SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40

2 Spis treści: ST WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót do wykonania Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót Przekazanie Terenu Budowy Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Zabezpieczenie Terenu Budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego Bezpieczeństwo i higiena pracy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Ochrona i utrzymanie robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót MATERIAŁY Dopuszczenia stosowania materiałów Jakość stosowanych materiałów Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONYWANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonywania robót Program robót Wykonanie urządzenia Terenu Budowy Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Zasady ogólne Zasady kontroli jakości robót Badania i pomiary Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

3 6.5. Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik Budowy Księga Obmiaru Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów Dokumentacja Powykonawcza Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Urządzenia i sprzęt pomiarowy Czas przeprowadzania obmiaru ODBIÓR ROBÓT Rodzaje Odbiorów Robót Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Częściowy Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem Odbiór Końcowy Odbiór Pogwarancyjny PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej PRZEPISY ZWIĄZANE Wymagania ogólne Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące Robót MATERIAŁY Warunki ogólne stosowania materiałów Wymagania szczegółowe dla materiałów Składowanie materiałów SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Szczegółowe zasady wykonania robót Przebieg robót rozbiórkowych Dziennik robót rozbiórkowych Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT

4 4 8. ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY RENOWACYJNE I RESTAURATORSKIE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Preparaty do dezynfekcji Materiały renowacyjne cokołu ceramicznego Masy wypełniające ceramiczne Żywice sztuczne (epoksydowe) Lakiery Ceramika Zaprawy klejące Zaprawy spoinujące Materiały do konserwacji murów Preparaty wzmacniające hydrofilne Ceramika Zaprawy wypełniające Materiały iniekcyjne Materiały do izolacji wodochronnej Materiały do konserwacji tynków Dyspersja akrylowa Preparaty wzmacniające i impregnacyjne Środki czyszczące Wyprawy tynkarskie Preparaty do scalania kolorystycznego Preparaty do hydrofobizacji Materiały do renowacji stolarki Materiały do remontu szklenia (przeszkleń) w obiekcie Zegar Napis nad wejściem głównym do hali łukowej Materiały do naprawy i wymiany opierzeń Materiały do konserwacji elementów stalowych i metaloplastycznych Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych konstrukcji żelbetowych Materiały dla elewacji hali rybnej Bezpieczeństwo i higiena pracy SPRZĘT TRANSPORT WYKONYWANIE ROBÓT Czynności wstępne Naprawa ramp wg proj. konstrukcji Współczesne zadaszenie wejścia wschodniego do części podziemnej hali łukowej wg proj. konstrukcji... 55

5 5.4. Cokół ceramiczny Konserwacja murów Wykonanie izolacji wodochronnych Powiększenie odpływów muru attyki północnej części hali płaskiej wg proj. konstrukcji Konserwacja tynków Hydrofobizacja Renowacja stolarki Remont szklenia (przeszkleń) w obiekcie Wymiana zegara Rekonstrukcja napisu nad wejściem głównym do hali łukowej Naprawa i wymiana opierzeń Konserwacja elementów stalowych i metaloplastycznych Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji żelbetowych Elewacje hali rybnej Rusztowania KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY ZIEMNE WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania Wymagania geotechniczne Odkrycia wykopaliskowe Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu Odwodnienie terenu Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych Wymiary wykopów fundamentowych Zabezpieczenie wykopów Wykonanie wykopów pod fundamenty w gruncie spoistym Wymiana gruntu Składowanie ukopanego gruntu Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem Wykonywanie nasypów - wymiana gruntu KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu

6 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów Pomiary kształtu nasypu OBMIAR ROBÓT Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT Program badań Opis badań Ocena wyników badań PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Fundamenty zadaszenia nad wejściem wschodnim rampy towarowej Konstrukcja żelbet. (monolit.) rampy towarowej Posadzka zewn. rampy Kotwienie spękań liniowych ścian elewacji hali łukowej Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Składniki mieszanki betonowej Cement Kruszywo do betonu Woda Domieszki do betonów Mieszanka betonowa Stal zbrojeniowa Magazynowanie stali zbrojeniowej Drut montażowy Materiały spawalnicze Podkładki dystansowe Deskowania SPRZĘT TRANSPORT Transport składników mieszanki betonowej Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej Transport stali zbrojeniowej WYKONYWANIE ROBÓT Wymagania ogólne Zakres wykonania robót Wykonanie deskowań Przygotowanie zbrojenia Czyszczenie prętów... 89

7 Prostowanie prętów Cięcie prętów zbrojeniowych Odgięcia prętów, haki Montaż zbrojenia Wbudowanie mieszanki betonowej Podawanie i układanie mieszanki betonowej Zagęszczenie betonu Przerwy w betonowaniu Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Temperatura otoczenia Zabezpieczenie podczas opadów Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Pielęgnacja betonu KONTROLA JAKOŚCI Wymagania ogólne Zakres kontroli i badań Deskowania Zbrojenie Składniki mieszanki betonowej Wbudowanie mieszanki betonowej Pielęgnacja betonu Beton Kontrola wykończenia powierzchni betonu Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych Kontrola sprzętu OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Odbiór końcowy konstrukcji PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST KONSTRUKCJE STALOWE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Konstrukcja stalowa zadaszenia Konstrukcja stalowa przeszklenia przy zadaszeniu Zabezpieczenia konstrukcji ramowo-szkieletowej hali łukowej i płaskiej Wzmocnienie rygli poziomych przeszklenia ścian szczytowych elewacji północnej i południowej hali łukowej i naświetli hali płaskiej Żebra ścienne (stalowe) podwyższenia otworów odpływowych w ściankach poziomych, attykowych elewacji północnej hali płaskiej Stalowe schody zewnętrzne Zabezpieczenie przed korozją zgodnie z normą EN ISO Wymagania jakościowe stali

8 Łączniki Składowanie materiałów Badania na budowie SPRZĘT Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji Sprzęt do robót spawalniczych Sprzęt do połączeń śrubowych TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Cięcie Prostowanie i gięcie Spawanie Połączenia na śruby KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ŚLUSARKA BUDOWLANA WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Ślusarka przeszkleń Ślusarka balustrad SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Montaż ślusarki przeszkleń Montaż ślusarki balustrad KONTROLA JAKOŚCI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY IZOLACYJNE I POKRYWCZE WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST

9 1.4. Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej Papa termozgrzewalna Środki gruntujące Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych Izolacje termiczne Dach zadaszenia Otok zadaszenia Opierzenia, parapety zewnętrzne i rury spustowe SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do wykonania robót papowych Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich TRANSPORT WYKONYWANIE ROBÓT Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych Podłoże betonowe Podłoża z płyt izolacji termicznej Izolacje termiczne Wykonanie powłok izolacyjnych Prace przygotowawcze Gruntowanie Wykonanie powłok gruntujących izolacyjnych Wykonanie zasadniczych powłok izolacyjnych Rury spustowe Opierzenia blacharskie Montaż blach trapezowych System przeszkleń fasadowych Otok zadaszenia KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli Zakres badań prowadzonych w czasie budowy OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót Ocena końcowa Odbiór robót izolacyjnych i pokrywczych Odbiór robót obróbek blacharskich PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej

10 Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do robót rozbiórkowych TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport materiałów i sprzętu Wykonanie robót Ogólne zasady wykonania robót Roboty przygotowawcze Rozebranie nawierzchni Rozebranie podbudowy, krawężników, obrzeży i nawierzchni KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola jakości prac rozbiórkowych OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Sposób odbioru robót PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST ROBOTY POMIAROWE, KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt pomiarowy Sprzęt do wykonywania profilowania podłoża TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu WYKONYWANIE ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót Zasady wykonywania prac pomiarowych Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie osi trasy Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

11 5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich Warunki przystąpienia do profilowania podłoża Wykonanie koryta Profilowanie i zagęszczenie podłoża Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót Kontrola jakości prac pomiarowych Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Szerokość profilowanego podłoża Równość profilowanego podłoża Spadki poprzeczne Rzędne wysokościowe Ukształtowanie osi w planie Zagęszczenie profilowanego podłoża Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące Robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Rodzaje materiałów Wymagania dla kruszywa naturalnego Woda SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do wykonywania robót TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport materiałów WYKONYWANIE ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót Ułożenie warstwy z kruszywa naturalnego Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego Wbudowywanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa naturalnego Utrzymanie warstwy

12 12 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie robót Uziarnienie mieszanki Wilgotność mieszanki Zagęszczenie warstwy Właściwości kruszywa Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z kruszywa naturalnego Częstotliwość oraz zakres pomiarów Szerokość warstwy Równość warstwy Spadki poprzeczne warstwy Rzędne wysokościowe warstwy Grubość warstwy Nośność i zagęszczenie warstwy Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Niewłaściwa grubość Niewłaściwa nośność podbudowy OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT Podstawa płatności Przepisy związane ST PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Cement Grunty Kruszywa Woda Dodatki ulepszające Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem SPRZĘT TRANSPORT WYKONYWANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej Stabilizacja metodą mieszania na miejscu Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

13 5.5. Grubość warstwy Zagęszczanie Spoiny robocze Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Uziarnienie gruntu lub kruszywa Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami Rozdrobnienie gruntu Jednorodność i głębokość wymieszania Zagęszczenie warstwy Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża Wytrzymałość na ściskanie Mrozoodporność Badanie spoiwa Badanie wody Badanie właściwości gruntu lub kruszywa Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża Równość podbudowy i ulepszonego podłoża Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża OBMIAR ROBÓT Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE ST PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Cement Kruszywo

14 Woda Chudy beton Wymagania dla chudego betonu Skład chudego betonu Projektowanie chudego betonu Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu SPRZĘT Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu TRANSPORT Transport materiałów WYKONYWANIE ROBÓT Projektowanie mieszanki chudego betonu Właściwości chudego betonu Warunki przystąpienia do robót Przygotowanie podłoża Wytwarzanie mieszanki betonowej Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej Spoiny robocze Nacinanie szczelin Pielęgnacja podbudowy Utrzymanie podbudowy KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Właściwości kruszywa Właściwości wody Właściwości cementu Uziarnienie mieszanki mineralnej Wilgotność mieszanki chudego betonu Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu Grubość podbudowy z chudego betonu Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Szerokość podbudowy Równość podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy Rzędne wysokościowe podbudowy Ukształtowanie osi w planie Grubość podbudowy OBMIAR ROBÓT Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE

15 ST NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Betonowa kostka wibroprasowana Aprobata techniczna Wygląd zewnętrzny Rodzaj, kształt, wymiary i kolor kostki betonowej Wytrzymałość na ściskanie Nasiąkliwość Odporność na działanie mrozu Ścieralność SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej Sprzęt do wykonania krawężników TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek betonowych WYKONYWANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Podłoże Podbudowa Podsypka cementowo-piaskowa Podsypka Układanie nawierzchni z betonowych kostek wibroprasowanych Montaż krawężników Wykonanie koryta pod ławy Wykonanie ław Ustawienie krawężników KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola jakości przy układaniu nawierzchni z kostki betonowej Badania przed przystąpieniem do robót Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni Częstotliwość pomiarów Sprawdzenie równości nawierzchni Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie przekroju poprzecznego Kontrola jakości przy układaniu krawężników Badania przed przystąpieniem do robót

16 Sprawdzenie koryta pod ławę Sprawdzenie ław OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE

17 ST WYMAGANIA OGÓLNE (CPV ) 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST Wymagania ogólne zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/ Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 1) Dokumentacja Projektowa. 2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, , w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i normami aktualnymi przywołanymi w ST. 4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi 17

18 o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej. Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 1) Umowa. 2) Dokumentacja Projektowa. 3) Specyfikacja Techniczna Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót do wykonania. Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: Lp. Nr ST Kody CPV Nazwa Specyfikacji Technicznej 1 ST WYMAGANIA OGÓLNE 2 ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 3 ST ROBOTY RENOWACYJNE I RESTAURATORSKIE 4 ST ROBOTY ZIEMNE 5 ST ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 6 ST KONSTRUKCJE STALOWE 7 ST ŚLUSARKA BUDOWLANA ST ROBOTY IZOLACYJNE I POKRYWCZE ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI 10 ST ROBOTY POMIAROWE, KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 11 ST PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 12 ST PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 13 ST PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 14 ST NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 18

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo