SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10"

Transkrypt

1

2

3 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki. Kody CPV: budowa obiektów inżynierii wodnej drogi wodne z wyjątkiem kanałów budowa konstrukcji hydromechanicznych roboty budowlane w zakresie barier ruchomych roboty budowlane w zakresie budowy mostów roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali roboty ciesielskie SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST , Zamawiający: Opracował: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida Wrocław, SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Trybuny Ludów Kraków Uzgadniający: Zatwierdzający: data:. data:

4

5 SPIS TREŚCI SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE I MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI STALOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI IM ROBOTAMI MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PROCEDURA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE STALI KONSTRUKCYJNEJ DODATKOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZYWANIA NORMY PN-S-10052: OZNACZENIE STALI REALIZACJA DOSTAW STALI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW I MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH SPRZĘT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU TRANSPORT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU TRANSPORT STALI KONSTRUKCYJNEJ OD DOSTAWCY I SKŁADOWANIE U WYKONAWCY TRANSPORT NA MIEJSCE MONTAŻU LIKWIDACJA USZKODZEŃ TRANSPORTOWYCH WYKONANIE KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO WYKONAWCY KONSTRUKCJI STALOWYCH WYMAGANE OPRACOWANIA RYSUNKI WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ PROGRAM WYTWARZANIA KONSTRUKCJI W WYTWÓRNI TECHNOLOGIA SPAWANIA PROGRAM MONTAŻU NA MIEJSCU SCALANIA NA BUDOWIE AKCEPTOWANIE STOSOWANYCH TECHNOLOGII KONTROLA WYKONYWANYCH ROBÓT WYKONANIE KONSTRUKCJI W WYTWÓRNI OBRÓBKA ELEMENTÓW PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO WYKONANIA (SKŁADANIA) WYKONANIE (SKŁADANIE) ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PRZEZ SPAWANIE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PRZED WYSYŁKĄ WYSYŁKA ELEMENTÓW Z WYTWÓRNI MONTAŻ I SCALANIE KONSTRUKCJI NA MIEJSCU BUDOWY SKŁADOWANIE KONSTRUKCJI NA PLACU BUDOWY PRZEMIESZCZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DO OSTATECZNEGO ICH POŁOŻENIA WYZNACZENIE OSI PODŁUŻNEJ MOSTU I ŁOŻYSK WYKONANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH TYMCZASOWYCH WYKONANIE POŁĄCZEŃ STAŁYCH NA MIEJSCU BUDOWY ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PO MONTAŻU PODPORY I RUSZTOWANIA MONTAŻOWE BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA SST 452 2

6 6.0. KONTROLA JAKOŚCI KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT OBOWIĄZKI WYKONAWCY KONTROLA WYKONANIA KONSTRUKCJI I JEJ MONTAŻU KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PODSTAWY FORMALNE WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OBMIAR KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIORY KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT ZAKRES I CZAS WYKONYWANIA ODBIORÓW ODBIÓR KONSTRUKCJI U WYKONAWCY ODBIORY POŚREDNIE W TRAKCIE BUDOWY OBIEKTU ODBIÓR KOŃCOWY PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY STALOWE KONSTRUKCJE MOSTOWE MATERIAŁY SPAWALNICTWO I SPAWANIE INNE NORMY INNE DOKUMENTY SST KONSTRUKCJE STALOWE I MECHANIZMY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO BUDOWLI WODNYCH WSTĘP ZAKRES OPRACOWANIA PRZEZNACZENIE SPECYFIKACJI OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI WYTYCZNE ODNOŚNIE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ MATERIAŁY WARUNKI WYKONANIA, MONTAŻU, BADANIA I ODBIORU PRÓBNY MONTAŻ W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM KONTROLA I ODBIORY TRANSPORT WYTYCZNE MONTAŻU NA BUDOWIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU SST 452 3

7 8.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE OGRODZENIE PLACU BUDOWY PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY PLAN BIOZ LIKWIDACJA PLACU BUDOWY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT DOKUMENTY BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) ROZLICZENIE ROBÓT POSTANOWIENIA KOŃCOWE USTAWY ROZPORZADZENIA I INSTRUKCJE NORMY ZWIĄZANE SST KONSTRUKCJE STALOWE KŁADEK I WYPOSAŻENIA KOMUNIKACYJNEGO ORAZ OGRODZEŃ BUDOWLI WODNYCH WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI I ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE KONSTRUKCJI I ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WYPOSAŻENIA KOMUNIKACYJNEGO BUDOWLI KONTROLA JAKOŚCI ZASADY OGÓLNE ZAKRESY BADAŃ KONTROLNYCH OBMIARY KONSTRUKCJI I ROBÓT ZASADY OGÓLNE JEDNOSTKI OBMIAROWE ODBIORY KONSTRUKCJI I ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORY TECHNICZNE SST 452 4

8 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI WYMAGANIA OGÓLNE CENY JEDNOSTKOWE PRZEPISY ZWIĄZANE SST POWŁOKI OCHRONNE KONSTRUKCJI I STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH O CHARAKTERZE ANTYKOROZYJNO DEKORACYJNYM ORAZ NAWIERZCHNIOWO - IZOLACYJNYM WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYMAGANIA FORMALNE PODSTAWOWE MATERIAŁY ZESTAWU MALARSKIEGO: DOBÓR POWŁOK RENOWACYJNYCH NAKŁADANYCH NA POWŁOKI ISTNIEJĄCE KOLOR POKRYCIA MALARSKIEGO WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA KOMPLETNEJ POWŁOKI ZESTAWU ANTYKOROZYJNEGO WYMAGANIA DODATKOWE SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SPRZĘT DO CZYSZCZENIA KONSTRUKCJI SPRZĘT DO MALOWANIA TRANSPORT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI NOWYCH ELEMENTÓW USUNIECIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POWŁOK DO MALOWANIA RENOWACYJNEGO (ODNOWIENIE POWŁOKI) NANOSZENIE POWŁOK MALARSKICH WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MALARSKICH ORAZ SPRZĘTU GRUNTOWANIE I NAKŁADANIE MIĘDZYWARSTWY NANOSZENIE FARB NAWIERZCHNIOWYCH MALOWANIE KONSTRUKCJI W MIEJSCACH STYKU POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO ZABETONOWANIA UŻYTKOWANIE POWŁOK MALARSKICH WARUNKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SST 452 5

9 SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW MALARSKICH SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOK MALARSKICH SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH POWŁOK OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY WYMAGANIA OGÓLNE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI FARBY I LAKIERY INNE DOKUMENTY SST DROGI I PLACE Z CHODNIKAMI ORAZ ŚCIEŻKI WAŁOWE WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZAKRES KONTROLI JAKOŚCI ORAZ DOKUMENTY KONTROLNE OBMIARY ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE SST DROGI I PLACE O NAWIERZCHNI TRWAŁEJ ORAZ CHODNIKI WSTĘP SST 452 6

10 1.1. PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT DROGOWYCH MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE KRUSZYWA ŁAMANE WARSTW PODBUDOWY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ODCINEK PRÓBNY UTRZYMANIE PODBUDOWY KRUSZYWO DO WARSTW MROZOODPORNYCH I PODSYPEK ASFALTOBETONY WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ LEPISZCZE ASFALTOWE KRUSZYWO WYPEŁNIACZ GRANULAT ASFALTOWY ŚRODEK ADHEZYJNY MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI BETONOWE KOSTKI BRUKOWE, KOLOROWE BETONOWA KOSTKA BRUKOWA PIASEK WODA KRAWĘŻNIKI I PREFABRYKOWANE ŚCIEKI BETONOWE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKÓW OBRZEŻA BETONOWE CEMENT PIASEK WODA GRUNTY PIASZCZYSTE LUB PIASKI PRZYDATNE DO STABILIZACJI CEMENTEM SPRZĘT SPRZĘT DO KORYTOWA Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPRZĘT DO WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPRZĘT DO ROBÓT ASFALTOWO - NAWIERZCHNIOWYCH SPRZĘT DO MIESZANEK PIASKOWO - CEMENTOWYCH SPRZĘT DO WBUDOWANIA BETONU SPRZĘT POTRZEBNY DO NAWIERZCHNI BRUKOWYCH TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA WARSTWA MROZOOCHRONNA LUB PODSYPKI POD PODBUDOWĄ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO UZIARNIENIE KRUSZYWA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA WODA NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PROJEKTOWANIE MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO WYTWARZANIE MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRÓBA TECHNOLOGICZNA ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE SST 452 7

11 WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ NAWIERZCHNI BRUKOWEJ PODBUDOWY I PODSYPKI NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I PREFABRYKOWANYCH ŚCIEKÓW WBUDOWANIE OBRZEŻY CHODNIKÓW KONTROLA JAKOŚCI OGÓLNE WYMAGANIA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KORYTOWANIA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO WYKONANEJ WARSTWY MROZOODPORNEJ LUB PODSYPKI POD PODBUDOWĄ WYKONANEJ PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KONTROLA JAKOŚCIOWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI WYKONANYCH WARSTW NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO WBUDOWANYCH KRAWĘŻNIKÓW I ŚCIEKÓW PREFABRYKOWANYCH NA ŁAWACH WBUDOWANYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH WYKONAWSTWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WYKONAWSTWO NAWIERZCHNI Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY STWIERDZENIU WAD LUB WADLIWEGO WYKONAWSTWA ROBÓT OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT DROGOWYCH PRZEPISY ZWIĄZANE SST DROGI TECHNOLOGICZNE WZDŁUŻ I NA BUDOWLACH ZIEMNYCH ORAZ ŚCIEŻKI SPACEROWO ROWEROWE WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT DROGOWYCH MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KORYTOWANIA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ROZŚCIELENIE GEOWŁÓKNINY WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM WARSTWĄ OCHRONNĄ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST 452 8

12 5.5. NAWIERZCHNIA Z GRYSÓW STABILIZOWANA EMULSJĄ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTROLA KORYTA I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA KONTROLA ROZŚCIELENIA GEOWŁÓKNINY I WYKONANIA WARSTWY OCHRONNEJ KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI DRÓG KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY STWIERDZENIU WAD LUB WADLIWEGO WYKONAWSTWA ROBÓT OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT ODBIORY ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT DROGOWYCH PRZEPISY ZWIĄZANE SST REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI TRWAŁYCH Z PŁYT BETONOWYCH NA PLACACH I DROGACH WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO NAPRAWY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZEŃ TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ZASADY OGÓLNE PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI DO NAPRAWY UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI KONTROLA JAKOŚCI NAPRAW OGÓLNE ZASADY KONTROLI BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BADANIA W CZASIE ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE SST 452 9

13 ST OZNAKOWANIA POZIOME I PIONOWE ORAZ BARIERY OCHRONNE DRÓG WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE MATERIAŁY DO OZNAKOWAŃ POZIOMYCH MATERIAŁY DO OZNAKOWAŃ PIONOWYCH ORAZ WYKONANIE ZNAKÓW MATERIAŁY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH DRÓG SPRZĘT SPRZĘT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO SPRZĘT DO STAWIANIA ZNAKÓW PIONOWYCH SPRZĘT DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH TRANSPORT WYKONANIE OZNAKOWAŃ I BARIER OCHRONNYCH NA TERENIE INWESTYCJI WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO OSADZENIE SŁUPKÓW I MONTAŻ BARIER OCHRONYCH KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA OZNAKOWAŃ I BARIER WYMAGANIA OGÓLNE KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI OZNAKOWAŃ POZIOMYCH KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI OZNAKOWAŃ PIONOWYCH KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI BARIER OCHRONNYCH OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIAROWE ODBIORY ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE PRZEPISY ZWIĄZANE LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SST

14 3. SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT TRANSPORT WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DLA TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA WYKONANIA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE WYKONANIE ŚLUZY WAŁOWEJ, PRZEPUSTÓW I TYMCZASOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE RODZAJE MATERIAŁÓW MATERIAŁY IZOLACYJNE ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE KLAPA ZWROTNA SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPRZĘT DO WYKONYWANIA PRZEPUSTÓW TRANSPORT WYMAGANIA OGÓLNE TRANSPORT MATERIAŁÓW WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE UMOCNIENIE WLOTÓW I WYLOTÓW ŁAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI WYKONANIE BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SST

15 5.7. MONTAŻ BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU I ŚCIANEK CZOŁOWYCH IZOLACJA PRZEPUSTÓW ROBOTY MONTAŻOWE KLAPY ZWROTNEJ KONTROLA JAKOSCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT ZIEMNYCH KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTÓW I WYLOTÓW KONTROLA WYKONANIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ KONTROLA WYKONANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KONTROLA POŁĄCZENIA PREFABRYKATÓW KONTROLA IZOLACJI ŚCIAN PRZEPUSTU OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE DOKUMENTY SST

16 Przedsięwzięcie: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki. Kody CPV: jak na stronie tytułowej dla SST dotyczących konstrukcji stalowych wraz z robotami towarzyszącymi różne specjalne roboty budowlane wznoszenie ogrodzeń nakładanie powłok antykorozyjnych roboty w zakresie ochrony powierzchni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE i MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE SST

17 SST

18 SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE I MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowej konstrukcji ustrojów niosących obiektów mostowych dla przedsięwzięcia: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki Zakres stosowania SST Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowej. Montaż na budowie wg niniejszej Specyfikacji dotyczy scalania konstrukcji na stanowisku montażowym a następnie ustawienie w położeniu docelowym lub bezpośrednio w położeniu docelowym. Odrębnymi Specyfikacjami opisane są roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Roboty te stanowią integralną część wytwarzania konstrukcji stalowej Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Kontrola wewnętrzna kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnych procedur w celu oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). Kontrola odbiorcza kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). Specyfikacja wyrobu kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane z zamówieniem, podane w formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne specyfikacje (definicja z normy PN-EN 10204). Atest rodzaj 2.2" dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu N3) i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów (definicja z normy PN-EN 10204). SST

19 Świadectwo odbioru 3.2 rodzaj 3.2" dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w którym stwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu N3) i podają wyniki badań. Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.2 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli (definicja z normy PN-EN 10204). Przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamawianiu 1.5. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji stalowych wraz z towarzyszącymi im robotami Podstawowe wymagania ogólne odnoszące się do materiałów i robót przedstawia ST 450 Część Ogólna. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera MATERIAŁY Podstawowe wymagania ogólne dotyczące materiałów zawiera ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów Procedura zatwierdzenia materiałów. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie oznacza akceptacji samych materiałów. Wykonawca przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające odpowiednią jakość wszystkich partii materiałów. Dokumenty te przygotowuje się na podstawie wyników kontroli odbiorczych. Upoważnionego przedstawiciela kontroli ze strony Zamawiającego deleguje Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier może odstąpić od delegowania swojego przedstawiciela w przypadku zapewnienia przez Producenta / Wytwórcę potwierdzenia dokumentów kontroli przez inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych (dawniej Komisarz Odbiorczy). SST

20 Wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej Konstrukcje stalowe wykonuje się ze stali S355 wg EN o następujących podstawowych właściwościach mechanicznych : Lp. [-] t [mm] R eh (R e, f y ) [MPa] 1 t R m (f u ) [MPa] 2 16 < t < t < t gdzie: t grubość elementu R eh (R e, f y ) - minimalna granica plastyczności R m (f u ) wytrzymałość na rozciąganie Pozostałe parametry wg normy EN Dodatkowe wymagania wynikające z obowiązywania normy PN-S-10052:1982 W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-S-10052:1982 wprowadza się dodatkowe wymagania, które musi spełniać stosowany materiał: wydłużalność A 5-min = 22%; badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w temperaturze -20 C (oznaczenie J2); badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać w temperaturze -40 C; wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyżej 20mm należy dostarczać w stanie znormalizowanym. Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z karbem V Oznaczenie stali Pełne oznaczenie stali wg PN-EN przeznaczonej na konstrukcje drogowych obiektów mostowych zapisuje się w postaci: S355 J Realizacja dostaw stali Dostarczane materiały winny być zaopatrzone w Świadectwo odbioru 3.2 ( rodzaj 3.2 ) zgodnie z normą PN-EN potwierdzające spełnienie wymagań norm PN-EN i PN-EN oraz dodatkowych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji. Obowiązek dostarczenia Świadectwa odbioru spoczywa na Wykonawcy Wymagania dotyczące łączników i materiałów spawalniczych Stosowane łączniki i materiały spawalnicze muszą spełniać wymagania PN-S :1989 i norm przedmiotowych. Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wykonawca konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez Inżyniera producentów tych materiałów. Na Wykonawcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców dokumentów SST

21 potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w normach przedmiotowych dotyczących danego wyrobu lub materiału. Dokumenty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie dokumentów Producent łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wykonawcy konstrukcji, powinny być badane na koszt własny Wykonawcy konstrukcji. Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca konstrukcji w Programie wytwarzania i Wykonawca obiektu w Projekcie organizacji montażu zobowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Transport stali konstrukcyjnej od Dostawcy i składowanie u Wykonawcy Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą być cechowane zgodnie w wymaganiami normy EN Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚLUSARSKICH

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚLUSARSKICH Zamawiający: Adres Zamawiającego: GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY Adres inwestycji: 39-102 LUBZINA, NR. EW.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14.00.00 00 Konstrukcje stalowe 14.01.00 00 Konstrukcje stalowe ustroju nośnego 14.01.01 01 Konstrukcja stalowa mostu 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH SPIS TREŚCI 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 452222-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 106 2. MATERIAŁY... 106. SPRZĘT... 108 4. TRANSPORT... 108 5. WYKONANIE ROBÓT... 109 6.

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Obrzeża betonowe 285 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...286 1.1. Przedmiot SST...286 1.2. Zakres stosowania SST...286

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH - DREWNO

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH - DREWNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-9/K WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH - DREWNO SPIS TREŚCI 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. Specyfikacja Techniczna D Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. Specyfikacja Techniczna D Przedmiot Specyfikacji Technicznej D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 07.05.01. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia PRZEBUDOWA UL. KSIĘCIA BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE 1 1. WSTĘP Ilekroć w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW

ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW KOD CPV: 45223800-4 Spis treści 1 WSTĘP... 2 1.1 Wymagania ogólne... 2 1.2 Przedmiot i zakres robót podstawowych... 2 1.3 Roboty towarzyszące... 2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Budowa chodnika z przystosowaniem do parametrów ścieŝki rowerowej w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wólczyńskiej wraz z propozycją sposobu odwodnienia D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV 45233100-0 152 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Opracował: Pokiński Arkadiusz 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeŝa chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA

D BETONOWE OBRZEŻA D- 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

SST - 2 Nawierzchnie utwardzone

SST - 2 Nawierzchnie utwardzone SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania pn. Wykonanie nawierzchni utwardzonych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy SST - 2 Nawierzchnie utwardzone 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH. D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE O WYMIARACH 8 20 cm

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH. D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE O WYMIARACH 8 20 cm SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE O WYMIARACH cm W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

D CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D-05.03.23 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Łodzi przy XXIX LO budżet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 30 8 cm

D OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 30 8 cm SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 0 cm W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo