SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Kody CPV: roboty budowlane usługi inżynieryjne w zakresie projektowania przygotowania terenów pod budowę roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowalnych związanych z transportem roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej roboty w zakresie kanalizacji ściekowej roboty w zakresie ścieków

2 roboty sanitarne roboty drogowe roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych roboty w zakresie instalacji elektrycznych budowa obiektów inżynierii wodnej roboty budowalne w zakresie falochronów roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich roboty budowalne w zakresie przystani roboty konstrukcyjne budowa zbiorników roboty przy wbijaniu pali instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu maszyny i sprzęt budowlany konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

3 ekologiczne ZAGOSPODAROWANIE PRZYSTANI RYBACKIEJ W MECHELINKACH

4 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Karta informacyjna Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Zakres robót Określenia podstawowe Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót Spis projektów Spis dokumentów formalnych Warunki gruntowo-wodne Podstawowe wymagania dotyczące robót Teren Budowy Zaplecze Budowy i Tymczasowa Baza Rybacka Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Tablice informacyjne oraz pamiątkowe o projekcie Zabezpieczenie Terenu Budowy Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Ochrona własności publicznej i prywatnej Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Ochrona stanu technicznego własności obcej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo prowadzenia prac Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia Dokumentacja Powykonawcza Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną Gospodarka odpadami Materiały i Urządzenia Akceptacja Użytych materiałów Inspekcja wytwórni materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wariantowe stosowanie materiałów... 38

5 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały szkodliwe dla otoczenia Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń Usługi specjalistów - pracowników Producentów Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń Sprzęt Transport Wykonanie robót Wymagania ogólne Obsługa geotechniczna i geodezyjna Odwodnienia wykopów Zieleń Roboty odtworzeniowe Dokumentacja Projektowa Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi Szczególne zasady prowadzenia robót Istniejące instalacje Kontrola jakości robót Program Zapewniania Jakości (PZJ) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Inżyniera Atesty jakości materiałów i urządzeń Szkolenia personelu Dokumentacja Budowy Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót Księga obmiaru robót ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy... 53

6 6.4 Przejęcie Robót Pozwolenie na użytkowanie Odbiór pogwarancyjny Wystawienie świadectwa wykonania Podstawa płatności Przepisy związane Załączniki... 59

7 1 Wprowadzenie 1.1 Karta informacyjna Zamawiający: Kontrakt: Lokalizacja: Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo tel. +48 (058) fax. +48 (058) Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Miejscowość: Mechelinki Gmina: Kosakowo Powiat: Pucki Województwo: Pomorskie 1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach Kontraktu Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. 1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych z elementami projektowania w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach. Niniejszą specyfikację techniczną (ST-00) należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wszelkich robót wchodzących w skład niniejszego Kontraktu. Spis specyfikacji szczegółowych: ST ST Wymagania ogólne, Zagospodarowanie terenu, Roboty budowlane: Zieleń, Nawierzchnie utwardzone, Elementy małej architektury i wyposażenia, ST ST Zagospodarowanie terenu, Roboty elektryczne, Zagospodarowanie terenu, Roboty sanitarne: Przyłącze wodociągowe, 7

8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, Przyłącze kanalizacji deszczowej, Przyłącze gazowe, ST Roboty Hydrotechniczne, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Konstrukcja i elementy stalowe, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, ST Budynek warsztatowo socjalny, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny gresowe, Wykładziny dywanowe i kauczukowe, Posadzki z paneli podłogowych, Posadzki epoksydowe, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Stolarka i Ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty elektryczne: Budynek Warsztatowo socjalny, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O., Instalacja gazowa, Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, 8

9 Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe, ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne - terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Wykładziny PCV, Sufity i okładziny z płyt gipsowo kartonowych, Ścianki systemowe, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Roboty elektryczne, Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb, Sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U. Instalacja C.O. Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomagającej ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 1: Roboty ziemne, Konstrukcje żelbetowe monolityczne i podłoża, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Konstrukcje drewniane, Roboty murowe, Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, Izolacje termiczne i akustyczne, Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, 9

10 ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty budowlane cz 2: Tynki wewnętrzne, Roboty malarskie, Okładziny ścienne terakota, Posadzki gresowe, Posadzki epoksydowe, Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, Stolarka i ślusarka, Elewacja, Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu, ST ST Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty elektryczne, Budynek boksów rybackich i wędzarni, Roboty sanitarne: Instalacje wody, ścieków i C.W.U., Instalacja C.O. Uwaga: Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach pomiędzy niniejszą specyfikacją ST-00, a specyfikacjami szczegółowymi i/lub pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę w pierwszej kolejności obowiązują zapisy ST 00 lub zapisy bardziej restrykcyjne. 1.4 Zakres robót Wymagania Zamawiającego przedstawione w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość SIWZ. Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Kontraktu określają projekty budowlane, wykonawcze, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje techniczne, oraz wszystkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania całości robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją Techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inżyniera. Celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu któremu mają służyć. 10

11 Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest zobowiązany do: a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych, osiągnięcia zakładanego celu, efektów i rezultatów Kontraktu, b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie; c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przyszłych użytkowników, e) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, i zobowiązań wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, f) uaktualnienia dokumentów formalno prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności, g) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich brakujących lub koniecznych pozwoleń i uzgodnień do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu; h) przedkładania do odbiorów, dla celów rozliczeniowych, dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Inżyniera, Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej; i) wykonania wszystkich prac związanych z wykonaniem robót zasadniczych rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, kompensację przyrodniczą, wycinkę drzew i krzewów oraz dokonanie nasadzeń, przekraczanie istniejących przeszkód terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu; j) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych na przedmiotowym terenie w związku z prowadzeniem prac. 1.5 Określenia podstawowe Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jeżeli Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe księga obmiarów pełni jedynie funkcję sprawozdawczą. 11

12 Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 1.6 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót UWAGA: W projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć, jako definicje standardów, a nie jako konkretne rozwiązania projektowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt. Zwrot równoważne oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Ciężar dowodu odnośnie spełnienia parametrów w zakresie równoważności spoczywa na wykonawcy oferującym produkt równoważny. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych to na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji zamiennej Spis projektów 1. Projekt Budowlany : Projekt zagospodarowania terenu o Opis podziału inwestycji w stosunku do zakresu pozwolenia na budowę leżący w gestii Wojewody Pomorskiego i Starosty powiatowego w Pucku o Dokumenty formalne cz. I, II i III o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych o Projekt sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu 12

13 o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Inwentaryzacja zieleni o Projekt zagospodarowania terenu projekt zieleni o Projekt przyłącza gazowego o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie o Projekt przebudowy sieci TP i budowa przyłącza telekomunikacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej i budynku warsztatowo-socjalnego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa podpory dwupalowe o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Charakterystyka architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Plan technologiczny zakładu Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Charakterystyka energetyczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna Analiza nawigacyjna Wyznaczenie parametrów fali projektowej Badania geotechniczne o Dokumentacja geotechniczna cz. I o Dokumentacja geotechniczna cz. lądowa o Projekt prac geologicznych o Dokumentacja geologiczno-inżynierska 13

14 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Operat wodno-prawny o na podprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji tj. przystani rybackiej w Mechelinkach do rowu melioracyjnego na działce nr 69/11 w obrębie ewidencyjnym Mechelinki o na wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów i wykonywanie innych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią związanych z inwestycją pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gm. Kosakowo 2. Projekty Wykonawcze Projekt zagospodarowania terenu o Projekt zagospodarowania terenu - architektura o Projekt zagospodarowania terenu branża konstrukcyjna o Projekt nawierzchni drogowych (wraz z projektem stałej organizacji ruchu) o Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu o Projekt sieci i instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicy Nadmorskiej o Projekt zieleni o Projekt zbiornika ppoż o Projekt przyłączy teletechnicznych o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt zabudowy hydrotechnicznej o Wał przeciwsztormowy o Pomost rybacki konstrukcja żelbetowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa nadbudowa o Pomost rybacki konstrukcja stalowa (palowanie), przystań rybacka Projekt budynku warsztatowo-socjalnego o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Projekt budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego o Technologia chłodnicza 14

15 Projekt budynku boksu rybackiego i wędzarni o Branża architektoniczna o Branża konstrukcyjna o Branża instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) o Branża elektryczna o Zestawienie wyposażenia ruchomego Specyfikacje techniczne wg. wykazu z punktu 1.3 niniejszego opracowania 15

16 1.6.2 Spis dokumentów formalnych L.p Opis Nr 1. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora i 00:/0113/16/200 Zamawiającego przy czynnościach prawnych 7/EP związanych z realizacją inwestycji Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 2. przestrzennego dla działki nr ew. 102/3 w PP- Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 7327/74/2007 Rady Gminy nr VII/14/07 z dnia 07 marca 2007r. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego dla działki nr ew. 69/4, 69/6, 69/7, PPjk/7327/221/200 69/8, 69/11, 102/11, 102/12, 102/13, 215/3 w Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego uchwałą 8 rady gminy nr VII/14/07 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4. Wypis uproszczony i wyrys z rejestru gruntów wydany EG/2425/07 przez Starostwo Powiatowe w Pucku EG/3248/ OPZG/EUE/161 Warunki przyłączenia do sieci gazowej instalacji w 36/2007 obiekcie znajdującym się w m. Mechelinki ul. W-681-EUE- Nadmorska dz. Nr 102/20 nr W-681-EUE Data wydania Organ wydający Data ważności Urząd Gminy Kosakowo bezterminowo Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Urząd Gminy Kosakowo (ogłoszone przez Wojewodę Pomorskiego) nie dotyczy Starostwo Powiatowe w Pucku nie dotyczy Pomorska Spółka Gazownictwa - Sp. z o.o. 16

17 Warunki przebudowy sieci gazowej na terenie przystani rybackiej w Mechelinkach. Informacja w sprawie kolizji istniejącego gazociągu niskiego napięcia d n 125 PE z nowoprojektowanych zagospodarowaniem terenu Informacja dot. warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych Warunki zasilenia w wodę oraz kanalizację działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach nr L 74/2007 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia Operator SA. Oddział w Gdańsku EUT/3914/ Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. nie dotyczy Pomorska Spółka EUE/2397/ Gazownictwa nie dotyczy Sp. z o.o. GKOŚ /45/07/tz Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy Przedsiębiorstwo Usług L 74/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. WP- Energia - Operator S.A /02/2007 Odział w Gdańsku Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energia SA oddział w Gdańsku WP- 1167/02/ Energia S.A. Oddział w Gdańsku Zgoda ważna przez 12. Pismo Energa Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. EZO/DDU- KK/748/ ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. okres ważności warunków przyłączeniowych 13. Pismo dotyczące uzgodnienia zagospodarowania PKZ/K/38/ Powiatowy Konserwator nie dotyczy 17

18 przystani rybackiej przez Powiatowego Konserwatora Zabytków Zabytków 14. Decyzja traci Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w art. 82 ważność jeżeli ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne w odniesieniu do Dyrektor Urzędu Morskiego inwestycja nie prowadzonych prac polegających na 283A/ w Gdyni zostanie rozpoczęta zagospodarowaniu przystani rybackiej w w ciągu 3 lat od daty Mechelinkach, gmina Kosakowo niniejszej decyzji 15. Protokół z narady technicznej z dnia 20 lipca 2007r nie dotyczy Zarząd Melioracji i Urządzeń 16. Pismo dotyczące zrzutu wód opadowych do rowu MW.M5- Wodnych Województwa melioracyjnego. 6003A/48/2008 Pomorskiego w Gdańsku nie dotyczy Terenowy Oddział w Redzie Pismo RZGW w Gdańsku dotyczące wniosku o zwolnienie z zakazu wprowadzania ścieków do wód ZGPW mw-500- Regionalny Zarząd 17. powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż 314/54/PP7046/ Gospodarki Wodnej w nie dotyczy publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 km od ich granic PW3627/2008 Gdańsku Decyzja zezwalająca na wznoszenie i 18. wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 51/ Minister Infrastruktury r. urządzeń na polskich obszarach morskich 19. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ROŚ Starostwo Powiatowe w (termin 18

19 24. Warunki przebudowy urządzeń teletechnicznych kolidujących z planem zagospodarowania terenu przystani rybackiej w Mechelinkach STTNREDU/803 / TP S.A Decyzja udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków opadowych do rowu melioracyjnego Uzgodnienie: Trasa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach przez Energa Operator Uzgodnienie wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. drzew i krzewów 6130/I/d/40/07 Pucku wykonania nasadzeń) 20. Decyzja zatwierdzająca projekt technologii Punkt Powiatowy Lekarz Sprzedaży Bezpośredniej w Mechelinkach gmina nr 52/ Weterynarii w Pucku Kosakowo nie dotyczy 21. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ZUD Starostwo Powiatowe w w Pucku 1145/2008 Pucku Karta uzgodnień Projektu Budowlanego nie dotyczy 23. Zarząd Drogowy dla Powiatu Pismo opiniujące Projekt Budowlany infrastruktury OPD Puckiego i Wejherowskiego z drogowej 5481/op/2/2009 siedzibą w Pucku nie dotyczy ROŚ Starostwo Powiatowe w 10/08 i ROŚ Pucku 6224/30/ /047/ Energa Operator Przedsiębiorstwo Usług 96/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. 19

20 Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Pucku Pismo w sprawie budowy wału przeciwsztormowego w ramach zamierzenia inwestycyjnego Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, gmina Kosakowo Pismo Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie lokalizacji mikołajka nadmorskiego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze morskim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach część inwestycji położona na obszarze lądowym Decyzja udzielająca pozwolenia wodno - prawnego dla przedsięwzięcia pn Zagospodarowanie Przystani Zespół Uzgadniania GKK Dokumentacji Projektowej /2009 przy Starostwie Powiatowym w Pucku INZ-8314/A/4/ Urząd Morski w Gdyni nie dotyczy DI-AO / Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy RDOŚ-22-PN.I- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w nie dotyczy 2/08/09/10/am Gdańsku GKOŚ h/07/ Wójt Gminy Kosakowo DROŚ.AW.6220 Marszałek Województwa /10/JS Pomorskiego 20

21 Rybackiej w Mechelinkach 34. Warunki techniczne na budowę przyłącza telefonicznego SNI/PIG 041/ Telekomunikacja Polska S.A Pismo dotyczące przebudowy sieci telekomunikacyjnej SNG/ZE.73- kolidującej z projektowanym układem drogowym w 288/ Mechelinkach Telekomunikacja Polska S.A Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 08/R2/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku czerwiec/ lipiec Umowa wraz z aneksem o przyłączenie do sieci UP-EUT-17- Pomorski Operator Systemu gazowej dla II-iej grupy przyłączeniowej 2008 Dystrybucyjnego Sp. z o.o Aneks nr 1 do umowy nr UP-EUT o Pomorski Operator Systemu przyłączenie do sieci gazowej dla II-iej grupy G/EUT/8/ Dystrybucyjnego Sp. z o.o. przyłączeniowej z dnia r. Nie dotyczy Kopia rejestracji mapy do celów projektowych w Starostwie Powiatowym w Pucku Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 41. Uzgodnienie dotyczące przebiegu sieci telekomunikacyjnej 12371/ Telekomunikacja Polska S.A Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Zespół Uzgodnień / w Pucku Dokumentacji Projektowej

22 przy Starostwie Powiatowym w Pucku 43. Uzgodnienie w zakresie kabli teletechnicznych 63/ CWTiD MW Wejherowo Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego 44. przebudowy sieci TP S.A., budowy przyłącza Warunki techniczne zasilenia w wodę i odprowadzenia 45. ścieków dotyczące działki nr 102/20 zlokalizowanej w Mechelinkach gmina Kosakowo Informacja dotycząca zaleceń wynikających protokołu 46. posiedzenia ZUDP określonych w opinii ZUDP w Pucku nr /2011 z dnia 02 marca 2011 Uzgodnienie - Projekt trasy sieci oświetlenia ulicznego 47. ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach Pismo, uzgodnienie projektu budowlanego (w tym 48. analizy Nawigacyjnej) 49. Decyzja zatwierdzająca podział działki 102/20 TOTTNSCU/ Telekomunikacja Polska S.A. Przedsiębiorstwo Usług L.-9/ Komunalnych PEKO Sp. z o.o. - - Brak nie dotyczy 1/050/ Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku Wydział Oznakowania ON 2-KS Nawigacyjnego Urzędu 1/11 Morskiego w Gdyni nie dotyczy GGN/BP/7430/ Urząd Gminy Kosakowo nie dotyczy 2/09 Starostwo Powiatowe w 50. Umowa użyczenia części działki nr 99/1 3/09/ Pucku 22

23 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich wynikających. Dokumenty formalno - prawne zawarte są w opracowaniach projektowych oraz dokumentach je uzupełniających. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie wydania wszystkich dokumentów formalno prawnych, których data ważności już się skoczyła. Koszt uzyskania niniejszych dokumentów, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, wraz z propozycją ich rozwiązania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne Projektem Budowlanym, Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji. 1.7 Podstawowe wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową. 1.8 Teren Budowy Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 23

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9

SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9 S T R O N A 1 ADRES: SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 1 2. SST 01. WYMAGANIA OGÓLNE 2-6 3. SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE ELEWACYJNE 7 4. SST 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ELEWACYJNE 8-9 5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PRAC PRZY GRUPIE CZTERECH FIGUR KAMIENNYCH: MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, SERCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

D.01.02.03. Rozbiórki budynków D.01.02.03. ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 1. WSTĘP

D.01.02.03. Rozbiórki budynków D.01.02.03. ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 1. WSTĘP D.01.02.03. ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych rozbiórką budynków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 CZEŚĆ IV WYKAZ CEN SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 433 Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki w ramach realizacji zadania Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa.

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa. WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW zawarta w dniu.w.. pomiędzy: I. Inwestor nazwa adres seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem NIP: II. Wykonawca nazwa..,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo