Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel. (056) , fax (056) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej 1. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zmian.). 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu do komunikacji miejskiej. Autobus musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną homologację. Autobus w oferowanej kompletacji musi być fabrycznie nowy z bieżącej oferty sprzedaży. Autobus ma odpowiadać parametrom techniczno eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym wg definicji zgodnej z PN-S , w którym obniżona podłoga znajduje się w przedniej części autobusu. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz od 55 do 60 osób, w tym co najmniej 15 na miejscach siedzących. Długość autobusu w przedziale 8 9 m. Konstrukcja nośna, poszycie boczne, szkielet autobusu oraz wszystkie inne elementy konstrukcji mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO :2007, DIN :2001 (wymaga się dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnienie przez producenta autobusu w/w wymogu). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Kabina kierowcy: 1.Kabina ma posiadać regulowany układ ogrzewania. 2.Kabina musi posiadać klimatyzację miejsca pracy kierowcy. 3.Autobus ma posiadać oddzielone (częściowo przeszklone) od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. 4.W kabinie mają być drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego ataku pasażera. 5.Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej. 6.Stanowisko pracy kierowcy wyposażone w licznik kilometrów, wskaźnik zużycia paliwa pokazujący zużycie chwilowe i zużycie średnie. Przedział pasażerski: 1.Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką. 2.Część foteli pasażerskich w przedniej części autobusu powinna być usytuowana bezpośrednio na niskiej podłodze. 3.Podłoga autobusu ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową. Miejsca narażone na ścieranie

2 lub inne uszkodzenia mechaniczne (naroża, krawędzie stopni) mają być listwowane estetycznymi profilami metalowymi lub z tworzywa sztucznego, odpornymi na ścieranie i korozję. 4.Autobus ma posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja winne być wykorzystane także otwierane przesuwnie szyby okien bocznych o wysokości min co najmniej 35 cm. 5.Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie ma być sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy Webasto lub równoważny ma być zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu. Nagrzewnice przedziału pasażerskiego Webasto lub równoważne. 6.Wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu 7.Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. 8.Celem zmniejszenia awaryjności autobusów, ich instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej. Instalacja elektryczna winna być oparta o rozwiązania szyny CAN. Drzwi autobusu dwoje drzwi w układzie 1-2-0: 1.Autobus ma posiadać co najmniej dwoje drzwi wejściowych umożliwiających bezpośredni dostęp do obniżonej podłogi, w tym co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. 2.Na wewnętrznej stronie drzwi mają być uchwyty umożliwiające otwieranie drzwi przy wyłączonym układzie zdalnego sterowania oraz ułatwiające wsiadanie. 3.Układ sterowania drzwi ma eliminować możliwości przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy i uniemożliwiać jazdę przy otwartych drzwiach. Drzwi mają posiadać układ zabezpieczenia przed przyciśnięciem pasażera w czasie wsiadania lub wysiadania. 4.Układ sterowania drzwi ma zapewniać co najmniej: możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażera (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) po wybraniu takiej opcji przez kierowcę, dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi, zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz każdych indywidualnie, sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych z osobna drzwi autobusu, sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasażera przez wybrane przezeń drzwi (funkcja przystanek na żądanie). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Układ napędowy: 1.Silnik umieszczony za tylnym mostem. 2.Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EURO Moc silnika KM. 4. Manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. Układ hamulcowy: 1. Układ hamulcowy ma zapewnić skuteczność hamowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Układ hamulcowy wyposażony w zwalniacz. 3. Zamontowany układ ABS. 4. Wymagane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Układ pneumatyczny: 1.Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. 2.Wskazane jest, aby producentem był ten, którego zespoły są już eksploatowane u Zamawiającego, tj. Knorr, Wabco lub równoważne. 3.Wszystkie przewody i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych.

3 Zawieszenie: Autobus ma posiadać tylko resory pneumatyczne. Układ obniżania prawej strony sterowany z kabiny kierowcy. Przednie zawieszenie sztywne. Ogumienie: Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe typu miejskiego. Wymagane jest koło zapasowe. Autobus ma być wyposażony w centralny układ smarowanie z rozdzielaczem, jeżeli punktów smarnych podwozia jest więcej niż 5. Autobus wyposażony w ogrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autobus powinien być wyposażony w: elektroniczne tablice kierunkowe LED (zewnętrzne przednia, boczna i tylna numeryczna; wewnętrzną; 2 kasowniki; panel sterujący samodzielnie kasownikami i zestawem tablic). Dostawca ma dostarczyć wraz z pojazdem: instrukcję obsługi dla kierowców w języku polskim, niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Wydziale Komunikacji, program i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych i reklamowych. Powyższa dokumentacja musi być dostarczona w wersji pisemnej ( papierowej ) katalog części zamiennych w języku polskim, apteczka samochodowa, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, Malowanie pojazdu: Dokładna kolorystyka pojazdu według późniejszych uzgodnień z wykonawcą. Pozostałe wymagania ogólne, jakie muszą być spełnione przez Oferenta. 1. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez okres 15 lat. 2. Oferent zobowiązany jest do dostawy (na warunkach ogólnych) części zamiennych do dostarczonego autobusu w terminach: - w ciągu 72 godzin - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku części niezbędnych, do uruchomienia autobusu, - w ciągu 14 dni - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w pozostałych przypadkach koniecznych napraw, 3. Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji autobusu. Zamawiający wymaga przetestowania oferowanego autobusu w warunkach miejskich w Brodnicy. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z ww. punktów eliminuje oferenta z procedury przetargowej. 4. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie): 5. wpłacą wadium, Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Informacje na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości ,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium wpłacone na konto zamawiającego. Dowód wpłaty wadium dołączony do oferty. 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 80% Warunki gwarancji 20% 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, nie później niż do dnia 3 sierpnia 2009r. do godziny 12: Termin związania ofertą: Wymagany termin związania ofertą 30 dni 11. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Brodnica,

5 Brodnica, 9 lipca 2009r. Znak sprawy: 5/UT/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy Brodnica wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Toruniu NIP: tel (74), fax Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Brodnica, nr Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego do komunikacji miejskiej.. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zmian.). Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu do komunikacji miejskiej. Autobus musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną homologację. Autobus w oferowanej kompletacji musi być fabrycznie nowy z bieżącej oferty sprzedaży. Autobus ma odpowiadać parametrom techniczno eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym wg definicji zgodnej z PN-S , w którym obniżona podłoga znajduje się w przedniej części autobusu. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz od 55 do 60 osób, w tym co najmniej 15 na miejscach siedzących. Długość autobusu w przedziale 8 9 m. Konstrukcja nośna, poszycie boczne, szkielet autobusu oraz wszystkie inne elementy konstrukcji mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO :2007, DIN :2001 (wymaga się dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnienie przez producenta autobusu w/w wymogu). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Kabina kierowcy: 1.Kabina ma posiadać regulowany układ ogrzewania. 2.Kabina musi posiadać klimatyzację miejsca pracy kierowcy. 5

6 3.Autobus ma posiadać oddzielone (częściowo przeszklone) od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. 4.W kabinie mają być drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego ataku pasażera. 5.Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej. 6.Stanowisko pracy kierowcy wyposażone w licznik kilometrów, wskaźnik zużycia paliwa pokazujący zużycie chwilowe i zużycie średnie. Przedział pasażerski: 1.Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką. 2.Część foteli pasażerskich w przedniej części autobusu powinna być usytuowana bezpośrednio na niskiej podłodze. 3.Podłoga autobusu ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową. Miejsca narażone na ścieranie lub inne uszkodzenia mechaniczne (naroża, krawędzie stopni) mają być listwowane estetycznymi profilami metalowymi lub z tworzywa sztucznego, odpornymi na ścieranie i korozję. 4.Autobus ma posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja winne być wykorzystane także otwierane przesuwnie szyby okien bocznych o wysokości min co najmniej 35 cm. 5.Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie ma być sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy Webasto lub równoważny ma być zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu. Nagrzewnice przedziału pasażerskiego Webasto lub równoważne. 6.Wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu 7.Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. 8.Celem zmniejszenia awaryjności autobusów, ich instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej. Instalacja elektryczna winna być oparta o rozwiązania szyny CAN. Drzwi autobusu dwoje drzwi w układzie 1-2-0: 1.Autobus ma posiadać co najmniej dwoje drzwi wejściowych umożliwiających bezpośredni dostęp do obniżonej podłogi, w tym co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. 2.Na wewnętrznej stronie drzwi mają być uchwyty umożliwiające otwieranie drzwi przy wyłączonym układzie zdalnego sterowania oraz ułatwiające wsiadanie. 3.Układ sterowania drzwi ma eliminować możliwości przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy i uniemożliwiać jazdę przy otwartych drzwiach. Drzwi mają posiadać układ zabezpieczenia przed przyciśnięciem pasażera w czasie wsiadania lub wysiadania. 4.Układ sterowania drzwi ma zapewniać co najmniej: - możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażera (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) po wybraniu takiej opcji przez kierowcę, - dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi, - zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz każdych indywidualnie, - sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych z osobna drzwi autobusu, - sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasażera przez wybrane przezeń drzwi (funkcja przystanek na żądanie). Układ napędowy: 1.Silnik umieszczony za tylnym mostem. 2.Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EURO Moc silnika KM. 6

7 4. Manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. Układ hamulcowy: 1. Układ hamulcowy ma zapewnić skuteczność hamowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Układ hamulcowy wyposażony w zwalniacz. 3. Zamontowany układ ABS. 4. Wymagane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Układ pneumatyczny: 1.Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. 2.Wskazane jest, aby producentem był ten, którego zespoły są już eksploatowane u Zamawiającego, tj. Knorr, Wabco lub równoważne. 3.Wszystkie przewody i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych. Zawieszenie: Autobus ma posiadać tylko resory pneumatyczne. Układ obniżania prawej strony sterowany z kabiny kierowcy. Przednie zawieszenie sztywne. Ogumienie: Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe typu miejskiego. Wymagane jest koło zapasowe. Autobus ma być wyposażony w centralny układ smarowanie z rozdzielaczem, jeżeli punktów smarnych podwozia jest więcej niż 5. Autobus wyposażony w ogrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autobus powinien być wyposażony w: elektroniczne tablice kierunkowe LED (zewnętrzne przednia, boczna i tylna numeryczna; wewnętrzną; 2 kasowniki; panel sterujący samodzielnie kasownikami i zestawem tablic). Dostawca ma dostarczyć wraz z pojazdem: - instrukcję obsługi dla kierowców w języku polskim, - niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Wydziale Komunikacji, - program i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych i reklamowych Powyższa dokumentacja musi być dostarczona w wersji pisemnej ( papierowej ) - katalog części zamiennych w języku polskim, - apteczka samochodowa, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, Malowanie pojazdu: Dokładna kolorystyka pojazdu według późniejszych uzgodnień z wykonawcą. Pozostałe wymagania ogólne, jakie muszą być spełnione przez Oferenta. 1. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez okres 15 lat. 2. Oferent zobowiązany jest do dostawy (na warunkach ogólnych) części zamiennych do dostarczonego autobusu w terminach: - w ciągu 72 godzin - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku części niezbędnych, do uruchomienia autobusu, - w ciągu 14 dni - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w pozostałych przypadkach koniecznych napraw, 7

8 3. Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji autobusu. Zamawiający wymaga przetestowania oferowanego autobusu w warunkach miejskich w Brodnicy. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z ww. punktów eliminuje oferenta z procedury przetargowej. 4. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia do trzech miesięcy od podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie); 5. wpłacą wadium; Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz uzyskania formalnej poprawności ofert, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, zaświadczeń, lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6, miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, (informacja o osobie), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, (informacja o podmiocie zbiorowym), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert jeżeli dotyczy, 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 8

9 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 6. Wypełniony i podpisany druk Formularz ofertowy przez osoby upoważnione (załącznik nr 1), 7. Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), 8. Parametry techniczne oferowanego autobusu (załącznik nr 3), 9. Świadectwo homologacji oferowanego autobusu. 10. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie co najmniej 3, 11. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 rok, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2008 rok oraz sprawozdanie F01 za I kwartał 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, 12. Kserokopia nadania numeru NIP, 13. Kserokopia nadania numeru REGON, 14. Dowód wpłaty wadium, 15. Podpisany projekt umowy (załącznik nr 4), Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, stosownie do obowiązujących przepisów. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, 3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 9

10 zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 6. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację oraz na stronie internetowej zamawiającego, 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Janusz Posłuszny Zbigniew Luliński Wszelkie zaświadczenia, zawiadomienia i wyjaśnienia składane przez strony w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Wymagania dotyczące wadium. Wymagane wadium w wysokości ,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium wpłacone na konto zamawiającego. Dowód wpłaty wadium dołączony do oferty. 9. Termin związania ofertą. Wymagany termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. Ofertę należy złożyć na załączonych druku Formularz ofertowy plus załączniki. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez danego oferenta. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna na być oznakowania w następujący sposób: AUTOBUS Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. W tym celu oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną w sposób podany jak wyżej, oraz zaopatrzoną napisem Zmiana lub Wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 10

11 Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich jej stron i załączników. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Druk Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 nie później niż do dnia 3 sierpnia 2009r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2009r. o godz , w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pokój numer 9. Oferty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą odesłane do oferenta bez ich otwierania. Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu zamawiający poda imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania naprawy. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: I etap ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap ocena merytoryczna według kryteriów określonych w specyfikacji Wszystkie informacje zapisywane są przez Sekretarza komisji przetargowej w protokole postępowania podczas otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: l.określenie wag dla poszczególnych kryteriów. Kryterium Cena oferowanego autobusu Warunki gwarancji Waga 80% 20% 11

12 Opis kryterium CENA: Cena 80% - oferty za kryterium ceny będą oceniane wg wartości brutto. Oferta zawierająca spełnienie wszystkich warunków otrzyma maksymalnie 100 punktów, pomnożone przez rangę, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie: Cb = ( Wn : Wb ) x 100 pkt. x ranga gdzie: Cb ocena oferty badanej Wn najniższa wartość oferty w złotych brutto Wb wartość oferty badanej w złotych brutto 2. Warunki gwarancji: max 100 pkt. x ranga Nazwa kryterium Gwarancja na konstrukcję nadwozia 24 miesiące i więcej poniżej 24 miesięcy Gwarancja na układ napędowy 24 miesiące i więcej poniżej 24 miesięcy Gwarancja na powłoki lakiernicze 24 miesiące i więcej poniżej 24 miesięcy Gwarancja na perforację poszycia nadwozia 6 lat i więcej poniżej 6 lat Punkty Wybrana zostanie oferta, która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów wyliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert. W przypadku równowagi punktowej kilku ofert, które uzyskały największą ilość punktów wybrana zostanie oferta, która uzyskała większą ilość punktów w kryterium cena. Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta stanowią sumę punktów przyznanych przez członków komisji za poszczególne kryteria. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie kryteria łącznie. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12

13 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Termin płatności: płatne przelewem 21 dni od daty odbioru faktury i pojazdu, 2. Termin dostawy - do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, 3. Oferowane warunki gwarancji 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ można wnieść 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. - Protest powinien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania zamawiającego, b) wskazanie żądania, c) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone, d) zwięzłe przytoczone okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu, - Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia, 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 4) wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymieniony powyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. - Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Al. J.CH. Szucha 2/4, Warszawa) w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, z jednoczesnym poinformowaniem zamawiającego o wniesieniu odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie złożono w placówce pocztowej operatora publicznego. - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy. - Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą. 13

14 2. Odwołanie (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Skarga (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 18. Ogłoszenie wyników postępowania. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 19. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny. 14

15 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot przetargu: Autobus fabrycznie nowy niskopodłogowy do komunikacji miejskiej rocznik Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica Oferent: Cena oferowana zł Cena netto Podatek VAT Cena brutto Słownie zł. brutto: Warunki płatności 21 dni od daty odbioru faktury Okres realizacji: Do trzech miesięcy od daty podpisania umowy Termin związany ofertą: 30 dni Podpis i pieczęć oferenta

16 Załącznik nr 2..., dnia... OŚWIADCZENIE! (nazwa oferenta) w imieniu którego występuje: (imię i nazwisko, stanowisko) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu niskopodłogowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oświadczamy, że: 1.Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2.Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówieni. 3.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6.Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je. podpis składającego oświadczenie

17 Parametry techniczne oferowanego autobusu. Załącznik nr 3 Parametry techniczne oferowanego autobusu. Spełnia Nie spełnia Autobus fabrycznie nowy i posiadający aktualną homologację. Autobus w oferowanej kompletacji fabrycznie nowy z bieżącej oferty sprzedaży. Autobus odpowiada parametrom techniczno eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych. Autobus jest pojazdem niskopodłogowym wg definicji zgodnej z PN-S , w którym obniżona podłoga znajduje się w przedniej części autobusu. Jednorazowy przewóz od 55 do 60 osób, w tym co najmniej 15 na miejscach siedzących. Długość autobusu w przedziale 8 9 m. Konstrukcja nośna, poszycie boczne, szkielet autobusu oraz wszystkie inne elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO :2007, DIN :2001 Poszycie boczne wraz z szybami okien klejone do konstrukcji nadwozia. Kabina kierowcy: xxxxxxx xxxxxxxx Kabina wyposażona w regulowany układ ogrzewania. Kabina wyposażona klimatyzację miejsca pracy kierowcy. Oddzielone (częściowo przeszklone) od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. Drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów. Konstrukcja drzwi taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego ataku pasażera. Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej. Stanowisko pracy kierowcy wyposażone w licznik kilometrów, wskaźnik zużycia paliwa pokazujący zużycie chwilowe i zużycie średnie. Przedział pasażerski: xxxxxxx xxxxxxxxx Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką. Część foteli pasażerskich w przedniej części autobusu usytuowana bezpośrednio na niskiej podłodze. Podłoga autobusu wyłożona wykładziną antypoślizgową. Miejsca narażone na ścieranie lub inne uszkodzenia mechaniczne (naroża, krawędzie stopni) olistwowane estetycznymi profilami metalowymi lub z tworzywa sztucznego, odpornymi na ścieranie i korozję. Naturalna wentylacja przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja winne być wykorzystane także otwierane przesuwnie szyby okien bocznych o wysokości min co najmniej 35 cm. Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy Webasto lub równoważny zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu. Nagrzewnice przedziału pasażerskiego Webasto lub równoważne. Wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. Instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi umieszczona w przestrzeni podsufitowej. Instalacja elektryczna oparta o rozwiązania szyny CAN Drzwi autobusu dwoje drzwi w układzie 1-2-0: xxxxxxx xxxxxxxxx

18 Parametry techniczne oferowanego autobusu. Spełnia Nie spełnia Autobus posiada co najmniej dwoje drzwi wejściowych umożliwiających bezpośredni dostęp do obniżonej podłogi, w tym co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. Na wewnętrznej stronie drzwi zamontowane uchwyty umożliwiające otwieranie drzwi przy wyłączonym układzie zdalnego sterowania oraz ułatwiające wsiadanie. Układ sterowania drzwi ma eliminować możliwości przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy i uniemożliwiać jazdę przy otwartych drzwiach. Drzwi mają posiadać układ zabezpieczenia przed przyciśnięciem pasażera w czasie wsiadania lub wysiadania. Układ sterowania drzwi ma zapewniać co najmniej: - możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażera (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) po wybraniu takiej opcji przez kierowcę, - dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi, - zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz każdych indywidualnie, - sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych z osobna drzwi autobusu, - sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasażera przez wybrane przezeń drzwi (funkcja przystanek na żądanie). Układ napędowy: xxxxxxx xxxxxxxx Silnik umieszczony za tylnym mostem. Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EURO 5. Moc silnika KM. Manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. Układ hamulcowy: xxxxxx xxxxxxxxx Układ hamulcowy zapewnia skuteczność hamowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Układ hamulcowy wyposażony w zwalniacz. Zamontowany układ ABS. Wymagane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Układ pneumatyczny: xxxxxxx xxxxxxxxx Zapewnia bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Posiada skuteczny układ osuszania. Producentem jest ten którego zespoły są już eksploatowane u Zamawiającego, tj. Knorr, Wabco lub równoważne. Wszystkie przewody i złączki pneumatyczne wykonane z materiałów nierdzewnych. Zawieszenie: xxxxxx Autobus posiada tylko resory pneumatyczne. Układ obniżania prawej strony sterowany z kabiny kierowcy. Przednie zawieszenie sztywne. Ogumienie: Autobus wyposażony w ogumienie bezdętkowe typu miejskiego. Autobus posiada koło zapasowe. Autobus wyposażony w centralny układ smarowanie z rozdzielaczem, jeżeli punktów smarnych podwozia jest więcej niż 5. Autobus wyposażony w ogrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autobus wyposażony w: elektroniczne tablice kierunkowe LED (zewnętrzne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

19 Parametry techniczne oferowanego autobusu. Spełnia Nie spełnia przednia, boczna i tylna numeryczna; wewnętrzną; 2 kasowniki; panel sterujący samodzielnie kasownikami i zestawem tablic). Dostawca dostarczy wraz z pojazdem: xxxxxxx xxxxxxxxx Instrukcję obsługi dla kierowców w języku polskim, Dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Wydziale Komunikacji, program i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych i reklamowych. Powyższa dokumentacja dostarczona w wersji pisemnej ( papierowej ) Katalog części zamiennych w języku polskim, Apteczka samochodowa, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, Podpis oferenta:

20 Umowa Nr 5/UT/2009 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS z kapitałem zakładowym ,00 zł., posiadający numer identyfikacji podatkowej reprezentowanym przez: 1. Janusz Posłuszny - Prezes Zarządu 2. Eugeniusz Skonieczka - Zastępca Prezesa Zarządu Zwanym dalej Zamawiającym, a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem KRS... posiadający NIP:... reprezentowanym przez... Zwanym dalej Dostawcą, została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym ze względu na specyficzny charakter dostawy w ramach zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz ofertą... z dnia..., znak... do dostarczenia fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego marki..., nr podwozia..., rok produkcji Dostawca przekaże Zamawiającemu pojazd zgodnie z charakterystyką przedstawioną w SIWZ. 3. Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji autobusu. 2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w wysokości... zł netto (słownie:... zł. 00/100), VAT 22% -... (słownie:... zł. 00/100), tj.... zł brutto (słownie:... zł. 00/100)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UD/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UD/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 8/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY zakup i dostawę agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY zakup i dostawę agregatu prądotwórczego Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/UT/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl ogłasza PRZETARG

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY dostawę oleju napędowego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UT/2007. PRZETARG NIEOGRANICZONY dostawę oleju napędowego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 3/UT/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 7/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 7/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 7/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 12/T/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 6/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 6/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 6/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 32684-2010; data zamieszczenia: 04.02.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 32684-2010; data zamieszczenia: 04.02.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Stryszów: Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych, zakupionego w formie leasingu operacyjnego. Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ 80 TON OPAŁU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału (eko - groszku ) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku.

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. WTZ/43/06 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. 1. Zamawiający: Warsztat Terapii Zajęciowej Piaski reprezentowany przez Kierownika Panią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91456-2011:text:pl:html PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2011/S 56-091456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Lubartów: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 miejscowy (8+1)

Bardziej szczegółowo