RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s Governing Bodies Management Board Władze Spółki Rada Nadzorcza Company`s Governing Bodies Supervisory Board Akcjonariat Shareholders Stalprofil na giełdzie Stalprofil on the stock exchange GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. w pigułce Stalprofil S.A.Capital Group in short Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Objects of Stalprofil S.A. Capital Group Activity Izostal S.A. Zarząd Izostal S.A. Management Board Podstawowe informacje o spółce Izostal S.A. Basic informations on the company Izostal S.A. Zrug Zabrze Sp. z o.o. Zarząd Zrug Zabrze Sp. z o.o. Management Board Podstawowe informacje o spółce Zrug Zabrze Sp. z o.o. Basic informations on the company Zrug Zabrze Sp. z o.o. Kolb Sp. z o.o. Zarząd Kolb Sp. z o.o. Management Board Podstawowe informacje o spółce Kolb Sp. z o.o. Basic informations on the company Kolb Sp. z o.o. Otoczenie rynkowe Market environment Struktura sprzedaży Sales Structure Główne rynki zbytu Main markets Pozycja rynkowa Market position Inwestycje Investments Cele strategiczne Strategic goals Stalprofil S.A. jako kontrahent i partner społeczny Stalprofil as the businessand social partner Wyniki finansowe Financial results Wskaźniki finansowe Financial ratios SPRAWOZDANIA FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS Opinia audytora dla Stalprofil S.A. Auditor`s opinion for Stalprofil S.A. Bilans Stalprofil S.A. Balance sheet of Stalprofil S.A. Rachunek zysków i strat Stalprofil S.A. Profit and loss account of Stalprofil S.A. Rachunek przepływów pieniężnych Stalprofil S.A. Cash flow account of Stalprofil S.A. Opinia audytora dla Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Auditor`s opinion for Stalprofil S.A. Capital Group Bilans Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Balance sheet of Stalprofil S.A. Capital Group Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Profit and loss account of Stalprofil S.A. Capital Group Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. Cash flow account of Stalprofil S.A. Capital Group

3 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. mam zaszczyt przedstawić Państwu podsumowanie najważniejszych dokonań oraz wydarzeń, które miały miejsce w Grupie oraz jej otoczeniu rynkowym w roku W Grupie Kapitałowej Stalprofil S.A. wyodrębnione zostały dwa podstawowe branżowe segmenty działalności. Należą do nich: handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym oraz działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Każdy z tych segmentów różnie reagował na dynamicznie zmieniające się realia rynkowe roku Nastroje na rynku stalowym oscylowały pomiędzy wielkim optymizmem panującym do końca I półrocza 2008 roku a skrajnym pesymizmem ostatnich miesięcy roku, kiedy to nastąpiło drastyczne ostudzenie koniunktury, skutkujące spadkiem cen i niższym popytem na stal ze strony finalnych odbiorców. Swoiste antidotum na wahania nastrojów występujących w branży stalowej Grupa znalazła w produktach i usługach realizowanych w ramach sektora infrastruktury sieci przesyłowych. Wykazywał on w rozpatrywanym okresie dużą odporność na zawirowania koniunktury oraz cechował się optymistycznymi prognozami rynkowymi na najbliższe lata (sprzedaż Grupy w tym segmencie wzrosła w 2008 r. o 28% r/r). Duże znaczenie, szczególnie dla eksporterów, miała również dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku walutowym, gdzie po okresie mocnej aprecjacji złotówki, nastąpiło gwałtowne osłabienie polskiej waluty. W tych ekstremalnie zmiennych realiach rynkowych podmioty z Grupy Stalprofil S.A. na bieżąco podejmowały działania ograniczające ryzyko prowadzonej działalności, elastycznie reagując na procesy zachodzące w gospodarce, jak i na rynkach finansowych. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, oparta na dywersyfikacji działalności i szukaniu nowych atrakcyjnych rynków i rozwojowych produktów, przyniosła wymierne efekty. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad tys. zł i przewyższyły rezultaty roku ubiegłego o 9%. Sukcesem Grupy z pewnością było umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych. W 2008 roku podmioty z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. uplasowały na rynkach eksportowych towary o wartości tys. zł, co jest rekordowym wynikiem w historii Grupy. Wypracowany za ten okres zysk netto Grupy wyniósł tys. zł. Niższy od uzyskanego w roku ubiegłym wynik finansowy był skutkiem dwóch nadzwyczajnych zdarzeń będących konsekwencją ogarniającego globalną gospodarkę kryzysu finansowego, a związanych z dokonanym w ślad za gwałtowną obniżką rynkowych cen stali przeszacowaniem wartości zapasów będących na stanie Grupy oraz przedterminowym rozwiązaniem walutowej transakcji zabezpieczającej typu CIRS. Oba te nadzwyczajne zdarzenia miały negatywny wpływ na osiągnięte wyniki roku 2008, obniżając zysk netto Stalprofil S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej łącznie o tys. zł. Tak zdecydowane kroki należało podjąć, mając na uwadze prognozowane dalsze spowolnienie gospodarki oraz utrzymujące się wysokie ryzyko walutowe. Spowolnienie globalnej gospodarki oraz postępujący kryzys finansowy nie wstrzymały realizacji przyjętego dla Grupy programu inwestycyjnego. Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2008 były rekordowe w historii Grupy i wyniosły tys. zł. Główną inwestycją kapitałową było nabycie 100% udziałów w spółce KOLB Sp. z o.o., za pośrednictwem której Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. weszła na nowy, rozwojowy rynek produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Sztandarowym projektem inwestycyjnym Grupy jest realizowana obecnie przez Izostal S.A. budowa nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnej. Zostanie ono wyposażone w linie nowej generacji do produkcji izolacji wewnętrznej i zewnętrznej rur stalowych oraz zaopatrzone w niezbędną infrastrukturę logistyczną. Innowacyjność tego przedsięwzięcia została potwierdzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała Izostalowi dofinansowanie unijne w kwocie ponad tys. zł z programu Innowacyjna Gospodarka. Także spółka ZRUG Zabrze Sp. z o.o. po podwyższeniu jej kapitału przez Stalprofil S.A., o kwotę tys. zł, uzyskała środki na rozwój. Przeznaczono je głównie na zakup maszyn i urządzeń, które poprawiły znacznie konkurencyjność rynkową ZRUG-u w zakresie oferowanych usług budowlano-montażowych i remontowych, wykonywanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Źródłem sukcesu Grupy Stalprofil S.A. jest oparcie działalności na zasadach etyki biznesu, partnerskich relacjach z kontrahentami oraz silnej orientacji na potrzeby klienta. Wymienione zasady uznajemy za najcenniejszy dorobek naszej Grupy, dlatego każda ze spółek wchodzących w jej skład dąży do ciągłego ich przestrzegania bez względu na warunki panujące w ich otoczeniu zewnętrznym. Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. w roku 2008 udowodniła, że jest organizacją dojrzałą, potrafiącą elastycznie dostosować swój potencjał do realiów rynkowych i skutecznie przeciwdziałać zawirowaniom koniunktury rynkowej. Jestem przekonany, że doświadczenia zdobyte w roku 2008 oraz poczynione w tym okresie inwestycje, także na polu akwizycji, wzmocnią naszą Grupę i pozwolą jej skuteczniej konkurować na rynku w przyszłości. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalprofil S.A. Jerzy Bernhard

4 LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD TO SHAREHOLDERS Dear All, On behalf of the Management Boards of STALPROFIL S.A. Group companies I am honored to present you the summary of the most significant accomplishments and events which took place in the Group and its market surroundings in Stalprofil S.A. Group is divided in two basic segments of operations. They are: sales, processing and services in steel market and infrastructural activity related to transmission networks for gas and other utilities. Each of these segments responded differently to the dynamically changing market reality in The atmosphere in the steel market changed from the extreme optimism lasting up to the end of the first half-year of 2008 to the extreme pessimism in the last months of the year, when the market declined dramatically, which was followed by a drop in prices and lower end customers demand for steel. A kind of an antidote to the fluctuating realities in steel market was found by the Group in the products and services in the infrastructural sector of transmission networks. In the analyzed period, this sector turned out to be resistant to fluctuating market and was characterized by optimistic market forecasts for the coming years (the Group s sales level in this segment increased in 2008 by 28% against 2007). What was also of great importance, especially for exporters, was a dynamically changing situation in the currency market, where the period of solid appreciation of Polish zloty was followed by the period of steep depreciation of Polish currency. In these extremely changeable market reality, Stalprofil S.A. Group entities took immediate actions to limit the risk of the operations, responding flexibly to the processes happening in economy and in the financial markets. A consequent development strategy based on activity diversification and search for new attractive markets and development products turned out to bring about the measurable results. The consolidated sales revenues reached the level of over PLN 641,057 thousand, and were higher by 9% than the revenues in In this difficult period the Group succeeded in strengthening its position in export markets. In 2008 Stalprofil S.A. Group entities exported the goods of a value of PLN 196,115 thousand, which is a record result in the Group s history. The Group s net profit generated in this period was PLN 11,793 thousand. The financial result below the level of the previous year resulted from two extraordinary events, which were a consequence of the financial crisis spreading across the global economy, and were related to the revaluation of the stocks kept by the Group as a result of a steep decrease in the prices, and the termination of the currency CIRS transaction before the originally planned date. Those extraordinary items had negative impact on the results for 2008, decreasing the net profit of Stalprofil S.A. and entire Stalprofil S.A. Group by a total amount of PLN 16,426 thousand. However, such dramatic measures had to be taken in view of the forecasts regarding further economic slowdown and a continuing high currency risk. The slowdown in global economy and progressing financial crisis did not result in the hold-up of the investment program undertaken for the Group. The capital expenditure made in 2008 reached the record level in the Group s history and amounted to PLN 45,574 thousand. The main capital investment was the purchase of 100% of shares in KOLB Sp. z o.o., through which Stalprofil S.A. Group became present in the new developing market of steel structures production and assembly. The Group s flagship project is the construction by Izostal S.A. of the state-of-the-art Center for Anti-Corrosion Insulation. It will be equipped with the new generation lines for the production of the inside and outside insulation for steel pipes and provided with the necessary logistic infrastructure. The innovative character of this project was confirmed by the Polish Agency for Enterprise Development that provided Izostal with the EU subsidy in the amount of over PLN 20,000 thousand, under the Innovative Economy Program. ZRUG Zabrze Sp. z o.o., following a capital injection by Stalprofil S.A. of an amount of PLN 2,500 thousand, had the funds to develop. The funds were mainly allocated to the purchase of machinery and plant, which improved considerably the market competitiveness of ZRUG in scope of the construction and installation as well as maintenance services offered in the framework of infrastructural investments. The source of Stalprofil S.A. Group success is basing its operations on the code of business conduct, partnership relations with customers and orientation towards customer s needs. The above-mentioned principles are considered the most valuable accomplishment of the Group, therefore each of the entities of the Group strives to follow them on a continuous basis irrespective of the conditions in the environment. In 2008 Stalprofil S.A. Group demonstrated its maturity and ability to adapt flexibly to the market reality, as well as an ability to take countermeasures in the conditions of fluctuating market situation. I am convinced that the experiences of 2008 and the investments made in this period, also in the field of acquisitions, will strengthen our Group and make it even more effective in market competition in the future. Management Board President, General Director of Stalprofil S.A. Jerzy Bernhard

5 WŁADZE SPÓŁKI COMPANY`S GOVERNING BODIES ZARZĄD MANAGEMENT BOARD Henryk Orczykowski Jerzy Bernhard Zdzisław Mendelak Sylwia Potocka-Lewicka Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Vice-President of the Management Board Development Director Prezes Zarządu Dyrektor Generalny President of the Management Board General Director Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy Vice-President of the Management Board Director of Sales Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Vice-President of the Management Board Financial Director

6 RADA NADZORCZA SUPERVISORY BOARD Marcin Gamrot Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Tomasz Ślęzak Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Gaetan Stiers Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jerzy Goinski Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jarosław Kuna Członek Rady Nadzorczej Member of Supervisory Board Jacek Zub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vice-President of Supervisory Board Jerzy Podsiadło Przewodniczący Rady Nadzorczej President of Supervisory Board

7 Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Percentage of votes at the General Meeting Procentowy udział w kapitale zakładowym Percentage initial capital share 32,68% 31,48% 25,12% 17,92% 19,70% 7,54% 22,50% 43,06% ArcelorMittal Poland S.A. ArcelorMittal Poland S.A. MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. Pozostali akcjonariusze Other shareholders Pozostali akcjonariusze Other shareholders AKCJONARIAT Shareholders Poziom zaangażowania głównych akcjonariuszy w walory spółki The number of securities held by the major shareholders has rema- pozostaje niezmienny od ponad ośmiu lat. Stabilny akcjonariat jest ined unchanged for over eight years. Stable shareholding is the mocną stroną Stalprofilu, gdyż zapewnia on ciągłość zarządzania strong point of Stalprofil since it ensures continuity of management i konsekwentną realizację długoterminowej strategii. Największym ak- and consistent implementation of long-term strategy. ArcelorMittal cjonariuszem Stalprofilu pozostaje koncern ArcelorMittal Poland S.A., Poland S.A., the biggest steel producer in Poland and the main sup- największy producent stali w Polsce i jednocześnie główny dostawca plier of Stalprofil, still remains the biggest shareholder in the compa- spółki. W gronie największych akcjonariuszy Stalprofilu znajdują się tak- ny. The group of main shareholders also includes two trade union że dwie organizacje związkowe tego koncernu MZZ Pracowników organizations of ArcelorMittal Poland MZZ Pracowników Arcelor- ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza oraz MOZ NSZZ Solidarność Mittal Mittal Dąbrowa Górnicza and MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Steel Poland S.A. traktujące posiadane akcje jako długoterminową Poland S.A. which treat their shares as a long-term financial in- inwestycję finansową. Pozostali akcjonariusze to giełdowi inwestorzy vestment. Other shareholders are individual traders and institutional indywidualni oraz inwestorzy instytucjonalni reprezentujący głównie investors representing mainly investment and pension funds. Minor fundusze inwestycyjne i emerytalne. Łącznie do tego rozproszonego shareholders hold in total 43% of shares in the initial capital, and akcjonariatu należy około 43% kapitału zakładowego oraz około 23% approx. 23% of votes at the General Meeting. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Główni Akcjonariusze Stalprofil S.A. Main Shareholders of Stalprofil S.A ArcelorMittal Poland S.A. MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland S.A. Pozostali akcjonariusze Other shareholders Liczba akcji Number of shares Liczba głosów na WZ Number of votes for General Meeting

8 STALPROFIL NA GIEŁDZIE STALPROFIL ON THE STOCK EXCHANGE Year 2008 at Warsaw Stock Exchange faced a dramatic decline made even worse by the global financial crisis. Drop in the value of shares had impact on Stalprofil securities as well. Since December 2007 the value of Stalprofil shares dropped by approx. 65% to the level of PLN 6,65 recorded at the end of December Still the rate of return on investment in Stalprofil shares for investors who participated in the first public offering remains at over 600% over the period of eight years. Drop in the stock valuation of the company was the result of unfavorable signals from the Company s environment on drop in prices of raw materials, and consequently a drop in the prices of steel products as a response to the global financial crisis in the second half of At the end of 2008, the capitalization of Stalprofil exceeded PLN 116 million whereas a year before it was at the level of PLN 329 million. Such a significant drop in the Company s stock evaluation was the result of a decline in the market and the fact that the steel sector, Kurs akcji Stalprofil S.A. oraz indeks WIG (od dnia do r.) Share price of Stalprofil S.A. and WIG index (from 1 January 2008 to 31 December 2008) % 30% WIG WIG ,5 pkt STF 18,80 zł ,6 pkt. 6,65 zł 20% 10% STF gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 09 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Rok 2008 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upłynął pod znakiem głębokiej bessy, spotęgowanej dodatkowo przez globalny kryzys finansowy. Spadki kursów akcji nie ominęły również walorów Stalprofilu. Od końca grudnia 2007 wartość akcji Stalprofilu obniżyła się o ok. 65% do poziomu 6,65 zł na koniec grudnia Mimo to stopa zwrotu z inwestycji w akcje Stalprofilu dla inwestorów, którzy uczestniczyli w pierwszej ofercie publicznej spółki, wynosi nadal ponad 600% w skali 8 lat. Spadek giełdowej wyceny firmy był efektem płynących z otoczenia Spółki niekorzystnych informacji związanych ze spadkiem cen surowców, a co za tym idzie wyrobów hutniczych, w reakcji na eskalację globalnego kryzysu finansowego w II połowie 2008 roku. Na koniec 2008 roku kapitalizacja Stalprofilu osiągnęła ponad 116 mln zł, gdy jeszcze rok wcześniej kształtowała się na poziomie 329 mln zł. Tak znaczny spadek giełdowej wyceny Spółki związany był z głęboką bessą trwającą na rynkach finansowych oraz niekorzystnym postrzeganiem przez inwestorów branży stalowej, która wyjątkowo dotkliwie odczuła skutki ogólnoświatowej recesji. Na przyzwoitym poziomie była natomiast płynność obrotu akcjami Spółki, która poprawiła się po dokonanym w roku 2005 splicie. Stalprofil jako spółka giełdowa ustawicznie dąży do pełnej transparentności i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, funkcjonując w oparciu o kodeks Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W działalność biznesową Spółki wpisane są wysokie standardy komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, co zwiększa zaufanie do spółki oraz czyni atrakcyjnymi jej walory dla inwestorów. which was hit by the global recession particularly hard, was negatively perceived by investors. However, the liquidity, which has improved following the split made in 2005, was at a satisfactory level. Stalprofil, being a listed company, pursues full transparency and follows corporate governance based on the code Good practices of companies listed on a stock exchange. Company s business activity is based on high standards of communication with capital market players which makes it more trustworthy and its securities are more attractive for investors.

9

10 GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP

11 GRUPA KAPITAŁOWA STALPROFIL S.A. W PIGUŁCE STALPROFIL S.A.CAPITAL GROUP IN SHORT Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące Grupę Stalprofil S.A Basic economic indicators characterizing the Stalprofil S.A. Group Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Cash revenue on sales (in thousand PLN) 12 w tym: sprzedaż eksportowa (w tys. zł) Including: export sales (in thousand PLN) Zysk z działalności operacyjnej (w tys. zł) Profit from operating activities (in thousand PLN) Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. zł) Net profit concerning shareholders of the controlling company (in thousand PLN) Aktywa (w tys. zł) Assets (in thousand PLN) Rentowność aktywów (ROA) 3,6% 7,3% Return on assets (ROA) Kapitał własny, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. zł) Equity possessed by shareholders of controlling company (in thousand PLN) Rentowność kapitałów własnych (ROE) 7,1% 14,4% Return on equity (ROE) Zatrudnienie (w osobach) Employment (in persons) Przychody ze sprzedaży na zatrudnionego (w tys. zł) Cash revenue on sales per employed person (in thousand PLN) Zysk na zatrudnionego (w tys. zł) 26,9 62,5 Profit per employed person (in thousand PLN) Cena akcji Stalprofil S.A. na dzień / (w zł) 6,65 18,80 Stalprofil S.A. share price as of / (in PLN) Kapitalizacja Stalprofil S.A. na dzień / (w tys. zł) Capitalization of Stalprofil S.A. as of / (in thousand PLN)

12 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. OBJECTS OF STALPROFIL S.A. CAPITAL GROUP ACTIVITY W skład Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na dzień wchodził podmiot dominujący Stalprofil S.A. oraz trzy spółki zależne: Izostal S.A., ZRUG Zabrze Sp. z o.o. i KOLB Sp. z o.o. W ramach Grupy wyodrębniono dwa branżowe segmenty działalności: Handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym. Działalność handlowa w obrębie branży hutniczej realizowana jest głównie przez Stalprofil S.A. Wykonawstwo konstrukcji stalowych, łącznie z przetwórstwem stali, jest domeną KOLB Sp. z o.o. Działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Obejmuje ona produkcję izolacji antykorozyjnej rur stalowych oraz rur z tworzyw sztucznych wytwarzanych przez Izostal S.A., a także usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych wykonywane przez ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Największy udział w obrotach Grupy posiada segment stalowy reprezentowany głównie przez Stalprofil S.A., który dystrybuuje wyroby hutnicze poprzez dwa nowoczesne składy handlowe, należące do największych w Polsce. Ich zasięg działania pozwala efektywnie obsłużyć odbiorców z całej Europy. Na koniec 2008 roku na składach handlowych Stalprofilu znajdowały się zapasy wyrobów hutniczych o łącznej wartości prawie 100 mln zł. Bogata oferta towarowa, duże zdolności przeładunkowe, usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych w ramach centrum serwisowego oraz wysokie standardy obsługi klienta, zgodne z normami ISO, stanowią o przewadze konkurencyjnej spółki na rynku. Od początku 2008 roku Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. poprzez nowy podmiot zależny KOLB Sp. z o.o. rozszerzyła spektrum działalności segmentu stalowego o usługi świadczone na perspektywicznym rynku konstrukcji stalowych. Głównym przedstawicielem drugiego segmentu Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., związanego z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów, jest Izostal S.A., który zajmuje się produkcją izolacji antykorozyjnej rur stalowych oraz produkcją rur PE. Izostal dynamicznie zwiększa sprzedaż, a jego potencjał produkcyjny znacznie wzrośnie dzięki realizowanym obecnie inwestycjom w budowę nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnej, w którym do końca 2009 roku zostaną zainstalowane dwie linie produkcyjne do izolowania rur od wewnątrz i od zewnątrz. Działalność ZRUG Zabrze Sp. z o.o., zajmującego się wykonawstwem sieci przesyłowych, jest zbieżna z działalnością Izostalu. ZRUG Zabrze również dynamicznie zwiększa wyniki sprzedaży i inwestuje w swój rozwój, wzmacniając segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Działalność spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.jest komplementarna względem podmiotu dominującego i stanowi swoiste antidotum na wahania koniunktury w branży stalowej. As on December 31, 2008 Stalprofil S.A. Group comprised the parent entity Stalprofil S.A. and three subsidiaries: Izostal S.A., ZRUG Zabrze Sp. z o.o. and KOLB Sp. z o.o. Two segments of activity were distinguished within the Group: Sales, processing and services in steel market. Sales activity in steel sector is performed mainly by Stalprofil S.A. Production of steel structures and steel processing are a domain of KOLB Sp. z o.o. Activity related to the infrastructure of transmission networks for gas and other utilities which involves the production of anti-corrosion insulation for steel pipes and plastic pipes manufactured by Izostal S.A., as well as construction and assembly services for transmission networks provided by ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Steel segment, represented mainly by Stalprofil S.A., has the biggest share in the Group s turnover. Stalprofil S.A. distributes steel products through two modern commercial warehouses being one of the biggest in Poland. Their coverage makes it possible to effectively handle customers in entire Europe. Total value of steel products on stock in Stalprofil commercial warehouses at the end of 2008 amounted to almost PLN 100 million. Wide products offer, high reloading capacity, services involving pre-treatment of steel products in the service center and high standards of customer service in line with ISO standards give the company a competitive advantage in the market. At the beginning of 2008 Stalprofil S.A. Group, through its new subsidiary KOLB Sp. z o.o., extended the activity of the steel segment with services rendered in the prospective steel constructions market. Izostal S.A. is the main representative of the second segment of Stalprofil S.A. Group, related to the infrastructure of transmission networks for gas and other utilities. Izostal S.A. produces anticorrosion insulation of steel pipes and manufactures PE pipes. Izostal increases sales dynamically, and its production capacity will grow significantly thanks to on-going investments involving construction of a modern Anticorrosion Insulation Center, where two production lines for internal and external insulation of pipes will be installed by the end of The activity run by ZRUG Zabrze Sp. z o.o. which produces transmission networks, is complementary to the activity of Izostal. ZRUG Zabrze also dynamically increases its sales result and invests in its development by strengthening the sector of infrastructure of transmission networks for gas and other utilities. The activity of subsidiaries belonging to Stalprofil S.A. Group is complementary to the parent entity and is an antidote to changes of steel sector situation. 13

13 Akcjonariat Izostal S.A. shareholders Izostal S.A. Akcjonariusz Shareholder Liczba akcji/liczba głosów Number of shares/number of votes Udział w kapitale zakładowym Share in the initial capital Stalprofil S.A ,2% PGNiG S.A ,6% Pozostali ,2% RAZEM ,00% ZARZĄD Izostal S.A. MANAGEMENT BOARD Izostal S.A. 14 Marek Mazurek Władysław Mrzygłód Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Vice-Chairman of the Management Board Financial Manager Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Chairman of the Management Board Managing Director Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy Vice-Chairman of the Management Board Commercial Manager

14 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Izostal S.A. z siedzibą w Zawadzkiem stał się częścią Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2005 r. Stalprofil posiada 93,2% jego akcji. BASIC INFORMATION on the COMPANY Izostal S.A., seated in Zawadzkie, became part of Stalprofil S.A. Group in Stalprofil holds 93.2% shares in this company. Izostal jest firmą produkcyjno-handlową, działającą na krajowym i zagranicznym rynku dóbr inwestycyjnych od blisko 15 lat. Specjalizuje się w produkcji i dostawach najbardziej zaawansowanych technologicznie zewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów przesyłowych gazu i innych mediów. W krótkim okresie swojej działalności firma osiągnęła pozycję jednego z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zdobyła również miano uznanego dostawcy rur dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. Izostal jest liderem na polskim rynku w zakresie wykonywania izolacji rur przewodowych o średnicy od 21,3 do 711 mm. Spółka, lokując około 27% swojej sprzedaży poza granicami Polski, dąży także do rozszerzenia swoich wpływów na rynkach Unii Europejskiej. Dla kompleksowej obsługi klientów Izostal zajmuje się również produkcją rur polietylenowych, dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej. Izostal zapewnia najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, której potwierdzeniem są uzyskane i otrzymane certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez polskie i zagraniczne jednostki certyfikujące. Spółka wdrożyła i stosuje w pełnym zakresie swej działalności System Zarządzania Jakością, czego dowodem jest otrzymany certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000, wydany przez Bureau Veritas Quality International. Izostal is a production and commercial company which has operated on the domestic and foreign markets of investment goods for almost 15 years, and specializes in the production and supply of state-of-art external anticorrosion insulation for steel pipes used mainly for the construction of transmission pipelines for gas and other utilities. During its short operation the company has already become one of the leading suppliers of pipes for the gas sector in Poland and other countries of the Central and Eastern Europe. It has also become a renowned supplier of pipes for the fuel and heat industries, as well as for water and sewage pipelines and other purposes. Izostal is the leading company in Poland which provides insulation of transmission pipes of the diameter ranging from 21.3 to 711 mm. Approx. 27% of the Company s sale transactions are made with foreign entities as the Company attempts to increase its share on EU markets. In order to offer its customers comprehensive services, Izostal also produces polyethylene pipes, distributes steel pipes, steel products and steel fittings. Izostal guarantees the highest quality of products and services offered as evidenced by awarded certificates and technical approvals issued by Polish and foreign certification institutions. The company has implemented and functions in line with the Quality Management System as confirmed by the received ISO 9001:2000 com- 15 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące IZOSTAL S.A Basic economic indicators characterizing the IZOSTAL S.A. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Cash revenue on sales (in thousand PLN) Zysk z działalności operacyjnej (w tys. zł) Profit from operating activities (in thousand PLN) Zysk netto (w tys. zł) Net profit (in thousand PLN) Kapitał własny (w tys. zł) Equity possessed (in thousand PLN) Zatrudnienie (w osobach) Employment (in persons)

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

2013 raport roczny. annual report

2013 raport roczny. annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 str. 4 List Prezesa Zarządu str. 10 Informacja głównego ekonomisty banku str. 18 Władze banku str. 19 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo