Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Roboty budowlane Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44 Osoba do kontaktów: Urszula Stadniczenko Wrocław POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim, gmina Oława. Kod NUTS PL51 1/14

2 2/14 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200, MOP 8,4 MPa relacji Oława Strzelin, o długości 21,5 km z rur stalowych, Zakres rzeczowy: - gazociąg w/c stal DN 200 L360 MB, L=21,5 km; 2) budowie stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Q= m3/h - Chociwel, Zakres rzeczowy: - kontenerowa stacja redukcyjno - pomiarowa I st. Q= m3/h wraz z AKP, kotłownią i nawanialnią wtryskową; - wlotowy naziemny zespół zaporowo-upustowy DN 150 PN100; - dwa wylotowe naziemne zespoły zaporowo-upustowe DN 200 PN16; - przewód obejściowo awaryjny; 3) budowie stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Q=5 000 m3/h Kurów, Zakres rzeczowy: - kontenerowa stacja redukcyjno - pomiarowa I st. Q=5 000 m3/h wraz z AKP, kotłownią i nawanialnią wtryskową; - wlotowy naziemny zespół zaporowo-upustowy DN 100 PN100; - dwa wylotowe nadziemne zespoły zaporowo-upustowe DN 150 PN16; - przewód obejściowo awaryjny; - zespół zaporowo-upustowy DN 200 PN100 na gazociągu DN 200 usytuowanym na terenie zaprojektowanej stacji red.-pom. 4) budowie gazociągu średniego ciśnienia De 315/225 o długości 0,28 km/1,5 km, przyłącza gazu średniego ciśnienia De 225 o długości 0,32 km od stacji I stopnia Q=10 000m 3/h w Chociwelu do stacji pomiarowej II stopnia Q=3 500 m3/h na terenie Zakładu Mc Cain Poland sp. z o.o. w m. Chociwel nr 25, Zakres rzeczowy: - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De315, L=280 m - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De225, L=1500 m - przyłącze śr/c PE 100 SDR 17,6 De225, L=325 m - stacja pomiarowa II st. Q=3500 m3/h wraz z AKP - wlotowy naziemny zespół zaporowo-upustowy DN200 PN16 - wylotowy naziemny zespół zaporowo-upustowy DN200 PN16 5) budowie gazociągu średniego ciśnienia De 315 o długości 1,6 km od stacji red.-pom. I stopnia Q= m3/ h w Chociwelu do spięcia z istniejącą siecią gazową w ul. Okulickiego w Strzelinie, Zakres rzeczowy: - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De315, L=1,61 km 6) budowie sieci gazowej śr/c o średnicach De 315/225/90/63 o długościach 0,7 km/7,7 km/2,2 km/7,4 km od stacji red.-pom. I stopnia Q=5 000 m3/h w Kurowie w kierunku miasta Wiązów i na terenie m. Wiązów. Zakres rzeczowy: - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De315, L=68 m - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De225, L=7726,2 m 2/14

3 3/14 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De90, L=1944,6 m - gazociąg śr/c PE 100 SDR 17,6 De90 (rura wzmocniona), L=244,9 m - gazociąg śr/c PE 100 SDR 11 De63, L=7376,3 m Termin zakończenia robót budowlanych na gazociągu w/c, gazociągach śr/c, stacjach redukcyjno-pomiarowych I stopnia oraz stacji pomiarowej II stopnia r. Termin zakończenia zadania r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych). Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dołączyli do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 3/14

4 4/14 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą, 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) ustawy. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunek opisany w pkt 2. może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) ustawy; 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1), 4), 5), 6), 7) niniejszego ogłoszenia: 8.1.) pkt 1), 5), 6), 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4/14

5 5/14 III.2.2) 8.2.) pkt 4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy. 8.3.) Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1) lit. a i c oraz ppkt 8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1) i ppkt 8.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ppkt 8.3) powyżej stosuje się odpowiednio. 10) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Uwaga: W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1) - 2) i pkt 4) - 10) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 3) powyżej zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), 2. posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), 3. wykażą średnioroczne przychody ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości co najmniej PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. pkt. 3 może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5/14

6 6/14 III.2.3) Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1. pkt 3. niniejszego ogłoszenia może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Wymagane dokumenty: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową niezbędną do potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1; 2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia wskazaną w pkt. 2; 3) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, jako dokumenty niezbędne do spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3. Uwaga: W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 1) pkt. 3) może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1. pkt 3. niniejszego ogłoszenia polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1) - pkt 3) ogłoszenia dotyczących tych podmiotów. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 zamówienie polegające na wybudowaniu lub przebudowaniu rurociągu do paliw płynnych lub gazowych o ciśnieniu większym lub równym 5,0 MPa z rur stalowych o średnicy DN 100 lub większej o długości co najmniej 10 km i co najmniej 1 stacji gazowej I stopnia o przepustowości minimum Q = 3000 Nm3/h. 2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe, w tym: 2.1 Kierownikiem Budowy, który posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów, ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, ze zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394); 6/14

7 7/ doświadczenie wskazujące, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnił rolę kierownika budowy w zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia; Wykonawca, w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą Kierownika Budowy, wskaże osobę spełniającą oba warunki; 2.2 Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i uprawnienia do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek; 2.3 Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek; 2.4 minimum jedną osobą pełniącą funkcję stałego nadzoru spawalniczego w trakcie realizacji prac spawalniczych, posiadającą uprawnienia do nadzorowania procesu spawania zgodnie z normą PN-EN ISO lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku wskaże minimum jedną osobę spełniającą ten warunek; 2.5 minimum trzema osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia spawalnicze wydane zgodnie z normą PN- EN lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku, wskaże minimum trzy osoby spełniające ten warunek; 2.6 minimum trzema osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia zgrzewania PE zgodnie z wymaganiami normy PN-EN lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku, wskaże minimum trzy osoby spełniające ten warunek; 2.7 minimum jedną osobę sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych, posiadającą certyfikat do prowadzenia badań wizualnych (poziom minimum VT2) wydany według normy PN-EN 473 (EN ISO 9712) lub równoważny. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania 7/14

8 8/14 kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku, wskaże minimum jedną osobę spełniającą ten warunek; 2.8 Kierownikiem badań złączy spawanych dla każdej metody badań, który posiada certyfikat 3 stopnia wydany według normy PN-EN 473 (EN ISO 9712) lub równoważny. Do zadań Kierownika badań należeć będzie nadzorowanie wszystkich działań personelu 1-go i 2-go stopnia. Kierownik Badań zobowiązany jest swoje działanie nadzorcze udokumentować poprzez zatwierdzanie i podpisanie protokołów badań. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca badań w celu udowodnienia spełnienia niniejszego warunku, wskaże minimum jedną osobę spełniającą ten warunek. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 3. posiadają uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z normami (np.: PN-EN 288-3; PN-EN 288-9, PN-EN ); 4. posiadają wdrożony (ważny) system zarządzania jakością w zakresie budowy sieci gazowych zgodnie z systemem zarządzania jakością określonym w normie PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania lub równoważny; 5. posiadają wdrożony (ważny) system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO lub równoważny. Uwaga: W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1-5 może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1-5 niniejszego ogłoszenia może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Wymagane dokumenty: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w Sekcji III.2.3) pkt 1., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Za ww. dowody uznaje się: a) Poświadczenie; Zamawiający wskazuje, iż w miejsce ww. poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); b) Inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej; 8/14

9 9/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) - lit. b) powyżej. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w tym wykazie posiadają wymagane uprawnienia, sporządzony wg Załącznika nr 4, 3) oświadczenie, że Wykonawca posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z normami (np.: PN-EN 288-3; PN-EN 288-9, PN-EN ), lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kwalifikacji wskazanych w Sekcji III.2.3) pkt 3, 4) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001, albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, 5) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, UWAGA W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 1) pkt. 5) może złożyć łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Rodzaj procedury Ograniczony Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZP/2013/006/GFZ Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 9/14

10 10/14 IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:.. Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia stanowi część Projektu nr POIS /10 pn. Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacje dodatkowe: Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadził dialog techniczny zgodnie z art. 31a Ustawy. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący odpowiednio w dniu: a. zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt. 1 ogłoszenia, b. na który podano informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1) ogłoszenia, c. publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczy dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 2) 3) ogłoszenia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a. c. powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający zaprosi do składania ofert maksymalnie 20 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa 10/14

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109166-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo