SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10"

Transkrypt

1

2

3 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki. Kody CPV: budowa obiektów inżynierii wodnej drogi wodne z wyjątkiem kanałów budowa konstrukcji hydromechanicznych roboty budowlane w zakresie barier ruchomych roboty budowlane w zakresie budowy mostów roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali roboty ciesielskie SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST , Zamawiający: Opracował: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida Wrocław, SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Trybuny Ludów Kraków Uzgadniający: Zatwierdzający: data:. data:

4

5 SPIS TREŚCI SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE I MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI STALOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI IM ROBOTAMI MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PROCEDURA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE STALI KONSTRUKCYJNEJ DODATKOWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZYWANIA NORMY PN-S-10052: OZNACZENIE STALI REALIZACJA DOSTAW STALI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKÓW I MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH SPRZĘT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU TRANSPORT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU TRANSPORT STALI KONSTRUKCYJNEJ OD DOSTAWCY I SKŁADOWANIE U WYKONAWCY TRANSPORT NA MIEJSCE MONTAŻU LIKWIDACJA USZKODZEŃ TRANSPORTOWYCH WYKONANIE KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO WYKONAWCY KONSTRUKCJI STALOWYCH WYMAGANE OPRACOWANIA RYSUNKI WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ PROGRAM WYTWARZANIA KONSTRUKCJI W WYTWÓRNI TECHNOLOGIA SPAWANIA PROGRAM MONTAŻU NA MIEJSCU SCALANIA NA BUDOWIE AKCEPTOWANIE STOSOWANYCH TECHNOLOGII KONTROLA WYKONYWANYCH ROBÓT WYKONANIE KONSTRUKCJI W WYTWÓRNI OBRÓBKA ELEMENTÓW PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO WYKONANIA (SKŁADANIA) WYKONANIE (SKŁADANIE) ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PRZEZ SPAWANIE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PRZED WYSYŁKĄ WYSYŁKA ELEMENTÓW Z WYTWÓRNI MONTAŻ I SCALANIE KONSTRUKCJI NA MIEJSCU BUDOWY SKŁADOWANIE KONSTRUKCJI NA PLACU BUDOWY PRZEMIESZCZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DO OSTATECZNEGO ICH POŁOŻENIA WYZNACZENIE OSI PODŁUŻNEJ MOSTU I ŁOŻYSK WYKONANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH TYMCZASOWYCH WYKONANIE POŁĄCZEŃ STAŁYCH NA MIEJSCU BUDOWY ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PO MONTAŻU PODPORY I RUSZTOWANIA MONTAŻOWE BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA SST 452 2

6 6.0. KONTROLA JAKOŚCI KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT OBOWIĄZKI WYKONAWCY KONTROLA WYKONANIA KONSTRUKCJI I JEJ MONTAŻU KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PODSTAWY FORMALNE WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OBMIAR KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIORY KONSTRUKCJI I ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT ZAKRES I CZAS WYKONYWANIA ODBIORÓW ODBIÓR KONSTRUKCJI U WYKONAWCY ODBIORY POŚREDNIE W TRAKCIE BUDOWY OBIEKTU ODBIÓR KOŃCOWY PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY STALOWE KONSTRUKCJE MOSTOWE MATERIAŁY SPAWALNICTWO I SPAWANIE INNE NORMY INNE DOKUMENTY SST KONSTRUKCJE STALOWE I MECHANIZMY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO BUDOWLI WODNYCH WSTĘP ZAKRES OPRACOWANIA PRZEZNACZENIE SPECYFIKACJI OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI WYTYCZNE ODNOŚNIE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ MATERIAŁY WARUNKI WYKONANIA, MONTAŻU, BADANIA I ODBIORU PRÓBNY MONTAŻ W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM KONTROLA I ODBIORY TRANSPORT WYTYCZNE MONTAŻU NA BUDOWIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU SST 452 3

7 8.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE OGRODZENIE PLACU BUDOWY PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY PLAN BIOZ LIKWIDACJA PLACU BUDOWY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT DOKUMENTY BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) ROZLICZENIE ROBÓT POSTANOWIENIA KOŃCOWE USTAWY ROZPORZADZENIA I INSTRUKCJE NORMY ZWIĄZANE SST KONSTRUKCJE STALOWE KŁADEK I WYPOSAŻENIA KOMUNIKACYJNEGO ORAZ OGRODZEŃ BUDOWLI WODNYCH WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI I ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE KONSTRUKCJI I ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WYPOSAŻENIA KOMUNIKACYJNEGO BUDOWLI KONTROLA JAKOŚCI ZASADY OGÓLNE ZAKRESY BADAŃ KONTROLNYCH OBMIARY KONSTRUKCJI I ROBÓT ZASADY OGÓLNE JEDNOSTKI OBMIAROWE ODBIORY KONSTRUKCJI I ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORY TECHNICZNE SST 452 4

8 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI WYMAGANIA OGÓLNE CENY JEDNOSTKOWE PRZEPISY ZWIĄZANE SST POWŁOKI OCHRONNE KONSTRUKCJI I STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH O CHARAKTERZE ANTYKOROZYJNO DEKORACYJNYM ORAZ NAWIERZCHNIOWO - IZOLACYJNYM WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYMAGANIA FORMALNE PODSTAWOWE MATERIAŁY ZESTAWU MALARSKIEGO: DOBÓR POWŁOK RENOWACYJNYCH NAKŁADANYCH NA POWŁOKI ISTNIEJĄCE KOLOR POKRYCIA MALARSKIEGO WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA KOMPLETNEJ POWŁOKI ZESTAWU ANTYKOROZYJNEGO WYMAGANIA DODATKOWE SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU SPRZĘT DO CZYSZCZENIA KONSTRUKCJI SPRZĘT DO MALOWANIA TRANSPORT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI NOWYCH ELEMENTÓW USUNIECIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POWŁOK DO MALOWANIA RENOWACYJNEGO (ODNOWIENIE POWŁOKI) NANOSZENIE POWŁOK MALARSKICH WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MALARSKICH ORAZ SPRZĘTU GRUNTOWANIE I NAKŁADANIE MIĘDZYWARSTWY NANOSZENIE FARB NAWIERZCHNIOWYCH MALOWANIE KONSTRUKCJI W MIEJSCACH STYKU POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO ZABETONOWANIA UŻYTKOWANIE POWŁOK MALARSKICH WARUNKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SST 452 5

9 SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW MALARSKICH SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOK MALARSKICH SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH POWŁOK OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY WYMAGANIA OGÓLNE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI FARBY I LAKIERY INNE DOKUMENTY SST DROGI I PLACE Z CHODNIKAMI ORAZ ŚCIEŻKI WAŁOWE WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZAKRES KONTROLI JAKOŚCI ORAZ DOKUMENTY KONTROLNE OBMIARY ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE SST DROGI I PLACE O NAWIERZCHNI TRWAŁEJ ORAZ CHODNIKI WSTĘP SST 452 6

10 1.1. PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT DROGOWYCH MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE KRUSZYWA ŁAMANE WARSTW PODBUDOWY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ODCINEK PRÓBNY UTRZYMANIE PODBUDOWY KRUSZYWO DO WARSTW MROZOODPORNYCH I PODSYPEK ASFALTOBETONY WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ LEPISZCZE ASFALTOWE KRUSZYWO WYPEŁNIACZ GRANULAT ASFALTOWY ŚRODEK ADHEZYJNY MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI BETONOWE KOSTKI BRUKOWE, KOLOROWE BETONOWA KOSTKA BRUKOWA PIASEK WODA KRAWĘŻNIKI I PREFABRYKOWANE ŚCIEKI BETONOWE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKÓW OBRZEŻA BETONOWE CEMENT PIASEK WODA GRUNTY PIASZCZYSTE LUB PIASKI PRZYDATNE DO STABILIZACJI CEMENTEM SPRZĘT SPRZĘT DO KORYTOWA Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPRZĘT DO WYKONANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPRZĘT DO ROBÓT ASFALTOWO - NAWIERZCHNIOWYCH SPRZĘT DO MIESZANEK PIASKOWO - CEMENTOWYCH SPRZĘT DO WBUDOWANIA BETONU SPRZĘT POTRZEBNY DO NAWIERZCHNI BRUKOWYCH TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA WARSTWA MROZOOCHRONNA LUB PODSYPKI POD PODBUDOWĄ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO UZIARNIENIE KRUSZYWA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA WODA NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PROJEKTOWANIE MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO WYTWARZANIE MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRÓBA TECHNOLOGICZNA ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE SST 452 7

11 WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ NAWIERZCHNI BRUKOWEJ PODBUDOWY I PODSYPKI NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I PREFABRYKOWANYCH ŚCIEKÓW WBUDOWANIE OBRZEŻY CHODNIKÓW KONTROLA JAKOŚCI OGÓLNE WYMAGANIA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KORYTOWANIA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO WYKONANEJ WARSTWY MROZOODPORNEJ LUB PODSYPKI POD PODBUDOWĄ WYKONANEJ PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KONTROLA JAKOŚCIOWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI WYKONANYCH WARSTW NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO WBUDOWANYCH KRAWĘŻNIKÓW I ŚCIEKÓW PREFABRYKOWANYCH NA ŁAWACH WBUDOWANYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH WYKONAWSTWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WYKONAWSTWO NAWIERZCHNI Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY STWIERDZENIU WAD LUB WADLIWEGO WYKONAWSTWA ROBÓT OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT DROGOWYCH PRZEPISY ZWIĄZANE SST DROGI TECHNOLOGICZNE WZDŁUŻ I NA BUDOWLACH ZIEMNYCH ORAZ ŚCIEŻKI SPACEROWO ROWEROWE WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT DROGOWYCH MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KORYTOWANIA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ROZŚCIELENIE GEOWŁÓKNINY WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM WARSTWĄ OCHRONNĄ PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST 452 8

12 5.5. NAWIERZCHNIA Z GRYSÓW STABILIZOWANA EMULSJĄ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTROLA KORYTA I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA KONTROLA ROZŚCIELENIA GEOWŁÓKNINY I WYKONANIA WARSTWY OCHRONNEJ KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI DRÓG KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY STWIERDZENIU WAD LUB WADLIWEGO WYKONAWSTWA ROBÓT OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT ODBIORY ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT DROGOWYCH PRZEPISY ZWIĄZANE SST REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI TRWAŁYCH Z PŁYT BETONOWYCH NA PLACACH I DROGACH WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO NAPRAWY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZEŃ TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ZASADY OGÓLNE PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI DO NAPRAWY UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI KONTROLA JAKOŚCI NAPRAW OGÓLNE ZASADY KONTROLI BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BADANIA W CZASIE ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE SST 452 9

13 ST OZNAKOWANIA POZIOME I PIONOWE ORAZ BARIERY OCHRONNE DRÓG WSTĘP PRZEDMIOT SST ZAKRES STOSOWANIA SST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE MATERIAŁY DO OZNAKOWAŃ POZIOMYCH MATERIAŁY DO OZNAKOWAŃ PIONOWYCH ORAZ WYKONANIE ZNAKÓW MATERIAŁY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH DRÓG SPRZĘT SPRZĘT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO SPRZĘT DO STAWIANIA ZNAKÓW PIONOWYCH SPRZĘT DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH TRANSPORT WYKONANIE OZNAKOWAŃ I BARIER OCHRONNYCH NA TERENIE INWESTYCJI WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO OSADZENIE SŁUPKÓW I MONTAŻ BARIER OCHRONYCH KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA OZNAKOWAŃ I BARIER WYMAGANIA OGÓLNE KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI OZNAKOWAŃ POZIOMYCH KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI OZNAKOWAŃ PIONOWYCH KONTROLA JAKOŚCI REALIZACJI BARIER OCHRONNYCH OBMIARY ROBÓT ZASADY OGÓLNE ZASADY OBMIAROWANIA ROBÓT JEDNOSTKI OBMIAROWE ODBIORY ROBÓT PODSTAWY PŁATNOŚCI ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI CENY JEDNOSTKOWE PRZEPISY ZWIĄZANE LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SST

14 3. SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT TRANSPORT WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DLA TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA WYKONANIA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE WYKONANIE ŚLUZY WAŁOWEJ, PRZEPUSTÓW I TYMCZASOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE RODZAJE MATERIAŁÓW MATERIAŁY IZOLACYJNE ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE KLAPA ZWROTNA SPRZĘT WYMAGANIA OGÓLNE SPRZĘT DO WYKONYWANIA PRZEPUSTÓW TRANSPORT WYMAGANIA OGÓLNE TRANSPORT MATERIAŁÓW WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE UMOCNIENIE WLOTÓW I WYLOTÓW ŁAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI WYKONANIE BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SST

15 5.7. MONTAŻ BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU I ŚCIANEK CZOŁOWYCH IZOLACJA PRZEPUSTÓW ROBOTY MONTAŻOWE KLAPY ZWROTNEJ KONTROLA JAKOSCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT ZIEMNYCH KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTÓW I WYLOTÓW KONTROLA WYKONANIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ KONTROLA WYKONANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KONTROLA POŁĄCZENIA PREFABRYKATÓW KONTROLA IZOLACJI ŚCIAN PRZEPUSTU OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE DOKUMENTY SST

16 Przedsięwzięcie: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki. Kody CPV: jak na stronie tytułowej dla SST dotyczących konstrukcji stalowych wraz z robotami towarzyszącymi różne specjalne roboty budowlane wznoszenie ogrodzeń nakładanie powłok antykorozyjnych roboty w zakresie ochrony powierzchni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE i MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE SST

17 SST

18 SST KONSTRUKCJE STALOWE WYKONANIE I MONTAŻ WYMAGANIA OGÓLNE 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowej konstrukcji ustrojów niosących obiektów mostowych dla przedsięwzięcia: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, zadanie: Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki Zakres stosowania SST Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowej. Montaż na budowie wg niniejszej Specyfikacji dotyczy scalania konstrukcji na stanowisku montażowym a następnie ustawienie w położeniu docelowym lub bezpośrednio w położeniu docelowym. Odrębnymi Specyfikacjami opisane są roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Roboty te stanowią integralną część wytwarzania konstrukcji stalowej Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Kontrola wewnętrzna kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnych procedur w celu oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). Kontrola odbiorcza kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). Specyfikacja wyrobu kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane z zamówieniem, podane w formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne specyfikacje (definicja z normy PN-EN 10204). Atest rodzaj 2.2" dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu N3) i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów (definicja z normy PN-EN 10204). SST

19 Świadectwo odbioru 3.2 rodzaj 3.2" dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w którym stwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu N3) i podają wyniki badań. Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.2 odpowiednie wyniki badań uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli (definicja z normy PN-EN 10204). Przez wymagania podane w zamówieniu rozumie się wymagania uzgodnione i potwierdzone przy zamawianiu 1.5. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji stalowych wraz z towarzyszącymi im robotami Podstawowe wymagania ogólne odnoszące się do materiałów i robót przedstawia ST 450 Część Ogólna. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera MATERIAŁY Podstawowe wymagania ogólne dotyczące materiałów zawiera ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów Procedura zatwierdzenia materiałów. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie oznacza akceptacji samych materiałów. Wykonawca przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia Świadectwo odbioru 3.2 potwierdzające odpowiednią jakość wszystkich partii materiałów. Dokumenty te przygotowuje się na podstawie wyników kontroli odbiorczych. Upoważnionego przedstawiciela kontroli ze strony Zamawiającego deleguje Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier może odstąpić od delegowania swojego przedstawiciela w przypadku zapewnienia przez Producenta / Wytwórcę potwierdzenia dokumentów kontroli przez inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych (dawniej Komisarz Odbiorczy). SST

20 Wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej Konstrukcje stalowe wykonuje się ze stali S355 wg EN o następujących podstawowych właściwościach mechanicznych : Lp. [-] t [mm] R eh (R e, f y ) [MPa] 1 t R m (f u ) [MPa] 2 16 < t < t < t gdzie: t grubość elementu R eh (R e, f y ) - minimalna granica plastyczności R m (f u ) wytrzymałość na rozciąganie Pozostałe parametry wg normy EN Dodatkowe wymagania wynikające z obowiązywania normy PN-S-10052:1982 W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-S-10052:1982 wprowadza się dodatkowe wymagania, które musi spełniać stosowany materiał: wydłużalność A 5-min = 22%; badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w temperaturze -20 C (oznaczenie J2); badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać w temperaturze -40 C; wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyżej 20mm należy dostarczać w stanie znormalizowanym. Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z karbem V Oznaczenie stali Pełne oznaczenie stali wg PN-EN przeznaczonej na konstrukcje drogowych obiektów mostowych zapisuje się w postaci: S355 J Realizacja dostaw stali Dostarczane materiały winny być zaopatrzone w Świadectwo odbioru 3.2 ( rodzaj 3.2 ) zgodnie z normą PN-EN potwierdzające spełnienie wymagań norm PN-EN i PN-EN oraz dodatkowych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji. Obowiązek dostarczenia Świadectwa odbioru spoczywa na Wykonawcy Wymagania dotyczące łączników i materiałów spawalniczych Stosowane łączniki i materiały spawalnicze muszą spełniać wymagania PN-S :1989 i norm przedmiotowych. Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wykonawca konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez Inżyniera producentów tych materiałów. Na Wykonawcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców dokumentów SST

21 potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w normach przedmiotowych dotyczących danego wyrobu lub materiału. Dokumenty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie dokumentów Producent łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wykonawcy konstrukcji, powinny być badane na koszt własny Wykonawcy konstrukcji. Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca konstrukcji w Programie wytwarzania i Wykonawca obiektu w Projekcie organizacji montażu zobowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 450 Część Ogólna Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Transport stali konstrukcyjnej od Dostawcy i składowanie u Wykonawcy Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą być cechowane zgodnie w wymaganiami normy EN Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie SST

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SIECI I INSTALACJE SANITARNE 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo