PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b ) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SANITARNA BUDYNEK MIESZKALNY UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/3 obr b ) WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIA REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa ul.olszewska 24/20 BIURO PROJEKTOWE P.R.I Warszawa ul. Rac awicka 131 lok. 32 tel BRAN A SANITARNA PROJEKTOWA technik Stanis aw Fr czak nr upr. ST-21/76 specjalno : instalacyjno-in ynieryjna w zakresie sieci sanitarnych, projektowanie sieci cieplnych uzbrojenia terenu OPRACOWA in. Joanna Polewiak SPRAWDZI mgr in. Tomasz Bartodziejski nr upr. Wa-103/90 specjalno : instalacyjno-in ynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych DATA Warszawa, lipiec 2014 rok Warszawa, lipiec

2 ZAWARTO PROJEKTU str.3 - klauzula str.4 - opis techniczny sieci cieplnej str.12 - zestawienie materia owe str.16 - opis techniczny instalacji alarmowej z zestawieniem materia owym str.18 - informacja techniczna wykonania i odbioru robót - informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia str.21 obliczenia str.22 - uprawnienia, za wiadczenia - opinia ZUDP nr 494/2009 rok z dnia roku - warunki pod czenia Dalkia Warszawa z dnia roku. cz instalacyjna SPIS RYSUNKÓW - rys. nr 1 -projekt zagospodarowania terenu - trasa sieci cieplnej w skali 1:500 -rys. nr 2 -schemat monta owy przy cza sieci cieplnej preizolowanej - rys. nr 3 -profil trasy przy cza sieci cieplnej - rys. nr 4 -studnie dla zaworów odcinaj cych S-ODC/3 - rys. nr 5 -podpora sta a PS w w le cieplnum ul.przasnyska 17 - rys. nr 6 -podpory lizgowe HILTI dla rur preizolowanych SPIRO - rys. nr 7 -schemat monta owy instalacji alarmowej BRANDES Warszawa, lipiec

3 O WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. Z 2010 roku Nr 243, poz z pó niejszymi zmianami) O wiadczam, e Projekt Budowlano/Wykonawczy: przy cza sieci ciep owniczej (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b ) do budynku ul. Przasnyskiej 17 w Dzielnicy oliborz m.st.warszawy technologia, instalacja alarmowa zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, e jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma s u y. Projektant: (podpis i piecz ) technik Stanis aw Fr czak nr upr. ST-21/76 specjalno : instalacyjno-in ynieryjna w zakresie sieci sanitarnych, projektowanie sieci cieplnych uzbrojenia terenu Sprawdzaj cy (podpis i piecz ) mgr in. Tomasz Bartodziejski nr upr. Wa-103/90 specjalno : instalacyjno-in ynieryjna w zakresie instalacji sanitarnych Warszawa roku Warszawa, lipiec

4 OPIS TECHNICZNY Przy cze sieci ciep owniczej Dopuszcza si zastosowanie produktów równowa nych, pod warunkiem spe nienia wymaga technicznych i standardów zawartych w przywo anych w Opisie technicznym Wytycznych, Wymaga b d Specyfikacji, zawartych w nich Polskich Norm, z odniesieniem do stosowanych Norm Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub innych Norm, pod warunkiem: - udokumentowania przez Wykonawc zgodno ci z podanymi wymaganiami technicznymi i standardami - aprobaty stosowania w warszawskim systemie ciep owniczym Ka da zmiana wymaga bezwzgl dnie otrzymania zgody Projektanta. 1. Materia y wyj ciowe: - mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1: uzgodnienie trasy s.c. z Dalkia Warszawa S.A. - obci enie cieplne w z a cieplnego budynku ul. Przasnyska 17 dane WAM oraz warunki techniczne pod czenia Dalkia Warszawa S.A. z dnia roku. - Warunki przebudowy przy cza do budynku ul. Przsnyska 17 pismo Dalkia Warszawa S.A. nr DSP/PST/14/ /1 z dnia roku - Inwentaryzacja zieleni - Inwentaryzacja w z a cieplnego budynku ul. Przasnyska 17 - Dokumentacja techniczna powykonawcza sieci ciep owniczej do budynków ul.elblaska 6 i 8 ETAP I, uzgodnienie SPEC nr ID-266/ Trasa sieci cieplnej: W ze cieplny budynku ul. Przasnyska 17 zasilany jest w ciep o istniej cym przy czem sieci ciep owniczej kana owej wyprowadzonej z istniej cej sieci ciep owniczej preizolowanej zasilaj cej budynki ul. Elbl ska 6 i 8. Decyzj Inwestora Istniej ce przy cze sieci ciep owniczej b dzie przebudowane na sie ciep ownicz preizolowan i wykonane zostanie jako kontynuacja sieci ciep owniczej przeizolowanej zasilaj cej budynki Elbl ska 6 i 8. Takie rozwi zanie zosta o opracowane w dokumentacji technicznej Przy cza sieci ciep owniczej z kanalizacj teletechniczn do budynków ul. Elbl ska 6 i 8, Przasnyska 17 w Warszawie z 2008 roku, uzgodnionej w SPEC S.A. pod numerem ID-266/2009 roku. W ramach powy szej dokumentacji technicznej w I etapie zosta a wykonana sie ciep ownicza do budynków Elbl ska 6 i 8. Obecnie Inwestor przyst puje do realizacji przebudowy przy cza sieci ciep owniczej do budynku Przasnyska 17-jako etap II. Poniewa powy ej przywo ana dokumentacja techniczna dla zakresu etapu II straci a swoj wa no w zakresie Warszawa, lipiec

5 uzgodnienia z dawnym SPEC S.A. niniejsze opracowanie jest aktualizacj dokumentacji technicznej z 2008 roku. W zwi zku z tym: - pozyskano w Dalki Warszawa S.A. warunki techniczne zmiany sposobu zasilania w ciep o dla budynku ul. Przasnyska 17 z dnia roku - wykorzystuje si uzgodnion w ZUDP opinie nr 494/2009 z roku tras nowego przy cza sieci ciep owniczej preizolowanej, która na obecnym etapie zyska a uzgodnienie Wydzia u Technologii Dalkia S.A. - nowe przy cze sieci ciep owniczej preizolowanej do budynku Przasnyska 17 nawi zuje si do odcinka sc wyprowadzonego poza przy cze sc do budynku do bud. Elbl ska 8. W zwi zku z wykorzystaniem zaprojektowanej trasy sieci ciep owniczej z roku 2008 (uzgodnienia w a cicielskie) i uwzgl dniaj c dopuszczalne napr enia w ciance rury przewodowej Dn65, aktualizowany odcinek zewn trznego przebiegu przy cza s.c. do bud.przasnyska 17 w niniejszej dokumentacji technicznej zaprojektowany zosta z rur stalowych bez szwu o grubo ci cianki 3,2 mm. Zaprojektowane ruroci gi bez szwu s kontynuacj przyj tych rozwi za technicznych dla odcinków sieci ciep owniczej preizolowanej wykonanej dla I etapu wg dokumentacji technicznej z 2008 roku. Dla odcinków w budynku zaprojektowane zosta y rury stalowe ze szwem o grubo ci cianki 2,9 mm. Projektowane ruroci gi przy cza nawi za nale y do elementu ruroci gu przy cza sc 2xDn65/140, wyprowadzonego poza trase przy acza sc do budynku ul.elbl ska 8. W tym celu nale y zdemontowa muf zako czeniow oraz dno p askie Dn65. Na projektowanym przy czu w rejonie miejsca w czenia projektuje si studni do zaworów odcinaj cych. Po trasie zewn trznego przebiegu, przy cze sieci ciep owniczej zaprojektowane zosta o jako sie bezkana owa, preizolowana w technologii FINPOL-ROHR. W budynku ul.przasnyska 17 na odcinku przebiegu przez pomieszczenie techniczne oraz korytarz rury preizolowane w obudowie z blachy ocynkowanej SPIRO. Ruroci gi s.c. uk adane b d na podporach lizgowych fr. HILTI, mocowanych do stropu. Trasa sieci cieplnej na ca ej swej d ugo ci przebiega w uk adzie samokompensacji. Przebieg trasy przy cza sieci cieplnej przedstawia rys nr 1. Trasa zosta a uzgodniona w DALKIA Warszawa S.A.. U o enie nowoprojektowanej sieci cieplnej nie wykazuje wyst powania zagadnienia pr dów b dz cych. Nowoprojektowana sie cieplna znajduje si powy ej poziomu wody gruntowej Opis realizacyjny: Przy cze sieci ciep owniczej przebiega w wi kszo ci po nowej trasie co powoduje, e nie ma konieczno ci wykonywania sieci czasowej dla utrzymania ci g o ci dostawy ciep a do budynku. Jedyny odcinek po istniej cej trasie to ok 3,0 m przed wej ciem do budynku. Odcinek ten nale y wykona w czasie prze czenia przygotowuj c uprzednio prefabrykat preizolowany aby zminimalizowa czas na wykonywanie po cze spawanych. Warszawa, lipiec

6 Nale y równie zdemontowa istniej ce wbicie przy cza sc 2xDn65 do sc 2xDn65 i w miejsce to wstawi 1,5m odcinek rury preizolowanej 2xDn65/140. Termin prze czenia nale y uzgodni z Dalkia Warszawa. 3. Technologia s.c: Zaprojektowan sie ciep ownicz opracowano w technologii bezkana owej, preizolowanej. Obliczenia dokonano na podstawie instrukcji i wytycznych producenta technologii FINPOL ROHR Ltd z instalacj sygnalizacji lokalnej awarii sieci cieplnej, system BRANDES. W przypadku zmiany technologii nale y dokona weryfikacji oblicze projektowych. W pomieszczeniu technicznym budynku ul. Przasnyska 17zaprojektowano rury preizolowane z p aszczem os onowym SPIRO blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/92125, z instalacja alarmow BRANDES, technologia producenta FINPO- ROHR Dopuszcza si zastosowanie produktu równowa nego, pod warunkiem zgody Projektanta. W przypadku zmiany technologii nale y dokona weryfikacji oblicze projektowych. Produkt równowa ny musi spe nia wymagania zawarte: - Wymagania techniczne dla rur i elementów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych ruroci gów ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w gruncie - Specyfikacja techniczna dla ruroci gów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE - Specyfikacja techniczna dla ruroci gów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE w obudowie SPIRO Wszystkie opracowania Dalkia Warszawa Technologia i wymagania techniczne sieci preizolowanej zawarte s w Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji ruroci gów ciep owniczych preizolowanych w p aszczu HDPE z 2014 roku Ruroci gi stalowe ze szwem, grubo cianki rur zgodna z Zarz dzeniem Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, zgodne z PN-EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH oraz ruroci gi stalowe bez szwu ze stali P255GH wg PN-EN A2:2009, wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204: 2006, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z ukosowaniem zgodnie z PN-EN 6761:1996: - ruroci gi preizolowane: Dn65 - Dz76,1x3,2 (P235GH) - ruroci gi preizolowane SPIRO w budynku: Dn65 - Dz76,1x2,9 (P235GH) - ruroci gi w w le cieplnym: Dn65 - Dz76,1x2,9 (P235GH) Ruroci gi te przystosowane s do pracy w nast puj cych warunkach: - ci nienie robocze do 1,6 MPa - ci nienie próbne 2,0 MPa - maksymalna temperatura robocza C Warszawa, lipiec

7 Dla odpowietrzenia w w le cieplnym nale y zastosowa ruroci gi: Dn15 - Dz21,3x2, Armatura: - zawory odpowietrzaj ce w pomieszczeniu w z a cieplnego kulowe, spawane, korpus ca kowicie spawany, kula i trzpie zaworu ze stali nierdzewnej, spe niaj ce warunki PN16 i temperatury 124 C, - zawory odcinaj ce w pomieszczeniu w z a cieplnego kulowe, istniej ce, pozostaj - zawory odcinaj ce w studni S-3/ODC kulowe, spawane, korpus ca kowicie spawany, kula i trzpie zaworu ze stali nierdzewnej, spe niaj ce warunki PN16 i temperatury 124 C, 4. Rozwi zania szczegó owe: 4.1. Posadowienie wysoko ciowe: Na rys. nr 3 pokazano wysoko ciowy przebieg trasy przy cza sieci ciep owniczej, który uwzgl dnia nawi zanie si wysoko ciowe do ruroci gów w miejscu po czenia, z uwzgl dnieniem kierunków spadku odcinków istniej cych. Odpowietrzenie w pomieszczeniu w z a cieplnego ul. Przasnyska 17. Odwodnienie w studni : T-27/P-2/P-1/ST Kompensacja wyd u e termicznych: Kompensacj wyd u e termicznych ruroci gów sieci cieplnej umo liwia uk ad samokompensacji Izolacja termiczna: - rur preizolowanych z zewn trznym p aszczem ochronnym, wykonana jest fabrycznie i przystosowana do bezpo redniego uk adania w gruncie. Rur stalow otacza sztywna pianka poliuretanowa PUR, zgodnie z PN-EN 253:2005 oraz z Wymaganiami technicznymi dla rur i elementów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych ruroci gów ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w gruncie Dalkia Warszawa. - w pomieszczeniu w z a cieplnego izolacj z we ny mineralnej z jednostronn os on z folii aluminiowej typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL lub równowa ne, odpornej na temperatur 130 C Grubo izolacji (zgodna z tabel nr 8 wytycznych Dalkia Warszawa oraz norm PN-B-02421:2000): ruroci g Dn65: przewód zasilaj cy 45mm, powrotny 30mm 4.4. Studni dla zaworów odcinaj cych S-3/ODC: Warszawa, lipiec

8 Studnia dla zaworów- odcinaj cych S-ODC/1: na podstawie typowego projektu Dalia Warszawa (SPEC S.A.) opracowanie WO NIEWICZ- Us ugi projektowe i komputerowe: Studnie dla zaworów odcinaj cych zaprojektowano z kr gów elbetowych D800 z betonu B45 na fundamencie betonowym z bloczków B25, z w azem zamykanym φ600mm, opartym na pokrywie elbetowej okr g ej Dz1000mm z otworem centrycznym Dw600mm. Kr g ustawi na pier cieniu elbetowym Dw700, Dz1500mm, grubo ci 120mm. P yty wg rysunków typowych projektów Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) opracowanie WO NIEWICZ- Us ugi projektowe i komputerowe: Rysunek monta owy studni: nr Przej cie ruroci gu przez cian zewn trzn budynku: - wykorzystuje si istniej cy otwór wej cia sieci kana owej, po u o eniu rur preizolowanych otwór zabetonowa - rury preizolowane zabezpieczy gazoszczelnie urz dzeniem typ WGC fr.integra - cian zabezpieczy p.wilgociowo, gruntuj c BITIZOLEM R a nast pnie pokry dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gor co. 4.6 Podwieszenie ruroci gów preizolowanych SPIRO : stosuje si zawiesia firmy HILTI, z obejma akustyczn, mocowanie podpora przesuwna krzy akowa, wg rysunku nr 6 5. Kolizje Roboty rozpocz po szczegó owym zapoznaniu si z ca o ci dokumentacji, a w tym z informacjami o istniej cym podziemnym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej. Na rys. nr 3 przedstawiono projektowane przewody gospodarki podziemnej. O odkryciu ka dego innego urz dzenia podziemnego zawiadomi nale y nadzór techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy i zleci nadzór techniczny do instytucji eksploatuj cych urz dzenia podziemne w rejonie prowadzonych robót. Nale y pami ta, e podane wysoko ciowe posadowienie sieci podziemnych s orientacyjne ze wzgl du na niedok adne lub niepe ne dane stanu sieci archiwalnych w materia ach ród owych przedsi biorstw bran owych i roboty winno si prowadzi ze szczególn ostro no ci. W zwi zku z powy szym w bilansie kosztów zadania nale y zabezpieczy dodatkowe koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczanie kolizji, w oparciu o zalecenia przedsi biorstw bran owych lub na zmiany podstawowych przyj tych rozwi za projektowych. Tego typu prace winny by rozliczane kosztorysem powykonawczym. Rozliczenie rycza towe tylko na odpowiedzialno inwestora lub wykonawcy. 5.1.Skrzy owania z kablami energetycznymi: Na projektowanej trasie przy czy s.c. wyst puj skrzy owania z kablami energetycznymi Warszawa, lipiec

9 Zabezpieczenie wykona zgodnie z zawartym mi dzy SPEC S.A a STOEN S.A. porozumieniem, na skrzy owaniu sieci cieplnej z kablami energetycznymi nale y na o y rury os onowe, zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli kolizji na rysunku nr 3: - na ruroci gi preizolowane za o y rury os onowe typ HOBAS (lub inne, odpowiednie np. typ Amiantit), odcinki o d ugo ci L=2,0m dla ka dej krzy ówki: dla rur Dn65/140 Dz272x7,0 fr HOBAS - kable energetyczne zabezpieczy wg projektu bran owego uzgodnionego w STOEN S.A. Wykaz skrzy owa podano na rysunkach nr Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych : Z przeprowadzonej inwentaryzacji urz dze telefonicznych wyst puj cych w pasie realizacyjnym budowanej sieci cieplnej wynika, e projektowana sie cieplna preizolowana krzy uje si z przewodami kanalizacji telefonicznej. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej nale y wykona podk adaj c belk typu korytko. Do belki nale y podwi za drutem stalowym φ6 przewody kanalizacji telefonicznej o rozstawie przewi zek max. 0,5m. Po zako czeniu prac zwi zanych z realizacj sieci cieplnej i zasypaniu wykopu do spodu istniej cych przewodów telefonicznych nale y zdemontowa zabezpieczaj ce belki, a na przewody sieci telefonicznej na o y rur os onow typ 83PS fr AROT. Uwagi realizacyjne: 1. Prace zwi zane z zabezpieczeniem urz dze telefonicznych nale y wykonywa pod nadzorem TP S.A. 2. Prace prowadzi zgodnie z zaleceniami TP S.A. 3. Prace zabezpieczaj ce nale y prowadzi zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami 4. Roboty rozpocz po szczegó owym zapoznaniu si z ca o ci dokumentacji, a w tym z informacjami istniej cego podziemnego uzbrojenia. 5. Wykopy nale y rozpocz od miejsc spodziewanych urz dze podziemnych, sprawdzaj c ich posadowienie przyj te w projekcie. 6. W zbli eniu do spodziewanych urz dze telefonicznych, prace ziemne nale y wykonywa r cznie. 6. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o temperaturze czynnika grzejnego do (124 C) i ci nieniu roboczym 1,6 MPa (16atm). Sie ciepln preizolowana uk ada wg instrukcji producenta oraz zgodnie z wymaganiami Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) zawartymi w "Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji ruroci gów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE" wydanymi przez Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) z 2014 roku oraz PN-EN 13941:2009. Ruroci gi uk ada si na podsypce piaskowej stosuj podpory na czas monta u z bali drewnianych o wymiarach przekroju 10x10cm i d ugo w funkcji rednicy. Warszawa, lipiec

10 Przy spawaniu ruroci gów zwraca uwag na usytuowanie przewodów instalacji alarmowej, które musz znajdowa si od góry. Monta przewodów alarmowych wykonywa zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej, jako uzupe nienie niniejszego opracowania. Transport i sk adowanie wg instrukcji producenta oraz wymaga Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) zawartych w Wytycznych z 2014 roku rozdzia VI i VII. Terminologia przyj ta w niniejszym projekcie zgodna z norm PN-90/B Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj Dalkia Warszawa. Roboty nale y prowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz z Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta owych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13/72 poz.93) 6.1. Roboty monta owe prowadzi wg wymaga normy PN-EN :2005 z pó. zmianami, PN-EN :2005; PN-EN : Roboty ziemne winny by wykonane z zachowaniem wymaga normy PN-B :1999. Przed przyst pieniem do robót nale y zapozna si z rozmieszczeniem urz dze gospodarki podziemnej i sprawdzi wa no stanu inwentaryzacji przewodów. Bezwzgl dnie przestrzega stosowania zabezpiecze tych przewodów, które podane s w opracowaniach bran owych typowych rozwi za, opracowanych przez poszczególne Przedsi biorstwa, takie jak MPWiK, MOZG, Dalkia Warszawa (SPEC), STOEN, Zak ad Telekomunikacji Roboty budowlane - w trakcie prowadzenia robót budowlanych nale y przestrzega przepisy bhp i ruchu drogowego, a w szczególno ci przepisy zawarte w rozporz dzeniu MBiPMB z dnia w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkach Dz. Ustaw Nr 13 z 10 kwietnia 1972 r. 7. Zalecenia i wymagania : 1. Przed przyst pieniem do monta u sieci cieplnej sprawdzi zgodno wymiarów w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci nale y zawiadomi projektanta celem wyja nienia i podj cia rozwi zania zast pczego. 2. Nale y przestrzega zalece zawartych w Opinii ZUD za cznik do niniejszego opracowania 3. Monta ruroci gów preizolowanych realizowa w oparciu o Instrukcje monta u producenta przyj tej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTA U, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH W P ASZCZU OS ONOWYM HDPE Dalkia Warszawa (SPEC S.A.), z 2014 roku. Warszawa, lipiec

11 4. W pierwszej kolejno ci nale y realizowa przej cia s.c. przez jezdnie i miejsca o zag szczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przyst pieniem do realizacji nale y wykona przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zag bienia przewodów obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej winno si przestrzega szczególnie w przypadku realizacji odcinkowej robót 5. Bezwzgl dnie nale y przestrzega czynno ci odbiorów cz ciowych i ko cowego, które prowadzone s przez Dalkia Warszawa (SPEC), w oparciu Zasady sprawowania nadzorów i odbiorów urz dze cieplnych, wydanych i opublikowanych w Dalkia Warszawa (SPEC). Do kompletu dokumentów odbiorowych za czy nale y m.in. z aktualizowany schemat monta owy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi z czami spawanymi oraz do wgl du atesty zamontowanych materia ów i urz dze. 6. Sk adowanie elementów preizolowanych nale y prowadzi wg asortymentu rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta: - rury preizolowane sk adowa na równych powierzchniach, tak aby na ca ej d ugo ci styka y si z pod o em. Mo na sk adowa równie warstwami w stosach o wysoko ci do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem si. - elementy prefabrykowane trójniki, kolana, armatura, punkty sta e nale y sk adowa na paletach. Wysoko nie mo e przekracza 1,5m, nie dotyczy punktów sta ych, które winno si uk ada luzem, z zabezpieczeniem pow ok malarskich. 7. Wymogi Dalkia Warszawa dotycz ce spawania ruroci gów sieci cieplnej i badania jako ci spawów (wg pkt 14 Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji ruroci gów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE Dalkia Warszawa z 2014 roku) 7.1. Roboty spawalnicze na ruroci gach sieci cieplnej wodnych musz by wykonywane wy cznie przez spawaczy posiadaj cych odpowiednie uprawnienia Obowi zkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach sieci cieplnej preizolowanej, zgodnie z PN-EN :2002 (U), PN-EN ISO 5817:2009, PN-EN ISO :2006 metoda ultradzwi kowa z udokumentowanym wynikiem badania (zapis na dyskietce lub w postaci graficznej Na pozosta ych odcinkach sieci cieplnej np. komory, w pomieszczeniach w z ów cieplnych itp. kontrol obj te zostaj wszystkie spawy dla ruroci gów od Dn80 mm. 8. Próba szczelno ci nie obowi zkowa. W przypadku koniecznym nale y przeprowadzi na ci nienie 2 MPa (20 atm) zgodnie z aktualn norm. 9. Ruch próbny nale y prowadzi zgodnie z pkt 15 Wytycznych Dalkia Warszawa 10. Nie uj te szczegó owym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwi zania typowe podlegaj wymaganiom zawartym w opracowaniu Wytycznych wykonania, monta u, odbioru i eksploatacji ruroci gów preizolowanych w p aszczu os onowym HDPE lub sieci kana owych Dalkia Warszawa 2014 roku, tak w zakresie monta u jak bada i odbiorów. 8. Czyszczenie ruroci gów : 8.1 Nale y odbiera ruroci gi zabezpieczone fabrycznie w sposób chroni cy je przed zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i monta u tj. poprzez za o one ko paki za lepiaj ce. Warszawa, lipiec

12 8.2 Rury musz by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wp ywami atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia sta e nale y usun mechanicznie przed monta em pod warunkiem, e lady po ich usuni ciu nie przekrocz ujemnej odchy ki od wymiaru nominalnego i nie b d mia y ostrych kraw dzi. 8.3 W przypadku decyzji inspektora nadzoru Dalkia Warszawa o konieczno ci wykonania p ukania, czyszczenie ruroci gów zgodnie z metod na wyp yw. Szybko p ukania powinna by równa maksymalnej szybko ci eksploatacyjnej czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s. Czas p ukania zgodnie z PN-EN :2005 z pó niejszymi zmianami. Kryterium czysto ci nale y przyj maksymalna zawarto zawiesin w wodzie p ucz cej nie mo e przekroczy 5mg/l. Pobór próbki wody powinien nast pi w ko cowej fazie p ukania z dolnej cz ci przewodu odp ywowego, zawsze w obecno ci przedstawiciela Dalkia Warszawa. Dwa pojemniki z ka dego ruroci gu osobno, opisane, winny by dostarczone do Heat-Tech Center Dalkia Warszawa, celem przebadania na obecno zawiesiny a protokó z wynikami zawarto ci zawiesin nale y do czy do dokumentów odbiorowych. 8.4 Niezale nie od przyj tych metod p ukania wykorzysta zawsze wod z próby ci nieniowej. 8.5 Pobór wody do celów przeprowadzenia prób i p ukania oraz odprowadzanie wód pop ucznych do kanalizacji winno by zgodne z warunkami wydanymi przez MPWiK. 9. Zabezpieczenia antykorozyjne ruroci gów Dotyczy ruroci gów sieci cieplnych w kanale( komorze) i w budynku A. Farby podstawowe 1. Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol utwardzenie nast puje w czasie pracy ruroci gów. 2. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol , kolor szary metaliczny, zgodnie z instrukcj KOR-3A oraz Wytycznych zabezpieczania powierzchni ruroci gów sieci cieplnych OBRC SPEC S.A. Winna by k adziona na dobrze oczyszczon powierzchni do I lub II stopnia czysto ci 10. Zestawienie materia ów elementy preizolowane Obiekt: przy cze sieci ciep owniczej do budynku ul. Przasnyska 17 w Warszawie. Elementy preizolowane Dn65/140 L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 10P Rura preizolowana stalowa bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x3,2) L=6,0m 43 szt. Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Warszawa, lipiec

13 11P uk gi ty 90 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x4,0) 16 szt. 12P uk gi ty 20 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x4,0) 2 szt. 13P uk gi ty 10 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x4,0) 4 szt. 14P uk gi ty 8 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x4,0) 2 szt. 15P uk gi ty 6 preizolowany, równoramienny R=1,0/1,0m, z rury stalowej bez szwu wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/140 (Dz76,1x4,0 4 szt. 16P Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej g sto ci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyk uszczelniaj c, d ugo elementu L=0,7m: Dn65/ szt. 17P Pier cie gumowy uszczelniaj cy, szeroko elementu 50mm, dla rednic p aszcza os onowego: Dn65/140 4 szt 18P Poduszka kompensacyjna typ A : Dn65/ szt 19P Zawór odcinaj cy kulowy spawany preizolowany (z wyci gni ta szyjk ), ko cówki z rur stalow bez szwu wersja standard, d. elementu L=1,5m Dn65/140/200 (Dz60,3x3,2) Y=H=350mm 2 szt. mufy redukcyjne Dn140/200 4 szt 20P Ta ma ostrzegawcza oznaczeniem Dalkia W-wa 300 m. 21P Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn65/140: komponent A: 110g(97ml) komponent B: 186g(151ml) 9,9kg (8,7 l) 16,8kg (13,6 l) Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania PN-EN 10204:2006 FINPOL-ROHR Warszawa, lipiec

14 Elementy preizolowane 2xDn65/160 SPIRO: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 10S Rura preizolowana stalowa ze szwem wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z p aszczem ochronnym SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmow Brandes : Dn65/160x0,5 (Dz76,1x2,9) L=6,0m 2 szt. 12S uk gi ty 90 preizolowany, nierównoramienny R=1,5/1,0m, z rury stalowej ze szwem wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze wiadectwem jako ciowym ZETOM, z p aszczem ochronnym SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmow Brandes Dn65/160x0,5 (Dz76,1x3,2) Y=Pd 13S 14P 15S 17S Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem monta owym (mufa matka, uszczelki, mufa sta a, pasy obci gaj ce, wkr ty), d ugo elementu L=0,5m: Dn65/160x0,5 Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem monta owym (uszczelki, mufa sta a, pasy obci gaj ce, wkr ty, komponenty pianki poliuretanowej): Dn65/160x0,5 Opaska termokurczliwa, poliolefina sieciowana, szeroko elementu 150mm Dn65/160 Kolano 90 R=2D rura stalowa ze szwem wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P23STR1,2, piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM: Dz76,1x3,2 Uszczelka ko cowa termokurczliwa (materia : poliolefina sieciowana): Dn65/160x0,5 Komponenty pianki poliuretanowej do wype niania muf: Dn65/160: komponent A: 141g(125ml) komponent B: 237g(193ml) 2 szt. 2 szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 0,6kg (0,5 l) 1,0kg (0,8 l) Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Wykonanie budowie na Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z Zestawienie pozosta ych materia ów W ze cieplny w budynku ul. Przasnyska 17: L.p. Nazwa materia ów Ilo Producent (katalog) 50 Rura stalowa ze szwem wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz76,1x2,9 6,0 mb Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 Warszawa, lipiec

15 51 uk 90 R=2D rura stalowa ze szwem wg PN EN :2004/A1:2006, ze stali P235GH, piaskowanie i malowanie ze wiadectwem jako ciowym ZETOM Dz76,1x2,9 53 Odpowietrzenie z rury stalowej ze szwem Dz21,3x2,6 z zaworem kulowym spawanym Dn15, z ko cówkami do spawania o grubo ci 2,6mm, PN16, Tmax = 124 C Rura Dz21,3x2,6, L=2,5m 54 Przej cie gazoszczelne typ WGC, DN125, materia WTO EPDM, Tmax = 160 C 4 szt. 2 kpl. 2 kpl. 55 Maty izolacyjne z we ny mineralnej z jednostronn foli aluminiow typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL, maty 2000x3000mm 5 m 2 Wymagania wg Wytycznych Dalkia Warszawa z 2014 KESC 88/ typ A1 INTEGRA ul. Metalowców Gliwice tel/fax lub równowazne Ilo w funkcji grubo ci materia u danego producenta zgodnie z PN-B Materia y dodatkowe: 60 Podpora sta a PS dla ruroci gów Dn65 1 kpl Wg rysunku nr 5 61 Podpora lizgowa dla rur preizolowanych SPIRO HILTI Dn65/160 wg rysunku nr 6 lub równowa ne Zestawienie materia ów monta owych na rysunku nr 6 3 kpl 62 Rura os onowe typ HOBAS, Dz272x7,0, SN-10000: -odcinki 2,0m Pier cienie dystansowe typ 3E-25 rozstaw - 1,5m. Manszety uniwersalne typ N 150/350 Studnia dla zaworów odcinaj cych S-3/ODC: 100 W az eliwny D=600 z ryglami, pokrywa z ebrami; klasa i typ wg projektu indywidualnego w uzgodnieniu ze SPEC SA 2 szt. 6 szt. 4 szt -dla zabezpieczenia dla skrzy owa z kablami energetycznymi zamiennie rury os onowe fr. AMIANTIT lub równowa ne INTEGRA ul.metalowców W wa 1 szt. Koneckie Zak ady Odlewnicze Ko skie,1-go Maja 57 Lub równowa ne 1 szt. wg rysunku typowego SPEC S.A. 101 P yta elbetowa okr g a gr. 120mm, Dz=1000mm z otworem centrycznym Dw=600mm 102 Kr g z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/ szt. wg BN-86/ z betonu B-45 H=300mm wg BN-86/ i warunków PN-EN 1917 warunków PN-EN 1917 w oparciu o norm DIN 4034 wysoko kr gów Hkr 103 Pier cie elbetowy Dw=700 Dz=1500mm, 1 szt. wg rysunku typowego grubo ci 120mm Dalkia Warszawa 104 Fundament z bloczków betonowych B-25 szer. ok. 35cm z izolacj HfxSxL=390x380x1600mm, kpl 2. 0,5 m 3 Dalkia Warszawa 105 Podbudowa z betonu B=15 wysoko ci 15cm 0,5 m 3 wg rysunku typowego Dalkia Warszawa Warszawa, lipiec

16 wymiar w rzucie 170x170 cm 12. Instalacja alarmowa BRANDES - 1. Wst p Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii sieci cieplnej wykonanej z elementów preizolowanych PRIZOL zaopatrzonych w przewody systemu BRANDES. 2. Za o enia - projekt instalacji sieci cieplnej - wytyczne projektowania instalacji systemu BRANDES 3. Opis systemu BRANDES 1. System umo liwia ci g kontrol jako ci monta u oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy i eksploatacji sieci cieplnej oraz lokalizacj ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozj rury przewodowej lub p aszcza os onowego) z dok adno ci do 1 m. Taka dok adno lokalizacji ogranicza wielko wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usuni cie. 2. Do bie cej kontroli w czasie monta u oraz r cznego monitoringu s.c. u ywa si przeno nego przyrz du BS-MH-2 lub typ LH20S fr.levr z zasilaniem bateryjnym. Przyrz d po pod czeniu przy pomocy wtyczki do puszki pomiarowej BS-MD lub LPS-2 dokonuje pomiaru stopnia sucho ci pianki izolacyjnej. W czasie monta u i eksploatacji stopie sucho ci winien wynosi 0 (min. 50 megaomów) lub 12 (min. 10 megaomów). Stopie ni szy ni 12 wiadczy o zawilgoceniu pianki - im ni szy stopie - tym wi ksze zawilgocenie. 3. Lokalizacji awarii dokonuje si przy pomocy lokalizatora przeno nego BS-POK lub typ LP10S firmy LEVR z zasilaniem bateryjnym interpretuj c wskazania (w procentach d ugo ci ca ej p tli). 4. Wytyczne monta owe 1. Do czenia przewodów sygnalizacyjnych u ywa nale y specjalistycznych narz dzi zaakceptowanych przez przedstawicieli firmy CIBET, oraz czników zaciskowych BS-QZ i koszulek termokurczliwych BS-SRA firmy BRANDES. 2. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jako systemu jest wykonanie po cze przez przeszkolonych przez firm CIBET pracowników, na podstawie zaakceptowanego przez firm projektu i pod jej nadzorem. 3. W trakcie monta u nale y co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywa pomiarów i notowa rzeczywist oporno p tli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej dok adno ci lokalizacji (1 promil). 4. W czasie monta u instalacji nale y z ko cówek elementów preizolowanych usun wierzchni warstw pianki, a do uzyskania stopnia sucho ci 0 lub Zasad jest czenie przewodów zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyj tkiem zamykania p tli pomiarowej). 6. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest krzy owanie przewodów, ale musi by zachowany warunek jak w p.5. Warszawa, lipiec

17 7. Z cza przewodów sygnalizacyjnych zaleca si podpiera kostkami z pianki PUR, umocowanymi przy pomocy papierowej ta my samoklej cej. 8. W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nale y wprowadzi przewody do puszek przy czeniowych BS-AD zgodnie z zasad przedstawion w p.11 przy pomocy kabla teflonowego lub silikonowego. 9. W miejscach pod czenia puszek pomiarowych BS-MD lub LPS-2 przewody wprowadza si do kostki czników BS-RFA przyspawanych do stalowej rury przewodowej. 10. Ko cówki elementów preizolowanych w w z ach i komorach winny by zabezpieczone przy pomocy termokurczliwych kapturów ko cowych. 11. Zasada ogólna wprowadzania przewodów do puszek przy czeniowych i pomiarowych jest nast puj ca: styk 1 - przewód oporowy (czerwony) rury zasilaj cej styk 2 - przewód powrotny (zielony) rury zasilaj cej styk 3 - rura stalowa zasilaj ca styk 4 - rezerwa styk 5 - przewód oporowy rury powrotnej styk 6 przewód powrotny rury powrotnej styk 7 - rura stalowa powrotna styk 8 - rezerwa 12. W celu wyrównania potencja ów rury zasilaj c i powrotn nale y uziemi i spi przewodem miedzianym o przekroju min. 40 mm 2. UWAGA! W puszce BS-AD nale y zmostkowa styki 1 z 2 i 5 z 6 5. Opis projektu Instalacja alarmowa zaprojektowana zosta a w postaci dwóch p tli dla ka dego ruroci gu oddzielnie (zasilanie i powrót ). Instalacje nale y wpi do istniej cej p tli sieci ciep owniczej preizolowanej zasilaj cej budynku ul.elbl ska 6 i 8. Istniej c puszk pomiarow BS-MD wymieni na LPS-2, lokalizacja bud. ul.elbl ska 6. D ugo ca kowita p tli alarmowej wynosi 275,55m. 6. Specyfikacja materia owa 6.1 puszka przy czeniowa BS-AD (lub PPM fr.levr) - 1 szt. 6.2 puszka pomiarowa LPS-2 fr.levr) - 1 szt. 6.3 cznik BS-RFA (lub ZPB fr.levr) - - szt. 6.4 przewód BS-SL2 (lub ME 2019 TK2 fr. LEVR) - 6,0 mb 6.5 przewód BS-SL4 (lub ME 2019TK4 fr. LEV - - mb 6.6 tuleja zaciskowa BS-QU szt. 6.7 koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 6.8 Przek adki w miejscach po cze mufowych szt 13. Kanalizacja teleinformatyczna: Zgodnie z wydanymi przez Dalkia Warszawa Warunkami przebudowy przy cza do budynku ul. Przasnyska 17 pismo Dalkia Warszawa S.A. nr DSP/PST/14/ /1 z dnia roku, nie projektuje si kanalizacji teletechnicznej. Warszawa, lipiec

18 14. Informacja dotycz ca wykonania przy cza sieci cieplnej: Informacja winna by wykorzystana przez Wykonawców przy realizacji robót budowlanych opisanych w opisie technicznym projektu. Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj DALKIA Warszawa. [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439) i pó niejszymi zmianami tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 poz 2016 [2] Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych [3] Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [4] Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz. Ust. NR 169 Z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy tekst jednolity Terminologia przyj ta zgodna z norm PN-90/B Elementy sieci cieplnych powinny by zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w projektowaniu i wykonawstwie, maj cymi akceptacj SPEC. Roboty nale y prowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku (Dz. U. Nr 75 ) wraz z pó niejszymi poprawkami Roboty monta owe prowadzi wg wymaga normy PN- M :1992 i PN-M /A1. Nie uj te szczegó owym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwi zania typowe podlegaj wymaganiom zawartym w opracowaniu SPEC-Informator Techniczny Nr 1 z 2002 i nr 1 z 2005 roku, tak w zakresie monta u jak bada i odbiorów. Zaprojektowane i przyj te w dokumentacji ruroci gi, materia y i urz dzenia s przystosowane do wody obiegowej, która winna spe nia wymogi PN-85/C Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia: Zakres i kolejno robót: organizacja placu budowy roboty demonta owe wykonanie robót monta owych opisanych w projekcie 15.2.Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót. Warszawa, lipiec

19 W zwi zku z prowadzeniem robót budowlanych istnieje ryzyko powstawania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi Rodzaj zagro enia Od pracuj cego sprz tu budowlanego i transportowego Upadek demontowanych i montowanych elementów sieci cieplnej i materia ów towarzysz cych oraz narz dzi. Uderzenia spadaj cymi przedmiotami Upadek z wysoko ci Zasypanie ziemi lub materia ami zasypowymi, przygniecenia materia ami zabezpieczaj cymi wykop Pora enie pr dem Poparzenia w wyniku po aru Skala zagro enia Miejsce wyst powania Utrata zdrowia lub Plac budowy i ycia drogi dojazdowe Utrata zdrowia lub Plac budowy i ycia drogi dojazdowe Utrata zdrowia lub ycia Utrata zdrowia lub ycia Utrata zdrowia lub ycia Utrata zdrowia lub ycia Czas mo liwego wyst powania Praca sprz tu Roboty organizacji placu budowy, roboty demonta owe i monta owe Plac budowy Roboty transportowe, ziemne i praca przy robotach demonta owych i monta owych Plac budowy Roboty ziemne i praca przy robotach demonta owych i monta owych Plac budowy Praca przy robotach demonta owych i monta owych Plac budowy Praca przy robotach demonta owych i monta owych Praca przy robotach malarskich Plac budowy Praca przy robotach malarskich Zatrucia Utrata zdrowia lub ycia Podra nienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z wyrobami epoksydowymi, bitumicznymi 15.3.Instrukta bhp: Przed przyst pieniem do prac budowlanych nale y przeprowadzi intrukta pracowników dotycz cy: - zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia - konieczno ci stosowania rodków ochrony indywidualnej - konieczno ci wydzielania i oznaczenia stref szczególnego zagro enia - omówienia komunikacji umo liwiaj cej szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e 15.4.Sposoby prowadzenia instrukta u bhp pracowników: - zapoznanie z powy ej wymienionymi zagro eniami - omówienie organizacji robót - szkolenie stanowiskowe - sprawdzenie posiadanych wiadomo ci u pracowników z przepisów bhp, wyst powania zagro e i przeciwdzia ania Warszawa, lipiec

20 - prowadzenie dokumentacji szkolenia i instrukta u wraz z archiwizacj o wiadcze pracowników 15.5.Sposoby zapobiegaj ce mo liwo ciom wyst pienia niebezpiecze stw i zagro e wynikaj cych z prowadzonych robót: - prowadzenie robót zgodnie z projektem i przepisami bezpiecze stwa - wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy - wydzielenie i oznaczenie stref szczególnego zagro enia - zapewnienie dróg dojazdowych - zapewnienie ochrony placu budowy przed dost pem osób trzecich - u ywanie sprawnego technicznie i pod wzgl dem rodzaju sprz tu, organizacja jego przemieszania si, z wyznaczeniem stref pracy - u ywanie sprawnych technicznie i pod wzgl dem rodzaju narz dzi - zapewnienie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - stosowanie rodków ochrony osobistej - zapewnienie rodków sta ej czno ci pracowników z nadzorem i kierownictwem budowy - zapewnienie sprz tu ratunkowego (sprawnego i posiadaj cego instrukcj jego u ywania) - zapewnienia sprawnej komunikacji umo liwiaj cej szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e - kontrola stosowania sprz tu budowlanego i narz dzi opracowanie planu BIOZ, zgodnie z &3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku (Dz.U. Nr 120) - kontrola stosowania zalece planu BIOZ Warszawa, lipiec

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo