Mali Warszawiacy stymulowanie rozwoju i równe szanse edukacyjne Warszawa 12 grudnia 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mali Warszawiacy stymulowanie rozwoju i równe szanse edukacyjne Warszawa 12 grudnia 2008"

Transkrypt

1 Mali Warszawiacy stymulowanie rozwoju i równe szanse edukacyjne Warszawa 12 grudnia 2008 Dlaczego powinniśmy inwestować w małe dzieci Teresa Ogrodzińska

2 Fundacja Komeńskiego- kim jesteśmy Jesteśmy organizacją poŝytku publicznego działającą od 2003 roku na obszarze całej Polski. Naszą misją jest tworzenie najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku Ŝycia. Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i instytucjami zajmującymi się dziećmi. KaŜde dziecko jest niepowtarzalną osobą. Chcemy, by było równoprawnym uczestnikiem Ŝycia społecznego. By miało poczucie, Ŝe warto Ŝyć. Chcemy rozwijać u dzieci ciekawość, pewność siebie, wytrwałość, umiejętności społeczne.

3 Fundacja Komeńskiego co robimy DąŜymy do: Zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji Gdy nie ma Przedszkola, Grupy Zabawowe, Dla Dzieci, Obywatel Dziecko, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich Podnoszenia jakości edukacji elementarnej w Polsce Akademia Komeńskiego - Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli i Rodziców Uspołeczniania zarządzania edukacją Lokalne Strategie wyrównywania szans edukacyjnych Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci Zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji dla równości szans i rozwoju kapitału ludzkiego konferencje, seminaria, wydawnictwa

4 Plan prezentacji - Konwencja o Prawach Dziecka - Edukacja małych dzieci jako inwestycja - Sytuacja małych dzieci w Polsce - Jak poprawić sytuację edukacyjną małych dzieci w Polsce - Zasada pomocniczości

5 Konwencja o Prawach Dziecka Komitet Praw Dziecka KOMENTARZ OGÓLNY NR 7 (2005) Realizacja praw dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa Komitet w swoim Komentarzu Ogólnym potwierdza przekonanie, Ŝe małe dzieci dysponują pełnią praw wymienionych w Konwencji, a okres wczesnego dzieciństwa ma zasadnicze znaczenie dla realizacji tych praw. Według przyjętej definicji funkcjonalnej wczesne dzieciństwo oznacza okres od dnia narodzin, przez niemowlęctwo, lata przedszkolne aŝ do momentu podjęcia nauki w szkole

6 Edukacja małych dzieci jako inwestycja

7 Edukacja małych dzieci jako inwestycja

8 Edukacja małych dzieci jako inwestycja

9 Unia Europejska inwestowanie w małe dzieci Wyniki diagnozy sytuacji małych dzieci zostały przełoŝone na politykę społeczną oraz edukacyjną między innymi poprzez: Państwowe subwencje na edukację małych dzieci prowadzoną w róŝnorodnych formach i przez róŝne podmioty (publiczne, pozarządowe, prywatne) ObniŜanie wieku obowiązku szkolnego/przedszkolnego Tworzenie systemów podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych osób pracujących z małymi dziećmi Wprowadzanie do ustawodawstwa oświatowego róŝnorodnych form edukacyjnych.

10 Sytuacja małych dzieci w Polsce

11 Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w krajach OECD % 4-latków w placówkach edukacyjnych Eurostat % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Polska Finlandia Irland ia Litwa Grecja Cypr Łotwa Słowacja Bułgaria Holandia Rumunia Słowenia Portugalia Austria Lux Estonia Niemcy EU (27) EU (25) Szwecja Strefa Euro Czechy Wegry Wielka Bryt Dania Malta Belgia Hiszpania Francja Włochy Turcja Macedonia Szwajcaria Chorwacja Lich. USA Norwegia Islandia Japonia

12 Edukacja przedszkolna w Polsce liczba przedszkoli W Polsce jest 2156 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich W ponad 869 gminach nie ma Ŝadnego przedszkola

13 Edukacja przedszkolna w Polsce W 2007 roku mieliśmy: dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola chodziło Ponad (54%) dzieci nie uczęszczało do przedszkola Objęcie fachową edukacją te dzieci wymaga stworzenia ponad 62 tysięcy miejsc pracy dla samych tylko nauczycieli.

14 Wykluczenie społeczne Definicja: Wykluczenie społeczne to załamanie się drogi rozwojowej dziecka zanim wejdzie w dorosłość. Przyczyny: Od lat 80-tych gwałtownie narasta zjawisko wykluczenia społecznego: następuje rozpad społeczeństwa na część, która ma dostęp do edukacji i część, która takiego dostępu nie ma. Rozwarstwienie szans edukacyjnych połączone jest bardzo ściśle z dostępem (bądź nie) do nowoczesnych technik (komputer, Internet).

15 Wykluczenie społeczne Czynniki zwiększające moŝliwość wykluczenia: - Brak wsparcia w rodzinie to najbardziej niekorzystny czynnik. - Uczęszczanie do szkoły, która nie przygotowuje do Ŝycia. - Problemy zdrowotne lub psychiczne. - Brak w najbliŝszym środowisku osoby dorosłej, która chce i moŝe dziecku pomóc. Efekt mnoŝnikowy Z jednym czynnikiem negatywnym dziecko moŝe sobie poradzić. Jeśli występują trzy czynniki prawdopodobieństwo wypadnięcia z systemu edukacji gwałtownie rośnie

16 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Motywy podejmowania działań przeciw wykluczeniu: - Motyw solidarnościowy (zanika poczucie dobra wspólnego). - Motyw ekonomiczny wzrost wykluczenia wiąŝe się z niebezpieczeństwem destabilizacji gospodarczej. Dobre programy przeciw wykluczeniu charakteryzuje: - Plan działań ściśle dostosowany do potrzeb środowiska. Działania pomocowe obejmujące całą rodzinę nie tylko samo dziecko. Integracja i współpraca wszystkich słuŝb tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, policji, a takŝe rodzice i wolontariusze.

17 Jak poprawić sytuację edukacyjną małych dzieci w Polsce

18 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu - rola edukacji przedszkolnej Wczesne dzieciństwo jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych, poniewaŝ w tym okresie: moŝliwości rozwojowe dzieci są największe najsilniejszy jest wpływ środowiska, w którym dzieci są wychowywane Wiek przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować róŝnice wynikające z wpływu środowiska. Dobra wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse Ŝyciowe dzieci z terenów zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie

19 Edukacja i opieka nad małym dzieckiem - kierunki zmian Latami, tematem politycznym była ilość. Obecnie jakość stała się głównym wyzwaniem Ingeborg Tveter Thoresen, Norwegia Podnoszenie jakości instytucji zajmującymi się małymi dziećmi to absolutny priorytet w rozwoju instytucji opieki i wczesnej edukacji. Uspołecznianie zarządza wczesną edukacją. Dywersyfikacja form opieki, pozwalające dopasować je zarówno do zróŝnicowanych potrzeb dzieci jak do potrzeb rodziców i społecznego otoczenia.

20 Podnoszenie jakości w edukacji małych dzieci Kluczowe elementy podnoszące jakość oddziaływań edukacyjnych dla małych dzieci to: Dobry program pracy z dziećmi Wysokie kwalifikacje nauczyciele i innych osób zajmującymi się dziećmi Dobry system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Lepsza współpraca z rodzicami

21 Uspołecznianie zarządzania edukacją Uspołecznienie oznacza, Ŝe rozmaite grupy społeczne wspólnie decydują o wczesnej edukacji i zarządzają placówkami. Coraz większy udział i wpływ rodziców (równieŝ jako waŝny czynnik podnoszenia jakości) Współpraca róŝnych słuŝb (edukacja, słuŝba zdrowia, pomoc społeczna) Udział w zarządzaniu wczesną edukacją przez całą lokalną społeczność strategie wyrównywania szans edukacyjnych W Finlandii po wprowadzeniu ramowego programu nauczania dla instytucji wczesnej edukacji w 2003 r., ponad 90% gmin uczestniczyło w opracowywaniu swoich konkretnych celów i zadań dla wczesnej edukacji.

22 RóŜnorodne formy wczesnej edukacji Anglia * Portugalia * Francja Dla dzieci w wieku 0-5 lat Grupy zabawowe Dzienne placówki oświaty Ośrodki dla dzieci Ośrodki rodzinne Przedszkola Klasy zerowe przy szkołach podstawowych (od 3 lat) Świetlice rekreacyjne Świetlice rodzinne Opiekunki do dzieci Świetlicobusy WypoŜyczalne zabawek I inne * Zgodnie z ustawą The Children Act Dla dzieci w wieku 3-5 lat Przedszkola stacjonarne Wędrujące nauczycielki Świetlice przedszkolne *Na podstawie Ustawy ramowej o edukacji przedszkolnej Dla dzieci w wieku 0-5 lat Opiekunki pracujące we własnych domach Opiekunki zajmujące się dziećmi w domu rodziców Publiczne Ŝłobki śłobki rodzinne Ogniska dziecięce École maternelle * powszechna edukacja dla dzieci 3-5 letnich (99% dzieci) *Na podstawie Ustawy o szkolnictwie z 1886 r.

23 Zasada Pomocniczości ( ) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot ( ) Z preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STYCZEŃ 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA...5 1.1. TŁO I PRZYCZYNY... 6 1.2. WARTOŚCI, ZASADY,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010 Cele (skrót) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dzieci -6. Koncepcja obserwatorium sytuacji małych dzieci w Polsce Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 14 maja 2010, Sejm RP

Dzieci -6. Koncepcja obserwatorium sytuacji małych dzieci w Polsce Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 14 maja 2010, Sejm RP Dzieci -6 Koncepcja obserwatorium sytuacji małych dzieci w Polsce Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 14 maja 2010, Sejm RP Populacja -6 Dzieci w wieku 0-6 to 7% naszego społeczeństwa. W 2008

Bardziej szczegółowo