Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w m. Żywiec w km 0+131,50 Obiekt Adres obiektu Nazwa opracowania Nazwa Inwestora i jego adres Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S w km Województwo Śląskie, powiat żywiecki, gmina Żywiec Działki nr 8215; 8214/1; 8213; 8212; 8211/5; 8202; 8194/2; 8194/1; 8193/4; 8193/10; 8195; 8193/6; 8196/1; 8193/1; 8170/2; 8169/3; 6418/32; 8133/3; 8132/4; 8133/2; 6487/3; obręb Żywiec 0007 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, Żywiec Nazwa i adres jednostki projektowania ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Os. Akademickie 4/ Kraków Egzemplarz nr:

2 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

3 Szczegółowe specyfikacje techniczne 3 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w m. Żywiec w km 0+131,50 Spis treści D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)... 5 M ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M WYTYCZENIE OBIEKTU M WYTYCZENIE OBIEKTU M FUNDAMENTOWANIE M ROBOTY ZIEMNE M WYKOPY M ROZKOP ISTNIEJĄCEJ DROGI M ZASYPANIE WYKOPÓW I ROZKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM M PALE WIELKOŚREDNICOWE WIERCONE M PRÓBNE OBCIĄŻENIE PALI WIELKOŚREDNICOWYCH M ŚCIANKI SZCZELNE M ŚCIANKA SZCZELNA M ZBROJENIE M STAL ZBROJENIOWA M ZBROJENIE MIĘKKIE M CIĘGNA SPRĘŻAJĄCE M KABLE SPRĘŻAJĄCE ZESPOLONE M BETON M BETON KONSTRUKCYJNY M BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU M BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI > 60 CM M BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI 60 CM M BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY W DESKOWANIU M BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY BEZ DESKOWANIA M BETON NIEKONSTRUKCYJNY M BETON KLASY C20/25 W DESKOWANIU M BETON KLASY C20/25 BEZ DESKOWANIA M PREFABRYKATY BETONOWE M DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 131 M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ AKRYLOWĄ M KONSTRUKCJE STALOWE M WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH M KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSĄCEGO ZE STALI S M PREFABRYKOWANE CIĘGNA PRĘTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 169 M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI M IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH M IZOLACJE CIENKIE M IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

4 4 Szczegółowe specyfikacje techniczne M IZOLACJE GRUBE M IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ M NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH M ASFALT LANY M NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI M ODWODNIENIE OBIEKTÓW M ODWODNIENIE POMOSTU M WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE M SĄCZKI ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ M DRENY Z GEOWŁÓKNINY M RURY ODWADNIAJĄCE M INNE ODWODNIENIA M DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZA PRZYCZÓŁKAMI M ŁOŻYSKA M ŁOŻYSKA STANDARDOWE M ŁOŻYSKA GARNKOWE M REGULACJA ŁOŻYSK M URZĄDZENIA DYLATACYJNE M DYLATACJE SZCZELNE M URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE WKŁADKOWE M BEZPIECZEŃSTWO RUCHU M ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE M KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY M BARIERY OCHRONNE STALOWE SZTYWNE M BALUSTRADY M INNE ROBOTY MOSTOWE M ROBOTY RÓŻNE M RURY OSŁONOWE DLA PRZEWODÓW M SCHODY ROBOCZE Z BALUSTRADĄ M ZNAKI POMIAROWE M PŁYTY PRZEJŚCIOWE M UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP PRZYCZÓŁKÓW M UMOCNIENIE CIEKU M PRÓBNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ M PRACE MODERNIZACYJNE M ROBOTY RÓŻNE M KOTWY TALERZOWE M ROBOTY ROZBIÓRKOWE M ELEMENTY BETONOWE M ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PODPÓR M ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ 323 M ELEMENTY STALOWE M ROZBIÓRKA BALUSTRAD I BARIER DROGOWYCH STALOWYCH M ELEMENTY INNE M ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI MOSTOWEJ M ROZBIÓRKA IZOLACJI USTROJU NIOSĄCEGO M ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW M ROZBIÓRKA ŁOŻYSK ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

5 Szczegółowe specyfikacje techniczne 5 D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowogrysowej, zwanej w dalszym ciągu mieszanką SMA Zakres stosowania ST. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST. Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej SMA 11 grubości 4cm dla KR Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST DM Określenia pozostałe Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu Mieszanka mineralno asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub poliweroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. Mieszanka SMA mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator mastyksu. Stabilizator mastyksu dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), zapobiegający jej rozsegregowaniu. Środek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa Podłoże pod warstwę asfaltową powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie Próba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z recepta laboratoryjną Odcinek próbny odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia przacy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót Kategoria ruchu (KR) obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100kN)na obliczeniowy pas ruchu na dobę Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

6 6 Szczegółowe specyfikacje techniczne 2.2. Asfalty Jako lepiszcza w mieszankach mineralno asfaltowych należy stosować asfalt drogowy modyfikowany polimerami polimeroasfalt drogowy (według PN-EN 14023) PMB 45/ Wypełniacz Tablica 1. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA dla KR 5-6. Właściwości wypełniacza Uziarnienie wg PN-EN Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: Zawartość wody wg PN-EN , nie wyższa od: Gęstość ziaren wg PN-EN Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN ; wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN ; wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN , kategoria nie wyższa niż: Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN ; kategoria co najmniej Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; kategoria: Wymagania wobec wypełniacza Zgodne z tablicą 24 PN-EN MBF10 1%(m/m) Deklarowana przez producenta V28/45 DR&B8/25 WS10 CC70 Ka deklarowana Liczba asfaltowa wg EN BN deklarowana Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504: Kruszywo Należy stosować kruszywa podane w tablicy 2 i 3. Tablica 2. Wymagania wobec kruzywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA dla KR5-6. Właściwości kruszywa Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: Zwartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: Kształt kruszywa wg PN-EN lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: Wymagania wobec kruszyw Gc90/15 G25/15 F3 FI20 lub SI20 ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

7 Szczegółowe specyfikacje techniczne 7 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN ; rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN : kategoria nie niższa niż: Gęstość ziaren wg PN-EN , rodz. 7, 8 lub 9: Gęstość nasypowa według normy PN-EN Nasiakliwość wg PN-EN , załącznik B; kategoria nie wyższa niż: Mrozoodporność wg PN-EN , załącznik B; w 1% NaCl; kategoria nie wyższa niż Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN C100/0 LA25 PSV50 Deklarowana przez producenta Deklarowana przez producenta WA24 deklarowana FNACL7 SBLA Deklarowany przez producenta Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 6. Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej w mieszanki SMA dla KR 5- Właściwości kruszywa Uziarnienie wg PN-EN kruszywa Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe niż wg kategorii: Zwartość pyłów wg PN-EN w kruszywie drobnym; kategoria nie wyższa niż: Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nei niższa niż: Gęstość ziaren wg PN-EN , rozdział 7,8 lub 9: Nasiąkliwość wg PN-EN , rozdział 7,8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN p.142; kategoria nie wyższa niż: Wymagania wobec kruszyw GF85 GTC20 f3 MBF10 ECS30 Deklarowana przez producenta WA24 deklarowana mlpc0,1 Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

8 8 Szczegółowe specyfikacje techniczne na W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy zastosować grysy o dużej odporności polerowanie. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami Kruszywo do uszorstnienia W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej użytkowania, należy gorąca warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować. Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA. Właściwości kruszywa Metoda badania Wymagania dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm Uziarnienie PN-EN [5] Kat Gc90/10 Zawartość pyłu PN-EN [5] Kat. f1 Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie niższa niż. PN-EN [18] Kat. PSV50 Gęstość ziaren PN-EN rozdział 7, 8,9 [16] Deklarowana przez producenta Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż PN-EN p [25] Kat. mlpc0, Emulsja asfaltowa kationowa Należy stosować drogową emulsję asfaltowa spełniająca wymagania określone w WT Środek adhezyjny W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody, należy obowiązkowo dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo lepiszcze wartość przyczepności określona według PN- EN , metoda C wynosiła co najmniej 80%(wskazane 100%). Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom aprobaty IBiDM. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej Stabilizator mastyksu W celu zapobieżenia spływania lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca się stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania aprobaty technicznej. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj, złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi), należy stosować: ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

9 Szczegółowe specyfikacje techniczne 9 Materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. Według norm i aprobat technicznych, Emulsję asfaltową według PN-EN lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Grubość materiału termoplastycznego do spiony powinna wynosić: Nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej nie większej niż 2,5cm. Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN metoda na gorąco. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów lepiszcza wg norm i aprobat technicznych. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne Sprzęt do wykonania Wykonawca powinien dysponować sprzętem: Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać się możliwością z korzystania następującego sprzętu: Wytwórnia(otoczarnia) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, z możliwością dozowania stabilizatora mastyksu, Układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, skrapiarka emulsji lub asfaltu, samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosy, walce stalowe gładkie średnie i ciężkie, walce wibracyjne, cysterna na wodę, sprzęt drobny pomocniczy. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne Transport materiałów Polimeroasfalt Polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie i oraz zawory spustowe Wypełniacz Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiające rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków Kruszywo Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

10 10 Szczegółowe specyfikacje techniczne Mieszanka SMA Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Warunki i czas transportu mieszanki mineralno asfaltowej od produkcji do wbudowania powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale (czas transportu od załadunku do rozładunku musi gwarantować zachowanie temperatury wbudowania). Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 1. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Projektowanie mieszanki SMA Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Projektowanie mieszanki SMA polega na: - doborze składników mieszanki mineralnej, - doborze optymalnej ilości asfaltu, - doborze stabilizatora mastyksu, - doborze środka adhezyjnego. Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka stabilizującego podane są w tablicy 5. Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy ścieralnej Właściwość Przesiew, [%(m/m)] SMA 11 Wymiar sita [mm] od do , , , , Orientacyjna zawartość środka 0,3 1,5 stabilizującego [% (m/m)] Zawartość lepiszcza minimum *) Bmin 6,4 *) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m³. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma gęstość (ρ), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik ά według równania: ά=2,650/ ρd **)minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance mineralno asfaltowej B min powinna być zwiększona o wielkość dopuszczalnej odchyłki Przy projektowaniu mieszanki SMA należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2. Mieszanka SMA powinna spełniać wymagania tablicy 6. ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

11 Szczegółowe specyfikacje techniczne 11 Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej KR 5-6 Właściwość Warunki zagęszczania wg PN-EN Metoda i warunki badania SMA 11 Zawartość wolnych przestrzeni Odporność na deformacje trwałe Odporność na działanie wody C. 1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń C. 1.20, wałowanie, P98 P100 C. 1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń PN-EN , p.4 Vmin 2,0 Vmax 3,5 PN-EN , metoda B w powietrzu, PN-EN , D.1.6, 60 C, cykli PN-EN , przechowanie w 40 C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 C WTS air 0,3 PRD air deklarowane ITSR 90 Spływność lepiszcza - PN-EN , p.5 D 0,3 Uziarnienie należy uzgodnić z Inżynierem oraz zatwierdzić w Laboratorium Zamawiającego. Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie ścieralnej z SMA 11 powinna wynosić 3,0+6.0% (v/v). Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej z SMA powinien być nie mniejszy niż 97% Wytwarzanie mieszanki SMA Mieszankę mineralno asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż +- 2% w stosunku do masy składnika. Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się automatyczne dozowanie dodatków. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż +- 2% w stosunku do masy składnika. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i podgrzane tak, by mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego). Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością +-5 C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w tablicy a. Tablica a. Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym). Lepiszcze Rodzaj Najwyższa temperatura, C Polimeroasfalt drogowy PMB 45/ Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 C od maksymalne temperatury mieszanki SMA. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30 C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno asfaltowej podanej w tablicy b. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

12 12 Szczegółowe specyfikacje techniczne najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. Tablica b. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno asfaltowej. Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, C Mieszanki SMA PMB 45/80-55 Od 130 do Deklaracja wykonawcy Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do warstwy ścieralnej z SMA. Odbywa się to poprzez: - podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie lub aprobacie technicznej), - deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, - ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu Przygotowanie podłoża Oczyszczenie i skropienie podłoża wykonać zgodnie z SST D Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN W wypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5kg/m2 oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej może być konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstawaniu kałuż lepiszcza. Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zależności od ilości emulsji asfaltowej: - 8h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0kg/m2, - 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0kg/m2, - 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5kg/m2. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem każdej warstwy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku, pyłu i innych zanieczyszczeń. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresorem. W razie potrzeby należy powierzchnię podbudowy zmyć wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń. Przed skropieniem warstwa wiążąca powinna być sucha i czysta. Do skropienia należy używać skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza. Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową z SMA. Układana warstwa Podłoże pod warstwę Ilość pozostałego asfaltu kg/m2 asfaltowa asfaltową Warstwa ścieralna z Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 0,3 * mieszanki SMA * Zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-ro metrowej i klina lub metody równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

13 Szczegółowe specyfikacje techniczne 13 Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 8. Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-ro metrową lub równoważną metodą). Klasa drogi Element nawierzchni A, S i GP Pasy ruchu 7 Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę ścieralną (mm) 5.5. Warunki przystąpienia do robót Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać mieszanki SMA gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w Tablicy 9. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek mineralno asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni drogowych Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia (powietrza), C przed przystąpieniem do robót w czasie robót Warstwa ścieralna o grubości 3 cm 0 +5 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z ustaloną technologią tak, aby wykonana warstwa miała wymagane właściwości. Temperatura wbudowywanej mieszanki powinna odpowiadać podanym wcześniej zapisom. Nie dotyczy to mieszanek mineraino - asfaitowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania, do których należy indywidualnie sprecyzować temperatury wbudowywania. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone wystarczająco ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SM A można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>10m/s). Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN Próba technologiczna Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W rym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z recepta roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu, się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu z uwagi na możliwą segregacje kruszywa. Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

14 14 Szczegółowe specyfikacje techniczne Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badan należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda określoną w PN-EN Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego Odcinek próbny Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych parametrów jakościowych. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m 2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzęt jaki zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA Produkcja mieszanki SMA może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki SMA. Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt.5.2. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi Połączenia technologiczne Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe Uszorstnienie warstwy SMA Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. Do warstwy z mieszanki SMA o D>11mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5mm (2/5 lecz tylko poza obszarem poza obszarem intensywnej zabudowy). Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak aby została wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu. Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: - kruszywo o wym. 2-4mm od 0,5 do 1,5kg/m2 - kruszywo o wym. 2-5mm od 1,0 do 2,0 kg/m Rodzaj i zakres badań kontrolnych Badania kontrolne są badaniami Zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień, itp.) oraz gotowe warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia, itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Zleceniodawca w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobrać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej: Kruszywa: należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż: - wypełniacz 2kg - kruszywa o uziarnieniu do 8mm 5kg ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

15 Szczegółowe specyfikacje techniczne 15 - kruszywa o uziarnieniu powyżej 8mm 15kg Lepiszcze: z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z trzech próbek częściowych po 2kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mogą budzić obawy. Materiały do uszczelnienia połączeń: z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 6kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mogą budzić obawy. Mieszanka mineralno asfaltowa i wykonana warstwa: rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy nr 10. Nie zaleca się wykonania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej na obiektach mostowych). Do oceny poprawności zagęszczenia w takim wypadku może posłużyć ocena zagęszczenia warstwy na dojazdach do obiektu. Tablica 10. Rodzaj i zakres badań kontrolnych. Rodzaj badań 1.Mieszanka mineralno asfaltowa 1, Uziarnienie 1.2 Zawartość lepiszcza 1.3 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 2. Warstwa asfaltowa 2.1 Wskaźnik zagęszczenia spadki poprzeczne 2.3 Równość podłużna 2.4 Grubość warstwy 2.5 Zawartość wolnej przestrzeni 1 Typ mieszanki SMA do każdej warstwy i na każde rozpoczęte m 2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy. nawierzchnie mostowe) 2 w : razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki Rodzaj i zakres badań Wykonawcy Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia. czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną.starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badan wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Zleceniodawca może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań wykonawcy. W razie zastrzeżeń zleceniodawca może przeprowadzić badania kontrolne Zakres badań Wvkonawcv związany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury powietrza. pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni. ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej. ocena wizualna posypki. wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej. pomiar równości warstwy asfaltowej. - dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich, właściwości przeciwpoślizgowych. ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy. - ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

16 16 Szczegółowe specyfikacje techniczne 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt. 6. Kontrole jakości robót oraz materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT- 2. Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników zgodnie z punktem A.3 załącznika A do normy PN-EN Należy stosować się do Wymagań Technicznych WT Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B. certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp). ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót określone przez Inżyniera. sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Badania w czasie robót Uwagi ogólne Badania dzielą_ się na: -badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) -badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inżyniera) Badania Wykonawcy Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zleceniodawcy na jego życzenie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne wg pkt Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: - pomiar temperatury powietrza, - pomiar temperatury mieszanki minralno asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN- EN [36]), - ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej - ocena wizualna posypki, - wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, - pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, - pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt ), - dokumentacja działań podejmowanych w celu zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych, - pomiar parametrów geometrycznych poboczy, - ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, - ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej podano w tablicy a. Tablica a. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej. Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej. 1. Dozowanie składników Dozór ciągły 2 Skład i uziarnienie mieszanki Zgodnie z wymaganiami ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S

17 Szczegółowe specyfikacje techniczne 17 mineralno asfaltowej oraz jej właściwości należy badać na probkach pobranych w wytwórni Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 3 Właściwości asfaltu Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 4 Właściwości wypełniacza Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 5 Właściwości kruszywa Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 6 Temperatura składników mieszanki mineralno asfaltowej 7 Temperatura mieszanki mineralno asfaltowej 8 Wygląd mieszanki mineralno asfaltowej 9 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno asfaltowej i właściwości próbek mieszanki mineralno asfaltowej pobranej na budowie Dozór ciągły Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania Jeden raz dziennie Badania kontrolne Inżyniera. Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów wbudowanych (mieszanek mineralno asfaltowych i ich składników, lepiszczy i minerałów do uszczelnień, itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia, itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki Mieszanka mineralno asfaltowa Uwagi ogólne. Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno asfaltowej podaj się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek, mieszanki mineralno asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki zawartości składników w mieszance mineralno-asfaltowej dla pojedynczej próbki, niezależnie od ilości zbadanych próbek. Wielkość ziarn [mm] >5,6 2 5,6 0,063 2 <0,063 Odchyłka ±4,0% ±4,0% ±2,0% ±1,5% Dla asfaltu dopuszczalna odchyłka wynosi ±0,3% Zawartość wolnych przestrzeni. Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w punkcie Warstwa asfaltowa Grubość warstwy. Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

18 18 Szczegółowe specyfikacje techniczne Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ±10%, jednak łączna grubość wszystkich warstw asfaltowych oraz samej warstwy ścieralnej nie może być mniejsza od projektowanej. W przypadku określenia ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzić odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym Wskaźnik zagęszczenia warstwy. Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonać wg PN-EN [32] Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni. Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni określona w tablicy 18 powinna odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5% Równość podłużna i poprzeczna. Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy GP należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4m i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość podłużna jest określana przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 4mm dla warstwy ścieralnej. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Można stosować pomiar profilometeryczny równości podłużnej za pomocą sprzętu umożliwiającym rejestrację z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5m do 50m. Wartość wskaźnika oblicza się nie rzadziej niż co 50m. Wymagana równość podłużna wynosi dla (wartość wskaźnika /R/: dla 50% długości badanego odcinka /R/ 1,2 dla 80% długości badanego odcinka /R/ 2 dla 100% długości badanego odcinka /R/ 3, Właściwości przeciwpoślizgowe. Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30 C nie rzadz iej niż co 50m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5l/m2. Wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o wymiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D: E(m) D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. Po 2 miesiącach od oddania nawierzchni do użytku wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze, niż podane w tablicy 12. Tablica 12. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego. Element nawierzchni Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni 60km/godz. Pasy ruchu > 0, Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej. Szerokość warstwy mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. Rzędne wysokościowe mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłużnej i krawędziach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w planie mierzone co 100m nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o więcej niż 5cm. Złącza podłużne i poprzeczne sprawdzone wizualnie powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 1428 S ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

19 Szczegółowe specyfikacje techniczne 19 powinny być w jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy sprawdzony wizualnie powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek. W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6 SST. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych podanych w punkcie 6, to każdy taki wypadek jest uznawany za wadę i jeżeli Wykonawca wyrazi pisemną zgodę, Zleceniodawca ma prawo dokonać potrąceń wg wzorów i zapisów podanych w punkcie 9. WT 2 Nawierzchnie asfaltowe Jeżeli Wykonawca nie wyrażi na to zgody, to jest zobowiązany do usunięcia wady. 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt.9. Zakres płatności za wykonaną warstwę SMA należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, oczyszczenie podłoża. skropienie podłoża zakup i dostarczenie materiałów. wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania. posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników. rozłożenie i zagęszczenie mieszani SMA. posypanie grysem i przywałowanie. obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem. przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych. wymaganych w specyfikacji technicznej. koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan. wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń. Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych. wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne: Kruszewa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-2 Nawierzchnie Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowa na drogach krajowych asfaltowe 2010 WT-3 Emulsje Wymagania Techniczne: Kationowe emulsje, asfaltowe na drogach publicznych 2009 PN-EN Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej 1428 S ProtechniCon

20 20 Szczegółowe specyfikacje techniczne PN-EN Asfalty i produkty asfaltów e - Wymagania dla asfaltów drogowych twardych PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych : powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach. i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Cześć I: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. Cześć 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część S: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek, mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek minę rai no-asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 23. Określanie pośredniej wytrzymałości PN-EN na rozciąganie pośrednie 1428 S ProtechniCon Most nad rzeką Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna D-05.03.05a WSTĘP Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI 7. OBMIAR ROBÓT 8. OBBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY ZADANIU: REMONT DROGI GMINNEJ ul. KIEŁBASÓW W JELEŚNI, 1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. 1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7 Budowa drogi gminnej nr 101099B ul. Polna w Łomży D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna. Kom-projekt s.c. Maków Maz. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO SST D-04.07.01 43 D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05 Remont drogi gminnej w m. Bargędzino długości 235 mb 1. WSTĘP 1.1. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 4312 P odcinek Szymanowice Gizałki D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI Bydgoszcz 2013 2 Wyrównanie podbudowy D-04.08.00 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 1 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE SPIS SPECYFIKACJI D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO... 2 D-05.03.05 2 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.01.03-05 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO D-05.01.03-05 Nawierzchnie Z Destruktu Asfaltowego Strona 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKUSZOWA WYSOKA SZKOŁA INWESTOR: KOD CPV GMINA WIŚNIOWA 45233140-2 ROBOTY DROGOWE I. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Remont ul. Księcia Bolesława na odcinku od ronda przy ul. Widawskiej do wiaduktu nad trasą S-8 w Warszawie. 1.2. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA GORĄCO D-05.03.05. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02. Wykonania i odbioru robót drogowych NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02. Wykonania i odbioru robót drogowych NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 Wykonania i odbioru robót drogowych NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO dla obiektu : Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D D 04.02.01 67 Spis treści 1. WSTĘP... 70 1.1. Przedmiot SST... 70 1.2. Zakres stosowania SST... 70 1.3. Zakres robót objętych SST... 70 1.4. Określenia podstawowe... 70 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr 060611C Dubielno Firlus w km 0+000 1+000 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA POTRÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 1.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont cząstkowy dróg gminnych wymiana nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont cząstkowy dróg gminnych wymiana nawierzchni SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont cząstkowy dróg gminnych wymiana nawierzchni INWESTOR: GMINA GŁOGÓWEK KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE I. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE WYMAGANIA OGÓLNE

D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE WYMAGANIA OGÓLNE 214 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 06.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE WYMAGANIA OGÓLNE 215 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 31 D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFYKACJA TECHNICZNA D OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFYKACJA TECHNICZNA D OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFYKACJA TECHNICZNA D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego D - 05.01.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego D-05.01.01. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul.przejazdowej w miejscowości Koziegłowy - Rosochacz. Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-06 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-06 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ul. Chopina 4, 43-200 Pszczyna SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-06 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.02.01.00 WARSWTA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Remont drogi gminnej Nr R ul. Igioza w Dynowie w km km Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt: Remont drogi gminnej Nr R ul. Igioza w Dynowie w km km Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Obiekt: Remont drogi gminnej Nr 108010R ul. Igioza w Dynowie w km 0+560 km 0+950. Adres: Dynów Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 93 D-04.07.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 43 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Tarnobrzeg 2008 r. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające. 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

D - 04.03.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D - 04.03.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D - 04.03.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 MM WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 6 CM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 MM WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 6 CM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D- 05.03.05.16 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 MM WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 6 CM W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D 01.09 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 97 1.1. PRZEDMIOT ST... 97 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 97 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 97 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 97 1.5. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne" pkt 2.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne pkt 2. D.05.03.05.A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST.0.2.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ABAKUS 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 WARSTWA ODCINAJĄCA wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 DO POZ. KOSZT. 27, 29 CPV 45233320-8 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

GMINA DŁUTÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GMINA DŁUTÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARSTWY ASFALTOBETONOWE DŁUTÓW, CZERWIEC 2013 R. - 1 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 1 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE SPIS SPECYFIKACJI D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO... 2 2 D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

D b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA D 05.03.05 b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułoŝeniem warstwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE 1.1. Przedmiot ST SZTYWNOŚCI ( AC WMS 16 ) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Wola Kurowska-Zbyszyce nr 290697K w Zbyszycach w km 0+000 0-730

Remont drogi gminnej Wola Kurowska-Zbyszyce nr 290697K w Zbyszycach w km 0+000 0-730 Załącznik nr 8b do specyfikacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZP.271.I.6.2014 Remont drogi gminnej Wola Kurowska-Zbyszyce nr 290697K w Zbyszycach w km 0+000 0-730 Strona 1/7 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D 04.02.02. D.04.00.00 D.04.02.02 PODBUDOWY WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6.

Bardziej szczegółowo