SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Kody CPV: roboty budowlane usługi inżynieryjne w zakresie projektowania przygotowania terenów pod budowę roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowalnych związanych z transportem roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej roboty w zakresie kanalizacji ściekowej roboty w zakresie ścieków

2 roboty sanitarne roboty drogowe roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych roboty w zakresie instalacji elektrycznych budowa obiektów inżynierii wodnej roboty budowalne w zakresie falochronów roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich roboty budowalne w zakresie przystani roboty konstrukcyjne budowa zbiorników roboty przy wbijaniu pali instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu maszyny i sprzęt budowlany konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

3 ekologiczne ZAGOSPODAROWANIE PRZYSTANI RYBACKIEJ W MECHELINKACH

4 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Karta informacyjna Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Zakres robót Określenia podstawowe Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót Spis projektów Spis dokumentów formalnych Warunki gruntowo-wodne Podstawowe wymagania dotyczące robót Teren Budowy Zaplecze Budowy i Tymczasowa Baza Rybacka Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Tablice informacyjne oraz pamiątkowe o projekcie Zabezpieczenie Terenu Budowy Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Ochrona własności publicznej i prywatnej Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Ochrona stanu technicznego własności obcej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo prowadzenia prac Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia Dokumentacja Powykonawcza Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną Gospodarka odpadami Materiały i Urządzenia Akceptacja Użytych materiałów Inspekcja wytwórni materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wariantowe stosowanie materiałów... 38

5 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały szkodliwe dla otoczenia Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń Usługi specjalistów - pracowników Producentów Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń Sprzęt Transport Wykonanie robót Wymagania ogólne Obsługa geotechniczna i geodezyjna Odwodnienia wykopów Zieleń Roboty odtworzeniowe Dokumentacja Projektowa Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi Szczególne zasady prowadzenia robót Istniejące instalacje Kontrola jakości robót Program Zapewniania Jakości (PZJ) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Inżyniera Atesty jakości materiałów i urządzeń Szkolenia personelu Dokumentacja Budowy Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót Księga obmiaru robót ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy... 53

6 6.4 Przejęcie Robót Pozwolenie na użytkowanie Odbiór pogwarancyjny Wystawienie świadectwa wykonania Podstawa płatności Przepisy związane Załączniki... 59

7 1 Wprowadzenie 1.1 Karta informacyjna Zamawiający: Kontrakt: Lokalizacja: Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo tel. +48 (058) fax. +48 (058) Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Miejscowość: Mechelinki Gmina: Kosakowo Powiat: Pucki Województwo: Pomorskie 1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach Kontraktu Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. 1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych z elementami projektowania w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. Niniejszą specyfikację techniczną (ST-00) należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wszelkich robót wchodzących w skład niniejszego Kontraktu. Spis specyfikacji szczegółowych: ST ST Wymagania ogólne, Zagospodarowanie terenu, Roboty budowlane: Zieleń, Nawierzchnie utwardzone, Elementy małej architektury i wyposażenia, ST ST Zagospodarowanie terenu, Roboty elektryczne, Zagospodarowanie terenu, Roboty sanitarne: Przyłącze wodociągowe, 7

8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, Przyłącze kanalizacji deszczowej, Przyłącze gazowe, ST Roboty Hydrotechniczne, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Konstrukcja i elementy stalowe, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny gresowe, Wykładziny dywanowe i kauczukowe, Posadzki z paneli podłogowych, Posadzki epoksydowe, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Stolarka i Ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty elektryczne: Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O., Instalacja gazowa, Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, 8

9 Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne - terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Wykładziny PCV, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Ścianki systemowe, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty elektryczne, Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U. Instalacja C.O. Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, 9

10 ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty elektryczne, Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O. Uwaga: Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach pomiędzy niniejszą specyfikacją ST-00, a specyfikacjami szczegółowymi i/lub pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę w pierwszej kolejności obowiązują zapisy ST 00 lub zapisy bardziej restrykcyjne. 1.4 Zakres robót Wymagania Zamawiającego przedstawione w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość SIWZ. Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Kontraktu określają projekty budowlane, wykonawcze, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje techniczne, oraz wszystkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania całości robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją Techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inżyniera. Celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu któremu mają służyć. 10

11 Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest zobowiązany do: a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych, osiągnięcia zakładanego celu, efektów i rezultatów Kontraktu, b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie; c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przyszłych użytkowników, e) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, i zobowiązań wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, f) uaktualnienia dokumentów formalno prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności, g) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich brakujących lub koniecznych pozwoleń i uzgodnień do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu; h) przedkładania do odbiorów, dla celów rozliczeniowych, dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Inżyniera, Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej; i) wykonania wszystkich prac związanych z wykonaniem robót zasadniczych rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, kompensację przyrodniczą, wycinkę drzew i krzewów oraz dokonanie nasadzeń, przekraczanie istniejących przeszkód terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu; j) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych na przedmiotowym terenie w związku z prowadzeniem prac. 1.5 Określenia podstawowe Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jeżeli Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe księga obmiarów pełni jedynie funkcję sprawozdawczą. 11

12 Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 1.6 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót UWAGA: W projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć, jako definicje standardów, a nie jako konkretne rozwiązania projektowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt. Zwrot równoważne oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Ciężar dowodu odnośnie spełnienia parametrów w zakresie równoważności spoczywa na wykonawcy oferującym produkt równoważny. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych to na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji zamiennej Spis projektów 1. Projekt Budowlany : Projekt zagospodarowania terenu o Opis podziału inwestycji w stosunku do zakresu pozwolenia na budowę leżący w gestii Wojewody Pomorskiego i Starosty powiatowego w Pucku o Dokumenty formalne cz. I, II i III o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych o Projekt sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu 12

13 o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Inwentaryzacja zieleni o Projekt zagospodarowania terenu projekt zieleni o Projekt przyłącza gazowego o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie o Projekt przebudowy sieci TP i budowa przyłącza telekomunikacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej i budynku warsztatowo-socjalnego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa podpory dwupalowe o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Charakterystyka architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Plan technologiczny zakładu Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Analiza nawigacyjna Wyznaczenie parametrów fali projektowej Badania geotechniczne o Dokumentacja geotechniczna cz. I o Dokumentacja geotechniczna cz. lądowa o Projekt prac geologicznych o Dokumentacja geologiczno-inżynierska 13

14 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Operat wodno-prawny o na podprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji tj. przystani rybackiej w Mechelinkach do rowu melioracyjnego na działce nr 69/11 w obrębie ewidencyjnym Mechelinki o na wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów i wykonywanie innych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią związanych z inwestycją pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gm. Kosakowo 2. Projekty Wykonawcze Projekt zagospodarowania terenu o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych (wraz z projektem stałej organizacji ruchu) o Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Projekt zieleni o Projekt zbiornika ppoż o Projekt przyłączy teletechnicznych o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego o Technologia chłodnicza 14

15 Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Specyfikacje techniczne wg. wykazu z punktu 1.3 niniejszego opracowania 15

16 1.6.2 Spis dokumentów formalnych L.p Opis Nr 1. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora i 00:/0113/16/200 Zamawiającego przy czynnościach prawnych 7/EP związanych z realizacją inwestycji Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 2. przestrzennego dla działki nr ew. 102/3 w PP- Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 7327/74/2007 Rady Gminy nr VII/14/07 z dnia 07 marca 2007r. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego dla działki nr ew. 69/4, 69/6, 69/7, PPjk/7327/221/200 69/8, 69/11, 102/11, 102/12, 102/13, 215/3 w Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 8 rady gminy nr VII/14/07 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4. Wypis uproszczony i wyrys z rejestru gruntów wydany EG/2425/07 przez Starostwo Powiatowe w Pucku EG/3248/ OPZG/EUE/161 Warunki przyłączenia do sieci gazowej instalacji w 36/2007 obiekcie znajdującym się w m. Mechelinki ul. W-681-EUE- Nadmorska dz. Nr 102/20 nr W-681-EUE Data wydania Organ wydający Data ważności Urząd Gminy Kosakowo bezterminowo Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Urząd Gminy Kosakowo (ogłoszone przez Wojewodę Pomorskiego) nie dotyczy Starostwo Powiatowe w Pucku nie dotyczy Pomorska Spółka Gazownictwa - Sp. z o.o. 16

17 Warunki przebudowy sieci gazowej na terenie przystani rybackiej w Mechelinkach. Informacja w sprawie kolizji istniejącego gazociągu niskiego napięcia d n 125 PE z nowoprojektowanych zagospodarowaniem terenu Informacja dot. warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych Warunki zasilenia w wodę oraz kanalizację działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach nr L 74/2007 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia Operator SA. Oddział w Gdańsku EUT/3914/ Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. nie dotyczy Pomorska Spółka EUE/2397/ Gazownictwa nie dotyczy Sp. z o.o. GKOŚ /45/07/tz Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Przedsiębiorstwo Usług L 74/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. WP- Energia - Operator S.A /02/2007 Odział w Gdańsku Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia SA oddział w Gdańsku WP- 1167/02/ Energia S.A. Oddział w Gdańsku Zgoda ważna przez 12. Pismo Energa Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. EZO/DDU- KK/748/ ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. okres ważności warunków przyłączeniowych 13. Pismo dotyczące uzgodnienia zagospodarowania PKZ/K/38/ Powiatowy Konserwator nie dotyczy 17

18 przystani rybackiej przez Powiatowego Konserwatora Zabytków Zabytków 14. Decyzja traci Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w art. 82 ważność jeżeli ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne w odniesieniu do Dyrektor Urzędu Morskiego inwestycja nie prowadzonych prac polegających na 283A/ w Gdyni zostanie rozpoczęta zagospodarowaniu przystani rybackiej w w ciągu 3 lat od daty Mechelinkach, gmina Kosakowo niniejszej decyzji 15. Protokół z narady technicznej z dnia 20 lipca 2007r nie dotyczy Zarząd Melioracji i Urządzeń 16. Pismo dotyczące zrzutu wód opadowych do rowu MW.M5- Wodnych Województwa melioracyjnego. 6003A/48/2008 Pomorskiego w Gdańsku nie dotyczy Terenowy Oddział w Redzie Pismo RZGW w Gdańsku dotyczące wniosku o zwolnienie z zakazu wprowadzania ścieków do wód ZGPW mw-500- Regionalny Zarząd 17. powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż 314/54/PP7046/ Gospodarki Wodnej w nie dotyczy publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 km od ich granic PW3627/2008 Gdańsku Decyzja zezwalająca na wznoszenie i 18. wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 51/ Minister Infrastruktury r. urządzeń na polskich obszarach morskich 19. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ROŚ Starostwo Powiatowe w (termin 18

19 24. Warunki przebudowy urządzeń teletechnicznych kolidujących z planem zagospodarowania terenu przystani rybackiej w Mechelinkach STTNREDU/803 / TP S.A Decyzja udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków opadowych do rowu melioracyjnego Uzgodnienie: Trasa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach przez Energa Operator Uzgodnienie wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. drzew i krzewów 6130/I/d/40/07 Pucku wykonania nasadzeń) 20. Decyzja zatwierdzająca projekt technologii Punkt Powiatowy Lekarz Sprzedaży Bezpośredniej w Mechelinkach gmina nr 52/ Weterynarii w Pucku Kosakowo nie dotyczy 21. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ZUD Starostwo Powiatowe w w Pucku 1145/2008 Pucku Karta uzgodnień Projektu Budowlanego nie dotyczy 23. Zarząd Drogowy dla Powiatu Pismo opiniujące Projekt Budowlany infrastruktury OPD Puckiego i Wejherowskiego z drogowej 5481/op/2/2009 siedzibą w Pucku nie dotyczy ROŚ Starostwo Powiatowe w 10/08 i ROŚ Pucku 6224/30/ /047/ Energa Operator Przedsiębiorstwo Usług 96/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. 19

20 Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Pucku Pismo w sprawie budowy wału przeciwsztormowego w ramach zamierzenia inwestycyjnego Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gmina Kosakowo Pismo Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie lokalizacji mikołajka nadmorskiego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze morskim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze lądowym Decyzja udzielająca pozwolenia wodno - prawnego dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Zespół Uzgadniania GKK Dokumentacji Projektowej /2009 przy Starostwie Powiatowym w Pucku INZ-8314/A/4/ Urząd Morski w Gdyni nie dotyczy DI-AO / Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy RDOŚ-22-PN.I- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w nie dotyczy 2/08/09/10/am Gdańsku GKOŚ h/07/ Wójt Gminy Kosakowo DROŚ.AW.6220 Marszałek Województwa /10/JS Pomorskiego 20

21 Rybackiej w Mechelinkach 34. Warunki techniczne na budowę przyłącza telefonicznego SNI/PIG 041/ Telekomunikacja Polska S.A Pismo dotyczące przebudowy sieci telekomunikacyjnej SNG/ZE.73- kolidującej z projektowanym układem drogowym w 288/ Mechelinkach Telekomunikacja Polska S.A Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa wraz z aneksem o przyłączenie do sieci UP-EUT-17- Pomorski Operator Systemu gazowej dla II-iej grupy przyłączeniowej 2008 Dystrybucyjnego Sp. z o.o Aneks nr 1 do umowy nr UP-EUT o Pomorski Operator Systemu przyłączenie do sieci gazowej dla II-iej grupy G/EUT/8/ Dystrybucyjnego Sp. z o.o. przyłączeniowej z dnia r. Nie dotyczy Kopia rejestracji mapy do celów projektowych w Starostwie Powiatowym w Pucku Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 41. Uzgodnienie dotyczące przebiegu sieci telekomunikacyjnej 12371/ Telekomunikacja Polska S.A Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Zespół Uzgodnień / w Pucku Dokumentacji Projektowej

22 przy Starostwie Powiatowym w Pucku 43. Uzgodnienie w zakresie kabli teletechnicznych 63/ CWTiD MW Wejherowo Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego 44. przebudowy sieci TP S.A., budowy przyłącza Warunki techniczne zasilenia w wodę i odprowadzenia 45. ścieków dotyczące działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach gmina Kosakowo Informacja dotycząca zaleceń wynikających protokołu 46. posiedzenia ZUDP określonych w opinii ZUDP w Pucku nr /2011 z dnia 02 marca 2011 Uzgodnienie - Projekt trasy sieci oświetlenia ulicznego 47. ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego (w tym 48. analizy Nawigacyjnej) 49. Decyzja zatwierdzająca podział działki 102/20 TOTTNSCU/ Telekomunikacja Polska S.A. Przedsiębiorstwo Usług L.-9/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. - - Brak nie dotyczy 1/050/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku Wydział Oznakowania ON 2-KS Nawigacyjnego Urzędu 1/11 Morskiego w Gdyni nie dotyczy GGN/BP/7430/ Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy 2/09 Starostwo Powiatowe w 50. Umowa użyczenia części działki nr 99/1 3/09/ Pucku 22

23 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich wynikających. Dokumenty formalno - prawne zawarte są w opracowaniach projektowych oraz dokumentach je uzupełniających. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie wydania wszystkich dokumentów formalno prawnych, których data ważności już się skoczyła. Koszt uzyskania niniejszych dokumentów, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, wraz z propozycją ich rozwiązania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne Projektem Budowlanym, Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji. 1.7 Podstawowe wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową. 1.8 Teren Budowy Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 23

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Kosów Lewkówka gm.

Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Kosów Lewkówka gm. Inwestor: Gmina Moszczenica Urząd Gminy w Moszczenicy Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Kosów Lewkówka gm.moszczenica ETAP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Tel. 0-61 8977-100, fax. 0-61 8977-124 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ PLACÓW ZABAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WSZ (CPV) GRUPA ROBÓT 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-A.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem-szatnie,węzły sanitarne oraz

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Przebudowa budynku w miejscowości Biadacz na dom dziennego pobytu ul. Szeroka 36 dz. nr 690/169 km 1 Inwestor: Gmina Łubniany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo