ZAŁĄCZNIK NR 8. cena brutto (3) = (1)*(2) Przedmiot. 2. określenie wartości lokalu mieszkalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 8. cena brutto (3) = (1)*(2) Przedmiot. 2. określenie wartości lokalu mieszkalnego"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 8 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP pn. Lokale mieszkalne i użytkowe wyceny nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe, projekty wydzielenia lokali, szkice lokali), wyceny nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, odszkodowań i innych przedstawiam/ my: Tabelę Elementów Rozliczeniowych Przedmiot Cena jednostkowa brutto (1) przewidywana ilość (2) cena brutto (3) = (1)*(2) 1. określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal cena za 1 operat 2. określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - cena za 1 operat wraz ze szkicem 3. określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal - cena za 1 operat 4. określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - cena za 1 operat wraz ze szkicem 5. sporządzenie szkicu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i uzyskanie zaświadczenia o jego samodzielności cena za 1 szkic sporządzenie projektu wydzielenia lokali w celu wyodrębnienia i sprzedaży tych lokali cena za 1 lokal 7.sporządzenie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (tabelaryczne) na podstawie danych z ksiąg wieczystych, szkiców nie wyodrębnionych lokali dostarczonych przez Zamawiającego cena za 1 rozliczenie RAZEM:... dnia Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

2 ZAŁĄCZNIK NR 9 UMOWA DR zawarta w dniu... w Zielonej Górze pomiędzy: Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana Janusza Kubickiego, zwany w treści umowy Zamawiającym z jednej strony, a.. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści: 1 PRZEDMIOT I OKRES TRWANIA UMOWY 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz tekst jednolity z późn. zm.) przetargu nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : Przedmiot zamówienia: 1) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal. 2) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 3) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal. 4) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 5) sporządzenie szkicu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i uzyskanie zaświadczenia o jego samodzielności 6) sporządzenie projektu wydzielenia lokali w celu wyodrębnienia i sprzedaży tych lokali 7) sporządzenie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (tabelaryczne) na podstawie danych z ksiąg wieczystych, szkiców nie wyodrębnionych lokali dostarczonych przez Zamawiającego. 2. Umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia podpisania do 31 grudnia 2016 r. lub do momentu wyczerpania maksymalnego limitu finansowego, o którym mowa w 3 ust.2 przed datą zakończenia umowy tj r. 2 WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ. 1. Zamawiający w okresie trwania niniejszej umowy będzie sukcesywnie powierzał Wykonawcy do realizacji zamówienia cząstkowe ustalające szczegółowo termin wykonania, ilość oraz przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zamówienia cząstkowe, o których mowa w ust. 1 w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej. 3. Wykonawca potwierdza przyjęcie zamówienia cząstkowego w ciągu 24 godzin w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej. 4. Strony ustalają, iż terminy realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych będą ustalane każdorazowo z uwzględnieniem zakresu ilościowego z zastrzeżeniem 2 ust. 4 pkt. 1 i 3

3 2) ustala się maksymalne terminy realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych : a) dla lokali mieszkalnych użytkowych.. dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. b) dla lokali mieszkalnych użytkowych wraz ze szkicem 30 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. c) dla sporządzenia szkicy 21 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. d) dla projektów wydzielenia lokali 3 miesiące od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. e) dla sporządzenia rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej 21 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. 3) ustala się maksymalny zakres ilościowy objęty jednym zamówieniem cząstkowym 50 operatów, chyba, że strony postanowią inaczej. 4) strony dopuszczają łączenie w jednym zamówieniu cząstkowym asortymentów wymienionych w pkt. 1 b), c), e) ustalając maksymalny termin realizacji takiego zamówienia - 30 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. 5. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r poz.1774 tekst jednolity z późn. zm), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz.2109 z późn. zm) oraz ze standardami zawodowymi. 6. Operaty szacunkowe należy sporządzić ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w wycenie nieruchomości. 7. W przypadku powstania konieczności potwierdzenia przez Wykonawcę aktualności wykonanego przez niego operatu szacunkowego w trybie art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tej czynności bez dodatkowego wynagrodzenia. Potwierdzenie aktualności operatu nastąpi poprzez umieszczenie przez Wykonawcę stosownej klauzuli w operacie szacunkowym, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia - w formie pisemnej - oświadczenia wraz z uzasadnieniem (wskazaniem zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art.154 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia. 9. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia zawodowe, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w trybie i w sposób określony przepisami obowiązującego w danym zakresie prawa. 11. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną stwierdzone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku wyceny, Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć nowy poprawiony operat (z aktualną datą sporządzenia operatu szacunkowego ) w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag bez dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść całego operatu szacunkowego, także za dołączone do niego dokumenty. 13. Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w postępowaniach oraz do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: w siedzibie Zamawiającego, przed organem odwoławczym, w razie konieczności przed właściwym Sądem. Jeżeli Wykonawca nie może wziąć udziału w rozprawie, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i organ prowadzący postępowanie o przyczynie

4 usprawiedliwionej nieobecności co najmniej 2 dni przed terminem rozprawy oraz dostarczyć pisemne wyjaśnienie na stawiane zarzuty, dotyczące wykonanej usługi. 14. W przypadku gdy organ odwoławczy lub Sąd uchyli zaskarżoną decyzję z powodu wadliwego operatu szacunkowego Wykonawca zwróci koszt wykonania przedmiotowego operatu szacunkowego Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. 15. Zamawiający, organ administracyjny i sądowy lub strona postępowania może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę operatów. W razie wydania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych negatywnej oceny, w wyniku której utracił on charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art.156 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosownie do art.157 ust.1a powołanej ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonania w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego na koszt własny nowego operatu szacunkowego oraz pokrycia kosztów oceny wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. lub w przypadku konieczności wyłączenia rzeczoznawcy z postępowania administracyjnego 2) zwrotu wynagrodzenia wypłaconego mu przez Zamawiającego za przedmiotowy operat zgodnie z ust.14 oraz pokrycia kosztów oceny wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. 16. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów oceny operatu szacunkowego wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w ust.15 pkt. 1 i 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji na wskazane przez Zamawiającego konto. 17. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności wykonania nowego operatu, wówczas za zgodą Zamawiającego Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym zgodnie z ust Zamawiający może wystąpić na drogę postępowania sądowego na drodze cywilnej celem wyegzekwowania odszkodowania w przypadku gdy organ prowadzący postępowanie nie wyda decyzji w terminach określonych w przepisach prawa, z uwagi na błędnie wykonany operat szacunkowy bądź nie wykonany w terminie. dodatkowo : 19. Operaty szacunkowe należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie papierowej, dodatkowo operat musi zawierać następujące załączniki: 1) kopię mapy ewidencyjnej 1 egz., 2) kopię mapy zasadniczej 1 egz., 3) wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 1 egz., potwierdzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 4) dokumentację fotograficzną wycenianego lokalu i budynku, w którym znajduje się lokal, 5) ogólny opis budynku, w którym znajduje się lokal oraz wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości 6) protokół z wizji na nieruchomości 7) zestawienie udziałów w nieruchomości wspólnej 8) udział wycenianego lokalu w nieruchomości wspólnej wyliczony na podstawie danych dotyczących sprzedaży lokali zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz danych dotyczących lokali komunalnych dostępnych u administratora lub zarządcy nieruchomości z uwzględnieniem powierzchni wycenianego lokalu 9) wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla nieruchomości jest obowiązujący plan) lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego protokół z badania zapisów planu miejscowego lub studium. 10) protokół badania Księgi Wieczystej 11) szczegółowy opis wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem opisu cech wpływających na wartość nieruchomości. W przypadku wyboru do wyceny podejścia porównawczego również szczegółowy opis cech nieruchomości podobnych do wycenianych.

5 20. Szkic lokalu potwierdzony przez właściwą administrację (Administrację Budynków Mieszkalnych lub Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) wraz z wydanym zaświadczeniem o jego samodzielności należy sporządzić w 5 egz., dodatkowo szkic musi zawierać: a) część opisową adres lokalu, położenie lokalu na kondygnacji budynku, wyposażenie w instalacje, system ogrzewania, położenie zaplecza sanitarnego w.c., b) rzut poziomy lokalu wykonany na podstawie pomiaru w skali 1:100 lub innej jeżeli nie zmieści się na formacie A-3 c) rzut poziomy budynku zorientowany względem kierunku północy z oznaczeniem położenia lokalu, pomieszczeń przynależnych i w.c. jeżeli jest poza lokalem, d) zestawienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych z podaniem ich wysokości, funkcji i powierzchni wg zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U, z 2014 r., poz.150 tekst jednolity ) 21. Projekt wydzielenia lokali musi zawierać: 1) opis ogólny wszystkich budynków i budowli posadowionych na nieruchomości w tym: a) rodzaj budynku b) rok zakończenia budowy oraz rok ostatniej modernizacji ustalone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez właściwą administrację (ABM lub ZGKiM), c) kubaturę, d) łączną powierzchnię użytkową wraz z pomieszczeniami przynależnymi wszystkich lokali, e) łączną powierzchnię pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych, szybów, zgodnie z art. 1a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, f) liczbę kondygnacji z wyszczególnieniem podziemnych i nadziemnych, g) pozwolenie na budowę: data i numer oraz pozwolenie na użytkowanie: data i numer, ustalone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez właściwą administrację (ABM lub ZGKiM), h) opis ścian zewnętrznych kondygnacji i poszczególnych izb, i) wymiary ścian. 2) rzuty poziome poszczególnych kondygnacji ( w tym poddaszy mieszkalno użytkowych) w skali 1:100 (lub innej gdy format byłby większy od A3) z zaznaczeniem lokali na tych kondygnacjach i oznaczeniem oraz nazwą pomieszczeń wspólnych, 3) zestawienie powierzchni budynków w tym powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, 4) tabelę udziałów wszystkich lokali wraz z podaniem udziałów lokali wyodrębnionych, 5) kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków, 6) 5 egzemplarzy szkiców lokali w tym 1 egzemplarz uzgodniony z właściwą Administracją Budynków Mieszkalnych lub Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonanych w skali 1:100 z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali 3 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I SPOSÓB ROZLICZENIA 1. Ustala się zryczałtowaną wartość wynagrodzenia: Przedmiot 1. określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal cena za 1 operat Cena jednostkowa brutto

6 2. określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - cena za 1 operat wraz ze szkicem 3. określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal - cena za 1 operat 4. określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - cena za 1 operat wraz ze szkicem 5. sporządzenie szkicu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i uzyskanie zaświadczenia o jego samodzielności cena za 1 szkic 6.sporządzenie projektu wydzielenia lokali w celu wyodrębnienia i sprzedaży tych lokali cena za 1 lokal 7.sporządzenie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (tabelaryczne) na podstawie danych z ksiąg wieczystych, szkiców nie wyodrębnionych lokali dostarczonych przez Zamawiającego cena za 1 rozliczenie z zastrzeżeniem ust.2 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za realizację całego przedmiotu zamówienia maksymalnie.. zł brutto (słownie:. zł 00/100) 3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówień cząstkowych stanowić będzie iloczyn liczby zleconych operatów i ceny jednostkowej dla danego przedmiotu ustalonego na podstawie ust Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówień cząstkowych, o których mowa w 2 ust. 1 nie więcej jednak niż do 20% wartości brutto danego zamówienia bez prawa dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez wykonawcę 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części zamówienia cząstkowego po udokumentowanym przez Wykonawcę przystąpieniu do jego realizacji, Wykonawcy przysługuje jedynie zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 10% ceny jednostkowej dla danego przedmiotu. 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 7. Ustalone w 3 ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy. 8. Potwierdzeniem wykonania prac będących przedmiotem zamówienia cząstkowego będzie protokół przekazania dokumentacji sporządzony przez Wykonawcę wraz z przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji formalnej przedłożonego przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z zasadami i wymogami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach wykonawczych do ustawy nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w przekazanym przez Wykonawcę przedmiocie zamówienia cząstkowego błędów i usterek, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności ich usunięcia a Wykonawca usunie błędy i usterki w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. 11. Po dokonaniu przez Wykonawcę czynności określonych w ust.10 Zamawiający przyjmie przedmiot zamówienia podpisując protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę. 12. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru o którym mowa w ust.11 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem.

7 13. W przypadku zmiany terminu realizacji części zamówienia cząstkowego ustalonego w związku z 6 niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza rozliczenie wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę. 14. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 15. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane zamówienie, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 4 KARY UMOWNE Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne z tytułu: 1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminu określonego na podstawie 2 ust.4 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie 3 ust.1 2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminu określonego na podstawie 2 ust.11 i 15 pkt.1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie 3 ust.1 3. za niewykonanie operatu szacunkowego zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w ramach oceny operatu lub przez organ II instancji, kolejnych instancji i sądów w trakcie prowadzonych postępowań w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek 4. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tej umowy o którym mowa w 3 ust.2 5 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 1) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie tej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty lub zaprzestał wykonywania umowy. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1 3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w zakresie określonym w ust.1 nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 6 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówień cząstkowych lub ich części w związku z: 1) wystąpieniem trudności z udostępnieniem lokalu w celu wykonania opomiarowania i inwentaryzacji, 2) koniecznością inwentaryzacji obiektów stanowiących części składowe nieruchomości w związku z brakiem dokumentacji budowlanej w/w obiektów, 3) koniecznością przeprowadzenia procedury podziałowej wycenianej nieruchomości, 4) zmianą stanu zagospodarowania wycenianej nieruchomości, 5) zmianą celu wyceny zmianami w przepisach obowiązującego prawa mających wpływ na terminy wykonania przedmiotu zamówienia

8 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy. 3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: a) b) Szczegółowy zakres usług objętych niniejszą umową ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

9 ZAŁĄCZNIK NR 10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: 1) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal. 2) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 3) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal. 4) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 5) sporządzenie szkicu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i uzyskanie zaświadczenia o jego samodzielności 6) sporządzenie projektu wydzielenia lokali w celu wyodrębnienia i sprzedaży tych lokali 7) sporządzenie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (tabelaryczne) na podstawie danych z ksiąg wieczystych, szkiców nie wyodrębnionych lokali dostarczonych przez Zamawiającego. Obowiązki Wykonawców: 1. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r poz.1774 tekst jednolity z późn. zm), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz.2109 z późn. zm) oraz ze standardami zawodowymi. 2. Operaty szacunkowe należy sporządzić ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w wycenie nieruchomości. 3. W przypadku powstania konieczności potwierdzenia przez Wykonawcę aktualności wykonanego przez niego operatu szacunkowego w trybie art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tej czynności bez dodatkowego wynagrodzenia. Potwierdzenie aktualności operatu nastąpi poprzez umieszczenie przez Wykonawcę stosownej klauzuli w operacie szacunkowym, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia - w formie pisemnej - oświadczenia wraz z uzasadnieniem (wskazaniem zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art.154 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia. 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia zawodowe, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w trybie i w sposób określony przepisami obowiązującego w danym zakresie prawa. 7. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną stwierdzone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku wyceny, Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć nowy poprawiony operat (z aktualną datą sporządzenia operatu szacunkowego ) w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag bez dodatkowego wynagrodzenia.

10 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść całego operatu szacunkowego, także za dołączone do niego dokumenty. 9. Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w postępowaniach oraz do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: w siedzibie Zamawiającego, przed organem odwoławczym, w razie konieczności przed właściwym Sądem. Jeżeli Wykonawca nie może wziąć udziału w rozprawie, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i organ prowadzący postępowanie o przyczynie usprawiedliwionej nieobecności co najmniej 2 dni przed terminem rozprawy oraz dostarczyć pisemne wyjaśnienie na stawiane zarzuty, dotyczące wykonanej usługi. 10. W przypadku gdy organ odwoławczy lub Sąd uchyli zaskarżoną decyzję z powodu wadliwego operatu szacunkowego Wykonawca zwróci koszt wykonania przedmiotowego operatu szacunkowego Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. 11. Zamawiający, organ administracyjny i sądowy lub strona postępowania może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę operatów. W razie wydania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych negatywnej oceny, w wyniku której utracił on charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art.156 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosownie do art.157 ust.1a powołanej ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonania w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego na koszt własny nowego operatu szacunkowego oraz pokrycia kosztów oceny wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. lub w przypadku konieczności wyłączenia rzeczoznawcy z postępowania administracyjnego 2) zwrotu wynagrodzenia wypłaconego mu przez Zamawiającego za przedmiotowy operat zgodnie z ust.10 oraz pokrycia kosztów oceny wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów oceny operatu szacunkowego wykonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w ust.11 pkt. 1 i 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji na wskazane przez Zamawiającego konto. 13. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności wykonania nowego operatu, wówczas za zgodą Zamawiającego Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym zgodnie z ust Zamawiający może wystąpić na drogę postępowania sądowego na drodze cywilnej celem wyegzekwowania odszkodowania w przypadku gdy organ prowadzący postępowanie nie wyda decyzji w terminach określonych w przepisach prawa, z uwagi na błędnie wykonany operat szacunkowy bądź nie wykonany w terminie. dodatkowo : 15. Operaty szacunkowe należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie papierowej, dodatkowo operat musi zawierać następujące załączniki: - kopię mapy ewidencyjnej 1 egz., - kopię mapy zasadniczej 1 egz., - wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 1 egz., potwierdzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz - dokumentację fotograficzną wycenianego lokalu i budynku, w którym znajduje się lokal, - ogólny opis budynku, w którym znajduje się lokal oraz wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości - protokół z wizji na nieruchomości - zestawienie udziałów w nieruchomości wspólnej

11 - udział wycenianego lokalu w nieruchomości wspólnej wyliczony na podstawie danych dotyczących sprzedaży lokali zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz danych dotyczących lokali komunalnych dostępnych u administratora lub zarządcy nieruchomości z uwzględnieniem powierzchni wycenianego lokalu - wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla nieruchomości jest obowiązujący plan) lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego protokół z badania zapisów planu miejscowego lub studium. - protokół badania Księgi Wieczystej - szczegółowy opis wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem opisu cech wpływających na wartość nieruchomości. W przypadku wyboru do wyceny podejścia porównawczego również szczegółowy opis cech nieruchomości podobnych do wycenianych. 16. Szkic lokalu potwierdzony przez właściwą administrację (Administrację Budynków Mieszkalnych lub Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) wraz z wydanym zaświadczeniem o jego samodzielności należy sporządzić w 5 egz., dodatkowo szkic musi zawierać: e) część opisową adres lokalu, położenie lokalu na kondygnacji budynku, wyposażenie w instalacje, system ogrzewania, położenie zaplecza sanitarnego w.c., f) rzut poziomy lokalu wykonany na podstawie pomiaru w skali 1:100 lub innej jeżeli nie zmieści się na formacie A-3 g) rzut poziomy budynku zorientowany względem kierunku północy z oznaczeniem położenia lokalu, pomieszczeń przynależnych i w.c. jeżeli jest poza lokalem, h) zestawienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych z podaniem ich wysokości, funkcji i powierzchni wg zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U, z 2014 r., poz.150 tekst jednolity ) 17. Projekt wydzielenia lokali musi zawierać: 7) opis ogólny wszystkich budynków i budowli posadowionych na nieruchomości w tym: j) rodzaj budynku k) rok zakończenia budowy oraz rok ostatniej modernizacji ustalone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez właściwą administrację (ABM lub ZGKiM), l) kubaturę, m) łączną powierzchnię użytkową wraz z pomieszczeniami przynależnymi wszystkich lokali, n) łączną powierzchnię pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych, szybów, zgodnie z art. 1a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o) liczbę kondygnacji z wyszczególnieniem podziemnych i nadziemnych, p) pozwolenie na budowę: data i numer oraz pozwolenie na użytkowanie: data i numer, ustalone na podstawie dokumentacji prowadzonej przez właściwą administrację (ABM lub ZGKiM), q) opis ścian zewnętrznych kondygnacji i poszczególnych izb, r) wymiary ścian. 8) rzuty poziome poszczególnych kondygnacji ( w tym poddaszy mieszkalno użytkowych) w skali 1:100 (lub innej gdy format byłby większy od A3) z zaznaczeniem lokali na tych kondygnacjach i oznaczeniem oraz nazwą pomieszczeń wspólnych, 9) zestawienie powierzchni budynków w tym powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, 10) tabelę udziałów wszystkich lokali wraz z podaniem udziałów lokali wyodrębnionych, 11) kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków, 12) 5 egzemplarzy szkiców lokali w tym 1 egzemplarz uzgodniony z właściwą Administracją Budynków Mieszkalnych lub Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

12 wykonanych w skali 1:100 z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali Terminy realizacji umowy: 1) Terminy realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych będą ustalane każdorazowo z uwzględnieniem zakresu ilościowego z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4. 2) ustala się maksymalne terminy realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych : a) dla lokali mieszkalnych użytkowych 21 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. b) dla lokali mieszkalnych użytkowych wraz ze szkicem 30 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. c) dla sporządzenia szkicy 21 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. d) dla projektów wydzielenia lokali 3 miesiące od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. e) dla sporządzenia rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej 21 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. 3) ustala się maksymalny zakres ilościowy objęty jednym zamówieniem cząstkowym 50 operatów, chyba, że strony postanowią inaczej. 4) strony dopuszczają łączenie w jednym zamówieniu cząstkowym asortymentów wymienionych w pkt. 2 b, c, e ustalając maksymalny termin realizacji takiego zamówienia - 30 dni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. Przewidywana ilość usług: Dla zadania Nr 1 1) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal 130 operatów 2) określenie wartości lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - 40 operatów 3) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal - 5 operatów 4) określenie wartości lokalu użytkowego wraz z określeniem wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal oraz sporządzenie szkicu lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - 10 operatów 5) sporządzenie szkicu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i uzyskanie zaświadczenia o jego samodzielności 10 szkiców 6) sporządzenie projektu wydzielenia lokali w celu wyodrębnienia i sprzedaży tych lokali - 30 lokali 7) sporządzenie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (tabelaryczne) na podstawie danych z ksiąg wieczystych, szkiców nie wyodrębnionych lokali dostarczonych przez Zamawiającego 20 rozliczeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany przewidywanej ilości usług pomiędzy asortymentem wyszczególnionym w pkt. od 1 do 7 bez prawa dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez Wykonawcę.

13 UWAGI : 1) Zamawiający w okresie trwania niniejszej umowy będzie sukcesywnie powierzał Wykonawcy do realizacji zamówienia cząstkowe ustalające szczegółowo termin wykonania, ilość oraz przedmiot zamówienia. 2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zamówienia cząstkowe, o których mowa w pkt. 1 w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej. 3) Wykonawca potwierdza przyjęcie zamówienia cząstkowego w ciągu 24 godzin w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówień cząstkowych, nie więcej jednak niż do 20% wartości brutto danego zamówienia bez prawa dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez wykonawcę. 5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części zamówienia cząstkowego po udokumentowanym przez Wykonawcę przystąpieniu do jego realizacji, Wykonawcy przysługuje jedynie zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 10% ceny jednostkowej dla danego przedmiotu. 6) Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości przedmiotu zamówienia.

... dnia... Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

... dnia... Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 8 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.8.2016 pn. Odszkodowania, opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie i inne wyceny nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 ZP.3410-31-22/10 id. 1460695 Zielona Góra, 26

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku. część nr...

U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku. część nr... U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku Załącznik Nr 2 Projekt część nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Miejską Żory reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Żory - mgr Waldemara

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy RG.271.9.2016.DM Umowa wpisana do CRU pod nr /RG/16 UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Zawarta w Seceminie w dniu lipca 2016

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA zawarta w dniu...w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim-Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zdzisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O Wzór umowy U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY DLA ZADANIA NR 1

CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY DLA ZADANIA NR 1 CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY DLA ZADANIA NR 1 UMOWA NR.../N/2015 z dnia... r. w Koszalinie pomiędzy Gminą Miasto Koszalin, reprezentowaną przez:..., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a........., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr.../GM/16

Załącznik nr 6. Umowa Nr.../GM/16 Załącznik nr 6 Umowa Nr.../GM/16 zawarta w dniu...2016 r. w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: CZ-D.271.68.237.2017 WZÓR UMOWY nr.. zawarta dn.. r. w Rzeszowie Załącznik nr 2 do SIWZ Gminą Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, której statutowe kompetencje realizuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN

UMOWA Nr GN Załącznik nr 5 do SIWZ Wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Ustka w 2012 roku - WZÓR - UMOWA Nr GN.272...2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -...

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr. W dniu. w Warszawie pomiędzy :

(WZÓR) UMOWA nr. W dniu. w Warszawie pomiędzy : W dniu. w Warszawie pomiędzy : (WZÓR) UMOWA nr miastem stołecznym Warszawą Dzielnicą Wola z siedzibą w Warszawie (kod 01-003) przy Al. Solidarności 90, zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../GM/15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie... dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Umowa Nr.../GM/15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie... dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Załącznik nr 6b Umowa Nr.../GM/15 zawarta w dniu...2015 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu. w Warszawie między:

UMOWA NR... Zawarta w dniu. w Warszawie między: UMOWA NR........... Zawarta w dniu. w Warszawie między: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-10-08-875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013 UMOWA NR GK..2013 Zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez: 1. Starostę Nowosolskiego - Józefa Suszyńskiego 2. Wicestarostę Barbarę Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: (imiona, nazwiska, stanowiska osób uprawnionych) zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:

reprezentowaną przez: (imiona, nazwiska, stanowiska osób uprawnionych) zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści: (projekt umowy) UMOWA Nr../2009 Zawarta w dniu 2010r. w Łobzie pomiędzy: Powiatem Łobeskim z siedzibą w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

3. Wzór umowy Załącznik nr 1 do SA.271.2.43.2015

3. Wzór umowy Załącznik nr 1 do SA.271.2.43.2015 Nadleśnictwo Jastrowie Jastrowie, lipca 205 r. SA. 27.2.43.205. Zamawiający Nadleśnictwo Jastrowie, ul. Roosevelta 8 64-95 Jastrowie Zapraszamy do składania ofert 2. Przedmiot zamówienia: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.30.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3)...

UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3)... UMOWA Nr... (wzór umowy dla Części 3) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez Waldemara Jędrusińskiego (na podstawie pełnomocnictwa Rep.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści:

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści: UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu.2012r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała, zwaną w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowaną przez:... a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.1 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7.1 do SIWZ WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 7.1 do SIWZ W dniu...2015 r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą: 31-155 Kraków ul. Montelupich 3, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kamienna Góra, dn. 30 grudnia 2014 r. Znak sprawy: ZIF.271.17.2014 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 1. Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA NR zawarta w dniu, w Miliczu, pomiędzy: Gminą Milicz z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2 w Miliczu (56-300), NIP: 9161306571 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN (wzór)

UMOWA Nr GN (wzór) Załącznik nr 3 do zaproszenia Wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2013 roku. UMOWA Nr GN.272...2014 (wzór) zawarta w dniu... stycznia 2014r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi Świebodzin: Kompleksowe wykonanie usługi p.n.: Wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji budynków oraz usług geodezyjnych w roku 2008 z podziałem na 3 grupy podlegające odrębnej ocenie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA Nr...

(Projekt) UMOWA Nr... (Projekt) UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, 87 300 Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych znak: SO. 341-01/(ZB)/10 Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U m o w a o d z i e ł o

U m o w a o d z i e ł o Oryginał - Kopia U-2/2008 wzór umowy U m o w a o d z i e ł o zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3/4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Spr. nr 16/2009. Projekt umowy

Zał. nr 4 Spr. nr 16/2009. Projekt umowy Zał. nr 4 Spr. nr 16/2009 Projekt umowy zawarta pomiędzy Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno ul. Staromiejska nr 6 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : 1.Burmistrza Opoczna - Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści :

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 UMOWA NR / 2015 WZÓR Z dnia -2015 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowanym przez: - Jana Szafranka Dyrektora z siedzibą w Lesznie przy ul. Dekana 10 i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Ogólne warunki umowy 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz występowania w charakterze biegłego w toku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA. Zawarta w dniu w...

UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA. Zawarta w dniu w... UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA Zawarta w dniu w.... Pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 05-500 Piaseczno zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Szkoły Dariuszem Nowakiem. a.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA.../WZÓR/... Miastem Kostrzyn nad Odrą Zamawiającym Burmistrza Miasta dr Andrzeja Kunt ... z siedzibą... Wykonawcą...

UMOWA.../WZÓR/... Miastem Kostrzyn nad Odrą Zamawiającym Burmistrza Miasta dr Andrzeja Kunt ... z siedzibą... Wykonawcą... Załącznik nr 1 do OFERTY UMOWA.../WZÓR/ W dniu... roku w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2 zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UMOWA NR /2011. Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wykonanie operatów szacunkowych UMOWA NR /2011 Zawarta w dniu..pomiędzy Halami Targowymi z siedzibą w Łodzi Al. Politechniki 32, w imieniu której działają: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

a..., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... z siedzibą w..., Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)..., REGON...

a..., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... z siedzibą w..., Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)..., REGON... Umowa nr ZP/PN/ / /WNK zał. Nr 1 Zawarta w dniu... we Wrocławiu w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP / PN / / /WNK, przygotowanego na podstawie art.... ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT

UMOWA DT UMOWA DT.2422...2015 Zawarta w Prudniku w dniu... 2015 roku pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych mającym siedzibę w Prudniku na ul. Piastowskiej nr 42 reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Zdzisława

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. 2011 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a firmą: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR...

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... o wykonanie weryfikacji i/lub oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dnia...

Bardziej szczegółowo