SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN"

Transkrypt

1 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

2 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Teren PODSTREFY LUBLIN obejmuje grunty zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta w rejonie ul. Witosa, w pobliżu budowanej obwodnicy miasta, węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S 17 oraz Portu Lotniczego Lublin S.A. Obszar Podstrefy w chwili obecnej to 116 ha gruntów, zagospodarowanych w 47%. LUBLIN Liczba mieszkańców ogółem: Ludność w wieku produkcyjnym: 66% Mieszkańcy z wyższym wykształceniem: 21% Studenci: Absolwenci: Uczniowie szkół technicznych: Poziom bezrobocia: 9,4% Źródło: GUS, 2012 r. Nasze atuty 2 SSE EURO-PARK Mielec, Podstrefa Lublin: działki inwestycyjne oddalone od terenów mieszkalnych i położone w przemysłowej części miasta; bardzo dobra dostępność komunikacyjna; grunty objęte aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Lublin: wysoki kapitał intelektualny miasta akademickiego (12 uczelni wyższych, ok studentów); koszty pracy do 15% niższe w stosunku do miast wojewódzkich zachodniej i centralnej Polski; szeroka dostępność dobrze wykwalifikowanego kapitału ludzkiego.

3 C zechowka C iemiêga SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC LOKALIZACJA BOGUCIN JAKUBOWICE LUBARTÓW Białystok SSE EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN PŁOUSZOWICE DĄBROWICA Warszawa Włodawa WŁODAWA PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. LUBLIN MEŁGIEWSKA KONOPNICA Rzeszów Bystrzyca WITOSA Chełm Zamość DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: Węzeł Witosa 1,5 km Węzeł Mełgiewska 5,5 km Port Lotniczy Lublin S.A. 6 km Centrum miasta 8 km LUBLIN OBWODNICA SSE EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin MEDIA: ENERGIA ELEKTRYCZNA WODA GAZ KOLEKTOR SANITARNY KOLEKTOR DESZCZOWY 3

4 KORZYŚCI PODATKOWE DLA INWESTORÓW W PODSTREFIE LUBLIN Na podstawie otrzymanego Zezwolenia Ministra Gospodarki, przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie PODSTREFY LUBLIN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej, stanowiącej pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT), udzielanej z tytułu: 1. poniesionych nakładów inwestycyjnych 2. tworzenia nowych miejsc pracy W RAMACH UZYSKANEGO ZEZWOLENIA, PRZEDSIĘBIORCY PRZYSŁUGUJE TAKŻE PRAWO DO ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OKRES 3 LAT. Wydatki kwalifikowalne W trakcie obowiązywania Zezwolenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji na terenie Podstrefy poniesione na: nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego; nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych; rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych; nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; w przypadku inwestorów dużych koszty tych inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 50%. Przykład 4 WYDATKI INWESTYCYJNE 5 MLN Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości: 70 % (dla małego i mikroprzedsiębiorcy) 60 % (dla średniego przedsiębiorcy) 50 % (dla dużego przedsiębiorcy) WYSOKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ: 5 mln x 70 % = 3,5 mln 5 mln x 60 % = 3 mln 5 mln x 50 % = 2,5 mln

5 KORZYŚCI PODATKOWE DLA INWESTORÓW W PODSTREFIE LUBLIN Zwolnienie ZWOLNIENIE z podatku Z PODATKU dochodowego DOCHODOWEGO z tytułu Z tworzenia TYTUŁU TWORZENIA nowych miejsc NOWYCH pracy MIEJSC PRACY Zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Wielkość pomocy regionalnej stanowi iloczyn jej maksymalnej intensywności (70%, 60%, 50%) i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (koszty płacy brutto oraz wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem). Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania się pomocy na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres pięciu lat dla dużych lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. Założenia: duży przedsiębiorca Zatrudnienie: 300 osób Płaca: PLN brutto/ osoba Analizowany okres czasu: 24 miesiące Koszty Pracy: 300 x x 24 = 14,4 mln PLN Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości 50% (dla dużych przedsiębiorstw) przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie: 14,4 mln zł x 50% = 7,2 mln zł Zwolnienie z podatku od nieruchomości Każdy przedsiębiorca, który zainwestuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec otrzyma od władz Miasta Lublin zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat. Pomoc Publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu: kosztów nowej inwestycji tworzenia nowych miejsc pracy Założenia: powierzchnia gruntu 2 ha Stawka podatku od gruntu za m 2 0,78 PLN m 2 x 0,78 PLN = PLN x 3 lata = PLN Założenia: powierzchnia hali 2 ha Stawka podatku od budynku za m 2 20,00 PLN m 2 x 20 PLN = PLN PLN x 3 lata = PLN SUMA: PLN SUMA: PLN Łączna wartość zwolnienia: PLN 5

6 ZASADY INWESTOWANIA NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC WARUNKI ZEZWOLENIA MINISTRA GOSPODARKI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC Uzyskanie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC wydawanego przez ARP S.A. Oddział Mielec z upoważnienia Ministra Gospodarki możliwe jest po spełnieniu następujących warunków: Poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości EURO Prowadzenie działalności nie krócej niż 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców, nie krócej niż 3 lata dla MŚP Utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy nie krócej niż 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców, nie krócej niż 3 lata dla MŚP Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji Wielkość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu realizacji nowej inwestycji, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. PROCEDURY złożenie Zgłoszenia Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego do Prezydenta Miasta Lublin i ARP S.A.; przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A. złożenie oferty w procedurze przetargowej; uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie Lublin. Inwestorzy, którzy otrzymują Zezwolenie, automatycznie uzyskują prawo do zwolnienia z podatku dochodowego oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. 50% 60% 70% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób) dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 250 osób) dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 50 osób) Inwestorzy obecni w Podstrefie Lublin SSE EURO-PARK Mielec 6 1. Aliplast Sp. z o.o. 2. Ball Packaging Europe Sp. z o.o. 3. Biomaxima S.A. 4. D&D Resory Sp. z o.o. 5. DOBROPLAST Sp. z o.o. S.K.A. 6. El-Press s.c. 7. EURO-COMPASS Sp. z o.o. 8. Firma HENRYK Henryk Batyra 9. Intrograf Sp. z o.o. 10. INWEST BISTRO Sp. z o.o. 11. Laboratoria Natury Sp. z o.o. 12. Ledrin Sp. z o.o. 13. Max-Bud Grzegorz Pawłowski 14. MPC Metal Sp. z o.o. 15. Multivac Sp. z o.o. 16. MW Poland Sp. z o.o. 17. Wikana Invest Sp. z o.o. 18. Verano Ryszard Miazga

7 ZASADY INWESTOWANIA NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 273 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U z dnia 20 lipca 2009 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U z dnia 29 grudnia 2008 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U z dnia 19 grudnia 2008 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (Dz. U. Nr 254, poz. 2538) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz ustalenie zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 701) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. - uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu DEFINICJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z , str. 36) WYTYCZNE W SPRAWIE KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ NA LATA Uchwała nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie 7

8 URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Plac Litewski 1, Lublin, Polska tel.: , fax:

LubLin informator GOSPODARCZY

LubLin informator GOSPODARCZY Lublin INFORMATOR GOSPODARCZY 2 LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 350 462 w tym: kobiety 189 212 mężczyźni 161 250 populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 713 497 ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK Dołącz do najlepszych Spis treści ITT Wstęp Zasięg Dlaczego warto zainwestować w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi podatkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE

WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE WITAMY W ŁÓDZKIEJ SSE Możliwości inwestycyjne dla branży IT w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej O ŁSSE Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Ściśle wyodrębniony obszar Polski o granicach określonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Ogólna informacja na temat pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE Podstawowe zasady udzielania pomocy regionalnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego » Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT kompleksowa obsługa inwestorów tereny pod inwestycje powierzchnie biurowe do wynajęcia szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KATALOG FIRM został wydany w ramach projektu Promocja Inwestycyjna Lublina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B,

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 318 Dr inż. Wiesława Cieślewicz Katedra Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014

Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014 Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych Listopad 2014 Plan prezentacji 1 2 3 Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo