KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI"

Transkrypt

1 Norma PN-EN Aprobata Techniczna ITB AT /2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 Telefon , , Fax , Wersja: marzec 2014

2

3 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o stosowaniu preizolowanych rur i kształtek podwójnych systemu ZPU Międzyrzecz Własności materiałów stosowanych do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz System wykrywania zawilgocenia izolacji rur Ogólne zasady układania rur preizolowanych podwójnych w gruncie Przekroje rur przewodowych i osłonowych System zapewnienia jakości Informacje i innych produktach Rury preizolowane Rury preizolowane proste Asortyment kształtek preizolowanych Kolano 90º Kolano 75º Kolano 60º Kolano 45º Kolano 30º Kolano 15º Kolano pionowe Trójnik preizolowany wznośny Trójnik preizolowany płaski Zwężka Kształtka przejściowa Y Punkt stały Armatura preizolowana Zawór odcinający Zawór odpowietrzający Zawór odwadniający Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym Zawór odcinający z zaworem odwadniającym Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym i odwadniającym Zespoły złącza Złącze zwykłe Złącze termokurczliwe Złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Złącze termokurczliwe sieciowane z PE-X Złącze zgrzewane elektrycznie DX Zakończenie rurociągu i izolacji Nasuwka końcowa Rękaw termokurczliwy End Cap Taśma ostrzegawcza Pierścień gumowy Wykaz publikacji Informacje handlowe

4 4

5 1. Ogólne informacje o stosowaniu preizolowanych rur i kształtek podwójnych systemu ZPU Międzyrzecz z dwoma rurami przewodowymi przeznaczone są do budowy sieci ciepłowniczych, których zadaniem jest przesyłanie medium grzewczego od miejsca ich wytworzenia do miejsca odbioru. Preizolowane rury i kształtki podwójne mogą przesyłać media o maksymalnej ciągłej temperaturze roboczej do 152 o C. z dwoma rurami przewodowymi przeznaczone są do przesyłu medium grzewczego, ciepłej wody uŝytkowej oraz innych mediów stosowanych w budownictwie i przemyśle. z dwoma rurami przewodowymi stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonych w jednej rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) i z izolacji cieplnej (standard i izolacji plus ), wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi, a rurą osłonową. Rury preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz produkowane są w zakresie średnic rur przewodowych od 2 DN 20 do 2 DN 200 mm, w standardowych długościach 6 lub 12 m. Końce preizolowanych rur i kształtek podwójnych są nie izolowane na długości 150 mm ± 10mm. Tolerancja odległości pomiędzy rurą przewodową zasilającą i powrotną wynosi dla pomiaru na zakończeniach rur ±1mm a dla pomiaru w dowolnym punkcie wewnątrz systemu rur podwójnych ±2 mm. z dwoma rurami przewodowymi spełniają wymagania norm: AT / Aneks nr 1 z dnia 11 września Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2013, PN-EN ,PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN- EN i PN-EN Własności materiałów stosowanych do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz. RURY PRZEWODOWE Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali wg DIN 1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN A2 ze stali P235GH, PN-EN /A1 ze stali P235TR1 i P235TR2 albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN 1626 ze stali St 37.0 wg PN-EN /A1 i PN- EN /A2 ze stali P235GH, PN-EN /A1 ze stali P235TR1 I P235TR2. ze stali P235TR1 i P235TR2. granica plastyczności 235 MPa; wytrzymałość na rozciąganie MPa gęstość 7850 kg/m 3 ; gwarantowana szczelność 5 MPa Dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) do rury stalowej, zewnętrzne powierzchnie rur stalowych są oczyszczone metodą śrutowania do stopnia czystości SA2. Końce stalowych rur przewodowych przygotowane są do spawania przez ukosowanie. 5

6 IZOLACJA CIEPLNA (TERMICZNA) Izolację cieplną stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie wypełniająca przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi a jedną rurą osłonową na całej długości elementu preizolowanego, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. cyklopentan współczynnik przewodzenia ciepła λ w/mk max 0,029 gęstość minimum kg/m 3 60,00 wytrzymałość na ściskanie MPa min 0,30 odporność na temperaturę ºC 152,00 RURA OSŁONOWA Rura osłonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gęstości polietylenu (PEHD) : gęstość 950 kg/m 3 granica plastyczności 19 MPa wydłuŝenie przy zrywaniu min. 350 % przewidywana trwałość min 50 lat Wewnętrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania. 3. System wykrywania zawilgocenia izolacji rur. z dwoma rurami przewodowymi mogą być wyposaŝone w instalację dowolnego systemu wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej, tj. system impulsowy (nordycki) system rezystancyjny (Brandes), system HDW lub inny wskazany przez Klienta. Instalację stanowią przewody wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie izolacji w dowolnym miejscu ciepłociągu. 4. Ogólne zasady układania rur preizolowanych podwójnych w gruncie. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie, w układzie pionowym przewodowych rur stalowych, w wykopach wąsko przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kaŝdym złączu zwykłym lub termokurczliwym naleŝy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, naleŝy wykonać izolację cieplną i hermetyzację złącz. 6

7 Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm powyŝej górnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 40 cm. 5. Przekroje rur przewodowych i osłonowych Do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz stosowane są rury przewodowe i osłonowe o poniŝszych typoszeregach średnic DN Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa PEHD Rura osłonowa PEHD Dz Ze szwem Bez szwu Izolacja Standard Izolacja Plus min[g] min[g] Dzp gp Dzp gp mm mm mm mm mm mm mm mm 2x20 26,9 2,6 2, , ,0 2x25 33,7 2,6 2, , ,0 2x32 42,4 2,6 2, , ,0 2x40 48,3 2,6 2, , ,0 2x50 60,3 2,9 3, , ,4 2x65 76,1 2,9 3, , ,6 2x80 88,9 3,2 3, , ,9 2x ,3 3,6 4, , ,5 2x ,7 3,6 4, , ,2 2x ,3 4,0 4, , ,6 2x ,1 4,5 6, , ,6 DN - średnica nominalna rury stalowej, Dz - średnica zewnętrzna, gp grubość ścianki Zalecane średnice rur osłonowych dla rur i kształtek preizolowanych podano w tabelach w dalszej części katalogu. W tabelach podano wymiary geometryczne dla rur i kształtek podwójnych podlegających standardowej produkcji, w przypadku konieczności zastosowania wyrobów o innych wymiarach geometrycznych naleŝy kaŝdorazowo uzgadniać je indywidualnie. W specyfikacji wyrobów preizolowanych naleŝy podać gatunek stali rury przewodowej (P235GH), lub St 37.0 ze szwem lub bez szwu, typ izolacji termicznej, rodzaj wbudowanej w izolację poliuretanową instalacji wykrywania zawilgocenia lub jej brak, a w przypadku rur takŝe ich długość oraz stosować symbole określone w katalogu. 6. System zapewnienia jakości. Produkcja materiałów i wyrobów preizolowanych w systemie ZPU Międzyrzecz odbywa się obecnie w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakość *Środowisko zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001: Certyfikat Nr JS-124/5/2013 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w Warszawie. System zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego obejmuje: projektowanie, prace rozwojowe, produkcję, dostarczanie, serwis oraz instalowanie rur i elementów preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz z uwzględnieniem ochrony środowiska. Od 23 maja 2007r. posiadamy certyfikat wydany przez międzynarodową organizację zajmującą się sprawami ciepłownictwa Euroheat & Power ze Szwecji No. 01/05, który potwierdza zgodność i jakość naszych wyrobów preizolowanych z wymogami EN 253, EN 448 i PN-EN oraz 7

8 wytycznymi Euroheat & Power. Od 21 marca 2012r. posiadamy równieŝ Certyfikat CSTB-Avis Technique 14/ *V1 potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczący wyrobów preizolowanych ze stalową rurą przewodową. W dniu 12 grudnia 2013r. uzyskaliśmy Certyfikat Nr TSP potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg PN-EN ISO :2007 wydany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 7. Informacje o innych produktach W ofercie produkcyjnej ZPU Międzyrzecz znajdują się równieŝ: rury polietylenowe klasy PE 100 granatowe, przeznaczone do sieci wodociągowych, wykonywane w zakresie średnic ø 25 ø 1200 mm w szeregach wymiarowych: SDR 7,4; SDR 9; SDR 11, SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41; dostarczane w odcinkach prostych o +długości 12 m (dla średnic od ø 75 mm ø 1200 mm) oraz w zwojach o długości do 200 m (dla średnic od ø 25 mm ø 110 mm) lub w innych długościach - uzgodnionych z klientem; rury polietylenowe klasy PE 100 czarne, przeznaczone do kanalizacji ciśnieniowej, wykonywane w zakresie średnic od ø 32 mm do ø 1200 mm w szeregach wymiarowych: SDR 7,4 SDR 9; SDR 11, SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41; dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m (dla średnic od ø 75 mm ø 1200 mm ) oraz w zwojach o długości do 200 m (dla średnic od ø 32 mm do ø 110 mm) lub w innych długościach - uzgodnionych z klientem; rury polietylenowe przepustowe wykonywane w zakresie średnic od ø 50 mm do ø 1000 mm dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m lub w innych uzgodnionych z klientem; preizolowany system elastyczny z barierą dyfuzyjną w osłonie z polietylenu do podziemnych sieci ciepłowniczych z rurą przewodową PEX; rury osłonowe PE wykonywane w zakresie średnic od ø 75 mm do ø 1200 mm; nasuwki wykonywane w zakresie średnic od ø 83 mm do ø 472 mm; nasuwki termokurczliwe oraz nasuwki termokurczliwe sieciowane radiacyjnie i chemicznie oraz mufy zgrzewane DX zgrzewane elektrycznie (do wykonania izolacji termicznej zespołu złącza); rury preizolowane z przewodową rurą stalową pojedynczą, czarną lub ocynkowaną; rury preizolowane z rurą przewodową polietylenową (średnice ustalane z klientem); rury preizolowane typu SPIRO (wg katalogu rur SPIRO); rury preizolowane dla rurociągów przesyłowych pary wodnej; preizolowany system giętki do podziemnych sieci ciepłowniczych DAR-FLEX z rurą przewodową stalową o średnicach ø 20, 25 i 28 mm. 8

9 8. Rury preizolowane 8.1. Rury preizolowane proste Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Odległość pomiędzy rurami Długość nominalna zewnętrzna zewnętrzna DN Dz Dzp L s mm mm mm m mm Tabela 1 Symbol katalogowy 2x20 26, /12 19 II-R20+20/125 2x25 33, /12 19 II-R25+25/140 2x32 42, /12 19 II-R32+32/160 2x40 48, /12 19 II-R40+40/160 2x50 60, ,12 20 II-R50+50/200 2x65 76, ,12 20 II-R65+65/225 2x80 88, ,12 25 II-R80+80/250 2x , ,12 25 II-R /315 2x , ,12 30 II-R /400 2x , ,12 40 II-R /450 2x , ,12 45 II-R /560 Uwaga: W zamówieniach w nazwie wyrobu naleŝy podać gatunek stali (znak P235GH, P235TR1, P235TR2). 9

10 9. Asortyment kształtek preizolowanych 9.1. Kolano 90º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 2 2x20 26, II-K20+20/90 2x25 33, II-K25+25/90 2x32 42, II-K32+32/90 2x40 48, II-K40+40/90 2x50 60, II-K50+50/90 2x65 76, II-K65+65/90 2x80 88, II-K80+80/90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 10

11 9.2. Kolano 75º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 3 2x20 26, II-K20+20/75 2x25 33, II-K25+25/75 2x32 42, II-K32+32/75 2x40 48, II-K40+40/75 2x50 60, II-K50+50/75 2x65 76, II-K65+65/75 2x80 88, II-K80+80/75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 11

12 9.3. Kolano 60º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 4 2x20 26, II-K20+20/60 2x25 33, II-K25+25/60 2x32 42, II-K32+32/60 2x40 48, II-K40+40/60 2x50 60, II-K50+50/60 2x65 76, II-K65+65/60 2x80 88, II-K80+80/60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 12

13 9.4. Kolano 45º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 5 2x20 26, II-K20+20/45 2x25 33, II-K25+25/45 2x32 42, II-K32+32/45 2x40 48, II-K40+40/45 2x50 60, II-K50+50/45 2x65 76, II-K65+65/45 2x80 88, II-K80+80/45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 13

14 9.5. Kolano 30º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 6 2x20 26, II-K20+20/30 2x25 33, II-K25+25/30 2x32 42, II-K32+32/30 2x40 48, II-K40+40/30 2x50 60, II-K50+50/30 2x65 76, II-K65+65/30 2x80 88, II-K80+80/30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 14

15 9.6. Kolano 15º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 7 2x20 26, II-K20+20/15 2x25 33, II-K25+25/15 2x32 42, II-K32+32/15 2x40 48, II-K40+40/15 2x50 60, II-K50+50/15 2x65 76, II-K65+65/15 2x80 88, II-K80+80/15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 15

16 9.7. Kolano pionowe Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy 2x20 26, II-K20+20/P 2x25 33, II-K25+25/P 2x32 42, II-K32+32/P 2x40 48, II-K40+40/P 2x50 60, II-K50+50/P 2x65 76, II-K65+65/P 2x80 88, II-K80+80/P Tabela 8 2x , II-K /P 2x , II-K /P 2x , II-K /P 2x , II-K /P Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 16

17 9.8. Trójnik preizolowany wznośny nominalna rury stalowej Rura główna (przelot) rury osłonowej Rura odgałęźna (odrzut) nominalna rury stalowej rury osłonowej Długość trójnika L Wymiar H Wymiar B DN Dzp DN1 Dzp1 mm mm mm mm mm mm mm Tabela 9 Symbol katalogowy 2x x II-TW20/20 2x x II-TW25/25 2x x II-TW32/32 2x x II-TW40/40 2x x II-TW50/50 2x x II-TW65/65 2x x II-TW80/80 2x x II-TW100/100 2x x II-TW125/125 2x x II-TW150/150 2x x II-TW200/200 17

18 9.9. Trójnik preizolowany płaski nominalna rury stalowej Rura główna (przelot) rury osłonowej Rura odgałęźna (odrzut) nominalna rury stalowej rury osłonowej Długość trójnika L Wymiar B Tabela 10 Symbol katalogowy DN Dzp DN1 Dzp1 mm mm mm mm mm mm 2x x II-TP20/20 2x x II-TP25/25 2x x II-TP32/32 2x x II-TP40/40 2x x II-TP50/50 2x x II-TP65/65 2x x II-TP80/80 2x x II-TP100/100 2x x II-TP125/125 2x x II-TP150/150 2x x II-TP200/200 18

19 9.10. ZwęŜka Rura główna Redukcja Tabela 11 nominalna rury przewodowej zewnętrzna rury osłonowej nominalna rury przewodowej zewnętrzna rury osłonowej Długość zwęŝki Symbol katalogowy DN Dzp DN1 Dzp1 L mm mm mm mm mm 2x x II-Z25/20 2x x II-Z32/25 2x x II-Z40/32 2x x II-Z50/40 2x x II-Z65/50 2x x II-Z80/65 2x x II-Z100/80 2x x II-Z125/100 2x x II-Z150/125 2x x II-Z200/150 19

20 9.11. Kształtka przejściowa Y nominalna rury przewod. Rura główna rury osłon. Odległość pomiędzy rurami przewod. nominalna rury przewod. Rury pojedyncze rury osłon. Odległość pomiędzy rurami Długość DN Dzp s DN Dzp1 B L mm mm mm mm mm mm mm Tabela 12 Symbol katalogowy 2x KY-2x20/20 2x KY-2x25/25 2x KY-2x32/32 2x KY-2x40/40 2x KY-2x50/50 2x KY-2x65/65 2x KY-2x80/80 2x KY-2x100/100 2x KY-2x125/125 2x KY-2x150/150 2x KY-2x200/200 20

21 9.12. Punkt stały Tabela 13 Rura przewodowa nominalna Odległość pomiędzy rurami Rura osłonowa pierścienia Długość Symbol katalogowy DN s Dzp D L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x II-PS20 2x II-PS25 2x II-PS32 2x II-PS40 2x II-PS50 2x II-PS65 2x II-PS80 2x II-PS100 2x II-PS125 2x II-PS150 2x II-PS200 21

22 10. Armatura preizolowana Zawór odcinający Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Odległość pomiędzy zaworami Wysokość maks. DN DZ D1 D2 D3 s R H L Długość [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Tabela 14 Symbol katalogowy 2x20 26, II-ZK20 2x25 33, II-ZK25 2x32 42, II-ZK32 2x40 48, II-ZK40 2x50 60, II-ZK50 2x65 76, II-ZK65 2x80 88, II-ZK80 2x , II-ZK100 2x , II-ZK125 2x , II-ZK150 2x , II-ZK200 22

23 10.2. Zawór odpowietrzający Tabela 15 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x25 33, II-ZD25 2x32 42, II-ZD32 2x40 48, II-ZD40 2x50 60, II-ZD50 2x65 76, II-ZD65 2x80 88, II-ZD80 2x , II-ZD100 2x , II-ZD125 2x , II-ZD150 2x , II-ZD200 23

24 10.3. Zawór odwadniający Tabela 16 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x40 48, II-ZO40 2x50 60, II-ZO50 2x65 76, II-ZO65 2x80 88, II-ZO80 2x , II-ZO100 2x , II-ZO125 2x , II-ZO150 2x , II-ZO200 24

25 10.4. Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym Tabela 17 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x25 33, II-ZKD25 2x32 42, II-ZKD32 2x40 48, II-ZKD40 2x50 60, II-ZKD50 2x65 76, II-ZKD65 2x80 88, II-ZKD80 2x , II-ZKD100 2x , II-ZKD125 2x , II-ZKD150 2x , II-ZKD200 25

26 10.5. Zawór odcinający z zaworem odwadniającym Tabela 18 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x32 42, II-ZKO32 2x40 48, II- ZKO40 2x50 60, II-ZKO50 2x65 76, II-ZKO65 2x80 88, II-ZKO80 2x , II-ZKO100 2x , II-ZKO125 2x , II-ZKO150 2x , II-ZKO200 26

27 10.6. Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym i odwadniającym Tabela 19 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x40 48, II-ZKOD40 2x50 60, II-ZKOD50 2x65 76, II-ZKOD65 2x80 88, II-ZKOD80 2x , II-ZKOD100 2x , II-ZKOD125 2x , II-ZKOD150 2x , II-ZKOD200 27

28 11. Zespoły złącza Złącze zwykłe (Nasuwka z polietylenu HDPE uszczelniona taśmą termokurczliwą). Dzn A B Taśma termokurczliwa L Nasuwka Składniki Taśma zamykająca Tabela 20 zewnętrzna Taśma Taśma zewnętrzna Długość Składniki nominalna rury termokurc zamykaj Symbol nasuwki osłonowej zliwa ąca katalogowy DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g cm cm 2x II-N-20/ x II-N-25/153 2x II-N-32/174 2x II-N-40/174 2x II-N-50/216 2x II-N-65/243 2x II-N-80/269 2x II-N-100/338 2x II-N-125/428 2x II-N-150/472 28

29 11.2. Złącze termokurczliwe (Nasuwka termokurczliwa HDPE uszczelniona opaskami termokurczliwymi) Dzn L Nasuwka A B Składniki Opaska termokurczliwa FOPS Korek odpow. Opaska termokurczliwa Korek odpow. Korek wgrzew. elektr. WARIANT NR 1 WARIANT NR 2 Tabela 21 zewnętrzna Opaska zewnętrzna Długość Składniki Korek + nominalna rury termokurc Symbol nasuwki FOPS osłonowej zliwa katalogowy DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g szt kpl 2x II-NT-20/143 2x II-NT-25/156 2x II-NT-32/178 2x II-NT-40/178 2x II-NT-50/224 2x II-NT-65/255 2x II-NT-80/278 2x II-NT-100/341 2x II-NT-125/430 2x II-NT-150/480 2x II-NT-200/590 29

30 11.3. Złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie (Nasuwka termokurczliwa HDPE zgrzewana elektrycznie) FOPS Korek odpow. WARIANT NR 1 Dzn L Nasuwka termokurczliwa A B Składniki PUR Korek odpow. Korek wgrzew. elektr. WARIANT NR 2 Element grzejny Tabela 22 Wariant zewnętrzna I zewnętrzna Długość Składniki Element nominalna rury lub nasuwki grzejny Symbol katalogowy osłonowej Wariant DN Dzp Dzn L A B II mm mm mm mm g g szt kpl 2x II-DT-20/143 2x II-DT-25/156 2x II-DT-32/178 2x II-DT-40/178 2x II-DT-50/224 2x II-DT-65/255 2x II-DT-80/278 2x II-DT-100/341 2x II-DT-125/430 2x II-DT-150/480 2x II-DT-200/590 30

31 11.4. Złącze termokurczliwe sieciowane z PE-X (Nasuwka termokurczliwa sieciowana) Tabela 23 zewnętrzna Wariant 1 zewnętrzna Długość Składniki nominalna rury lub nasuwki Symbol katalogowy osłonowej wariant 2 DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g kpl 2x II-TS-20/143 2x II-TS-25/156 2x II-TS-32/178 2x II-TS-40/178 2x II-TS-50/224 2x II-TS-65/255 2x II-TS-80/250 2x II-TS-100/341 2x II-TS-125/430 2x II-TS-150/480 31

32 11.5. Złącze zgrzewane elektrycznie DX 750 A B Składniki Listwa wzmacniająca L Korek wgrzewany nominalna zewnętrzna rury osłonowej Osłona złącza Długość płyty Składniki Korek DN Dzp L A B mm mm mm g g szt Tabela 24 Symbol katalogowy 2x II-DX-160/750 2x II-DX-160/750 2x II-DX-200/750 2x II-DX-225/750 2x II-DX-250/750 2x II-DX-315/750 2x II-DX-400/750 2x II-DX-450/750 2x II-DX-560/750 32

33 12. Zakończenie rurociągu i izolacji Nasuwka końcowa Dzn L=300 A B Składniki Taśma termokurczliwa Nasuwka Taśma zamykająca Tabela 25 zewnętrzna Taśma Taśma zewnętrzna Składniki nominalna rury termokur zamykają nasuwki Symbol katalogowy osłonowej czliwa ca DN Dzp Dzn A B mm mm mm g g cm cm 2x II-NK20/143 2x II-NK25/156 2x II-NK-32/178 2x II-NK-40/178 2x II-NK-50/224 2x II-NK-65/255 2x II-NK-80/278 2x II-NK-100/341 2x II-NK-125/430 2x II-NK-150/480 2x II-NK-200/590 33

34 12.2. Rękaw termokurczliwy End Cap Dz Dzp Tabela 26 zewnętrzna rury osłonowej Symbol katalogowy 125 E-125/2 140 E-140/2 160 E-160/2 200 E-200/2 225 E-225/2 250 E-250/2 315 E-315/2 400 E-400/2 450 E-450/2 560 E-560/2 13. Taśma ostrzegawcza Taśma ostrzegawcza słuŝy do ułoŝenia nad rurociągiem. Dostarczana jest w rolkach o wielokrotności 100 m. Taśma ostrzegawcza posiada napis: UWAGA! RURY CIEPŁOWNICZE oraz logo ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o Taśma ostrzegawcza Kolor Szerokość [mm] Tabela 27 Symbol katalogowy Ŝółty 150 T

35 14. Pierścień gumowy Dzp zewnętrzna rury osłonowej Tabela 28 Symbol katalogowy 125 P P P P P P P P P P

36 15. Wykaz publikacji 1. Wytyczne Wytyczne do projektowania 2. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacji impulsowej (opis instalacji, zasady montaŝu i obsługi) Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 3. Instrukcja Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 4. Instrukcja Wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu złącza 5. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Spawania rur stalowych [IS/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 6. Instrukcja Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych [IK/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 7. Instrukcja Technologia lutospawania rur ocynkowanych 8. Instrukcja 9. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza DX zgrzewane elektrycznie Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza termokurczliwe zgrzewane elektrycznie typu DT Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Uwaga: Dokonujemy nieodpłatnych adaptacji projektów instalacji ciepłowniczych z innych systemów do potrzeb wykonania w technologii ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o 16. Informacje handlowe Producent I sprzedawca: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o. ul. Zakaszewskiego Międzyrzecz Telefon: Fax , Sekretariat: , , Biuro handlowe: , Biuro zaopatrzenia: , W składanych zamówieniach dla oznaczenia wyrobu naleŝy podać gatunek stali rury przewodowej (St 37.0 lub P235GH), typ izolacji termicznej, rodzaj wbudowanej w izolację poliuretanową instalacji wykrywania zawilgocenia lub jej brak, a w przypadku rur takŝe ich długość oraz stosować symbole określone w katalogu. W przypadku konieczności stosowania wyrobów o innych parametrach geometrycznych - zamówienia takich wyrobów naleŝy uzgadniać indywidualnie. 36

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Wysoka odporność termiczna izolacyjnej pianki PUR Niskie straty ciepła Uponor Infra Fintherm

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 Informacja o firmie: Finpol Rohr produkuje kompletne systemy preizolowane dla podziemnych (w rurze osłonowej z polietylenu) i napowietrznych sieci ciepłowniczych ( w rurze

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni Grudzień

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Załącznik nr.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO WYMAGANIA OGÓLNE Proponowany przez oferenta system preizolowany i materiały

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2.

Zawartość projektu. Profil sieci ciepłowniczej 1 : Rys. Nr 2. Zawartość projektu I. Decyzje i pisma: a) Protokół nr G.6630.44.2015.L z 14.04.2015r. z uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej. b) Warunki techniczne Nr 2/2014 z dnia 05.12.2014. c) Wyrys z mapy ewidencyjnej,

Bardziej szczegółowo

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów

Asortyment produktów Asortyment produktów R 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 10. R 11. R 12. R 13. R 14. R 15. R 16. R 17. R 18. R 19. R 20. R 21. Specyfikacja techniczna materiałów i surowców Specyfika techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku uŝyteczności publicznej przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY

MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY MARUSZCZAK ZBIGNIEW ul. Bogumiły 10/6 70-395 Szczecin tel. 091-422 62 61 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Inwestor: Opracowanie: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje 70-780 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Flexalen 1000+ multiline

Flexalen 1000+ multiline Oferta z dnia 21.04.2016 Elastyczne rury preizolowane Flexalen 600 Elastyczne rury preizolowane dla systemów ciepłowniczych i chłodniczych Flexalen 1000+ multiline Elastyczne rury preizolowane dla systemów

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2

REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2 REMONT SIECI CIEPLNEJ, TRZCIEL, OS. JANA III SOBIESKIEGO 2 Spis treści 1. Podstawa opracowania 3 2. Zakres opracowania 3 3. Stan istniejący 3 4. Roboty ziemne 3 4.1. Roboty przygotowawcze 3 4.2. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

- 4 - Opracował: J. Kępiński

- 4 - Opracował: J. Kępiński OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej 2Dn 350 od komory K-572 przy ul. Powstańców Warszawy do ul. Gdańskiej działki nr 4/13 i 4/18 obręb nr 122 i nr 46 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ul. Warszawska 67A,81-309 Gdynia

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ul. Warszawska 67A,81-309 Gdynia PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni

Bardziej szczegółowo

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca CALPEX przyłącza niskoparametrowe system rurowy, który się opłaca jakość CALPEX Testowanie i monitorowanie Produkcja Nawijanie Rury CALPEX stosuje się przede wszystkim w sieciach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH ul. Wróbla 10 15-032 Białystok tel/fax:085-743 23 48 kom.:605 989 959 NIP:966-013-66-15 REGON:200034599 http://www.falkon.com.pl e-mail: biuro@falkon.com.pl Umowa z dn.... DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne 3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne należy projektować w technologii rur preizolowanych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Załącznik nr 2 do Umowy Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przyłącze cieplne SKŁADNIK OPRACOWANIA

Przyłącze cieplne SKŁADNIK OPRACOWANIA S t r o n a 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 604 469 436, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 NUMER EGZ. 6 INWESTYCJA

Bardziej szczegółowo

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska 51 62-004 Czerwonak tel. (61) 667 41 20 fax (61) 667 41 38

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska 51 62-004 Czerwonak tel. (61) 667 41 20 fax (61) 667 41 38 TYPOSZEREG RUR PREIZOLOWANYCH Rury ze szwem, PN EN 10217-2 DN średnica zewn. rury stalowej min.grubość ścianki rury stalowej nominalna średnica zewn. rury IZOLACJA STANDARD grubość ścianki rury rzeczywista

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System -dla połączeń rur preizolowanych Jeden system dla wszystkich rodzajów złączy Unikalna struktura molekularna polietylenu usieciowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro Strona1 Nr postępowania RB/04/13 CPV: 45.23.21.40-5 CPV: 45.10.00.00-8 CPV: 45.11.12.00-0 CPV: 45.23.31.40-2 CPV: 45.23.32.20-7 CPV: 45.23.32.22-1 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości

Bardziej szczegółowo

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH Do sieci, CO, CWU oraz wody chłodniczej, zimnej, kanalizacji Mgr inz Maria Witkowska Kom 609569139 m.witkowska@thermaflex.com.pl Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Więcej zalet niż może dostrzec ludzkie oko Płaszcz zewnętrzny z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE

ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE OFERTA z dnia 27.05.2013 ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE FLEXALEN 600 Elastyczne rury preizolowane dla systemów ciepłowniczych i chłodniczych FLEXALEN 1000+ MULTILINE Elastyczne rury preizolowane dla systemów

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej [opis instalacji] [zasady

Bardziej szczegółowo

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji GÓRNICTWO System CARBOPIPE Nowe technologie zastosowane w budowie rurociągów z tworzyw sztucznych pozwalają na projektowanie

Bardziej szczegółowo

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r.

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Rurociągi preizolowane - Zmiany w strukturze Norm Europejskich XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Ireneusz Iwko iri@logstor.com Rurociągi preizolowane normy stan aktualny PN-EN

Bardziej szczegółowo

CALPEX. Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250

CALPEX. Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 CALPEX Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 Spis treści Zalety technologii 3 Opis systemu 4 6 Straty ciśnienia 7 Oferta typoszeregu 6 bar 8 19 CALPEX UNO / DUO 8

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y TEMAT : OBIEKT : ADRES : Likwidacja węzła grupowego przy ul. 14-go lutego 1 w Pile przebudowa rurociągów cieplnych. Budynki mieszkalne wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej

Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacjiimpulsowej [opis instalacji] [zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U.

SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U. SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U. 1. Cześć ogólna. 1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

1.0.0.1 Wstęp Informacje ogólne

1.0.0.1 Wstęp Informacje ogólne 1.0.0.1 Informacje ogólne Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera ogólne i ważne informacje na temat firmy LOGSTOR oraz produkowanych przez nią systemów rur. Spis treści LOGSTOR 1.1 Katalog produktów 1.2

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. Św. Barbary 6. Danuta Oktawiec

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. Św. Barbary 6. Danuta Oktawiec EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont Remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na potrzeby kotłowni węglowej. PODŁĄCZENIE KOTŁOWNI DO BUDYNKU OSP OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Rura przewodowa rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik grzejny.

Rura przewodowa rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik grzejny. 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji... 3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją... 3 1.4. Określenia podstawowe... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót...

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot i zakres opracowania... 2 3. Rozwiązania projektowe... 2 4. Wymagania ogólne... 5 5. BIOZ... 6 5.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego... 6 5.2.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0.

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0. Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Załącznik nr 14 Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N W E S T Y C J A B u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j p r z y g i m n a z j u m s a m o r z ą d o w y m w I ł a w i e P R O J E K T P R Z Y Ł A C Z A C I E

Bardziej szczegółowo

System. System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych

System. System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych System System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych System dla połączeń rur preizolowanych Jeden system dla wszystkich rodzajów złączy zarówno prostych, jak i odgałęzień Zapewnia pełną szczelność

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych INSTALATOR ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" ul.rumińskiego 3, 62-800 Kalisz PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek dydaktyczno-konferencyjny PWSZ - Przyłącze i zewnętrzna sieć

Bardziej szczegółowo

Elastyczne rury preizolowane. dla systemów ciepłowniczych. i chłodniczych. Elastyczne rury preizolowane. dla systemów ciepłowniczych

Elastyczne rury preizolowane. dla systemów ciepłowniczych. i chłodniczych. Elastyczne rury preizolowane. dla systemów ciepłowniczych OFERTA z dnia 14.04.2014 Elastyczne rury preizolowane Flexalen 600 Elastyczne rury preizolowane dla systemów ciepłowniczych i chłodniczych Flexalen 1000+ multiline Elastyczne rury preizolowane dla systemów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę materiałów preizolowanych. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego II. Tryb

Bardziej szczegółowo

MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ

MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ MUZEUM LITERATURY UL. BRZOZOWA 17 / RYNEK STAREGO MIASTA 18/20 W WARSZAWIE 1 KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ 1. Wstęp. Przedmiotem opracowania jest koncepcja przełoŝenia istniejącej sieci cieplnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów preizolowanych W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. jako Zamawiający sektorowy

Bardziej szczegółowo

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Rys. nr 2 System KLIMORVENT PREIZOLRING PREIZOLRING to system przewodów izolowanych z płaszczem wewnętrzym i zewnętrznym oraz izolacją pomiędzy nimi. System

Bardziej szczegółowo

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617 CENNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Produkcyjne SPIRUR Wądolny Lucjan Sosnowiec - ul. Stawowa tel. () tel./fax () WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP --- GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANY

P R O J E K T BUDOWLANY "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl P R O J E K T BUDOWLANY Inwestycja Adres Opracowanie Branża Inwestor Adres : Termomodernizacja obiektów SPZZOP

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I N S T A L A C J E S A N I T A R N E Z E W N Ę T R Z N E TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : MAJ 2010

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : MAJ 2010 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA NOWOCZESNE LABORATORIA NAUKOWE. PRZYŁACZE ORAZ PRZEŁOŻENIE SIECI CIEPŁOW- NICZEJ. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Spółdzienia Mieszkaniowa Michorzewo ul.polna 2, 64-316 Kuślin Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym Lp. S P I S D

Bardziej szczegółowo

ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl CARBOPIPE Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl CARBOPIPE Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH www.spyraprimo.pl ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU CARBOPIPE DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRICZYCH Spyra Primo Poland Sp. z o.o. 43-190 Mikołów-Paniowy Darwina

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Kierownik Sekcji Projektowej - inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo