PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. Zamówienie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj 2. Adres obiektu budowlanego: ul. Borowska Wrocław Działki nr: 2/4; 17/1; 17/2; 2/1 AM 26 obręb Południe 3. Nazwy i kody: Kod numeryczny składa sie z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y) - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) - pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y) Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr Roboty budowlane Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Roboty malarskie i szklarskie Roboty elewacyjne Nakładanie powierzchni kryjących Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Tynkowanie Roboty instalacyjne w budynkach Instalacje mechaniczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Strona 1 z 62

2 Kładzenie zaprawy i rynien Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych Próbne wiercenia i wykopy Próbne wykopy Próbne wiercenia Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty na placu budowy Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Usuwanie powłoki gleby Roboty w zakresie kopania rowów Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty przygotowawcze do świadczenia usług Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Badanie gruntu Roboty w zakresie odwadniania gruntu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie oczyszczania terenu Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu Obiekty użyteczności publicznej Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Doradcze usługi architektoniczne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Strona 2 z 62

3 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania fundamentów Dodatkowe usługi budowlane Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych. 4. Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A. Ul. Borowska Wrocław 5. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU: Cezariusz Fryc, Antoni Krypel 6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Nazwy i kody Zamawiający Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Strona 3 z 62

4 2.2 Wymagania dotyczące przygotowania Terenu Budowy Wymagania dotyczące Architektury Wymagania dotyczące Konstrukcji Wymagania Dotyczące Instalacji Wytyczne ogólne Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej i technologicznej Osprzęt i wyposażenie Przewody Instalacja wody hydrantowej Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej Instalacja wewnętrzna c.o. i c.t Wentylacja Technologia basenowa Sieci zewnętrzne sanitarne Instalacje i sieci elektryczne Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu Wymagania dotyczące wykończenia i dodatkowego wyposażenia Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wymagania ogólne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wymagania szczególne III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych IV. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE Strona 4 z 62

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie polega na realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu basenu zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Podstawą do sporządzenia oferty jest załączona do niniejszego programu koncepcja rozbudowy Wrocławskiego Parku Wodnego obejmująca następujące elementy: basen zewnętrzny o wymiarach 16 x 40 m przedzielony ścianką na dwie niecki: niecka rekreacyjna (brodzik) i niecka pływacka; konstrukcja niecek stalowa, komora techniczna usytuowana obok niecki mieszcząca urządzenia technologii obróbki wody dla projektowanego basenu oraz pomieszczenie magazynowo-gospodarcze; konstrukcja komory monolityczna żelbetowa, drzwi stalowe dwuskrzydłowe, zadaszenie zbudowane na poziomie niecki na fragmencie stropodachu komory technicznej wraz z ażurową obudową z trzech stron; konstrukcja zadaszenia lekka, stalowa; dach płaski kryty blachą trapezową lub membraną z PCW; obudowa z listew drewnianych lub kompozytowych, nawierzchnia utwardzona wokół niecki oraz chodniki wykonane z kostek betonowych o nośności jak dla chodników, odcinek drogi dojazdowej do placu wokół projektowanego basenu jako przedłużenie drogi istniejącej przy basenie dla dzieci; parametry drogi jak dla drogi pożarowej, mury oporowe wzdłuż zachodniej i północnej krawędzi projektowanego placu utrzymujące skarpę ściętą w trakcie niwelacji terenu i nasypy, murki oporowe i schody terenowe wzdłuż wschodniej krawędzi projektowanego placu na granicy z istniejącymi nawierzchniami, stałe siedziska zamontowane wzdłuż murów oporowych oraz pod zadaszeniem, elementy małej architektury i terenowe punkty poboru energii i wody, przebudowa części zachodniego ogrodzenia terenu; nieprzezierne o wysokości 3m, przebudowa części ogrodzenia od strony północnej z montażem dwuskrzydłowej bramy, przemieszczenie dwóch brodzików przejściowych wraz z nowymi przyłączami wody i kanalizacji, nasadzenia krzewów wzdłuż skarpy pomiędzy istniejącymi i projektowanymi nawierzchniami oraz wzdłuż muru oporowego; przesadzenie lub wycinka drzew kolidujących z projektowanymi elementami budowlanymi, wykonanie niezbędnych do funkcjonowania basenu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych zasilania i niskoprądowych, wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznego energetycznego i ciepłowniczego. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Bilans zagospodarowania terenu: Powierzchnia działki 2/ m 2 Powierzchnia działki 17/1 345 m 2 Powierzchnia działki 17/ m 2 Powierzchnia działki 2/ m 2 Powierzchnia zabudowy Wrocławskiego Parku Wodnego m 2 Powierzchnia saunarium zewnętrznego wraz z ogrodem m 2 Powierzchnia istniejących basenów zewnętrznych 577 m 2 Powierzchnia utwardzona terenu m 2 Strona 5 z 62

6 Elementy projektowane: Nawierzchnie utwardzone [place i chodniki] m 2 Droga 250 m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Dane liczbowe obiektów kubaturowych: I Komora techniczna Powierzchnia zabudowy 205 m 2 Powierzchnia netto 174 m 2 Kubatura 880 m 2 II Wiata [zadaszenie] Powierzchnia zabudowy 119 m 2 Powierzchnia netto 112 m 2 Kubatura 416 m 2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami: 1126 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r, Przepisami techniczno - budowlanymi, Obowiązującymi normami, Zasadami wiedzy technicznej. Przewidywana ilość personelu: Do nowego obiektu przewiduje się trzy osoby personelu do pracy w systemie dwuzmianowym. Dokumenty formalno-prawne: uzgodnienia z Zamawiającym, dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla ww. zadania, wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna, projekt WPW wraz z dobudową, warunki techniczne branżowe, Polskie Normy i Normatywy, Kopia mapy zasadniczej, Koncepcja projektowo-przestrzenna dołączona do programu funkcjonalno-użytkowego, Wypis z ewidencji gruntów, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wzgórze Andersa we Wrocławiu uchwała nr XXXIV/2317/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2005r. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji: Projektowany obiekt jest rozbudową kompleksu Wrocławskiego Parku Wodnego przy ul. Borowskiej Wrocław Działki nr: 2/4; 17/1; 17/2; 2/1 AM 26 obręb Południe. Strona 6 z 62

7 Budynek Wrocławskiego Parku Wodnego oraz sieci biegnące przez teren opracowania determinuje lokalizację projektowanych obiektów. Ewentualna wycinka drzew kolidujących z inwestycją możliwa będzie do przeprowadzenia po uzyskaniu wymaganej zgody. Wymagane także będą przekładki bądź likwidacje fragmentów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Prace budowlane wykonywane w ramach przedsięwzięcia opisanego w PFU będą polegały na budowie zewnętrznego basenu na terenie istniejącego i działającego obiektu Wrocławskiego Parku Wodnego. Wykonawca powinien tak zaplanować roboty, aby zminimalizować wpływ budowy na funkcjonujący obiekt. Czas przestoju obiektu powinien być zredukowany do minimum. Należy zabezpieczyć działający obiekt, wykonać wygrodzenie, zachowywać czystość zwłaszcza w momencie wykonywania prac pylących i emitujących wysoki poziom natężenia dźwięku. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Obiekty kubaturowe oraz niecki stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Wymaganie to dotyczy zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu oraz elementów towarzyszących. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. Należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu i zagospodarowania terenu. Nowe niecki basenowe Założono realizację dwukomorowej niecki o wymiarach 16 x 40 ze stali szlachetnej (AISI 316L) z rynną przelewową typu fińskiego. Część rekreacyjna (brodzik) o wymiarach 15 x 16 m i głębokości 0 40 cm oraz basen pływacki o wymiarach 16 x 25 m i głębokości stałej 135 cm. Komory przedzielone pełną ścianką stalową z balustradą. W trzech narożnikach basenu drabinki a w czwartym schody z balustradami. Opracowanie zagospodarowania terenów przyległych do basenów przy uwzględnieniu połączenia z istniejącym obiektem Koncepcja projektowa zakłada wykonanie nawierzchni utwardzonej z betonowych kostek nawiązujących do istniejącego zagospodarowania i nawierzchni okalających wszystkie istniejące niecki basenowe. Nawierzchnia zlokalizowana została wokół projektowanej niecek Strona 7 z 62

8 basenowych. Umożliwi ono zarówno komunikację, jak i stworzy przestrzeń rekreacyjną do ustawiania leżaków. W ramach inwestycji projektuje się korektę [zmniejszenie] skarp zamykających teren inwestycji od strony zachodniej i północnej oraz wzmocnienie murem oporowym. Likwidacji [redukcji] podlegać będą wysunięte fragmenty skarp. W tym miejscu powierzchnia terenu doprowadzona zostanie do poziomu zbliżonego do istniejących przy basenach zewnętrznych nawierzchni utwardzonych. Nie przewiduje się nasadzeń zielenią wysoką za wyjątkiem ewentualnych przesadzeń drzew. Poza obszarem zabudowy i nawierzchni utwardzonych urządzone zostaną trawniki. Droga pożarowa Projektowana inwestycja nie wymaga zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej i organizacji dróg pożarowych. Przewidziana do przedłużenia droga pod względem nośności powinna spełniać parametry drogi pożarowej ale nie jest drogą pożarową w sensie formalnym. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji I Komora techniczna Powierzchnia zaplecza technicznego obróbki wody 120 m 2 Powierzchnia magazynu 54 m 2 Razem powierzchnia netto 174 m 2 Kubatura 880 m 3 II Wiata [zadaszenie] Powierzchnia netto 112 m 2 Kubatura 416 m 2 b) inne powierzchnie Powierzchnia niecki wraz z rynnami przelewowymi 720 m 2 c) wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek basenowych +/- 3%, dla budynków +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych. Pomieszczenia techniczne obsługi budynku w dostosowaniu do koniecznych projektowych rozwiązań technicznych i przepisów. Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum. Strona 8 z 62

9 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; b) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla wszystkich branż; c) uzyskania zgody urzędowej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny; d) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy; e) realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych obiektów; g) rozruchu urządzeń, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obsługi; h) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. Strona 9 z 62

10 W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża oraz istniejące sieci przebiegające w terenie Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.) Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. poz. 462). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów Mapa do celów projektowych Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia. Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 1: Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Zamawiający udostępni ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji Badania geotechniczne Zamawiający udostępni wyniki badań geotechnicznych terenu objętego opracowaniem Dokumentacja projektowa Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt budowlany powinien zawierać: cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia decyzję środowiskową, uzgodnienia rzeczoznawców, uzgodnienia z Miejskim lub Wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzgodnienie wycinki drzew, jeżeli zajdzie taka potrzeba, informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły konstrukcyjne itp.). Strona 10 z 62

11 Projekt wykonawczy powinien zawierać: cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów); część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż); szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia Dokumentacja powykonawcza Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie Ilość egzemplarzy opracowań projektowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: - zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) 2 egz. + 1 egz. inwestorski - projekt wykonawczy (wersja papierowa) 3 egz. - pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) 2 egz. w wersji papierowej. Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii Inne ustalenia Wykonawca ma prawo do zgłoszenia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń równoważnych na etapie składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu opracowania jest to warunek konieczny przystąpienia do składania ofert, Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów, Po stronie wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy Należy zabezpieczyć działające niecki basenów zewnętrznych oraz hali basenowej w sposób wydzielający wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń terenu. Prace uciążliwe należy prowadzić poza godzinami otwarcia obiektu Strona 11 z 62

12 nocą. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący budowę budynku wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym, oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej), przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie ogrodzenia o wysokości 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić: Przenośne kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu z zapewnioną sprawną wentylacją; ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia Strona 12 z 62

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 1.Wstęp...2 1.1 Podstawa opracowania...2 2.Założenia i dane wyjściowe...2 3.Schemat technologiczny...3 4.Technologia uzdatniania wody...3 4.1.Usuwanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN. LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.PL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo