gimnazjalnego jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności, jakie uczeń uzyskał w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin stanowi również informację o jakości kształcenia w danej placówce i stanowi podstawę do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin gimnazjalny zdawało w tym roku w Opolu 1,1 tys. uczniów. W części językowej, jak co roku największym zainteresowaniem cieszył się język angielski. Przystąpiło do niego tysiąc gimnazjalistów, pozostali zdawali egzamin z języka niemieckiego. Tabela 6 Liczba uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2011 r. Gimnazjaliści Część humanistyczna Część matematyczno przyrodnicza Część językowa Angielski Niemiecki woj. opolskie Opole Źródło: Tabela 7 Wyniki części humanistycznej (arkusz standardowy) Gimnazjaliści: Średni wynik w punktach Średni wynik w % woj. opolskie 24,6 49,2% Źródło: Opole 27,3 54,6% Tabela 8 Wyniki części matematyczno przyrodniczej (arkusz podstawowy) Gimnazjaliści: Średni wynik w punktach Średni wynik w % woj. opolskie 22,9 45,8% Opole 26,1 52,3% Źródło: Przytoczone w tabelach powyżej wyniki egzaminów wskazują, że uczniowie lepiej radzą sobie z częścią humanistyczną egzaminu niż matematyczno przyrodniczą. Różnica w liczbie punktów przyznanych za poszczególne części egzaminu jednak z roku na rok maleje, co świadczy 17

18 o systematycznej poprawie jakości kształcenia w opolskich gimnazjach. Średnie wyniki części humanistycznej jak i matematyczno przyrodniczej egzaminów gimnazjalnych w Opolu są wyższe niż średnie wyniki w skali całego kraju. W województwie opolskim uczniowie osiągali lepsze wyniki z języka niemieckiego, natomiast w Opolu lepiej wypadł język angielski. Tabela 9 Wyniki części językowej (arkusz standardowy) Gimnazjaliści Średni wynik w punktach Średni wynik w % Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki woj. opolskie 28,3 28,8 56,7% 57,6% Źródło: Opole 32,7 30,7 65,3% 61,4% Egzamin maturalny w 2011 roku O poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego świadczą w dużej mierze wyniki egzaminów maturalnych. W 2011 roku przystąpiło do nich 2189 osób (dotyczy osób zdających maturę po raz pierwszy, które przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych). Zdawalność egzaminu dojrzałości w Opolu wyniosła 84,8%. Jest ona stosunkowo wysoka, dużo wyższa niż w skali kraju (75%), co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w opolskich szkołach średnich. Ponad połowę zdających (53,3%) stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących w Opolu i to właśnie w tej grupie zdawalność była największa (93,5%). Zadowalające wyniki osiągają w ostatnich latach uczniowie techników 78,4% absolwentów tego typu szkół zdało maturę. Na tym tle najsłabiej wypadają absolwenci liceów profilowanych zaledwie 52,6% zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Tabela 10 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w Opolu w 2011 roku. Licea ogólnokształcące Licea profilowane Licea uzupełniające Technika Technika uzupełniające Razem Opole Źródło: Tabela 11 Zdawalność egzaminu maturalnego (według rodzaju szkoły) w Opolu w 2011 roku. Licea ogólnokształcące Licea profilowane Licea uzupełniające Technika Technika uzupełniające Razem Opole 92,85 48,4% 27,5% 77,1% 27,9 83,3 Źródło: Tabela 12 Wyniki egzaminu maturalnego w Opolu w 2011 roku (wg zdawanych przedmiotów). Przedmiot Zdawalność w % Średni wynik w % Poziom podstawowy Średni wynik w % Poziom rozszerzony 18

19 J. polski 97,7 57,5 59,0 J. angielski 96,7 78,0 71,0 J. angielski dwujęzyczny 100,0 66, J. niemiecki 94,5 72,6 82,3 J. niemiecki dwujęzyczny 100,0 75, J. francuski 100,0 76,2 67,9 J. hiszpański 100,0 72,1 80,0 J. rosyjski 100,0 67,5 63,0 Matematyka 86,5 55,9 51,5 Biologia ,4 60,9 Chemia ,6 53,4 Filozofia ,5 Fizyka i astronomia ,6 51,1 Geografia ,0 52,4 Historia ,0 59,1 Historia sztuki ,1 57,5 Historia muzyki , Informatyka ,0 58,5 Wiedza o społeczeństwie ,5 47,0 Wiedza o tańcu , Źródło: Finansowanie zadań oświatowych Oświata pozostaje priorytetem władz miasta. Wskazuje na to analiza wydatków budżetowych. W roku 2010 co trzecia złotówka wydana z budżetu Opola przeznaczona została na funkcjonowanie oświaty. Koszty utrzymania przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych osiągnęły poziom 192,7 mln zł. Tabela 13 Wydatki miasta Opola na cele oświatowe w latach w tys. zł Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Wydatki ogółem na cele oświatowe [tys. zł] Dynamika [%] Rok poprz.= , , , , ,9 106,1 101,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Część opisowa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za rok 2008, 2009 i 2010 Tabela 14 Struktura wydatków oświatowych 2010 roku w tys. zł Wynagrodzenia i pochodne Remonty Dotacje do szkół i przedszkoli Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 19

20 niepublicznych , , , , ,1 Źródło: Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 r., s. 50 Koszty realizacji zadań oświatowych od wielu lat systematycznie rosną, a kwota subwencji z budżetu państwa pozostaje dalece niewystarczająca. Wydatki na oświatę finansowane są ze środków subwencji oświatowej (63,8%), budżetu miasta (34,6%) oraz środków pozabudżetowych (1,6%). 28 Koszty jednostkowe kształcenia w poszczególnych typach szkół są bardzo zróżnicowane. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia jest najwyższy w szkołach, w których nauka jest prowadzona w toku indywidualnej pracy z uczniem lub w mniej licznych oddziałach. Dotyczy to przede wszystkim placówek kształcenia specjalnego oraz szkół artystycznych, w których kształci się również młodzież z terenu województwa opolskiego. Zwiększa się udział środków pozabudżetowych, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest poszerzenie działań w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów mających utrudniony dostęp do edukacji, ale także wyposażenie i doposażenie jednostek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ostatnich latach we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolach w Opolu przeprowadzono wiele inwestycji oraz prac remontowo-modernizacyjnych. W latach przebudowano 8 boisk z zastosowaniem sportowych nawierzchni syntetycznych, przeprowadzono w pełnym zakresie działania termomodernizacyjne 6 obiektów oświatowych. Wybudowano sportową halę namiotową z zapleczem sanitarno-szatniowym w PG NR 7, adoptowano pomieszczenia na specjalistyczne pracownie do praktycznej nauki zawodu w CKP. W 6 salach gimnastycznych wymieniono podłogi. Wyremontowano pokrycia dachowe w 23 placówkach, w 11 obiektach wymieniono instalację elektryczną, a w 8 budynkach stolarkę okienną. W ramach realizowanego projektu przystosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych zakończono budowę siedziby Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Bytnara Rudego oraz zakupiono dla tej placówki 16-osobowego busa do transportu uczniów. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół przy ul. mjr Hubala 2. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Dzięki termomodernizacji zdecydowanie zmniejszy się zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną, a koszty jego utrzymania znacząco się obniżą. Miasto otrzymało również dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł ze środków RPO WO na realizację projektu pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Opolu. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych przez miasto w związku z wykonaniem termomodernizacji w budynkach następujących szkół: LO nr II, LO nr III i PSP nr 20. Inwestycje w tych placówkach prowadzone były w latach Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za rok 2010, s

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Luty 2014 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Strategię Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla branży budowlanej

Plan działania dla branży budowlanej Plan działania dla branży budowlanej Zespół autorski: dr hab. Prof. US Piotr Niedzielski dr Joanna Markiewicz Uniwersytet Szczeciński MBN Sp. z o.o. Szczecin 2010 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo