Strategia rozwoju na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju na lata 2012-2020"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu r. 1

2 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE GŁÓWNE WYZWANIA W OBSZARACH STRATEGICZNYCH Kształcenie Nauka: Organizacja i zarządzanie: ANALIZA STRATEGICZNA SWOT Kształcenie Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Działalność naukowa Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Organizacja i zarządzanie Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Podsumowanie wyników analizy SWOT WIZJA ATH MISJA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ CELE STRATEGICZNE STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW CELE OPERACYJNE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ

3 Strategia stanowi zbiór uporządkowanych decyzji oraz działań zmierzających do rozwoju Uczelni w długoterminowej perspektywie czasowej z uwzględnieniem posiadanych zasobów, przewidywanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym i otaczającym środowisku oraz aspiracji kierownictwa i pracowników do realizacji ambitnych celów. 1. UWAGI METODYCZNE Strategia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na lata składa się z wizji, misji, celów strategicznych, celów operacyjnych, proponowanych zadań oraz ich mierników. Prace analityczno-diagnostyczne obejmowały pozycję Akademii Techniczno-Humanistycznej w następujących obszarach strategicznych: - Kształcenie w zakresie: oferty edukacyjnej, metod kształcenia, jakości i efektywności kształcenia, przestrzegania wartości akademickich, internacjonalizacji procesu kształcenia, kształcenia dla pracy, relacji z absolwentami, ze szkołami średnimi i innymi szkołami wyższymi. - Nauka w zakresie: aktywności naukowej na rzecz gospodarki oraz zwiększenia udziału w międzynarodowych projektach badawczych. - Organizacja i zarządzanie w zakresie: inwestowania i zarządzania, poprawienia struktury organizacyjnej i wizerunku Uczelni oraz kategoryzacji i uprawnień do nadawania stopni naukowych. W trakcie prac zrealizowano następujące etapy projektowania strategii: I etap - rozpoznanie obecnej sytuacji w zakresie strategii Akademii w oparciu o zamierzenia władz rektorskich dotyczące rozwoju oraz przegląd metod projektowania i wdrażania strategii rozwoju innych krajowych i zagranicznych uczelni; II etap - analiza pozycji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w głównych obszarach strategicznych, na tle analizy kierunków zmian w obszarach nauki i dydaktyki w innych szkołach wyższych; III etap - sformułowanie projektu strategii Akademii na lata obejmującego wypracowanie ostatecznego projektu misji, identyfikację głównych wyzwań stojących przed Akademią, sformułowanie celów strategicznych; IV etap - przeprowadzenie analizy SWOT. Realizację strategii nadzorować i oceniać będzie Senat Uczelni. 3

4 2. GŁÓWNE WYZWANIA W OBSZARACH STRATEGICZNYCH. 2.1 Kształcenie - Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej w oparciu o rozeznanie potrzeb gospodarki regionu. - Rozwój różnorodnych form zajęć dydaktycznych. - Poprawa zarządzania jakością kształcenia. - Rozwój bazy bibliotecznej. - Promowanie postaw opartych na poszanowaniu wartości akademickich. - Rozwój wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli. - Wspieranie inicjatyw naukowych studentów. - Wzmocnienie związków uczelni z otoczeniem. - Kształtowanie u studentów postaw kreatywnej przedsiębiorczości. - Zbudowanie aktywnego środowiska absolwentów. - Rozwój różnych form pozyskiwania kandydatów na studia. 2.2 Nauka - Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania. - Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych. - Zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. - Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych. - Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką. - Zwiększenie udziału pracowników ATH w komisjach o charakterze opiniotwórczym i naukowym. - Upowszechnienie i komercjalizacja wyników badań. - Podniesienie prestiżu Wydawnictwa ATH. 2.3 Organizacja i zarządzanie: - Rozwój infrastruktury uczelnianej. - Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowej i naukowej. - Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych. - Informatyzacja zarządzania. - Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej. - Określenie polityki kadrowej. - Opracowanie systemu zarządzania dokumentami i komunikacji wewnętrznej. 4

5 - Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni. - Uzyskanie wyższej kategorii naukowej przez Wydziały. - Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień i tworzenie warunków do przekształcenia Akademii w Uniwersytet. 3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 3.1 Kształcenie Mocne strony Jedyna publiczna szkoła wyższa na Podbeskidziu Współpraca miasta Bielsko-Biała z 17-ma miastami partnerskimi z różnych Kontynentów Kształcenie przyszłej kadry na potrzeby pracodawców z regionu. Zróżnicowana oferta dydaktyczna - dziewięć kierunków studiów technicznych, sześć humanistycznych oraz dwa medyczne. Zdobywanie dodatkowych środków finansowych na kształcenie na tzw. kierunkach zamawianych oraz w wyniku udziału w konkursie na najlepiej opracowane programy nauczania. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz tworzenia i rozwoju nowych kierunków i specjalności w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kształcenie studentów w nowoczesnych laboratoriach. Aktywna działalność Uniwersytetu III Wieku oraz promowanie nauki wśród dzieci w ramach Uniwersytetu dla dzieci. Rozbudowana baza informatyczna Słabe strony Słaba pozycja Uczelni w kontekście wymiany naukowej studentów i nauczycieli akademickich. Skromna oferta edukacyjna w języku angielskim. Skromna oferta e-learningowa. Niewykorzystane możliwości w zakresie oferty specjalistycznych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Zbyt mała liczba profesorów w porównaniu do podobnych uczelni w kraju, co ma wpływ na wysokość pozyskiwanej dotacji dydaktycznej z budżetu państwa. Nieefektywne badania losów zawodowych absolwentów. 5

6 Niewykorzystywanie w pełni możliwości pozyskiwania środków na badania naukowe. Niewystarczająca analiza potrzeb rynku w celu przygotowania kierunków kształcących specjalistów potrzebnych w regionie Szanse Możliwości rozbudowy Uczelni w związku z posiadanym terenem (przeniesienie rozproszonych Wydziałów na teren Uczelni przy ul. Willowej) Rozwój współpracy z firmami z Regionu w zakresie rekomendacji najlepszych studentów. Rosnące aspiracje młodzieży odnośnie poziomu wykształcenia i uzyskiwanych specjalizacji (np. kierunki studiów w j.angielskim). Ogłaszane przez MNiSW konkursy na kierunki zamawiane, czy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wykorzystywanie przez Uczelnię tych możliwości. Bliskie sąsiedztwo z Czechami i Słowacją rozwijanie współpracy międzyuczelnianej. Systematyczne analizowanie poziomu kształcenia oraz sukcesywne jego podwyższanie. Zwiększenie liczby ofert w zakresie studiów II stopnia Zagrożenia Nadchodzący niż demograficzny i zauważalne zmniejszanie się liczby kandydatów na studia. Wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym Stosunkowo niskie nakłady z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i związana z tym niewystarczająca dotacja dydaktyczna dla ATH Nowe uregulowania prawne. 3.2 Działalność naukowa Mocne strony Marka Uczelni jako jedynej państwowej akademickiej Uczelni w regionie z blisko 50- letnią tradycją. Znaczący potencjał naukowo-badawczy. Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej przekładające się na uprawnienia naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (1 uprawnienie 6

7 habilitacyjne, 2 uprawnienia doktorskie) oraz Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku (1 uprawnienie doktorskie) Słabe strony Zbyt niska kategoria naukowa części Wydziałów. Niewystarczająca liczba projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. Mała liczba prac naukowo-badawczych wykonywanych na zlecenie przemysłu. Niekorzystna struktura wiekowa kadry naukowo-dydaktycznej. Niski poziom komercjalizacji wyników badań naukowych Szanse Potencjalnie duże zainteresowanie przedsiębiorstw przemysłowych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Obszerna oferta konkursów w zakresie finansowania projektów badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych ze źródeł krajowych i europejskich. Powstanie w Akademii nowych laboratoriów dla celów dydaktycznych oraz dla przeprowadzania badań naukowych Zagrożenia Niskie nakłady z budżetu państwa na prace naukowo-badawcze. Nikłe finansowanie prac naukowo-badawczych przez przedsiębiorstwa. Niski poziom płac pracowników naukowo-badawczych. 3.3 Organizacja i zarządzanie Mocne strony Podjęcie realizacji Uczelnianych inwestycji infrastrukturalnych laboratoria. Determinacja władz Akademii w dążeniu do przemian mających na celu dostosowanie Uczelni do coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. Bogata oferta pozadydaktyczna dla studentów: chór akademicki, organizacje studenckie i sportowe, koła naukowe, AIESEC. Dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Słabe strony Słabe więzi Uczelni z jej absolwentami i ich niedostateczne wykorzystanie dla promocji i kształtowania wizerunku Uczelni. 7

8 Brak procedur ukierunkowanych na potrzeby pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, takich jak: indywidualny rozwój pracowników, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, badanie efektywności szkoleń. Nie w pełni wprowadzony proces zarządzania finansami uczelni Niepełna integracja wykorzystywanych systemów informatycznych do lepszego, bardziej efektywnego zarządzania. Brak zidentyfikowania procesów wynikających ze standardów kontroli zarządczej Szanse Poprawa zarządzania Uczelnią w związku z planowaną nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (nowe regulacje i mechanizmy działań). Dostosowywanie organizacji i procesów zarządzania Uczelni do zmieniających się warunków otoczenia. Analiza zatrudnienia - dobór pracowników posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji konkretnych zadań Zagrożenia Sukcesywne zmniejszanie finansowania uczelni ze środków budżetowych. Nieprzewidywalne zmiany prawa hamujące rozwój uczelni. Zwiększenie ingerencji władzy państwowej w działalność uczelni. 3.4 Podsumowanie wyników analizy SWOT Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej Uczelni za pomocą metody SWOT można przyjąć, że naszą szansą jest ciągłe wzmacnianie wizerunku Uczelni jako jedynej publicznej wyższej szkoły w regionie oraz zaproponowanie działań, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników jak i studentów, przy uwzględnieniu potrzeb pracodawców z regionu. 4. WIZJA ATH Sprawić by każdy absolwent ATH otrzymał wykształcenie na najwyższym poziomie oraz był oczekiwany przez pracodawców na rynku pracy. 8

9 5. MISJA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych. Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych. Współpracując z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi dąży do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań naukowych. Akademia Techniczno-Humanistyczna kieruje się zasadą wolności nauki w granicach społecznie i moralnie akceptowalnych. Naczelnymi zasadami obowiązującymi w środowisku akademickim uczelni są służba prawdzie i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości. 6. CELE STRATEGICZNE 1. Osiągnięcie wysokich standardów w obszarze kształcenia obejmujące: - wysokiej jakości kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich kadry nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służące przygotowaniu studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego, - prowadzenie procesu edukacyjnego zmierzającego do wychowania studentów w duchu poszanowania praw i godności człowieka, uczuć narodowych i tolerancji światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz nabycia umiejętności ciągłego rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego myślenia, - doskonalenie programów kształcenia w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury i ochrony zdrowia. 2. Badania naukowe wkładem w rozwój nauki i gospodarki obejmujące: 9

10 - prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz kształcenie pracowników naukowych dla potrzeb własnych i innych ośrodków naukowych i gospodarczych, zmierzające do pozyskania szerokich uprawnień naukowych, - promowanie nauki poprzez upowszechnianie i komercjalizację wyników badań, transfer nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz współpracę z biznesem, jednostkami publicznymi i gospodarczymi, szczególnie w regionie, upowszechnianie świadomości znaczenia nauki dla społeczeństwa wiedzy, - Osiągnięcie najwyższych kategorii i uprawnień naukowych obejmujące: zwiększenie potencjału naukowego Uczelni, szczególnie w zakresie możliwości uzyskania nowych uprawnień naukowych, tworzenie wizerunku Uczelni nowoczesnej, dobrze funkcjonującej, przyjaznej studentom i pracownikom, zaangażowanej w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, pełniącej rolę ośrodka kulturotwórczego, szczególnie w wymiarze regionalnym 3. Sprawne zarządzanie dotyczące: - zarządzania w zakresie pozyskania środków finansowych, inwestowania, usprawnienia zasad zarządzania wynikiem finansowym, generowania informacji zarządczej oraz polityki kadrowej, - zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej i rejonizacji jednostek, efektywnego wykorzystania zasobów oraz usprawnienia systemu budowania relacji z otoczeniem, 10

11 7. STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Perspektywa Finansowa 1. Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania i działalność dydaktyczną 2. Rozwój infrastruktury uczelnianej, kontynuowanie działań w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 3. Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowo-sprzętowej i naukowej 4. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury kształcenia i obsługi studenta Perspektywa Klienta 1. Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką, zastosowanie wyników badań w praktyce 2. Upowszechnienie wyników badań naukowych 3. Zwiększenie prestiżu (rozpoznawalność naukowa i ocena jakościowa) Wydawnictwa ATH 4. Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych na potrzeby nauki i dydaktyki 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i włączenie się w rozwój miasta 6. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, spełniających oczekiwania studentów i pracodawców 7. Uzyskanie wysokiej efektywności procesu kształcenia 8. Kształtowanie sylwetki absolwenta 9. Wprowadzenie skutecznego i przyjaznego systemu rekrutacji na studia 10. Wzbogacanie ofert kształcenia ustawicznego Perspektywa Procesów 1. Wypracowanie długookresowej polityki inwestycyjnej i remontowej 2. Zarządzanie Uczelnią, informatyzacja zarządzania 3. Usprawnienie procesów przetargowych 4. Ocena opłacalności outsourcingu 5. Określenie polityki kadrowej w obszarze administracji 6. Polityka kadrowa dot. nauczycieli akademickich 7. Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej 8. Opracowanie systemu zarządzania dokumentami i komunikacji 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom. 10. Uzyskanie wyższej kategorii naukowej przez wszystkie wydziały 11. Wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia Perspektywa Uczenia się i rozwoju 1. Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych, umożliwiające ATH osiągnięcie wysokiej pozycji jako jednostki badawczej 2. Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych 3. Zwiększenie udziału pracowników ATH w komisjach o charakterze opiniotwórczym i naukowym 4. Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień naukowych przez poszczególne wydziały 5. Wprowadzenie programów podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 6. Internacjonalizacja kształcenia 11

12 8. CELE OPERACYJNE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH Obszar strategiczny Perspektywa Finansowa Klienta Procesów Kształcenie Nauka Organizacja i Zarządzanie 1. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury kształcenia i obsługi studenta 1. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, spełniających oczekiwania studentów i pracodawców 2. Uzyskanie wysokiej efektywności procesu kształcenia 3. Kształtowanie sylwetki absolwenta 4. Wprowadzenie skutecznego i przyjaznego systemu rekrutacji na studia 5. Wzbogacenie oferty kształcenia ustawicznego 1. Wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia 1. Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania. 1. Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką, zastosowanie wyników badań w praktyce. 2. Upowszechnienie wyników badań naukowych. 1. Rozwój infrastruktury uczelnianej, kontynuowanie działań w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych. 2. Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowo-sprzętowej i naukowej. 1. Zwiększenie prestiżu (rozpoznawalność naukowa i ocena jakościowa) Wydawnictwa ATH. 2. Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych na potrzeby nauki i dydaktyki. 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i włączenie się w rozwój miasta. 1. Wypracowanie długookresowej polityki inwestycyjnej i remontowej. 2. Zarządzanie Uczelnią, informatyzacja zarządzania. 3. Usprawnienie procesów przetargowych. 4. Ocena opłacalności outsourcingu. 5. Określenie polityki kadrowej w obszarze administracji. 6. Polityka kadrowa dot. nauczycieli akademickich. 7. Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej. 8. Opracowanie systemu zarządzania procesami. 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom. 10. Uzyskanie wyższej kategorii naukowej wydziałów. Uczenia się i rozwoju 1. Wprowadzenie programów podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 2. Internacjonalizacja kształcenia 1. Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych, umożliwiające ATH osiągnięcie wysokiej pozycji jako jednostki badawczej. 2. Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych 3. Zwiększenie udziału pracowników ATH w ciałach o charakterze opiniotwórczym i naukowym. 1. Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień przez poszczególne wydziały. 12

13 9. PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ 9.1 Informacja na posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2012 r. 1. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2011 roku, wprowadziła do ustawy następujący zapis: Art a. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Zapis ten nakłada na rektora obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwoju uczelni. Strategię uchwala senat na wniosek rektora. 2. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadziła do ustawy następujący zapis: Art Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:.. 3) kierownika jednostki. Zapis ten nakłada na kierownika jednostki finansów publicznych w przypadku szkoły wyższej: rektora obowiązek opracowania i wdrożenia w jednostce kontroli zarządczej. Na podstawie w/w ustawy minister finansów wydał Komunikat nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Wśród dwudziestu dwóch standardów - standard nr 5 nosi nazwę misja, a standard nr 6 nosi nazwę określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Nakłada to na rektora obowiązek opracowania i realizacji strategii uczelni. 3. Konieczność opracowania i realizacji strategii przez uczelnię wynika również z jej potrzeb rozwojowych wobec coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. Zmiany zachodzące na rynkach kształcenia na poziomie wyższym i badań naukowych stawiają przed naszą uczelnią wyzwania, których podjęcie i sprostanie im będzie decydowało o przyszłości uczelni. Stąd też pojawia się potrzeba posiadania określonej strategii rozwojowej i jej realizacji dla wzmacniania pozycji uczelni w przyszłości. 4. Cechą charakterystyczną zarządzania strategicznego jest efektywne zarządzanie uczelnią w wymiarze strategicznym, czyli zarządzanie dla osiągania ustalonych, długoterminowych celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne można również traktować jako zarządzanie dla przyszłości w celu skutecznej realizacji strategii uczelni. Proces zarządzania strategicznego obejmuje trzy etapy: a) Analiza strategiczna. b) Budowa strategii. c) Realizacja strategii. Pojęciem kluczowym w zarządzaniu strategicznym jest strategia. 13

14 Strategia jest długofalową koncepcją funkcjonowania i rozwoju organizacji. Mówiąc dokładniej, strategia jest opisem sposobu w jaki organizacja dąży do realizacji swojej wizji i misji poprzez dążenie do osiągnięcia celów strategicznych ogólnych i szczegółowych, przy wykorzystaniu swoich zasobów w realizacji zadań. 5. Analiza strategiczna, zwana również audytem strategicznym, jest powszechnie stosowaną metodą pomocną w definiowaniu strategii organizacji. Stanowi podstawę analityczną dla budowy strategii organizacji poprzez próbę powiązania jej wewnętrznego potencjału z otoczeniem. Jest to metoda badania sił i słabości organizacji na tle szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Istotą analizy strategicznej dla uczelni jest więc poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania fundamentalne dla każdej uczelni: - jaka jest uczelnia, czyli jakie są jej fundamentalne mocne i słabe strony? - z jakimi zagrożeniami ze strony otoczenia uczelnia powinna się liczyć i z jakich szans skorzystać? Analiza strategiczna w celu poszukiwania odpowiedzi na powyższe dwa pytania została przeprowadzona dla naszej uczelni za pomocą metody SWOT, oddzielnie dla każdego z trzech wyróżnionych obszarów strategicznych: - kształcenie w uczelni, - działalność naukowa - organizacja i zarządzanie. 6. Strategiczna karta wyników (Balanced scorecard BSC), w zamiarze autorów tej metody zarządzania strategicznego, proponuje ocenę działalności organizacji z czterech różnych perspektyw: - perspektywa finansowa, - perspektywa klienta (interesariuszy), - perspektywa procesów wewnętrznych, - perspektywa uczenia się i rozwoju. Perspektywa finansowa dotyczy problemów finansowych uczelni. Mierniki finansowe w ramach tej perspektywy mają pokazać, czy wdrożenie i realizacja strategii przyczyniają się do stabilizacji lub poprawy wyników finansowych uczelni. Perspektywa klienta (pracownicy, studenci, absolwenci, podmioty gospodarcze) dotyczy kluczowych pytań: jak uczelnia jest oceniana przez swoich klientów (interesariuszy) i jakie działania na ich rzecz należy podejmować. Perspektywa procesów wewnętrznych dotyczy pytania: w jaki sposób zmieniać strukturę organizacyjną uczelni i procedury w sferze zarządzania uczelnią aby zadowolić jej klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 14

15 Perspektywa uczenia się i rozwoju dotyczy problemu zmian w uczelni w celu doskonalenia swojej działalności, w szczególności dotyczy to doskonalenia zasobów uczelni. Powyższe cztery perspektywy wzajemnie się uzupełniają i przenikają, co można ująć w sposób następujący: w jaki sposób, wykorzystując możliwości rozwoju zasobów uczelni i wewnętrznych zmian w procesach oraz doskonaląc system zarządzania uczelnią i uzyskać pełne zadowolenie klientów (interesariuszy) oraz oczekiwane wyniki finansowe uczelni. 7. W Zarządzeniu Nr 581/2012/2013 w 2012 roku został zdefiniowany System Zarządzania Strategicznego w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wprowadzone zostało pojęcie strategii oraz ustalone zostały role i zadania w procesie zarządzania strategicznego na uczelni. Tym samym w naszej Uczelni zostało wprowadzone zarządzanie strategiczne do procesu zarządzania uczelnią. 8. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu strategicznym będzie realizowane dwu etapowo i dotyczyć będzie celów operacyjnych oraz zadań do realizacji wyznaczonych JM Rektora na kolejny rok kalendarzowy. Poniżej przytacza się w całości Zarządzenie: - w sprawie wprowadzenia na Akademii Techniczno-Humanistycznej Systemu Zarządzania Strategicznego (Zarządzenie nr 581/2012/2013 z dnia 24 października 2012r.), 15

16 9.2 Zarządzenie. Zarządzenie nr 581/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno - Humanistycznej z dnia 24 październik2012 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Systemu Zarządzania Strategicznego Działając na podstawie art. 66 ust. 1a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustala się co następuje: 1 1. W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wprowadza się dokumentowany proces zarządzania strategicznego, zwany dalej Systemem Zarządzania Strategicznego, zgodny ze standardem określonym przez Ministra Finansów oraz Zarządzeniem Rektora ATH nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku. 2. Celem zarządzania strategicznego w Uczelni jest: a) efektywne zarządzanie Uczelnią w wymiarze strategicznym, b) zarządzanie Uczelnią dla przyszłości, c) skuteczna realizacja strategii Uczelni i osiąganie jej celów strategicznych. 3. System Zarządzania Strategicznego tworzą następujące elementy: a) strategia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, b) zadania do realizacji, c) zarządzanie ryzykiem strategii Uczelni d) strategie podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, e) zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie jednostek Uczelni 2 1. Strategię Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej tworzą: a) misja Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, b) cele strategiczne ogólne, c) cele strategiczne operacyjne określone w ramach metody Strategiczna Karta Wyników w czterech perspektywach: - perspektywa finansowa, - perspektywa klienta, - perspektywa procesów wewnętrznych, - perspektywa uczenia się i rozwoju. 16

17 2. Strategię Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej opracowuje Rektor i przedstawia Senatowi do uchwalenia na okres kadencji organów Uczelni Zadania przewidziane do realizacji na każdy rok w okresie kadencji, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych ogólnych i operacyjnych, określa Rektor w formie zarządzenia. 2. Zarządzanie ryzykiem strategii Uczelni jest realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej Strategię jednostki podstawowej Uczelni opracowuje jej kierownik i przedstawia radzie jednostki do uchwalenia na okres kadencji organów jednostki. 2. Strategia podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni powinna być zgodna ze strategią Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uchwaloną przez Senat. 3. Zadania przewidziane do realizacji na każdy rok w okresie kadencji, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych jednostki określi kierownik jednostki. 4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie jednostki Uczelni jest realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 Rektora Akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 17

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 1 Załącznik do Uchwały Nr XL/355/11/12 Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 przyjęta przez Senat w dniu 16 lipca 2012 r. Gliwice,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2016 roku Kraków, 2013 Misja i strategia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014 2020 (projekt) I. Misja Wydziału II. Cele strategiczne wydziału: 1. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU. Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU. Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 4/2008 z dnia 20 marca 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU Akademii Rolniczej w Krakowie na lata 2008-2015 Kraków 2008 1 Spis treści PREAMBUŁA... 3 1. DIAGNOZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku.

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. U C H W A Ł A Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE (AIK) NA LATA 2015 2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE (AIK) NA LATA 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE (AIK) NA LATA 2015 2020 Wprowadzenie Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z 25.05.2015 Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W LATACH 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W LATACH 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU W LATACH 2013-2020 Wrocław, lipiec 2013 Spis treści: Wstęp...3 1. Rys historyczny...3 1. Struktura i

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Systemu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r. Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2015 r. Misja i wizja Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy W zmieniającej się rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W dniu 24 maja 2012r. w Politechnice Śląskiej na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo