Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Nazwa i adres zamawiającego Data opracowania Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Kontrakt nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW - 17 Stacja Uzdatniania Wody Zawada, Zawada, Województwo Lubuskie ul.kożuchowska 35 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa Roboty w zakresie uzdatniania wody usługi inżynieryjne w zakresie projektowania : Przygotowanie terenu pod budowę : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej : Roboty inżynieryjne i budowlane : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu : Roboty instalacyjne w budynkach : Roboty instalacyjne elektryczne : Roboty izolacyjne : Instalacje mechaniczne : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych : Pokrywanie podłóg i ścian : Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wykonał: Krzysztof Wilmański SPIS ZAWARTOŚCI: Część I Opisowa Część II Informacyjna Część II I Załączniki

2 I CZĘŚĆ OPISOWA 1

3 Spis treści 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA TŁO I OGÓLNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA WAŻNIEJSZE OKREŚLENIA I SKRÓTY OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA CEL I SPODZIEWANE EFEKTY MODERNIZACJI SUW ZAWADA (OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE) Istniejąca dokumentacja ISTNIEJĄCY PROCES UZDATNIANIA WODY W SUW ZAWADA Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Parametry jakości wody OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONAWCY Odpowiedzialność Wykonawcy Zakres Ceny Kontraktowej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYMAGANE PARAMETRY WODY PO MODERNIZACJI ZAKRES ZADANIA TECHNOLOGIA LINII KOAGULACJI PO WYKONANEJ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA PRAC MODERNIZACYJNYCH PROCESÓW NAPOWIETRZANIA, KOAGULACJI I SEDYMENTACJI Układ wysokościowy procesów uzdatniania wody Doprowadzenie wody surowej Napowietrzanie wody Koagulacja i flokulacja Sedymentacja Odprowadzenie osadów i ścieków technologicznych Dawkowanie reagentów w procesie koagulacji Instalacja przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego Kontrola procesowa Odprowadzenie wody czystej Odwodnienie galerii rurociągów Osuszanie powietrza Założenia dla sterowania i AKPiA Najważniejsze urządzenia technologiczne montowane w SUW Zawada OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STARA FILTROWNIA W SUW ZAWADA ORAZ PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH Komory reakcji Komory mieszania Osadniki NOWY KANAŁ TECHNOLOGICZNY ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU KOAGULACJI WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały

4 Sprzęt Transport System zapewnienia jakości Ogólne postanowienia dotyczące placu budowy Wykonanie Robót Dokumentacja Budowy Uruchomienie i próby Obmiar Robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie Robót Kontrola jakości Robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport

5 Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały i konstrukcje Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane POKRYWANIE PODŁÓG, UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH I PODŁOGACH, MALOWANIE POMIESZCZEŃ Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane PRACE TERMOIZOLACYJNE, IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Transport i składowanie Sprzęt Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIĘDZYOBIEKTOWE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót

6 Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE SANITARNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Stanowisko operatorskie i system SCADA Rozdzielnice zasilająco-sterownicze Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane

7 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA 1.1. Tło i ogólne uwarunkowania Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i przeprowadzenie rozruchu w ramach Kontraktu pn. Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i oznaczonego numerem POIiŚ/1.1/NFOŚiGW 17. Stacja Uzdatniania Wody Zawada jest najważniejszym zakładem dostarczającym wodę pitną dla Zielonej Góry, miasta liczącego około mieszkańców. SUW Zawada zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć: powierzchniowego z rzeki Obrzyca i ujęcia podziemnego. Ujęcie wody powierzchniowej "Sadowa" na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą DN 800 mm o długości ok. 10 km na Stację Uzdatniania Wody w Zawadzie. Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada i Jany. Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne, spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to składa się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m, połączonych dwoma lewarami ze studnią zbiorczą pompowni, skąd woda przetłaczana jest rurociągiem DN 500 mm na Stację Uzdatniania Wody. Obecnie średnia wydajność SUW Zawada wynosi m 3 /d, a maksymalna ilość produkowanej wody wynosi m 3 /d. Analiza funkcjonowania procesu koagulacji oraz stanu technicznego urządzeń była prowadzona w 1986 r. ( Orzeczenie techniczne w sprawie przecieków wody żelbetowych zbiorników (akcelatorów) nr 1 i nr 2 w Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawadzie ) i w 2010 r. ( Analiza techniczno-ekonomiczna przywrócenia sprawności akcelatorów lub adaptacji budynku Starej filtrowni dla potrzeb prowadzonego procesu technologicznego uzdatniania wody w SUW w Zawadzie ). W ekspertyzach tych stan techniczny akcelatorów nr 1 i 2 został oceniony jako bardzo zły. Po przeprowadzeniu analiz uznano, że renowacja tych reaktorów jest wysoce nieopłacalna, nie gwarantuje uzyskania pozytywnego efektu technicznego i technologicznego. Stan techniczny akcelatorów 3 i 4 jest nieco lepszy, jednakże dalsza eksploatacja tych reaktorów byłaby możliwa po przeprowadzeniu gruntownego remontu. Biorąc pod uwagę powyższe procesy napowietrzania wody podziemnej oraz koagulacji zostaną przeniesione do nieczynnego obecnie obiektu Stara filtrownia Ważniejsze określenia i skróty Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym. - Zamawiający Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zielonej Górze; - SUW (Zakład Produkcji Wody) - Stacja Uzdatniania Wody Zawada; - Roboty prace związane z przebudową i modernizacją SUW Zawada będące przedmiotem niniejszego Kontraktu; - BHP bezpieczeństwo i higiena pracy; - BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 6

8 - DN oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; - P.POŻ przeciwpożarowy; - DT dokumentacja projektowa; - PFU Program Funkcjonalno Użytkowy; - PZJ program zapewnienia jakości; - WWiORB warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Inżynier Inżynier Kontraktu - Woda surowa podziemna woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody z ujęcia wód podziemnych; - Woda surowa woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody powierzchniowa: z ujęcia wód powierzchniowych; - Woda wyklarowana: woda, która została oczyszczona w istniejących akcelatorach, a po wykonaniu robót modernizacyjnych po nowych osadnikach; - Woda filtrowana: woda, która została przefiltrowana przez istniejące grawitacyjne filtry piaskowe; - Woda uzdatniona: woda po oczyszczaniu i chlorowaniu, zgromadzona w istniejącym zbiorniku wody czystej Ogólny zakres rzeczowy Zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie o maksymalnej wydajności m 3 /d. Zakres kontraktu obejmuje: wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary sytuacyjnowysokościowe i sporządzenie/aktualizacja map do celów projektowych, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp.; wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze kompletne w zakresie wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę; opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót opracowanie projektu organizacji placu budowy opracowanie instrukcji (projektu) rozruchu wykonanie (zgodnie z zatwierdzonym projektem) modernizacji i przebudowy obiektów istniejących Stacji Uzdatniania Wody wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażeniem obiektów; przeprowadzenie Prób Końcowych i udział w prowadzeniu Prób Eksploatacyjnych z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU, Wykazem Gwarancji i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) oraz z 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U nr 72 poz. 466) 7

9 dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji z zachowaniem wymogów i pozostałych informacji opisanych przez Zamawiającego i zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania modernizacji SUW Zawada zgodnie z procedurami FIDIC Żółta Książka (Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 r., tłumaczenie pierwszego wydania 1999 r.), przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającymi zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach Cel i spodziewane efekty modernizacji SUW Zawada (ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe) Modernizacja procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zawadzie zapewni osiągnięcie następujących korzyści: 1. szybkie reagowanie na możliwe zakłócenia procesu i zmiany jakości wody poprzez zastosowanie nowoczesnych metod technologicznych oraz urządzeń nowej generacji. 2. lepsze dostosowanie do oczyszczania wody podziemnej w porównaniu do stanu obecnego. 3. umożliwienie desorpcji niepożądanych gazów z wody (amoniak, agresywny dwutlenek węgla, siarkowodór) oraz odkwaszenie wody poprzez zastosowanie wysokoefektywnej metody napowietrzania wody podziemnej w kaskadach aeracyjnych. Skutkować to będzie podwyższeniem odczynu wody i zmniejszeniem zużycia środków do alkalizacji wody. 4. zastąpienie koagulantu żelazowego nowoczesnym reagentem z grupy chlorków poliglinu, co zapewni: a. poprawę efektywności klarowania wody w osadnikach b. zmniejszenie kwasowości wody skoagulowanej i w efekcie znaczące zmniejszenie zużycia środków do neutralizacji wody (węglan sodowy). c. możliwość wyeliminowania drugiego stopnia filtracji przez złoża dolomitowe. d. zmniejszenie o około 50% ilości odpadów pokoagulacyjnych (zarówno ich objętości, jak i ładunku suchej masy). e. zmniejszenie zużycia utleniaczy pośrednich (chlor, dwutlenek chloru). 5. uzyskanie wysokiej skuteczności klarowania wody w stosunkowo małej przestrzeni, jaką stanowić będą komory obecnych filtrów, poprzez zastosowanie osadników wielostrumieniowych typu lamelowego. 8

10 6. zmniejszenie zużycia wody dla potrzeb własnych poprzez prowadzenie kontrolowanych spustów nadmiaru osadu o odpowiednim stopniu zagęszczenia oraz rzadsze wykonywanie pełnych spustów wody z układu. 7. zastosowanie pylistego węgla aktywnego do oczyszczania wody, co przyczyni się do: a. wyeliminowania z wody substancji powodujących niepożądany smak i zapach; b. usunięcia zanieczyszczeń reagujących z dezynfektantem (chlor, dwutlenek chloru); c. obniżenie dawek dezynfektanta; d. usuwania substancji organicznych szkodliwych dla zdrowia, takich jak metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne aktualnie będące przedmiotem regulacji (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dyrektywa Unii Europejskiej) e. eliminowania zagrożeń związanych z chwilowym (okresowym) pogorszeniem jakości wody; f. usuwania zanieczyszczeń promieniotwórczych; 8. optymalizację zużycia węgla aktywnego poprzez stosowanie go tylko w okresach zagrożenia pogorszenia jakości wody i w ilości niezbędnej do wymaganego stopnia oczyszczenia wody; 9. maksymalne wykorzystanie zdolności adsorpcyjnej węgla aktywnego poprzez zastosowanie metody dawkowania węgla do wody przed filtry pośpieszne, umożliwiającej minimalizację jego dawek. 10. zautomatyzowanie procesu technologicznego, co zminimalizuje niebezpieczeństwo popełniania błędów technologicznych, zoptymalizuje dawkowanie reagentów i ilość odprowadzanego osadu, ograniczy wielkości nakładu pracy ludzkiej 11. zastosowanie urządzeń o niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co przyniesie oszczędności zużycia energii elektrycznej. 12. obniżenie kosztów eksploatacyjnych procesów uzdatniania wody. 13. zwiększenie bezpieczeństwa procesu oczyszczania wody poprzez przeniesienie z obiektów zewnętrznych, narażonych na działanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz potencjalnego działania osób trzecich, do obiektu zamkniętego, chronionego, odizolowanego od zewnętrznych czynników. 14. wykorzystanie nieczynnego obiektu Stara filtrownia, znajdującego się na terenie SUW Zawada, który jest w dobrym stanie technicznym, do prowadzenia procesów napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji, po ich przeniesieniu z obecnie eksploatowanych akcelatorów będących w złym stanie technicznym. 15. ograniczenie zjawisk korozyjnych spowodowanych oddziaływaniem wody, dwutlenku węgla oraz czynników zewnętrznych, poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję (stal kwasoodporna, PVC, aluminium) oraz innych zabezpieczeń antykorozyjnych. 16. zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody w zmiennych warunkach (zmiennych parametrach jakości wody ujmowanej z rzeki Obrzyca, zmienne udziały ilości ujmowanej wody powierzchniowej i podziemnej, zmienne rozbiory dobowe, i in.) 9

11 W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego Kontraktu następujący Wykaz Gwarancji: Parametr Wartość/Jednostka Maksymalna dobowa wydajność układu uzdatniania m 3 /d Maksymalna godzinowa wydajność układu dystrybucji 1500 m 3 /h Jakość wody po urządzeniach napowietrzania, koagulacji i sedymentacji Mętność <5 NTU Odczyn ph>7, Istniejąca dokumentacja Zamawiający posiada następującą dokumentację: Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, cz. I i cz. II Aqua Konsulting, lipiec 2013 r. Koncepcja ta jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU. Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno - Użytkowego materiały koncepcyjne są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w koncepcji, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu Istniejący proces uzdatniania wody w SUW Zawada Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest w SUW Zawada poddana cedzeniu na mikrositach o wielkości prześwitów 10 mikrometrów. Natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez zmieszanie z natlenioną wodą powierzchniową. Woda zmieszana z ujęcia powierzchniowego i podziemnego po mikrositach trafia na akcelatory, gdzie poddawana jest koagulacji koagulantem PIX dawki od 120 do 175 g/m 3. Akcelatory zbudowane są jako wolno stojące żelbetowe zbiorniki, w których przebiegają procesy flokulacji i klarowania wody oraz zagęszczanie osadów. W SUW Zawada pracują 4 akcelatory o średnicy zewnętrznej 24 m każdy. Maksymalne obciążenie powierzchni sedymentacyjnej w strefach klarowania wody wynosi około 0,9 m 3 /m 2 h. Na odpływach z akcelatorów dozuje się roztwór dwutlenku chloru i chloru w ilościach odpowiednio 0,3-0,55 i 10

12 1,6-2,0 g/m 3 (utlenianie pośrednie). Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Po filtrach piaskowych woda oczyszczana jest na drugim stopniu filtracji na filtrach dolomitowych, w których złożem jest aktywowany dolomit (CaCO 3 *MgO). Drugi stopień filtracji powoduje podwyższenie wartości ph wody z ok. 6,5 do 7,1, a także wzbogacenie wody w wapń i magnez oraz obniżenie mętności wody. Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfektant - roztwór dwutlenku chloru w ilościach od 0,3 do 0,55 g/m 3. Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dawkowanie roztworu sody kalcynowanej (Na 2 CO 3 ) w celu związania pozostałego agresywnego CO 2. Przy dawkach wynoszących około 15 g/m 3 ph wody wzrasta do około 7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest zminimalizowanie korozyjności wody i wtórnego zanieczyszczenia wody w miejskiej sieci wodociągowej Parametry jakości wody Wykonawca przyjmie w swojej Ofercie przedstawione w tabeli poniżej parametry wody, stanowiące średnią wartość jakości wody surowej w latach , które będą stanowiły wyjściowe dane do projektowania. Woda ujmowana z rzeki Obrzycy charakteryzuje się średnią twardością, i zawartością rozpuszczonych substancji mineralnych. Okresowo stężenie niektórych metali ciężkich (kadm, ołów) nieznacznie przekraczało wartość dopuszczalną dla wody pitnej. Stężenie żelaza i manganu w wodzie powierzchniowej były podwyższone. Metale te częściowo występują w postaci związanej z materią organiczną. Stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie było wysokie. Częściowo były to związki rozpuszczone w wodzie, a część materii organicznej pochodziła z zawiesin, które tworzył m.in. obecny w wodzie plankton. Okresowo co kilka lat stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie wzrastało ponad wartości średnie. Miało to miejsce szczególnie w latach 2002 i W ciągu ostatnich 4 lat średnie wartości barwy, utlenialności i ChZT były wyższe niż w latach poprzednich, jednakże trudno jest wykazać istnienie jednoznacznej tendencji wzrostowej dla tych parametrów. Ilość zawiesin w wodzie była stosunkowo niska. Ich stężenie nie przekraczało 25 mg/l, a mętność wody była zwykle niższa od 20 NTU. Stężenie amoniaku w wodzie chwilowo wzrastało do wartości około 1 mg/l. Woda zawierała stosunkowo duże ilości fosforu. W warunkach naświetlenia powierzchni wody mogą występować sprzyjające warunki do rozwoju planktonu. Dlatego wskazane byłoby ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia hali przy osadnikach. Skażenie wody bakteriami patogennymi nie było bardzo wysokie. Woda podziemna charakteryzuje się również średnią twardością ogólną i węglanową. Zawiera podwyższoną ilość agresywnego dwutlenku węgla, co sprawia, że woda ma charakter agresywny. W latach stężenie żelaza i materii organicznej w wodzie ujmowanej z ujęć podziemnych były stosunkowo wysokie jednakże z roku na rok ilości te zmniejszały się. Od 2003 roku zawartość tych zanieczyszczeń w wodzie ustabilizowała się. Stężenie manganu w wodzie przez cały rozpatrywany okres było w przybliżeniu stałe, wynosiło około 0,3 mg/l. Ilość materii organicznej w wodzie podziemnej jest około dwukrotnie niższa niż w wodzie powierzchniowej. 11

13 Parametr Jednostka Woda powierzchn. Obrzyca Woda podziemna Średnio Minim. Maksym. Średnio Minim. Maksym. Jon amonowy mg NH 3 /dm 3 0,40 0,12 1,18 0,35 0,11 0,92 Azotany mg NO 3 /dm 3 2,92 0,00 9,92 0,28 0,00 0,88 Azotyny mg NO 2 /dm 3 0,10 0,02 0,38 0,02 0,00 0,10 Barwa mg Pt/dm 3 35, , Chlorki mg Cl/dm 3 38,0 25,7 56,5 19,6 13,4 48,0 Chrom mg Cr/dm 3 0,0036 <0,001 0,0100 0,0014 <0,001 0,0040 Utlenialność mg O 2 /dm 3 10,2 6,8 17,3 4,1 3,2 16,6 Kadm mg Cd/dm 3 0,0005 <0,001 0,0070 0,0006 <0,001 0,0010 Mangan mg Mn/dm 3 0,25 0,08 1,20 0,34 0,22 0,60 Mętność NTU 4,29 1,23 16,30 7,06 0,98 27,70 Miedź mg Cu/dm 3 0,0032 <0,001 0,0170 0,0030 <0,001 0,0310 Odczyn ph 7,72 7,26 8,36 7,28 7,11 7,46 Ołów mg Pb/dm 3 0,0043 <0,001 0,0185 0,0031 <0,001 0,0176 OWO mg C/dm 3 11,97 9,09 16,67 5,08 2,26 6,22 Przewodnictwo wł. S/ cm Siarczany mg SO 4/dm 3 85,8 51,3 119,9 90,3 58,4 209,0 Temperatura wody C 11,8 0,4 26,9 9,9 5,8 12,3 Twardość ogólna mg CaCO 3/dm 3 260,6 197,0 331,0 260, ,5 Zasadowość ogólna mval/dm 3 3,33 2,58 4,03 3,28 2,82 3,54 Żelazo ogólne mg Fe/dm 3 0,42 0,13 1,31 4,16 2,73 11,88 Ogólna liczba mikroorg. w 22 ±2 C j.t.k. w 1cm , Bakterie grupy coli j.t.k. w 100cm ,2 0 5 Stężenie związków azotu i fosforu w wodzie podziemnej jest również niższe niż w wodzie powierzchniowej. Zawartość rozpuszczonych minerałów w wodzie podziemnej jest zbliżona, jak w wodzie powierzchniowej. Skażenie bakteriologiczne tej wody jest niewielkie. Również w wodzie podziemnej stężenie metali ciężkich jest niskie, nie przekraczające zasadniczo wartości dopuszczalnych dla wody pitnej. Wody powierzchniowa i podziemna ujmowane w SUW Zawada wykazują duże podobieństwo składu mineralnego. Dlatego ich mieszanie w procesie uzdatniania nie powinno wpływać na destabilizację oddziaływań pomiędzy większością składników. Jedynie w wyniku zmieszania obu wód następuje przekazanie do wody podziemnej części tlenu rozpuszczonego i w efekcie doprowadzenie do utleniania żelaza FeII do FeIII. Woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną w różnych proporcjach. Istnieje pewne niebezpieczeństwo tworzenia się połączeń kompleksowych między żelazem z wody podziemnej i materią organiczną z wody powierzchniowej. Jednakże utlenienie żelaza tlenem z powietrza i doprowadzenie do wytrącenia wodorotlenku żelazowego przed wymieszaniem wód może wyeliminować potencjalne zajście reakcji kompleksowania. 12

14 1.6. Ogólny zakres działań Wykonawcy W ujęciu rzeczowym zakres działań objętych zamówieniem obejmuje co najmniej elementy wyszczególnione poniżej A) - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. B) - Wykonanie następujących prac modernizacyjnych 1. Rozbiórka istniejących urządzeń i nieczynnych rurociągów w budynku Stara filtrownia 2. Przebudowa komór reakcji i komór filtracyjnych na nowe komory reakcji, komory mieszania i osadniki 3. Usunięcie starych i położenie nowych powłok na ścianach komór 4. Wykonanie ocieplenia budynku 5. Wykonanie nowej posadzki, podestów, barierek, włazów, drabinek, wentylacji, wymiana płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymiana stolarki budowlanej w pomieszczeniach technologicznych 6. Wykonanie nowego kanału technologicznego łączącego budynek Stara filtrownia z istniejącym kanałem technologicznym 7. Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pod suwnicę 8. Wykonanie remontu klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych w budynku Starej filtrowni, wymiana papy na dachu budynku oraz zabudowa ścianek pod łącznikiem 9. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie, o ile Wykonawca zaprojektuje obiekty kolidujące z obecnymi nasadzeniami 10. Wykonanie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do obiektu i wpięcie ich do istniejących rurociągów 11. Wykonanie rurociągu wody wyklarowanej i wpięcie go do rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów piaskowych 12. Wykonanie kolektora ścieków technologicznych i wpięcie go do istniejącej kanalizacji 13. Wykonanie instalacji spustowych i przelewowych w obrębie budynku Stara filtrownia 14. Zakup i montaż nowej armatury na wykonywanych rurociągach 15. Zakup i montaż mieszadeł w komorach mieszania 16. Zakup i montaż separatorów lamelowych w osadnikach 17. Zakup i montaż zgarniaczy do ciągłego usuwania osadów w osadnikach 18. Zakup i montaż kaskad napowietrzających wodę nad komorami reakcji wraz z systemem wentylacji 19. Budowa zestawu do magazynowania i dawkowania koagulantu wraz z orurowaniem 20. Budowa zestawu do dawkowania roztworu węglanu sodowego wraz z orurowaniem 21. Budowa zestawu do recyrkulacji osadu wraz z orurowaniem 22. Budowa zestawu do przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego wraz z orurowaniem 23. Doprowadzenie do budynku Stara filtrownia wody gospodarczej, wody chlorowej i roztworu ClO Zakup i montaż instalacji osuszania powietrza 25. Zakup i montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych 26. Zainstalowanie instalacji elektrycznej zasilającej wszystkie urządzenia i oświetlenie w budynku Stara filtrownia oraz w nowym kanale technologicznym; 27. Zainstalowanie pełnej automatyki i sterowania montowanych urządzeń i włączenie jej do głównego systemu sterowania SUW Zawada 13

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modernizacji technologii uzdatniania wody na Stacji Sporządził Sprawdził Lipiec 2016r. Strona 1 z 5 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce. Lokalizacja: Lemierzyce, działka nr 13/4. CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp; Automatyzacja procesów uzdatniania wody CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZEŃ Oczyszczana woda podawana będzie do osadnika wielostrumieniowego, lamellowego o powierzchni sedymentacji 60 m 2 (np. DF SLAF 60). Woda surowa wprowadzana będzie do zbiornika reakcyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail:

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail: 1 FERMAWAY AB Adres: Gyllerogatan 4 SE-233 51 SVEDALA, SZWECJA Tel. Polska 022 219 57 33 (Warszawa) Tel. com + 46 736 77 58 55 (Anna Izdebski) uzdatnia wodę przyjaznymi środowisku metodami napowietrzania,

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A. Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 CZEŚĆ IV WYKAZ CEN SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 433 Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Gmina Miejska Dzierżoniów Gmina Bielawa DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r.

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r. Opis projektu Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. Gospodarka wodno ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej nr 2004/PL/16/C/PE/026. Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe filtry ciśnieniowe

Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe systemy filtracyjne. Od blisko 20 lat firma Watersystem projektuje, dostarcza i montuje przemysłowe stacje uzdatniania wody, przeznaczone do poprawy parametrów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji pn: Oczyszczalnia ścieków z terenu placu odpadów paleniskowych i ścieków z gaszenia szlaki w CŁII. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dane ogólne: Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na halach basenowych obiektu Aqua Park Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie.

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 tel. 095 772027 fax. 095 7754 REGON 080088780 NIP 596-66-34-48 BANK PKO S.A. I O/ Sk-na Nr 22240359400009746098 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP 160 w Bernacicach Górnych. Zamówienie Nr DT/4/2013. I. Nazwy i kody

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim

CENNIK USŁUG. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim CENNIK USŁUG Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki 2014 1 Spis treści 1. Informacje dodatkowe 2 2. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY egzemplarz nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Piska rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów" Adres obiektu budowlanego: BIAŁA PISKA, GMINA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie koncepcji dwuwariantowej odwadniania i zagospodarowania osadów ZUW Goczałkowice Opracował: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_MPWIKLUBL 06/04/2011- ID:2011-049410 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zaopatrzenia w wodę 2, i rue odprowadzania Mercier, L-2985

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: jrp@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo