Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001810"

Transkrypt

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej EDF w Polsce. zwanego w dalszej części Regulaminem. zwanego w dalszej części Regulaminem. Do Postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Każdy Wykonawca Przystępując do postępowania potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz uznaje go za wiążący, a także wyraża zgodę na poddanie sądowi polubownemu rozstrzygnięcia wszelkich, ewentualnych sporów związanych z udzielaniem zamówień na podstawie Regulaminu, zgodnie z jego postanowieniami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wybór Wykonawcy na: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r. ZATWIERDZAM :... Kraków, dn r. STRONA 1

2 Znak sprawy: M SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) na: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ ,00 EURO Wykonawca przystępując do postępowania winien zapoznać się z Regulaminem oraz ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek. Opłata za przekazanie SIWZ w wersji papierowej wynosi 30,00 PLN plus koszty przekazania. ZAMAWIAJĄCY: EDF Toruń S.A. ul. Ceramiczna Toruń Numer KRS: ; NIP PL Regon: Telefon: (+48 56) Faks: (+48 56) Strona internetowa: Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Pełnomocnikowi. PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO: EDF Polska Spółka Akcyjna Warszawa ul. Złota 59 Numer KRS: , NIP: , Regon: Adres do korespondencji: EDF Polska Spółka Akcyjna Oddział nr 2 CUW w Krakowie Kraków, ul. Ciepłownicza 1 Telefon: , Strona internetowa: polska.edf.com SIWZ zawiera 80 stron i składa się z: ROZDZIAŁU I: (14 stron). ROZDZIAŁU II: Formularz oferty wraz z załącznikami (20 stron stron) ROZDZIAŁU III: Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacje techniczne (16 stron stron) ROZDZIAŁU IV: Wzór umowy (30 strony). STRONA 2

3 ROZDZIAŁ I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW STRONA 3

4 1. Przedmiot zamówienia EDF Polska Spółka Akcyjna Oddział nr 2 CUW w Krakowie działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia r. udzielonego przez EDF Toruń Spółka Akcyjna zwanej dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 1.3. Przedmiot niniejszego zamówienia szczegółowo określony został w Rozdziale III Specyfikacja Techniczna. 2. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: r. 3. Warunki udziału w postępowaniu, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym: a. posiadania uprawnienia nadanego przez jednostkę notyfikującą do napraw, wytwarzania elementów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, b. posiadania uznanych przez jednostkę notyfikującą technologii spawania w metodach 111, 135, 136, 141 i 311, c. posiadania uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do obróbki plastycznej w zakresie roztłaczania i gięcia rur, d. posiadania certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO ) Posiadania wiedzy i doświadczenia obejmującego zrealizowane lub będące w trakcie realizacji co najmniej dwa (2) zadania w wykonywaniu umów serwisowych (których okres realizacji był/jest nie krótszy niż 1 rok), obejmujących prace mechaniczne na urządzeniach energetycznych, w okresie ostatnich pięciu (5) lat licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: a) dysponowania na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: do koordynacji robót osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie remontów, kontrolno-pomiarowym i montażu Grupy 2, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 oraz Grupy 3, pkt 3,4,6,7,8,10, do kierowania zespołem pracowników osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, w ramach zespołu osobami posiadającymi również świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, dysponowania na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zespołem osób uprawnionych rozumianym zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy w energetyce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku, Dz. U 2013, poz.492) b) dysponowania zapleczem warsztatowym umożliwiającym wykonanie obróbki mechanicznej w zakresie toczenia, frezowania, wiercenia, przycinania blach (gilotyna mechaniczna), przygotowania obróbek blacharskich oraz prac spawalniczych, gwarantującym wykonanie zlecanych prac serwisowych i awaryjnych w terminach gwarantujących nieprzerwaną produkcję energii przez EDF Toruń SA; c) dysponowania certyfikowanego laboratorium do badań technicznych w zakresie badań niszczących i nieniszczących; d) dysponowania odpowiednim sprzętem do wykonywania badań diagnostycznych maszyn wirujących (pomiary drgań, osiowanie i wyważanie); 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: STRONA 4

5 a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż ,00 zł, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu spełniają warunki udziału w postępowaniu ustalone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, złożą ofertę, która nie będzie sprzeczna z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców musi ich wskazać, oraz przedstawić powierzony im zakres dostaw, usług, robót budowlanych i ich wartość w treści oferty Wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców potwierdza spełnienie przez podwykonawców warunków udziału w postępowaniu proporcjonalnie do zakresu zamówienia, które dany podwykonawca miałby wykonywać. Potwierdzenie to będzie dokonywane przez wykonawców poprzez przedłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez zamawiającego poniżej dotyczących danego podwykonawcy w tym: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza ofertowego aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Podwykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu (wskazać wymagany dokument) 3.4. Na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, z postępowania wyklucza się Wykonawcę: który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego upadłość lub likwidację ogłoszono lub wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział takiego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, który nie wniósł wadium lub nie przedłużył terminu związania ofertą lub ważności wadium nie poddał się wymaganemu przez Pełnomocnika Zamawiającego audytowi lub też wyniki przeprowadzonego audytu są dla Zamawiającego nieakceptowalne, nierzetelnie lub nieprawidłowo zrealizował dotychczasowe zamówienia udzielone przez którąkolwiek ze spółek z grupy EDF w Polsce lub na świecie; w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego lub samego Zamawiającego nie przedstawił podmiotu trzeciego, z potencjałów którego będzie korzystał celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu spełniającego wymogi SIWZ; który odmówił przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Podwykonawców warunków udziałów w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę - na każdym etapie postępowania. 4. Opis sposobu przygotowania oferty Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ Czytelna oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie elektronicznej na portalu zakupowym Bravo Solution Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert częściowych. STRONA 5

6 4.4. Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert wariantowych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy załączonych w Rozdziale II niniejszej SIWZ i złożone w portalu zakupowym Bravo Solution Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego, a w szczególności opis poszczególnych wierszy i kolumn nie zostanie zmieniony Dokumenty wymagane od Wykonawcy winny być złożone w formie elektronicznej na portalu zakupowym Bravo Solution, w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby/osobę upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty o ile upoważnienie takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty musi być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone na portalu zakupowym Bravo Solution w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy, o których mowa w pkt 4.11 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dokumenty wskazane w pkt. 5.4., musi złożyć, każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę z osobna. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę winny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca musi przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów są one zobowiązane do brania udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te podmioty w załączniku nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ i do przedstawienia zobowiązań tych podwykonawców do uczestniczenia przy realizacji umowy zgodnie z załączniku nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej przewidzianej dla portalu zakupowego Bravo Solution, w języku polskim. W przypadku przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu w innym języku niż obowiązujący w postępowaniu, Wykonawca winien dołączyć tłumaczenie na język polskim poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert Oferty w formie elektronicznej należy złożyć na portalu zakupowym Bravo Solution Zamawiającego nie później niż do dnia: 18 lutego 2014 r. do godz. 11:00 STRONA 6

7 5. Dokumenty składające się na ofertę w tym oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Oferta na formularzu zgodnym z treścią Formularza ofertowego zamieszczonego w Rozdziale II niniejszej SIWZ Kopia dowodu wpłaty wadium Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych w na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert) zaświadczenia: z ZUS, że Wykonawca nie zalega ze składkami i z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z podatkami Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej). Dodatkowo Podmioty występujące wspólnie mogą przedstawić umowę regulującą zasady ich współpracy. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wykaz doświadczeń w wykonaniu lub wykonywaniu zadań w zakresie umów serwisowych (których okres realizacji był/jest nie krótszy niż 1 rok), obejmujących prace mechaniczne na urządzeniach energetycznych, w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ), wraz z określeniem swej roli, z podaniem wartości, zakresu prac, terminu wykonania i klientów) Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne, protokoły odbioru, zaświadczenia, faktury, itp.); 5.9. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca przedstawi: 1) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do napraw, wytwarzania elementów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, 2) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do stosowania technologii spawania w metodach 111, 135, 136, 141 i 311, 3) kopię uprawnień nadanych przez jednostkę notyfikującą do obróbki plastycznej w zakresie roztłaczania i gięcia rur 4) kopię certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi: 1) oświadczenie o dysponowaniu osobami na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3a do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); 2) Wykaz osób posiadających uprawnienia do montażu rusztowań oraz osób posiadających uprawnienia do odbioru rusztowań wraz z kopiami stosownych uprawnień (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3b do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); STRONA 7

8 3) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym na potwierdzenie warunków określonych w pkt ppkt 3) lit. b, c i d. (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3c do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ); Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż ,00 zł. Z załączonych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca dokonał opłacenia polisy. W przypadku nieposiadania takiej polisy lub krótszego okresu ważności takiej polisy: oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe warunki w terminie do 7 dni licząc od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, w przypadku udzielenia zamówienia lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłużenia ważności posiadanej polisy w terminie do 14 dni przed upływem jej ważności na czas obejmujący co najmniej okres wykonania zamówienia oraz okres gwarancyjny, w przypadku udzielenia zamówienia (oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 8 do Formularza Ofertowego Rozdział II niniejszej SIWZ) Załącznik Cenowy (Zakres Prac) na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 do Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Załącznik Cenowy (Wykaz Cen) na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4a do Formularza Ofertowego - Rozdział II SIWZ Wykaz podwykonawców zatrudnianych przez Wykonawcę wraz z zakresem zlecanych im prac i przewidywanym wynagrodzeniem (dołączyć w przypadku korzystania przy realizacji zadania z podwykonawcy/ów), na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także z treścią regulaminu sądu polubownego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, i o pełnej akceptacji treści obu ww. regulaminów i uznaniu ich za wiążące, a także, że wyraża zgodę na poddanie sądowi polubownemu rozstrzygnięcia wszelkich, ewentualnych sporów związanych z udzielaniem zamówień na podstawie Regulaminu, zgodnie z postanowieniami obu ww. regulaminów. Oświadczenie jest składane na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 6 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca musi przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach dolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów są one zobowiązane do brania udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te podmioty w załączniku nr 5 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ i do przedstawienia zobowiązań tych podwykonawców do uczestniczenia przy realizacji umowy na formularzu zgodnym ze wzorem Załącznika nr 7 Formularza Ofertowego - Rozdział II niniejszej SIWZ W przypadku zatrudniania Podwykonawców potwierdzenie spełnienia przez nich warunków udziałów w postępowaniu proporcjonalnie do zakresu zamówienia, które dany Podwykonawca miałby wykonywać. Potwierdzenie to będzie dokonywane przez Podwykonawców poprzez przedłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych poniżej w tym: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności określonych na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, STRONA 8

9 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Podwykonawca jest osobą fizyczną, musi złożyć zamiast odpisu z rejestru, oświadczenie w zakresie 30 ust. 1 lit. b Regulaminu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.19 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną Deklarację BHP na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 9 do Formularza Ofertowego. 6. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Dopuszcza się przekazywanie między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną poprzez portal zakupowy Bravo Solution Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie poprzez portal zakupowy Bravo Solution. Pełnomocnik Zamawiającego jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego poprzez portal zakupowy Bravo Solution nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert, Pełnomocnik Zamawiającego może zmodyfikować treść SIWZ. Wszelkie zmiany Pełnomocnik Zamawiającego dokonywał będzie zgodnie z zapisami Regulaminu Wszelkie wyjaśnienia lub modyfikacje treści SIWZ przesyłane będą poprzez portal zakupowy Bravo Solution Informacji na temat niniejszego postępowania udzielają w godzinach: 8:00 13:00 Pani Joanna Korycińska-Łukańko tel ; , lub Pan Michał Szewczyk tel , Wykonawca lub jego przedstawiciel jest zaproszony do uczestniczenia w wizji lokalnej w dniu r. o godzinie 11:00. Wizja lokalna ma na celu umożliwienie Wykonawcom zbadania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Pan Jarosław Lewandowski (przedstawiciel Inżynierii); tel ; mail: 6.8. Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: 1) buty robocze, 2) kamizelkę odblaskową, 3) bluzę roboczą lub fartuch roboczy, 4) kask ochronny, 5) okulary ochronne, STRONA 9

10 6) maski przeciwpyłowe, 7) ochronniki słuchu. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej. 7. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Pełnomocnik Zamawiającego może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą bez utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi być połączona z przedłużeniem przez niego okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza W każdym czasie nawet w przypadku wygaśnięcia związania ofertą istnieje możliwość zawarcia umowy na zasadach przewidzianych ofertą za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 8. Wymagania dotyczące wadium Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: a) w pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Oddział nr 2 CUW w Krakowie Nr rachunku SWIFT: INGBPLPW z zaznaczeniem nazwy postępowania: Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych w branży cieplno-mechanicznej w EDF Toruń SA w okresie od r. do r Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy wystawić na Pełnomocnika Zamawiającego tj. Oddział nr 2 CUW w Krakowie W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać dostarczony przed terminem złożenia oferty do Pełnomocnika Zamawiającego w kopercie na adres EDF POLSKA S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie., Kraków, ul. Ciepłownicza 1, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać załączona na portalu zakupowym Bravo Solution Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania Pełnomocnik Zamawiającego dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po; a) upływie terminu związania ofertą, STRONA 10

11 b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było żądane); c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Pełnomocnik Zamawiającego zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Pełnomocnik Zamawiającego zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Pełnomocnik Zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Pełnomocnik Zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 23 ust. 1 i 2 Regulaminu, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.7 lit. b-c jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego. 9. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny Sposób oceny Ofert: Wszystkie ważne oferty będą oceniane dla przyjętego okresu jednego (1) roku obowiązywania umowy według następujących kryteriów: LP Kryterium Opis Waga % Cena rozumiana jako suma cen pozycji wyszczególnionych w Cena zakres 1. katalogu Załącznik nr 4 w oparciu o określone ilości wystąpień 30 % katalogowy dla każdej z pozycji katalogu) 2. Cena zakres pozakatalogowy Cena rozumiana jako suma iloczynów stawek i ilości rbg dla prac spoza katalogu (w zakresie stawek za prace spawalnicze, monterskie i pomocnicze) zgodnie z zasadami określonymi poniżej 9.2. Opis sposobu oceny ofert według przyjętych ww. kryteriów: Kryterium oceny Ofert Cena zakres katalogowy Punkty w tym kryterium będą obliczane według następującego wzoru: P zk = [C min /C o ] x 100 x W% 70 % P zk - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena zakres katalogowy C min najniższa Cena netto za zakres katalogowy zaoferowana w postępowaniu C o Cena netto za zakres katalogowy rozpatrywanej oferty W waga kryterium 30% STRONA 11

12 Kryterium Cena zakres pozakatalogowy P zpk = [C min /C o ] x 100 x W% P zpk - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena zakres pozakatalogowy C cena netto za zakres pozakatalogowy wyliczona zgodnie z wzorem: C = (7.235 x S) + ( x M) + (7.235 x P) S stawka rbg za prace spawalnicze (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac spawalniczych założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert M stawka rbg za prace monterskie (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac monterskich założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert P stawka rbg za prace pomocnicze (Załącznik nr 4a Formularza Ofertowego) ilość roboczogodzin w ramach wykonywania prac pomocniczych założona przez Zamawiającego dla okresu 1 roku w celu oceny ofert C min najniższa Cena netto za zakres pozakatalogowy (C) zaoferowana w postępowaniu C o Cena netto za zakres pozakatalogowy (C) rozpatrywanej oferty W waga kryterium 70% Oferta, która będzie spełniała warunki SIWZ i otrzyma największą ilością punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający może zwrócić się do wykonawców o umożliwienie mu przeprowadzenia audytu technicznego, finansowego mającego na celu zbadanie i potwierdzenie czy dany wykonawca lub jego podwykonawcy dysponują niezbędnymi zasobami umożliwiającym im prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Uwaga: Obliczenia będą dokonywane do drugiego miejsca po przecinku liczby całkowitej, a w przypadku uzyskania ofert o takiej samej liczbie uzyskanych punktów pod uwagę będą brane kolejne miejsca po przecinku liczby całkowitej. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w kwocie netto PLN Cena ma obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem prac w zakresie katalogowym Ceną oferty będzie wartość łączna prac w zakresie katalogowym wyliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Formularza Ofertowego (Załącznik Cenowy Zakres Prac) oraz prac w zakresie pozakatalogowym wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wzorem wskazanym w pkt W cenie oferty mają być uwzględnione wszelkie koszty, które mają być uwzględnione lecz nie muszą być przedstawione w załączniku cenowym, w szczególności: dostawy, montaż, cła, ubezpieczenie i inne należne podatki i opłaty oraz wymagane daniny publiczne, rabaty i opusty których Wykonawca zamierza udzielić, jak i koszty jakie może ponieść w okresie realizacji zadania. 11. Badanie ofert W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Pełnomocnik Zamawiającego może: STRONA 12

13 a) wzywać Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ, b) wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, c) poprawić w ofercie: omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty). 12. Unieważnienie przetargu Pełnomocnik Zamawiającego ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, d) wystąpiły szczególne przesłanki unieważnienia postępowania opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu w tym w szczególności: zmiana w polityce finansowej Grupy EDF powodująca, że zamówienie (projekt) staje się nieopłacalne, wydano decyzję lub zmieniono przepisy prawa powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, w sytuacji, gdy po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości, że wybrany Wykonawca nie jest w stanie należycie zrealizować zamówienia w szczególności z uwagi na fakt, iż posiada znaczące problemy finansowe lub ma problemy realizacyjne na innych projektach realizowanych na rzecz Grupy EDF Pełnomocnik Zamawiającego może, w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny i unieważnić postępowanie. Z tytułu odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania, wykonawcom nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. 13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, udzielenie zamówienia oraz informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ O wyborze oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę i/lub inne parametry wzięte pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert, a także informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne informacja jest przekazywana przez portal zakupowy Bravo Solution Jeżeli za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt jest równoznaczne z odmową podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (skutkuje to w szczególności utratą wadium wniesionego przez Wykonawcę). Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (w szczególności za szkody wynikłe z faktu, iż zamówienie nie zostało udzielone) oraz zwrotu kosztów przygotowania i przeprowadzenia przetargu. STRONA 13

14 13.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Pełnomocnik Zamawiającego będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki do unieważnienia postępowania Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedstawienia potwierdzenia posiadania aktualnego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale IV niniejszej SIWZ Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym postępowaniu, zamawiający może prowadzić z wyłonionym wykonawcą dalsze negocjacje zmierzające do obniżenia ceny wybranej oferty. 14. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie spory związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzone są zgodnie z 34 Regulaminu. 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 16. Warunki Umowy. Pełnomocnik Zamawiającego wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia według wzoru umowy zamieszczonego w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. STRONA 14

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo