Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001810"

Transkrypt

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej EDF w Polsce. zwanego w dalszej części Regulaminem. zwanego w dalszej części Regulaminem. Do Postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Każdy Wykonawca Przystępując do postępowania potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz uznaje go za wiążący, a także wyraża zgodę na poddanie sądowi polubownemu rozstrzygnięcia wszelkich, ewentualnych sporów związanych z udzielaniem zamówień na podstawie Regulaminu, zgodnie z jego postanowieniami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wybór Wykonawcy na: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r. ZATWIERDZAM :... Kraków, dn r. STRONA 1

2 Znak sprawy: M SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) na: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ ,00 EURO Wykonawca przystępując do postępowania winien zapoznać się z Regulaminem oraz ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek. Opłata za przekazanie SIWZ w wersji papierowej wynosi 30,00 PLN plus koszty przekazania. ZAMAWIAJĄCY: EDF Toruń S.A. ul. Ceramiczna Toruń Numer KRS: ; NIP PL Regon: Telefon: (+48 56) Faks: (+48 56) Strona internetowa: Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Pełnomocnikowi. PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO: EDF Polska Spółka Akcyjna Warszawa ul. Złota 59 Numer KRS: , NIP: , Regon: Adres do korespondencji: EDF Polska Spółka Akcyjna Oddział nr 2 CUW w Krakowie Kraków, ul. Ciepłownicza 1 Telefon: , Strona internetowa: polska.edf.com SIWZ zawiera 80 stron i składa się z: ROZDZIAŁU I: (14 stron). ROZDZIAŁU II: Formularz oferty wraz z załącznikami (20 stron stron) ROZDZIAŁU III: Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacje techniczne (16 stron stron) ROZDZIAŁU IV: Wzór umowy (30 strony). STRONA 2

3 ROZDZIAŁ I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW STRONA 3

4 1. Przedmiot zamówienia EDF Polska Spółka Akcyjna Oddział nr 2 CUW w Krakowie działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia r. udzielonego przez EDF Toruń Spółka Akcyjna zwanej dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 1.3. Przedmiot niniejszego zamówienia szczegółowo określony został w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna. 2. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: r. 3. Warunki udziału w postępowaniu, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym: a. posiadania uprawnienia nadanego przez jednostkę notyfikującą do napraw, wytwarzania elementów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, b. posiadania uznanych przez jednostkę notyfikującą technologii spawania w metodach 111, 135, 136, 141 i 311, c. posiadania uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do obróbki plastycznej w zakresie roztłaczania i gięcia rur, d. posiadania certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO ) Posiadania wiedzy i doświadczenia obejmującego zrealizowane lub będące w trakcie realizacji co najmniej dwa (2) zadania w wykonywaniu umów serwisowych (których okres realizacji był/jest nie krótszy niż 1 rok), obejmujących prace mechaniczne na urządzeniach energetycznych, w okresie ostatnich pięciu (5) lat licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: a) dysponowania na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: do koordynacji robót osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie remontów, kontrolno-pomiarowym i montażu Grupy 2, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 oraz Grupy 3, pkt 3,4,6,7,8,10, do kierowania zespołem pracowników osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, w ramach zespołu osobami posiadającymi również świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, dysponowania na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zespołem osób uprawnionych rozumianym zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy w energetyce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku, Dz. U 2013, poz.492) b) dysponowania zapleczem warsztatowym umożliwiającym wykonanie obróbki mechanicznej w zakresie toczenia, frezowania, wiercenia, przycinania blach (gilotyna mechaniczna), przygotowania obróbek blacharskich oraz prac spawalniczych, gwarantującym wykonanie zlecanych prac serwisowych i awaryjnych w terminach gwarantujących nieprzerwaną produkcję energii przez EDF Toruń SA; c) dysponowania certyfikowanego laboratorium do badań technicznych w zakresie badań niszczących i nieniszczących; d) dysponowania odpowiednim sprzętem do wykonywania badań diagnostycznych maszyn wirujących (pomiary drgań, osiowanie i wyważanie); 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: STRONA 4

5 a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż ,00 zł, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu spełniają warunki udziału w postępowaniu ustalone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, złożą ofertę, która nie będzie sprzeczna z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców musi ich wskazać, oraz przedstawić powierzony im zakres dostaw, usług, robót budowlanych i ich wartość w treści oferty Wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców potwierdza spełnienie przez podwykonawców warunków udziału w postępowaniu proporcjonalnie do zakresu zamówienia, które dany podwykonawca miałby wykonywać. Potwierdzenie to będzie dokonywane przez wykonawców poprzez przedłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez zamawiającego poniżej dotyczących danego podwykonawcy w tym: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza ofertowego aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Podwykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu (wskazać wymagany dokument) 3.4. Na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, z postępowania wyklucza się Wykonawcę: który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego upadłość lub likwidację ogłoszono lub wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział takiego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, który nie wniósł wadium lub nie przedłużył terminu związania ofertą lub ważności wadium nie poddał się wymaganemu przez Pełnomocnika Zamawiającego audytowi lub też wyniki przeprowadzonego audytu są dla Zamawiającego nieakceptowalne, nierzetelnie lub nieprawidłowo zrealizował dotychczasowe zamówienia udzielone przez którąkolwiek ze spółek z grupy EDF w Polsce lub na świecie; w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego lub samego Zamawiającego nie przedstawił podmiotu trzeciego, z potencjałów którego będzie korzystał celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu spełniającego wymogi SIWZ; który odmówił przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Podwykonawców warunków udziałów w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę - na każdym etapie postępowania. 4. Opis sposobu przygotowania oferty Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ Czytelna oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie elektronicznej na portalu zakupowym Bravo Solution Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert częściowych. STRONA 5

6 4.4. Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert wariantowych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy załączonych w Rozdziale II niniejszej SIWZ i złożone w portalu zakupowym Bravo Solution Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego, a w szczególności opis poszczególnych wierszy i kolumn nie zostanie zmieniony Dokumenty wymagane od Wykonawcy winny być złożone w formie elektronicznej na portalu zakupowym Bravo Solution, w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby/osobę upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty o ile upoważnienie takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty musi być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone na portalu zakupowym Bravo Solution w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy, o których mowa w pkt 4.11 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dokumenty wskazane w pkt. 5.4., musi złożyć, każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę z osobna. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę winny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca musi przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów są one zobowiązane do brania udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te podmioty w załączniku nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ i do przedstawienia zobowiązań tych podwykonawców do uczestniczenia przy realizacji umowy zgodnie z załączniku nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej przewidzianej dla portalu zakupowego Bravo Solution, w języku polskim. W przypadku przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu w innym języku niż obowiązujący w postępowaniu, Wykonawca winien dołączyć tłumaczenie na język polskim poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert Oferty w formie elektronicznej należy złożyć na portalu zakupowym Bravo Solution Zamawiającego nie później niż do dnia: 18 lutego 2014 r. do godz. 11:00 STRONA 6

7 5. Dokumenty składające się na ofertę w tym oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Oferta na formularzu zgodnym z treścią Formularza ofertowego zamieszczonego w Rozdziale II niniejszej SIWZ Kopia dowodu wpłaty wadium Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych w na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert) zaświadczenia: z ZUS, że Wykonawca nie zalega ze składkami i z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z podatkami Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej). Dodatkowo Podmioty występujące wspólnie mogą przedstawić umowę regulującą zasady ich współpracy. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wykaz doświadczeń w wykonaniu lub wykonywaniu zadań w zakresie umów serwisowych (których okres realizacji był/jest nie krótszy niż 1 rok), obejmujących prace mechaniczne na urządzeniach energetycznych, w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ), wraz z określeniem swej roli, z podaniem wartości, zakresu prac, terminu wykonania i klientów) Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne, protokoły odbioru, zaświadczenia, faktury, itp.); 5.9. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca przedstawi: 1) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do napraw, wytwarzania elementów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, 2) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do stosowania technologii spawania w metodach 111, 135, 136, 141 i 311, 3) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do obróbki plastycznej w zakresie roztłaczania i gięcia rur 4) kopię certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi: 1) oświadczenie o dysponowaniu osobami na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3a do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); 2) Wykaz osób posiadających uprawnienia do montażu rusztowań oraz osób posiadających uprawnienia do odbioru rusztowań wraz z kopiami stosownych uprawnień (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3b do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); STRONA 7

8 3) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym na potwierdzenie warunków określonych w pkt ppkt 3) lit. b, c i d. (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3c do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż ,00 zł. Z załączonych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca dokonał opłacenia polisy. W przypadku nieposiadania takiej polisy lub krótszego okresu ważności takiej polisy: oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe warunki w terminie do 7 dni licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, w przypadku udzielenia zamówienia lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłużenia ważności posiadanej polisy w terminie do 14 dni przed upływem jej ważności na czas obejmujący co najmniej okres wykonania zamówienia oraz okres gwarancyjny, w przypadku udzielenia zamówienia (oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 8 do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ) Załącznik Cenowy (Zakres Prac) na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Załącznik Cenowy (Wykaz Cen) na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4a do Formularza Ofertowego - Rozdział II SIWZ Wykaz podwykonawców zatrudnianych przez Wykonawcę wraz z zakresem zlecanych im prac i przewidywanym wynagrodzeniem (dołączyć w przypadku korzystania przy realizacji zadania z podwykonawcy/ów), na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także z treścią regulaminu sądu polubownego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, i o pełnej akceptacji treści obu ww. regulaminów i uznaniu ich za wiążące, a także, że wyraża zgodę na poddanie sądowi polubownemu rozstrzygnięcia wszelkich, ewentualnych sporów związanych z udzielaniem zamówień na podstawie Regulaminu, zgodnie z postanowieniami obu ww. regulaminów. Oświadczenie jest składane na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 6 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca musi przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach dolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów są one zobowiązane do brania udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te podmioty w załączniku nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ i do przedstawienia zobowiązań tych podwykonawców do uczestniczenia przy realizacji umowy na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku zatrudniania Podwykonawców potwierdzenie spełnienia przez nich warunków udziałów w postępowaniu proporcjonalnie do zakresu zamówienia, które dany Podwykonawca miałby wykonywać. Potwierdzenie to będzie dokonywane przez Podwykonawców poprzez przedłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych poniżej w tym: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, STRONA 8

9 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Podwykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.19 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną Deklarację BHP na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 9 do Formularza Ofertowego. 6. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Dopuszcza się przekazywanie między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną poprzez portal zakupowy Bravo Solution Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie poprzez portal zakupowy Bravo Solution. Pełnomocnik Zamawiającego jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego poprzez portal zakupowy Bravo Solution nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert, Pełnomocnik Zamawiającego może zmodyfikować treść SIWZ. Wszelkie zmiany Pełnomocnik Zamawiającego dokonywał będzie zgodnie z zapisami Regulaminu Wszelkie wyjaśnienia lub modyfikacje treści SIWZ przesyłane będą poprzez portal zakupowy Bravo Solution Informacji na temat niniejszego postępowania udzielają w godzinach: 8:00 13:00 Pani Joanna Korycińska-Łukańko tel ; , lub Pan Michał Szewczyk tel , Wykonawca lub jego przedstawiciel jest zaproszony do uczestniczenia w wizji lokalnej w dniu r. o godzinie 11:00. Wizja lokalna ma na celu umożliwienie Wykonawcom zbadania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Pan Jarosław Lewandowski (przedstawiciel Inżynierii); tel ; mail: 6.8. Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: 1) buty robocze, 2) kamizelkę odblaskową, 3) bluzę roboczą lub fartuch roboczy, 4) kask ochronny, 5) okulary ochronne, STRONA 9

10 6) maski przeciwpyłowe, 7) ochronniki słuchu. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej. 7. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Pełnomocnik Zamawiającego może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą bez utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi być połączona z przedłużeniem przez niego okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza W każdym czasie nawet w przypadku wygaśnięcia związania ofertą istnieje możliwość zawarcia umowy na zasadach przewidzianych ofertą za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 8. Wymagania dotyczące wadium Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: a) w pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Oddział nr 2 CUW w Krakowie Nr rachunku SWIFT: INGBPLPW z zaznaczeniem nazwy postępowania: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy wystawić na Pełnomocnika Zamawiającego tj. Oddział nr 2 CUW w Krakowie W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać dostarczony przed terminem złożenia oferty do Pełnomocnika Zamawiającego w kopercie na adres EDF POLSKA S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie., Kraków, ul. Ciepłownicza 1, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać załączona na portalu zakupowym Bravo Solution Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania Pełnomocnik Zamawiającego dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po; a) upływie terminu związania ofertą, STRONA 10

11 b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było żądane); c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Pełnomocnik Zamawiającego zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Pełnomocnik Zamawiającego zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Pełnomocnik Zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Pełnomocnik Zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 23 ust. 1 i 2 Regulaminu, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.7 lit. b-c jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego. 9. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny Sposób oceny Ofert: Wszystkie ważne oferty będą oceniane dla przyjętego okresu jednego (1) roku obowiązywania umowy według następujących kryteriów: LP Kryterium Opis Waga % Cena rozumiana jako suma cen pozycji wyszczególnionych w Cena zakres 1. katalogu Załącznik nr 4 w oparciu o określone ilości wystąpień 30 % katalogowy dla każdej z pozycji katalogu) 2. Cena zakres pozakatalogowy Cena rozumiana jako suma iloczynów stawek i ilości rbg dla prac spoza katalogu (w zakresie stawek za prace spawalnicze, monterskie i pomocnicze) zgodnie z zasadami określonymi poniżej 9.2. Opis sposobu oceny ofert według przyjętych ww. kryteriów: Kryterium oceny Ofert Cena zakres katalogowy Punkty w tym kryterium będą obliczane według następującego wzoru: P zk = [C min /C o ] x 100 x W% 70 % P zk - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena zakres katalogowy C min najniższa Cena netto za zakres katalogowy zaoferowana w postępowaniu C o Cena netto za zakres katalogowy rozpatrywanej oferty W waga kryterium 30% STRONA 11

12 Kryterium Cena zakres pozakatalogowy P zpk = [C min /C o ] x 100 x W% P zpk - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena zakres pozakatalogowy C cena netto za zakres pozakatalogowy wyliczona zgodnie z wzorem: C = (7.235 x S) + ( x M) + (7.235 x P) S stawka rbg za prace spawalnicze (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac spawalniczych założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert M stawka rbg za prace monterskie (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac monterskich założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert P stawka rbg za prace pomocnicze (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac pomocniczych założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert C min najniższa Cena netto za zakres pozakatalogowy (C) zaoferowana w postępowaniu C o Cena netto za zakres pozakatalogowy (C) rozpatrywanej oferty W waga kryterium 70% Oferta, która będzie spełniała warunki SIWZ i otrzyma największą ilością punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający może zwrócić się do wykonawców o umożliwienie mu przeprowadzenia audytu technicznego, finansowego mającego na celu zbadanie i potwierdzenie czy dany wykonawca lub jego podwykonawcy dysponują niezbędnymi zasobami umożliwiającym im prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Uwaga: Obliczenia będą dokonywane do drugiego miejsca po przecinku liczby całkowitej, a w przypadku uzyskania ofert o takiej samej liczbie uzyskanych punktów pod uwagę będą brane kolejne miejsca po przecinku liczby całkowitej. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w kwocie netto PLN Cena ma obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem prac w zakresie katalogowym Ceną oferty będzie wartość łączna prac w zakresie katalogowym wyliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Formularza Ofertowego (Załącznik Cenowy Zakres Prac) oraz prac w zakresie pozakatalogowym wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wzorem wskazanym w pkt W cenie oferty mają być uwzględnione wszelkie koszty, które mają być uwzględnione lecz nie muszą być przedstawione w załączniku cenowym, w szczególności: dostawy, montaż, cła, ubezpieczenie i inne należne podatki i opłaty oraz wymagane daniny publiczne, rabaty i opusty których Wykonawca zamierza udzielić, jak i koszty jakie może ponieść w okresie realizacji zadania. 11. Badanie ofert W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Pełnomocnik Zamawiającego może: STRONA 12

13 a) wzywać Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ, b) wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, c) poprawić w ofercie: omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty). 12. Unieważnienie przetargu Pełnomocnik Zamawiającego ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, d) wystąpiły szczególne przesłanki unieważnienia postępowania opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu w tym w szczególności: zmiana w polityce finansowej Grupy EDF powodująca, że zamówienie (projekt) staje się nieopłacalne, wydano decyzję lub zmieniono przepisy prawa powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, w sytuacji, gdy po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości, że wybrany Wykonawca nie jest w stanie należycie zrealizować zamówienia w szczególności z uwagi na fakt, iż posiada znaczące problemy finansowe lub ma problemy realizacyjne na innych projektach realizowanych na rzecz Grupy EDF Pełnomocnik Zamawiającego może, w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny i unieważnić postępowanie. Z tytułu odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania, wykonawcom nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, udzielenie zamówienia oraz informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ O wyborze oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę i/lub inne parametry wzięte pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert, a także informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne informacja jest przekazywana przez portal zakupowy Bravo Solution Jeżeli za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt jest równoznaczne z odmową podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (skutkuje to w szczególności utratą wadium wniesionego przez Wykonawcę). Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (w szczególności za szkody wynikłe z faktu, iż zamówienie nie zostało udzielone) oraz zwrotu kosztów przygotowania i przeprowadzenia przetargu. STRONA 13

14 13.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Pełnomocnik Zamawiającego będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki do unieważnienia postępowania Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedstawienia potwierdzenia posiadania aktualnego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale IV niniejszej SIWZ Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym postępowaniu, zamawiający może prowadzić z wyłonionym wykonawcą dalsze negocjacje zmierzające do obniżenia ceny wybranej oferty. 14. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie spory związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzone są zgodnie z 34 Regulaminu. 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 16. Warunki Umowy. Pełnomocnik Zamawiającego wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia według wzoru umowy zamieszczonego w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. STRONA 14

Remont kapitalny kotła OP 380 nr 2 w EDF Kraków

Remont kapitalny kotła OP 380 nr 2 w EDF Kraków Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001278 Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 2014/S 024-038672. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Kraków: Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 2014/S 024-038672. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38672-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 2014/S 024-038672 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe EDF POLSKA S.A. Złota 59 Punkt kontaktowy: EDF Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CK/ZP/PJ/ (podać nr postępowania)

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CK/ZP/PJ/ (podać nr postępowania) Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CK/ZP/PJ/20141010 (podać nr postępowania) Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji automatyki odpirytowania młynów na kotle OP-650 K-7 i K-8 w EDF Polska S.A Oddział w Rybniku

Wykonanie instalacji automatyki odpirytowania młynów na kotle OP-650 K-7 i K-8 w EDF Polska S.A Oddział w Rybniku Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CK/ZN/LEM/140514/12 Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183925-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja turbozespołów w EDF POLSKA O/Wybrzeże

Modernizacja turbozespołów w EDF POLSKA O/Wybrzeże Postępowanie o udzielenie zamówienia nr CK/UE/KRA/1000191300/5 Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Kraków: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299741-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 2013/S 173-299741 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 1000095000 Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 centrala: 33 812-50-05 sekretariat: 33 828-40-40 fax: 33 815-16-30 email: szpitalped.zp@wp.pl www.szpital_ped.glt.pl Oznaczenie sprawy: ZP-RB-56/2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 5 Prabuty: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienia im opieki Numer ogłoszenia: 495266-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo