Strategia rozwoju na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju na lata 2012-2020"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu r. 1

2 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE GŁÓWNE WYZWANIA W OBSZARACH STRATEGICZNYCH Kształcenie Nauka: Organizacja i zarządzanie: ANALIZA STRATEGICZNA SWOT Kształcenie Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Działalność naukowa Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Organizacja i zarządzanie Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Podsumowanie wyników analizy SWOT WIZJA ATH MISJA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ CELE STRATEGICZNE STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW CELE OPERACYJNE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ

3 Strategia stanowi zbiór uporządkowanych decyzji oraz działań zmierzających do rozwoju Uczelni w długoterminowej perspektywie czasowej z uwzględnieniem posiadanych zasobów, przewidywanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym i otaczającym środowisku oraz aspiracji kierownictwa i pracowników do realizacji ambitnych celów. 1. UWAGI METODYCZNE Strategia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na lata składa się z wizji, misji, celów strategicznych, celów operacyjnych, proponowanych zadań oraz ich mierników. Prace analityczno-diagnostyczne obejmowały pozycję Akademii Techniczno-Humanistycznej w następujących obszarach strategicznych: - Kształcenie w zakresie: oferty edukacyjnej, metod kształcenia, jakości i efektywności kształcenia, przestrzegania wartości akademickich, internacjonalizacji procesu kształcenia, kształcenia dla pracy, relacji z absolwentami, ze szkołami średnimi i innymi szkołami wyższymi. - Nauka w zakresie: aktywności naukowej na rzecz gospodarki oraz zwiększenia udziału w międzynarodowych projektach badawczych. - Organizacja i zarządzanie w zakresie: inwestowania i zarządzania, poprawienia struktury organizacyjnej i wizerunku Uczelni oraz kategoryzacji i uprawnień do nadawania stopni naukowych. W trakcie prac zrealizowano następujące etapy projektowania strategii: I etap - rozpoznanie obecnej sytuacji w zakresie strategii Akademii w oparciu o zamierzenia władz rektorskich dotyczące rozwoju oraz przegląd metod projektowania i wdrażania strategii rozwoju innych krajowych i zagranicznych uczelni; II etap - analiza pozycji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w głównych obszarach strategicznych, na tle analizy kierunków zmian w obszarach nauki i dydaktyki w innych szkołach wyższych; III etap - sformułowanie projektu strategii Akademii na lata obejmującego wypracowanie ostatecznego projektu misji, identyfikację głównych wyzwań stojących przed Akademią, sformułowanie celów strategicznych; IV etap - przeprowadzenie analizy SWOT. Realizację strategii nadzorować i oceniać będzie Senat Uczelni. 3

4 2. GŁÓWNE WYZWANIA W OBSZARACH STRATEGICZNYCH. 2.1 Kształcenie - Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej w oparciu o rozeznanie potrzeb gospodarki regionu. - Rozwój różnorodnych form zajęć dydaktycznych. - Poprawa zarządzania jakością kształcenia. - Rozwój bazy bibliotecznej. - Promowanie postaw opartych na poszanowaniu wartości akademickich. - Rozwój wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli. - Wspieranie inicjatyw naukowych studentów. - Wzmocnienie związków uczelni z otoczeniem. - Kształtowanie u studentów postaw kreatywnej przedsiębiorczości. - Zbudowanie aktywnego środowiska absolwentów. - Rozwój różnych form pozyskiwania kandydatów na studia. 2.2 Nauka - Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania. - Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych. - Zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. - Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych. - Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką. - Zwiększenie udziału pracowników ATH w komisjach o charakterze opiniotwórczym i naukowym. - Upowszechnienie i komercjalizacja wyników badań. - Podniesienie prestiżu Wydawnictwa ATH. 2.3 Organizacja i zarządzanie: - Rozwój infrastruktury uczelnianej. - Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowej i naukowej. - Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych. - Informatyzacja zarządzania. - Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej. - Określenie polityki kadrowej. - Opracowanie systemu zarządzania dokumentami i komunikacji wewnętrznej. 4

5 - Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni. - Uzyskanie wyższej kategorii naukowej przez Wydziały. - Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień i tworzenie warunków do przekształcenia Akademii w Uniwersytet. 3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 3.1 Kształcenie Mocne strony Jedyna publiczna szkoła wyższa na Podbeskidziu Współpraca miasta Bielsko-Biała z 17-ma miastami partnerskimi z różnych Kontynentów Kształcenie przyszłej kadry na potrzeby pracodawców z regionu. Zróżnicowana oferta dydaktyczna - dziewięć kierunków studiów technicznych, sześć humanistycznych oraz dwa medyczne. Zdobywanie dodatkowych środków finansowych na kształcenie na tzw. kierunkach zamawianych oraz w wyniku udziału w konkursie na najlepiej opracowane programy nauczania. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz tworzenia i rozwoju nowych kierunków i specjalności w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kształcenie studentów w nowoczesnych laboratoriach. Aktywna działalność Uniwersytetu III Wieku oraz promowanie nauki wśród dzieci w ramach Uniwersytetu dla dzieci. Rozbudowana baza informatyczna Słabe strony Słaba pozycja Uczelni w kontekście wymiany naukowej studentów i nauczycieli akademickich. Skromna oferta edukacyjna w języku angielskim. Skromna oferta e-learningowa. Niewykorzystane możliwości w zakresie oferty specjalistycznych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Zbyt mała liczba profesorów w porównaniu do podobnych uczelni w kraju, co ma wpływ na wysokość pozyskiwanej dotacji dydaktycznej z budżetu państwa. Nieefektywne badania losów zawodowych absolwentów. 5

6 Niewykorzystywanie w pełni możliwości pozyskiwania środków na badania naukowe. Niewystarczająca analiza potrzeb rynku w celu przygotowania kierunków kształcących specjalistów potrzebnych w regionie Szanse Możliwości rozbudowy Uczelni w związku z posiadanym terenem (przeniesienie rozproszonych Wydziałów na teren Uczelni przy ul. Willowej) Rozwój współpracy z firmami z Regionu w zakresie rekomendacji najlepszych studentów. Rosnące aspiracje młodzieży odnośnie poziomu wykształcenia i uzyskiwanych specjalizacji (np. kierunki studiów w j.angielskim). Ogłaszane przez MNiSW konkursy na kierunki zamawiane, czy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wykorzystywanie przez Uczelnię tych możliwości. Bliskie sąsiedztwo z Czechami i Słowacją rozwijanie współpracy międzyuczelnianej. Systematyczne analizowanie poziomu kształcenia oraz sukcesywne jego podwyższanie. Zwiększenie liczby ofert w zakresie studiów II stopnia Zagrożenia Nadchodzący niż demograficzny i zauważalne zmniejszanie się liczby kandydatów na studia. Wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym Stosunkowo niskie nakłady z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i związana z tym niewystarczająca dotacja dydaktyczna dla ATH Nowe uregulowania prawne. 3.2 Działalność naukowa Mocne strony Marka Uczelni jako jedynej państwowej akademickiej Uczelni w regionie z blisko 50- letnią tradycją. Znaczący potencjał naukowo-badawczy. Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej przekładające się na uprawnienia naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (1 uprawnienie 6

7 habilitacyjne, 2 uprawnienia doktorskie) oraz Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku (1 uprawnienie doktorskie) Słabe strony Zbyt niska kategoria naukowa części Wydziałów. Niewystarczająca liczba projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. Mała liczba prac naukowo-badawczych wykonywanych na zlecenie przemysłu. Niekorzystna struktura wiekowa kadry naukowo-dydaktycznej. Niski poziom komercjalizacji wyników badań naukowych Szanse Potencjalnie duże zainteresowanie przedsiębiorstw przemysłowych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Obszerna oferta konkursów w zakresie finansowania projektów badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych ze źródeł krajowych i europejskich. Powstanie w Akademii nowych laboratoriów dla celów dydaktycznych oraz dla przeprowadzania badań naukowych Zagrożenia Niskie nakłady z budżetu państwa na prace naukowo-badawcze. Nikłe finansowanie prac naukowo-badawczych przez przedsiębiorstwa. Niski poziom płac pracowników naukowo-badawczych. 3.3 Organizacja i zarządzanie Mocne strony Podjęcie realizacji Uczelnianych inwestycji infrastrukturalnych laboratoria. Determinacja władz Akademii w dążeniu do przemian mających na celu dostosowanie Uczelni do coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. Bogata oferta pozadydaktyczna dla studentów: chór akademicki, organizacje studenckie i sportowe, koła naukowe, AIESEC. Dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Słabe strony Słabe więzi Uczelni z jej absolwentami i ich niedostateczne wykorzystanie dla promocji i kształtowania wizerunku Uczelni. 7

8 Brak procedur ukierunkowanych na potrzeby pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, takich jak: indywidualny rozwój pracowników, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, badanie efektywności szkoleń. Nie w pełni wprowadzony proces zarządzania finansami uczelni Niepełna integracja wykorzystywanych systemów informatycznych do lepszego, bardziej efektywnego zarządzania. Brak zidentyfikowania procesów wynikających ze standardów kontroli zarządczej Szanse Poprawa zarządzania Uczelnią w związku z planowaną nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (nowe regulacje i mechanizmy działań). Dostosowywanie organizacji i procesów zarządzania Uczelni do zmieniających się warunków otoczenia. Analiza zatrudnienia - dobór pracowników posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji konkretnych zadań Zagrożenia Sukcesywne zmniejszanie finansowania uczelni ze środków budżetowych. Nieprzewidywalne zmiany prawa hamujące rozwój uczelni. Zwiększenie ingerencji władzy państwowej w działalność uczelni. 3.4 Podsumowanie wyników analizy SWOT Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej Uczelni za pomocą metody SWOT można przyjąć, że naszą szansą jest ciągłe wzmacnianie wizerunku Uczelni jako jedynej publicznej wyższej szkoły w regionie oraz zaproponowanie działań, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników jak i studentów, przy uwzględnieniu potrzeb pracodawców z regionu. 4. WIZJA ATH Sprawić by każdy absolwent ATH otrzymał wykształcenie na najwyższym poziomie oraz był oczekiwany przez pracodawców na rynku pracy. 8

9 5. MISJA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna będąc publiczną uczelnią akademicką stanowi samorządną wspólnotę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych. Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych. Współpracując z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi dąży do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań naukowych. Akademia Techniczno-Humanistyczna kieruje się zasadą wolności nauki w granicach społecznie i moralnie akceptowalnych. Naczelnymi zasadami obowiązującymi w środowisku akademickim uczelni są służba prawdzie i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości. 6. CELE STRATEGICZNE 1. Osiągnięcie wysokich standardów w obszarze kształcenia obejmujące: - wysokiej jakości kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich kadry nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służące przygotowaniu studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego, - prowadzenie procesu edukacyjnego zmierzającego do wychowania studentów w duchu poszanowania praw i godności człowieka, uczuć narodowych i tolerancji światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz nabycia umiejętności ciągłego rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego myślenia, - doskonalenie programów kształcenia w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury i ochrony zdrowia. 2. Badania naukowe wkładem w rozwój nauki i gospodarki obejmujące: 9

10 - prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz kształcenie pracowników naukowych dla potrzeb własnych i innych ośrodków naukowych i gospodarczych, zmierzające do pozyskania szerokich uprawnień naukowych, - promowanie nauki poprzez upowszechnianie i komercjalizację wyników badań, transfer nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz współpracę z biznesem, jednostkami publicznymi i gospodarczymi, szczególnie w regionie, upowszechnianie świadomości znaczenia nauki dla społeczeństwa wiedzy, - Osiągnięcie najwyższych kategorii i uprawnień naukowych obejmujące: zwiększenie potencjału naukowego Uczelni, szczególnie w zakresie możliwości uzyskania nowych uprawnień naukowych, tworzenie wizerunku Uczelni nowoczesnej, dobrze funkcjonującej, przyjaznej studentom i pracownikom, zaangażowanej w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, pełniącej rolę ośrodka kulturotwórczego, szczególnie w wymiarze regionalnym 3. Sprawne zarządzanie dotyczące: - zarządzania w zakresie pozyskania środków finansowych, inwestowania, usprawnienia zasad zarządzania wynikiem finansowym, generowania informacji zarządczej oraz polityki kadrowej, - zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej i rejonizacji jednostek, efektywnego wykorzystania zasobów oraz usprawnienia systemu budowania relacji z otoczeniem, 10

11 7. STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Perspektywa Finansowa 1. Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania i działalność dydaktyczną 2. Rozwój infrastruktury uczelnianej, kontynuowanie działań w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 3. Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowo-sprzętowej i naukowej 4. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury kształcenia i obsługi studenta Perspektywa Klienta 1. Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką, zastosowanie wyników badań w praktyce 2. Upowszechnienie wyników badań naukowych 3. Zwiększenie prestiżu (rozpoznawalność naukowa i ocena jakościowa) Wydawnictwa ATH 4. Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych na potrzeby nauki i dydaktyki 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i włączenie się w rozwój miasta 6. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, spełniających oczekiwania studentów i pracodawców 7. Uzyskanie wysokiej efektywności procesu kształcenia 8. Kształtowanie sylwetki absolwenta 9. Wprowadzenie skutecznego i przyjaznego systemu rekrutacji na studia 10. Wzbogacanie ofert kształcenia ustawicznego Perspektywa Procesów 1. Wypracowanie długookresowej polityki inwestycyjnej i remontowej 2. Zarządzanie Uczelnią, informatyzacja zarządzania 3. Usprawnienie procesów przetargowych 4. Ocena opłacalności outsourcingu 5. Określenie polityki kadrowej w obszarze administracji 6. Polityka kadrowa dot. nauczycieli akademickich 7. Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej 8. Opracowanie systemu zarządzania dokumentami i komunikacji 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom. 10. Uzyskanie wyższej kategorii naukowej przez wszystkie wydziały 11. Wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia Perspektywa Uczenia się i rozwoju 1. Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych, umożliwiające ATH osiągnięcie wysokiej pozycji jako jednostki badawczej 2. Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych 3. Zwiększenie udziału pracowników ATH w komisjach o charakterze opiniotwórczym i naukowym 4. Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień naukowych przez poszczególne wydziały 5. Wprowadzenie programów podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 6. Internacjonalizacja kształcenia 11

12 8. CELE OPERACYJNE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH Obszar strategiczny Perspektywa Finansowa Klienta Procesów Kształcenie Nauka Organizacja i Zarządzanie 1. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury kształcenia i obsługi studenta 1. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, spełniających oczekiwania studentów i pracodawców 2. Uzyskanie wysokiej efektywności procesu kształcenia 3. Kształtowanie sylwetki absolwenta 4. Wprowadzenie skutecznego i przyjaznego systemu rekrutacji na studia 5. Wzbogacenie oferty kształcenia ustawicznego 1. Wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia 1. Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania. 1. Wsparcie badań prowadzonych we współpracy z gospodarką, zastosowanie wyników badań w praktyce. 2. Upowszechnienie wyników badań naukowych. 1. Rozwój infrastruktury uczelnianej, kontynuowanie działań w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych. 2. Rozbudowa i unowocześnienie bazy aparaturowo-sprzętowej i naukowej. 1. Zwiększenie prestiżu (rozpoznawalność naukowa i ocena jakościowa) Wydawnictwa ATH. 2. Zwiększenie i uporządkowanie zasobów lokalowych na potrzeby nauki i dydaktyki. 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i włączenie się w rozwój miasta. 1. Wypracowanie długookresowej polityki inwestycyjnej i remontowej. 2. Zarządzanie Uczelnią, informatyzacja zarządzania. 3. Usprawnienie procesów przetargowych. 4. Ocena opłacalności outsourcingu. 5. Określenie polityki kadrowej w obszarze administracji. 6. Polityka kadrowa dot. nauczycieli akademickich. 7. Poprawa dyscypliny organizacyjno-finansowej. 8. Opracowanie systemu zarządzania procesami. 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom. 10. Uzyskanie wyższej kategorii naukowej wydziałów. Uczenia się i rozwoju 1. Wprowadzenie programów podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 2. Internacjonalizacja kształcenia 1. Określenie polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych, umożliwiające ATH osiągnięcie wysokiej pozycji jako jednostki badawczej. 2. Zwiększenie liczby prac doktorskich i habilitacyjnych 3. Zwiększenie udziału pracowników ATH w ciałach o charakterze opiniotwórczym i naukowym. 1. Zwiększenie liczby posiadanych uprawnień przez poszczególne wydziały. 12

13 9. PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ 9.1 Informacja na posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2012 r. 1. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2011 roku, wprowadziła do ustawy następujący zapis: Art a. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Zapis ten nakłada na rektora obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwoju uczelni. Strategię uchwala senat na wniosek rektora. 2. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadziła do ustawy następujący zapis: Art Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:.. 3) kierownika jednostki. Zapis ten nakłada na kierownika jednostki finansów publicznych w przypadku szkoły wyższej: rektora obowiązek opracowania i wdrożenia w jednostce kontroli zarządczej. Na podstawie w/w ustawy minister finansów wydał Komunikat nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Wśród dwudziestu dwóch standardów - standard nr 5 nosi nazwę misja, a standard nr 6 nosi nazwę określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Nakłada to na rektora obowiązek opracowania i realizacji strategii uczelni. 3. Konieczność opracowania i realizacji strategii przez uczelnię wynika również z jej potrzeb rozwojowych wobec coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. Zmiany zachodzące na rynkach kształcenia na poziomie wyższym i badań naukowych stawiają przed naszą uczelnią wyzwania, których podjęcie i sprostanie im będzie decydowało o przyszłości uczelni. Stąd też pojawia się potrzeba posiadania określonej strategii rozwojowej i jej realizacji dla wzmacniania pozycji uczelni w przyszłości. 4. Cechą charakterystyczną zarządzania strategicznego jest efektywne zarządzanie uczelnią w wymiarze strategicznym, czyli zarządzanie dla osiągania ustalonych, długoterminowych celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne można również traktować jako zarządzanie dla przyszłości w celu skutecznej realizacji strategii uczelni. Proces zarządzania strategicznego obejmuje trzy etapy: a) Analiza strategiczna. b) Budowa strategii. c) Realizacja strategii. Pojęciem kluczowym w zarządzaniu strategicznym jest strategia. 13

14 Strategia jest długofalową koncepcją funkcjonowania i rozwoju organizacji. Mówiąc dokładniej, strategia jest opisem sposobu w jaki organizacja dąży do realizacji swojej wizji i misji poprzez dążenie do osiągnięcia celów strategicznych ogólnych i szczegółowych, przy wykorzystaniu swoich zasobów w realizacji zadań. 5. Analiza strategiczna, zwana również audytem strategicznym, jest powszechnie stosowaną metodą pomocną w definiowaniu strategii organizacji. Stanowi podstawę analityczną dla budowy strategii organizacji poprzez próbę powiązania jej wewnętrznego potencjału z otoczeniem. Jest to metoda badania sił i słabości organizacji na tle szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Istotą analizy strategicznej dla uczelni jest więc poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania fundamentalne dla każdej uczelni: - jaka jest uczelnia, czyli jakie są jej fundamentalne mocne i słabe strony? - z jakimi zagrożeniami ze strony otoczenia uczelnia powinna się liczyć i z jakich szans skorzystać? Analiza strategiczna w celu poszukiwania odpowiedzi na powyższe dwa pytania została przeprowadzona dla naszej uczelni za pomocą metody SWOT, oddzielnie dla każdego z trzech wyróżnionych obszarów strategicznych: - kształcenie w uczelni, - działalność naukowa - organizacja i zarządzanie. 6. Strategiczna karta wyników (Balanced scorecard BSC), w zamiarze autorów tej metody zarządzania strategicznego, proponuje ocenę działalności organizacji z czterech różnych perspektyw: - perspektywa finansowa, - perspektywa klienta (interesariuszy), - perspektywa procesów wewnętrznych, - perspektywa uczenia się i rozwoju. Perspektywa finansowa dotyczy problemów finansowych uczelni. Mierniki finansowe w ramach tej perspektywy mają pokazać, czy wdrożenie i realizacja strategii przyczyniają się do stabilizacji lub poprawy wyników finansowych uczelni. Perspektywa klienta (pracownicy, studenci, absolwenci, podmioty gospodarcze) dotyczy kluczowych pytań: jak uczelnia jest oceniana przez swoich klientów (interesariuszy) i jakie działania na ich rzecz należy podejmować. Perspektywa procesów wewnętrznych dotyczy pytania: w jaki sposób zmieniać strukturę organizacyjną uczelni i procedury w sferze zarządzania uczelnią aby zadowolić jej klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 14

15 Perspektywa uczenia się i rozwoju dotyczy problemu zmian w uczelni w celu doskonalenia swojej działalności, w szczególności dotyczy to doskonalenia zasobów uczelni. Powyższe cztery perspektywy wzajemnie się uzupełniają i przenikają, co można ująć w sposób następujący: w jaki sposób, wykorzystując możliwości rozwoju zasobów uczelni i wewnętrznych zmian w procesach oraz doskonaląc system zarządzania uczelnią i uzyskać pełne zadowolenie klientów (interesariuszy) oraz oczekiwane wyniki finansowe uczelni. 7. W Zarządzeniu Nr 581/2012/2013 w 2012 roku został zdefiniowany System Zarządzania Strategicznego w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wprowadzone zostało pojęcie strategii oraz ustalone zostały role i zadania w procesie zarządzania strategicznego na uczelni. Tym samym w naszej Uczelni zostało wprowadzone zarządzanie strategiczne do procesu zarządzania uczelnią. 8. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu strategicznym będzie realizowane dwu etapowo i dotyczyć będzie celów operacyjnych oraz zadań do realizacji wyznaczonych JM Rektora na kolejny rok kalendarzowy. Poniżej przytacza się w całości Zarządzenie: - w sprawie wprowadzenia na Akademii Techniczno-Humanistycznej Systemu Zarządzania Strategicznego (Zarządzenie nr 581/2012/2013 z dnia 24 października 2012r.), 15

16 9.2 Zarządzenie. Zarządzenie nr 581/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno - Humanistycznej z dnia 24 październik2012 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Systemu Zarządzania Strategicznego Działając na podstawie art. 66 ust. 1a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustala się co następuje: 1 1. W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wprowadza się dokumentowany proces zarządzania strategicznego, zwany dalej Systemem Zarządzania Strategicznego, zgodny ze standardem określonym przez Ministra Finansów oraz Zarządzeniem Rektora ATH nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku. 2. Celem zarządzania strategicznego w Uczelni jest: a) efektywne zarządzanie Uczelnią w wymiarze strategicznym, b) zarządzanie Uczelnią dla przyszłości, c) skuteczna realizacja strategii Uczelni i osiąganie jej celów strategicznych. 3. System Zarządzania Strategicznego tworzą następujące elementy: a) strategia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, b) zadania do realizacji, c) zarządzanie ryzykiem strategii Uczelni d) strategie podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, e) zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie jednostek Uczelni 2 1. Strategię Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej tworzą: a) misja Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, b) cele strategiczne ogólne, c) cele strategiczne operacyjne określone w ramach metody Strategiczna Karta Wyników w czterech perspektywach: - perspektywa finansowa, - perspektywa klienta, - perspektywa procesów wewnętrznych, - perspektywa uczenia się i rozwoju. 16

17 2. Strategię Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej opracowuje Rektor i przedstawia Senatowi do uchwalenia na okres kadencji organów Uczelni Zadania przewidziane do realizacji na każdy rok w okresie kadencji, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych ogólnych i operacyjnych, określa Rektor w formie zarządzenia. 2. Zarządzanie ryzykiem strategii Uczelni jest realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej Strategię jednostki podstawowej Uczelni opracowuje jej kierownik i przedstawia radzie jednostki do uchwalenia na okres kadencji organów jednostki. 2. Strategia podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni powinna być zgodna ze strategią Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uchwaloną przez Senat. 3. Zadania przewidziane do realizacji na każdy rok w okresie kadencji, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych jednostki określi kierownik jednostki. 4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie jednostki Uczelni jest realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 521/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 Rektora Akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 17

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020

Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 1 Załącznik do Uchwały Nr XL/355/11/12 Strategia rozwoju Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 na lata 2012-2020 przyjęta przez Senat w dniu 16 lipca 2012 r. Gliwice,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Wydziału Matematyki Stosowanej na lata 2012-2020 została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020

Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012 2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, grudzień 2012 Wprowadzenie Strategia rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, grudzień 2012 1 WPROWADZENIE Kierunek kształcenia Inżynieria Biomedyczna oficjalnie został zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 02/12012 Senatu SWPW w Płocku z dnia 19 marca 2012 roku. MISJA I STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ IMIENIA PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU 1 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata 2014-2020 CZĘSTOCHOWA 2014 Wprowadzenie Strategia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA

STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA 2008-2020 Opracowana na podstawie propozycji zespołów powołanych przez Dziekanów w celu przygotowania Strategii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz TREŚĆ PREZENTACJI Rola Rektora Strategia rozwoju uczelni Studia i studenci Badania naukowe Polityka rozwoju kadry Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni Relacje

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W dniach 8-9 marca 2012r. w Szczyrku, odbyło się szkolenie dla pełnomocników dziekanów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ I STRATEGIA ROZWOJU ZAŁOŻENIA WSTĘPNE II OBSZARY STRATEGICZNE I KIERUNKI ROZWOJU III CELE STRATEGICZNE W KONTEKŚCIE OBSZARÓW STRATEGICZNYCH IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 09.11.2016 1.. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadził Uchwałą Nr 10 z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 42/2013/VI z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą kszczepanska@wsb.edu.pl STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2016 roku Kraków, 2013 Misja i strategia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/IX/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 września 2016 r. Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014 2020 (projekt) I. Misja Wydziału II. Cele strategiczne wydziału: 1. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr 2233/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: wydania opinii potwierdzającej zgodność projektów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo