SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Kody CPV: roboty budowlane usługi inżynieryjne w zakresie projektowania przygotowania terenów pod budowę roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowalnych związanych z transportem roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej roboty w zakresie kanalizacji ściekowej roboty w zakresie ścieków

2 roboty sanitarne roboty drogowe roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych roboty w zakresie instalacji elektrycznych budowa obiektów inżynierii wodnej roboty budowalne w zakresie falochronów roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich roboty budowalne w zakresie przystani roboty konstrukcyjne budowa zbiorników roboty przy wbijaniu pali instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu maszyny i sprzęt budowlany konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

3 ekologiczne ZAGOSPODAROWANIE PRZYSTANI RYBACKIEJ W MECHELINKACH

4 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Karta informacyjna Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Zakres robót Określenia podstawowe Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót Spis projektów Spis dokumentów formalnych Warunki gruntowo-wodne Podstawowe wymagania dotyczące robót Teren Budowy Zaplecze Budowy i Tymczasowa Baza Rybacka Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Tablice informacyjne oraz pamiątkowe o projekcie Zabezpieczenie Terenu Budowy Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Ochrona własności publicznej i prywatnej Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Ochrona stanu technicznego własności obcej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo prowadzenia prac Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia Dokumentacja Powykonawcza Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną Gospodarka odpadami Materiały i Urządzenia Akceptacja Użytych materiałów Inspekcja wytwórni materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wariantowe stosowanie materiałów... 38

5 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały szkodliwe dla otoczenia Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń Usługi specjalistów - pracowników Producentów Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń Sprzęt Transport Wykonanie robót Wymagania ogólne Obsługa geotechniczna i geodezyjna Odwodnienia wykopów Zieleń Roboty odtworzeniowe Dokumentacja Projektowa Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi Szczególne zasady prowadzenia robót Istniejące instalacje Kontrola jakości robót Program Zapewniania Jakości (PZJ) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Inżyniera Atesty jakości materiałów i urządzeń Szkolenia personelu Dokumentacja Budowy Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót Księga obmiaru robót ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy... 53

6 6.4 Przejęcie Robót Pozwolenie na użytkowanie Odbiór pogwarancyjny Wystawienie świadectwa wykonania Podstawa płatności Przepisy związane Załączniki... 59

7 1 Wprowadzenie 1.1 Karta informacyjna Zamawiający: Kontrakt: Lokalizacja: Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo tel. +48 (058) fax. +48 (058) Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Miejscowość: Mechelinki Gmina: Kosakowo Powiat: Pucki Województwo: Pomorskie 1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach Kontraktu Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. 1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych z elementami projektowania w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. Niniejszą specyfikację techniczną (ST-00) należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wszelkich robót wchodzących w skład niniejszego Kontraktu. Spis specyfikacji szczegółowych: ST ST Wymagania ogólne, Zagospodarowanie terenu, Roboty budowlane: Zieleń, Nawierzchnie utwardzone, Elementy małej architektury i wyposażenia, ST ST Zagospodarowanie terenu, Roboty elektryczne, Zagospodarowanie terenu, Roboty sanitarne: Przyłącze wodociągowe, 7

8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, Przyłącze kanalizacji deszczowej, Przyłącze gazowe, ST Roboty Hydrotechniczne, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Konstrukcja i elementy stalowe, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny gresowe, Wykładziny dywanowe i kauczukowe, Posadzki z paneli podłogowych, Posadzki epoksydowe, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Stolarka i Ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty elektryczne: Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O., Instalacja gazowa, Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, 8

9 Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne - terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Wykładziny PCV, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Ścianki systemowe, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty elektryczne, Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U. Instalacja C.O. Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, 9

10 ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty elektryczne, Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O. Uwaga: Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach pomiędzy niniejszą specyfikacją ST-00, a specyfikacjami szczegółowymi i/lub pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę w pierwszej kolejności obowiązują zapisy ST 00 lub zapisy bardziej restrykcyjne. 1.4 Zakres robót Wymagania Zamawiającego przedstawione w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość SIWZ. Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Kontraktu określają projekty budowlane, wykonawcze, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje techniczne, oraz wszystkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania całości robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją Techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inżyniera. Celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu któremu mają służyć. 10

11 Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest zobowiązany do: a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych, osiągnięcia zakładanego celu, efektów i rezultatów Kontraktu, b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie; c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przyszłych użytkowników, e) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, i zobowiązań wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, f) uaktualnienia dokumentów formalno prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności, g) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich brakujących lub koniecznych pozwoleń i uzgodnień do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu; h) przedkładania do odbiorów, dla celów rozliczeniowych, dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Inżyniera, Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej; i) wykonania wszystkich prac związanych z wykonaniem robót zasadniczych rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, kompensację przyrodniczą, wycinkę drzew i krzewów oraz dokonanie nasadzeń, przekraczanie istniejących przeszkód terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu; j) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych na przedmiotowym terenie w związku z prowadzeniem prac. 1.5 Określenia podstawowe Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jeżeli Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe księga obmiarów pełni jedynie funkcję sprawozdawczą. 11

12 Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 1.6 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót UWAGA: W projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć, jako definicje standardów, a nie jako konkretne rozwiązania projektowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt. Zwrot równoważne oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Ciężar dowodu odnośnie spełnienia parametrów w zakresie równoważności spoczywa na wykonawcy oferującym produkt równoważny. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych to na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji zamiennej Spis projektów 1. Projekt Budowlany : Projekt zagospodarowania terenu o Opis podziału inwestycji w stosunku do zakresu pozwolenia na budowę leżący w gestii Wojewody Pomorskiego i Starosty powiatowego w Pucku o Dokumenty formalne cz. I, II i III o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych o Projekt sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu 12

13 o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Inwentaryzacja zieleni o Projekt zagospodarowania terenu projekt zieleni o Projekt przyłącza gazowego o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie o Projekt przebudowy sieci TP i budowa przyłącza telekomunikacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej i budynku warsztatowo-socjalnego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa podpory dwupalowe o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Charakterystyka architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Plan technologiczny zakładu Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Analiza nawigacyjna Wyznaczenie parametrów fali projektowej Badania geotechniczne o Dokumentacja geotechniczna cz. I o Dokumentacja geotechniczna cz. lądowa o Projekt prac geologicznych o Dokumentacja geologiczno-inżynierska 13

14 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Operat wodno-prawny o na podprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji tj. przystani rybackiej w Mechelinkach do rowu melioracyjnego na działce nr 69/11 w obrębie ewidencyjnym Mechelinki o na wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów i wykonywanie innych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią związanych z inwestycją pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gm. Kosakowo 2. Projekty Wykonawcze Projekt zagospodarowania terenu o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych (wraz z projektem stałej organizacji ruchu) o Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Projekt zieleni o Projekt zbiornika ppoż o Projekt przyłączy teletechnicznych o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego o Technologia chłodnicza 14

15 Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Specyfikacje techniczne wg. wykazu z punktu 1.3 niniejszego opracowania 15

16 1.6.2 Spis dokumentów formalnych L.p Opis Nr 1. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora i 00:/0113/16/200 Zamawiającego przy czynnościach prawnych 7/EP związanych z realizacją inwestycji Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 2. przestrzennego dla działki nr ew. 102/3 w PP- Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 7327/74/2007 Rady Gminy nr VII/14/07 z dnia 07 marca 2007r. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego dla działki nr ew. 69/4, 69/6, 69/7, PPjk/7327/221/200 69/8, 69/11, 102/11, 102/12, 102/13, 215/3 w Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 8 rady gminy nr VII/14/07 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4. Wypis uproszczony i wyrys z rejestru gruntów wydany EG/2425/07 przez Starostwo Powiatowe w Pucku EG/3248/ OPZG/EUE/161 Warunki przyłączenia do sieci gazowej instalacji w 36/2007 obiekcie znajdującym się w m. Mechelinki ul. W-681-EUE- Nadmorska dz. Nr 102/20 nr W-681-EUE Data wydania Organ wydający Data ważności Urząd Gminy Kosakowo bezterminowo Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Urząd Gminy Kosakowo (ogłoszone przez Wojewodę Pomorskiego) nie dotyczy Starostwo Powiatowe w Pucku nie dotyczy Pomorska Spółka Gazownictwa - Sp. z o.o. 16

17 Warunki przebudowy sieci gazowej na terenie przystani rybackiej w Mechelinkach. Informacja w sprawie kolizji istniejącego gazociągu niskiego napięcia d n 125 PE z nowoprojektowanych zagospodarowaniem terenu Informacja dot. warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych Warunki zasilenia w wodę oraz kanalizację działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach nr L 74/2007 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia Operator SA. Oddział w Gdańsku EUT/3914/ Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. nie dotyczy Pomorska Spółka EUE/2397/ Gazownictwa nie dotyczy Sp. z o.o. GKOŚ /45/07/tz Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Przedsiębiorstwo Usług L 74/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. WP- Energia - Operator S.A /02/2007 Odział w Gdańsku Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia SA oddział w Gdańsku WP- 1167/02/ Energia S.A. Oddział w Gdańsku Zgoda ważna przez 12. Pismo Energa Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. EZO/DDU- KK/748/ ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. okres ważności warunków przyłączeniowych 13. Pismo dotyczące uzgodnienia zagospodarowania PKZ/K/38/ Powiatowy Konserwator nie dotyczy 17

18 przystani rybackiej przez Powiatowego Konserwatora Zabytków Zabytków 14. Decyzja traci Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w art. 82 ważność jeżeli ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne w odniesieniu do Dyrektor Urzędu Morskiego inwestycja nie prowadzonych prac polegających na 283A/ w Gdyni zostanie rozpoczęta zagospodarowaniu przystani rybackiej w w ciągu 3 lat od daty Mechelinkach, gmina Kosakowo niniejszej decyzji 15. Protokół z narady technicznej z dnia 20 lipca 2007r nie dotyczy Zarząd Melioracji i Urządzeń 16. Pismo dotyczące zrzutu wód opadowych do rowu MW.M5- Wodnych Województwa melioracyjnego. 6003A/48/2008 Pomorskiego w Gdańsku nie dotyczy Terenowy Oddział w Redzie Pismo RZGW w Gdańsku dotyczące wniosku o zwolnienie z zakazu wprowadzania ścieków do wód ZGPW mw-500- Regionalny Zarząd 17. powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż 314/54/PP7046/ Gospodarki Wodnej w nie dotyczy publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 km od ich granic PW3627/2008 Gdańsku Decyzja zezwalająca na wznoszenie i 18. wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 51/ Minister Infrastruktury r. urządzeń na polskich obszarach morskich 19. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ROŚ Starostwo Powiatowe w (termin 18

19 24. Warunki przebudowy urządzeń teletechnicznych kolidujących z planem zagospodarowania terenu przystani rybackiej w Mechelinkach STTNREDU/803 / TP S.A Decyzja udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków opadowych do rowu melioracyjnego Uzgodnienie: Trasa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach przez Energa Operator Uzgodnienie wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. drzew i krzewów 6130/I/d/40/07 Pucku wykonania nasadzeń) 20. Decyzja zatwierdzająca projekt technologii Punkt Powiatowy Lekarz Sprzedaży Bezpośredniej w Mechelinkach gmina nr 52/ Weterynarii w Pucku Kosakowo nie dotyczy 21. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ZUD Starostwo Powiatowe w w Pucku 1145/2008 Pucku Karta uzgodnień Projektu Budowlanego nie dotyczy 23. Zarząd Drogowy dla Powiatu Pismo opiniujące Projekt Budowlany infrastruktury OPD Puckiego i Wejherowskiego z drogowej 5481/op/2/2009 siedzibą w Pucku nie dotyczy ROŚ Starostwo Powiatowe w 10/08 i ROŚ Pucku 6224/30/ /047/ Energa Operator Przedsiębiorstwo Usług 96/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. 19

20 Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Pucku Pismo w sprawie budowy wału przeciwsztormowego w ramach zamierzenia inwestycyjnego Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gmina Kosakowo Pismo Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie lokalizacji mikołajka nadmorskiego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze morskim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze lądowym Decyzja udzielająca pozwolenia wodno - prawnego dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Zespół Uzgadniania GKK Dokumentacji Projektowej /2009 przy Starostwie Powiatowym w Pucku INZ-8314/A/4/ Urząd Morski w Gdyni nie dotyczy DI-AO / Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy RDOŚ-22-PN.I- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w nie dotyczy 2/08/09/10/am Gdańsku GKOŚ h/07/ Wójt Gminy Kosakowo DROŚ.AW.6220 Marszałek Województwa /10/JS Pomorskiego 20

21 Rybackiej w Mechelinkach 34. Warunki techniczne na budowę przyłącza telefonicznego SNI/PIG 041/ Telekomunikacja Polska S.A Pismo dotyczące przebudowy sieci telekomunikacyjnej SNG/ZE.73- kolidującej z projektowanym układem drogowym w 288/ Mechelinkach Telekomunikacja Polska S.A Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa wraz z aneksem o przyłączenie do sieci UP-EUT-17- Pomorski Operator Systemu gazowej dla II-iej grupy przyłączeniowej 2008 Dystrybucyjnego Sp. z o.o Aneks nr 1 do umowy nr UP-EUT o Pomorski Operator Systemu przyłączenie do sieci gazowej dla II-iej grupy G/EUT/8/ Dystrybucyjnego Sp. z o.o. przyłączeniowej z dnia r. Nie dotyczy Kopia rejestracji mapy do celów projektowych w Starostwie Powiatowym w Pucku Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 41. Uzgodnienie dotyczące przebiegu sieci telekomunikacyjnej 12371/ Telekomunikacja Polska S.A Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Zespół Uzgodnień / w Pucku Dokumentacji Projektowej

22 przy Starostwie Powiatowym w Pucku 43. Uzgodnienie w zakresie kabli teletechnicznych 63/ CWTiD MW Wejherowo Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego 44. przebudowy sieci TP S.A., budowy przyłącza Warunki techniczne zasilenia w wodę i odprowadzenia 45. ścieków dotyczące działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach gmina Kosakowo Informacja dotycząca zaleceń wynikających protokołu 46. posiedzenia ZUDP określonych w opinii ZUDP w Pucku nr /2011 z dnia 02 marca 2011 Uzgodnienie - Projekt trasy sieci oświetlenia ulicznego 47. ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego (w tym 48. analizy Nawigacyjnej) 49. Decyzja zatwierdzająca podział działki 102/20 TOTTNSCU/ Telekomunikacja Polska S.A. Przedsiębiorstwo Usług L.-9/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. - - Brak nie dotyczy 1/050/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku Wydział Oznakowania ON 2-KS Nawigacyjnego Urzędu 1/11 Morskiego w Gdyni nie dotyczy GGN/BP/7430/ Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy 2/09 Starostwo Powiatowe w 50. Umowa użyczenia części działki nr 99/1 3/09/ Pucku 22

23 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich wynikających. Dokumenty formalno - prawne zawarte są w opracowaniach projektowych oraz dokumentach je uzupełniających. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie wydania wszystkich dokumentów formalno prawnych, których data ważności już się skoczyła. Koszt uzyskania niniejszych dokumentów, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, wraz z propozycją ich rozwiązania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne Projektem Budowlanym, Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji. 1.7 Podstawowe wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową. 1.8 Teren Budowy Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 23

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; www.norman.net.pl NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo