PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel fax., wew Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra etap II (Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra etap III (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej) Rodzaj Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opracowała: Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Instalacje mechaniczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Mgr inż. Jolanta Mucha Upr MAP/0141/PWOS/07 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: Część I CZĘŚĆ OPISOWA Część II CZĘŚĆ INFORMACYJNA Część III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Data opracowania: listopad

2 Spis zawartości I. CZĘŚĆ OPISOWA A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 2.3. Charakterystyka systemu kanalizacji B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3. Projektowanie 3.1 Zakres dokumentacji projektowej 3.2 Format opracowań 3.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych, budowlano-konstrukcyjnych 4.1. Ogólne wymagania projektowe 4.2. Wymagania dotyczące sieci kanalizacyjnej 4.3. Wymagania dotyczące obiektów technologicznych sieci kanalizacyjnej pompownie ścieków 4.4. Wymagania technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków 4.5. Wymagania inne niż technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków 4.6. Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i zagospodarowania rozbudowy oczyszczalni ścieków 4.7. Wyposażenie techniczne zakup urządzeń 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 5.1 Część ogólna 5.2 Informacja o terenie budowy 5.3 Materiały i urządzenia 5.4 Sprzęt 5.5 Transport 5.6 Wykonanie robót budowlanych 5.7 Kontrola jakości robót 5.8 Odbiór robót 5.9 Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 5.10 Przepisy związane 6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 6.1. Roboty geodezyjno kartograficzne 6.2. Rozbiórki 6.3. Roboty ziemne 6.4. Roboty montażowe sieci i uzbrojenia 6.5. Roboty betonowe i żelbetowe 6.6. Roboty montażowe konstrukcji stalowych 6.7. Roboty montażowe konstrukcji drewnianych 6.8. Roboty montażowe prefabrykowanych elementów, żelbetowych 6.9. Roboty izolacyjne Roboty murowe Roboty instalacyjne, sanitarne Roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej Roboty wykończeniowe Roboty montażowe instalacji technologicznych 2

3 6.15. Roboty montażowe urządzeń technologicznych i przeprowadzenie rozruchu Roboty elektryczne i akp Roboty drogowe Roboty związane z rekultywacją terenu i zieleni II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 2.2 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 - Lokalizacja obszarów do skanalizowania orientacja 1: Załącznik nr 2 Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków 3

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Dobra etap II (Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) Zadanie planowane do realizacji w latach ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Działanie 7.1 Gospodarka wodno ściekowa. Zakres obejmuje kolektory G, H, J w miejscowościach Dobra i Jurków oraz rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków. Szczegółowy opis pierwszego zadania inwestycyjnego: a) Kolektor sanitarny G od osiedla Wątory w Dobrej do osiedla Pulkówka w Jurkowie obejmujący osiedla: Wątory, Palkije i Flisary w Dobrej oraz Suchany,Trzópki Ślagi, Szerszenie i Pulkówka w Jurkowie: Planowanie podłączenie około 103 budynki, przewidywana długość sieci kanalizacyjnej około: mb. b) Kolektor sanitarny H w Dobrej obejmujący osiedla Morgi, Podedwór, Nad Stacją, Pod Dział, Plaskonie, Palki. Planowane podłączenie około 62 budynki, przewidywana długość sieci kanalizacyjnej około: 5500 mb. Rozbudowa wodociągu oś Podedwór - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 90 mm o długości 350mb celem podłączenia 3 budynków mieszkalnych. c) Kolektor sanitarny J w Jurkowie obejmujący teren od granicy z miejscowością Dobra do Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie ( podłączenie szkoły 305 dzieci). długość sieci kanalizacyjnej: 1300 mb. Kolektory boczny kolektora J w Jurkowie Planowane podłączenie około 71 budynków. Przewidywana długość kolektora: około 5500 mb Rozbudowa kanalizacji obejmie łącznie około: 237 budynków, oraz około 20,3 km sieci kanalizacyjnej. Inwestor przewiduje w ramach skanalizowania realizację co najmniej 1-ej pompowni sieciowej. d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrej po rozbudowie: Q śrd = 664,0m 3 /d, Ł=378,7kgO 2 /d 1.2. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Dobra etap III Zadanie planowane do realizacji po zakończeniu II etapu rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji, przy udziale środków pomocowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lub innych dostępnych środków pomocowych). Zakres obejmuje kolektor boczny kolektora J, kolektory K, L, i M w Dobrej, Jurkowie i Porąbce. Szczegółowy opis drugiego zadania inwestycyjnego: a) Kolektor sanitarny I w Dobrej obejmujący osiedla Myconie, Kutry, Ćwiesie, Chalcarze, Biernaty, Chochoły, Rybki, Drożdże, Noworolniki. 4

5 Planowane podłączenie około 104 budynki, przewidywana długość sieci kanalizacyjnej: około 9200 mb. b) Kolektor sanitarny K w Jurkowie do osiedla Potok wzdłuż rzeki Łososina do osiedla Krawce oraz osiedle Gdowicze i Wróblówka: około 124 budynków około mb, ( w tym główny kolektor do podłączenia w przyszłości mieszkańców wsi Chyszówki, Półrzeczki oraz Wilczyc) c) Kolektor sanitarny L od drogi na Stację PKP do Porąbki nad tory kolejowe do szkoły: około 59 budynków przewidywana długość około 5000 mb Druga strona potoku Porąbki od osiedla Butorówka w kierunku Dobrej z drugą stroną Górki Plebańskiej: około 50 budynków przewidywana długość około 6000 mb d) Kolektor sanitarny M w Jurkowie obejmujący teren osiedli : Siciarze: około 25 budynków oraz Chyszówki osiedla Tracze i Smolenie, Suchanki, Michałki 32 budynki: około 5500 mb. Podłączenie do osiedla Gdowicze, ( w tym główny kolektor do podłączenia w przyszłości mieszkańców wsi Półrzeczeki oraz Wilczyc) Razem : około 36,2 km sieci kanalizacyjnej, oraz około 394 szt. budynków. Inwestor przewiduje w ramach skanalizowania realizację co najmniej 1-ej pompowni sieciowej. W ramach kontraktu wykonawca zaprojektuje i wykona niezbędne dla funkcjonowania sieci kanalizacyjnej obiekty takie jak pompownie ścieków. Zakres zadania obejmuje również zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacyjne przyłączy kanalizacyjnych bez ich realizacji. Przy czym przyłącza kanalizacyjne należy rozumieć jako odcinki przewodu od lica podłączanego budynku do granicy działki podłączanego obiektu. Pozostałe odcinki projektowanych przewodów należy klasyfikować jako sieć. Zamówienie obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlanego a następnie wykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz obiektami towarzyszącymi (pompownie ścieków wraz z infrastrukturą przyłącza enn, ogrodzenia, drogi dojazdowe) niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania sieci. - sporządzenie projektu budowlanego przyłączy kanalizacyjnych,(zbiorczego) - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej osiedla Podedwór. - sporządzenie projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza: enn, gaz, droga dojazdowa, inne wynikłe z zakresu PFU lub bezpośrednio z prac projektowych) - uzyskanie niezbędnych opinii do projektu, dysponowania terenem do celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci w formie porozumień z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości (porozumienia z załącznikami graficznymi z obrazującymi projektowane trasy na działce stanowiącej przedmiot porozumienia), opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Uwaga: Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz - obsługę geodezyjną, - projekty organizacji ruchu 5

6 - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów, - dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów, - dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie - wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji wykonanych obiektów budowlanych - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na użytkowanie itp., - inwentaryzację powykonawczą, - wykonanie tablic informacyjnych 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Położenie geograficzne i administracyjne Gmina Dobra położona jest w powiecie limanowskim, województwo małopolskie. Przeważająca część powierzchni Gminy Dobra leży na terenie Beskidu Wyspowego. Jest to obszar górzysty, cechujący się charakterystycznym kształtem wznoszących się wyspowo szczytów. Do najwyższych szczytów Gminy Dobra należą: Mogielica (1171), Śnieżnica (1007), Ćwlin (1071) i Łopień (951). Nieodłącznym elementem rzeźby terenu są liczne doliny potoków, parowy i niecki rozcinające stoki i zbocza górskie. Wody powierzchniowe na terenie Gminy reprezentowane są przez potoki: Łososinę, Stradomkę i Chyszówkę oraz inne mniejsze potoki. Gmina Dobra nie posiada surowców mineralnych, które mogłyby zasadniczo wpłynąć na rozwój przemysłu na tym terenie. Występują tutaj tylko złoża piaskowca, wydobywanego w niewielkim kamieniołomie nie na skalę przemysłową w miejscowości Porąbka Charakterystyka systemu kanalizacji Na terenie objętym projektem sieci brak jest kanalizacji a mieszkańcy posiadają zbiorniki wybieralne na nieczystości B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3. Projektowanie 3.1. Zakres dokumentacji projektowej W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania: Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133). 6

7 Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r., oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości cech z określeniem kategorii geotechnicznej. Projekt koncepcyjny Projekt budowlany Projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną Instrukcję rozruchu projektowanych obiektów sieciowych i oczyszczalni ścieków, Instrukcję obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi przepisami projektowanych obiektów sieciowych i oczyszczalni ścieków 3.2. Format opracowań Dokumentacja w formie papierowej Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków przed wykonaniem projektu budowlanego w ilości 3egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej może być opracowany na mapach roboczych (bez klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali 1:2000 zakupionych przez Wykonawcę w ośrodku dokumentacji geodezyjnej w Limanowej. Projekt koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową w formie ogólnej w stopniu szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności proponowanych robót (rozwiązań technicznych) z założeniami PFU. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą uzgodnione. Klauzula Zamawiającego uzgodnione upoważnia Wykonawcę do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego. Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego obowiązuje Wykonawcę procedura jak przy projekcie koncepcyjnym tj. złożenie 3 egz. projektu do Zamawiającego celem zatwierdzenia projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą uzgodnione co uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę Wykonawca składa 4egz. dokumentacji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym w tym 1 egz. zatwierdzony przez Zamawiającego oddany z klauzulą uzgodniony. Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekty wykonawcze i inne opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. Ilość ezg. składane do zatwierdzenia 3. Niedopuszczalna jest realizacja jakichkolwiek robót bez zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej. Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format znormalizowany A4 i jego wielokrotność oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Poszczególne strony powinny być ponumerowane a dokumentacja powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji (zgodnej z nazwą w studium wykonalności lub nazwą w memorandum finansowym), inwestora, jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi. Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim Dokumentacja w formie elektronicznej 7

8 Każda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego powinna być dostarczona przez Wykonawcę w wersji elektronicznej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: Rysunki, schematy, diagramy format pdf. i dwg. Opisy, zestawienia, specyfikacje format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel Harmonogramy format obsługiwany przez aplikację MS Project Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych w ilości 2kpl. Wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy Wymagania podstawowe Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym (projekt koncepcyjny). Zamawiający ma prawo bieżącej kontroli postępu prac projektowych na każdym etapie Projekt budowlany Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U nr 156 poz z późn. zmianami) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej, zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót w sposób uszczegółowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza się wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany będzie zawierał elementy projektu wykonawczego a w szczególności przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu i klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 8

9 Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 5 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 2-ch egzemplarzach w formie elektronicznej. Instrukcja obsługi, eksploatacji bhp i p.poż Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji bhp i p.poż zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów dla projektowanych obiektów w 3-ch egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Nadzory autorskie Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora lub Zamawiającego. Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Kwotę Umowną Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Przekroczenia i pomniejszenia na warunkach zawartych w umowie poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów inwestycji. W pkt. 4 podano wymagania w zakresie minimalnych kubatur zbiorników technologicznych i wymagania w zakresie parametrów techniczno-technologicznych projektowanej rozbudowy oczyszczalnia ścieków, które Wykonawca musi spełnić. 4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych, budowlanokonstrukcyjnych 4.1 Ogólne wymagania projektowe Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU Wymagania ogólne. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same rozwiązania maja być sprawdzone oraz najwyższej jakości. 4.2 Wymagania dotyczące sieci kanalizacyjnej Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować a następnie wykonać z rur: - sieć grawitacyjna rury PVC lite co najmniej SN8 o średnicach 200mm, 250mm lub 300mm dla kanałów głównych i bocznych zbierających ścieki z min 2-ch domów i min 160mm dla odcinków sieci zbierających ścieki z 1 domu, Uwaga: średnica kanałów powinna być dobrana na przepływ maksymalny dla docelowej ilości scieków, tj. z całej przyszłej zlewni obsługiwanej przez projektowany kanał. Dane dotyczące docelowej ilości domów przewidzianych do skanalizowania określi Wykonawca na podstawie MPZP. 9

10 - sieć tłoczna rury warstwowe PE100 SDR17 o średnicach o jedną dymensję większych od przelotu dobranej pompy. W miejscach podłączeń i zmian kierunków przewody kanalizacji grawitacyjnej uzbroić należy w studnie tworzywowe o średnicach: - 425mm na odcinkach sieci prowadzących ścieki z 1 budynku - 600mm - dla połączeń i zmian kierunków kanałów głównych i bocznych mm dla połączeń kanałów głównych z bocznymi prowadzącymi ścieki co najmniej z 5- ciu domów, oraz na trasie sieci tak aby odległość pomiędzy studniami 1000mm była nie większa jak 300m Wszystkie studnie wyposażyć we włazy żeliwne: - klasy D dla studni zaprojektowanych w parkingach, drogach niezależnie od kategorii ruchu i poboczach - klasy B dla studni prowadzonych w pozostałych terenach Dodatkowo dla studni prowadzonych w nawierzchniach parkingów i dróg stosować pierścienie odciążające. Na trasie rurociągów tłocznych przy długości powyżej 200m zaprojektować i wykonać studnie rewizyjne z armaturą umożliwiającą spust i płukanie projektowanej sieci. Studnie umożliwiającą spust i odpowietrzenie sieci zaprojektować i wykonać również na rurociągach tłocznych w przypadku gdy przewód tłoczny prowadzony jest z przeciw spadkami. W studniach tych zaprojektować w zależności od układu hydraulicznego rurociągu zawory odpowietrzające lub spustowe. Stosować studnie tworzywowe o średnicy 1,0m. Wszystkie przewody zarówno grawitacyjne jak i tłoczne układać poniżej warstwy przemarzania gruntu a w przypadku gdy nie jest to możliwe przewód kanalizacyjny ocieplić warstwą keramzytu o dobranej przez projektanta miąższości. Przekroczenia poprzeczne dróg publicznych asfaltowych niezależnie od kategorii ruchu wykonać metodą przewiertu lub przecisku przy zastosowaniu rur ochronnych z trójwarstwowych PE-HD. Przekroczenia wykonywać na warunkach administratorów dróg. Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadzać na płozach a końcówki rur zabezpieczyć manszetami termokurczliwymi z wykorzystaniem opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. W przypadku konieczności realizacji sieci w pasach dróg, drogi te należy odbudować w następujący sposób: - drogi prywatne i gminne, tłuczniowe lub ziemne - na całej szerokości drogi nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa o miąższości 30cm - drogi prywatne lub gminne asfaltowe w pasie robót podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa oraz warstwa wiążąca, na całej szerokości drogi warstwa ścieralna, kategoria ruchu KR1 dla dróg dojazdowych i KR2 dla dróg głównych - drogi asfaltowe pozostałe, na warunkach administratorów - inne nawierzchnie kostka, beton odbudowa z materiałów pełnowartościowych Wszystkie wykopy prowadzone w poboczach, parkingach drogach zasypywać pospółką z zagęszczeniem do wysokości podbudowy. Zabezpieczenia przewodów istniejących tp, enn, gaz na warunkach administratorów. Ze względu na obszar Natura 2000 w zakresie PLH Łososina związany z ochroną rzeki Łososina przekroczenia przez rzekę Łososinę należy wykonywać bezwykopowo, pozostałe przekroczenia na warunkach administratorów cieków. 4.3 Wymagania dotyczące obiektów technologicznych sieci kanalizacyjnej pompownie ścieków Projektowane pompownie ścieków powinny być zaprojektowane i wykonane w formie prefabrykowanych podziemnych studni o przekroju owalnym i średnicy min 1,5m. Materiał 10

11 zbiorników prefabrykowane elementy żelbetowe (beton B45) lub polimerobetonowe. Przed pompowniami na kanałach dopływowych zamontować należy zasuwy kanałowe a w zbiornikach pompowni poza wyposażeniem technologicznym pomosty ruchome wraz z drabinką ze stali nierdzewnej. Ze stali nierdzewnej wykonane powinny być również włazy dostosowane do wymiarów pomp oraz rury wywiewne. Wyciąganie i opuszczanie pomp wyłącznie z poziomu płyty stropowej pompowni. Zbiorniki izolować bitumicznie od strony zewnętrznej, przy czym w przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej stosować izolację grubopowłokową tzw. ciężką. Zbiorniki pompowni w zależności od potrzeb wyposażyć w balasty zabezpieczające je przed wyporem. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogi dojazdowe o szerokości min 3,5m o nawierzchni z kostki betonowej szarej lub nawierzchni asfaltobetonu jak dla dróg o kategorii ruchu KR1 Wymagania co do zasilań rezerwowych pompowni agregatów prądotwórczych podano w pkt Obiekt pompowni należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym na podmurówce. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej bramkę o szerokości 1,0m. W granicach ogrodzenia teren pompowni wyłożyć płytami betonowymi ażurowymi na 15cm podbudowie z pospółki. Teren pompowni wyposażyć w 1 lampę typu parkowego załączaną czujnikiem zmierzchowym. Wyposażenie technologiczne pompowni i warunki jakie należy spełnić dla tych obiektów: - co najmniej 2 pompy o wydajności każdej 100% przepływu maksymalnego godzinowego w dobie maksymalnej, pompy zatapialne, wykonanie: żeliwne, standardowe - medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40 C; instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach rurowych. Wirnik: półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pomp z rozdrabniaczami - minimalny prześwit pomp 65mm - minimalna wydajność pompowni 4l/s - w pompowni orurowanie ze stali nierdzewnej oraz armatura, zawory kulowe i zasuwy nożowe, połączenia armatury rozłączne, kołnierzowe. - prowadnice rurowe oraz łańcuchy do wyciągania pomp stal nierdzewna, - na wyposażeniu pompowni trójnóg do wyciągania pomp przenośny lub rama stalowa z przenośną wciągarką linową Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza prowadnic linowych do wyciągania pomp. - sterowanie pompowni automatyczne w zależności od poziomu ścieków w pompowni oparciu o sterownik programowalny, w pompowni min 5 poziomów, poziom sucho-biegu, poziom minimum, poziom maksymalny 1, poziom maksymalny 2, poziom awaryjny; minimalny jednostkowy czas pracy pompy 4 minuty - ogólny układ zasilania i sterowania pompowni, zasilanie na warunkach ENION SA Rejon Energetyczny Limanowa, szafa sterownicza pompowni wyposażona w: sterownicę przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych o rozruchu bezpośrednim lub pośrednim w zależności od przyjętego w projekcie wyposażenia technologicznego, sterownica wykonana w obudowie o stopniu IP66, z włókna poliestrowego. obudowa wyposażona w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamocowany będzie sterownik PLC z panelem operatorskim, przełącznik główny oraz gniazdo serwisowe; sterowanie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za pomocą sygnalizatorów poziomu typu MAC3. Wyposażenie podstawowe sterownicy: obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, 11

12 Wyłącznik zasilania 3x230/400V i przełącznik agregat - sieć, gniazdo do podłączenia agregatu, zabezpieczenia przeciwzwarciowe silników pomp, zabezpieczenia przeciążeniowe silników pomp, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, kontrola symetrii zasilania, mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu, przełącznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika), ręczne sterowanie miejscowe, Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, gniazdo serwisowe 230V 2P+Z, grzałka z termostatem, licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik, przetworniki pomiaru prądu z transmisją danych przez sieć GSM/GPRS, sygnalizator optyczny awarii, sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków, system zdalnego monitoringu SPR-GPRS, pływakowe sygnalizatory poziomu - zarówno bramka wejściowa, właz pompowni jaki i szafka sterownicza powinny posiadać czujniki otwarcia z powiadomieniem do użytkownika poprzez system monitoringu. W ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym kontraktem Wykonawca wykona system przekazu, wizualizacji i rejestracji sygnałów o awarii oraz parametrów pracy poszczególnych projektowanych pompowni. Monitorowanie odbywać się ma w oparciu o modemy GSM/GPRS telefonii komórkowej. Punktem centralnym systemu, do którego przekazywane mają być dane będzie dostarczone przez Wykonawcę stanowisko operatorskie zlokalizowane w oczyszczalni ścieków w Dobrej. Na stanowisku operatorskim zainstalowany ma być komputer współpracujący poprzez modem z siecią telefonii GSM, z oprogramowaniem wizualizującym i archiwizującym przychodzące z poszczególnych pompowni dane. Zgromadzone w pamięci komputera dane służyć będą do sporządzania okresowych raportów wg potrzeb użytkownika. Każdej pompowni odpowiadać będzie w programie wizualizacyjnym obraz, na którym przedstawione zostaną odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjęcie itp.) oraz sygnały i parametry przekazane z pompowni. Ważne sygnały alarmowe będą rejestrowane z uwzględnieniem czasu ich wystąpienia. Operator systemu będzie mógł w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokować pracę pomp w określonej pompowni. Przekaz danych odbywać się powinien w następujących sytuacjach : - cyklicznie co określony czas ok. 5min, - w czasie wystąpienia sytuacji awaryjnej na pompowni, - otwarcia włazu zbiornika pompowni - na polecenie operatora. Przekazywane i rejestrowane będą następujące sygnały dwustanowe : - Awaria pompy P1, - Awaria pompy P2, - Blokada pompy P1, - Blokada pompy P2, - Zasilanie pompowni, - Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni, - Poziom alarmowy w pompowni. Dodatkowo przekazywane mają być (nie rejestrowane) sygnały dwustanowe : - Praca pompy P1, - Praca pompy P2, - Sterowanie AUTO/RĘCZNE pompy P1, - Sterowanie AUTO/RĘCZNE pompy P2, 12

13 - Poziom suchobiegu w pompowni. Przekazywane i rejestrowane mają być następujące parametry pompowni : - Poziom aktualny ścieków, - Prąd (wartość chwilowa) pompy P1, - Prąd (wartość chwilowa) pompy P2, - Sumaryczny czas pracy pompy P1, - Sumaryczny czas pracy pompy P2, - Dobowy czas pracy pompy P1, - Dobowy czas pracy pompy P2, - Prąd (wartość średnia) pompy P1, - Prąd (wartość średnia) pompy P2, Dodatkowo przekazywane mają być (nie rejestrowane) następujące parametry pompowni : - Dobowa ilość załączeń pompy P1, - Dobowa ilość załączeń pompy P2, - Dobowy, maksymalny poziom ścieków, - Dobowy, minimalny poziom ścieków, - Nastawiony poziom START 1, - Nastawiony poziom START 2, - Nastawiony poziom STOP Wymagania technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków Wykonawca ma zaprojektować i zrealizować rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrej. Parametry oczyszczalni w Dobrej po rozbudowie: - wydajność średniodobowa 664,0m 3 /d - ładunek BZT 5 w ściekach surowych 378.7kg/d Uwaga: - Obecnie oczyszczalnia jest po I etapie rozbudowy, zakres rozbudowy oraz opis istniejących obiektów zgodnie z załączoną koncepcją (zał.2 do PFU). - Załączona do PFU koncepcja jest materiałem pomocniczym dla Wykonawcy, Zamawiający nie narzuca rozbudowy oczyszczalni w oparciu o koncepcję i technologię SBR, Wykonawca ma jedynie spełnić wymagania PFU w zakresie wymagań co do technologii zawartych poniżej Technologia oczyszczalni po rozbudowie Należy zaprojektować i wykonać oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ze wspomaganiem procesu technologicznego dawkowaniem PIX i PAX oraz tlenową wydzieloną stabilizacją osadu nadmiernego. Kolejno w ciągu technologicznym należy wykonać i zaprojektować następujące procesy i obiekty: - wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków - możliwość wykorzystania istniejącego sita pionowego w pompowni ścieków - pompowanie ścieków I-go stopnia- dostosowanie pompowni ścieków (pompy i armatura) do nowej wydajności, min. 2 pompy w tym każda z pomp o wydajności 100% Q hmax, możliwość pracy 2-ch pomp równocześnie - właściwe mechaniczne oczyszczanie ścieków budowa stacji sita i piaskownika, montaż sito-piaskownika z funkcją napowietrzania, wydajność urządzenia 2x Q hmax, sito i piaskownik w zabudowie kontenerowej ze stali nierdzewnej, prześwit sita 3mm, 13

14 - retencjonowanie ścieków z pompownią ścieków II-go stopnia zbiornik retencyjny żelbetowy o pojemności czynnej min 100m 3, wyposażenie mieszadło i 2 pompy o wydajności każdej Q hmax - reaktory biologiczne typu SBR, co najmniej 2 ciągi technologiczne o nominalnej długości cyklu równej 8 godzin i następujących parametrach procesowych: A= 0.1 kg/kgd, WO= 13d Wyposażenie mechaniczne reaktorów: co najmniej 2 mieszadła na 1 reaktor, dekanter z zamknięciem górnym-przegubowy, dekanter z pompą do usuwania części pływających lub - reaktory przepływowe z osadnikami wtórnymi co najmniej 2 ciągi technologiczne składające się z komór: beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej oraz co najmniej dwóch osadników lejowych o parametrach procesowych określonych dla przepływu godzinowego maksymalnego: obciążenie objętością osadu poniżej 500 l/(m 2 h), obciążenie powierzchni osadnika poniżej 1,6 m 3 / m 2 h, czas zatrzymania powyżej 4h, nachylenie ścian leja 1,7:1. Wyposażenie mechaniczne reaktorów i osadników: co najmniej 1 mieszadło na 1 komorę beztlenową i niedotlenioną, w osadnikach rury centralne i przelewy regulowane Thompsona oraz dekantery z pompą do usuwania części pływających - dezynfekcja ścieków montaż lampy UV na dopływie do stawu - wyrównanie odpływu w stawie istniejący obiekt Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza do realizacji technologii z osadnikami tzw. kieszeniowymi, - stacja dmuchaw powietrza na potrzeby oczyszczania ścieków obiekt nowy, co najmniej jedna dmuchawa na 1 reaktor + 1 dmuchawa rezerwowa, dmuchawy w osłonach dźwiękochłonnych, z przemiennikami częstotliwości, całość sterowana sondami tlenowymi - wyposażenie reaktorów w aparaturę kontrolno-sterującą niezależnie od przyjętej technologii: każdy ciąg technologiczny powinien być wyposażony co najmniej w: sondy tlenowe, sondy gęstości, przepływomierze (na recyrkulacji), mętnościomierze (na odpływach ścieków oczyszczonych) - komory stabilizacji osadu Zamawiający proponuje aby na komory stabilizacji osadu zaadaptować istniejące reaktory biologiczne, - linia odwadniania osadu Zamawiający proponuje pozostawienie istniejącej stacji odwadniania osadu z rozbudową zespołu dawkowania PEL w celu całkowitej automatyzacji dozowania polielektrolitu w formie płynnej - stacja dmuchaw dla komór stabilizacji osadu do wykorzystania istniejące pomieszczenie stacji dmuchaw, Zamawiający nie przewiduje wykorzystania istniejących dmuchaw do dalszej eksploatacji, do doboru dmuchaw powietrza należy przyjąć maksymalny czas napowietrzania w komorach stabilizacji po 12 godzin/dobę na każdą komorę, ilość dmuchaw: dmuchawa podstawowa na jedną komorę + 1 dmuchawa rezerwowa. - stacja dawkowania PIX do wykorzystania istniejący zbiornik z wymianą zespołu dawkującego dwupompowego (1 pompa rezerwowa). - stacja PAX zabudowa w pomieszczeniu nowoprojektowanym, ogrzewanym zbiornika o pojemności 4m 3 z zespołem dawkującym dwupompowym (1 pompa rezerwowa). - poletka osadowe zakup i dostawa przenośnika taśmowego do osadu o długości 5m Uwaga: - Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania istniejących sit bębnowych - wszystkie elementy stalowe takie jak: zbiorniki, obudowy, śruby, podkładki, nakrętki należy przyjąć w wykonaniu ze stali nierdzewnej - projekt rozbudowy oczyszczalni ma uwzględniać możliwość dalszej jej rozbudowy (III etap rozbudowy oczyszczalni wg koncepcji) 14

15 4.5. Wymagania inne niż technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków Rozbiórki Wszystkie istniejące obiekty obecnie nie eksploatowane oraz obiekty które po rozbudowie pozostaną bez funkcji muszą zostać wyburzone a materiał pozostały z wyburzenia posortowany i wywieziony z terenu oczyszczalni. Teren po wykonanych robotach będzie musiał być uporządkowany Budynki i obiekty istniejące roboty remontowe i związane z przebudową - pompownia ścieków stan techniczny dobry Zamawiający wymaga aby istniejącą wiatę pompowni zabudować, a pomieszczenie z tego powstałe wyposażyć w instalacje wentylacji, ogrzewania, kanalizacji i wody spełniające wymagania obowiązujących przepisów. - zblokowany obiekt technologiczny obiekt w stanie ogólnym dobrym wymaga remontu w zakresie posadzek, tynków oraz prac malarskich poza robotami technologicznymi dostosowania obiektu do nowej funkcji zgodnie z programem przewidzianym projektem Wykonawcy. Przy pozostawieniu w części parterowej prasy przebudowy wymaga instalacja odprowadzania wód nadosadowych Uwaga: Zamawiający proponuje pozostawić istniejący obiekt na obiekt przeróbki osadu ze zmianą funkcji technologicznych z komór reaktora SBR na komory stabilizacji osadu. - komora stabilizacji osadu stan techniczny zły, przeznaczona do rozbiórki - poletka osadowe stan techniczny dobry, Zamawiający wymaga zadaszenia jednego poletka osadowego, a konstrukcje dachu poletka należy połączyć z obiektem istniejącym zblokowanego obiektu technologicznego w tym wykonanie zadaszenia nad podajnikiem i kontenerem osadu, całość poletek poddać renowacji w zakresie powierzchni betonu wyprawy żywiczne (zadaszenia poletek nie wykonano w I etapie modernizacji oczyszczalni). - zbiornik ścieków dowożonych stan techniczny dobry, może pozostać bez zmian - stacja zlewna stan techniczny dobry może pozostać bez zmian - budynek obsługi stan techniczny dostateczny, budynek wymaga gruntownego remontu w zakresie: posadzek, tynków, malowania, termomodernizacji w tym wymiany okien i drzwi; ponadto część podziemna budynku wymaga wykonania izolacji poziomej i pionowej fundamentów, tynkowania, zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi poprzez wykonanie skutecznego drenażu i odprowadzenie wód zebranych drenażem poza obszar budynku. - komora kontaktowa ścieków z chlorem stan techniczny dobry, ściany żelbetowe komory poddać renowacji wyprawy żywiczne - staw biologiczny wymiana obarierowania na barierki ze stali nierdzewnej Budynki i obiekty projektowane technologia realizacji robót Konstrukcja projektowanych obiektów murowa, stropy żelbetowe lub stropodachy. Konstrukcja dachów drewniana lub stalowa, pokrycie blachą jak istniejący obiekt lub płytami warstwowymi dachowymi. Ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną, ocieplenie stropów wełną mineralną, stropodachy ocieplenie jak technologia płyt warstwowych lub wełna mineralna. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian i stropów 0,3W/m 2 K Stolarka PVC, drzwi stalowe ocieplone, współczynniki k dla stolarki i ślusarki min 1,6 W/m 2 K. Zbiorniki żelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Zbiorniki nadziemne ocieplone i pokryte tynkiem jak obiekt istniejący. Nad reaktorami, osadnikami wtórnymi zadaszenie. Pozostałe zbiorniki technologiczne kryte stropami. 15

16 Wszystkie elementy stalowe w obrębie zbiorników oraz barierki, pomosty i schody w tym poza zbiornikami konstrukcja ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stalowa dachów lub wiat stal zwykła zabezpieczona przed korozją poprzez powłoki malarskie. Gatunki stali oraz wymagania w zakresie powłok malarskich jak w PFU Wymagania pkt. 6.6 i 6.9. Materiał instalacji sanitarnych zgodnie z rozdziałem PFU pkt Ogrzewanie pomieszczeń istniejących i projektowanych z projektowanej kotłowni centralnej oczyszczalni lub kotłowni indywidualnych dla poszczególnych obiektów. Dopuszcza się inny system ogrzewania gazowego np. nagrzewnice gazowe itp. o ile Wykonawca uzasadni, że system ten jest korzystniejszy niż budowa kotłowni centralnej lub kotłowni lokalnych na poszczególne obiekty. Uwaga: W przypadku zabudowy kotła, kocioł ten powinien być kotłem kondensacyjnym Ogrodzenie Rozbudowa oczyszczalni może wymagać przebudowy odcinkowej ogrodzenia. Ewentualną przebudowę należy prowadzić w oparciu o istniejący na oczyszczalni system. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca wymienił istniejącą bramę wjazdową i bramkę na - bramę przesuwną, z automatyką o szerokości min 3,5m otwieraną i zamykaną na pilota - bramkę o szerokości 1,0m otwieraną na tzw. wideodomofon. Istniejące ogrodzenie pozostające bez zmian należy odkrzaczyć, oczyścić i pomalować Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i zagospodarowania rozbudowy oczyszczalni ścieków Droga dojazdowa Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i wykonać nową drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków. Długość drogi około 600mb, szerokość 5m. W tym nawierzchnia z asfaltobetonu o szerokości 3,5m i pobocza o szerokości 0,75m, kategoria ruchu KR2. Zaprojektować i wykonać odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Łososina. Uwaga: Zamawiający nie wyklucza konieczności podczyszczania wód opadowych przed ich odprowadzeniem do rzeki Łososina. Na terenie oczyszczalni zaprojektować i wykonać układ dróg i chodników w nawiązaniu do nowoprojektowanych obiektów i ich funkcji technologicznych. Nawierzchnia chodników i dróg kostka betonowa, wibroprasowana o wysokości 8cm, ułożona na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia. Projektowane i istniejące drogi wyposażyć w kanalizację opadową z podczyszczeniem wód opadowych i odprowadzeniem ich do rzeki Łososiny. Po wykonanych robotach: - istniejące drogi i chodniki przywrócić do stanu pierwotnego - wykonać trawniki i nowe zadrzewienia na terenach wolnych od zabudowy w granicach ogrodzenia rozbudowanej oczyszczalni Zaplecze techniczne Na terenie oczyszczalni należy zaprojektować i wykonać: - warsztat z podręcznym magazynem łącznie o powierzchni ok. 25m 2 16

17 - zadaszone, obudowane stanowisko na samochód asenizacyjny z bramą wjazdową rolowaną o wymiarach 3,0x3,5m (szerokośćxwysokość bramy), długość zabudowy samochodu 3,6m, wymiary stanowiska szerokość 3,5, wysokość 4,0m, długość stanowiska 7,5m. - zadaszone, obudowane stanowisko postojowe dla urządzenia czyszczącego sieć kanalizacyjną i przewoźnego agregatu, wymiary stanowiska 3,5x2,5m (szerokośćxwysokość), długość 5,0m. uwaga: pomieszczenie ogrzewane Media - zasilanie w wodę Oczyszczalnia posiada przyłącz wody z sieci wodociągu wiejskiego PE 63mm. Rozbudowę sieci międzyobiektowych wykonywać w oparciu o rury PE-HD. O konieczności zwiększenia średnicy przewodu doprowadzającego wodę do oczyszczalni powinien zdecydować Projektant w oparciu o obliczenia zawarte w projekcie zapotrzebowania wody na potrzeby wody bytowo-gospodarczej i pożarowej. - woda technologiczna Na terenie oczyszczalni nie ma instalacji wody technologicznej. Zamawiający w ramach rozbudowy oczyszczalnia wymaga zaprojektowania i wykonania takiej instalacji w oparciu o ścieki oczyszczone. Wodę technologiczną należy doprowadzić do: - sita pionowego - sita i piaskownika - prasy odwadniającej - zaworów czerpalnych do spłukiwania powierzchni reaktorów biologicznych Instalację wody technologicznej wykonać z rur PE-HD, ciśnienie w sieci wody technologicznej utrzymywać poprzez zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wyposażony jak typowe zespoły hydroforowe. Uwaga: - płukanie sit przy piaskownikach realizować wodą ciepłą ze względu na tłuszcze w ściekach surowych - do instalacji wody technologicznej wykorzystać ścieki oczyszczone po procesie dezynfekcji - zasilanie w energię Oczyszczalni jest zasilana w energię elektryczną linią n/n ze stacją transformatorową zlokalizowaną na terenie oczyszczalni. Zasilanie to należy dostosować do warunków przyłączeniowych uzyskanych na etapie projektowania rozbudowy oczyszczalni. Po stronie Wykonawcy jest pokrycie wartości opłat przyłączeniowych. Zasilanie awaryjne agregatem prądotwórczym z samoczynnym rozruchem umieszczonym w pomieszczeniu lub co najmniej pod wiatą. W przypadku przyjęcia umieszczenia agregatu pod wiatą, urządzenie to należy zabudować w osłonie atmosferycznej. - zasilanie w gaz Zamawiający wymaga wykonania przyłącza gazu do obiektów rozbudowanej oczyszczalni. Przyłącz gazu na warunkach Rozdzielni Gazu w Limanowej. Po stronie Wykonawcy jest pokrycie wartości opłat przyłączeniowych. Gaz służyłby do zasilania kotła(ów) do ogrzewania istniejących i projektowanych obiektów rozbudowanej oczyszczalni oraz przygotowania ciepłej wody w tym wody technologicznej Sieci technologiczne 17

18 Rozbudowa sieci technologicznych w granicach oczyszczalni i poza (kanał ścieków oczyszczonych z wylotem): ścieków, osadu, PIX, PEL, powietrza zgodnie z przyjętym przez Wykonawcę programem rozbudowy. Wymagania materiałowe zgodnie w PFU pkt Uwaga: Zamawiający wymaga aby układ kanałów ścieków oczyszczonych wykonać w sposób umożliwiający ominięcie stawu i komory kontaktowej ścieków z chlorem. W tym celu należy wykonać nową komorę pomiarową ścieków Sygnalizacja pracy i awarii oczyszczalni Zaprojektować i wykonać sygnalizację akustyczną awarii dowolnego urządzenia sygnałami zbiorczymi sterowników komputerowych poszczególnych szaf automatyki. Sygnały akustyczne można będzie kasować przyciskami zabudowanymi na poszczególnych szafach automatyki. Sygnalizację zbiorczą i szczegółową dla całego procesu technologicznego oczyszczania ścieków, odzwierciedlić na schemacie technologicznym, który będzie wyświetlany na ekranie komputera stanowiska wizualizacji w dostawie Wykonawcy. Wizualizację zaprojektować w oparciu o oprogramowanie SCADA. Należy sygnalizować pracę każdego urządzenia z rejestracją czasu pracy i postoju oraz trybu (ręczna/automatyczna), poziomów ścieków, natlenienia, oraz pomiarów ilości ścieków zgodnie z ostatecznymi wytycznymi części technologicznej projektu który opracuje Wykonawca. Każde wyłączenie urządzenia lub napędu wynikające z zadziałania zabezpieczeń zwarciowych lub przeciążeniowych należy sygnalizować jako awarię. Jako awarię sygnalizować również podniesienie poziomu w pompowniach i innych zbiornikach wyznaczonych przez technologa System dozoru i sygnalizacji włamania Z uwagi na możliwość bezobsługowej pracy oczyszczalni w okresie nocnym, dla rejestracji ruchu na terenie oczyszczalni przewidzieć montaż systemu kamer CCTV z rejestratorem obrazu dla co najmniej 6-ciu kamer z rozmieszczeniem umożliwiającym monitorowanie całego terenu oczyszczalni. Przyjąć montaż rejestratora wyposażonego w autonomiczny dysk twardy, oraz funkcje dla umożliwienia rejestracji obrazu z kamer z uwzględnieniem detekcji ruchu, podziału ekranu, odczytu danych pod systemem Windows, oprogramowanie narzędziowe i łącze USB do komputera. Dla obserwacji sygnału z kamer wykorzystać łącza USB i komputer wizualizacji. Dla sygnalizacji próby włamania do pomieszczeń zespołu budynków oczyszczalni przyjąć montaż centralki sygnalizacji włamania oraz systemu czujek. Przyjąć, że centralka będzie wyposażona w komunikator głosowy (min. 2 komunikaty) i dialer GSM dla powiadomienia o alarmie przez sieć telefonii komórkowej. Zalecane wykorzystanie jednego komunikatu dla przekazywania sygnału o alarmie włamaniowym i jednego dla przekazywania informacji o awarii oczyszczalni Wyposażenie techniczne zakup urządzeń Zamawiający w ramach kontraktu wymaga zakupu: - przewoźnego agregatu prądotwórczego zapewniającego rozruch projektowanych pompowni. Agregat wersja przewoźna z montażem na przyczepie jednoosiowej i z obudową wyciszoną. - ciśnieniowego urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z własnym 3-częściowym zbiornikiem pojemności 800l z zabudową na przyczepce jednoosiowej. Urządzenie przeznaczone do czyszczenia sieci kanalizacyjnej o średnicach do 300mm. Parametry robocze 140bar-60l/min. 18

19 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 5.1. Część ogólna Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyniku wytyczenia i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PFU, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji Przedmiot i zakres robót budowlanych Zakres robót obejmuje wykonanie projektu i budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów, przebudów istniejących sieci i innych niezbędnych tymczasowych przełączeń i robót dla zapewnienia ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. 19

20 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku w/w robót a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca Informacja o terenie budowy Plac budowy stanowi obszar objęty budową sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi. Teren robót, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w zakresie robót budowlano-montażowych Organizacja robót, przekazanie placu budowy Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych w tym ew. przełączeń istniejącej oczyszczalni ścieków dla zapewnienia ciągłego procesu oczyszczania ścieków Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych Warunki BHP i P- Poż na budowie Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo