Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel. (056) , fax (056) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej 1. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zmian.). 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu do komunikacji miejskiej. Autobus musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną homologację. Autobus w oferowanej kompletacji musi być fabrycznie nowy z bieżącej oferty sprzedaży. Autobus ma odpowiadać parametrom techniczno eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym wg definicji zgodnej z PN-S , w którym obniżona podłoga znajduje się w przedniej części autobusu. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz od 55 do 60 osób, w tym co najmniej 15 na miejscach siedzących. Długość autobusu w przedziale 8 9 m. Konstrukcja nośna, poszycie boczne, szkielet autobusu oraz wszystkie inne elementy konstrukcji mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO :2007, DIN :2001 (wymaga się dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnienie przez producenta autobusu w/w wymogu). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Kabina kierowcy: 1.Kabina ma posiadać regulowany układ ogrzewania. 2.Kabina musi posiadać klimatyzację miejsca pracy kierowcy. 3.Autobus ma posiadać oddzielone (częściowo przeszklone) od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. 4.W kabinie mają być drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego ataku pasażera. 5.Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej. 6.Stanowisko pracy kierowcy wyposażone w licznik kilometrów, wskaźnik zużycia paliwa pokazujący zużycie chwilowe i zużycie średnie. Przedział pasażerski: 1.Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką. 2.Część foteli pasażerskich w przedniej części autobusu powinna być usytuowana bezpośrednio na niskiej podłodze. 3.Podłoga autobusu ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową. Miejsca narażone na ścieranie

2 lub inne uszkodzenia mechaniczne (naroża, krawędzie stopni) mają być listwowane estetycznymi profilami metalowymi lub z tworzywa sztucznego, odpornymi na ścieranie i korozję. 4.Autobus ma posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja winne być wykorzystane także otwierane przesuwnie szyby okien bocznych o wysokości min co najmniej 35 cm. 5.Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie ma być sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy Webasto lub równoważny ma być zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu. Nagrzewnice przedziału pasażerskiego Webasto lub równoważne. 6.Wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu 7.Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. 8.Celem zmniejszenia awaryjności autobusów, ich instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej. Instalacja elektryczna winna być oparta o rozwiązania szyny CAN. Drzwi autobusu dwoje drzwi w układzie 1-2-0: 1.Autobus ma posiadać co najmniej dwoje drzwi wejściowych umożliwiających bezpośredni dostęp do obniżonej podłogi, w tym co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. 2.Na wewnętrznej stronie drzwi mają być uchwyty umożliwiające otwieranie drzwi przy wyłączonym układzie zdalnego sterowania oraz ułatwiające wsiadanie. 3.Układ sterowania drzwi ma eliminować możliwości przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy i uniemożliwiać jazdę przy otwartych drzwiach. Drzwi mają posiadać układ zabezpieczenia przed przyciśnięciem pasażera w czasie wsiadania lub wysiadania. 4.Układ sterowania drzwi ma zapewniać co najmniej: możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażera (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) po wybraniu takiej opcji przez kierowcę, dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi, zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz każdych indywidualnie, sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych z osobna drzwi autobusu, sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasażera przez wybrane przezeń drzwi (funkcja przystanek na żądanie). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Układ napędowy: 1.Silnik umieszczony za tylnym mostem. 2.Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EURO Moc silnika KM. 4. Manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. Układ hamulcowy: 1. Układ hamulcowy ma zapewnić skuteczność hamowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Układ hamulcowy wyposażony w zwalniacz. 3. Zamontowany układ ABS. 4. Wymagane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Układ pneumatyczny: 1.Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. 2.Wskazane jest, aby producentem był ten, którego zespoły są już eksploatowane u Zamawiającego, tj. Knorr, Wabco lub równoważne. 3.Wszystkie przewody i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych.

3 Zawieszenie: Autobus ma posiadać tylko resory pneumatyczne. Układ obniżania prawej strony sterowany z kabiny kierowcy. Przednie zawieszenie sztywne. Ogumienie: Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe typu miejskiego. Wymagane jest koło zapasowe. Autobus ma być wyposażony w centralny układ smarowanie z rozdzielaczem, jeżeli punktów smarnych podwozia jest więcej niż 5. Autobus wyposażony w ogrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autobus powinien być wyposażony w: elektroniczne tablice kierunkowe LED (zewnętrzne przednia, boczna i tylna numeryczna; wewnętrzną; 2 kasowniki; panel sterujący samodzielnie kasownikami i zestawem tablic). Dostawca ma dostarczyć wraz z pojazdem: instrukcję obsługi dla kierowców w języku polskim, niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Wydziale Komunikacji, program i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych i reklamowych. Powyższa dokumentacja musi być dostarczona w wersji pisemnej ( papierowej ) katalog części zamiennych w języku polskim, apteczka samochodowa, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, Malowanie pojazdu: Dokładna kolorystyka pojazdu według późniejszych uzgodnień z wykonawcą. Pozostałe wymagania ogólne, jakie muszą być spełnione przez Oferenta. 1. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez okres 15 lat. 2. Oferent zobowiązany jest do dostawy (na warunkach ogólnych) części zamiennych do dostarczonego autobusu w terminach: - w ciągu 72 godzin - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku części niezbędnych, do uruchomienia autobusu, - w ciągu 14 dni - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w pozostałych przypadkach koniecznych napraw, 3. Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji autobusu. Zamawiający wymaga przetestowania oferowanego autobusu w warunkach miejskich w Brodnicy. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z ww. punktów eliminuje oferenta z procedury przetargowej. 4. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie): 5. wpłacą wadium, Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Informacje na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości ,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium wpłacone na konto zamawiającego. Dowód wpłaty wadium dołączony do oferty. 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 80% Warunki gwarancji 20% 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, nie później niż do dnia 3 sierpnia 2009r. do godziny 12: Termin związania ofertą: Wymagany termin związania ofertą 30 dni 11. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Brodnica,

5 Brodnica, 9 lipca 2009r. Znak sprawy: 5/UT/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy Brodnica wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Toruniu NIP: tel (74), fax Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Brodnica, nr Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego do komunikacji miejskiej.. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zmian.). Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu do komunikacji miejskiej. Autobus musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną homologację. Autobus w oferowanej kompletacji musi być fabrycznie nowy z bieżącej oferty sprzedaży. Autobus ma odpowiadać parametrom techniczno eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym wg definicji zgodnej z PN-S , w którym obniżona podłoga znajduje się w przedniej części autobusu. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz od 55 do 60 osób, w tym co najmniej 15 na miejscach siedzących. Długość autobusu w przedziale 8 9 m. Konstrukcja nośna, poszycie boczne, szkielet autobusu oraz wszystkie inne elementy konstrukcji mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO :2007, DIN :2001 (wymaga się dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnienie przez producenta autobusu w/w wymogu). Poszycie boczne wraz z szybami okien muszą być klejone do konstrukcji nadwozia. Kabina kierowcy: 1.Kabina ma posiadać regulowany układ ogrzewania. 2.Kabina musi posiadać klimatyzację miejsca pracy kierowcy. 5

6 3.Autobus ma posiadać oddzielone (częściowo przeszklone) od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. 4.W kabinie mają być drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego ataku pasażera. 5.Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej. 6.Stanowisko pracy kierowcy wyposażone w licznik kilometrów, wskaźnik zużycia paliwa pokazujący zużycie chwilowe i zużycie średnie. Przedział pasażerski: 1.Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką. 2.Część foteli pasażerskich w przedniej części autobusu powinna być usytuowana bezpośrednio na niskiej podłodze. 3.Podłoga autobusu ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową. Miejsca narażone na ścieranie lub inne uszkodzenia mechaniczne (naroża, krawędzie stopni) mają być listwowane estetycznymi profilami metalowymi lub z tworzywa sztucznego, odpornymi na ścieranie i korozję. 4.Autobus ma posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja winne być wykorzystane także otwierane przesuwnie szyby okien bocznych o wysokości min co najmniej 35 cm. 5.Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie ma być sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy Webasto lub równoważny ma być zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu. Nagrzewnice przedziału pasażerskiego Webasto lub równoważne. 6.Wnętrze autobusu ma być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu 7.Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. 8.Celem zmniejszenia awaryjności autobusów, ich instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej. Instalacja elektryczna winna być oparta o rozwiązania szyny CAN. Drzwi autobusu dwoje drzwi w układzie 1-2-0: 1.Autobus ma posiadać co najmniej dwoje drzwi wejściowych umożliwiających bezpośredni dostęp do obniżonej podłogi, w tym co najmniej jedne drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. 2.Na wewnętrznej stronie drzwi mają być uchwyty umożliwiające otwieranie drzwi przy wyłączonym układzie zdalnego sterowania oraz ułatwiające wsiadanie. 3.Układ sterowania drzwi ma eliminować możliwości przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy i uniemożliwiać jazdę przy otwartych drzwiach. Drzwi mają posiadać układ zabezpieczenia przed przyciśnięciem pasażera w czasie wsiadania lub wysiadania. 4.Układ sterowania drzwi ma zapewniać co najmniej: - możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażera (z zewnątrz i wewnątrz pojazdu) po wybraniu takiej opcji przez kierowcę, - dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi, - zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz każdych indywidualnie, - sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych z osobna drzwi autobusu, - sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasażera przez wybrane przezeń drzwi (funkcja przystanek na żądanie). Układ napędowy: 1.Silnik umieszczony za tylnym mostem. 2.Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin EURO Moc silnika KM. 6

7 4. Manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. Układ hamulcowy: 1. Układ hamulcowy ma zapewnić skuteczność hamowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Układ hamulcowy wyposażony w zwalniacz. 3. Zamontowany układ ABS. 4. Wymagane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Układ pneumatyczny: 1.Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. 2.Wskazane jest, aby producentem był ten, którego zespoły są już eksploatowane u Zamawiającego, tj. Knorr, Wabco lub równoważne. 3.Wszystkie przewody i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych. Zawieszenie: Autobus ma posiadać tylko resory pneumatyczne. Układ obniżania prawej strony sterowany z kabiny kierowcy. Przednie zawieszenie sztywne. Ogumienie: Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe typu miejskiego. Wymagane jest koło zapasowe. Autobus ma być wyposażony w centralny układ smarowanie z rozdzielaczem, jeżeli punktów smarnych podwozia jest więcej niż 5. Autobus wyposażony w ogrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autobus powinien być wyposażony w: elektroniczne tablice kierunkowe LED (zewnętrzne przednia, boczna i tylna numeryczna; wewnętrzną; 2 kasowniki; panel sterujący samodzielnie kasownikami i zestawem tablic). Dostawca ma dostarczyć wraz z pojazdem: - instrukcję obsługi dla kierowców w języku polskim, - niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Wydziale Komunikacji, - program i konieczne urządzenia do programowania i obsługi tablic informacyjnych i reklamowych Powyższa dokumentacja musi być dostarczona w wersji pisemnej ( papierowej ) - katalog części zamiennych w języku polskim, - apteczka samochodowa, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, Malowanie pojazdu: Dokładna kolorystyka pojazdu według późniejszych uzgodnień z wykonawcą. Pozostałe wymagania ogólne, jakie muszą być spełnione przez Oferenta. 1. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez okres 15 lat. 2. Oferent zobowiązany jest do dostawy (na warunkach ogólnych) części zamiennych do dostarczonego autobusu w terminach: - w ciągu 72 godzin - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku części niezbędnych, do uruchomienia autobusu, - w ciągu 14 dni - od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w pozostałych przypadkach koniecznych napraw, 7

8 3. Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji autobusu. Zamawiający wymaga przetestowania oferowanego autobusu w warunkach miejskich w Brodnicy. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z ww. punktów eliminuje oferenta z procedury przetargowej. 4. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia do trzech miesięcy od podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie); 5. wpłacą wadium; Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz uzyskania formalnej poprawności ofert, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, zaświadczeń, lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6, miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, (informacja o osobie), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, (informacja o podmiocie zbiorowym), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert jeżeli dotyczy, 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 8

9 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 6. Wypełniony i podpisany druk Formularz ofertowy przez osoby upoważnione (załącznik nr 1), 7. Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), 8. Parametry techniczne oferowanego autobusu (załącznik nr 3), 9. Świadectwo homologacji oferowanego autobusu. 10. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie co najmniej 3, 11. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 rok, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2008 rok oraz sprawozdanie F01 za I kwartał 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, 12. Kserokopia nadania numeru NIP, 13. Kserokopia nadania numeru REGON, 14. Dowód wpłaty wadium, 15. Podpisany projekt umowy (załącznik nr 4), Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, stosownie do obowiązujących przepisów. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, 3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 9

10 zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 6. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację oraz na stronie internetowej zamawiającego, 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Janusz Posłuszny Zbigniew Luliński Wszelkie zaświadczenia, zawiadomienia i wyjaśnienia składane przez strony w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Wymagania dotyczące wadium. Wymagane wadium w wysokości ,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium wpłacone na konto zamawiającego. Dowód wpłaty wadium dołączony do oferty. 9. Termin związania ofertą. Wymagany termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. Ofertę należy złożyć na załączonych druku Formularz ofertowy plus załączniki. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez danego oferenta. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna na być oznakowania w następujący sposób: AUTOBUS Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. W tym celu oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną w sposób podany jak wyżej, oraz zaopatrzoną napisem Zmiana lub Wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 10

11 Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich jej stron i załączników. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Druk Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 nie później niż do dnia 3 sierpnia 2009r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2009r. o godz , w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pokój numer 9. Oferty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą odesłane do oferenta bez ich otwierania. Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu zamawiający poda imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania naprawy. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: I etap ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap ocena merytoryczna według kryteriów określonych w specyfikacji Wszystkie informacje zapisywane są przez Sekretarza komisji przetargowej w protokole postępowania podczas otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: l.określenie wag dla poszczególnych kryteriów. Kryterium Cena oferowanego autobusu Warunki gwarancji Waga 80% 20% 11

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo