RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s Governing Bodies Management Board Władze Spółki Rada Nadzorcza Company`s Governing Bodies Supervisory Board Akcjonariat Shareholders Stalprofil na giełdzie Stalprofil on the stock exchange GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. w pigułce Stalprofil S.A.Capital Group in short Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Objects of Stalprofil S.A. Capital Group Activity Izostal S.A. Zarząd Izostal S.A. Management Board Podstawowe informacje o spółce Izostal S.A. Basic informations on the company Izostal S.A. Zrug Zabrze Sp. z o.o. Zarząd Zrug Zabrze Sp. z o.o. Management Board Podstawowe informacje o spółce Zrug Zabrze Sp. z o.o. Basic informations on the company Zrug Zabrze Sp. z o.o. Kolb Sp. z o.o. Zarząd Kolb Sp. z o.o. Management Board Podstawowe informacje o spółce Kolb Sp. z o.o. Basic informations on the company Kolb Sp. z o.o. Otoczenie rynkowe Market environment Struktura sprzedaży Sales Structure Główne rynki zbytu Main markets Pozycja rynkowa Market position Inwestycje Investments Cele strategiczne Strategic goals Stalprofil S.A. jako kontrahent i partner społeczny Stalprofil as the businessand social partner Wyniki finansowe Financial results Wskaźniki finansowe Financial ratios SPRAWOZDANIA FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS Opinia audytora dla Stalprofil S.A. Auditor`s opinion for Stalprofil S.A. Bilans Stalprofil S.A. Balance sheet of Stalprofil S.A. Rachunek zysków i strat Stalprofil S.A. Profit and loss account of Stalprofil S.A. Rachunek przepływów pieniężnych Stalprofil S.A. Cash flow account of Stalprofil S.A. Opinia audytora dla Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Auditor`s opinion for Stalprofil S.A. Capital Group Bilans Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Balance sheet of Stalprofil S.A. Capital Group Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Profit and loss account of Stalprofil S.A. Capital Group Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Cash flow account of Stalprofil S.A. Capital Group

3 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. mam zaszczyt przedstawić Państwu podsumowanie najważniejszych dokonań oraz wydarzeń, które miały miejsce w Grupie oraz jej otoczeniu rynkowym w roku W Grupie Kapitałowej Stalprofil S.A. wyodrębnione zostały dwa podstawowe branżowe segmenty działalności. Należą do nich: handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym oraz działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Każdy z tych segmentów różnie reagował na dynamicznie zmieniające się realia rynkowe roku Nastroje na rynku stalowym oscylowały pomiędzy wielkim optymizmem panującym do końca I półrocza 2008 roku a skrajnym pesymizmem ostatnich miesięcy roku, kiedy to nastąpiło drastyczne ostudzenie koniunktury, skutkujące spadkiem cen i niższym popytem na stal ze strony finalnych odbiorców. Swoiste antidotum na wahania nastrojów występujących w branży stalowej Grupa znalazła w produktach i usługach realizowanych w ramach sektora infrastruktury sieci przesyłowych. Wykazywał on w rozpatrywanym okresie dużą odporność na zawirowania koniunktury oraz cechował się optymistycznymi prognozami rynkowymi na najbliższe lata (sprzedaż Grupy w tym segmencie wzrosła w 2008 r. o 28% r/r). Duże znaczenie, szczególnie dla eksporterów, miała również dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku walutowym, gdzie po okresie mocnej aprecjacji złotówki, nastąpiło gwałtowne osłabienie polskiej waluty. W tych ekstremalnie zmiennych realiach rynkowych podmioty z Grupy Stalprofil S.A. na bieżąco podejmowały działania ograniczające ryzyko prowadzonej działalności, elastycznie reagując na procesy zachodzące w gospodarce, jak i na rynkach finansowych. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, oparta na dywersyfikacji działalności i szukaniu nowych atrakcyjnych rynków i rozwojowych produktów, przyniosła wymierne efekty. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad tys. zł i przewyższyły rezultaty roku ubiegłego o 9%. Sukcesem Grupy z pewnością było umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych. W 2008 roku podmioty z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. uplasowały na rynkach eksportowych towary o wartości tys. zł, co jest rekordowym wynikiem w historii Grupy. Wypracowany za ten okres zysk netto Grupy wyniósł tys. zł. Niższy od uzyskanego w roku ubiegłym wynik finansowy był skutkiem dwóch nadzwyczajnych zdarzeń będących konsekwencją ogarniającego globalną gospodarkę kryzysu finansowego, a związanych z dokonanym w ślad za gwałtowną obniżką rynkowych cen stali przeszacowaniem wartości zapasów będących na stanie Grupy oraz przedterminowym rozwiązaniem walutowej transakcji zabezpieczającej typu CIRS. Oba te nadzwyczajne zdarzenia miały negatywny wpływ na osiągnięte wyniki roku 2008, obniżając zysk netto Stalprofil S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej łącznie o tys. zł. Tak zdecydowane kroki należało podjąć, mając na uwadze prognozowane dalsze spowolnienie gospodarki oraz utrzymujące się wysokie ryzyko walutowe. Spowolnienie globalnej gospodarki oraz postępujący kryzys finansowy nie wstrzymały realizacji przyjętego dla Grupy programu inwestycyjnego. Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2008 były rekordowe w historii Grupy i wyniosły tys. zł. Główną inwestycją kapitałową było nabycie 100% udziałów w spółce KOLB Sp. z o.o., za pośrednictwem której Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. weszła na nowy, rozwojowy rynek produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Sztandarowym projektem inwestycyjnym Grupy jest realizowana obecnie przez Izostal S.A. budowa nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnej. Zostanie ono wyposażone w linie nowej generacji do produkcji izolacji wewnętrznej i zewnętrznej rur stalowych oraz zaopatrzone w niezbędną infrastrukturę logistyczną. Innowacyjność tego przedsięwzięcia została potwierdzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała Izostalowi dofinansowanie unijne w kwocie ponad tys. zł z programu Innowacyjna Gospodarka. Także spółka ZRUG Zabrze Sp. z o.o. po podwyższeniu jej kapitału przez Stalprofil S.A., o kwotę tys. zł, uzyskała środki na rozwój. Przeznaczono je głównie na zakup maszyn i urządzeń, które poprawiły znacznie konkurencyjność rynkową ZRUG-u w zakresie oferowanych usług budowlano-montażowych i remontowych, wykonywanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Źródłem sukcesu Grupy Stalprofil S.A. jest oparcie działalności na zasadach etyki biznesu, partnerskich relacjach z kontrahentami oraz silnej orientacji na potrzeby klienta. Wymienione zasady uznajemy za najcenniejszy dorobek naszej Grupy, dlatego każda ze spółek wchodzących w jej skład dąży do ciągłego ich przestrzegania bez względu na warunki panujące w ich otoczeniu zewnętrznym. Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. w roku 2008 udowodniła, że jest organizacją dojrzałą, potrafiącą elastycznie dostosować swój potencjał do realiów rynkowych i skutecznie przeciwdziałać zawirowaniom koniunktury rynkowej. Jestem przekonany, że doświadczenia zdobyte w roku 2008 oraz poczynione w tym okresie inwestycje, także na polu akwizycji, wzmocnią naszą Grupę i pozwolą jej skuteczniej konkurować na rynku w przyszłości. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalprofil S.A. Jerzy Bernhard

4 LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD TO SHAREHOLDERS Dear All, On behalf of the Management Boards of STALPROFIL S.A. Group companies I am honored to present you the summary of the most significant accomplishments and events which took place in the Group and its market surroundings in Stalprofil S.A. Group is divided in two basic segments of operations. They are: sales, processing and services in steel market and infrastructural activity related to transmission networks for gas and other utilities. Each of these segments responded differently to the dynamically changing market reality in The atmosphere in the steel market changed from the extreme optimism lasting up to the end of the first half-year of 2008 to the extreme pessimism in the last months of the year, when the market declined dramatically, which was followed by a drop in prices and lower end customers demand for steel. A kind of an antidote to the fluctuating realities in steel market was found by the Group in the products and services in the infrastructural sector of transmission networks. In the analyzed period, this sector turned out to be resistant to fluctuating market and was characterized by optimistic market forecasts for the coming years (the Group s sales level in this segment increased in 2008 by 28% against 2007). What was also of great importance, especially for exporters, was a dynamically changing situation in the currency market, where the period of solid appreciation of Polish zloty was followed by the period of steep depreciation of Polish currency. In these extremely changeable market reality, Stalprofil S.A. Group entities took immediate actions to limit the risk of the operations, responding flexibly to the processes happening in economy and in the financial markets. A consequent development strategy based on activity diversification and search for new attractive markets and development products turned out to bring about the measurable results. The consolidated sales revenues reached the level of over PLN 641,057 thousand, and were higher by 9% than the revenues in In this difficult period the Group succeeded in strengthening its position in export markets. In 2008 Stalprofil S.A. Group entities exported the goods of a value of PLN 196,115 thousand, which is a record result in the Group s history. The Group s net profit generated in this period was PLN 11,793 thousand. The financial result below the level of the previous year resulted from two extraordinary events, which were a consequence of the financial crisis spreading across the global economy, and were related to the revaluation of the stocks kept by the Group as a result of a steep decrease in the prices, and the termination of the currency CIRS transaction before the originally planned date. Those extraordinary items had negative impact on the results for 2008, decreasing the net profit of Stalprofil S.A. and entire Stalprofil S.A. Group by a total amount of PLN 16,426 thousand. However, such dramatic measures had to be taken in view of the forecasts regarding further economic slowdown and a continuing high currency risk. The slowdown in global economy and progressing financial crisis did not result in the hold-up of the investment program undertaken for the Group. The capital expenditure made in 2008 reached the record level in the Group s history and amounted to PLN 45,574 thousand. The main capital investment was the purchase of 100% of shares in KOLB Sp. z o.o., through which Stalprofil S.A. Group became present in the new developing market of steel structures production and assembly. The Group s flagship project is the construction by Izostal S.A. of the state-of-the-art Center for Anti-Corrosion Insulation. It will be equipped with the new generation lines for the production of the inside and outside insulation for steel pipes and provided with the necessary logistic infrastructure. The innovative character of this project was confirmed by the Polish Agency for Enterprise Development that provided Izostal with the EU subsidy in the amount of over PLN 20,000 thousand, under the Innovative Economy Program. ZRUG Zabrze Sp. z o.o., following a capital injection by Stalprofil S.A. of an amount of PLN 2,500 thousand, had the funds to develop. The funds were mainly allocated to the purchase of machinery and plant, which improved considerably the market competitiveness of ZRUG in scope of the construction and installation as well as maintenance services offered in the framework of infrastructural investments. The source of Stalprofil S.A. Group success is basing its operations on the code of business conduct, partnership relations with customers and orientation towards customer s needs. The above-mentioned principles are considered the most valuable accomplishment of the Group, therefore each of the entities of the Group strives to follow them on a continuous basis irrespective of the conditions in the environment. In 2008 Stalprofil S.A. Group demonstrated its maturity and ability to adapt flexibly to the market reality, as well as an ability to take countermeasures in the conditions of fluctuating market situation. I am convinced that the experiences of 2008 and the investments made in this period, also in the field of acquisitions, will strengthen our Group and make it even more effective in market competition in the future. Management Board President, General Director of Stalprofil S.A. Jerzy Bernhard

5 WŁADZE SPÓŁKI COMPANY`S GOVERNING BODIES ZARZĄD MANAGEMENT BOARD Henryk Orczykowski Jerzy Bernhard Zdzisław Mendelak Sylwia Potocka-Lewicka Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Vice-President of the Management Board Development Director Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board General Director Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy Vice-President of the Management Board Director of Sales Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Vice-President of the Management Board Financial Director

6 RADA NADZORCZA SUPERVISORY BOARD Marcin Gamrot Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Tomasz Ślęzak Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Gaetan Stiers Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jerzy Goinski Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jarosław Kuna Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jacek Zub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vice-President of Supervisory Board Jerzy Podsiadło Przewodniczący Rady Nadzorczej President of Supervisory Board

7 Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Percentage of votes at the General Meeting Procentowy udział w kapitale zakładowym Percentage initial capital share 32,68% 31,48% 25,12% 17,92% 19,70% 7,54% 22,50% 43,06% ArcelorMittal Poland S.A. ArcelorMittal Poland S.A. MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. Pozostali akcjonariusze Other shareholders Pozostali akcjonariusze Other shareholders AKCJONARIAT Shareholders Poziom zaangażowania głównych akcjonariuszy w walory spółki The number of securities held by the major shareholders has rema- pozostaje niezmienny od ponad ośmiu lat. Stabilny akcjonariat jest ined unchanged for over eight years. Stable shareholding is the mocną stroną Stalprofilu, gdyż zapewnia on ciągłość zarządzania strong point of Stalprofil since it ensures continuity of management i konsekwentną realizację długoterminowej strategii. Największym ak- and consistent implementation of long-term strategy. ArcelorMittal cjonariuszem Stalprofilu pozostaje koncern ArcelorMittal Poland S.A., Poland S.A., the biggest steel producer in Poland and the main sup- największy producent stali w Polsce i jednocześnie główny dostawca plier of Stalprofil, still remains the biggest shareholder in the compa- spółki. W gronie największych akcjonariuszy Stalprofilu znajdują się tak- ny. The group of main shareholders also includes two trade union że dwie organizacje związkowe tego koncernu MZZ Pracowników organizations of ArcelorMittal Poland MZZ Pracowników Arcelor- ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza oraz MOZ NSZZ Solidarność Mittal Mittal Dąbrowa Górnicza and MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Steel Poland S.A. traktujące posiadane akcje jako długoterminową Poland S.A. which treat their shares as a long-term financial in- inwestycję finansową. Pozostali akcjonariusze to giełdowi inwestorzy vestment. Other shareholders are individual traders and institutional indywidualni oraz inwestorzy instytucjonalni reprezentujący głównie investors representing mainly investment and pension funds. Minor fundusze inwestycyjne i emerytalne. Łącznie do tego rozproszonego shareholders hold in total 43% of shares in the initial capital, and akcjonariatu należy około 43% kapitału zakładowego oraz około 23% approx. 23% of votes at the General Meeting. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Główni Akcjonariusze Stalprofil S.A. Main Shareholders of Stalprofil S.A ArcelorMittal Poland S.A. MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. Pozostali akcjonariusze Other shareholders Liczba akcji Number of shares Liczba głosów na WZ Number of votes for General Meeting

8 STALPROFIL NA GIEŁDZIE STALPROFIL ON THE STOCK EXCHANGE Year 2008 at Warsaw Stock Exchange faced a dramatic decline made even worse by the global financial crisis. Drop in the value of shares had impact on Stalprofil securities as well. Since December 2007 the value of Stalprofil shares dropped by approx. 65% to the level of PLN 6,65 recorded at the end of December Still the rate of return on investment in Stalprofil shares for investors who participated in the first public offering remains at over 600% over the period of eight years. Drop in the stock valuation of the company was the result of unfavorable signals from the Company s environment on drop in prices of raw materials, and consequently a drop in the prices of steel products as a response to the global financial crisis in the second half of At the end of 2008, the capitalization of Stalprofil exceeded PLN 116 million whereas a year before it was at the level of PLN 329 million. Such a significant drop in the Company s stock evaluation was the result of a decline in the market and the fact that the steel sector, Kurs akcji Stalprofil S.A. oraz indeks WIG (od dnia do r.) Share price of Stalprofil S.A. and WIG index (from 1 January 2008 to 31 December 2008) % 30% WIG WIG ,5 pkt STF 18,80 zł ,6 pkt. 6,65 zł 20% 10% STF gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 09 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Rok 2008 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upłynął pod znakiem głębokiej bessy, spotęgowanej dodatkowo przez globalny kryzys finansowy. Spadki kursów akcji nie ominęły również walorów Stalprofilu. Od końca grudnia 2007 wartość akcji Stalprofilu obniżyła się o ok. 65% do poziomu 6,65 zł na koniec grudnia Mimo to stopa zwrotu z inwestycji w akcje Stalprofilu dla inwestorów, którzy uczestniczyli w pierwszej ofercie publicznej spółki, wynosi nadal ponad 600% w skali 8 lat. Spadek giełdowej wyceny firmy był efektem płynących z otoczenia Spółki niekorzystnych informacji związanych ze spadkiem cen surowców, a co za tym idzie wyrobów hutniczych, w reakcji na eskalację globalnego kryzysu finansowego w II połowie 2008 roku. Na koniec 2008 roku kapitalizacja Stalprofilu osiągnęła ponad 116 mln zł, gdy jeszcze rok wcześniej kształtowała się na poziomie 329 mln zł. Tak znaczny spadek giełdowej wyceny Spółki związany był z głęboką bessą trwającą na rynkach finansowych oraz niekorzystnym postrzeganiem przez inwestorów branży stalowej, która wyjątkowo dotkliwie odczuła skutki ogólnoświatowej recesji. Na przyzwoitym poziomie była natomiast płynność obrotu akcjami Spółki, która poprawiła się po dokonanym w roku 2005 splicie. Stalprofil jako spółka giełdowa ustawicznie dąży do pełnej transparentności i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, funkcjonując w oparciu o kodeks Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W działalność biznesową Spółki wpisane są wysokie standardy komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, co zwiększa zaufanie do spółki oraz czyni atrakcyjnymi jej walory dla inwestorów. which was hit by the global recession particularly hard, was negatively perceived by investors. However, the liquidity, which has improved following the split made in 2005, was at a satisfactory level. Stalprofil, being a listed company, pursues full transparency and follows corporate governance based on the code Good practices of companies listed on a stock exchange. Company s business activity is based on high standards of communication with capital market players which makes it more trustworthy and its securities are more attractive for investors.

9

10 GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP

11 GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. W PIGUŁCE STALPROFIL S.A.CAPITAL GROUP IN SHORT Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące Grupę Stalprofil S.A Basic economic indicators characterizing the Stalprofil S.A. Group Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Cash revenue on sales (in thousand PLN) 12 w tym: sprzedaż eksportowa (w tys. zł) Including: export sales (in thousand PLN) Zysk z działalności operacyjnej (w tys. zł) Profit from operating activities (in thousand PLN) Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. zł) Net profit concerning shareholders of the controlling company (in thousand PLN) Aktywa (w tys. zł) Assets (in thousand PLN) Rentowność aktywów (ROA) 3,6% 7,3% Return on assets (ROA) Kapitał własny, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. zł) Equity possessed by shareholders of controlling company (in thousand PLN) Rentowność kapitałów własnych (ROE) 7,1% 14,4% Return on equity (ROE) Zatrudnienie (w osobach) Employment (in persons) Przychody ze sprzedaży na zatrudnionego (w tys. zł) Cash revenue on sales per employed person (in thousand PLN) Zysk na zatrudnionego (w tys. zł) 26,9 62,5 Profit per employed person (in thousand PLN) Cena akcji Stalprofil S.A. na dzień / (w zł) 6,65 18,80 Stalprofil S.A. share price as of / (in PLN) Kapitalizacja Stalprofil S.A. na dzień / (w tys. zł) Capitalization of Stalprofil S.A. as of / (in thousand PLN)

12 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. OBJECTS OF STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP ACTIVITY W skład Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na dzień wchodził podmiot dominujący Stalprofil S.A. oraz trzy spółki zależne: Izostal S.A., ZRUG Zabrze Sp. z o.o. i KOLB Sp. z o.o. W ramach Grupy wyodrębniono dwa branżowe segmenty działalności: Handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym. Działalność handlowa w obrębie branży hutniczej realizowana jest głównie przez Stalprofil S.A. Wykonawstwo konstrukcji stalowych, łącznie z przetwórstwem stali, jest domeną KOLB Sp. z o.o. Działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Obejmuje ona produkcję izolacji antykorozyjnej rur stalowych oraz rur z tworzyw sztucznych wytwarzanych przez Izostal S.A., a także usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych wykonywane przez ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Największy udział w obrotach Grupy posiada segment stalowy reprezentowany głównie przez Stalprofil S.A., który dystrybuuje wyroby hutnicze poprzez dwa nowoczesne składy handlowe, należące do największych w Polsce. Ich zasięg działania pozwala efektywnie obsłużyć odbiorców z całej Europy. Na koniec 2008 roku na składach handlowych Stalprofilu znajdowały się zapasy wyrobów hutniczych o łącznej wartości prawie 100 mln zł. Bogata oferta towarowa, duże zdolności przeładunkowe, usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych w ramach centrum serwisowego oraz wysokie standardy obsługi klienta, zgodne z normami ISO, stanowią o przewadze konkurencyjnej spółki na rynku. Od początku 2008 roku Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. poprzez nowy podmiot zależny KOLB Sp. z o.o. rozszerzyła spektrum działalności segmentu stalowego o usługi świadczone na perspektywicznym rynku konstrukcji stalowych. Głównym przedstawicielem drugiego segmentu Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., związanego z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów, jest Izostal S.A., który zajmuje się produkcją izolacji antykorozyjnej rur stalowych oraz produkcją rur PE. Izostal dynamicznie zwiększa sprzedaż, a jego potencjał produkcyjny znacznie wzrośnie dzięki realizowanym obecnie inwestycjom w budowę nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnej, w którym do końca 2009 roku zostaną zainstalowane dwie linie produkcyjne do izolowania rur od wewnątrz i od zewnątrz. Działalność ZRUG Zabrze Sp. z o.o., zajmującego się wykonawstwem sieci przesyłowych, jest zbieżna z działalnością Izostalu. ZRUG Zabrze również dynamicznie zwiększa wyniki sprzedaży i inwestuje w swój rozwój, wzmacniając segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Działalność spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.jest komplementarna względem podmiotu dominującego i stanowi swoiste antidotum na wahania koniunktury w branży stalowej. As on December 31, 2008 Stalprofil S.A. Group comprised the parent entity Stalprofil S.A. and three subsidiaries: Izostal S.A., ZRUG Zabrze Sp. z o.o. and KOLB Sp. z o.o. Two segments of activity were distinguished within the Group: Sales, processing and services in steel market. Sales activity in steel sector is performed mainly by Stalprofil S.A. Production of steel structures and steel processing are a domain of KOLB Sp. z o.o. Activity related to the infrastructure of transmission networks for gas and other utilities which involves the production of anti-corrosion insulation for steel pipes and plastic pipes manufactured by Izostal S.A., as well as construction and assembly services for transmission networks provided by ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Steel segment, represented mainly by Stalprofil S.A., has the biggest share in the Group s turnover. Stalprofil S.A. distributes steel products through two modern commercial warehouses being one of the biggest in Poland. Their coverage makes it possible to effectively handle customers in entire Europe. Total value of steel products on stock in Stalprofil commercial warehouses at the end of 2008 amounted to almost PLN 100 million. Wide products offer, high reloading capacity, services involving pre-treatment of steel products in the service center and high standards of customer service in line with ISO standards give the company a competitive advantage in the market. At the beginning of 2008 Stalprofil S.A. Group, through its new subsidiary KOLB Sp. z o.o., extended the activity of the steel segment with services rendered in the prospective steel constructions market. Izostal S.A. is the main representative of the second segment of Stalprofil S.A. Group, related to the infrastructure of transmission networks for gas and other utilities. Izostal S.A. produces anticorrosion insulation of steel pipes and manufactures PE pipes. Izostal increases sales dynamically, and its production capacity will grow significantly thanks to on-going investments involving construction of a modern Anticorrosion Insulation Center, where two production lines for internal and external insulation of pipes will be installed by the end of The activity run by ZRUG Zabrze Sp. z o.o. which produces transmission networks, is complementary to the activity of Izostal. ZRUG Zabrze also dynamically increases its sales result and invests in its development by strengthening the sector of infrastructure of transmission networks for gas and other utilities. The activity of subsidiaries belonging to Stalprofil S.A. Group is complementary to the parent entity and is an antidote to changes of steel sector situation. 13

13 Akcjonariat Izostal S.A. shareholders Izostal S.A. Akcjonariusz Shareholder Liczba akcji/liczba głosów Number of shares/number of votes Udział w kapitale zakładowym Share in the initial capital Stalprofil S.A ,2% PGNiG S.A ,6% Pozostali ,2% RAZEM ,00% ZARZĄD Izostal S.A. MANAGEMENT BOARD Izostal S.A. 14 Marek Mazurek Władysław Mrzygłód Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Vice-Chairman of the Management Board Financial Manager Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Chairman of the Management Board Managing Director Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy Vice-Chairman of the Management Board Commercial Manager

14 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Izostal S.A. z siedzibą w Zawadzkiem stał się częścią Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2005 r. Stalprofil posiada 93,2% jego akcji. BASIC INFORMATION on the COMPANY Izostal S.A., seated in Zawadzkie, became part of Stalprofil S.A. Group in Stalprofil holds 93.2% shares in this company. Izostal jest firmą produkcyjno-handlową, działającą na krajowym i zagranicznym rynku dóbr inwestycyjnych od blisko 15 lat. Specjalizuje się w produkcji i dostawach najbardziej zaawansowanych technologicznie zewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów przesyłowych gazu i innych mediów. W krótkim okresie swojej działalności firma osiągnęła pozycję jednego z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zdobyła również miano uznanego dostawcy rur dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. Izostal jest liderem na polskim rynku w zakresie wykonywania izolacji rur przewodowych o średnicy od 21,3 do 711 mm. Spółka, lokując około 27% swojej sprzedaży poza granicami Polski, dąży także do rozszerzenia swoich wpływów na rynkach Unii Europejskiej. Dla kompleksowej obsługi klientów Izostal zajmuje się również produkcją rur polietylenowych, dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej. Izostal zapewnia najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, której potwierdzeniem są uzyskane i otrzymane certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez polskie i zagraniczne jednostki certyfikujące. Spółka wdrożyła i stosuje w pełnym zakresie swej działalności System Zarządzania Jakością, czego dowodem jest otrzymany certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000, wydany przez Bureau Veritas Quality International. Izostal is a production and commercial company which has operated on the domestic and foreign markets of investment goods for almost 15 years, and specializes in the production and supply of state-of-art external anticorrosion insulation for steel pipes used mainly for the construction of transmission pipelines for gas and other utilities. During its short operation the company has already become one of the leading suppliers of pipes for the gas sector in Poland and other countries of the Central and Eastern Europe. It has also become a renowned supplier of pipes for the fuel and heat industries, as well as for water and sewage pipelines and other purposes. Izostal is the leading company in Poland which provides insulation of transmission pipes of the diameter ranging from 21.3 to 711 mm. Approx. 27% of the Company s sale transactions are made with foreign entities as the Company attempts to increase its share on EU markets. In order to offer its customers comprehensive services, Izostal also produces polyethylene pipes, distributes steel pipes, steel products and steel fittings. Izostal guarantees the highest quality of products and services offered as evidenced by awarded certificates and technical approvals issued by Polish and foreign certification institutions. The company has implemented and functions in line with the Quality Management System as confirmed by the received ISO 9001:2000 com- 15 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące IZOSTAL S.A Basic economic indicators characterizing the IZOSTAL S.A. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Cash revenue on sales (in thousand PLN) Zysk z działalności operacyjnej (w tys. zł) Profit from operating activities (in thousand PLN) Zysk netto (w tys. zł) Net profit (in thousand PLN) Kapitał własny (w tys. zł) Equity possessed (in thousand PLN) Zatrudnienie (w osobach) Employment (in persons)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą Wyroby długie d Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą żąca sytuacja i perspektywy rozwoju Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA 20 październik 20 1 Optymistyczne prognozy na 20 r. i 2011 r: w roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008 www.izostal.com.pl Prezentacja firmy Profil działalności Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z oceny przedłożonych przez Zarząd:

SPRAWOZDANIE. Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z oceny przedłożonych przez Zarząd: SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z oceny przedłożonych przez Zarząd: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 W trakcie roku obrotowego 2011 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za I kwartał 2014 r. 1 Sosnowiec, maj 2014 Najważniejsze wydarzenia 2014 Wydarzenie styczeń luty marzec Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Total proved ("1P") reserves increased by 56% to 196 million barrels

Total proved (1P) reserves increased by 56% to 196 million barrels Exillon Energy Plc Reserves Update 15 March 2013 15 March 2013 - Exillon Energy plc ("Exillon") (EXI.LN), a London Premium listed independent oil producer with assets in two oil-rich regions of northern

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 PROFIL DZIAŁALNOŚCI PRODUKCJA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH IZOLACJI ANTYKOROZYJNYCH RUR STALOWYCH (3LPE, 3LPP, DFBE, FBE, LAYTEC

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2014 Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. w roku 2014 działała zgodnie ze Statutem Spółki oraz swoim Regulaminem, które są publicznie dostępne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo