Przykład dobrej praktyki. mgr Kornelia Niemietz. fax. 77/ Liczba oddziałów. Nauczanie i uczenie się, Wychowanie i opieka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład dobrej praktyki. mgr Kornelia Niemietz. fax. 77/4637412. Liczba oddziałów. Nauczanie i uczenie się, Wychowanie i opieka"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres Liczba nauczycieli 19 Obszar w którym wprowadzono DP (X zaznaczyć właściwe) Temat DP Cel/cele DP koncepcja zmian Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki mgr Grażyna Łupak mgr Kornelia Niemietz ul. tel. Szkolna 7 77/ Ujazd Liczba uczniów 86 9 Nauczanie i uczenie się, Wychowanie i opieka Liczba oddziałów Szkoła w środowisku Organizacja i zarządzanie Inne obszary (określić jakie) fax. 77/ Stawiam na Opolszczyznę trzyletni projekt dotyczący edukacji patriotycznej i regionalnej (program autorski). uświadomienie uczniom ogromnego wysiłku patriotycznego poprzednich pokoleń, podjętego w celu przywrócenia polskości na ziemiach Śląska Opolskiego, docenienie zwyczajów i obyczajów panujących na tych terenach, podtrzymywanie specyfiki religijności na Śląsku Opolskim, dostrzeżenie piękna w przyrodzie i ukształtowaniu tego terenu, dbałość o obejścia domostw, zacieśnianie więzi z regionem, nabywanie poczucia przynależności do niego, dostrzeganie perspektyw inwestowania i rozwoju zawodowego w przyszłości, zawiązanie współpracy z regionalnymi grupami kulturowymi. wykonanie w szkole kącika regionalnego ze starymi zdjęciami, strojami śląskimi, starymi przedmiotami codziennego użytku, intensywne ukazanie działalności szkoły w środowisku, współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym, współpraca z uczelniami, samodzielne poszukiwanie przez uczniów wiedzy na temat małej Ojczyzny, Krótki opis DP Koncepcja rozwoju patriotyzmu lokalnego jest realizowana w naszej szkole od wielu lat. Jednak w związku z wyjazdami jednego lub obojga rodziców za granicę w celach zarobkowych, bardzo jaskrawo x x 1

2 wyłonił sie w naszym środowisku problem tzw. eurosierot. Chodzi o dzieci pozostawione bardzo często pod opieką dziadków lub dalszej rodziny, dzieci niejednokrotnie zaniedbane, pozostawione samym sobie, dzieci z zaburzeniami w różnych sferach rozwojowych, a zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Dostrzegając powyższe problemy postanowiłam zorganizować i zrealizować w naszej szkole projekt pod hasłem Stawiam na Opolszczyznę. Głównym celem projektu było ukazanie piękna i bogactw opolskiej ziemi, możliwości rozwojowych młodego pokolenia na tych terenach, odkrycie od nowa tradycji i bogactwa zwyczajów i religii naszych przodków, co w rezultacie ma zaowocować podejmowaniem decyzji życiowych związanych z tym regionem. Do realizacji trzyletniego projektu postanowiłam włączyć wszystkich uczniów naszej szkoły, niektórych nauczycieli przedmiotowców, rodziców, przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego, członków rady parafialnej i Ks. Proboszcza, twórców ludowych i artystów, przedsiębiorców działających na terenie wsi i gminy, przedstawicieli uczelni wyższych związanych z promowaniem regionu Śląska Opolskiego. metody realizacji metoda projektu, burza mózgów, metaplan, pogadanka, film, organizacja szkolnych i środowiskowych uroczystości, organizacja wystawki, wycieczki, kiermasze, uczestnicy i ich rola w DP Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne Środki finansowe taniec Uczestnikami są uczniowie szkoły podstawowej w klasach I VI. Uczniowie samodzielnie lub pod okiem nauczyciela poszukują potrzebnych informacji, zbierają je w postaci albumów, wykonują gazetki, prezentują się w środowisku lub w szkole. Wzbogacają swoją wiedzę o spotkania z ciekawymi ludźmi. W realizację projektu zaangażowani są nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uczniowie szkoły, zaproszeni goście, przedstawiciele poszczególnych grup działających w środowisku. Do realizacji projektu zostały wykorzystane środki materialne wykonane przez nauczycieli biorących udział w projekcie. W kąciku regionalnym wykorzystano eksponaty wypożyczone od mieszkańców naszej miejscowości. Środki finansowe pochodzą z Kiermaszów Szkolnych organizowanych na terenie miejscowości. Część środków, głównie na sfinansowanie transportu na wycieczki uzyskano od Rady Rodziców działającej w szkole. Czas realizacji wrzesień 2007 czerwiec 2010 Korzyści zastosowania DP: efekty W czasie realizacji trzyletniego projektu Stawiam na Opolszczyznę wydarzyło sie wiele wspaniałych rzeczy w naszej szkole. Zgodnie z założonym i przedstawionym Radzie 2

3 Pedagogicznej planem, realizowaliśmy tematy związane z naszym regionem na wielu przedmiotach jednocześnie: na języku polskim, historii, muzyce, plastyce, religii, informatyce. Jako wynik tych prac powstał w szkole Szkolny Kącik Regionalny Jak to pierwej na Śląsku bywało ze starymi zdjęciami, przedmiotami codziennego użytku, strojami śląskimi i słownikiem gwary śląskiej. Zorganizowaliśmy, przy aktywnej pomocy rodziców i Rady Rodziców, kiermasze świąteczne w trzech wioskach naszej parafii. Zebrane środki finansowe wykorzystaliśmy na zorganizowanie wycieczek dla uczniów. Przeżywaliśmy tzw. Dzień Śląski, podczas którego dzieci w dawnych strojach przygotowywały typowe potrawy kuchni śląskiej, śpiewały przyśpiewki i prezentowały tańce regionalne, opowiadały gwarą kawały. Zaprosiliśmy do szkoły wielu wspaniałych gości: panie z zespołu ludowego Tęcza z pobliskiego Jaryszowa, p. Teresę Sobota artystkę ludową z Olszowej opowiadała o dawnych zwyczajach na Śląsku, p. Agnieszkę Foltys artystkę ludową uczyła dzieci drapać jajka wielkanocne, p. Teresę Smolińską profesor wydziału Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu opowiadała o zwyczajach Wielkiego Postu i Wielkanocy na Śląsku Opolskim, p. Łucję Plachetka gospodynię wiejską opowiadała o dawnych strojach i pracach w gospodarstwie domowym i rolnym, p. Aleksandra Materla przedsiębiorcę z Olszowej opowiadał o powstaniu Tłoczni Olejów w pobliskim Księżym Lesie. Braliśmy udział w trzech pielgrzymkach Śladem śląskich świętych do Trzebnicy, Kamienia Śląskiego, Nysy i Góry św. Anny, Bierkowic. Poznaliśmy konie rasy śląskiej i uczyliśmy się jazdy konnej w pobliskiej stadninie koni w Olszowej. Na rajdzie pieszym do kapliczki Boże Oko w Czarnocinie poznawaliśmy ukształtowanie terenu, na którym mieszkamy, świat zwierząt i roślin. W czasie uroczystości środowiskowych z okazji Dnia Matki i Dziecka w Zimnej Wódce, spotkań opłatkowych, Jasełek, spotkań z miejscowymi seniorami odznaczaliśmy zasłużonych działaczy na rzecz szkoły, zrobionym przez uczniów Orderem zasłużonego Ślązaka. Urządziliśmy w szkole wykonany przez uczniów Kącik Fotograficzny pod hasłem Śląsk w fotografii starej i współczesnej. Przygotowaliśmy w klasach IV VI prezentacje multimedialne Przydrożny krzyż, Patriotyzm z pokolenia na pokolenie i przedstawiliśmy je na imprezach środowiskowych. Promowaliśmy szkołę na łamach gazety lokalnej Strzelec Opolski. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z przedstawicielami władzy lokalnej w gminie. 3

4 wpływ na uczniów wpływ na pracę szkoły, wpływ na środowisko lokalne. formy monitorowania, metoda pomiaru wyników DP działania które się sprawdziły wzrost świadomości przynależności regionalnej, rozwój wiedzy na temat historii i korzeni naszych przodków, uczestnictwo w obecnych i dawnych zwyczajach panujących na Śląsku Opolskim, rozwój logicznego myślenia i samodzielnego poszukiwania i korzystania ze źródeł wiedzy, poczucie radości z przynależności do grupy etnicznej Śląska Opolskiego. zapoznanie z kuchnią śląską, opracowanie słownika gwarowego, zapoznanie ze śpiewkami śląskimi i kawałami. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły w Olszowej i szkoły filialnej w Zimnej Wódce. Pomocą służyli nam również pracownicy niepedagogiczni i Rada Rodziców w obu szkołach. Istniała możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli. Intensywnie promowaliśmy szkołę w środowisku. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Opolskim. Otrzymaliśmy wsparcie od sponsorów: firmy Hababeton i Logistik z Olszowej, a także z Banku Spółdzielczego w Ujeździe. Nawiązaliśmy kontakt z artystami ludowymi. Uzyskaliśmy certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie Patriotyzm z pokolenia na pokolenie. Uczestnictwo uczniów w imprezach środowiskowych na terenie naszych miejscowości. Promocja szkoły na łamach gazety lokalnej Strzelec Opolski. Monitoring/ewaluacja zapisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie z poszczególnych etapów projektu w prasie lokalnej oraz gazetce szkolnej, zdjęcia z zajęć przeprowadzonych poza terenem szkoły (stadnina koni, Mniejszość Niemiecka, Urząd Gminy, miejsca wycieczkowe, parafia, itp), gazetki szkolne, wystawki szkolne, albumy wytworów prac dzieci, słownik gwary śląskiej, scenariusze imprez szkolnych, konkursy klasowe na najlepszą potrawę śląską, najlepszą śpiewkę śląską, scenariusz z dnia śląskiego w szkole, kiermasze szkolne i parafialne, końcowy konkurs wiedzy o Śląsku Opolskim, Powiedzenie Cudze podziwiacie, swego nie znacie w naszej szkole sie nie sprawdza. W ciągu trzech lat realizacji projektu wzrosła ogromnie świadomość uczniów w zakresie wiedzy i znajomości regionu, w którym mieszkamy. Wszystkie działania zaplanowane i zrealizowane sie sprawdziły. Dotyczyły one różnych dziedzin dydaktyki i wychowania, począwszy od zajęć dydaktycznych, sportowych, plastycznych, muzycznych, a skończywszy na imprezach szkolnych i środowiskowych. 4

5 wnioski, uwagi, trudności w realizacji DP: załączniki (np. prezentacja) W realizację projektu bardzo chętnie włączyli się uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i inni mieszkańcy miejscowości, przedstawiciele władz gminnych, zespoły regionalne z innych miejscowości, przedstawiciele uczelni, zaproszeni artyści. Mamy cichą nadzieje, że dzięki projektowi w przyszłości uczniowie jeszcze bardziej docenią dorobek, kulturę i bogactwo naszego terenu oraz swoją pracą wpłyną na jego rozwój. Prezentacja Nasza piykno ziemia opolsko, Prezentacja Przydrożny krzyż, Prezentacja Patriotyzm z pokolenia na pokolenie. Strona internetowa szkoły 5

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów.  Działanie 2. Wolontariat. Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2005 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki tel.: (+48 12) 285 08 50 w.209, www.gminazielonki.prv.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA SZAMOTUŁY 2010/2011 Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać dzieciom wiedzę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo