Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Instytut Rusycystyki Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, Warszawa Tel// ; ; fax Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka zorganizowane zostały przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r, zgodnie z zatwierdzonym przez tę Uchwałę regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik studiów: Dr hab., prof. UW Ludmiła Łucewicz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IR UW Nazwa studiów: Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Contemporary Russia: State, Society, Culture, Tourism Cel studiów to pogłębienie wiedzy o Rosji współczesnej (od rozpadu Związku Sowieckiego do dzisiaj) oraz zdobycie kompetencji przedmiotowych z tego zakresu, w szczególności umiejętności samodzielnego dotarcia do informacji źródłowych, dostępnych w obiegu naukowym, bibliotecznym i w mediach, a także ich merytorycznego interpretowania i wartościowania. Nasze polskie oraz unijne sąsiedztwo z Rosją, jej rola w życiu społeczności globalnej i rosnąca uwaga, z jaką Europa i świat traktuje dziś sprawy rosyjskie, świadczą o tym, że rzetelne kompetencje rosjoznawcze będą coraz bardziej potrzebne, zwiększać się też będzie ich przydatność praktyczna. Tryb, forma, zakres tematyczny: podyplomowe studia rosjoznawcze, prowadzone zaocznie. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w każdym semestrze po osiem zjazdów, na każdym po 12 godzin dydaktycznych. Pierwszy semestr studiów ma charakter propedeutyczny, wykłady mają poszerzyć i pogłębić encyklopedyczną znajomość katalogu współczesnych spraw rosyjskich (z zakresu polityki, gospodarki, kultury, turystyki) oraz zapoznać słuchaczy ze źródłami samodzielnego ich aktualizowania a także odnajdywania i wykorzystywania informacji źródłowych, poprawnego jej rozumienia oraz racjonalnego interpretowania w kontekście polskiego interesu narodowego. W drugim semestrze większość zajęć to konwersatoria. Przewidziane są w ich trakcie spotkania ze znawcami Rosji, zarówno polskimi jak zagranicznymi uczonymi, publicystami, literatami itd.

2 Duży nacisk w tym semestrze kładzie się na wykorzystanie możliwości, jakie dla praktycznego rosjoznawstwa stwarza medium internetowe. Czas trwania studiów: Dwa semestry. Łącznie 194 godziny zajęć. Dla chętnych, za dodatkową opłatą, 60 godzin lektoratu języka rosyjskiego (z możliwością uzyskania różnych typów międzynarodowego certyfikatu np. język rosyjski w biznesie, w turystyce), pod warunkiem, że zbierze się grupa co najmniej 15-osobowa. Sposób oceniania efektów uczenia się obecność na zajęciach, testy, prace semestralne (oceniane na stopień). Absolwent Studiów Podyplomowych otrzymuje dyplom ich ukończenia. Kryteria zaliczenia: 1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów na stopień; 2. Uiszczenie opłaty za studia i za dyplom; 3. Egzamin końcowy w formie testu egzekwującego znajomość całokształtu programu. Język wykładowy: Wykłady i konwersatoria prowadzone są w języku polskim, lecz słuchaczom jest niezbędna znajomość języka rosyjskiego, przynajmniej na poziomie B1, co winno być potwierdzone oceną na świadectwie maturalnym, zaliczeniem lektoratu z języka rosyjskiego na studiach bądź posiadaniem stosownego certyfikatu. W ramach zajęć przewidziane są bowiem wykłady rosyjskich naukowców oraz spotkania z rosyjskimi dziennikarzami i reprezentantami kultury rosyjskiej. Program w znacznym stopniu bazuje na zasobach rosyjskojęzycznego Internetu. Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: po każdym semestrze ankieta oceniająca program oraz poziom zajęć. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Zapis na podstawie złożonych dokumentów: Kroki rejestracji: 1. Dostarczenie kompletu dokumentów: o Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (według poniższego wzoru) o Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1. o Trzy fotografie o formacie 37x55 mm o Kserokopia dowodu osobistego o Deklaracja płatności (według poniższego wzoru); wysokość czesnego: zł (płatne w całości lub ratach semestralnych I semestr: zł, II semestr zł). Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Studium Podyplomowe Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 4, Warszawa w terminie od 19 lipca do 15 września 2010r. w godz , gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, pok. 434 lub 413 (IV piętro).

3 2. Osoby zakwalifikowane otrzymają odnośną informację. Ostatecznym warunkiem otwarcia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób (przy limicie 40). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagania stawiane kandydatom na studia: Studia są tworzone z myślą o osobach legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i zainteresowanych wiedzą rosjoznawczą, posiadających znajomość języka rosyjskiego przynajmniej na poziomie B1. Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia: Absolwent podyplomowych studiów rosjoznawczych wyposażony jest w najnowszą wiedzę dotyczącą rosyjskiej polityki, gospodarki, kultury oraz turystyki, a także relacji polsko-rosyjskich w tych dziedzinach. Proponowany kierunek nauczania zapewni studiującym ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji w zawodach i na stanowiskach pracy, które wymagają znajomości Rosji dnia dzisiejszego. Jest to wiedza oparta na najnowszych źródłach, przydatna zarówno dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach, jak dla lektorów kursów językowych, tłumaczy, a także osób zainteresowanych dziennikarstwem, pracą w redakcjach mediów informacyjnych, wydawnictwach, turystyce, w firmach związanych z rynkiem rosyjskim. Ramowy program Studium Podyplomowego Semestr I Lp Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Lliczba godzin Sposób zaliczenia 1. Życie polityczne współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2. Świat i Rosja. Rosja wobec Polski wykład 12 godz. zaliczenie na ocenę 3. Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. (teatr, opera, balet, malarstwo, muzyka) 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku 5 Polsko-rosyjskie związki kulturowe na przełomie XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 6 Tradycja prawosławna we współczesnej Rosji wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 92 godz. Semestr II 1 Gospodarka we współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2 Społeczeństwo rosyjskie konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę 3 Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 5 Język rosyjski i komunikacja międzykulturowa konwersatorium 20 godz. zaliczenie na ocenę 6 Media rosyjskie konwersatorium 12 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 102 godz.

4 Krótki opis przedmiotów: Wykłady: 1.ŻYCIE POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (I semestr) a. Ustrój państwowy Federacji Rosyjskiej Od Jelcyna do Miedwiediewa: Formowanie się współczesnej państwowości rosyjskiej; Podstawy ustrojowe Federacji Rosyjskiej w świetle konstytucji 2003r; Naczelne władze państwa; Parlamentaryzm rosyjski; Struktura administracyjna kraju; Charakterystyka federalizmu rosyjskiego (kodyfikacje Osnownyje położenija regionalnej politiki Rossijskoj Fiedieracyi, Koncepcyja gosudarstwiennoj nacionalnoj politiki Rossijskoj Fiedieracyi, inne dokumenty prawne z tej dziedziny; Podstawe kodyfikacje ideologii i polityki państwa (odnośne przepisy konstytucji, ustawy O biezopasnosti oraz Koncepcija nacionalnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi); Rosyjska doktryna wojskowa (ustawy Wojennaja doktrina Rossijskoj Fiedieracyi, Morskaja doktrina na pieriod do 2020 goda, inne kodyfikacje z tej dziedziny; Rosja jako mocarstwo nuklearne; Założenia formalne rosyjskiej polityki zagranicznej (ustawa Koncepcija wnieszniej politiki Rossijskoj Fiedieracyi); Ustrój Federacji Rosyjskiej w ocenach politologów zachodnich; Rosyjska krytyka przemian poradzieckich i współczesnej polityki ustrojowej Federacji Rosyjskiej. b. Polityka państwa w zakresie praktycznego respektowania konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli. Opinia publiczna we współczesnej Rosji; Formy i zakres działalności opozycyjnej; Rosyjska elita polityczna, jej główne postaci; Partie polityczne. 2. ŚWIAT I ROSJA.ROSJA WOBEC POLSKI (I semestr) Globalne aspiracje Rosji; Wspólnota Niepodległych Państw, inne pochodne upadku ZSRR; Rosja w polityce USA i krajów UE ; Aktualne problemy sąsiedztwa polsko-rosyjskiego; Najważniejsze oficjalne oraz niezależne źródła informacji z zakresu polityki rosyjskiej. 3.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Przemiany w literaturze rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. Specyfika procesu literackiego, nowe funkcje literatury. Zmiana hierarchii wartości, rozliczanie się z normatywną poetyką socrealizmu. Konceptualizm i socart. Powrót literatury emigracyjnej i ze względów cenzuralnych pozostającej dotychczas poza oficjalnym obiegiem (Nabokow, Zamiatin, Płatonow, Bułhakow, Brodski, underground lat XX w.). Literatura elitarna. Nowa tematyka i poetyka. Nowi bohaterowie (tzw. nowi Rosjanie, biznesmeni, zubożała inteligencja, itd. Poetyka rosyjskiego literackiego postmodernizmu (Jerofiejew, Pielewin, Sorokin). Klasyka rosyjska w epoce postmodernizmu. Proza o wojnach XX wieku ( II światowa, afgańska, czeczeńskie). Fantastyka (Siergiej Łukjanienko, Maria Siemionowa, Michaił Uspienskij, Julia Łatynina, inni). Ego-dokumenty (wspomnienia, dzienniki, notatniki, autobiografie). Literatura popularna: odmiany gatunkowe. Sensacyjne powieści A. Marininej i projekty B. Akunina. Literatura w przestrzeni Internetu.

5 4.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Formy życia literackiego: nagrody literackie, wydawnictwa, rankingi pisarzy. Proza kobiet (Ludmiła Pietruszewska, Tatiana Tołstoj, Ludmiła Ulicka, inne). Tzw. nowi realiści: Siergiej Szargunow, Roman Sienczyn. Autorzy bestsellerów XXI wieku: Władimir Makanin, Aleksiej Iwanow, Andriej Rubanow, German Sadułajew, Zachar Prilepin, Dmitrij Bykow. Poetyka skandalu (Wiktor Jerofiejew). Poezja kilku pokoleń. Oleg Czuchoncew, Siergiej Gandlewski, Timur Kibirow, Borys Ryżyj, Dmitrij Wodiennikow, Maria Stiepanowa, Jelena Fanajłowa.. Dramaturgia (, Jewgienij Griszkowiec, Mikołaj Kolada). Krytyka literacka XXI wieku - dyskusje na łamach prasy literackiej i w sieci. Krytycy Stanisław Rassadin, Siergiej Czuprinin, Natalia Iwanowa, inni. 5. POLSKO-ROSYJSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE NA PRZEŁOMIE XX i XXI WIEKU (semestr I) 1.Polsko-rosyjskie związki literackie na przełomie XX/XXI wieku na tle dotychczasowej tradycji. Obrazy Rosji i Rosjan w literaturze pięknej (W.L. Terlecki, E. Rylski, D. Masłowska, M. Wilk i in.) we wspomnieniach i dziennikach pisarzy polskich (J. Iwaszkiewicz, K. Brandys i in.), reportażu (R. Kapuściński). 2. Kultura rosyjska na łamach polskiej prasy (paryska Kultura, Gazeta Wyborcza ). Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce i polskiej w Rosji (przekłady, opracowania). 3. Literatura rosyjska w teatrze polskim. 4. Kino rosyjskie w Polsce i polskie w Rosji. Recepcja muzyki.5. Rusycystyka polska i polonistyka rosyjska obszary badań. 6. TRADYCJA PRAWOSŁAWNA WE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr I) 1.Podstawowe zagadnienia prawosławnej teologii i obrzędowości. Nabożeństwa, święta, stroje liturgiczne. Terminologia i kwestie związane z jej tłumaczeniem. 2. Rosyjski Kościół Prawosławny, jego struktura i hierarchia. Zarys historii. Fenomen nowego męczeństwa. 3. Stosunki między państwem i cerkwią po 1989 roku. Cerkiew i społeczeństwo rosyjskie po 1989 roku. Procesy i konflikty wewnątrzcerkiewne. 4.Prawosławna tradycja w kulturze rosyjskiej. Architektura sakralna (cerkwie), fenomen ikony rosyjskiej. Ludowe prawosławie : współistnienie elementów pogańskich i chrześcijańskich. 5. Motywy sakralne w najnowszej literaturze rosyjskiej. Prawosławne literaturoznawstwo. Rosyjskie prawosławie w Internecie. 7. GOSPODARKA WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr II) Podstawowe kodyfikacje dotyczące gospodarki i regulujące działalność gospodarczą (Gosudarstwiennaja stratiegija ekonomiczeskoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi (Osnownyje położenija), Osnowy politiki Rossijskoj Fiedieracyi w obłasti razwitija nauki i tiechnołogij na pieriod do 2010 goda i dalniejszuju pierspiektiwu, in.); Przekształcenia gospodarki rosyjskiej po upadku ZSRR, zakres i charakterystyka prywatyzacji; Reformy, system bankowy; Ogólna charakterystyka gospodarki rosyjskiej, dochód narodowy ; Rola kapitału zagranicznego w gospodarce rosyjskiej; Najważniejsze regiony gospodarcze; Znaczenie paliw i surowców w gospodarce rosyjskiej; Przemysł zbrojeniowy Rosji; Rosyjski handel zagraniczny oraz współpraca gospodarcza z zagranicą; Problemy rolnictwa rosyjskiego; Miejsce gospodarki rosyjskiej w gospodarce światowej; Kryzys światowy a gospodarka rosyjska.

6 Konwersatoria: 1.WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Współczesne malarstwo i rzeźba: galerie, muzea, wybitni artyści (aktorzy, śpiewacy, tancerze, kompozytorzy). Teatr, opera, balet. Najbardziej znani dramaturdzy i reżyserzy teatralni. Muzyka poważna. 2. WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Wprowadzenie do historii kinematografii rosyjskiej (początki sztuki filmowej w Rosji, okres porewolucyjny, socrealizm w filmie, najważniejsze osiągnięcia kina radzieckiego do połowy lat 80. XX wieku); kino radzieckie w okresie pieriestrojki (przełamanie tabuizacji negatywnych zjawisk politycznych, społecznych i obyczajowych, nowe spojrzenie na historię i teraźniejszość, inna estetyka, eksperymenty formalne, dominujące gatunki); okres poradziecki: formowanie się nowej przestrzeni kulturowej, wolny rynek, nowe grupy referencyjne (czasopisma, portale internetowe, festiwale, nagrody filmowe, firmy producenckie, instytucje państwowe itp.); Charakterystyka filmografii wybranych reżyserów. Piosenka autorska jako fenomen społeczno-kulturowy (sylwetki najważniejszych bardów: B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz); muzyka rockowa w ZSRR: charakterystyka twórczości wybranych grup rockowych (Kino, Akwarium, DDT i in.), środowisko rockowe jako część radzieckiego undergroundu. Muzyka popularna w Rosji poradzieckiej (najważniejsi wykonawcy, charakterystyczne tendencje, specyfika rosyjskiego show-biznesu). 3. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ROSJI (semestr I i II) Najciekawsze atrakcje turystyczne Federacji Rosyjskiej. Praktyczne informacje poparte doświadczeniem zdobytym w terenie (transport, infrastruktura turystyczna oraz specyfika poszczególnych regionów, obowiązek meldunkowy, koszty pobytu itp.). Relacja o większości regionów, miejsc i obiektów ilustrowana slajdami; Obwód Kaliningradzki (historia Kaliningradu [Königsberg Królewiec Kaliningrad] i jego główne atrakcje turystyczne. Ogólna charakterystyka regionu, Bursztynowy szlak i atrakcje Wybrzeża Bałtyku (Mierzeja Kurońska, uzdrowiska: Swietłogorsk, Pionierski, Zielienogradsk); Moskwa (historia miasta, najważniejsze zabytki: Kreml, obiekty sakralne, inne zespoły architektoniczne, wybrane dzielnice Moskwy, Carycyno, Kołomienskoje, najważniejsze muzea, nietypowe atrakcje turystyczne; Infrastruktura transportowa: lotniska, dworce kolejowe, metro i komunikacja miejska alternatywne środki transportu; Petersburg (historia miasta, najważniejsze zabytki: Pałac Zimowy, Twierdza Pietropawłowska, sobór Isaaka, sobór Kazański, sobór Zbawiciela na Krwi, Newski Prospekt; muzea Petersburga; Okolice Petersburga: Peterhof, Pawłowsk, Carskie Sioło, Kronsztad i Szliselburg; Złoty Pierścień Rosji. Kaukaz i Morze Czarne (Historia i charakterystyka regionu; Elbrus najwyższy szczyt Kaukazu, turystyka wysokogórska i sporty zimowe na Kaukazie; rosyjskie wybrzeże morza Czarnego). Karelia (Historia i charakterystyka regionu; Ładoga i Wałaam, Onega i Kiżi, szlaki wodne Karelii); Półwysep Kolski (Góry Chibiny i Łowozierskie Tundry, Murmańsk i tzw. zamknięte miasta, turystyka kwalifikowana: wędkarstwo, myślistwo, spływy rzeką Ponoj); Ural (geograficzna charakterystyka regionu: podział na Ural Południowy, Północny i Polarny; Park Narodowy Jugydwa, turystyka kwalifikowana: spływy górskie; Republika Komi, okręgi autonomiczne: nieniecki, jamałonieniecki, chanty-mansyjski (narody autochtoniczne, bogactwa naturalne regionu, infrastruktura wydobywcza (Gazprom); Ałtaj (etniczna i geograficzna charakterystyka regionu Ałtaj jako pogranicze czterech krajów; turystyka kwalifikowana: turystyka

7 wysokogórska, szlaki konne i spływy górskie; ciekawostki regionu (Muzeum Krajoznawcze w Bijsku, Muzeum W. Szukszyna, inne); Bajkał (Bajkał Południowy i Góry Chamar-Daban; Bajkał Środkowy wyspa Olchon i półwysep Święty Nos; Bajkał Północny Góry Bajkalskie i Góry Barguzińskie); Jakucja. Jakuci jako jeden z narodów autochtonicznych Syberii, ich wierzenia, tradycje i obyczaje; geograficzna charakterystyka regionu (Góry Wierchojańskie, rzeka Lena, Ojmiakon - biegun zimna); Kamczatka i Czukotka - ogólna charakterystyka regionów, walory przyrodnicze, narody autochtoniczne; Czukcze w rosyjskiej anegdocie. Daleki Wschód: Sachalin i Wyspy Kurylskie, Wyspy Szantarskie, Władywostok, Chabarowsk, obwód amurski; Śladami Gułagu i wielkich budów komunizmu (Wyspy Sołowieckie jako pierwszy obóz Gułagu, Kanał Białomorski; Workuta, droga śmierci czyli linia kolejowa Salechart Igarka; Norylsk, Kołyma Magadan; Kolej Transsyberyjska i BAM 4. SPOŁECZEŃSTWO ROSYJSKIE (semestr II) Ludność Federacji Rosyjskiej: statystyka ludnościowa, dynamika zaludnienia, rozmieszczenie na obszarze kraju, skład narodowościowy, russkije a rossijanie, mniejszości nierosyjskie; Rosjanie obywatele Federacji, ludność rosyjska w krajach bliskiej zagranicy, emigracja rosyjska po rozpadzie ZSRR (emigracja ostatniej fali ), główne jej skupiska (Niemcy, USA, Izrael, Grecja.). Implikacje polityczne oraz ideologiczne ukształtowania się współczesnej diaspory rosyjskiej, diaspora w oficjalnej polityce Rosji, w ujęciu narodowców: np. koncepcje Ostrow Rossija, Russkij Mir i in. Sytuacja demograficzna społeczeństwa rosyjskiego: charakterystyka ogólna problemu; nadumieralność ludności rosyjskiej, ujemny przyrost naturalny przyczyny i postulowane działania zaradcze. Społeczna krytyka oficjalnej polityki demograficznej, demografia w rosyjskich koncepcjach niezależnych (np. Russkij proryw W. Baszłaczewa) Polityka społeczna państwa a skala najpilniejszych potrzeb społecznych: zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, oświata. Społeczeństwo a ekologia. Na progu katastrofy ekologicznej: rozmiary i przyczyny degradacji środowiska naturalnego w Rosji, rabunkowa gospodarka surowcowa, zaniedbania w zakresie odpadów i zanieczyszczeń przemysłowych, skażenia odpadami promieniotwórczymi. Skażenia gruntów uprawnych. Rosyjski ruch proekologiczny. 5. JĘZYK ROSYJSKI I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA (semestr II) Rosyjska mentalność, jej odzwierciedlenie w języku. Katalog pojęć symboli kultury rosyjskiej, ich rola w komunikacji językowej. Narodowo-kulturowa specyfika frazeologicznej struktury języka, problemy interferencji semantycznej i polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej. 6. MEDIA ROSYJSKIE (semestr II) 1.. Cechy i funkcje środków masowego przekazu; specyfika rosyjska, tradycja i nowatorstwo. Główne kierunki badań nad mediami. Regulacje prawne w FR. 2. Prasa. Gazety i czasopisma; perspektywa socjologiczna, kulturoznawcza i in.; warunki wolnego rynku. Podział gazet i czasopism według różnych kryteriów( m.in. ze względu na krąg odbiorców i tematykę). Przegląd tytułów i ich profil tematyczny oraz ideowy; krąg redaktorów; cechy formalne (stałe rubryki, szata graficzna itp.).

8 3. Stacje telewizyjne. Kanały informacyjne, tematyczne; programy; poziom oglądalności; osobowości telewizyjne. Reklama. Stacje radiowe - przegląd. 4. Internet. Rola i cechy szczególne. Znaczenie w przekazie informacji bieżących oraz rozwoju kultury i literatury. Blogi. Internet a prasa. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 9 października 2010 r. Limit przyjęć 40 osób. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy liczącej co najmniej 20 osób.

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze.

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze. STUDIUM PODYPLOMOWE JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE Organizator: Instytut Rusycystyki UŁ Założenia ogólne: Zorganizowanie Studium Podyplomowego Język rosyjski w biznesie i turystyce to wyjście naprzeciw

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Załącznik do Uchwały Nr 116/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Zgodnie z art. 7a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo