Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Instytut Rusycystyki Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, Warszawa Tel// ; ; fax Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka zorganizowane zostały przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r, zgodnie z zatwierdzonym przez tę Uchwałę regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik studiów: Dr hab., prof. UW Ludmiła Łucewicz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IR UW Nazwa studiów: Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Contemporary Russia: State, Society, Culture, Tourism Cel studiów to pogłębienie wiedzy o Rosji współczesnej (od rozpadu Związku Sowieckiego do dzisiaj) oraz zdobycie kompetencji przedmiotowych z tego zakresu, w szczególności umiejętności samodzielnego dotarcia do informacji źródłowych, dostępnych w obiegu naukowym, bibliotecznym i w mediach, a także ich merytorycznego interpretowania i wartościowania. Nasze polskie oraz unijne sąsiedztwo z Rosją, jej rola w życiu społeczności globalnej i rosnąca uwaga, z jaką Europa i świat traktuje dziś sprawy rosyjskie, świadczą o tym, że rzetelne kompetencje rosjoznawcze będą coraz bardziej potrzebne, zwiększać się też będzie ich przydatność praktyczna. Tryb, forma, zakres tematyczny: podyplomowe studia rosjoznawcze, prowadzone zaocznie. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w każdym semestrze po osiem zjazdów, na każdym po 12 godzin dydaktycznych. Pierwszy semestr studiów ma charakter propedeutyczny, wykłady mają poszerzyć i pogłębić encyklopedyczną znajomość katalogu współczesnych spraw rosyjskich (z zakresu polityki, gospodarki, kultury, turystyki) oraz zapoznać słuchaczy ze źródłami samodzielnego ich aktualizowania a także odnajdywania i wykorzystywania informacji źródłowych, poprawnego jej rozumienia oraz racjonalnego interpretowania w kontekście polskiego interesu narodowego. W drugim semestrze większość zajęć to konwersatoria. Przewidziane są w ich trakcie spotkania ze znawcami Rosji, zarówno polskimi jak zagranicznymi uczonymi, publicystami, literatami itd.

2 Duży nacisk w tym semestrze kładzie się na wykorzystanie możliwości, jakie dla praktycznego rosjoznawstwa stwarza medium internetowe. Czas trwania studiów: Dwa semestry. Łącznie 194 godziny zajęć. Dla chętnych, za dodatkową opłatą, 60 godzin lektoratu języka rosyjskiego (z możliwością uzyskania różnych typów międzynarodowego certyfikatu np. język rosyjski w biznesie, w turystyce), pod warunkiem, że zbierze się grupa co najmniej 15-osobowa. Sposób oceniania efektów uczenia się obecność na zajęciach, testy, prace semestralne (oceniane na stopień). Absolwent Studiów Podyplomowych otrzymuje dyplom ich ukończenia. Kryteria zaliczenia: 1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów na stopień; 2. Uiszczenie opłaty za studia i za dyplom; 3. Egzamin końcowy w formie testu egzekwującego znajomość całokształtu programu. Język wykładowy: Wykłady i konwersatoria prowadzone są w języku polskim, lecz słuchaczom jest niezbędna znajomość języka rosyjskiego, przynajmniej na poziomie B1, co winno być potwierdzone oceną na świadectwie maturalnym, zaliczeniem lektoratu z języka rosyjskiego na studiach bądź posiadaniem stosownego certyfikatu. W ramach zajęć przewidziane są bowiem wykłady rosyjskich naukowców oraz spotkania z rosyjskimi dziennikarzami i reprezentantami kultury rosyjskiej. Program w znacznym stopniu bazuje na zasobach rosyjskojęzycznego Internetu. Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: po każdym semestrze ankieta oceniająca program oraz poziom zajęć. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia: Zapis na podstawie złożonych dokumentów: Kroki rejestracji: 1. Dostarczenie kompletu dokumentów: o Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (według poniższego wzoru) o Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1. o Trzy fotografie o formacie 37x55 mm o Kserokopia dowodu osobistego o Deklaracja płatności (według poniższego wzoru); wysokość czesnego: zł (płatne w całości lub ratach semestralnych I semestr: zł, II semestr zł). Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Studium Podyplomowe Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 4, Warszawa w terminie od 19 lipca do 15 września 2010r. w godz , gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, pok. 434 lub 413 (IV piętro).

3 2. Osoby zakwalifikowane otrzymają odnośną informację. Ostatecznym warunkiem otwarcia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób (przy limicie 40). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagania stawiane kandydatom na studia: Studia są tworzone z myślą o osobach legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i zainteresowanych wiedzą rosjoznawczą, posiadających znajomość języka rosyjskiego przynajmniej na poziomie B1. Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia: Absolwent podyplomowych studiów rosjoznawczych wyposażony jest w najnowszą wiedzę dotyczącą rosyjskiej polityki, gospodarki, kultury oraz turystyki, a także relacji polsko-rosyjskich w tych dziedzinach. Proponowany kierunek nauczania zapewni studiującym ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji w zawodach i na stanowiskach pracy, które wymagają znajomości Rosji dnia dzisiejszego. Jest to wiedza oparta na najnowszych źródłach, przydatna zarówno dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach, jak dla lektorów kursów językowych, tłumaczy, a także osób zainteresowanych dziennikarstwem, pracą w redakcjach mediów informacyjnych, wydawnictwach, turystyce, w firmach związanych z rynkiem rosyjskim. Ramowy program Studium Podyplomowego Semestr I Lp Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Lliczba godzin Sposób zaliczenia 1. Życie polityczne współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2. Świat i Rosja. Rosja wobec Polski wykład 12 godz. zaliczenie na ocenę 3. Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. (teatr, opera, balet, malarstwo, muzyka) 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku 5 Polsko-rosyjskie związki kulturowe na przełomie XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 6 Tradycja prawosławna we współczesnej Rosji wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 92 godz. Semestr II 1 Gospodarka we współczesnej Rosji wykład 24 godz. egzamin 2 Społeczeństwo rosyjskie konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę 3 Wybrane zagadnienia kultury rosyjskiej XX i XXI w. 4 Wybrane zagadnienia literatury rosyjskiej XX i XXI wieku konwersatorium 10 godz. zaliczenie na ocenę wykład 10 godz. zaliczenie na ocenę 5 Język rosyjski i komunikacja międzykulturowa konwersatorium 20 godz. zaliczenie na ocenę 6 Media rosyjskie konwersatorium 12 godz. zaliczenie na ocenę 7 Geografia turystyczna Rosji konwersatorium 16 godz. zaliczenie na ocenę Razem godzin 102 godz.

4 Krótki opis przedmiotów: Wykłady: 1.ŻYCIE POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (I semestr) a. Ustrój państwowy Federacji Rosyjskiej Od Jelcyna do Miedwiediewa: Formowanie się współczesnej państwowości rosyjskiej; Podstawy ustrojowe Federacji Rosyjskiej w świetle konstytucji 2003r; Naczelne władze państwa; Parlamentaryzm rosyjski; Struktura administracyjna kraju; Charakterystyka federalizmu rosyjskiego (kodyfikacje Osnownyje położenija regionalnej politiki Rossijskoj Fiedieracyi, Koncepcyja gosudarstwiennoj nacionalnoj politiki Rossijskoj Fiedieracyi, inne dokumenty prawne z tej dziedziny; Podstawe kodyfikacje ideologii i polityki państwa (odnośne przepisy konstytucji, ustawy O biezopasnosti oraz Koncepcija nacionalnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi); Rosyjska doktryna wojskowa (ustawy Wojennaja doktrina Rossijskoj Fiedieracyi, Morskaja doktrina na pieriod do 2020 goda, inne kodyfikacje z tej dziedziny; Rosja jako mocarstwo nuklearne; Założenia formalne rosyjskiej polityki zagranicznej (ustawa Koncepcija wnieszniej politiki Rossijskoj Fiedieracyi); Ustrój Federacji Rosyjskiej w ocenach politologów zachodnich; Rosyjska krytyka przemian poradzieckich i współczesnej polityki ustrojowej Federacji Rosyjskiej. b. Polityka państwa w zakresie praktycznego respektowania konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli. Opinia publiczna we współczesnej Rosji; Formy i zakres działalności opozycyjnej; Rosyjska elita polityczna, jej główne postaci; Partie polityczne. 2. ŚWIAT I ROSJA.ROSJA WOBEC POLSKI (I semestr) Globalne aspiracje Rosji; Wspólnota Niepodległych Państw, inne pochodne upadku ZSRR; Rosja w polityce USA i krajów UE ; Aktualne problemy sąsiedztwa polsko-rosyjskiego; Najważniejsze oficjalne oraz niezależne źródła informacji z zakresu polityki rosyjskiej. 3.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Przemiany w literaturze rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. Specyfika procesu literackiego, nowe funkcje literatury. Zmiana hierarchii wartości, rozliczanie się z normatywną poetyką socrealizmu. Konceptualizm i socart. Powrót literatury emigracyjnej i ze względów cenzuralnych pozostającej dotychczas poza oficjalnym obiegiem (Nabokow, Zamiatin, Płatonow, Bułhakow, Brodski, underground lat XX w.). Literatura elitarna. Nowa tematyka i poetyka. Nowi bohaterowie (tzw. nowi Rosjanie, biznesmeni, zubożała inteligencja, itd. Poetyka rosyjskiego literackiego postmodernizmu (Jerofiejew, Pielewin, Sorokin). Klasyka rosyjska w epoce postmodernizmu. Proza o wojnach XX wieku ( II światowa, afgańska, czeczeńskie). Fantastyka (Siergiej Łukjanienko, Maria Siemionowa, Michaił Uspienskij, Julia Łatynina, inni). Ego-dokumenty (wspomnienia, dzienniki, notatniki, autobiografie). Literatura popularna: odmiany gatunkowe. Sensacyjne powieści A. Marininej i projekty B. Akunina. Literatura w przestrzeni Internetu.

5 4.WYBRANE ZAGADNIENIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Formy życia literackiego: nagrody literackie, wydawnictwa, rankingi pisarzy. Proza kobiet (Ludmiła Pietruszewska, Tatiana Tołstoj, Ludmiła Ulicka, inne). Tzw. nowi realiści: Siergiej Szargunow, Roman Sienczyn. Autorzy bestsellerów XXI wieku: Władimir Makanin, Aleksiej Iwanow, Andriej Rubanow, German Sadułajew, Zachar Prilepin, Dmitrij Bykow. Poetyka skandalu (Wiktor Jerofiejew). Poezja kilku pokoleń. Oleg Czuchoncew, Siergiej Gandlewski, Timur Kibirow, Borys Ryżyj, Dmitrij Wodiennikow, Maria Stiepanowa, Jelena Fanajłowa.. Dramaturgia (, Jewgienij Griszkowiec, Mikołaj Kolada). Krytyka literacka XXI wieku - dyskusje na łamach prasy literackiej i w sieci. Krytycy Stanisław Rassadin, Siergiej Czuprinin, Natalia Iwanowa, inni. 5. POLSKO-ROSYJSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE NA PRZEŁOMIE XX i XXI WIEKU (semestr I) 1.Polsko-rosyjskie związki literackie na przełomie XX/XXI wieku na tle dotychczasowej tradycji. Obrazy Rosji i Rosjan w literaturze pięknej (W.L. Terlecki, E. Rylski, D. Masłowska, M. Wilk i in.) we wspomnieniach i dziennikach pisarzy polskich (J. Iwaszkiewicz, K. Brandys i in.), reportażu (R. Kapuściński). 2. Kultura rosyjska na łamach polskiej prasy (paryska Kultura, Gazeta Wyborcza ). Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce i polskiej w Rosji (przekłady, opracowania). 3. Literatura rosyjska w teatrze polskim. 4. Kino rosyjskie w Polsce i polskie w Rosji. Recepcja muzyki.5. Rusycystyka polska i polonistyka rosyjska obszary badań. 6. TRADYCJA PRAWOSŁAWNA WE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr I) 1.Podstawowe zagadnienia prawosławnej teologii i obrzędowości. Nabożeństwa, święta, stroje liturgiczne. Terminologia i kwestie związane z jej tłumaczeniem. 2. Rosyjski Kościół Prawosławny, jego struktura i hierarchia. Zarys historii. Fenomen nowego męczeństwa. 3. Stosunki między państwem i cerkwią po 1989 roku. Cerkiew i społeczeństwo rosyjskie po 1989 roku. Procesy i konflikty wewnątrzcerkiewne. 4.Prawosławna tradycja w kulturze rosyjskiej. Architektura sakralna (cerkwie), fenomen ikony rosyjskiej. Ludowe prawosławie : współistnienie elementów pogańskich i chrześcijańskich. 5. Motywy sakralne w najnowszej literaturze rosyjskiej. Prawosławne literaturoznawstwo. Rosyjskie prawosławie w Internecie. 7. GOSPODARKA WSPÓŁCZESNEJ ROSJI (semestr II) Podstawowe kodyfikacje dotyczące gospodarki i regulujące działalność gospodarczą (Gosudarstwiennaja stratiegija ekonomiczeskoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi (Osnownyje położenija), Osnowy politiki Rossijskoj Fiedieracyi w obłasti razwitija nauki i tiechnołogij na pieriod do 2010 goda i dalniejszuju pierspiektiwu, in.); Przekształcenia gospodarki rosyjskiej po upadku ZSRR, zakres i charakterystyka prywatyzacji; Reformy, system bankowy; Ogólna charakterystyka gospodarki rosyjskiej, dochód narodowy ; Rola kapitału zagranicznego w gospodarce rosyjskiej; Najważniejsze regiony gospodarcze; Znaczenie paliw i surowców w gospodarce rosyjskiej; Przemysł zbrojeniowy Rosji; Rosyjski handel zagraniczny oraz współpraca gospodarcza z zagranicą; Problemy rolnictwa rosyjskiego; Miejsce gospodarki rosyjskiej w gospodarce światowej; Kryzys światowy a gospodarka rosyjska.

6 Konwersatoria: 1.WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr I) Współczesne malarstwo i rzeźba: galerie, muzea, wybitni artyści (aktorzy, śpiewacy, tancerze, kompozytorzy). Teatr, opera, balet. Najbardziej znani dramaturdzy i reżyserzy teatralni. Muzyka poważna. 2. WYBRANE ZAGADNIENIA KULTURY ROSYJSKIEJ XX i XXI WIEKU (semestr II) Wprowadzenie do historii kinematografii rosyjskiej (początki sztuki filmowej w Rosji, okres porewolucyjny, socrealizm w filmie, najważniejsze osiągnięcia kina radzieckiego do połowy lat 80. XX wieku); kino radzieckie w okresie pieriestrojki (przełamanie tabuizacji negatywnych zjawisk politycznych, społecznych i obyczajowych, nowe spojrzenie na historię i teraźniejszość, inna estetyka, eksperymenty formalne, dominujące gatunki); okres poradziecki: formowanie się nowej przestrzeni kulturowej, wolny rynek, nowe grupy referencyjne (czasopisma, portale internetowe, festiwale, nagrody filmowe, firmy producenckie, instytucje państwowe itp.); Charakterystyka filmografii wybranych reżyserów. Piosenka autorska jako fenomen społeczno-kulturowy (sylwetki najważniejszych bardów: B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz); muzyka rockowa w ZSRR: charakterystyka twórczości wybranych grup rockowych (Kino, Akwarium, DDT i in.), środowisko rockowe jako część radzieckiego undergroundu. Muzyka popularna w Rosji poradzieckiej (najważniejsi wykonawcy, charakterystyczne tendencje, specyfika rosyjskiego show-biznesu). 3. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ROSJI (semestr I i II) Najciekawsze atrakcje turystyczne Federacji Rosyjskiej. Praktyczne informacje poparte doświadczeniem zdobytym w terenie (transport, infrastruktura turystyczna oraz specyfika poszczególnych regionów, obowiązek meldunkowy, koszty pobytu itp.). Relacja o większości regionów, miejsc i obiektów ilustrowana slajdami; Obwód Kaliningradzki (historia Kaliningradu [Königsberg Królewiec Kaliningrad] i jego główne atrakcje turystyczne. Ogólna charakterystyka regionu, Bursztynowy szlak i atrakcje Wybrzeża Bałtyku (Mierzeja Kurońska, uzdrowiska: Swietłogorsk, Pionierski, Zielienogradsk); Moskwa (historia miasta, najważniejsze zabytki: Kreml, obiekty sakralne, inne zespoły architektoniczne, wybrane dzielnice Moskwy, Carycyno, Kołomienskoje, najważniejsze muzea, nietypowe atrakcje turystyczne; Infrastruktura transportowa: lotniska, dworce kolejowe, metro i komunikacja miejska alternatywne środki transportu; Petersburg (historia miasta, najważniejsze zabytki: Pałac Zimowy, Twierdza Pietropawłowska, sobór Isaaka, sobór Kazański, sobór Zbawiciela na Krwi, Newski Prospekt; muzea Petersburga; Okolice Petersburga: Peterhof, Pawłowsk, Carskie Sioło, Kronsztad i Szliselburg; Złoty Pierścień Rosji. Kaukaz i Morze Czarne (Historia i charakterystyka regionu; Elbrus najwyższy szczyt Kaukazu, turystyka wysokogórska i sporty zimowe na Kaukazie; rosyjskie wybrzeże morza Czarnego). Karelia (Historia i charakterystyka regionu; Ładoga i Wałaam, Onega i Kiżi, szlaki wodne Karelii); Półwysep Kolski (Góry Chibiny i Łowozierskie Tundry, Murmańsk i tzw. zamknięte miasta, turystyka kwalifikowana: wędkarstwo, myślistwo, spływy rzeką Ponoj); Ural (geograficzna charakterystyka regionu: podział na Ural Południowy, Północny i Polarny; Park Narodowy Jugydwa, turystyka kwalifikowana: spływy górskie; Republika Komi, okręgi autonomiczne: nieniecki, jamałonieniecki, chanty-mansyjski (narody autochtoniczne, bogactwa naturalne regionu, infrastruktura wydobywcza (Gazprom); Ałtaj (etniczna i geograficzna charakterystyka regionu Ałtaj jako pogranicze czterech krajów; turystyka kwalifikowana: turystyka

7 wysokogórska, szlaki konne i spływy górskie; ciekawostki regionu (Muzeum Krajoznawcze w Bijsku, Muzeum W. Szukszyna, inne); Bajkał (Bajkał Południowy i Góry Chamar-Daban; Bajkał Środkowy wyspa Olchon i półwysep Święty Nos; Bajkał Północny Góry Bajkalskie i Góry Barguzińskie); Jakucja. Jakuci jako jeden z narodów autochtonicznych Syberii, ich wierzenia, tradycje i obyczaje; geograficzna charakterystyka regionu (Góry Wierchojańskie, rzeka Lena, Ojmiakon - biegun zimna); Kamczatka i Czukotka - ogólna charakterystyka regionów, walory przyrodnicze, narody autochtoniczne; Czukcze w rosyjskiej anegdocie. Daleki Wschód: Sachalin i Wyspy Kurylskie, Wyspy Szantarskie, Władywostok, Chabarowsk, obwód amurski; Śladami Gułagu i wielkich budów komunizmu (Wyspy Sołowieckie jako pierwszy obóz Gułagu, Kanał Białomorski; Workuta, droga śmierci czyli linia kolejowa Salechart Igarka; Norylsk, Kołyma Magadan; Kolej Transsyberyjska i BAM 4. SPOŁECZEŃSTWO ROSYJSKIE (semestr II) Ludność Federacji Rosyjskiej: statystyka ludnościowa, dynamika zaludnienia, rozmieszczenie na obszarze kraju, skład narodowościowy, russkije a rossijanie, mniejszości nierosyjskie; Rosjanie obywatele Federacji, ludność rosyjska w krajach bliskiej zagranicy, emigracja rosyjska po rozpadzie ZSRR (emigracja ostatniej fali ), główne jej skupiska (Niemcy, USA, Izrael, Grecja.). Implikacje polityczne oraz ideologiczne ukształtowania się współczesnej diaspory rosyjskiej, diaspora w oficjalnej polityce Rosji, w ujęciu narodowców: np. koncepcje Ostrow Rossija, Russkij Mir i in. Sytuacja demograficzna społeczeństwa rosyjskiego: charakterystyka ogólna problemu; nadumieralność ludności rosyjskiej, ujemny przyrost naturalny przyczyny i postulowane działania zaradcze. Społeczna krytyka oficjalnej polityki demograficznej, demografia w rosyjskich koncepcjach niezależnych (np. Russkij proryw W. Baszłaczewa) Polityka społeczna państwa a skala najpilniejszych potrzeb społecznych: zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, oświata. Społeczeństwo a ekologia. Na progu katastrofy ekologicznej: rozmiary i przyczyny degradacji środowiska naturalnego w Rosji, rabunkowa gospodarka surowcowa, zaniedbania w zakresie odpadów i zanieczyszczeń przemysłowych, skażenia odpadami promieniotwórczymi. Skażenia gruntów uprawnych. Rosyjski ruch proekologiczny. 5. JĘZYK ROSYJSKI I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA (semestr II) Rosyjska mentalność, jej odzwierciedlenie w języku. Katalog pojęć symboli kultury rosyjskiej, ich rola w komunikacji językowej. Narodowo-kulturowa specyfika frazeologicznej struktury języka, problemy interferencji semantycznej i polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej. 6. MEDIA ROSYJSKIE (semestr II) 1.. Cechy i funkcje środków masowego przekazu; specyfika rosyjska, tradycja i nowatorstwo. Główne kierunki badań nad mediami. Regulacje prawne w FR. 2. Prasa. Gazety i czasopisma; perspektywa socjologiczna, kulturoznawcza i in.; warunki wolnego rynku. Podział gazet i czasopism według różnych kryteriów( m.in. ze względu na krąg odbiorców i tematykę). Przegląd tytułów i ich profil tematyczny oraz ideowy; krąg redaktorów; cechy formalne (stałe rubryki, szata graficzna itp.).

8 3. Stacje telewizyjne. Kanały informacyjne, tematyczne; programy; poziom oglądalności; osobowości telewizyjne. Reklama. Stacje radiowe - przegląd. 4. Internet. Rola i cechy szczególne. Znaczenie w przekazie informacji bieżących oraz rozwoju kultury i literatury. Blogi. Internet a prasa. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 9 października 2010 r. Limit przyjęć 40 osób. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy liczącej co najmniej 20 osób.

Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka

Podyplomowe studia Rosja współczesna państwo, społeczeństwo, kultura, turystyka Uniwersytet Warszawski Instytut Rusycystyki Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Tel/fax 55 34 227; 55 34 228 www.ir.uw.edu.pl e-mail: ir@uw.edu.pl Podyplomowe studia Rosja współczesna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia stacjonarne II stopnia, trwające 4 semestry, uzyskanych

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Edycja LISTOPAD 2007 CZERWIEC 2008 STUDIA PODYPLOMOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Roczne Podyplomowe Studium Tłumaczenia Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze.

Program obejmuje 256 godzin zajęć (dwa semestry) po 128 godzin w semestrze. STUDIUM PODYPLOMOWE JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE Organizator: Instytut Rusycystyki UŁ Założenia ogólne: Zorganizowanie Studium Podyplomowego Język rosyjski w biznesie i turystyce to wyjście naprzeciw

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 REJESTRACJA KANDYDATÓW Kandydaci samodzielnie logują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia stacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG)

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko - niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno spożywczym"

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Studia Podyplomowe Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW

PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW PODYPLOMOWE STUDIA CYWILIZACJA BRYTYJSKA I BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW (studia w języku polskim i angielskim) Kierownik studium: dr Katarzyna Williams Kontakt: katarzyna.williams@uni.lodz.pl Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI

INSTYTUT GERMANISTYKI INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2014) 10.06.2014 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 STOSUNKI MIĘDZYNARODOE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓ dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Semestr I Pozostałe zajęcia: Psychologia społeczna 30 30 60 E 4 Nauka o państwie i prawie 30 30 60

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Ustawodawstwo zawodowe położnej- wymogi europejskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) II STOPNIA (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później) LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚCI: NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia Semestr 1. Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia (nazwa specjalności) E/- Teoria kultury 14 34 oc. 3 Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie I. Tryb powoływania studiów podyplomowych 1. Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych przedkłada prorektorowi ds. studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 22.04.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13 rok dzień godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sposób zaliczenia 4 WT 10.15-13.30 konwersatorium dr Rafał Augustyn Tekst i muzyka (60 h) Współczesne edytorstwo, poligrafia i marketing

Bardziej szczegółowo