Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Nazwa i adres zamawiającego Data opracowania Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Kontrakt nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW - 17 Stacja Uzdatniania Wody Zawada, Zawada, Województwo Lubuskie ul.kożuchowska 35 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa Roboty w zakresie uzdatniania wody usługi inżynieryjne w zakresie projektowania : Przygotowanie terenu pod budowę : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej : Roboty inżynieryjne i budowlane : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu : Roboty instalacyjne w budynkach : Roboty instalacyjne elektryczne : Roboty izolacyjne : Instalacje mechaniczne : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych : Pokrywanie podłóg i ścian : Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wykonał: Krzysztof Wilmański SPIS ZAWARTOŚCI: Część I Opisowa Część II Informacyjna Część II I Załączniki

2 I CZĘŚĆ OPISOWA 1

3 Spis treści 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA TŁO I OGÓLNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA WAŻNIEJSZE OKREŚLENIA I SKRÓTY OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA CEL I SPODZIEWANE EFEKTY MODERNIZACJI SUW ZAWADA (OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE) Istniejąca dokumentacja ISTNIEJĄCY PROCES UZDATNIANIA WODY W SUW ZAWADA Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Parametry jakości wody OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONAWCY Odpowiedzialność Wykonawcy Zakres Ceny Kontraktowej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYMAGANE PARAMETRY WODY PO MODERNIZACJI ZAKRES ZADANIA TECHNOLOGIA LINII KOAGULACJI PO WYKONANEJ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA PRAC MODERNIZACYJNYCH PROCESÓW NAPOWIETRZANIA, KOAGULACJI I SEDYMENTACJI Układ wysokościowy procesów uzdatniania wody Doprowadzenie wody surowej Napowietrzanie wody Koagulacja i flokulacja Sedymentacja Odprowadzenie osadów i ścieków technologicznych Dawkowanie reagentów w procesie koagulacji Instalacja przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego Kontrola procesowa Odprowadzenie wody czystej Odwodnienie galerii rurociągów Osuszanie powietrza Założenia dla sterowania i AKPiA Najważniejsze urządzenia technologiczne montowane w SUW Zawada OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STARA FILTROWNIA W SUW ZAWADA ORAZ PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH Komory reakcji Komory mieszania Osadniki NOWY KANAŁ TECHNOLOGICZNY ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU KOAGULACJI WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały

4 Sprzęt Transport System zapewnienia jakości Ogólne postanowienia dotyczące placu budowy Wykonanie Robót Dokumentacja Budowy Uruchomienie i próby Obmiar Robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie Robót Kontrola jakości Robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport

5 Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały i konstrukcje Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane POKRYWANIE PODŁÓG, UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH I PODŁOGACH, MALOWANIE POMIESZCZEŃ Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane PRACE TERMOIZOLACYJNE, IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Transport i składowanie Sprzęt Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIĘDZYOBIEKTOWE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót

6 Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE SANITARNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Stanowisko operatorskie i system SCADA Rozdzielnice zasilająco-sterownicze Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane

7 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA 1.1. Tło i ogólne uwarunkowania Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i przeprowadzenie rozruchu w ramach Kontraktu pn. Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i oznaczonego numerem POIiŚ/1.1/NFOŚiGW 17. Stacja Uzdatniania Wody Zawada jest najważniejszym zakładem dostarczającym wodę pitną dla Zielonej Góry, miasta liczącego około mieszkańców. SUW Zawada zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć: powierzchniowego z rzeki Obrzyca i ujęcia podziemnego. Ujęcie wody powierzchniowej "Sadowa" na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą DN 800 mm o długości ok. 10 km na Stację Uzdatniania Wody w Zawadzie. Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada i Jany. Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne, spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to składa się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m, połączonych dwoma lewarami ze studnią zbiorczą pompowni, skąd woda przetłaczana jest rurociągiem DN 500 mm na Stację Uzdatniania Wody. Obecnie średnia wydajność SUW Zawada wynosi m 3 /d, a maksymalna ilość produkowanej wody wynosi m 3 /d. Analiza funkcjonowania procesu koagulacji oraz stanu technicznego urządzeń była prowadzona w 1986 r. ( Orzeczenie techniczne w sprawie przecieków wody żelbetowych zbiorników (akcelatorów) nr 1 i nr 2 w Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawadzie ) i w 2010 r. ( Analiza techniczno-ekonomiczna przywrócenia sprawności akcelatorów lub adaptacji budynku Starej filtrowni dla potrzeb prowadzonego procesu technologicznego uzdatniania wody w SUW w Zawadzie ). W ekspertyzach tych stan techniczny akcelatorów nr 1 i 2 został oceniony jako bardzo zły. Po przeprowadzeniu analiz uznano, że renowacja tych reaktorów jest wysoce nieopłacalna, nie gwarantuje uzyskania pozytywnego efektu technicznego i technologicznego. Stan techniczny akcelatorów 3 i 4 jest nieco lepszy, jednakże dalsza eksploatacja tych reaktorów byłaby możliwa po przeprowadzeniu gruntownego remontu. Biorąc pod uwagę powyższe procesy napowietrzania wody podziemnej oraz koagulacji zostaną przeniesione do nieczynnego obecnie obiektu Stara filtrownia Ważniejsze określenia i skróty Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym. - Zamawiający Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zielonej Górze; - SUW (Zakład Produkcji Wody) - Stacja Uzdatniania Wody Zawada; - Roboty prace związane z przebudową i modernizacją SUW Zawada będące przedmiotem niniejszego Kontraktu; - BHP bezpieczeństwo i higiena pracy; - BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 6

8 - DN oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; - P.POŻ przeciwpożarowy; - DT dokumentacja projektowa; - PFU Program Funkcjonalno Użytkowy; - PZJ program zapewnienia jakości; - WWiORB warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Inżynier Inżynier Kontraktu - Woda surowa podziemna woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody z ujęcia wód podziemnych; - Woda surowa woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody powierzchniowa: z ujęcia wód powierzchniowych; - Woda wyklarowana: woda, która została oczyszczona w istniejących akcelatorach, a po wykonaniu robót modernizacyjnych po nowych osadnikach; - Woda filtrowana: woda, która została przefiltrowana przez istniejące grawitacyjne filtry piaskowe; - Woda uzdatniona: woda po oczyszczaniu i chlorowaniu, zgromadzona w istniejącym zbiorniku wody czystej Ogólny zakres rzeczowy Zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie o maksymalnej wydajności m 3 /d. Zakres kontraktu obejmuje: wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary sytuacyjnowysokościowe i sporządzenie/aktualizacja map do celów projektowych, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp.; wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze kompletne w zakresie wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę; opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót opracowanie projektu organizacji placu budowy opracowanie instrukcji (projektu) rozruchu wykonanie (zgodnie z zatwierdzonym projektem) modernizacji i przebudowy obiektów istniejących Stacji Uzdatniania Wody wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażeniem obiektów; przeprowadzenie Prób Końcowych i udział w prowadzeniu Prób Eksploatacyjnych z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU, Wykazem Gwarancji i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) oraz z 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U nr 72 poz. 466) 7

9 dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji z zachowaniem wymogów i pozostałych informacji opisanych przez Zamawiającego i zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania modernizacji SUW Zawada zgodnie z procedurami FIDIC Żółta Książka (Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 r., tłumaczenie pierwszego wydania 1999 r.), przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającymi zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach Cel i spodziewane efekty modernizacji SUW Zawada (ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe) Modernizacja procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zawadzie zapewni osiągnięcie następujących korzyści: 1. szybkie reagowanie na możliwe zakłócenia procesu i zmiany jakości wody poprzez zastosowanie nowoczesnych metod technologicznych oraz urządzeń nowej generacji. 2. lepsze dostosowanie do oczyszczania wody podziemnej w porównaniu do stanu obecnego. 3. umożliwienie desorpcji niepożądanych gazów z wody (amoniak, agresywny dwutlenek węgla, siarkowodór) oraz odkwaszenie wody poprzez zastosowanie wysokoefektywnej metody napowietrzania wody podziemnej w kaskadach aeracyjnych. Skutkować to będzie podwyższeniem odczynu wody i zmniejszeniem zużycia środków do alkalizacji wody. 4. zastąpienie koagulantu żelazowego nowoczesnym reagentem z grupy chlorków poliglinu, co zapewni: a. poprawę efektywności klarowania wody w osadnikach b. zmniejszenie kwasowości wody skoagulowanej i w efekcie znaczące zmniejszenie zużycia środków do neutralizacji wody (węglan sodowy). c. możliwość wyeliminowania drugiego stopnia filtracji przez złoża dolomitowe. d. zmniejszenie o około 50% ilości odpadów pokoagulacyjnych (zarówno ich objętości, jak i ładunku suchej masy). e. zmniejszenie zużycia utleniaczy pośrednich (chlor, dwutlenek chloru). 5. uzyskanie wysokiej skuteczności klarowania wody w stosunkowo małej przestrzeni, jaką stanowić będą komory obecnych filtrów, poprzez zastosowanie osadników wielostrumieniowych typu lamelowego. 8

10 6. zmniejszenie zużycia wody dla potrzeb własnych poprzez prowadzenie kontrolowanych spustów nadmiaru osadu o odpowiednim stopniu zagęszczenia oraz rzadsze wykonywanie pełnych spustów wody z układu. 7. zastosowanie pylistego węgla aktywnego do oczyszczania wody, co przyczyni się do: a. wyeliminowania z wody substancji powodujących niepożądany smak i zapach; b. usunięcia zanieczyszczeń reagujących z dezynfektantem (chlor, dwutlenek chloru); c. obniżenie dawek dezynfektanta; d. usuwania substancji organicznych szkodliwych dla zdrowia, takich jak metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne aktualnie będące przedmiotem regulacji (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dyrektywa Unii Europejskiej) e. eliminowania zagrożeń związanych z chwilowym (okresowym) pogorszeniem jakości wody; f. usuwania zanieczyszczeń promieniotwórczych; 8. optymalizację zużycia węgla aktywnego poprzez stosowanie go tylko w okresach zagrożenia pogorszenia jakości wody i w ilości niezbędnej do wymaganego stopnia oczyszczenia wody; 9. maksymalne wykorzystanie zdolności adsorpcyjnej węgla aktywnego poprzez zastosowanie metody dawkowania węgla do wody przed filtry pośpieszne, umożliwiającej minimalizację jego dawek. 10. zautomatyzowanie procesu technologicznego, co zminimalizuje niebezpieczeństwo popełniania błędów technologicznych, zoptymalizuje dawkowanie reagentów i ilość odprowadzanego osadu, ograniczy wielkości nakładu pracy ludzkiej 11. zastosowanie urządzeń o niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co przyniesie oszczędności zużycia energii elektrycznej. 12. obniżenie kosztów eksploatacyjnych procesów uzdatniania wody. 13. zwiększenie bezpieczeństwa procesu oczyszczania wody poprzez przeniesienie z obiektów zewnętrznych, narażonych na działanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz potencjalnego działania osób trzecich, do obiektu zamkniętego, chronionego, odizolowanego od zewnętrznych czynników. 14. wykorzystanie nieczynnego obiektu Stara filtrownia, znajdującego się na terenie SUW Zawada, który jest w dobrym stanie technicznym, do prowadzenia procesów napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji, po ich przeniesieniu z obecnie eksploatowanych akcelatorów będących w złym stanie technicznym. 15. ograniczenie zjawisk korozyjnych spowodowanych oddziaływaniem wody, dwutlenku węgla oraz czynników zewnętrznych, poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję (stal kwasoodporna, PVC, aluminium) oraz innych zabezpieczeń antykorozyjnych. 16. zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody w zmiennych warunkach (zmiennych parametrach jakości wody ujmowanej z rzeki Obrzyca, zmienne udziały ilości ujmowanej wody powierzchniowej i podziemnej, zmienne rozbiory dobowe, i in.) 9

11 W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego Kontraktu następujący Wykaz Gwarancji: Parametr Wartość/Jednostka Maksymalna dobowa wydajność układu uzdatniania m 3 /d Maksymalna godzinowa wydajność układu dystrybucji 1500 m 3 /h Jakość wody po urządzeniach napowietrzania, koagulacji i sedymentacji Mętność <5 NTU Odczyn ph>7, Istniejąca dokumentacja Zamawiający posiada następującą dokumentację: Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, cz. I i cz. II Aqua Konsulting, lipiec 2013 r. Koncepcja ta jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU. Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno - Użytkowego materiały koncepcyjne są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w koncepcji, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu Istniejący proces uzdatniania wody w SUW Zawada Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest w SUW Zawada poddana cedzeniu na mikrositach o wielkości prześwitów 10 mikrometrów. Natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez zmieszanie z natlenioną wodą powierzchniową. Woda zmieszana z ujęcia powierzchniowego i podziemnego po mikrositach trafia na akcelatory, gdzie poddawana jest koagulacji koagulantem PIX dawki od 120 do 175 g/m 3. Akcelatory zbudowane są jako wolno stojące żelbetowe zbiorniki, w których przebiegają procesy flokulacji i klarowania wody oraz zagęszczanie osadów. W SUW Zawada pracują 4 akcelatory o średnicy zewnętrznej 24 m każdy. Maksymalne obciążenie powierzchni sedymentacyjnej w strefach klarowania wody wynosi około 0,9 m 3 /m 2 h. Na odpływach z akcelatorów dozuje się roztwór dwutlenku chloru i chloru w ilościach odpowiednio 0,3-0,55 i 10

12 1,6-2,0 g/m 3 (utlenianie pośrednie). Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Po filtrach piaskowych woda oczyszczana jest na drugim stopniu filtracji na filtrach dolomitowych, w których złożem jest aktywowany dolomit (CaCO 3 *MgO). Drugi stopień filtracji powoduje podwyższenie wartości ph wody z ok. 6,5 do 7,1, a także wzbogacenie wody w wapń i magnez oraz obniżenie mętności wody. Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfektant - roztwór dwutlenku chloru w ilościach od 0,3 do 0,55 g/m 3. Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dawkowanie roztworu sody kalcynowanej (Na 2 CO 3 ) w celu związania pozostałego agresywnego CO 2. Przy dawkach wynoszących około 15 g/m 3 ph wody wzrasta do około 7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest zminimalizowanie korozyjności wody i wtórnego zanieczyszczenia wody w miejskiej sieci wodociągowej Parametry jakości wody Wykonawca przyjmie w swojej Ofercie przedstawione w tabeli poniżej parametry wody, stanowiące średnią wartość jakości wody surowej w latach , które będą stanowiły wyjściowe dane do projektowania. Woda ujmowana z rzeki Obrzycy charakteryzuje się średnią twardością, i zawartością rozpuszczonych substancji mineralnych. Okresowo stężenie niektórych metali ciężkich (kadm, ołów) nieznacznie przekraczało wartość dopuszczalną dla wody pitnej. Stężenie żelaza i manganu w wodzie powierzchniowej były podwyższone. Metale te częściowo występują w postaci związanej z materią organiczną. Stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie było wysokie. Częściowo były to związki rozpuszczone w wodzie, a część materii organicznej pochodziła z zawiesin, które tworzył m.in. obecny w wodzie plankton. Okresowo co kilka lat stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie wzrastało ponad wartości średnie. Miało to miejsce szczególnie w latach 2002 i W ciągu ostatnich 4 lat średnie wartości barwy, utlenialności i ChZT były wyższe niż w latach poprzednich, jednakże trudno jest wykazać istnienie jednoznacznej tendencji wzrostowej dla tych parametrów. Ilość zawiesin w wodzie była stosunkowo niska. Ich stężenie nie przekraczało 25 mg/l, a mętność wody była zwykle niższa od 20 NTU. Stężenie amoniaku w wodzie chwilowo wzrastało do wartości około 1 mg/l. Woda zawierała stosunkowo duże ilości fosforu. W warunkach naświetlenia powierzchni wody mogą występować sprzyjające warunki do rozwoju planktonu. Dlatego wskazane byłoby ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia hali przy osadnikach. Skażenie wody bakteriami patogennymi nie było bardzo wysokie. Woda podziemna charakteryzuje się również średnią twardością ogólną i węglanową. Zawiera podwyższoną ilość agresywnego dwutlenku węgla, co sprawia, że woda ma charakter agresywny. W latach stężenie żelaza i materii organicznej w wodzie ujmowanej z ujęć podziemnych były stosunkowo wysokie jednakże z roku na rok ilości te zmniejszały się. Od 2003 roku zawartość tych zanieczyszczeń w wodzie ustabilizowała się. Stężenie manganu w wodzie przez cały rozpatrywany okres było w przybliżeniu stałe, wynosiło około 0,3 mg/l. Ilość materii organicznej w wodzie podziemnej jest około dwukrotnie niższa niż w wodzie powierzchniowej. 11

13 Parametr Jednostka Woda powierzchn. Obrzyca Woda podziemna Średnio Minim. Maksym. Średnio Minim. Maksym. Jon amonowy mg NH 3 /dm 3 0,40 0,12 1,18 0,35 0,11 0,92 Azotany mg NO 3 /dm 3 2,92 0,00 9,92 0,28 0,00 0,88 Azotyny mg NO 2 /dm 3 0,10 0,02 0,38 0,02 0,00 0,10 Barwa mg Pt/dm 3 35, , Chlorki mg Cl/dm 3 38,0 25,7 56,5 19,6 13,4 48,0 Chrom mg Cr/dm 3 0,0036 <0,001 0,0100 0,0014 <0,001 0,0040 Utlenialność mg O 2 /dm 3 10,2 6,8 17,3 4,1 3,2 16,6 Kadm mg Cd/dm 3 0,0005 <0,001 0,0070 0,0006 <0,001 0,0010 Mangan mg Mn/dm 3 0,25 0,08 1,20 0,34 0,22 0,60 Mętność NTU 4,29 1,23 16,30 7,06 0,98 27,70 Miedź mg Cu/dm 3 0,0032 <0,001 0,0170 0,0030 <0,001 0,0310 Odczyn ph 7,72 7,26 8,36 7,28 7,11 7,46 Ołów mg Pb/dm 3 0,0043 <0,001 0,0185 0,0031 <0,001 0,0176 OWO mg C/dm 3 11,97 9,09 16,67 5,08 2,26 6,22 Przewodnictwo wł. S/ cm Siarczany mg SO 4/dm 3 85,8 51,3 119,9 90,3 58,4 209,0 Temperatura wody C 11,8 0,4 26,9 9,9 5,8 12,3 Twardość ogólna mg CaCO 3/dm 3 260,6 197,0 331,0 260, ,5 Zasadowość ogólna mval/dm 3 3,33 2,58 4,03 3,28 2,82 3,54 Żelazo ogólne mg Fe/dm 3 0,42 0,13 1,31 4,16 2,73 11,88 Ogólna liczba mikroorg. w 22 ±2 C j.t.k. w 1cm , Bakterie grupy coli j.t.k. w 100cm ,2 0 5 Stężenie związków azotu i fosforu w wodzie podziemnej jest również niższe niż w wodzie powierzchniowej. Zawartość rozpuszczonych minerałów w wodzie podziemnej jest zbliżona, jak w wodzie powierzchniowej. Skażenie bakteriologiczne tej wody jest niewielkie. Również w wodzie podziemnej stężenie metali ciężkich jest niskie, nie przekraczające zasadniczo wartości dopuszczalnych dla wody pitnej. Wody powierzchniowa i podziemna ujmowane w SUW Zawada wykazują duże podobieństwo składu mineralnego. Dlatego ich mieszanie w procesie uzdatniania nie powinno wpływać na destabilizację oddziaływań pomiędzy większością składników. Jedynie w wyniku zmieszania obu wód następuje przekazanie do wody podziemnej części tlenu rozpuszczonego i w efekcie doprowadzenie do utleniania żelaza FeII do FeIII. Woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną w różnych proporcjach. Istnieje pewne niebezpieczeństwo tworzenia się połączeń kompleksowych między żelazem z wody podziemnej i materią organiczną z wody powierzchniowej. Jednakże utlenienie żelaza tlenem z powietrza i doprowadzenie do wytrącenia wodorotlenku żelazowego przed wymieszaniem wód może wyeliminować potencjalne zajście reakcji kompleksowania. 12

14 1.6. Ogólny zakres działań Wykonawcy W ujęciu rzeczowym zakres działań objętych zamówieniem obejmuje co najmniej elementy wyszczególnione poniżej A) - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. B) - Wykonanie następujących prac modernizacyjnych 1. Rozbiórka istniejących urządzeń i nieczynnych rurociągów w budynku Stara filtrownia 2. Przebudowa komór reakcji i komór filtracyjnych na nowe komory reakcji, komory mieszania i osadniki 3. Usunięcie starych i położenie nowych powłok na ścianach komór 4. Wykonanie ocieplenia budynku 5. Wykonanie nowej posadzki, podestów, barierek, włazów, drabinek, wentylacji, wymiana płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymiana stolarki budowlanej w pomieszczeniach technologicznych 6. Wykonanie nowego kanału technologicznego łączącego budynek Stara filtrownia z istniejącym kanałem technologicznym 7. Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pod suwnicę 8. Wykonanie remontu klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych w budynku Starej filtrowni, wymiana papy na dachu budynku oraz zabudowa ścianek pod łącznikiem 9. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie, o ile Wykonawca zaprojektuje obiekty kolidujące z obecnymi nasadzeniami 10. Wykonanie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do obiektu i wpięcie ich do istniejących rurociągów 11. Wykonanie rurociągu wody wyklarowanej i wpięcie go do rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów piaskowych 12. Wykonanie kolektora ścieków technologicznych i wpięcie go do istniejącej kanalizacji 13. Wykonanie instalacji spustowych i przelewowych w obrębie budynku Stara filtrownia 14. Zakup i montaż nowej armatury na wykonywanych rurociągach 15. Zakup i montaż mieszadeł w komorach mieszania 16. Zakup i montaż separatorów lamelowych w osadnikach 17. Zakup i montaż zgarniaczy do ciągłego usuwania osadów w osadnikach 18. Zakup i montaż kaskad napowietrzających wodę nad komorami reakcji wraz z systemem wentylacji 19. Budowa zestawu do magazynowania i dawkowania koagulantu wraz z orurowaniem 20. Budowa zestawu do dawkowania roztworu węglanu sodowego wraz z orurowaniem 21. Budowa zestawu do recyrkulacji osadu wraz z orurowaniem 22. Budowa zestawu do przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego wraz z orurowaniem 23. Doprowadzenie do budynku Stara filtrownia wody gospodarczej, wody chlorowej i roztworu ClO Zakup i montaż instalacji osuszania powietrza 25. Zakup i montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych 26. Zainstalowanie instalacji elektrycznej zasilającej wszystkie urządzenia i oświetlenie w budynku Stara filtrownia oraz w nowym kanale technologicznym; 27. Zainstalowanie pełnej automatyki i sterowania montowanych urządzeń i włączenie jej do głównego systemu sterowania SUW Zawada 13

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo