Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Nazwa i adres zamawiającego Data opracowania Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Kontrakt nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW - 17 Stacja Uzdatniania Wody Zawada, Zawada, Województwo Lubuskie ul.kożuchowska 35 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110A, Zielona Góra Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia Główny przedmiot Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa Roboty w zakresie uzdatniania wody usługi inżynieryjne w zakresie projektowania : Przygotowanie terenu pod budowę : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej : Roboty inżynieryjne i budowlane : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu : Roboty instalacyjne w budynkach : Roboty instalacyjne elektryczne : Roboty izolacyjne : Instalacje mechaniczne : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych : Pokrywanie podłóg i ścian : Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Wykonał: Krzysztof Wilmański SPIS ZAWARTOŚCI: Część I Opisowa Część II Informacyjna Część II I Załączniki

2 I CZĘŚĆ OPISOWA 1

3 Spis treści 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA TŁO I OGÓLNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA WAŻNIEJSZE OKREŚLENIA I SKRÓTY OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA CEL I SPODZIEWANE EFEKTY MODERNIZACJI SUW ZAWADA (OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE) Istniejąca dokumentacja ISTNIEJĄCY PROCES UZDATNIANIA WODY W SUW ZAWADA Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Parametry jakości wody OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ WYKONAWCY Odpowiedzialność Wykonawcy Zakres Ceny Kontraktowej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYMAGANE PARAMETRY WODY PO MODERNIZACJI ZAKRES ZADANIA TECHNOLOGIA LINII KOAGULACJI PO WYKONANEJ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA PRAC MODERNIZACYJNYCH PROCESÓW NAPOWIETRZANIA, KOAGULACJI I SEDYMENTACJI Układ wysokościowy procesów uzdatniania wody Doprowadzenie wody surowej Napowietrzanie wody Koagulacja i flokulacja Sedymentacja Odprowadzenie osadów i ścieków technologicznych Dawkowanie reagentów w procesie koagulacji Instalacja przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego Kontrola procesowa Odprowadzenie wody czystej Odwodnienie galerii rurociągów Osuszanie powietrza Założenia dla sterowania i AKPiA Najważniejsze urządzenia technologiczne montowane w SUW Zawada OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STARA FILTROWNIA W SUW ZAWADA ORAZ PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH Komory reakcji Komory mieszania Osadniki NOWY KANAŁ TECHNOLOGICZNY ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU KOAGULACJI WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały

4 Sprzęt Transport System zapewnienia jakości Ogólne postanowienia dotyczące placu budowy Wykonanie Robót Dokumentacja Budowy Uruchomienie i próby Obmiar Robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Dokumenty związane PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie Robót Kontrola jakości Robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport

5 Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały i konstrukcje Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane POKRYWANIE PODŁÓG, UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH I PODŁOGACH, MALOWANIE POMIESZCZEŃ Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane PRACE TERMOIZOLACYJNE, IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Transport i składowanie Sprzęt Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIĘDZYOBIEKTOWE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót

6 Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE SANITARNE Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały Stanowisko operatorskie i system SCADA Rozdzielnice zasilająco-sterownicze Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Przedmiar i obmiar robót Odbiór robót Rozliczenie robót podstawa płatności Przepisy związane

7 1 OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA 1.1. Tło i ogólne uwarunkowania Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i przeprowadzenie rozruchu w ramach Kontraktu pn. Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i oznaczonego numerem POIiŚ/1.1/NFOŚiGW 17. Stacja Uzdatniania Wody Zawada jest najważniejszym zakładem dostarczającym wodę pitną dla Zielonej Góry, miasta liczącego około mieszkańców. SUW Zawada zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć: powierzchniowego z rzeki Obrzyca i ujęcia podziemnego. Ujęcie wody powierzchniowej "Sadowa" na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą DN 800 mm o długości ok. 10 km na Stację Uzdatniania Wody w Zawadzie. Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada i Jany. Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne, spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to składa się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m, połączonych dwoma lewarami ze studnią zbiorczą pompowni, skąd woda przetłaczana jest rurociągiem DN 500 mm na Stację Uzdatniania Wody. Obecnie średnia wydajność SUW Zawada wynosi m 3 /d, a maksymalna ilość produkowanej wody wynosi m 3 /d. Analiza funkcjonowania procesu koagulacji oraz stanu technicznego urządzeń była prowadzona w 1986 r. ( Orzeczenie techniczne w sprawie przecieków wody żelbetowych zbiorników (akcelatorów) nr 1 i nr 2 w Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawadzie ) i w 2010 r. ( Analiza techniczno-ekonomiczna przywrócenia sprawności akcelatorów lub adaptacji budynku Starej filtrowni dla potrzeb prowadzonego procesu technologicznego uzdatniania wody w SUW w Zawadzie ). W ekspertyzach tych stan techniczny akcelatorów nr 1 i 2 został oceniony jako bardzo zły. Po przeprowadzeniu analiz uznano, że renowacja tych reaktorów jest wysoce nieopłacalna, nie gwarantuje uzyskania pozytywnego efektu technicznego i technologicznego. Stan techniczny akcelatorów 3 i 4 jest nieco lepszy, jednakże dalsza eksploatacja tych reaktorów byłaby możliwa po przeprowadzeniu gruntownego remontu. Biorąc pod uwagę powyższe procesy napowietrzania wody podziemnej oraz koagulacji zostaną przeniesione do nieczynnego obecnie obiektu Stara filtrownia Ważniejsze określenia i skróty Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym. - Zamawiający Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zielonej Górze; - SUW (Zakład Produkcji Wody) - Stacja Uzdatniania Wody Zawada; - Roboty prace związane z przebudową i modernizacją SUW Zawada będące przedmiotem niniejszego Kontraktu; - BHP bezpieczeństwo i higiena pracy; - BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 6

8 - DN oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; - P.POŻ przeciwpożarowy; - DT dokumentacja projektowa; - PFU Program Funkcjonalno Użytkowy; - PZJ program zapewnienia jakości; - WWiORB warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Inżynier Inżynier Kontraktu - Woda surowa podziemna woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody z ujęcia wód podziemnych; - Woda surowa woda, która została dostarczona do Zakładu Produkcji Wody powierzchniowa: z ujęcia wód powierzchniowych; - Woda wyklarowana: woda, która została oczyszczona w istniejących akcelatorach, a po wykonaniu robót modernizacyjnych po nowych osadnikach; - Woda filtrowana: woda, która została przefiltrowana przez istniejące grawitacyjne filtry piaskowe; - Woda uzdatniona: woda po oczyszczaniu i chlorowaniu, zgromadzona w istniejącym zbiorniku wody czystej Ogólny zakres rzeczowy Zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie o maksymalnej wydajności m 3 /d. Zakres kontraktu obejmuje: wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary sytuacyjnowysokościowe i sporządzenie/aktualizacja map do celów projektowych, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp.; wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze kompletne w zakresie wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę; opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót opracowanie projektu organizacji placu budowy opracowanie instrukcji (projektu) rozruchu wykonanie (zgodnie z zatwierdzonym projektem) modernizacji i przebudowy obiektów istniejących Stacji Uzdatniania Wody wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażeniem obiektów; przeprowadzenie Prób Końcowych i udział w prowadzeniu Prób Eksploatacyjnych z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU, Wykazem Gwarancji i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) oraz z 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U nr 72 poz. 466) 7

9 dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji z zachowaniem wymogów i pozostałych informacji opisanych przez Zamawiającego i zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania modernizacji SUW Zawada zgodnie z procedurami FIDIC Żółta Książka (Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 r., tłumaczenie pierwszego wydania 1999 r.), przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającymi zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach Cel i spodziewane efekty modernizacji SUW Zawada (ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe) Modernizacja procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zawadzie zapewni osiągnięcie następujących korzyści: 1. szybkie reagowanie na możliwe zakłócenia procesu i zmiany jakości wody poprzez zastosowanie nowoczesnych metod technologicznych oraz urządzeń nowej generacji. 2. lepsze dostosowanie do oczyszczania wody podziemnej w porównaniu do stanu obecnego. 3. umożliwienie desorpcji niepożądanych gazów z wody (amoniak, agresywny dwutlenek węgla, siarkowodór) oraz odkwaszenie wody poprzez zastosowanie wysokoefektywnej metody napowietrzania wody podziemnej w kaskadach aeracyjnych. Skutkować to będzie podwyższeniem odczynu wody i zmniejszeniem zużycia środków do alkalizacji wody. 4. zastąpienie koagulantu żelazowego nowoczesnym reagentem z grupy chlorków poliglinu, co zapewni: a. poprawę efektywności klarowania wody w osadnikach b. zmniejszenie kwasowości wody skoagulowanej i w efekcie znaczące zmniejszenie zużycia środków do neutralizacji wody (węglan sodowy). c. możliwość wyeliminowania drugiego stopnia filtracji przez złoża dolomitowe. d. zmniejszenie o około 50% ilości odpadów pokoagulacyjnych (zarówno ich objętości, jak i ładunku suchej masy). e. zmniejszenie zużycia utleniaczy pośrednich (chlor, dwutlenek chloru). 5. uzyskanie wysokiej skuteczności klarowania wody w stosunkowo małej przestrzeni, jaką stanowić będą komory obecnych filtrów, poprzez zastosowanie osadników wielostrumieniowych typu lamelowego. 8

10 6. zmniejszenie zużycia wody dla potrzeb własnych poprzez prowadzenie kontrolowanych spustów nadmiaru osadu o odpowiednim stopniu zagęszczenia oraz rzadsze wykonywanie pełnych spustów wody z układu. 7. zastosowanie pylistego węgla aktywnego do oczyszczania wody, co przyczyni się do: a. wyeliminowania z wody substancji powodujących niepożądany smak i zapach; b. usunięcia zanieczyszczeń reagujących z dezynfektantem (chlor, dwutlenek chloru); c. obniżenie dawek dezynfektanta; d. usuwania substancji organicznych szkodliwych dla zdrowia, takich jak metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne aktualnie będące przedmiotem regulacji (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dyrektywa Unii Europejskiej) e. eliminowania zagrożeń związanych z chwilowym (okresowym) pogorszeniem jakości wody; f. usuwania zanieczyszczeń promieniotwórczych; 8. optymalizację zużycia węgla aktywnego poprzez stosowanie go tylko w okresach zagrożenia pogorszenia jakości wody i w ilości niezbędnej do wymaganego stopnia oczyszczenia wody; 9. maksymalne wykorzystanie zdolności adsorpcyjnej węgla aktywnego poprzez zastosowanie metody dawkowania węgla do wody przed filtry pośpieszne, umożliwiającej minimalizację jego dawek. 10. zautomatyzowanie procesu technologicznego, co zminimalizuje niebezpieczeństwo popełniania błędów technologicznych, zoptymalizuje dawkowanie reagentów i ilość odprowadzanego osadu, ograniczy wielkości nakładu pracy ludzkiej 11. zastosowanie urządzeń o niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co przyniesie oszczędności zużycia energii elektrycznej. 12. obniżenie kosztów eksploatacyjnych procesów uzdatniania wody. 13. zwiększenie bezpieczeństwa procesu oczyszczania wody poprzez przeniesienie z obiektów zewnętrznych, narażonych na działanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz potencjalnego działania osób trzecich, do obiektu zamkniętego, chronionego, odizolowanego od zewnętrznych czynników. 14. wykorzystanie nieczynnego obiektu Stara filtrownia, znajdującego się na terenie SUW Zawada, który jest w dobrym stanie technicznym, do prowadzenia procesów napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji, po ich przeniesieniu z obecnie eksploatowanych akcelatorów będących w złym stanie technicznym. 15. ograniczenie zjawisk korozyjnych spowodowanych oddziaływaniem wody, dwutlenku węgla oraz czynników zewnętrznych, poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję (stal kwasoodporna, PVC, aluminium) oraz innych zabezpieczeń antykorozyjnych. 16. zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody w zmiennych warunkach (zmiennych parametrach jakości wody ujmowanej z rzeki Obrzyca, zmienne udziały ilości ujmowanej wody powierzchniowej i podziemnej, zmienne rozbiory dobowe, i in.) 9

11 W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego Kontraktu następujący Wykaz Gwarancji: Parametr Wartość/Jednostka Maksymalna dobowa wydajność układu uzdatniania m 3 /d Maksymalna godzinowa wydajność układu dystrybucji 1500 m 3 /h Jakość wody po urządzeniach napowietrzania, koagulacji i sedymentacji Mętność <5 NTU Odczyn ph>7, Istniejąca dokumentacja Zamawiający posiada następującą dokumentację: Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, cz. I i cz. II Aqua Konsulting, lipiec 2013 r. Koncepcja ta jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU. Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno - Użytkowego materiały koncepcyjne są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w koncepcji, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu Istniejący proces uzdatniania wody w SUW Zawada Opis istniejącej technologii uzdatniania wody Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest w SUW Zawada poddana cedzeniu na mikrositach o wielkości prześwitów 10 mikrometrów. Natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez zmieszanie z natlenioną wodą powierzchniową. Woda zmieszana z ujęcia powierzchniowego i podziemnego po mikrositach trafia na akcelatory, gdzie poddawana jest koagulacji koagulantem PIX dawki od 120 do 175 g/m 3. Akcelatory zbudowane są jako wolno stojące żelbetowe zbiorniki, w których przebiegają procesy flokulacji i klarowania wody oraz zagęszczanie osadów. W SUW Zawada pracują 4 akcelatory o średnicy zewnętrznej 24 m każdy. Maksymalne obciążenie powierzchni sedymentacyjnej w strefach klarowania wody wynosi około 0,9 m 3 /m 2 h. Na odpływach z akcelatorów dozuje się roztwór dwutlenku chloru i chloru w ilościach odpowiednio 0,3-0,55 i 10

12 1,6-2,0 g/m 3 (utlenianie pośrednie). Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Po filtrach piaskowych woda oczyszczana jest na drugim stopniu filtracji na filtrach dolomitowych, w których złożem jest aktywowany dolomit (CaCO 3 *MgO). Drugi stopień filtracji powoduje podwyższenie wartości ph wody z ok. 6,5 do 7,1, a także wzbogacenie wody w wapń i magnez oraz obniżenie mętności wody. Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfektant - roztwór dwutlenku chloru w ilościach od 0,3 do 0,55 g/m 3. Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dawkowanie roztworu sody kalcynowanej (Na 2 CO 3 ) w celu związania pozostałego agresywnego CO 2. Przy dawkach wynoszących około 15 g/m 3 ph wody wzrasta do około 7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest zminimalizowanie korozyjności wody i wtórnego zanieczyszczenia wody w miejskiej sieci wodociągowej Parametry jakości wody Wykonawca przyjmie w swojej Ofercie przedstawione w tabeli poniżej parametry wody, stanowiące średnią wartość jakości wody surowej w latach , które będą stanowiły wyjściowe dane do projektowania. Woda ujmowana z rzeki Obrzycy charakteryzuje się średnią twardością, i zawartością rozpuszczonych substancji mineralnych. Okresowo stężenie niektórych metali ciężkich (kadm, ołów) nieznacznie przekraczało wartość dopuszczalną dla wody pitnej. Stężenie żelaza i manganu w wodzie powierzchniowej były podwyższone. Metale te częściowo występują w postaci związanej z materią organiczną. Stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie było wysokie. Częściowo były to związki rozpuszczone w wodzie, a część materii organicznej pochodziła z zawiesin, które tworzył m.in. obecny w wodzie plankton. Okresowo co kilka lat stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie wzrastało ponad wartości średnie. Miało to miejsce szczególnie w latach 2002 i W ciągu ostatnich 4 lat średnie wartości barwy, utlenialności i ChZT były wyższe niż w latach poprzednich, jednakże trudno jest wykazać istnienie jednoznacznej tendencji wzrostowej dla tych parametrów. Ilość zawiesin w wodzie była stosunkowo niska. Ich stężenie nie przekraczało 25 mg/l, a mętność wody była zwykle niższa od 20 NTU. Stężenie amoniaku w wodzie chwilowo wzrastało do wartości około 1 mg/l. Woda zawierała stosunkowo duże ilości fosforu. W warunkach naświetlenia powierzchni wody mogą występować sprzyjające warunki do rozwoju planktonu. Dlatego wskazane byłoby ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia hali przy osadnikach. Skażenie wody bakteriami patogennymi nie było bardzo wysokie. Woda podziemna charakteryzuje się również średnią twardością ogólną i węglanową. Zawiera podwyższoną ilość agresywnego dwutlenku węgla, co sprawia, że woda ma charakter agresywny. W latach stężenie żelaza i materii organicznej w wodzie ujmowanej z ujęć podziemnych były stosunkowo wysokie jednakże z roku na rok ilości te zmniejszały się. Od 2003 roku zawartość tych zanieczyszczeń w wodzie ustabilizowała się. Stężenie manganu w wodzie przez cały rozpatrywany okres było w przybliżeniu stałe, wynosiło około 0,3 mg/l. Ilość materii organicznej w wodzie podziemnej jest około dwukrotnie niższa niż w wodzie powierzchniowej. 11

13 Parametr Jednostka Woda powierzchn. Obrzyca Woda podziemna Średnio Minim. Maksym. Średnio Minim. Maksym. Jon amonowy mg NH 3 /dm 3 0,40 0,12 1,18 0,35 0,11 0,92 Azotany mg NO 3 /dm 3 2,92 0,00 9,92 0,28 0,00 0,88 Azotyny mg NO 2 /dm 3 0,10 0,02 0,38 0,02 0,00 0,10 Barwa mg Pt/dm 3 35, , Chlorki mg Cl/dm 3 38,0 25,7 56,5 19,6 13,4 48,0 Chrom mg Cr/dm 3 0,0036 <0,001 0,0100 0,0014 <0,001 0,0040 Utlenialność mg O 2 /dm 3 10,2 6,8 17,3 4,1 3,2 16,6 Kadm mg Cd/dm 3 0,0005 <0,001 0,0070 0,0006 <0,001 0,0010 Mangan mg Mn/dm 3 0,25 0,08 1,20 0,34 0,22 0,60 Mętność NTU 4,29 1,23 16,30 7,06 0,98 27,70 Miedź mg Cu/dm 3 0,0032 <0,001 0,0170 0,0030 <0,001 0,0310 Odczyn ph 7,72 7,26 8,36 7,28 7,11 7,46 Ołów mg Pb/dm 3 0,0043 <0,001 0,0185 0,0031 <0,001 0,0176 OWO mg C/dm 3 11,97 9,09 16,67 5,08 2,26 6,22 Przewodnictwo wł. S/ cm Siarczany mg SO 4/dm 3 85,8 51,3 119,9 90,3 58,4 209,0 Temperatura wody C 11,8 0,4 26,9 9,9 5,8 12,3 Twardość ogólna mg CaCO 3/dm 3 260,6 197,0 331,0 260, ,5 Zasadowość ogólna mval/dm 3 3,33 2,58 4,03 3,28 2,82 3,54 Żelazo ogólne mg Fe/dm 3 0,42 0,13 1,31 4,16 2,73 11,88 Ogólna liczba mikroorg. w 22 ±2 C j.t.k. w 1cm , Bakterie grupy coli j.t.k. w 100cm ,2 0 5 Stężenie związków azotu i fosforu w wodzie podziemnej jest również niższe niż w wodzie powierzchniowej. Zawartość rozpuszczonych minerałów w wodzie podziemnej jest zbliżona, jak w wodzie powierzchniowej. Skażenie bakteriologiczne tej wody jest niewielkie. Również w wodzie podziemnej stężenie metali ciężkich jest niskie, nie przekraczające zasadniczo wartości dopuszczalnych dla wody pitnej. Wody powierzchniowa i podziemna ujmowane w SUW Zawada wykazują duże podobieństwo składu mineralnego. Dlatego ich mieszanie w procesie uzdatniania nie powinno wpływać na destabilizację oddziaływań pomiędzy większością składników. Jedynie w wyniku zmieszania obu wód następuje przekazanie do wody podziemnej części tlenu rozpuszczonego i w efekcie doprowadzenie do utleniania żelaza FeII do FeIII. Woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną w różnych proporcjach. Istnieje pewne niebezpieczeństwo tworzenia się połączeń kompleksowych między żelazem z wody podziemnej i materią organiczną z wody powierzchniowej. Jednakże utlenienie żelaza tlenem z powietrza i doprowadzenie do wytrącenia wodorotlenku żelazowego przed wymieszaniem wód może wyeliminować potencjalne zajście reakcji kompleksowania. 12

14 1.6. Ogólny zakres działań Wykonawcy W ujęciu rzeczowym zakres działań objętych zamówieniem obejmuje co najmniej elementy wyszczególnione poniżej A) - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. B) - Wykonanie następujących prac modernizacyjnych 1. Rozbiórka istniejących urządzeń i nieczynnych rurociągów w budynku Stara filtrownia 2. Przebudowa komór reakcji i komór filtracyjnych na nowe komory reakcji, komory mieszania i osadniki 3. Usunięcie starych i położenie nowych powłok na ścianach komór 4. Wykonanie ocieplenia budynku 5. Wykonanie nowej posadzki, podestów, barierek, włazów, drabinek, wentylacji, wymiana płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymiana stolarki budowlanej w pomieszczeniach technologicznych 6. Wykonanie nowego kanału technologicznego łączącego budynek Stara filtrownia z istniejącym kanałem technologicznym 7. Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pod suwnicę 8. Wykonanie remontu klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych w budynku Starej filtrowni, wymiana papy na dachu budynku oraz zabudowa ścianek pod łącznikiem 9. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie, o ile Wykonawca zaprojektuje obiekty kolidujące z obecnymi nasadzeniami 10. Wykonanie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do obiektu i wpięcie ich do istniejących rurociągów 11. Wykonanie rurociągu wody wyklarowanej i wpięcie go do rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów piaskowych 12. Wykonanie kolektora ścieków technologicznych i wpięcie go do istniejącej kanalizacji 13. Wykonanie instalacji spustowych i przelewowych w obrębie budynku Stara filtrownia 14. Zakup i montaż nowej armatury na wykonywanych rurociągach 15. Zakup i montaż mieszadeł w komorach mieszania 16. Zakup i montaż separatorów lamelowych w osadnikach 17. Zakup i montaż zgarniaczy do ciągłego usuwania osadów w osadnikach 18. Zakup i montaż kaskad napowietrzających wodę nad komorami reakcji wraz z systemem wentylacji 19. Budowa zestawu do magazynowania i dawkowania koagulantu wraz z orurowaniem 20. Budowa zestawu do dawkowania roztworu węglanu sodowego wraz z orurowaniem 21. Budowa zestawu do recyrkulacji osadu wraz z orurowaniem 22. Budowa zestawu do przygotowania i dawkowania zawiesiny pylistego węgla aktywnego wraz z orurowaniem 23. Doprowadzenie do budynku Stara filtrownia wody gospodarczej, wody chlorowej i roztworu ClO Zakup i montaż instalacji osuszania powietrza 25. Zakup i montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych 26. Zainstalowanie instalacji elektrycznej zasilającej wszystkie urządzenia i oświetlenie w budynku Stara filtrownia oraz w nowym kanale technologicznym; 27. Zainstalowanie pełnej automatyki i sterowania montowanych urządzeń i włączenie jej do głównego systemu sterowania SUW Zawada 13

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp; Automatyzacja procesów uzdatniania wody CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą

Bardziej szczegółowo

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail:

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail: 1 FERMAWAY AB Adres: Gyllerogatan 4 SE-233 51 SVEDALA, SZWECJA Tel. Polska 022 219 57 33 (Warszawa) Tel. com + 46 736 77 58 55 (Anna Izdebski) uzdatnia wodę przyjaznymi środowisku metodami napowietrzania,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 CZEŚĆ IV WYKAZ CEN SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 433 Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r.

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r. Opis projektu Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. Gospodarka wodno ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej nr 2004/PL/16/C/PE/026. Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji pn: Oczyszczalnia ścieków z terenu placu odpadów paleniskowych i ścieków z gaszenia szlaki w CŁII. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie.

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 tel. 095 772027 fax. 095 7754 REGON 080088780 NIP 596-66-34-48 BANK PKO S.A. I O/ Sk-na Nr 22240359400009746098 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody

Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody Przedmowa................................................ XIII 1. Woda w przyrodzie.........................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Adres obiektu: ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania 1.1. Założenia ogólne. Przedmiotem opracowania jest koncepcja funkcjonowania Wodociągu Sulejów ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wody w Bronisławowie i Stacji Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 05.09.2001 r. Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe przyznające

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo