Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 2.1.A do Kontraktu"

Transkrypt

1 Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji inwestycji: Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 Nazwa Zamawiającego i adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA OSTROŁĘKA, ul. Elektryczna 5 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1/87

2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot zamówienia Ogólne informacje Zamawiającego Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu Warunki sejsmiczne Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Kotły Elektrofiltry Turbozespoły Układ elektryczny Instalacja odpopielania Instalacja odżużlania Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA Kotłownia Kocioł OP-650k Urządzenia pomocnicze kotła Eksploatacyjne parametry pracy kotłów Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Zakres i granice Dostaw i Usług Dokumentacja inwestycyjna Przygotowanie Terenu Budowy Instalacje technologiczne Branża budowlana Branża elektryczna Branża automatyki Branża instalacyjna Części szybko zużywające się, narzędzia specjalne i materiały Wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia Uzgodnienia i pozwolenia Wymagania ogólne Dokumentacja i dokumenty związane z realizacją Instalacji Część technologiczna Wymagania ogólne Modernizacja kotła w zakresie metod pierwotnych Modernizacja kotła w zakresie zastosowania metod wtórnych-niekatalitycznych (SNCR) redukcji NOx Układ rozładunku, magazynowania i transportu reagentu Maszyny wirowe Kanały powietrza i spalin Armatura Materiały Połączenia spawane elementów technologicznych, urządzeń i ich elementów konstrukcyjnych Układy olejowe urządzeń (jeżeli występują) Pokrycia i zabezpieczenie antykorozyjne Urządzenia dźwignicowo-remontowe Instalacje elektryczne i sterowania Instalacje AKPiA ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2/87

3 5.7 Wymagania dotyczące izolacji Kolorystyka i zabezpieczenia antykorozyjne Warunki wykonania robót Kompletacja Dostaw Roboty montażowe na obiekcie, odbiory Część informacyjna Regulacje dotyczące organizacji prac w Elektrowni Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 3/87

4 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1 Teren ENERGA Elektrowni Ostrołęka z zaznaczonym obszarem pod Inwestycje (stacja rozładunku) Rys. 2 Układ technologiczny bloku Elektrowni B. Rys. 3 Przekrój podłużny kotła OP-650k w Elektrowni B. Rys. 4 Zestawienie przegrzewacza pary świeżej Rys. 5 Zestawienie przegrzewacza pary wtórnej Rys. 6 Przekrój młyna węglowego Rys. 7 Schemat technologiczny zmodernizowanej instalacji niskoemisyjnej kotła nr 1 Rys. 8 Schemat zmodernizowanego palnika pyłowego na kotle nr 1 Rys. 9 Kotłownia, rzut poz.+0,00m Rys.10 Kotłownia, rzut poz.+12,00m Rys.11 Kotłownia, rzut poz.+25,80m, 26,40m Rys.12 Kotłownia, rzut poz.+37,00m Rys.13 Kotłownia, rzut poz.+50,00m Rys.14 Przekrój przez kotłownie Rys.15 Schemat rozdzielni potrzeb własnych 0,4 kv i 6kV bloków Elektrowni B Rys. 16 Rysunek palnika pyłowego kotła OP-650 nr 2 i 3 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 4/87

5 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule pod klucz kompletnych Instalacji Redukcji NOx dla kotłów typu OP 650k na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia emisji NOx do poziomu 150 mg/nm 3 (spalin suchych w warunkach normalnych w przeliczeniu na NO 2 przy zawartości O 2 w spalinach 6%). Instalacja Redukcji NOx w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji Redukcji NOx na kotłach OP-650k w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności: Etap I Etap II wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania mocznika) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako reagenta amoniaku w żadnej postaci. Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, przeprowadzenie Pomiarów Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, ocena Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia budowlanego, oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu Oddziaływania na Środowisko, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie koniecznej dokumentacji do złożenia wniosku przez Zamawiającego o uzyskanie zmiany istniejącego pozwolenia zintegrowanego lub uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego oraz współodpowiedzialność i ścisła współpraca z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. 2 Ogólne informacje Zamawiającego 2.1 Charakterystyka ogólna lokalizacji obiektu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jest zlokalizowana w północno wschodniej części miasta Ostrołęka w województwie mazowieckim na terenie dzielnicy Wojciechowice, w sąsiedztwie Zakładów Papierniczych Stora Enso Poland. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 5/87

6 W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajdują się tereny mieszkaniowo-usługowe, przemysłowe i pasy zieleni Profil geologiczny terenu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Warunki gruntowe Charakterystyka geotechniczna na podstawie badań przeprowadzonych dla istniejących obiektów Elektrowni oraz danych z mapy geologicznej Polski jest przedstawiona poniżej. Teren inwestycji jest pokryty nasypem z gruntów piaszczystych z domieszką humusu, gruzu ceglanego oraz gruzu betonowego. Stwierdzona badaniami miąższość nasypów wynosi od 0,8 m do 1,2 m lokalnie 0,3 0,5 m w rejonie i placów. Najgłębsze nasypy ~ 3,2 3,4 m związane są z przebiegiem uzbrojenia podziemnego (kanalizacji i wodociągów), lokalizacją fundamentów istniejących obiektów naziemnych. Nasypy w większości są w stanie luźnym i średnio zagęszczonym, miejscami zagęszczonym (stopień zagęszczenia ID = 0,10 0,60, lokalnie 0,70 0,85). Generalnie miąższość nasypów zwiększa się w kierunku północno zachodnim. Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana. Grunty nasypowe nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. W razie wystąpienia ich poniżej poziomu posadowienia, należy je bezwzględnie usunąć i zastąpić ubitym piaskiem średnim, grubym, lub chudym betonem. Grunty w stanie rodzimym są z zasady nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów Warunki wodne Warunki wodne terenu są korzystne. Stwierdzono występowanie dwóch rodzajów wody gruntowej: ciągły poziom o swobodnym, lokalnie napiętym poprzez gliny zwierciadle, występujący w gruntach sypkich warstwach I i II na głębokościach 6,0 m p.p.t. w postaci łączeń śródglinowych z piaszczystych przewarstwień w obrębie glin (lokalnie, jako wody zawieszone ), na głębokościach 5,0m p.p.t. o intensywności zależnej od opadów atmosferycznych Warunki sejsmiczne Obecny teren ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, jak i cała okolica, nie jest objęty oddziaływaniami sejsmicznymi Opis własności gruntu Teren inwestycji obejmuje obszar istniejącej Elektrowni B i Elektrociepłowni A działka 30035/23 będąca w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA W pobliżu znajdują się obiekty Stacji Przygotowania Wody, wiaty składowe (możliwość rozbiórki). Nad terenem przebiega linia WN 110 kv północna, z Ec. A do Stacji PSE. Jest to teren o przeznaczeniu przemysłowym, dla którego opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie realizowana na ogrodzonym terenie (w granicach ogrodzenia zakładu). Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych decyzji administracyjnych. Charakterystykę warunków gruntowo wodnych terenu przeznaczonego pod ewentualną inwestycje należy przyjąć jak dla całego terenu Elektrowni, określoną w punkcie Warunki meteorologiczne Dane ze stacji meteorologicznej Ostrołęka na podstawie publikacji Ministerstwa Infrastruktury Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków prezentują się następująco: ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 6/87

7 Średnioroczna temperatura powietrza +7,7 C Wilgotność względna % (średnio 80%) Możliwa maksymalna krótkotrwała temperatura+35 C Możliwa minimalna krótkotrwała temperatura 30 C Temperatury powietrza średnie miesięczne, wieloletnie: Miesiąc C styczeń -0,5 luty -1,5 marzec 2,6 kwiecień 7,3 maj 14,6 czerwiec 16,4 lipiec 17,9 sierpień 17 wrzesień 11,8 październik 5,8 listopad 2 grudzień -1 Przebieg dobowy temperatury i wilgotności względnej dla stycznia i lipca przedstawiono w tabeli poniżej. Dzień miesiąca temperatura termometru suchego w o C Styczeń wilgotność względna w % temperatura termometru suchego w o C Lipiec wilgotność względna w % 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 68 ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 7/87

8 11 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 82 Na przeważającym obszarze regionu średnia roczna suma opadów, jest niższa od 550 mm. Na obszarze regionu przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. Najmniej wiatrów wieje z północy (N) i północnego-wschodu (NE) Klimat akustyczny ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA położona jest w dzielnicy Ostrołęka Wojciechowice. Zgodnie z ustaleniami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w otoczeniu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA znajdują się następujące tereny: na kierunku wschodnim: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MNU przy ulicy Energetycznej, na kierunku południowym: tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową położone po obu stronach ulicy I Armii WP. Na terenach tych znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 8/87

9 Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.6640/13/8/04/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku (z późniejszymi zmianami) przyznającego ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA pozwolenie zintegrowane, dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu na tereny podlegające ochronie przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) wynoszą: 55 db w porze dziennej w godzinach 06:00 22:00 45 db w porze nocnej w godzinach 22:00 06:00. Ww. decyzja Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu zintegrowanym nie określa specjalnych wymagań w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów bezpośrednio graniczących z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ponieważ na tych terenach występują enklawy zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem dla zabudowy zlokalizowanej na takim terenie polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne bezpośrednio w budynkach. Dotyczy to zabudowy występującej po północnej stronie ulicy I Armii WP na terenach określonych jako tereny przemysłowo usługowe i tereny z dominującą funkcją usługową (tereny PSU). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 9/87

10 2.2 Podstawowe dane Elektrowni B i bloków energetycznych nr 1, 2 i Gospodarka paliwowa Paliwo podstawowe W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jako paliwo podstawowe spalany jest węgiel kamienny, sortyment miał IIA. Podstawowe parametry spalanego aktualnie węgla (dane z 2010 r.): Parametr Jednostka średnia min max Wartość opałowa kj/kg Zawartość popiołu % 22,0 4,0 30,0 Zawartość wilgoci całkow. % 11,0 5,0 18,0 Zawartość siarki % 1,0 0,3 1,3 Zawartość pierwiastka C % 55,0 45,0 65,0 Dodatkowe parametry fizyko-chemiczne spalanego węgla (na przykładzie węgla stanowiącego ok. 60% spalanego paliwa w El.B): Parametr Jednostka Wartość Zawartość pierwiastka N % 1,30 Zawartość pierwiastka Cl % 0,080 Zawartość pierwiastka H % 4,01 Zawartość pierwiastka O % 8,92 Zawartość pierwiastka F % 0,023 Podatność przemiałowa wg Hardgrove a 72 Biomasa Zgodnie z koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ENERGA Elektrownie Ostrołęka mogą być spalane następujące rodzaje biomasy: biomasa pochodzenia leśnego drewno liściaste oraz drewno iglaste w postaci zrębków, trocin, peletów, brykietów o wartości opałowej w stanie roboczym od 4 MJ/kg do 17 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 60%; biomasa z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej - w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne w postaci brykietów, peletów oraz w postaci luźnej o wartości opałowej w stanie roboczym od 5 MJ/kg do 20 MJ/kg i zawartości wilgoci w stanie roboczym od 5% do 50%; Biomasa przewidziana do spalania: Brykiety/pelety z trocin, Brykiety/pelety ze słomy, Brykiety/pelety z łuski słonecznika, Brykiety/pelety z łuski zbożowej Wymiary brykietów: w formie walca: - średnica 100 mm ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 10/87

11 - długość 100 mm w formie kostki typu RUF: - wymiary kostki spalanych w EEO S.A 180/70/30 lub 155/95/75 [mm] - możliwy wymiar do 200/100/100 [mm] Parametry i skład chemiczny biomas: Parametr j.m. Drewno iglaste Drewno liściaste Wierzba Słoma rzepakowa Słoma pszenna Miskant Łuski słonecznika Wilgoć r całkowita,w t % 19,8-55,8 9,6-46,3 11,6-56,2 10,2-15,6 9,3-11,6-9,6-12,1 Ciepło daf spalania,o s MJ/kg 19,7-20,6 18,9-24,0 19,1-20, ,4 19,4-19,7 19,8 21,0-21,4 Wartość daf opałowa,q i MJ/kg 18,4-19,2 17,9-19,5 17,7-19,4 17,8-19,1 18,1-18,4 18,4 19,7-20,0 Wartość r opałowa,o i MJ/kg 6,8-17,2 8,5-19,4 6,8-15,8 13,7-16,0 14,0-15,6-16,3-17,1 Popiół, Ad % 0,3-3,5 0,2-7,6 1,5-7,1 1,8-12,4 4,0-5,3 4,0 4,1-4,3 Węgiel, C daf % 51,6-53,8 49,3-55,1 50, ,9-52,9 49,0-51,6 49,0 51,5-52,9 Wodór, H daf % 6,1-6,3 5,4-7,8 5,6-6,6 5,4-6,5 5,7-6,7 6,4 5,0-6,6 Azot, N daf % 0,05-0,42 0,2-0,8 0,34-0,98 0,45-0,79 0,74-0,90 0,7 0,6-1,4 Siarka, S daf % <0,02-0,17 <0,02-0,10 0,04-0,18 0,03-0,54 0,15-0,23 0,2 0,15 Chlor, Cl daf % 0,02-0,03 0,01-1,02 0,06-0,11 0,20-1,11 0,20-0,33 0,2 - Fluor, F daf % <0,0005 <0,0005 >0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,005 - Al mg/kg < >700 > Ca mg/kg Fe mg/kg >500 > K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg Na mg/kg >3000 > P mg/kg Si mg/kg Ti mg/kg <20 <20 < Biomasa nie może być wytworzona z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. Spalanie biomasy w Elektrowni B odbywa się na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na technologii zwanej współspalaniem polegającej na mieszaniu biomasy z węglem i podawaniu tak przygotowanej mieszaniny poprzez galerię nawęglania i zasobniki do młynów węglowych. W młynach mieszanina węgla z biomasą jest suszona oraz mielona i dalej w postaci pyłu wdmuchiwana do komory paleniskowej poprzez dysze palników pyłowych. Druga metoda polega na bezpośrednim podawaniu biomasy do kotłów i składa się m.in. z: stanowiska rozładowczego (rozładunek paliw z samochodów prowadzony jest na dwóch stanowiskach osobno dla biomasy leśnej i rolniczej), ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 11/87

12 linii transportu biomasy, układu magazynowania biomasy (układ wyposażony jest w dwa silosy o pojemności jednostkowej ok. 2200m 3 ), młynowni (układ posiada sześć młynów młotkowych o wydajności 12t/h), zbiorników pyłu (zbiorniki dozujące pył biomasowy o pojemności jednostkowej ok.60m 3 ) systemu wdmuchiwania biomasy do kotłów (na kotłach nr 1 i 3 odbywa to się poprzez dedykowane palniki biomasowe natomiast na kotle nr 2 rura pyłu biomasowego wprowadzona jest centralnie w palniki pyłowe węgla w II rzędzie). Udział masowy biomasy podawanej do poszczególnych kotłów w odniesieniu do całości spalanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%. Paliwo rozpałkowe Paliwem rozpałkowym i paliwem używanym do stabilizacji płomienia w kotłach jest mazut (olej opałowy nr 3). INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Wygląd (20 C, 1013 hpa) Ciecz o wysokiej lepkości lub ciało stałe, barwy ciemnobrązowej Zapach : Charakterystyczny Próg (wyczuwalności) zapachu : Brak danych Wartość ph : Nie dotyczy Temperatura topnienia/krzepnięcia : < 40 (< 30 C*) Temperatura/zakres wrzenia (1013 hpa) : C (150 >750 C*) (EN 15199, ASTM D 1160) Temperatura zapłonu : > 62 C (> 60 C*) (zamknięty tygiel, ISO 2719:2002) Szybkość parowania : Brak danych Palność(ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy Dolna - górna granica wybuchowości : Pary nie tworzą mieszanin wybuchowych z powietrzem w temperaturach do 150 C (PN- EN-1839:2005) Prężność par (120 C) : (0,02 0,791 kpa*) (ASTM D 2878) (150 C) : (0,063 0,861 kpa*) (ASTM D 2878) Gęstość par : Brak danych, cięższe od powietrza Gęstość(15 C) : ok.991 kg/m3 ( kg/m3*) (EN ISO lub EN ISO 3675) Gęstość nasypowa : Nie dotyczy Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza się(< 0,1 g/l w 20 C) (baza ESIS) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : log Pow 2,7 6 (wartość oszacowana) (baza ESIS) Temperatura samozapłonu : C* (ASTM E 659) [375 C ; DIN 51794: ] Temperatura rozkładu : Nie dotyczy Lepkość kinematyczna (100 C) : < 55 mm²/s( > =3 mm²/s *)(EN ISO 3104, ASTM D 445) Właściwości wybuchowe : Brak, substancja nie jest wybuchowa Właściwości utleniające : Brak, substancja nie jest utleniająca *Zakresy podane są dla substancji należących do tej samej grupy rejestracyjnej - Heavy FuelOil ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 12/87

13 Components Charakterystyka bloków energetycznych nr 1, 2 i 3 w Elektrowni B. W Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na blokach nr 1, 2 i 3 zabudowane są kotły OP-650k. Kotły wraz z turbinami i urządzeniami pomocniczymi tworzą trzy bloki energetyczne pracujące w Elektrowni B. Bloki te pracują dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego świadcząc usługi regulacyjne na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (PSE-Operator SA) w ramach ARCM Kotły Kocioł parowy OP 650k jest jednowalczakowy z naturalnym obiegiem wody, opalany pyłem węgla kamiennego oraz biomasą rolną i leśną (udział masowy biomasy w odniesieniu do całości podawanego paliwa dochodzi maksymalnie do 30%). Kocioł posiada budowę dwuciągową i składa się z komory paleniskowej (I ciąg), międzyciągu i ciągu konwekcyjnego (II ciąg). Komora paleniskowa wykonana jest w kształcie prostopadłościanu o przekroju poprzecznym 15655x9015 mm, mierzonym w osiach skrajnych rur ekranowych, oraz wysokości mm (liczonej od osi dolnej komory ekranu tylnego i przedniego do poziomu rur stropowych kotła) Elektrofiltry Wszystkie kotły posiadają dwustrumieniowy układ wyprowadzania spalin z kotła. Każdy strumień spalin wyposażony jest w osobny trójstrefowy elektrofiltr. Poniżej przedstawiono dane charakterystyczne elektrofiltrów zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR). Miejsce zabudowy Kocioł OP 650 Nr 1 Kocioł OP 650 Nr 2 Kocioł OP 650 Nr 3 Rodzaj urządzenia Elektrofiltry Elektrofiltry Elektrofiltry Charakterystyka techniczna Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m 2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Typ EF 1FM300/HS/3x35-2x132140/2B/2C/P12A Liczba stref 3; Liczba lejów pod EF 12; Podziałka międzyelektrodowa 300mm; Całkowita powierzchnia czynna elektrod zbiorczych m2, Typ elektrod zbiorczych sigma ; Producent FLS Miljo. Stężenie pyłu lub sprawność 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% 50 mg/nm 3 99,86% ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 13/87

14 Turbozespoły Do przetwarzania energii cieplnej na energię kinetyczną stosowane są zmodernizowane turbiny upustowo - kondensacyjne: blok nr 1 - turbina 13K200, moc maksymalna 221 MW, blok nr 2 - turbina 13K200, moc maksymalna 200 MW, blok nr 3 - turbina 13K200, moc maksymalna 226 MW. Wszystkie turbiny są urządzeniami parowymi, osiowymi, trójstopniowymi, z nieregulowanymi upustami regeneracyjnymi. Turbiny na wszystkich blokach napędzają generatory prądu zmiennego firmy DOLMEL Wrocław: typu TWW-200/hc Układ elektryczny Wyprowadzenie mocy Wyprowadzenie mocy z generatorów odbywa się szynoprzewodami do transformatorów blokowych (TB-1, TB-2, TB-3) i zaczepowych (TZ-1, TZ-2, TZ-3). W transformatorach blokowych napięcie zostaje podwyższone do napięcia sieciowego (220 kv w TB1 i TB-2 oraz 110 kv w TB-3). Transformatory zaczepowe zasilają poprzez linie kablowe sekcje A i B rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6kV P-1, P-2, P-3. Podstawowe parametry transformatorów blokowych i zaczepowych: Blok nr Transformatory blokowe Typ TNEPLr /220 TW /220 TNEPm /110PN Moc pozorna 270 MVA 240 MVA 270 MVA Napięcie górne 250 kv 250 kv 126,5 kv Napięcie dolne 15,75 kv 15,75 kv 15,75 kv Rodzaj Transformatory zaczepowe Trójuzwojeniowy Moc pozorna 20/10/10 MVA 20/10/10 MVA 25/12,5/12,5 MVA Napięcie górne 15,75 kv Napięcie dolne 6,3 kv Wyprodukowana energia elektryczna przesyłana jest liniami napowietrznymi 220 kv i 110 kv do stacji elektroenergetycznej Ostrołęka (rozdzielni sieciowych) w następujący sposób: Blok Napięcie Połączenie Odległość Rozdzielnia sieciowa kv linia napowietrzna ok. 750 m 110 V 1 i kv linia napowietrzna ok. 600 m 220 kv ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 14/87

15 Potrzeby ogólne Elektrowni i własne bloków ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dysponuje następującymi źródłami energii elektrycznej: Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 6 kv P-1, P-2, P-3, wykonane jako dwusekcyjne typu PREM-11, składające się z 40 pól, zasilane są z transformatorów zaczepowych o mocy znamionowej odpowiednio: na bloku 1 i 2 20/10/10 MVA, a na bloku 3 25/12,5/12,5 MVA. Każda sekcja rozdzielnic 6kV P-1, P-2, P-3 posiada zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy 6 kv PR-1 za pośrednictwem ciągów A i B szyn rezerwowych. Ciągi te wykonano w postaci mostów płaskich, oblachowanych, z pakietami szyn 2xAP-80x10 o obciążalności roboczej rzędu 1600 A. Rozdzielnice 6 kv P-1, P-2, P-3 usytuowane są na poz. +12 m pomiędzy kotłownią a maszynownią Elektrowni B oraz posiadają pola rezerwowe na każdej sekcji, które można obciążyć łącznie mocą 1 MW. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-1, złożona z 35 pól otwartych, wykonana jako trzysekcyjna, o obciążalności roboczej szyn zbiorczych 2000 A, zasilana jest z dwuuzwojeniowego transformatora TR-1 typu TRD 20000/20 o następujących parametrach: moc 20 MVA, przekładnia 15,75±10%/6,3 kv, napięcie zwarcia 7,5%. Transformator TR-1 jest zasilany z uzwojenia wyrównawczego 15 kv autotransformatora ATR-1 o mocy 160/160/50 MVA i przekładni 230±12x2,323/120/15,75 kv, usytuowanego w stacji sieciowej 220/110 kv, za pośrednictwem linii kablowej o długości 1170 m, która składa się z dwunastu kabli olejowych jednożyłowych typu HAKFtA 240mm 2, po cztery kable w każdej fazie. Rozdzielnica zasilania rezerwowego 6 kv PR-2, złożona z 31 pól rozdzielczych dwuczłonowych typu PREM-10, z szynami zbiorczymi o obciążalności znamionowej 2500 A. Dwusekcyjna rozdzielnica PR-2 zasilana jest z trójuzwojeniowego transformatora TR-2 typu TRD 63000/110 o następujących parametrach: moc 63/31,5/31,5 MVA, przekładnia 115±10%/6,3/6,3kV, napięcie zwarcia 18 %. Transformator TR-2 jest zasilany z pola nr 01 rozdzielni sieciowej 110 kv linią napowietrzną AFL mm 2 o długości ok. 910 m. Rozdzielnice rezerwowe 6 kv PR-1 i PR-2 są połączone dwoma okapturzonymi przewodami szynowymi typu ELPO-10/2,5, pozwalającymi na przesył (każdym przewodem) mocy rezerwującej rzędu 26 MVA. Rozdzielnice potrzeb własnych bloków 0,4 kv K-1, K-2, K-3, wykonane są jako dwusekcyjne (bez sprzęgła) i składają się z 24 pól otwartych typu Rwc 66. System szyn zbiorczych rozdzielnic wykonany jest z szyn AP-80x10. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv TN o mocy 800 kva typu T3Ch. Transformatory TN zasilane są z rozdzielnic blokowych 6 kv P-1, P-2, P-3. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2, K-3 aktualnie nie posiadają pól rezerwowych, a sporządzony bilans mocy wskazuje na brak możliwości dalszego ich dociążania. Rozdzielnice 0,4 kv K-1, K-2 i K-3 usytuowane są w kotłowni El.B na poz. 0m. Rozdzielnice 0,4 kv RRA i RRB wykonane są jako jednosekcyjne i stanowią źródło zasilania rezerwowego poszczególnych sekcji głównych rozdzielnic blokowych 0,4 kv K-1, K-2 i K-3. Każda rozdzielnica rezerwowa składa się z siedmiu pól otwartych typu Rwc 66. Połączenia między rozdzielnicami głównymi K-1, K-2, K-3 a rozdzielnicami rezerwowymi 0,4 kv RRA, RRB wykonane są liniami kablowymi, które składają się (w każdym połączeniu) z czterech kabli typu AKFt 3x mm 2 lub YAKY 4x240 mm 2. Rozdzielnice rezerwowe RRA i RRB są zasilane przez oddzielne transformatory 6/0,4kV typu T3Ch o mocy 800 kva każdy z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnice 0,4 kv ROA i ROB potrzeb ogólnych Budynku Usług Technicznych Elektrowni B zasilane są rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1 za pośrednictwem transformatorów 6/0,4 kv o mocy 800 kva. Z rozdzielnic ROA i ROB zasilane są podrozdzielnice potrzeb ogólnych 0,4 kv rozmieszczone w części produkcyjnej BUT Elektrowni B (maszynownia, kotłownia). Stacja Przygotowania Wody posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 0,4 kv ROZ, składającą się z pól rozdzielczych wykonanych z członów ruchomych typu ID-4 o obciążalności prądowej 400 lub 200 A, które wyposażono w rozłączniki lub styczniki. Każdą sekcję rozdzielnicy zasila ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 15/87

16 oddzielny transformator suchy 6/0,4 kv o mocy 1000 kva: sekcję 1 - transformator TOZ, a sekcję 2 - transformator T-22. Zasilanie transformatora TOZ wykonane jest linią kablową z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1, a transformatora T-22 linią kablową z rozdzielnicy 6 kv K-5 zlokalizowanej w kotłowni w budynku głównym Elektrociepłowni A. Rozdzielnica ROZ posiada sprzęgło sekcyjne z wyłącznikiem typu DS416W. Dla zwiększenia pewności zasilania odbiorów technologicznych w rozdzielni ROZ zastosowano układ SZR, który w przypadku nieplanowanego (awaryjnego) wyłączenia jednego z transformatorów zasilających (TOZ lub T- 22) zapewnia przełączenie wszystkich odbiorów na zasilanie z drugiego pracującego transformatora. Rozdzielnica ROZ posiada aktualnie rezerwowe pola odpływowe. Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) posiada własną dwusekcyjną rozdzielnicę 6 kv (sekcje: BOBCJ i BOBCK) zasilaną z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2. Zasilanie odbiorów IOS na napięciu 0,4 kv odbywa się z rozdzielnic BOBHJ i BOBHK. Instalacja pozamłynowego podawania biomasy do kotłów w Elektrowni B posiada własną rozdzielnicę 0,4 kv, która zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-2 za pośrednictwem dwóch transformatorów 6/0,4 kv TBPA i TBPB o mocy 4 MVA każdy. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 6 kv PO, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PR-1. Rozdzielnica potrzeb ogólnych 0,4 kv ROC, wykonana jako dwusekcyjna, zasilana jest z rozdzielnicy rezerwowej 6 kv PO za pośrednictwem transformatora 6/0,4 kv TOC o mocy 1000 kva. Sterowanie i wizualizacja rozdzielnic potrzeb własnych bloków 6 kv i 0,4 kv jest realizowana przez system Econtrol. Na podstawie danych z 2012 roku łącznie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne (ze stratami transformacji w TB i potrzebami blokowymi ogólnymi) bloków 1, 2 i 3 wyniosło: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Produkcja energii elektrycznej brutto w tym okresie wyniosła: blok nr MWh blok nr MWh blok nr MWh Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne wynosi odpowiednio: blok nr 1 9,1% blok nr 2 8,7% blok nr 3 9,0% Emitory Spaliny z kotłów w Elektrowni Ostrołęka B tłoczone są przez wentylatory spalin głównie do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin oraz częściowo do komina o wysokości 116m i średnicy wylotu 5,5 m (emitor E2). Odsiarczone spaliny kierowane są do komina o wysokości 120 m i średnicy wylotu 7 m (emitor E3). Emitor E2 jest kominem żelbetowym z wkładem stalowym (stal trudnordzewiejąca S355JOWP) z zamknięciem kapturowym na głowicy komina ze stali kwasoodpornej Emitor E3 wykonany jest z laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi, posadowiony na osobnej konstrukcji nośnej nad absorberem Instalacje do usuwania ubocznych produktów spalania ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 16/87

17 W wyniku prowadzonej przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA działalności gospodarczej powstają odpady produkcyjne. Ilość wytwarzanych odpadów produkcyjnych jest ściśle uzależniona od jakości i ilości spalanego paliwa, którym jest węgiel kamienny i biomasa. Do odpadów związanych z procesem produkcyjnym należą: Popioły lotne ze współspalania kod (ok. 123 tys. Mg/rok) Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych kod (ok. 113 tys. Mg/rok) Odbiór i transport odpadów powstających w procesie spalania realizowany jest w instalacjach odpopielania i odżużlania Instalacja odpopielania Układ technologiczny instalacji odpopielania obejmuje: leje zsypowe elektrofiltrów zasuwy płytowe pompy FLUXO stacja wysyłkowa popiołu wraz z zbiornikami retencyjnymi przewody popiołu zbiornik awaryjny kolektor sprężonego powietrza Popiół z lejów zsypowych elektrofiltrów jest transportowany systemem pneumatycznym FLUXO do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150m 3 każdy, umieszczonych na stacji wysyłkowej popiołu. Zgromadzony w zbiornikach popiół załadowywany jest bezpylnymi rękawami do cystern samochodowych lub transportem kolejowym wywożony jest do dalszego zagospodarowania. Popiół lotny w znacznej części jest sprzedawany do wykorzystania w cementowniach i przemyśle budowlanym. Pozostała część popiołów lotnych, tzw. popiół rozruchowy lub niespełniający wymogów norm budowlanych, poprzez zbiornik awaryjny może być kierowany do bagrowni, a z stamtąd bezpośrednio na składowisko odpadów paleniskowych Łęg Instalacja odżużlania Żużel z kotła OP-650 poprzez wygarniacz żużla i kruszarkę odprowadzany jest kanałami spłucznymi do pompowni bagrowej, a następnie na składowisko odpadów paleniskowych Łęg. Na składowisku woda nadosadowa gromadzi się w osadnikach wtórnych skąd jest, za pomocą pomp wody powrotnej, podawana do instalacji hydrotransportu Instalacja odsiarczania spalin (IOS) W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w 2007 roku została zainstalowana Instalacja Odsiarczania Spalin metodą mokrą wapienną z zastosowaniem mączki kamienia wapiennego jako sorbentu. Instalacja Odsiarczania Spalin została zaprojektowana dla przepływu spalin do m N 3 /h spalin wilgotnych, stężenie SO 2 w spalinach wlotowych do mg/nm 3 spalin suchych dla 6%O 2, temperaturze spalin na wlocie do IOS do 140 o C. Każdy z 3 bloków energetycznych posiada 2 wentylatory ciągu spalin. Wentylatory ciągu odprowadzają spaliny nieoczyszczone do czopuchów spalin, do których przyłączone są kanały IOS. W kanale spalin wlotowych zabudowany jest układ pomiarowy mierzący ciśnienie, temperaturę spalin, zawartość SO 2 i O 2 dla celów technologicznych oraz układ do pomiaru ilości pyłu na IOS. Spaliny o ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 17/87

18 średniej temperaturze 135 C odprowadzane są do IOS za pomocą wentylatora wspomagającego. Na dopływie do instalacji, przed wentylatorem wspomagającym, kanał rozdziela się na podstawowy, umożliwiający skierowanie spalin do Instalacji Odsiarczania Spalin i obejściowy, umożliwiający odprowadzenie spalin bezpośrednio do komina żelbetowego z wkładem stalowym. Na drodze spalin zostały zabudowane klapy wlotowe umożliwiające odcięcie IOS na wypadek awarii lub remontu. Na czopuchach zamontowano klapy obejściowe szybko otwierające się zapewniające natychmiastowy odbiór spalin w przypadku awarii IOS. Spaliny są doprowadzane do absorbera kanałem spalin, przy czym elementem wymuszającym przepływ i pokonującym dodatkowe opory przepływu jest wentylator wspomagający. Wentylator jest wyposażony w układ regulacji kąta łopatek, co zapewnia zdolność dopasowania się instalacji do zmiennych ilości spalin. Spaliny unosząc się z dołu do góry w przeciwprądzie do rozpylonej zawiesiny przechodzą ponad poziomy zraszania do trzystopniowego układu odkraplaczy polipropylenowych wychwytujących porywane przez strumień spalin krople zawiesiny. W wyniku reakcji chemicznych, jakie przebiegają w absorberze ze spalin usuwane są związki: SO 2, HCl i HF, które ulegają sorpcji w cieczy. Głównym produktem uzyskanym w procesie odsiarczania spalin w technologii mokrej jest dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 x 2 H 2 O tzw. reagips. Dzięki zastosowanej technologii odwadniania w hydrocyklonach i filtrach taśmowych oraz płukaniu wodą, produkt odsiarczania uzyskuje bardzo dobre parametry decydujące o dalszym jego wykorzystaniu jako gips syntetyczny. Gips syntetyczny stanowi surowiec w przemyśle budowlanym i w całości nadaje się do sprzedaży. Gwarantowane parametry pracy IOS: dyspozycyjność 98%, zawartość SO 2 w spalinach wylotowych mniej, niż 200 mg/nm 3 przy O 2 = 6%, dla przepływu spalin w zakresie Nm 3 /h spalin mokrych, przy stężeniu SO 2 w spalinach w zakresie mg/nm 3 spalin suchych, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem do 100 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 30 mg/nm 3, dla zawartości popiołu w spalinach za elektrofiltrem od 100 do 150 mg/nm 3 gwarantowana wielkość wynosi 50 mg/nm 3 stężenie HCl w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 5,7 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O 2. stężenie HF w spalinach oczyszczonych wynoszące nie więcej niż 2,2 mg/nm 3 spalin suchych przy 6%O Gospodarka sprężonym powietrzem Wytwarzane w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA sprężone powietrze wykorzystywane jest na pokrycie bieżących potrzeb własnych urządzeń do celów technologicznych i AKPiA. Parametry sprężonego powietrza: Dla celów technologicznych: p = 0,7 MPa Dla celów AKPiA p = 0,7 MPa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA informuje, że nie ma rezerw powietrza technologicznego i AKP do wykorzystania w instalacji redukcji NOx. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie sprężarki oraz osuszacze dla powietrza do celów AKP i ewentualnie rozpylania mocznika. ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 18/87

19 2.2.7 Gospodarka wodno ściekowa Gospodarka wodna Źródłem wody pitnej są studnie głębinowe usytuowane na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z których woda kierowana jest do stacji uzdatniania. Źródłem wody przemysłowej jest głównie rzeka Narew (pokrywa ok.70% zapotrzebowania) i dodatkowo studnie głębinowe. Woda zdemineralizowana Cykl przygotowania wody zdemineralizowanej dzieli się na następujące zasadnicze etapy: Wstępne przygotowanie wody, do którego należą następujące procesy technologiczne: Dekarbonizacja w połączeniu z koagulacją; Filtracja w filtrach żwirowych; Filtracja w filtrach sorpcyjnych; Właściwa demineralizacja z następującymi procesami technologicznymi: Dekationizacja w wymiennikach silnie kwaśnych; Deanionizacja w wymiennikach słabo zasadowych; Usuwanie dwutlenku węgla przez napowietrzanie wody; Usuwanie anionów słabych kwasów w wymiennikach silnie zasadowych; Usuwanie pozostałości kationów i anionów w wymiennikach dwujonitowych. Woda rzeczna podawana jest do budynku stacji demineralizacji wody przewodem DN300. Bezpośrednio z tego rurociągu jest pobierana woda do rozcieńczania koagulanta, mleka wapiennego, płukania filtrów żwirowych oraz uszczelniania pompek próżniowych. Dla uzyskania odpowiedniej temperatury woda jest podgrzewana parą 1,2 MPa w podgrzewaczu bezprzeponowym. Podgrzana woda wpływa do zbiornika odpowietrzającego ustawionego nad reaktorami. Po odpowietrzeniu spływa rurą opadową i wprowadzona jest stycznie do dolnej części reaktorów. Mleko wapienne wprowadzone jest do dolnej części zaszlamowanej, a koagulant do rurociągu wody surowej. Reaktory powolne pracują przelewami na zbiornik wyrównawczy o pojemności 100m 3, z którego przy pomocy pomp przewałowych podaje się wodę zdekarbonizowaną do kolektora zasilającego filtry żwirowe. Pozostałe po procesie koagulacji związki organiczne usuwane są na filtrach sorpcyjnych. Dekationizacja wody zdekarbonizowanej jest prowadzona na silnie kwaśnych wymiennikach. Po przejściu przez wymienniki kationitowe woda poddawana jest procesowi deanionizacji na wymiennikach słabo zasadowych. Następnie woda podawana jest na eliminator CO 2 gdzie na drodze dyfuzji CO 2 do wdmuchiwanego powietrza następuje jego eliminacja. Dalsza obróbka wody prowadzona jest na wymiennikach silnie zasadowych. Ostatni w ciągu technologicznym jest wymiennik dwujonitowy. Ma on głównie za zadanie usuwanie przeskoków kationów i anionów mogących mieć miejsce przy wyczerpywaniu się złóż wymiennych i przy włączaniu do ruchu po niedostatecznym wypłukaniu złóż po regeneracji oraz pozostałości krzemionki. Woda zdemineralizowana spełnia następujące kryteria: twardość całkowita - 0, zasolenie (przewodność) poniżej 0,2 µs/cm, ph powyżej 6, Gospodarka ściekowa W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wytwarzane są następujące rodzaje ścieków, z których część zagospodarowywana jest wtórnie, a pozostałe odprowadzane są do odbiorników zewnętrznych: 1. ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni na terenie Stora Enso Poland. 2. ścieki poregeneracyjne ze stacji demineralizacji wody - zagospodarowywane są w sposób następujący: ścieki kwaśne po regeneracji kierowane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 19/87

20 Łęg ścieki z płukania filtrów odprowadzane są do obiegu hydrotransportu żużla na składowisko Łęg 3. ścieki technologiczne z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków energetycznych odprowadzane są do lokalnej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków i po filtracji oraz ewentualnym schłodzeniu do temperatury poniżej 35 o C odprowadzane są do rzeki Narew; 4. ścieki deszczowe z powierzchni dachowych oraz z odwodnienia dróg i placów utwardzonych kierowane są do oczyszczalni przemysłowo-deszczowej; 5. ścieki z terenu gospodarki olejowej - kierowane są do zbiorników bezodpływowych, skąd następnie są wywożone do utylizacji. 6. Ścieki przemysłowe z maszynowni i sprężarkowni odprowadzane są poprzez tłuszczownik, piaskownik, burzowiec na mechaniczną oczyszczalnię ścieków a dalej do rzeki Narwi. Ponadto występują wody drenażowe i infiltracyjne ze składowisk: wody drenażowe z rowu opaskowego składowiska nr 1 i nr.2 odprowadzane są do starorzecza Małej Rozogi a dalej do Narwi; wody drenażowe ze studni depresyjnych usytuowanych wokół budynku elektrowni są zrzucane studniami do rzeki Narew, bądź do ścieków przemysłowych a dalej do rzeki. 3 Szczegółowe dane kotłów OP-650k nr 1, 2 i 3 w El. B Ostrołęka SA 3.1 Kotłownia Kotły OP-650k zostały zabudowane wzdłuż kotłowni w podziałce co 36 m. Główne wymiary kotłowni wynoszą: Szerokość kotłowni 52,50m (poziom +0,00m i +12,00m) oraz 31,50m (poziom +26,00m, +37,00m i +50,00m) Długość kotłowni 108m. Wysokość kotłowni - 56,3m Dla potrzeb bieżącego nadzoru pracy kotłów i realizacji prac remontowych każdy z kotłów posiada następujące poziomy robocze: +0,0m +12,0m +26,0m +38,0m +50,0m Wzdłuż kotłowni są prowadzone następujące instalacje wspólne niezbędne do poprawnej pracy bloków: Instalacja mazutowa na poziomie 10,5 m, Kolektory parowe 0,4 i 1,2 MPa, Instalacja sprężonego powietrza, Instalacja wody ppoż. Instalacja centralnego odkurzania (rozprowadzona z poziomu +12,0m) pyłoprzewody pozamłynowej instalacji podawania biomasy (poz. +12,0m, pod II ciągiem kotła). ZAŁĄCZNIK 2.1.A DO KONTRAKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 20/87

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 4 1. CEL ZADANIA... 4 2. OPIS UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Poradnik fachowy. Kotły parowe

Poradnik fachowy. Kotły parowe Poradnik fachowy Kotły parowe Zakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun Melsungen AG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-HS dostarczają do 40 t pary na godzinę dla produkcji roztworów infuzyjnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Podstawowe warunki i wymagania techniczne Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck Numer dokumentu: E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis treści

Spis Treści. Spis treści Spis treści Spis Treści 1 Kotły grzewcze na olej i gaz... 3 1.1 Typoszeregi i moce... 3. 1.2 Przegląd modeli... 3. 1.3 Możliwości zastosowania... 3. 1.4 Właściwości i cechy szczególne... 3. 2 Podstawy...

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo