Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 2.1.A do Kontraktu"

Transkrypt

1 Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji inwestycji: Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 Nazwa Zamawiającego i adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA OSTROŁĘKA, ul. Elektryczna 5 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1/87

2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot zamówienia Ogólne informacje Zamawiającego Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu Warunki sejsmiczne Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Kotły Elektrofiltry Turbozespoły Układ elektryczny Instalacja odpopielania Instalacja odżużlania Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA Kotłownia Kocioł OP-650k Urządzenia pomocnicze kotła Eksploatacyjne parametry pracy kotłów Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Zakres i granice Dostaw i Usług Dokumentacja inwestycyjna Przygotowanie Terenu Budowy Instalacje technologiczne Branża budowlana Branża elektryczna Branża automatyki Branża instalacyjna Części szybko zużywające się, narzędzia specjalne i materiały Wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia Uzgodnienia i pozwolenia Wymagania ogólne Dokumentacja i dokumenty związane z realizacją Instalacji Część technologiczna Wymagania ogólne Modernizacja kotła w zakresie metod pierwotnych Modernizacja kotła w zakresie zastosowania metod wtórnych-niekatalitycznych (SNCR) redukcji NOx Układ rozładunku, magazynowania i transportu reagentu Maszyny wirowe Kanały powietrza i spalin Armatura Materiały Połączenia spawane elementów technologicznych, urządzeń i ich elementów konstrukcyjnych Układy olejowe urządzeń (jeżeli występują) Pokrycia i zabezpieczenie antykorozyjne Urządzenia dźwignicowo-remontowe Instalacje elektryczne i sterowania Instalacje AKPiA ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2/87

3 5.7 Wymagania dotyczące izolacji Kolorystyka i zabezpieczenia antykorozyjne Warunki wykonania robót Kompletacja Dostaw Roboty montażowe na obiekcie, odbiory Część informacyjna Regulacje dotyczące organizacji prac w Elektrowni Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 3/87

4 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1 Teren ENERGA Elektrowni Ostrołęka z zaznaczonym obszarem pod Inwestycje (stacja rozładunku) Rys. 2 Układ technologiczny bloku Elektrowni B. Rys. 3 Przekrój podłużny kotła OP-650k w Elektrowni B. Rys. 4 Zestawienie przegrzewacza pary świeżej Rys. 5 Zestawienie przegrzewacza pary wtórnej Rys. 6 Przekrój młyna węglowego Rys. 7 Schemat technologiczny zmodernizowanej instalacji niskoemisyjnej kotła nr 1 Rys. 8 Schemat zmodernizowanego palnika pyłowego na kotle nr 1 Rys. 9 Kotłownia, rzut poz.+0,00m Rys.10 Kotłownia, rzut poz.+12,00m Rys.11 Kotłownia, rzut poz.+25,80m, 26,40m Rys.12 Kotłownia, rzut poz.+37,00m Rys.13 Kotłownia, rzut poz.+50,00m Rys.14 Przekrój przez kotłownie Rys.15 Schemat rozdzielni potrzeb własnych 0,4 kv i 6kV bloków Elektrowni B Rys. 16 Rysunek palnika pyłowego kotła OP-650 nr 2 i 3 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 4/87

5 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule pod klucz kompletnych Instalacji Redukcji NOx dla kotłów typu OP 650k na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia emisji NOx do poziomu 150 mg/nm 3 (spalin suchych w warunkach normalnych w przeliczeniu na NO 2 przy zawartości O 2 w spalinach 6%). Instalacja Redukcji NOx w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji Redukcji NOx na kotłach OP-650k w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności: Etap I Etap II wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania mocznika) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako reagenta amoniaku w żadnej postaci. Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, przeprowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, ocena Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia budowlanego, oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu Oddziaływania na Środowisko, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie koniecznej dokumentacji do złożenia wniosku przez Zamawiającego o uzyskanie zmiany istniejącego pozwolenia zintegrowanego lub uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego oraz współodpowiedzialność i ścisła współpraca z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. 2 Ogólne informacje Zamawiającego 2.1 Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jest zlokalizowana w północno wschodniej części miasta Ostrołęka w województwie mazowieckim na terenie dzielnicy Wojciechowice, w sąsiedztwie Zakładów Papierniczych Stora Enso Poland. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 5/87

6 W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajdują się tereny mieszkaniowo-usługowe, przemysłowe i pasy zieleni Profil geologiczny terenu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Warunki gruntowe Charakterystyka geotechniczna na podstawie badań przeprowadzonych dla istniejących obiektów Elektrowni oraz danych z mapy geologicznej Polski jest przedstawiona poniżej. Teren inwestycji jest pokryty nasypem z gruntów piaszczystych z domieszką humusu, gruzu ceglanego oraz gruzu betonowego. Stwierdzona badaniami miąższość nasypów wynosi od 0,8 m do 1,2 m lokalnie 0,3 0,5 m w rejonie i placów. Najgłębsze nasypy ~ 3,2 3,4 m związane są z przebiegiem uzbrojenia podziemnego (kanalizacji i wodociągów), lokalizacją fundamentów istniejących obiektów naziemnych. Nasypy w większości są w stanie luźnym i średnio zagęszczonym, miejscami zagęszczonym (stopień zagęszczenia ID = 0,10 0,60, lokalnie 0,70 0,85). Generalnie miąższość nasypów zwiększa się w kierunku północno zachodnim. Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana. Grunty nasypowe nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. W razie wystąpienia ich poniżej poziomu posadowienia, należy je bezwzględnie usunąć i zastąpić ubitym piaskiem średnim, grubym, lub chudym betonem. Grunty w stanie rodzimym są z zasady nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów Warunki wodne Warunki wodne terenu są korzystne. Stwierdzono występowanie dwóch rodzajów wody gruntowej: ciągły poziom o swobodnym, lokalnie napiętym poprzez gliny zwierciadle, występujący w gruntach sypkich warstwach I i II na głębokościach 6,0 m p.p.t. w postaci łączeń śródglinowych z piaszczystych przewarstwień w obrębie glin (lokalnie, jako wody zawieszone ), na głębokościach 5,0m p.p.t. o intensywności zależnej od opadów atmosferycznych Warunki sejsmiczne Obecny teren ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, jak i cała okolica, nie jest objęty oddziaływaniami sejsmicznymi Opis własności gruntu Teren inwestycji obejmuje obszar istniejącej Elektrowni B i Elektrociepłowni A działka 30035/23 będąca w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA W pobliżu znajdują się obiekty Stacji Przygotowania Wody, wiaty składowe (możliwość rozbiórki). Nad terenem przebiega linia WN 110 kv północna, z Ec. A do Stacji PSE. Jest to teren o przeznaczeniu przemysłowym, dla którego opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie realizowana na ogrodzonym terenie (w granicach ogrodzenia zakładu). Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych decyzji administracyjnych. Charakterystykę warunków gruntowo wodnych terenu przeznaczonego pod ewentualną inwestycje należy przyjąć jak dla całego terenu Elektrowni, określoną w punkcie Warunki meteorologiczne Dane ze stacji meteorologicznej Ostrołęka na podstawie publikacji Ministerstwa Infrastruktury Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków prezentują się następująco: ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 6/87

7 Średnioroczna temperatura powietrza +7,7 C Wilgotność względna % (średnio 80%) Możliwa maksymalna krótkotrwała temperatura+35 C Możliwa minimalna krótkotrwała temperatura 30 C Temperatury powietrza średnie miesięczne, wieloletnie: Miesiąc C styczeń -0,5 luty -1,5 marzec 2,6 kwiecień 7,3 maj 14,6 czerwiec 16,4 lipiec 17,9 sierpień 17 wrzesień 11,8 październik 5,8 listopad 2 grudzień -1 Przebieg dobowy temperatury i wilgotności względnej dla stycznia i lipca przedstawiono w tabeli poniżej. Dzień miesiąca temperatura termometru suchego w o C Styczeń wilgotność względna w % temperatura termometru suchego w o C Lipiec wilgotność względna w % 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 68 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 7/87

8 11 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 82 Na przeważającym obszarze regionu średnia roczna suma opadów, jest niższa od 550 mm. Na obszarze regionu przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. Najmniej wiatrów wieje z północy (N) i północnego-wschodu (NE) Klimat akustyczny ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA położona jest w dzielnicy Ostrołęka Wojciechowice. Zgodnie z ustaleniami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w otoczeniu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA znajdują się następujące tereny: na kierunku wschodnim: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MNU przy ulicy Energetycznej, na kierunku południowym: tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową położone po obu stronach ulicy I Armii WP. Na terenach tych znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 8/87

9 Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.6640/13/8/04/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku (z późniejszymi zmianami) przyznającego ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA pozwolenie zintegrowane, dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu na tereny podlegające ochronie przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) wynoszą: 55 db w porze dziennej w godzinach 06:00 22:00 45 db w porze nocnej w godzinach 22:00 06:00. Ww. decyzja Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu zintegrowanym nie określa specjalnych wymagań w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów bezpośrednio graniczących z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ponieważ na tych terenach występują enklawy zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem dla zabudowy zlokalizowanej na takim terenie polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne bezpośrednio w budynkach. Dotyczy to zabudowy występującej po północnej stronie ulicy I Armii WP na terenach określonych jako tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową (tereny PSU). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 9/87

10 2.2 Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Gospodarka paliwowa Paliwo podstawowe W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jako paliwo podstawowe spalany jest węgiel kamienny, sortyment miał IIA. Podstawowe parametry spalanego aktualnie węgla (dane z 2010 r.): Parametr Jednostka średnia min max Wartość opałowa kj/kg Zawartość popiołu % 22,0 4,0 30,0 Zawartość wilgoci całkow. % 11,0 5,0 18,0 Zawartość siarki % 1,0 0,3 1,3 Zawartość pierwiastka C % 55,0 45,0 65,0 Dodatkowe parametry fizyko-chemiczne spalanego węgla (na przykładzie węgla stanowiącego ok. 60% spalanego paliwa w El.B): Parametr Jednostka Wartość Zawartość pierwiastka N % 1,30 Zawartość pierwiastka Cl % 0,080 Zawartość pierwiastka H % 4,01 Zawartość pierwiastka O % 8,92 Zawartość pierwiastka F % 0,023 Podatność przemiałowa wg Hardgrove a 72 Biomasa Zgodnie z koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ENERGA Elektrownie Ostrołęka mogą być spalane następujące rodzaje biomasy: biomasa pochodzenia leśnego drewno liściaste oraz drewno iglaste w postaci zrębków, trocin, peletów, brykietów o wartości opałowej w stanie roboczym od 4 MJ/kg do 17 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 60%; biomasa z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej - w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; Biomasa przewidziana do spalania: Brykiety/pelety z trocin, Brykiety/pelety ze słomy, Brykiety/pelety z łuski słonecznika, Brykiety/pelety z łuski zbożowej Wymiary brykietów: w formie walca: - średnica 100 mm ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 10/87

11 - długość 100 mm w formie kostki typu RUF: - wymiary kostki spalanych w EEO S.A 180/70/30 lub 155/95/75 [mm] - możliwy wymiar do 200/100/100 [mm] Parametry i skład chemiczny biomas: Parametr j.m. Drewno iglaste Drewno liściaste Wierzba Słoma rzepakowa Słoma pszenna Miskant Łuski słonecznika Wilgoć r całkowita,w t % 19,8-55,8 9,6-46,3 11,6-56,2 10,2-15,6 9,3-11,6-9,6-12,1 Ciepło daf spalania,o s MJ/kg 19,7-20,6 18,9-24,0 19,1-20, ,4 19,4-19,7 19,8 21,0-21,4 Wartość daf opałowa,q i MJ/kg 18,4-19,2 17,9-19,5 17,7-19,4 17,8-19,1 18,1-18,4 18,4 19,7-20,0 Wartość r opałowa,o i MJ/kg 6,8-17,2 8,5-19,4 6,8-15,8 13,7-16,0 14,0-15,6-16,3-17,1 Popiół, Ad % 0,3-3,5 0,2-7,6 1,5-7,1 1,8-12,4 4,0-5,3 4,0 4,1-4,3 Węgiel, C daf % 51,6-53,8 49,3-55,1 50, ,9-52,9 49,0-51,6 49,0 51,5-52,9 Wodór, H daf % 6,1-6,3 5,4-7,8 5,6-6,6 5,4-6,5 5,7-6,7 6,4 5,0-6,6 Azot, N daf % 0,05-0,42 0,2-0,8 0,34-0,98 0,45-0,79 0,74-0,90 0,7 0,6-1,4 Siarka, S daf % <0,02-0,17 <0,02-0,10 0,04-0,18 0,03-0,54 0,15-0,23 0,2 0,15 Chlor, Cl daf % 0,02-0,03 0,01-1,02 0,06-0,11 0,20-1,11 0,20-0,33 0,2 - Fluor, F daf % <0,0005 <0,0005 >0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,005 - Al mg/kg < >700 > Ca mg/kg Fe mg/kg >500 > K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg Na mg/kg >3000 > P mg/kg Si mg/kg Ti mg/kg <20 <20 < Biomasa nie może być wytworzona z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. Spalanie biomasy w Elektrowni B odbywa się na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na technologii zwanej współspalaniem polegającej na mieszaniu biomasy z węglem i podawaniu tak przygotowanej mieszaniny poprzez galerię nawęglania i zasobniki do młynów węglowych. W młynach mieszanina węgla z biomasą jest suszona oraz mielona i dalej w postaci pyłu wdmuchiwana do komory paleniskowej poprzez dysze palników pyłowych. Druga metoda polega na bezpośrednim podawaniu biomasy do kotłów i składa się m.in. z: stanowiska rozładowczego (rozładunek paliw z samochodów prowadzony jest na dwóch stanowiskach osobno dla biomasy leśnej i rolniczej), ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 11/87

12 linii transportu biomasy, układu magazynowania biomasy (układ wyposażony jest w dwa silosy o pojemności jednostkowej ok. 2200m 3 ), młynowni (układ posiada sześć młynów młotkowych o wydajności 12t/h), zbiorników pyłu (zbiorniki dozujące pył biomasowy o pojemności jednostkowej ok.60m 3 ) systemu wdmuchiwania biomasy do kotłów (na kotłach nr 1 i 3 odbywa to się poprzez dedykowane palniki biomasowe natomiast na kotle nr 2 rura pyłu biomasowego wprowadzona jest centralnie w palniki pyłowe węgla w II rzędzie). Udział masowy biomasy podawanej do poszczególnych kotłów w odniesieniu do całości spalanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%. Paliwo rozpałkowe Paliwem rozpałkowym i paliwem używanym do stabilizacji płomienia w kotłach jest mazut (olej opałowy nr 3). INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Wygląd (20 C, 1013 hpa) Ciecz o wysokiej lepkości lub ciało stałe, barwy ciemnobrązowej Zapach : Charakterystyczny Próg (wyczuwalności) zapachu : Brak danych Wartość ph : Nie dotyczy Temperatura topnienia/krzepnięcia : < 40 (< 30 C*) Temperatura/zakres wrzenia (1013 hpa) : C (150 >750 C*) (EN 15199, ASTM D 1160) Temperatura zapłonu : > 62 C (> 60 C*) (zamknięty tygiel, ISO 2719:2002) Szybkość parowania : Brak danych Palność(ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy Dolna - górna granica wybuchowości : Pary nie tworzą mieszanin wybuchowych z powietrzem w temperaturach do 150 C (PN- EN-1839:2005) Prężność par (120 C) : (0,02 0,791 kpa*) (ASTM D 2878) (150 C) : (0,063 0,861 kpa*) (ASTM D 2878) Gęstość par : Brak danych, cięższe od powietrza Gęstość(15 C) : ok.991 kg/m3 ( kg/m3*) (EN ISO lub EN ISO 3675) Gęstość nasypowa : Nie dotyczy Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza się(< 0,1 g/l w 20 C) (baza ESIS) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : log Pow 2,7 6 (wartość oszacowana) (baza ESIS) Temperatura samozapłonu : C* (ASTM E 659) [375 C ; DIN 51794: ] Temperatura rozkładu : Nie dotyczy Lepkość kinematyczna (100 C) : < 55 mm²/s( > =3 mm²/s *)(EN ISO 3104, ASTM D 445) Właściwości wybuchowe : Brak, substancja nie jest wybuchowa Właściwości utleniające : Brak, substancja nie jest utleniająca *Zakresy podane są dla substancji należących do tej samej grupy rejestracyjnej - Heavy FuelOil ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 12/87

13 Components Charakterystyka bloków energetycznych nr 1, 2 i 3 w Elektrowni B. W Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na blokach nr 1, 2 i 3 zabudowane są kotły OP-650k. Kotły wraz z turbinami i urządzeniami pomocniczymi tworzą trzy bloki energetyczne pracujące w Elektrowni B. Bloki te pracują dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego świadcząc usługi regulacyjne na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (PSE-Operator SA) w ramach ARCM Kotły Kocioł parowy OP 650k jest jednowalczakowy z naturalnym obiegiem wody, opalany pyłem węgla kamiennego oraz biomasą rolną i leśną (udział masowy biomasy w odniesieniu do całości podawanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%). Kocioł posiada budowę dwuciągową i składa się z komory paleniskowej (I ciąg), międzyciągu i ciągu konwekcyjnego (II ciąg). Komora paleniskowa wykonana jest w kształcie prostopadłościanu o przekroju poprzecznym 15655x9015 mm, mierzonym w osiach skrajnych rur ekranowych, oraz wysokości mm (liczonej od osi dolnej komory ekranu tylnego i przedniego do poziomu rur stropowych kotła) Elektrofiltry Wszystkie kotły posiadają dwustrumieniowy układ wyprowadzania spalin z kotła. Każdy strumień spalin wyposażony jest w osobny trójstrefowy elektrofiltr. Poniżej przedstawiono dane charakterystyczne elektrofiltrów zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR). Miejsce zabudowy Kocioł OP 650 Nr 1 Kocioł OP 650 Nr 2 Kocioł OP 650 Nr 3 Rodzaj urządzenia Elektrofiltry Elektrofiltry Elektrofiltry Charakterystyka techniczna Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m 2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Stężenie pyłu lub sprawność 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 13/87

14 Turbozespoły Do przetwarzania energii cieplnej na energię kinetyczną stosowane są zmodernizowane turbiny upustowo - kondensacyjne: blok nr 1 - turbina 13K200, moc maksymalna 221 MW, blok nr 2 - turbina 13K200, moc maksymalna 200 MW, blok nr 3 - turbina 13K200, moc maksymalna 226 MW. Wszystkie turbiny są urządzeniami parowymi, osiowymi, trójstopniowymi, z nieregulowanymi upustami regeneracyjnymi. Turbiny na wszystkich blokach napędzają generatory prądu zmiennego firmy DOLMEL Wrocław: typu TWW-200/hc Układ elektryczny Wyprowadzenie mocy Wyprowadzenie mocy z generatorów odbywa się szynoprzewodami do transformatorów blokowych (TB-1, TB-2, TB-3) i zaczepowych (TZ-1, TZ-2, TZ-3). W transformatorach blokowych napięcie zostaje podwyższone do napięcia sieciowego (220 kv w TB1 i TB-2 oraz 110 kv w TB-3). Transformatory zaczepowe zasilają poprzez linie kablowe sekcje A i B rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6kV P-1, P-2, P-3. Podstawowe parametry transformatorów blokowych i zaczepowych: Blok nr Transformatory blokowe Typ TNEPLr /220 TW /220 TNEPm /110PN Moc pozorna 270 MVA 240 MVA 270 MVA Napięcie górne 250 kv 250 kv 126,5 kv Napięcie dolne 15,75 kv 15,75 kv 15,75 kv Rodzaj Transformatory zaczepowe Trójuzwojeniowy Moc pozorna 20/10/10 MVA 20/10/10 MVA 25/12,5/12,5 MVA Napięcie górne 15,75 kv Napięcie dolne 6,3 kv Wyprodukowana energia elektryczna przesyłana jest liniami napowietrznymi 220 kv i 110 kv do stacji elektroenergetycznej Ostrołęka (rozdzielni sieciowych) w następujący sposób: Blok Napięcie Połączenie Odległość Rozdzielnia sieciowa kv linia napowietrzna ok. 750 m 110 V 1 i kv linia napowietrzna ok. 600 m 220 kv ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 14/87

15 Potrzeby ogólne Elektrowni i własne bloków ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dysponuje następującymi źródłami energii elektrycznej: Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 6 kv P-1, P-2, P-3, wykonane jako dwusekcyjne typu PREM-11, składające się z 40 pól, zasilane są z transformatorów zaczepowych o mocy znamionowej odpowiednio: na bloku 1 i 2 20/10/10 MVA, a na bloku 3 25/12,5/12,5 MVA. Każda sekcja rozdzielnic 6kV P-1, P-2, P-3 posiada zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy 6 kv PR-1 za pośrednictwem ciągów A i B szyn rezerwowych. Ciągi te wykonano w postaci mostów płaskich, oblachowanych, z pakietami szyn 2xAP-80x10 o obciążalności roboczej rzędu 1600 A. Rozdzielnice 6 kv P-1, P-2, P-3 usytuowane są na poz. +12 m pomiędzy kotłownią a maszynownią Elektrowni B oraz posiadają pola rezerwowe na każdej sekcji, które można obciążyć łącznie mocą 1 MW. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-1, złożona z 35 pól otwartych, wykonana jako trzysekcyjna, o obciążalności roboczej szyn zbiorczych 2000 A, zasilana jest z dwuuzwojeniowego transformatora TR-1 typu TRD 20000/20 o następujących parametrach: moc 20 MVA, przekładnia 15,75±10%/6,3 kv, napięcie zwarcia 7,5%. Transformator TR-1 jest zasilany z uzwojenia wyrównawczego 15 kv autotransformatora ATR-1 o mocy 160/160/50 MVA i przekładni 230±12x2,323/120/15,75 kv, usytuowanego w stacji sieciowej 220/110 kv, za pośrednictwem linii kablowej o długości 1170 m, która składa się z dwunastu kabli olejowych jednożyłowych typu HAKFtA 240mm 2, po cztery kable w każdej fazie. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-2, złożona z 31 pól rozdzielczych dwuczłonowych typu PREM-10, z szynami zbiorczymi o obciążalności znamionowej 2500 A. Dwusekcyjna rozdzielnica PR-2 zasilana jest z trójuzwojeniowego transformatora TR-2 typu TRD 63000/110 o następujących parametrach: moc 63/31,5/31,5 MVA, przekładnia 115±10%/6,3/6,3kV, napięcie zwarcia 18 %. Transformator TR-2 jest zasilany z pola nr 01 rozdzielni sieciowej 110 kv linią napowietrzną AFL mm 2 o długości ok. 910 m. Rozdzielnice rezerwowe 6 kv PR-1 i PR-2 są połączone dwoma okapturzonymi przewodami szynowymi typu ELPO-10/2,5, pozwalającymi na przesył (każdym przewodem) mocy rezerwującej rzędu 26 MVA. Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 0,4 kv K-1, K-2, K-3, wykonane są jako dwusekcyjne (bez sprzęgła) i składają się z 24 pól otwartych typu Rwc 66. System szyn zbiorczych rozdzielnic wykonany jest z szyn AP-80x10. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv TN o mocy 800 kva typu T3Ch. Transformatory TN zasilane są z rozdzielnic blokowych 6 kv P-1, P-2, P-3. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2, K-3 aktualnie nie posiadają pól rezerwowych, a sporządzony bilans mocy wskazuje na brak możliwości dalszego ich dociążania. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2 i K-3 usytuowane są w kotłowni El.B na poz. 0m. Rozdzielnice 0,4 kv RRA i RRB wykonane są jako jednosekcyjne i stanowią źródło zasilania rezerwowego poszczególnych sekcji głównych rozdzielnic blokowych 0,4 kv K-1, K-2 i K-3. Każda rozdzielnica rezerwowa składa się z siedmiu pól otwartych typu Rwc 66. Połączenia między rozdzielnicami głównymi K-1, K-2, K-3 a rozdzielnicami rezerwowymi 0,4 kv RRA, RRB wykonane są liniami kablowymi, które składają się (w każdym połączeniu) z czterech kabli typu AKFt 3x mm 2 lub YAKY 4x240 mm 2. Rozdzielnice rezerwowe RRA i RRB są zasilane przez oddzielne transformatory 6/0,4kV typu T3Ch o mocy 800 kva każdy z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnice 0,4 kv ROA i ROB potrzeb ogólnych Budynku Usług Technicznych Elektrowni B zasilane są rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1 za pośrednictwem transformatorów 6/0,4 kv o mocy 800 kva. Z rozdzielnic ROA i ROB zasilane są podrozdzielnice potrzeb ogólnych 0,4 kv rozmieszczone w części produkcyjnej BUT Elektrowni B (maszynownia, kotłownia). Stacja Przygotowania Wody posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 0,4 kv ROZ, składającą się z pól rozdzielczych wykonanych z członów ruchomych typu ID-4 o obciążalności prądowej 400 lub 200 A, które wyposażono w rozłączniki lub styczniki. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 15/87

16 oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv o mocy 1000 kva: sekcję 1 - transformator TOZ, a sekcję 2 - transformator T-22. Zasilanie transformatora TOZ wykonane jest linią kablową z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1, a transformatora T-22 linią kablową z rozdzielnicy 6 kv K-5 zlokalizowanej w kotłowni w budynku głównym Elektrociepłowni A. Rozdzielnica ROZ posiada sprzęgło sekcyjne z wyłącznikiem typu DS416W. Dla zwiększenia pewności zasilania odbiorów technologicznych w rozdzielni ROZ zastosowano układ SZR, który w przypadku nieplanowanego (awaryjnego) wyłączenia jednego z transformatorów zasilających (TOZ lub T- 22) zapewnia przełączenie wszystkich odbiorów na zasilanie z drugiego pracującego transformatora. Rozdzielnica ROZ posiada aktualnie rezerwowe pola odpływowe. Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 6 kv (sekcje: BOBCJ i BOBCK) zasilaną z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2. Zasilanie odbiorów IOS na napięciu 0,4 kv odbywa się z rozdzielnic BOBHJ i BOBHK. Instalacja pozamłynowego podawania biomasy do kotłów w Elektrowni B posiada własną rozdzielnicę 0,4 kv, która zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2 za pośrednictwem dwóch transformatorów 6/0,4 kv TBPA i TBPB o mocy 4 MVA każdy. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 6 kv PO, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 0,4 kv ROC, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PO za pośrednictwem transformatora 6/0,4 kv TOC o mocy 1000 kva. Sterowanie i wizualizacja rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6 kv i 0,4 kv jest realizowana przez system Econtrol. Na podstawie danych z 2012 roku łącznie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne (ze stratami transformacji w TB i potrzebami blokowymi ogólnymi) bloków 1, 2 i 3 wyniosło: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Produkcja energii elektrycznej brutto w tym okresie wyniosła: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne wynosi odpowiednio: blok nr 1 9,1% blok nr 2 8,7% blok nr 3 9,0% Emitory Spaliny z kotłów w Elektrowni Ostrołęka B tłoczone są przez wentylatory spalin głównie do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin oraz częściowo do komina o wysokości 116m i średnicy wylotu 5,5 m (emitor E2). Odsiarczone spaliny kierowane są do komina o wysokości 120 m i średnicy wylotu 7 m (emitor E3). Emitor E2 jest kominem żelbetowym z wkładem stalowym (stal trudnordzewiejąca S355JOWP) z zamknięciem kapturowym na głowicy komina ze stali kwasoodpornej Emitor E3 wykonany jest z laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi, posadowiony na osobnej konstrukcji nośnej nad absorberem Instalacje do usuwania ubocznych produktów spalania ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 16/87

17 W wyniku prowadzonej przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA działalności gospodarczej powstają odpady produkcyjne. Ilość wytwarzanych odpadów produkcyjnych jest ściśle uzależniona od jakości i ilości spalanego paliwa, którym jest węgiel kamienny i biomasa. Do odpadów związanych z procesem produkcyjnym należą: Popioły lotne ze współspalania kod (ok. 123 tys. Mg/rok) Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych kod (ok. 113 tys. Mg/rok) Odbiór i transport odpadów powstających w procesie spalania realizowany jest w instalacjach odpopielania i odżużlania Instalacja odpopielania Układ technologiczny instalacji odpopielania obejmuje: leje zsypowe elektrofiltrów zasuwy płytowe pompy FLUXO stacja wysyłkowa popiołu wraz z zbiornikami retencyjnymi przewody popiołu zbiornik awaryjny kolektor sprężonego powietrza Popiół z lejów zsypowych elektrofiltrów jest transportowany systemem pneumatycznym FLUXO do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150m 3 każdy, umieszczonych na stacji wysyłkowej popiołu. Zgromadzony w zbiornikach popiół załadowywany jest bezpylnymi rękawami do cystern samochodowych lub transportem kolejowym wywożony jest do dalszego zagospodarowania. Popiół lotny w znacznej części jest sprzedawany do wykorzystania w cementowniach i przemyśle budowlanym. Pozostała część popiołów lotnych, tzw. popiół rozruchowy lub niespełniający wymogów norm budowlanych, poprzez zbiornik awaryjny może być kierowany do bagrowni, a z stamtąd bezpośrednio na składowisko odpadów paleniskowych Łęg Instalacja odżużlania Żużel z kotła OP-650 poprzez wygarniacz żużla i kruszarkę odprowadzany jest kanałami spłucznymi do pompowni bagrowej, a następnie na składowisko odpadów paleniskowych Łęg. Na składowisku woda nadosadowa gromadzi się w osadnikach wtórnych skąd jest, za pomocą pomp wody powrotnej, podawana do instalacji hydrotransportu Instalacja odsiarczania spalin (IOS) W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w 2007 roku została zainstalowana Instalacja Odsiarczania Spalin metodą mokrą wapienną z zastosowaniem mączki kamienia wapiennego jako sorbentu. Instalacja Odsiarczania Spalin została zaprojektowana dla przepływu spalin do m N 3 /h spalin wilgotnych, stężenie SO 2 w spalinach wlotowych do mg/nm 3 spalin suchych dla 6%O 2, temperaturze spalin na wlocie do IOS do 140 o C. Każdy z 3 bloków energetycznych posiada 2 wentylatory ciągu spalin. Wentylatory ciągu odprowadzają spaliny nieoczyszczone do czopuchów spalin, do których przyłączone są kanały IOS. W kanale spalin wlotowych zabudowany jest układ pomiarowy mierzący ciśnienie, temperaturę spalin, zawartość SO 2 i O 2 dla celów technologicznych oraz układ do pomiaru ilości pyłu na IOS. Spaliny o ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 17/87

18 średniej temperaturze 135 C odprowadzane są do IOS za pomocą wentylatora wspomagającego. Na dopływie do instalacji, przed wentylatorem wspomagającym, kanał rozdziela się na podstawowy, umożliwiający skierowanie spalin do Instalacji Odsiarczania Spalin i obejściowy, umożliwiający odprowadzenie spalin bezpośrednio do komina żelbetowego z wkładem stalowym. Na drodze spalin zostały zabudowane klapy wlotowe umożliwiające odcięcie IOS na wypadek awarii lub remontu. Na czopuchach zamontowano klapy obejściowe szybko otwierające się zapewniające natychmiastowy odbiór spalin w przypadku awarii IOS. Spaliny są doprowadzane do absorbera kanałem spalin, przy czym elementem wymuszającym przepływ i pokonującym dodatkowe opory przepływu jest wentylator wspomagający. Wentylator jest wyposażony w układ regulacji kąta łopatek, co zapewnia zdolność dopasowania się instalacji do zmiennych ilości spalin. Spaliny unosząc się z dołu do góry w przeciwprądzie do rozpylonej zawiesiny przechodzą ponad poziomy zraszania do trzystopniowego układu odkraplaczy polipropylenowych wychwytujących porywane przez strumień spalin krople zawiesiny. W wyniku reakcji chemicznych, jakie przebiegają w absorberze ze spalin usuwane są związki: SO 2, HCl i HF, które ulegają sorpcji w cieczy. Głównym produktem uzyskanym w procesie odsiarczania spalin w technologii mokrej jest dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 x 2 H 2 O tzw. reagips. Dzięki zastosowanej technologii odwadniania w hydrocyklonach i filtrach taśmowych oraz płukaniu wodą, produkt odsiarczania uzyskuje bardzo dobre parametry decydujące o dalszym jego wykorzystaniu jako gips syntetyczny. Gips syntetyczny stanowi surowiec w przemyśle budowlanym i w całości nadaje się do sprzedaży. Gwarantowane parametry pracy IOS: dyspozycyjność 98%, zawartość SO 2 w spalinach wylotowych mniej, niż 200 mg/nm 3 przy O 2 = 6%, dla przepływu spalin w zakresie Nm 3 /h spalin mokrych, przy stężeniu SO 2 w spalinach w zakresie mg/nm 3 spalin suchych, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem do 100 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 30 mg/nm 3, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem od 100 do 150 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 50 mg/nm 3 stężenie HCl w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 5,7 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O 2. stężenie HF w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 2,2 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O Gospodarka sprężonym powietrzem Wytwarzane w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA sprężone powietrze wykorzystywane jest na pokrycie bieżących potrzeb własnych urządzeń do celów technologicznych i AKPiA. Parametry sprężonego powietrza: Dla celów technologicznych: p = 0,7 MPa Dla celów AKPiA p = 0,7 MPa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA informuje, że nie ma rezerw powietrza technologicznego i AKP do wykorzystania w instalacji redukcji NOx. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie sprężarki oraz osuszacze dla powietrza do celów AKP i ewentualnie rozpylania mocznika. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 18/87

19 2.2.7 Gospodarka wodno ściekowa Gospodarka wodna Źródłem wody pitnej są studnie głębinowe usytuowane na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z których woda kierowana jest do stacji uzdatniania. Źródłem wody przemysłowej jest głównie rzeka Narew (pokrywa ok.70% zapotrzebowania) i dodatkowo studnie głębinowe. Woda zdemineralizowana Cykl przygotowania wody zdemineralizowanej dzieli się na następujące zasadnicze etapy: Wstępne przygotowanie wody, do którego należą następujące procesy technologiczne: Dekarbonizacja w połączeniu z koagulacją; Filtracja w filtrach żwirowych; Filtracja w filtrach sorpcyjnych; Właściwa demineralizacja z następującymi procesami technologicznymi: Dekationizacja w wymiennikach silnie kwaśnych; Deanionizacja w wymiennikach słabo zasadowych; Usuwanie dwutlenku węgla przez napowietrzanie wody; Usuwanie anionów słabych kwasów w wymiennikach silnie zasadowych; Usuwanie pozostałości kationów i anionów w wymiennikach dwujonitowych. Woda rzeczna podawana jest do budynku stacji demineralizacji wody przewodem DN300. Bezpośrednio z tego rurociągu jest pobierana woda do rozcieńczania koagulanta, mleka wapiennego, płukania filtrów żwirowych oraz uszczelniania pompek próżniowych. Dla uzyskania odpowiedniej temperatury woda jest podgrzewana parą 1,2 MPa w podgrzewaczu bezprzeponowym. Podgrzana woda wpływa do zbiornika odpowietrzającego ustawionego nad reaktorami. Po odpowietrzeniu spływa rurą opadową i wprowadzona jest stycznie do dolnej części reaktorów. Mleko wapienne wprowadzone jest do dolnej części zaszlamowanej, a koagulant do rurociągu wody surowej. Reaktory powolne pracują przelewami na zbiornik wyrównawczy o pojemności 100m 3, z którego przy pomocy pomp przewałowych podaje się wodę zdekarbonizowaną do kolektora zasilającego filtry żwirowe. Pozostałe po procesie koagulacji związki organiczne usuwane są na filtrach sorpcyjnych. Dekationizacja wody zdekarbonizowanej jest prowadzona na silnie kwaśnych wymiennikach. Po przejściu przez wymienniki kationitowe woda poddawana jest procesowi deanionizacji na wymiennikach słabo zasadowych. Następnie woda podawana jest na eliminator CO 2 gdzie na drodze dyfuzji CO 2 do wdmuchiwanego powietrza następuje jego eliminacja. Dalsza obróbka wody prowadzona jest na wymiennikach silnie zasadowych. Ostatni w ciągu technologicznym jest wymiennik dwujonitowy. Ma on głównie za zadanie usuwanie przeskoków kationów i anionów mogących mieć miejsce przy wyczerpywaniu się złóż wymiennych i przy włączaniu do ruchu po niedostatecznym wypłukaniu złóż po regeneracji oraz pozostałości krzemionki. Woda zdemineralizowana spełnia następujące kryteria: twardość całkowita - 0, zasolenie (przewodność) poniżej 0,2 µs/cm, ph powyżej 6, Gospodarka ściekowa W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wytwarzane są następujące rodzaje ścieków, z których część zagospodarowywana jest wtórnie, a pozostałe odprowadzane są do odbiorników zewnętrznych: 1. ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni na terenie Stora Enso Poland. 2. ścieki poregeneracyjne ze stacji demineralizacji wody - zagospodarowywane są w sposób następujący: ścieki kwaśne po regeneracji kierowane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 19/87

20 Łęg ścieki z płukania filtrów odprowadzane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko Łęg 3. ścieki technologiczne z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków energetycznych odprowadzane są do lokalnej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków i po filtracji oraz ewentualnym schłodzeniu do temperatury poniżej 35 o C odprowadzane są do rzeki Narew; 4. ścieki deszczowe z powierzchni dachowych oraz z odwodnienia dróg i placów utwardzonych kierowane są do oczyszczalni przemysłowo-deszczowej; 5. ścieki z terenu gospodarki olejowej - kierowane są do zbiorników bezodpływowych, skąd następnie są wywożone do utylizacji. 6. Ścieki przemysłowe z maszynowni i sprężarkowni odprowadzane są poprzez tłuszczownik, piaskownik, burzowiec na mechaniczną oczyszczalnię ścieków a dalej do rzeki Narwi. Ponadto występują wody drenażowe i infiltracyjne ze składowisk: wody drenażowe z rowu opaskowego składowiska nr 1 i nr.2 odprowadzane są do starorzecza Małej Rozogi a dalej do Narwi; wody drenażowe ze studni depresyjnych usytuowanych wokół budynku elektrowni są zrzucane studniami do rzeki Narew, bądź do ścieków przemysłowych a dalej do rzeki. 3 Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA 3.1 Kotłownia Kotły OP-650k zostały zabudowane wzdłuż kotłowni w podziałce co 36 m. Główne wymiary kotłowni wynoszą: Szerokość kotłowni 52,50m (poziom +0,00m i +12,00m) oraz 31,50m (poziom +26,00m, +37,00m i +50,00m) Długość kotłowni 108m. Wysokość kotłowni - 56,3m Dla potrzeb bieżącego nadzoru pracy kotłów i realizacji prac remontowych każdy z kotłów posiada następujące poziomy robocze: +0,0m +12,0m +26,0m +38,0m +50,0m Wzdłuż kotłowni są prowadzone następujące instalacje wspólne niezbędne do poprawnej pracy bloków: Instalacja mazutowa na poziomie 10,5 m, Kolektory parowe 0,4 i 1,2 MPa, Instalacja sprężonego powietrza, Instalacja wody ppoż. Instalacja centralnego odkurzania (rozprowadzona z poziomu +12,0m) pyłoprzewody pozamłynowej instalacji podawania biomasy (poz. +12,0m, pod II ciągiem kotła). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 20/87

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na : Modernizacji elektrofiltru w układzie odpylania kotła pyłowego typu OP-10 na terenie Centrum Energetyki PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Znak sprawy BKZ/BKZ/0019/11 (6011940) 1 SIWZ dokument

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Kotłownia wodna elektrociepłowni

Kotłownia wodna elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza 10.2012 Nr strony : 1/5 TYTUŁ : PROJEKT TECHNICZNY Zakres projektu: Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza. Dane urządzenia: WR-25 ; nr

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59088

m OPIS OCHRONNY PL 59088 RZECZPOSPOLITA m OPIS OCHRONNY PL 59088 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Cli) Numer zgłoszenia: 106767 13) Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.06.1997 F28D 3/02 Wymiennik

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Dobrowolski Maciej Smoła Paweł Suedzucker Polska Zakopane, Maj 2008 Plan prezentacji SR: Przeniesienie i rozbudowa kotła OR-32 z ML, Montaż turbozespołu

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119041 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2010 (19) PL (11) 66144 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ZE PAK SA

Prezentacja ZE PAK SA Prezentacja ZE PAK SA 1 Konińsko Turkowskie Zagłębie Energetyczne. Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Konina rozpoczęto w 1919 roku. Pierwszą elektrownie w Polsce na węglu brunatnym uruchomiono w Gosławicach

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix Przedmowa do wydania siódmego......... xv Wykaz ważniejszych oznaczeń........... xvii Ważniejsze symbole używane w schematach..... xix 1. Wstęp prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik......... 1 1.1. Rozwój krajowego

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi.

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi. Dane techniczne PELLEMATIC Maxi PE(S)K 41-64 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Maxi kondensacyjne Kocioł - Typ PESK 41 PESK 55 PESK 64 Moc znamionowa kw 41 55 64 Moc przy

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 WARUNKI TECHNICZNE Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zamierza zrealizować w Kotłowni Rejonowej nr 2, zlokalizowanej w Słupsku przy ul. św. Klary z Asyżu 15, przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk, Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,Pełnomocnik Dyrektora Generalnego,Elektrociepłownia Kraków S. A. 1 Spotkanie Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE ZAKŁADU GDF SUEZ

OTOCZENIE ZAKŁADU GDF SUEZ STRESZCZENIE GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu zamierza wybudować nowy kocioł fluidalny o wydajności cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MW t opalany biomasą, kwalifikowaną do odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Numer ref.: JŚRiBHP/I-19/2014 Tytuł dokumentu: ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W KOGENERACJI S.A.

Numer ref.: JŚRiBHP/I-19/2014 Tytuł dokumentu: ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W KOGENERACJI S.A. KOGENERACJA S.A. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE, ŚRODOWISKOWE I BHP 1. WSTĘP Nazwa dokumentu: INSTRUKCJA Numer ref.: JŚRiBHP/I-19/2014 Tytuł dokumentu: ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W KOGENERACJI

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA

Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA Warszawa 22.11.2016 Grupa PGNiG TERMIKA Roczna produkcja 4,9 TWh energii elektrycznej i 42,5 PJ ciepła. Dostawy ciepła do 70 procent mieszkańców Warszawy i 60

Bardziej szczegółowo

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa do wydania siódmego Wykaz ważniejszych oznaczeń Ważniejsze symbole używane w schematach xv xvii

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Podstawowe informacje dotyczące testu przemysłowego Cel badań: ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK ZUSOK Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK 1 Czym jest ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych to wielobranżowe przedsiębiorstwo zajmujące się: segregacją odpadów

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole ul. Przesmyk 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole ul. Przesmyk 1 Data 20.05.2010 Strona 1 z 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres Zamawiającego: Nr postępowania: o mocy ok. 3 MW w technologii ścian szczelnych Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 12 Kompozycja budynku głównego elektrowni 2 Budynek główny Budynek główny elektrowni na węgiel brunatny lub kamienny składa się z dwóch części: Kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. Kotły wodne c.o. typu: UKS przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. przy jednorazowym zasypie paliwa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK HALEMBA-WIREK Utylizacja metanu kopalnianego za pomocą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy silnika gazowego firmy JENBACHER typu JMS 312

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY

WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113656 (22) Data zgłoszenia: 12.11.2002 (19) PL (11)62329 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc.

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc. WODOCIĄGI KIELECKIE sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel. 0-41/3650 41/365-31-00, fax. 0-41/3450 41/345-52-2020 e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl kiel.com.pl http://www.wod-kiel.com.pl Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL PL 221984 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221984 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405070 (51) Int.Cl. F24H 1/26 (2006.01) F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy

Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy Bełchatów 28.10.2010 Roman Wojtkiewicz 1 Możliwości konwersji biomasy na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe Typy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo