INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK"

Transkrypt

1 INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK Streszczenie W artykule zostały omówione szkolenia jako jedna z form inwestowania w pracownika na przykładzie placówki słu by zdrowia. Pzredsawiono fragmenty bada zwi zanych z prowadzonymi szkoleniami, przedstawiono opinie pracowników na temat motywacji uczestnictwa w szkoleniach, przydatno ich w pracy zawodowej a przede wszystkim rol jak odgrywaj w ich profesjonalnym rozwoju. Omówiony został problem podnoszenia jako ci usług medycznych poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Słowa kluczowe: szkolenia pracownicze, kapitał ludzki, rozwój pracowników, jako usług medycznych 1. Wprowadzenie Podstaw prawidłowego funkcjonowania ka dej organizacji jest skuteczny proces zarz dzania kapitałem ludzkim. Placówki słu by zdrowia s specyficznymi formami organizacji gdzie podmiotem działalno ci jest człowiek, jego zdrowie i ycie. Dlatego te wiadczone usługi powinny mie szczególny wymiar i by na najwy szym poziomie. Wiedza, kwalifikacje, umiej tno ci posiadane przez pracowników stanowi cenny element kapitału ludzkiego, który przyczynia si do realizacji tej misji, rozwoju organizacji oraz utrzymania wysokiej pozycji w warunkach rynkowej konkurencji. W odczuciu pracowników to szkolenia mog by drog do samorealizacji, profesjonalnego rozwoju, przez co przyczyniaj si do efektywnej pracy i realizacji celów organizacyjnych. Szkolenia s poł czeniem wiedzy z praktyk, oraz nauk umiej tno ci identyfikacji luk i zagro e. Stwarzaj warunki rozwoju i innowacyjno ci w organizacji. 2. Szkolenia jako forma inwestowania w kapitał ludzki Obecnie w rzeczywisto ci wolnorynkowej celem strategicznym wielu firm jest zało enie, eby nie tylko funkcjonowa i utrzyma si na rynku, ale przede wszystkim aspirowa do rozwoju, ekspansj na nowe rynki zbytu poprzez podnoszenie jako ci produktów i usług. Strategia ta winna by realizowana na drodze inwestycji w najcenniejszy kapitał, jaki stanowi pracownicy firmy, ich przyci ganie, rozwój i utrzymywanie. Jak twierdz Smith i Kelly kapitał ten buduje si poprzez charakter organizacji tj. przestrzeganie zasadniczych warto ci, wiczenie umiej tno ci i kompetencji poprzez stały proces doskonale-

2 310 Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez szkolenia jako forma podnoszenia jako ci usług medycznych empiryczne odniesienia nia oraz troska o ludzi, którzy b d stanowi wizytówk organizacji 1. Oznacza to ci gły i intensywny proces inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Poprzez rozwój kapitału ludzkiego nale y rozumie ogół celowych działa podmiotów organizacyjnych na rzecz wzbogacania wiedzy, umiej tno ci, zainteresowa, zdolno ci, budowanie postaw i systemu warto ci zatrudnianych w niej pracowników 2. Podobnie rozwój kapitału ludzkiego definiuje H. K ról jako zespół działa w zakresie wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolno ci i umiej tno ci, kształtowania motywacji oraz kondycji fizycznej i psychicznej pracowników, któr4 powinny doprowadzi do wzrostu ich indywidualnego kapitału ludzkiego oraz warto ci kapitału ludzkiego w organizacji 3. Uwa a on, e przyczyn d enia do rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji stanowi : d enia organizacji do zwi kszania swojej elastyczno ci w dostosowaniu si do zmian rynkowych, działania pracowników, chc cych zwi kszy swoj atrakcyjno na rynku poprzez samodoskonalenie i zwi kszanie jednostkowe kapitału ludzkiego 4. Nale y wi c stworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego pracowników i zrównania ich celów z celami organizacji. Nie ulega wi c w tpliwo ci, e inwestowanie w pracowników przynosi wiele korzy ci zarówno im samym jak i organizacji. Trzeba jednak pami ta, jak uwa a W. Małachowski, e inwestowanie jest procesem zło onym, a w przypadku personelu jest ono szczególnie trudne, poniewa podmiotem oddziaływa s ludzie 5. A to wi e si z tym, e musimy mie na uwadze wielo osobowo ci i wielo potrzeb pracowników le cych u podstaw ch ci rozwoju osobistego. Odnosz c si do podj tej problematyk, jednym z zasadniczych elementów inwestowania w pracowników s szkolenia. A. Pocztowski definiuje szkolenia, jako ogół celowych i systematycznych działa, wyst puj cych w danej organizacji i skierowanych na pogł bianie i poszerzanie okre lonych elementów potencjału pracy, jak i wyposa enie go w nowe elementy niezb dne z punktu widzenia aktualnych i przyszłych potrzeb organizacji 6. Natomiast M. Armstrong uwa a, e szkolenia s zaplanowanym procesem zmiany postaw, wiedzy lub umiej tno ci poprzez uczenie si i osi ganie wła ciwych efektów w zakresie jednego lub kilku zada. Jego celem jest rozwijanie umiej tno ci pracowników, aby zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby personalne organizacji 7. Za szkolenia uwa ane s równie wszelkie zainicjowane w organizacji procedury, których ce- 1 A.F. Smith, T. Kelly, Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej, (W) Organizacja przyszło ci, Wydawnictwo Bussines Press, Warszawa 1998: s T. Rostkowski, Nowoczesne metody zarz dzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004: s H. Król., A. Ludwiczy ski,(red) Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007: s Ibidem. 5 W. Małachowski, Outplacement jako narz dzie zarz dzania zasobami ludzkimi, Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ, Warszawa 2006: s A. Pocztowski, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998: s. 83, M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004: s. 448.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, lem jest wspomaganie uczenia si jej pracowników, a zatem zwi kszania ich wkładu w efektywno organizacji 8. Rodzaje szkole wynikaj z celów, którym słu, np.: Adaptacyjne polegaj ce na przystosowaniu pracownika do nowego stanowiska i rodowiska pracy, Podtrzymuj ce (aktualizacyjne) aktualizuj ce wiedz i podnoszenie kwalifikacji zwi zanych z wykorzystywaniem zadana stanowisku pracy, Przedawansowe maj ce na celu przygotowanie do obowi zków na wy szym stanowisku, Restrukturyzacyjne zwi zane z przekształceniami, reorganizacjami przedsi biorstwa i dostosowanie si do wymogów nowego stanowiska pracy, czy zawodu, zarówno w organizacji jak i poza ni. Jak mo na wi c zauwa y, pracownicy maj styczno ze szkoleniami na ka dym etapie funkcjonowania organizacyjnego (jak i poza ni ). Ju w pierwszym okresie po rozpocz ciu pracy w organizacji nowozatrudniony pracownik uczestniczy w szkoleniach wst pnych, najcz ciej dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz tzw. stanowiskowych, przyuczaj cych do pracy na konkretnie zajmowanym przez pracownika stanowisku. Kolejne szkolenia zwi zane z pogł bianiem i poszerzaniem wiedzy zawodowej pracownika, w celu rozszerzania czy odnawiania kwalifikacji, które zdaniem A.Pocztowskiego z biegiem czasu staj si przestarzałe w skutek post pu naukowego i technicznego lub wymagaj przypomnienia 9. Szkolenia nie s organizowane jedynie do zdobywania wiedzy z zakresu techniki wykonywanego zawodu, s równie takie, które rozwijaj umiej tno ci społeczne, poprawiaj zdolno ci interpersonalne, komunikacyjne, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi, ze stresem, a tak e zacie niaj wi zi mi dzyludzki i buduj tzw. kapitał społeczny. Pozwalaj na zdobycie umiej tno ci z zakresu zarz dzania zasobami ludzkimi (potrzebnymi szczególnie na stanowiskach kierowniczych), podnoszenia wiadomo ci zwi zanych ze zwi kszeniem obowi zków w przypadku awansów. W sytuacjach kryzysowych, restrukturyzacyjnych, gdzie istnieje prawdopodobie stwo potrzeby przekwalifikowania si, zwi zanego z utrzymaniem pracy w obecnej organizacji, ale na innym stanowisku, lub poza ni, szkolenia przygotowuj do adaptacji i akceptacji nowej sytuacji (tzw. autplacement). Jak uwa a A. Przewo na-krzemi ska, korzy ci wynikaj cych ze szkole pracowniczych jest wiele, i tak wymienia np.: pracownicy s bardziej sprawni i wydajni, zmniejsza si stopie kontroli, wzrost motywacji, zaspokajanie potrzeby samorealizacji, szybszy proces adaptacji zawodowej, poprawa atmosfery pracy, zmniejszenie absencji i fluktuacji kadr, 8 P. Bramley, Ocena efektywno ci szkole, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska Sp.z.o.o., Kraków 2007: s A. Pocztowski, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998: s. 83, 173.

4 312 Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez szkolenia jako forma podnoszenia jako ci usług medycznych empiryczne odniesienia przełamanie oporów wobec zmian, poprawa komunikacji i przepływu informacji, zwi kszenie identyfikacji z organizacj, itp. 10 Kluczow konsekwencj wymienionych wy ej korzy ci jest zwi kszenie efektywno ci, poprawy jako ci produktów i usług, a co za tym idzie, zwi kszenie konkurencyjno ci na rynku. 3. Szkolenia pracownicze w słu bie zdrowia fragment bada empirycznych Od pracowników słu by zdrowia wymaga si nie tylko rzetelnej wiedzy zawodowej, do- wiadczenia, sumienno ci i odpowiedzialno ci, ale przede wszystkim specyficznych umiej tno ci i cech charakteru tj. empatia, współczucie dla cierpienia i wyczulenie na potrzeby pacjenta. Wysoko kwalifikowani i do wiadczeni pracownicy mog by gwarancj wysokiej jako ci usług, atrakcyjno ci i konkurencyjno ci szpitala na coraz bardziej wymagaj cym rynku usług medycznych. Nale y równie pami ta, i do zagwarantowania wła ciwego poziomu usług medycznych potrzebne jest działanie na najwy szym poziomie wszystkich grup pracowniczych tj.: technicykonserwatorzy urz dze medycznych, personel administracyjny, pracownicy gospodarczy. Aby sprosta wymaganiom, pracownicy Szpitala musz stale doskonali swoje umiej tno ci. W Słu bie Zdrowia obowi zuj okre lone procedury zawarte w przepisach prawnych tj.: Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie kwalifikacji wymaganych od poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w sposób szczegółowy okre la ramowy program rozwoju zawodowego. Zawiera ono: zakres wiedzy teoretycznej i umiej tno ci praktycznych, które powinny by zrealizowane w ramach okre lonej specjalizacji, formy zdobywania wiedzy teoretycznej i nabywania umiej tno ci praktycznych (kursy wprowadzaj ce, kursy szkoleniowe, samokształcenie, sta e kierunkowe), okres trwania specjalizacji sposób sprawdzania wiedzy teoretycznej i nabytych umiej tno ci, wykazanie si praktycznymi umiej tno ciami przynajmniej jednego z j zyków obcych 11. Specjalizacja, jako forma rozwoju lekarzy mo e by prowadzona przez odpowiednie jednostki organizacyjne okre lone w ustawie o zawodzie lekarza, po uzyskaniu wpisu na list prowadzon przez Ministra Zdrowia po spełnieniu okre lonych warunków. Lekarz odbywa specjalizacj pod kierunkiem wybranego specjalisty. Kierownicy komórek organizacyjnych i ich zast pcy, musz mie odpowiednie w pionie stopnie specjalizacji w okre lonej dziedzinie medycyny. redni personel medyczny, czyli piel gniarki i poło ne mog podnosi swoje kwalifikacje na kursach doskonal cych i specjalistycznych. Szkolenia zewn trzne s organizowane głównie przez Okr gowe Izby Piel gniarek i Poło nych oraz Wydziały Piel gniarstwa Akademii Medycznych. Personel piel gniarski mo e równie uzyskiwa specjalizacj drog dwuletniego kursu prowadzonego przez szpitale wyznaczone do kształcenia w ramach okre lonych specjalno ci np. 10 A. Przewo na-krzemi ska, System szkole pracowniczych inwestycj w potencjał kadrowy organizacji, (w) Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne, red Bylok F., Kwiatek A.,Wydawnictwo Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa, 2009: s Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r.(Dz. U. Nr 30, poz. 300).

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, pediatrii, instrumentowania, poło nictwa, chirurgii ogólnej itp. Personel medyczny bezw tpienia stanowi najistotniejszy element całej załogi szpitala, jednak wiadczenia medyczne mog by zadawalaj co realizowane, kiedy istniej optymalne warunki w obszarze zarz dzania, logistyki, systemów informatycznych itp. T infrastruktur dla ukierunkowanych na pac j ta wiadcze, tworz w du ej mierze słu by administracyjne, techniczne, gospodarcze. Dlatego te, szpital jak ka da jednostka organizacyjna, aby działa sprawnie, musi zwraca uwag na jako poszczególnych swoich elementów, czyli wszystkich pionów i komórek. Z tego wzgl du słu by gospodarcze, administracyjne, techniczne powinny by wł czone do programów zapewnienia jako ci. Pracownicy administracyjni, rejestratorki, sekretarki medyczne s obj te, poza obowi zkowymi dla wszystkich pracowników szkoleniami z zakresu BHP, równie szkoleniami okresowymi i specjalistycznymi. Wszyscy pracownicy zakładu opieki zdrowotnej zobowi zani s do odbycia przynajmniej raz w roku szkolenia doskonal cego b d przypominaj cego, zwi zanego z wykonywanym zakresem obowi zków. Zgodnie z przepisami prawa oraz standardami akredytacyjnymi, istnieje obowi zek dokumentowania wszystkich szkole. Dlatego te podj ta problematyka badawcza dotyczyła kwestii szkole w placówce słu by zdrowia. Poszukiwano, mi dzy innymi, odpowiedzi na pytania: czy w placówce istnieje program szkole?; czy szkolenia przeprowadzane s z uwzgl dnieniem ró norodno ci grup?; czy pracownicy dostrzegaj potrzeb szkole?; czy szkolenia przyczyniaj si do rozwoju pracowników i ich motywacji? Badania miały charakter sonda owy z wykorzystaniem techniki ankietowej, jako optymalnego narz dzia dla tego typu respondentów, i przy uwzgl dnieniu ich charakteru pracy (wi kszo czasu po wi cana była pacj tom), w ród 90 osób (na 120 rozdanych ankiet). Przeprowadzone zostały na terenie Szpitala, który od 1999 roku posiada status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jego organem zało ycielskim jest Samorz d Województwa l skiego. Obecnie placówka liczy 15 oddziałów, O rodek Dializ Pourazowych, Zespół Poradni Specjalistycznych, ł cznie zatrudnia około 720 pracowników. Wi kszo stanowi tzw. personel biały, czyli lekarze, piel gniarki i poło ne, pełni cy całodobow opiek medyczn, oraz inny personel z wy szym wykształceniem medycznym (np. mgr farmacji, analitycy medyczni, fizjoterapeuci, itp.). Nast pnie personel administracyjny oraz pracownicy gospodarczy i obsługi. Przebadano wybranych pracowników z pionu: technicznego, administracyjnego oraz tzw. białego personelu. Dlatego te wyniki pogrupowano ze wzgl du na te wła nie główne kategorie. Ogółem 30 m czyzn i 60 kobiet. Jeden z pierwszych problemów dotyczył wiedzy pracowników o szkoleniach oferowanych przez Szpital (tabela 1).

6 314 Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez szkolenia jako forma podnoszenia jako ci usług medycznych empiryczne odniesienia Tabela 1. wiadomo pracowników na temat oferowanych przez szpital szkole Tak Nie Nie znam całej oferty Wi kszo ankietowanych zadeklarowała, e jest zorientowana w ofercie proponowanych szkole. Jednocze nie najsłabiej poinformowani s pracownicy pionu technicznego (nie odpowiedziała zdecydowana wi kszo -15 osób). Mo e to wiadczy o słabym przepływie informacji do tej grupy, b d słabym jej zainteresowaniem problemem rozwoju zawodowego. Nast pnie zapytano czy ankietowani uczestnicz w proponowanych im szkoleniach? (tab 2). Tabela 2. Uczestnictwo respondentów w szkoleniach Tak Nie Nie zawsze Zdecydowna wi kszo (71 osób) uczestniczyła w szkoleniach. Jest to wynik zadawalaj cy z uwagi na wymóg stałego podnoszenia kwalifikacji. wiadczy to mo e równie o tym, e pracownicy uczestnicz c w szkoleniach zdobywaj nowe umiej tno ci, co ma przeło enie na ich prac. Du a jest równie cz stotliwo udziału w szkoleniach, ka dy z respondentów przynajmniej raz w roku uczestniczy w oferowanych przez placówk słu by zdrowia szkoleniach, co mo e oznacza, ze wypełnia obowi zek dokształcania si (Tabela 3.) Najcz ciej szkoli si personel biały, który ma bezpo redni kontakt z pacjentem, co mo e przes dza o jako ci wiadczonych usług medycznych. Tabela 3.cz stotliwo uczestnictwa w szkoleniach Raz w miesi cu Raz na kwartał Raz na rok adziej ni raz w roku Du a cz uwa a równie, e szkolenia mog by czynnikiem motywuj cym do pracy, chocia podobna liczba ankietowanych s dzi, e nie ma to wpływu na ich motywacj (Tabela 4.)

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, Tabela 4. Szkolenia czynnikiem motywacyjnym Tak Nie Nie mam zdania Zdawalaj cym mo e by fakt, e wi kszo z pracowników (29) uczestniczy w szkoleniach dobrowolnie, dostrzegaj c potrzeb poszerzania swoich umiej tno ci, szczególnie osoby z grupy białego personelu i pracowników technicznych. Niestety znaczna cz uwa a je za obligatoryjne, czyli takie które trzeba przej, bo tak stanowi regulamin (Tabela 5.) Najcz ciej powód, jako wymóg zwi zany z wypełnianiem zadan na stanowisku podaj pracownicy pionu administracyjnego. Tabela 5. Powód uczestnictwa w szkoleniach Obligatoryjne, zgodne z regulaminem Ze wzgl du na zajmowane stanowisko Polecenie słu bowe Dobrowolne-poszerzenie umiej tno ci inne Tabela 6. Stopie wykorzystania zdobytych umiej tno ci i wiedzy w pracy zawodowej Zdecydowanie tak tak Raczej nie nie Nie mam zdania Przeszło połowa ankietowanych (zdecydowanie tak i tak- 64 osoby) twierdzi, e zdobyta na szkoleniach wiedza i umiej tno ci s wykorzystywane przez nich w pracy zawodowej, co mo e wiadczy o poziomie szkole jak i ich adekwatno ci do wykonywanych zada personelu szpitala. Mo e to potwierdza tez, e szkolenia s wa nym elementem w rozwoju pracowników a zarazem przekładaj si na ich wydajniejsz prac i o wy szym poziomie wiadczonych przez nich usług medycznych.

8 316 Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez szkolenia jako forma podnoszenia jako ci usług medycznych empiryczne odniesienia Tabela 7.Wpływ szkolenia na rozwój pracownikow W du ym stopniu W rednim stopniu W małym stopniu Nie ma wpływu inne Równie znaczna cz badanych pracowników szpitala uwa a, e szkolenia wpływaj w du- ym stopniu na ich rozwój osobisty przyczyniaj c si to zwi kszania ich jednostkowego kapitału ludzkiego (Tabela 7.). Jak równie a 76 jest zdania, e powinny sta si stałym elementem uzupełniania ich wiedzy i umiej tno ci. Pracownicy dostrzegaj wszelkie starania zmierzaj ce do podnoszenia ich kwalifikacji. S wiadomi przy tym, i zasoby finansowe szpitala i kondycja słu by zdrowia nie pozwala na oferowanie im wi kszej i kosztowniejszej oferty szkoleniowej, tym bardziej doceniaj starania w tym zakresie i staraj si maksymalnie wykorzysta oferowane im mo liwo ci rozwoju. 4. Podsumowanie Na podstawie wyników bada mo na stwierdzi, i analizowana placówka słu by zdrowia prowadzi polityk szkole z uwzgl dnieniem specyfiki wszystkich kategorii zawodowych funkcjonuj cych w jej instytucji. We wszystkich badanych grupach zauwa a si ch ci głego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, deklaruj c uczestnictwo w szkoleniach, rozwijaj c swój potencjał. Szpital powinien jednak zwróci uwag na dost pno ofert szkoleniowych, usprawni przebieg informacji dotycz cych szkole, oraz opracowa i przekaza do wiadomo ci pracowników czytelny plan szkole. W odczuciu pracowników szkolenia s wa nym czynnikiem wpływaj cym na ich rozwój, poprawiaj cym efektywno a przez to i jako usług medycznych oferowanych w placówce. Bibliografia [1] Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004: s [2] Bramley P., Ocena efektywno ci szkole, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska Sp.z.o.o., Kraków 2007: s 13. [3] Król H., Ludwiczy ski A.,(red) Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007: s. 432 [4] Małachowski W., Outplacement jako narz dzie zarz dzania zasobami ludzkimi, Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ, Warszawa 2006: s. 83. [5] Pocztowski A., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998: s. 83, 173. [6] Przewo na-krzemi ska A., System szkole pracowniczych inwestycj w potencjał kadrowy organizacji, (w) Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne, red Bylok F., Kwiatek A.,Wydawnictwo Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa, 2009: s. 141.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, [7] Rostkowski T., Nowoczesne metody zarz dzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004: s [8] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300). [9] Smith A.F., Kelly T., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej, (W) Organizacja przyszło ci, Wydawnictwo Bussines Press, Warszawa 1998: s INVESTMENT IN SOCIAL CAPITAL BY TRAINING AS A FORM OF RAISING QUALITY OF MEDICAL SERVICES EMPIRICAL REFFERENCES Summary In this article there is discussed training as one of forms of investment in employee basing on ex-ample of medical institution. There are presented also parts of researches related with ongoing training, employees opinion about motivation in participating in such training, its usefulness in work and above all, role that it plays in their professional development. There is discussed also problem of raising medical services quality by investing in social capital. Keywords: employees training, social capital, employees development,medical services quality Katedra Socjologii i Psychologii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Politechnika Cz stochowska

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Spis treści Rozdział 1...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

WYMIARP RAKTYKI: 60 godzin ( 3 tygodnie ).

WYMIARP RAKTYKI: 60 godzin ( 3 tygodnie ). PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ ( śródrocznej ) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE I BHP Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu: kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Celem praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P1WWR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o.

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. 2012 2013 Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. Sytuacja demograficzna na rynku pracy o 180% - współczynnik obciążenia osobami po 50 o 4 mln ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr WG-0152-26/09 Wójta Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 24.08.2009 r. PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/364,projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-2005-r-w -sprawie-naleznosci-pieniez.html Wygenerowano: Sobota, 2 lipca 2016, 08:11 Projekt

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo