Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Instytut Rusycystyki Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, Warszawa Tel// ; ; fax Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka zorganizowane zostały przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r, zgodnie z zatwierdzonym przez tę Uchwałę regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik studiów: Dr hab., prof. UW Ludmiła Łucewicz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IR UW Nazwa studiów: Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Contemporary Russia: State, Society, Culture, Tourism Cel studiów to pogłębienie wiedzy o Rosji współczesnej (od rozpadu Związku Sowieckiego do dzisiaj) oraz zdobycie kompetencji przedmiotowych z tego zakresu, w szczególności umiejętności samodzielnego dotarcia do informacji źródłowych, dostępnych w obiegu naukowym, bibliotecznym i w mediach, a także ich merytorycznego interpretowania i wartościowania. Nasze polskie oraz unijne sąsiedztwo z Rosją, jej rola w życiu społeczności globalnej i rosnąca uwaga, z jaką Europa i świat traktuje dziś sprawy rosyjskie, świadczą o tym, że rzetelne kompetencje rosjoznawcze będą coraz bardziej potrzebne, zwiększać się też będzie ich przydatność praktyczna. Tryb, forma, zakres tematyczny: podyplomowe studia rosjoznawcze, prowadzone zaocznie. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w każdym semestrze po osiem zjazdów, na każdym po 12 godzin dydaktycznych. Pierwszy semestr studiów ma charakter propedeutyczny, wykłady mają poszerzyć i pogłębić encyklopedyczną znajomość katalogu współczesnych spraw rosyjskich (z zakresu polityki, gospodarki, kultury, turystyki) oraz zapoznać słuchaczy ze źródłami samodzielnego ich aktualizowania a także odnajdywania i wykorzystywania informacji źródłowych, poprawnego jej rozumienia oraz racjonalnego interpretowania w kontekście polskiego interesu narodowego. W drugim semestrze większość zajęć to konwersatoria. Przewidziane są w ich trakcie spotkania ze znawcami Rosji, zarówno polskimi jak zagranicznymi uczonymi, publicystami, literatami itd.

2 Duży nacisk w tym semestrze kładzie się na wykorzystanie możliwości, jakie dla praktycznego rosjoznawstwa stwarza medium internetowe. Czas trwania studiów: Dwa semestry. Łącznie 194 godziny zajęć. Dla chętnych, za dodatkową opłatą, 60 godzin lektoratu języka rosyjskiego (z możliwością uzyskania różnych typów międzynarodowego certyfikatu np. język rosyjski w biznesie, w turystyce), pod warunkiem, że zbierze się grupa co najmniej 15-osobowa. Sposób oceniania efektów uczenia się obecność na zajęciach, testy, prace semestralne (oceniane na stopień). Absolwent Studiów Podyplomowych otrzymuje dyplom ich ukończenia. Kryteria zaliczenia: 1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów na stopień; 2. Uiszczenie opłaty za studia i za dyplom; 3. Egzamin końcowy w formie testu egzekwującego znajomość całokształtu programu. Język wykładowy: Wykłady i konwersatoria prowadzone są w języku polskim, lecz słuchaczom jest niezbędna znajomość języka rosyjskiego, przynajmniej na poziomie B1, co winno być potwierdzone oceną na świadectwie maturalnym, zaliczeniem lektoratu z języka rosyjskiego na studiach bądź posiadaniem stosownego certyfikatu. W ramach zajęć przewidziane są bowiem wykłady rosyjskich naukowców oraz spotkania z rosyjskimi dziennikarzami i reprezentantami kultury rosyjskiej. Program w znacznym stopniu bazuje na zasobach rosyjskojęzycznego Internetu. Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: po każdym semestrze ankieta oceniająca program oraz poziom zajęć. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Zapis na podstawie złożonych dokumentów: Kroki rejestracji: 1. Dostarczenie kompletu dokumentów: o Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (według poniższego wzoru) o Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1. o Trzy fotografie o formacie 37x55 mm o Kserokopia dowodu osobistego o Deklaracja płatności (według poniższego wzoru); wysokość czesnego: zł (płatne w całości lub ratach semestralnych I semestr: zł, II semestr zł). Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Studium Podyplomowe Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 4, Warszawa w terminie od 19 lipca do 15 września 2010r. w godz , gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, pok. 434 lub 413 (IV piętro).

3 2. Osoby zakwalifikowane otrzymają odnośną informację. Ostatecznym warunkiem otwarcia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób (przy limicie 40). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagania stawiane kandydatom na studia: Studia są tworzone z myślą o osobach legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i zainteresowanych wiedzą rosjoznawczą, posiadających znajomość języka rosyjskiego przynajmniej na poziomie B1. Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia: Absolwent podyplomowych studiów rosjoznawczych wyposażony jest w najnowszą wiedzę dotyczącą rosyjskiej polityki, gospodarki, kultury oraz turystyki, a także relacji polsko-rosyjskich w tych dziedzinach. Proponowany kierunek nauczania zapewni studiującym ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji w zawodach i na stanowiskach pracy, które wymagają znajomości Rosji dnia dzisiejszego. Jest to wiedza oparta na najnowszych źródłach, przydatna zarówno dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach, jak dla lektorów kursów językowych, tłumaczy, a także osób zainteresowanych dziennikarstwem, pracą w redakcjach mediów informacyjnych, wydawnictwach, turystyce, w firmach związanych z rynkiem rosyjskim. Ramowy program Studium Podyplomowego Semestr I Lp Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Lliczba godzin Sposób zaliczenia 1. Życie polityczne współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2. Świat i Rosja. Rosja wobec Polski wykład 12 godz. zaliczenie na ocenę 3. Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. (teatr, opera, balet, malarstwo, muzyka) 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku 5 Polsko-rosyjskie związki kulturowe na przełomie XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 6 Tradycja prawosławna we współczesnej Rosji wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 92 godz. Semestr II 1 Gospodarka we współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2 Społeczeństwo rosyjskie konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę 3 Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 5 Język rosyjski i komunikacja międzykulturowa konwersatorium 20 godz. zaliczenie na ocenę 6 Media rosyjskie konwersatorium 12 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 102 godz.

4 Krótki opis przedmiotów: Wykłady: 1.ŻYCIE POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (I semestr) a. Ustrój państwowy Federacji Rosyjskiej Od Jelcyna do Miedwiediewa: Formowanie się współczesnej państwowości rosyjskiej; Podstawy ustrojowe Federacji Rosyjskiej w świetle konstytucji 2003r; Naczelne władze państwa; Parlamentaryzm rosyjski; Struktura administracyjna kraju; Charakterystyka federalizmu rosyjskiego (kodyfikacje Osnownyje położenija regionalnej politiki Rossijskoj Fiedieracyi, Koncepcyja gosudarstwiennoj nacionalnoj politiki Rossijskoj Fiedieracyi, inne dokumenty prawne z tej dziedziny; Podstawe kodyfikacje ideologii i polityki państwa (odnośne przepisy konstytucji, ustawy O biezopasnosti oraz Koncepcija nacionalnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi); Rosyjska doktryna wojskowa (ustawy Wojennaja doktrina Rossijskoj Fiedieracyi, Morskaja doktrina na pieriod do 2020 goda, inne kodyfikacje z tej dziedziny; Rosja jako mocarstwo nuklearne; Założenia formalne rosyjskiej polityki zagranicznej (ustawa Koncepcija wnieszniej politiki Rossijskoj Fiedieracyi); Ustrój Federacji Rosyjskiej w ocenach politologów zachodnich; Rosyjska krytyka przemian poradzieckich i współczesnej polityki ustrojowej Federacji Rosyjskiej. b. Polityka państwa w zakresie praktycznego respektowania konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli. Opinia publiczna we współczesnej Rosji; Formy i zakres działalności opozycyjnej; Rosyjska elita polityczna, jej główne postaci; Partie polityczne. 2. ŚWIAT I ROSJA.ROSJA WOBEC POLSKI (I semestr) Globalne aspiracje Rosji; Wspólnota Niepodległych Państw, inne pochodne upadku ZSRR; Rosja w polityce USA i krajów UE ; Aktualne problemy sąsiedztwa polsko-rosyjskiego; Najważniejsze oficjalne oraz niezależne źródła informacji z zakresu polityki rosyjskiej. 3.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Przemiany w literaturze rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. Specyfika procesu literackiego, nowe funkcje literatury. Zmiana hierarchii wartości, rozliczanie się z normatywną poetyką socrealizmu. Konceptualizm i socart. Powrót literatury emigracyjnej i ze względów cenzuralnych pozostającej dotychczas poza oficjalnym obiegiem (Nabokow, Zamiatin, Płatonow, Bułhakow, Brodski, underground lat XX w.). Literatura elitarna. Nowa tematyka i poetyka. Nowi bohaterowie (tzw. nowi Rosjanie, biznesmeni, zubożała inteligencja, itd. Poetyka rosyjskiego literackiego postmodernizmu (Jerofiejew, Pielewin, Sorokin). Klasyka rosyjska w epoce postmodernizmu. Proza o wojnach XX wieku ( II światowa, afgańska, czeczeńskie). Fantastyka (Siergiej Łukjanienko, Maria Siemionowa, Michaił Uspienskij, Julia Łatynina, inni). Ego-dokumenty (wspomnienia, dzienniki, notatniki, autobiografie). Literatura popularna: odmiany gatunkowe. Sensacyjne powieści A. Marininej i projekty B. Akunina. Literatura w przestrzeni Internetu.

5 4.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Formy życia literackiego: nagrody literackie, wydawnictwa, rankingi pisarzy. Proza kobiet (Ludmiła Pietruszewska, Tatiana Tołstoj, Ludmiła Ulicka, inne). Tzw. nowi realiści: Siergiej Szargunow, Roman Sienczyn. Autorzy bestsellerów XXI wieku: Władimir Makanin, Aleksiej Iwanow, Andriej Rubanow, German Sadułajew, Zachar Prilepin, Dmitrij Bykow. Poetyka skandalu (Wiktor Jerofiejew). Poezja kilku pokoleń. Oleg Czuchoncew, Siergiej Gandlewski, Timur Kibirow, Borys Ryżyj, Dmitrij Wodiennikow, Maria Stiepanowa, Jelena Fanajłowa.. Dramaturgia (, Jewgienij Griszkowiec, Mikołaj Kolada). Krytyka literacka XXI wieku - dyskusje na łamach prasy literackiej i w sieci. Krytycy Stanisław Rassadin, Siergiej Czuprinin, Natalia Iwanowa, inni. 5. POLSKO-ROSYJSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE NA PRZEŁOMIE XX i XXI WIEKU (semestr I) 1.Polsko-rosyjskie związki literackie na przełomie XX/XXI wieku na tle dotychczasowej tradycji. Obrazy Rosji i Rosjan w literaturze pięknej (W.L. Terlecki, E. Rylski, D. Masłowska, M. Wilk i in.) we wspomnieniach i dziennikach pisarzy polskich (J. Iwaszkiewicz, K. Brandys i in.), reportażu (R. Kapuściński). 2. Kultura rosyjska na łamach polskiej prasy (paryska Kultura, Gazeta Wyborcza ). Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce i polskiej w Rosji (przekłady, opracowania). 3. Literatura rosyjska w teatrze polskim. 4. Kino rosyjskie w Polsce i polskie w Rosji. Recepcja muzyki.5. Rusycystyka polska i polonistyka rosyjska obszary badań. 6. TRADYCJA PRAWOSŁAWNA WE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr I) 1.Podstawowe zagadnienia prawosławnej teologii i obrzędowości. Nabożeństwa, święta, stroje liturgiczne. Terminologia i kwestie związane z jej tłumaczeniem. 2. Rosyjski Kościół Prawosławny, jego struktura i hierarchia. Zarys historii. Fenomen nowego męczeństwa. 3. Stosunki między państwem i cerkwią po 1989 roku. Cerkiew i społeczeństwo rosyjskie po 1989 roku. Procesy i konflikty wewnątrzcerkiewne. 4.Prawosławna tradycja w kulturze rosyjskiej. Architektura sakralna (cerkwie), fenomen ikony rosyjskiej. Ludowe prawosławie : współistnienie elementów pogańskich i chrześcijańskich. 5. Motywy sakralne w najnowszej literaturze rosyjskiej. Prawosławne literaturoznawstwo. Rosyjskie prawosławie w Internecie. 7. GOSPODARKA WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr II) Podstawowe kodyfikacje dotyczące gospodarki i regulujące działalność gospodarczą (Gosudarstwiennaja stratiegija ekonomiczeskoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi (Osnownyje położenija), Osnowy politiki Rossijskoj Fiedieracyi w obłasti razwitija nauki i tiechnołogij na pieriod do 2010 goda i dalniejszuju pierspiektiwu, in.); Przekształcenia gospodarki rosyjskiej po upadku ZSRR, zakres i charakterystyka prywatyzacji; Reformy, system bankowy; Ogólna charakterystyka gospodarki rosyjskiej, dochód narodowy ; Rola kapitału zagranicznego w gospodarce rosyjskiej; Najważniejsze regiony gospodarcze; Znaczenie paliw i surowców w gospodarce rosyjskiej; Przemysł zbrojeniowy Rosji; Rosyjski handel zagraniczny oraz współpraca gospodarcza z zagranicą; Problemy rolnictwa rosyjskiego; Miejsce gospodarki rosyjskiej w gospodarce światowej; Kryzys światowy a gospodarka rosyjska.

6 Konwersatoria: 1.WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Współczesne malarstwo i rzeźba: galerie, muzea, wybitni artyści (aktorzy, śpiewacy, tancerze, kompozytorzy). Teatr, opera, balet. Najbardziej znani dramaturdzy i reżyserzy teatralni. Muzyka poważna. 2. WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Wprowadzenie do historii kinematografii rosyjskiej (początki sztuki filmowej w Rosji, okres porewolucyjny, socrealizm w filmie, najważniejsze osiągnięcia kina radzieckiego do połowy lat 80. XX wieku); kino radzieckie w okresie pieriestrojki (przełamanie tabuizacji negatywnych zjawisk politycznych, społecznych i obyczajowych, nowe spojrzenie na historię i teraźniejszość, inna estetyka, eksperymenty formalne, dominujące gatunki); okres poradziecki: formowanie się nowej przestrzeni kulturowej, wolny rynek, nowe grupy referencyjne (czasopisma, portale internetowe, festiwale, nagrody filmowe, firmy producenckie, instytucje państwowe itp.); Charakterystyka filmografii wybranych reżyserów. Piosenka autorska jako fenomen społeczno-kulturowy (sylwetki najważniejszych bardów: B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz); muzyka rockowa w ZSRR: charakterystyka twórczości wybranych grup rockowych (Kino, Akwarium, DDT i in.), środowisko rockowe jako część radzieckiego undergroundu. Muzyka popularna w Rosji poradzieckiej (najważniejsi wykonawcy, charakterystyczne tendencje, specyfika rosyjskiego show-biznesu). 3. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ROSJI (semestr I i II) Najciekawsze atrakcje turystyczne Federacji Rosyjskiej. Praktyczne informacje poparte doświadczeniem zdobytym w terenie (transport, infrastruktura turystyczna oraz specyfika poszczególnych regionów, obowiązek meldunkowy, koszty pobytu itp.). Relacja o większości regionów, miejsc i obiektów ilustrowana slajdami; Obwód Kaliningradzki (historia Kaliningradu [Königsberg Królewiec Kaliningrad] i jego główne atrakcje turystyczne. Ogólna charakterystyka regionu, Bursztynowy szlak i atrakcje Wybrzeża Bałtyku (Mierzeja Kurońska, uzdrowiska: Swietłogorsk, Pionierski, Zielienogradsk); Moskwa (historia miasta, najważniejsze zabytki: Kreml, obiekty sakralne, inne zespoły architektoniczne, wybrane dzielnice Moskwy, Carycyno, Kołomienskoje, najważniejsze muzea, nietypowe atrakcje turystyczne; Infrastruktura transportowa: lotniska, dworce kolejowe, metro i komunikacja miejska alternatywne środki transportu; Petersburg (historia miasta, najważniejsze zabytki: Pałac Zimowy, Twierdza Pietropawłowska, sobór Isaaka, sobór Kazański, sobór Zbawiciela na Krwi, Newski Prospekt; muzea Petersburga; Okolice Petersburga: Peterhof, Pawłowsk, Carskie Sioło, Kronsztad i Szliselburg; Złoty Pierścień Rosji. Kaukaz i Morze Czarne (Historia i charakterystyka regionu; Elbrus najwyższy szczyt Kaukazu, turystyka wysokogórska i sporty zimowe na Kaukazie; rosyjskie wybrzeże morza Czarnego). Karelia (Historia i charakterystyka regionu; Ładoga i Wałaam, Onega i Kiżi, szlaki wodne Karelii); Półwysep Kolski (Góry Chibiny i Łowozierskie Tundry, Murmańsk i tzw. zamknięte miasta, turystyka kwalifikowana: wędkarstwo, myślistwo, spływy rzeką Ponoj); Ural (geograficzna charakterystyka regionu: podział na Ural Południowy, Północny i Polarny; Park Narodowy Jugydwa, turystyka kwalifikowana: spływy górskie; Republika Komi, okręgi autonomiczne: nieniecki, jamałonieniecki, chanty-mansyjski (narody autochtoniczne, bogactwa naturalne regionu, infrastruktura wydobywcza (Gazprom); Ałtaj (etniczna i geograficzna charakterystyka regionu Ałtaj jako pogranicze czterech krajów; turystyka kwalifikowana: turystyka

7 wysokogórska, szlaki konne i spływy górskie; ciekawostki regionu (Muzeum Krajoznawcze w Bijsku, Muzeum W. Szukszyna, inne); Bajkał (Bajkał Południowy i Góry Chamar-Daban; Bajkał Środkowy wyspa Olchon i półwysep Święty Nos; Bajkał Północny Góry Bajkalskie i Góry Barguzińskie); Jakucja. Jakuci jako jeden z narodów autochtonicznych Syberii, ich wierzenia, tradycje i obyczaje; geograficzna charakterystyka regionu (Góry Wierchojańskie, rzeka Lena, Ojmiakon - biegun zimna); Kamczatka i Czukotka - ogólna charakterystyka regionów, walory przyrodnicze, narody autochtoniczne; Czukcze w rosyjskiej anegdocie. Daleki Wschód: Sachalin i Wyspy Kurylskie, Wyspy Szantarskie, Władywostok, Chabarowsk, obwód amurski; Śladami Gułagu i wielkich budów komunizmu (Wyspy Sołowieckie jako pierwszy obóz Gułagu, Kanał Białomorski; Workuta, droga śmierci czyli linia kolejowa Salechart Igarka; Norylsk, Kołyma Magadan; Kolej Transsyberyjska i BAM 4. SPOŁECZEŃSTWO ROSYJSKIE (semestr II) Ludność Federacji Rosyjskiej: statystyka ludnościowa, dynamika zaludnienia, rozmieszczenie na obszarze kraju, skład narodowościowy, russkije a rossijanie, mniejszości nierosyjskie; Rosjanie obywatele Federacji, ludność rosyjska w krajach bliskiej zagranicy, emigracja rosyjska po rozpadzie ZSRR (emigracja ostatniej fali ), główne jej skupiska (Niemcy, USA, Izrael, Grecja.). Implikacje polityczne oraz ideologiczne ukształtowania się współczesnej diaspory rosyjskiej, diaspora w oficjalnej polityce Rosji, w ujęciu narodowców: np. koncepcje Ostrow Rossija, Russkij Mir i in. Sytuacja demograficzna społeczeństwa rosyjskiego: charakterystyka ogólna problemu; nadumieralność ludności rosyjskiej, ujemny przyrost naturalny przyczyny i postulowane działania zaradcze. Społeczna krytyka oficjalnej polityki demograficznej, demografia w rosyjskich koncepcjach niezależnych (np. Russkij proryw W. Baszłaczewa) Polityka społeczna państwa a skala najpilniejszych potrzeb społecznych: zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, oświata. Społeczeństwo a ekologia. Na progu katastrofy ekologicznej: rozmiary i przyczyny degradacji środowiska naturalnego w Rosji, rabunkowa gospodarka surowcowa, zaniedbania w zakresie odpadów i zanieczyszczeń przemysłowych, skażenia odpadami promieniotwórczymi. Skażenia gruntów uprawnych. Rosyjski ruch proekologiczny. 5. JĘZYK ROSYJSKI I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA (semestr II) Rosyjska mentalność, jej odzwierciedlenie w języku. Katalog pojęć symboli kultury rosyjskiej, ich rola w komunikacji językowej. Narodowo-kulturowa specyfika frazeologicznej struktury języka, problemy interferencji semantycznej i polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej. 6. MEDIA ROSYJSKIE (semestr II) 1.. Cechy i funkcje środków masowego przekazu; specyfika rosyjska, tradycja i nowatorstwo. Główne kierunki badań nad mediami. Regulacje prawne w FR. 2. Prasa. Gazety i czasopisma; perspektywa socjologiczna, kulturoznawcza i in.; warunki wolnego rynku. Podział gazet i czasopism według różnych kryteriów( m.in. ze względu na krąg odbiorców i tematykę). Przegląd tytułów i ich profil tematyczny oraz ideowy; krąg redaktorów; cechy formalne (stałe rubryki, szata graficzna itp.).

8 3. Stacje telewizyjne. Kanały informacyjne, tematyczne; programy; poziom oglądalności; osobowości telewizyjne. Reklama. Stacje radiowe - przegląd. 4. Internet. Rola i cechy szczególne. Znaczenie w przekazie informacji bieżących oraz rozwoju kultury i literatury. Blogi. Internet a prasa. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 9 października 2010 r. Limit przyjęć 40 osób. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy liczącej co najmniej 20 osób.

Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka

Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Uniwersytet Warszawski Instytut Rusycystyki Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Tel/fax 55 34 227; 55 34 228 www.ir.uw.edu.pl e-mail: ir@uw.edu.pl Podyplomowe studia Rosja współczesna

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Edycja LISTOPAD 2007 CZERWIEC 2008 STUDIA PODYPLOMOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Roczne Podyplomowe Studium Tłumaczenia Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia stacjonarne II stopnia, trwające 4 semestry, uzyskanych

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 REJESTRACJA KANDYDATÓW Kandydaci samodzielnie logują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze.

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze. STUDIUM PODYPLOMOWE JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE Organizator: Instytut Rusycystyki UŁ Założenia ogólne: Zorganizowanie Studium Podyplomowego Język rosyjski w biznesie i turystyce to wyjście naprzeciw

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW

PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW (studia w języku polskim i angielskim) Kierownik studium: dr Katarzyna Williams Kontakt: katarzyna.williams@uni.lodz.pl Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia Semestr 1. Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia (nazwa specjalności) E/- Teoria kultury 14 34 oc. 3 Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM BIZNESU na rynkach wschodnich jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR,

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Wydział Lekarski

Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Wydział Lekarski Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Wydział Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Opłata za studia (całość)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej Na podstawie art. 62 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wszelkich informacji na temat studiów podyplomowych Tworzenie i rozwój własnego przedsiębiorstw udziela:

Wszelkich informacji na temat studiów podyplomowych Tworzenie i rozwój własnego przedsiębiorstw udziela: TWORZENIE I ROZWÓJ WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Tworzenie i rozwój własnego przedsiębiorstwa jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ODBYWANYCH PRZEZ STUDENTÓW WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ

REGULAMIN PRAKTYK ODBYWANYCH PRZEZ STUDENTÓW WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ REGULAMIN PRAKTYK ODBYWANYCH PRZEZ STUDENTÓW WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ 1. Obowiązkiem każdego studenta na studiach pierwszego stopnia w Warszawskiej Szkole Filmowej jest odbycie w trakcie studiów praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

D1 Komunikatywność Rozmowa kwalifikacyjna

D1 Komunikatywność Rozmowa kwalifikacyjna Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) nauk społecznych prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w roku akademickim 2013/2014 Wydział Dziennikarstwa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Specjalności: Kultura trzeciego wieku; Kultura Podlasia; Krytyka sztuki; Filmoznawstwo medioznawstwo

Program nauczania. Specjalności: Kultura trzeciego wieku; Kultura Podlasia; Krytyka sztuki; Filmoznawstwo medioznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalności: Kultura trzeciego wieku; Kultura Podlasia; Krytyka sztuki; Filmoznawstwo medioznawstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa Program dla studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Instytut prowadzący studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Instytut Politologii Edukacja dla bezpieczeństwa Studia kwalifikacyjne Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo