KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI"

Transkrypt

1 Norma PN-EN Aprobata Techniczna ITB AT /2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o., Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 Telefon , , Fax , Wersja: marzec 2014

2

3 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o stosowaniu preizolowanych rur i kształtek podwójnych systemu ZPU Międzyrzecz Własności materiałów stosowanych do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz System wykrywania zawilgocenia izolacji rur Ogólne zasady układania rur preizolowanych podwójnych w gruncie Przekroje rur przewodowych i osłonowych System zapewnienia jakości Informacje i innych produktach Rury preizolowane Rury preizolowane proste Asortyment kształtek preizolowanych Kolano 90º Kolano 75º Kolano 60º Kolano 45º Kolano 30º Kolano 15º Kolano pionowe Trójnik preizolowany wznośny Trójnik preizolowany płaski Zwężka Kształtka przejściowa Y Punkt stały Armatura preizolowana Zawór odcinający Zawór odpowietrzający Zawór odwadniający Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym Zawór odcinający z zaworem odwadniającym Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym i odwadniającym Zespoły złącza Złącze zwykłe Złącze termokurczliwe Złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Złącze termokurczliwe sieciowane z PE-X Złącze zgrzewane elektrycznie DX Zakończenie rurociągu i izolacji Nasuwka końcowa Rękaw termokurczliwy End Cap Taśma ostrzegawcza Pierścień gumowy Wykaz publikacji Informacje handlowe

4 4

5 1. Ogólne informacje o stosowaniu preizolowanych rur i kształtek podwójnych systemu ZPU Międzyrzecz z dwoma rurami przewodowymi przeznaczone są do budowy sieci ciepłowniczych, których zadaniem jest przesyłanie medium grzewczego od miejsca ich wytworzenia do miejsca odbioru. Preizolowane rury i kształtki podwójne mogą przesyłać media o maksymalnej ciągłej temperaturze roboczej do 152 o C. z dwoma rurami przewodowymi przeznaczone są do przesyłu medium grzewczego, ciepłej wody uŝytkowej oraz innych mediów stosowanych w budownictwie i przemyśle. z dwoma rurami przewodowymi stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonych w jednej rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) i z izolacji cieplnej (standard i izolacji plus ), wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi, a rurą osłonową. Rury preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz produkowane są w zakresie średnic rur przewodowych od 2 DN 20 do 2 DN 200 mm, w standardowych długościach 6 lub 12 m. Końce preizolowanych rur i kształtek podwójnych są nie izolowane na długości 150 mm ± 10mm. Tolerancja odległości pomiędzy rurą przewodową zasilającą i powrotną wynosi dla pomiaru na zakończeniach rur ±1mm a dla pomiaru w dowolnym punkcie wewnątrz systemu rur podwójnych ±2 mm. z dwoma rurami przewodowymi spełniają wymagania norm: AT / Aneks nr 1 z dnia 11 września Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2013, PN-EN ,PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN- EN i PN-EN Własności materiałów stosowanych do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz. RURY PRZEWODOWE Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali wg DIN 1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN A2 ze stali P235GH, PN-EN /A1 ze stali P235TR1 i P235TR2 albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN 1626 ze stali St 37.0 wg PN-EN /A1 i PN- EN /A2 ze stali P235GH, PN-EN /A1 ze stali P235TR1 I P235TR2. ze stali P235TR1 i P235TR2. granica plastyczności 235 MPa; wytrzymałość na rozciąganie MPa gęstość 7850 kg/m 3 ; gwarantowana szczelność 5 MPa Dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) do rury stalowej, zewnętrzne powierzchnie rur stalowych są oczyszczone metodą śrutowania do stopnia czystości SA2. Końce stalowych rur przewodowych przygotowane są do spawania przez ukosowanie. 5

6 IZOLACJA CIEPLNA (TERMICZNA) Izolację cieplną stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie wypełniająca przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi a jedną rurą osłonową na całej długości elementu preizolowanego, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. cyklopentan współczynnik przewodzenia ciepła λ w/mk max 0,029 gęstość minimum kg/m 3 60,00 wytrzymałość na ściskanie MPa min 0,30 odporność na temperaturę ºC 152,00 RURA OSŁONOWA Rura osłonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gęstości polietylenu (PEHD) : gęstość 950 kg/m 3 granica plastyczności 19 MPa wydłuŝenie przy zrywaniu min. 350 % przewidywana trwałość min 50 lat Wewnętrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania. 3. System wykrywania zawilgocenia izolacji rur. z dwoma rurami przewodowymi mogą być wyposaŝone w instalację dowolnego systemu wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej, tj. system impulsowy (nordycki) system rezystancyjny (Brandes), system HDW lub inny wskazany przez Klienta. Instalację stanowią przewody wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie izolacji w dowolnym miejscu ciepłociągu. 4. Ogólne zasady układania rur preizolowanych podwójnych w gruncie. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie, w układzie pionowym przewodowych rur stalowych, w wykopach wąsko przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kaŝdym złączu zwykłym lub termokurczliwym naleŝy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, naleŝy wykonać izolację cieplną i hermetyzację złącz. 6

7 Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm powyŝej górnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 40 cm. 5. Przekroje rur przewodowych i osłonowych Do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz stosowane są rury przewodowe i osłonowe o poniŝszych typoszeregach średnic DN Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa PEHD Rura osłonowa PEHD Dz Ze szwem Bez szwu Izolacja Standard Izolacja Plus min[g] min[g] Dzp gp Dzp gp mm mm mm mm mm mm mm mm 2x20 26,9 2,6 2, , ,0 2x25 33,7 2,6 2, , ,0 2x32 42,4 2,6 2, , ,0 2x40 48,3 2,6 2, , ,0 2x50 60,3 2,9 3, , ,4 2x65 76,1 2,9 3, , ,6 2x80 88,9 3,2 3, , ,9 2x ,3 3,6 4, , ,5 2x ,7 3,6 4, , ,2 2x ,3 4,0 4, , ,6 2x ,1 4,5 6, , ,6 DN - średnica nominalna rury stalowej, Dz - średnica zewnętrzna, gp grubość ścianki Zalecane średnice rur osłonowych dla rur i kształtek preizolowanych podano w tabelach w dalszej części katalogu. W tabelach podano wymiary geometryczne dla rur i kształtek podwójnych podlegających standardowej produkcji, w przypadku konieczności zastosowania wyrobów o innych wymiarach geometrycznych naleŝy kaŝdorazowo uzgadniać je indywidualnie. W specyfikacji wyrobów preizolowanych naleŝy podać gatunek stali rury przewodowej (P235GH), lub St 37.0 ze szwem lub bez szwu, typ izolacji termicznej, rodzaj wbudowanej w izolację poliuretanową instalacji wykrywania zawilgocenia lub jej brak, a w przypadku rur takŝe ich długość oraz stosować symbole określone w katalogu. 6. System zapewnienia jakości. Produkcja materiałów i wyrobów preizolowanych w systemie ZPU Międzyrzecz odbywa się obecnie w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakość *Środowisko zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001: Certyfikat Nr JS-124/5/2013 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w Warszawie. System zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego obejmuje: projektowanie, prace rozwojowe, produkcję, dostarczanie, serwis oraz instalowanie rur i elementów preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz z uwzględnieniem ochrony środowiska. Od 23 maja 2007r. posiadamy certyfikat wydany przez międzynarodową organizację zajmującą się sprawami ciepłownictwa Euroheat & Power ze Szwecji No. 01/05, który potwierdza zgodność i jakość naszych wyrobów preizolowanych z wymogami EN 253, EN 448 i PN-EN oraz 7

8 wytycznymi Euroheat & Power. Od 21 marca 2012r. posiadamy równieŝ Certyfikat CSTB-Avis Technique 14/ *V1 potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczący wyrobów preizolowanych ze stalową rurą przewodową. W dniu 12 grudnia 2013r. uzyskaliśmy Certyfikat Nr TSP potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg PN-EN ISO :2007 wydany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 7. Informacje o innych produktach W ofercie produkcyjnej ZPU Międzyrzecz znajdują się równieŝ: rury polietylenowe klasy PE 100 granatowe, przeznaczone do sieci wodociągowych, wykonywane w zakresie średnic ø 25 ø 1200 mm w szeregach wymiarowych: SDR 7,4; SDR 9; SDR 11, SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41; dostarczane w odcinkach prostych o +długości 12 m (dla średnic od ø 75 mm ø 1200 mm) oraz w zwojach o długości do 200 m (dla średnic od ø 25 mm ø 110 mm) lub w innych długościach - uzgodnionych z klientem; rury polietylenowe klasy PE 100 czarne, przeznaczone do kanalizacji ciśnieniowej, wykonywane w zakresie średnic od ø 32 mm do ø 1200 mm w szeregach wymiarowych: SDR 7,4 SDR 9; SDR 11, SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41; dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m (dla średnic od ø 75 mm ø 1200 mm ) oraz w zwojach o długości do 200 m (dla średnic od ø 32 mm do ø 110 mm) lub w innych długościach - uzgodnionych z klientem; rury polietylenowe przepustowe wykonywane w zakresie średnic od ø 50 mm do ø 1000 mm dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m lub w innych uzgodnionych z klientem; preizolowany system elastyczny z barierą dyfuzyjną w osłonie z polietylenu do podziemnych sieci ciepłowniczych z rurą przewodową PEX; rury osłonowe PE wykonywane w zakresie średnic od ø 75 mm do ø 1200 mm; nasuwki wykonywane w zakresie średnic od ø 83 mm do ø 472 mm; nasuwki termokurczliwe oraz nasuwki termokurczliwe sieciowane radiacyjnie i chemicznie oraz mufy zgrzewane DX zgrzewane elektrycznie (do wykonania izolacji termicznej zespołu złącza); rury preizolowane z przewodową rurą stalową pojedynczą, czarną lub ocynkowaną; rury preizolowane z rurą przewodową polietylenową (średnice ustalane z klientem); rury preizolowane typu SPIRO (wg katalogu rur SPIRO); rury preizolowane dla rurociągów przesyłowych pary wodnej; preizolowany system giętki do podziemnych sieci ciepłowniczych DAR-FLEX z rurą przewodową stalową o średnicach ø 20, 25 i 28 mm. 8

9 8. Rury preizolowane 8.1. Rury preizolowane proste Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Odległość pomiędzy rurami Długość nominalna zewnętrzna zewnętrzna DN Dz Dzp L s mm mm mm m mm Tabela 1 Symbol katalogowy 2x20 26, /12 19 II-R20+20/125 2x25 33, /12 19 II-R25+25/140 2x32 42, /12 19 II-R32+32/160 2x40 48, /12 19 II-R40+40/160 2x50 60, ,12 20 II-R50+50/200 2x65 76, ,12 20 II-R65+65/225 2x80 88, ,12 25 II-R80+80/250 2x , ,12 25 II-R /315 2x , ,12 30 II-R /400 2x , ,12 40 II-R /450 2x , ,12 45 II-R /560 Uwaga: W zamówieniach w nazwie wyrobu naleŝy podać gatunek stali (znak P235GH, P235TR1, P235TR2). 9

10 9. Asortyment kształtek preizolowanych 9.1. Kolano 90º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 2 2x20 26, II-K20+20/90 2x25 33, II-K25+25/90 2x32 42, II-K32+32/90 2x40 48, II-K40+40/90 2x50 60, II-K50+50/90 2x65 76, II-K65+65/90 2x80 88, II-K80+80/90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 2x , II-K /90 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 10

11 9.2. Kolano 75º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 3 2x20 26, II-K20+20/75 2x25 33, II-K25+25/75 2x32 42, II-K32+32/75 2x40 48, II-K40+40/75 2x50 60, II-K50+50/75 2x65 76, II-K65+65/75 2x80 88, II-K80+80/75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 2x , II-K /75 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 11

12 9.3. Kolano 60º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 4 2x20 26, II-K20+20/60 2x25 33, II-K25+25/60 2x32 42, II-K32+32/60 2x40 48, II-K40+40/60 2x50 60, II-K50+50/60 2x65 76, II-K65+65/60 2x80 88, II-K80+80/60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 2x , II-K /60 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 12

13 9.4. Kolano 45º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 5 2x20 26, II-K20+20/45 2x25 33, II-K25+25/45 2x32 42, II-K32+32/45 2x40 48, II-K40+40/45 2x50 60, II-K50+50/45 2x65 76, II-K65+65/45 2x80 88, II-K80+80/45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 2x , II-K /45 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 13

14 9.5. Kolano 30º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 6 2x20 26, II-K20+20/30 2x25 33, II-K25+25/30 2x32 42, II-K32+32/30 2x40 48, II-K40+40/30 2x50 60, II-K50+50/30 2x65 76, II-K65+65/30 2x80 88, II-K80+80/30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 2x , II-K /30 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 14

15 9.6. Kolano 15º Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy Tabela 7 2x20 26, II-K20+20/15 2x25 33, II-K25+25/15 2x32 42, II-K32+32/15 2x40 48, II-K40+40/15 2x50 60, II-K50+50/15 2x65 76, II-K65+65/15 2x80 88, II-K80+80/15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 2x , II-K /15 Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 15

16 9.7. Kolano pionowe Rura przewodowa stalowa Rura osłonowa Długość ramienia nominalna zewnętrzna zewnętrzna kolana DN Dz Dzp L mm mm mm mm Symbol katalogowy 2x20 26, II-K20+20/P 2x25 33, II-K25+25/P 2x32 42, II-K32+32/P 2x40 48, II-K40+40/P 2x50 60, II-K50+50/P 2x65 76, II-K65+65/P 2x80 88, II-K80+80/P Tabela 8 2x , II-K /P 2x , II-K /P 2x , II-K /P 2x , II-K /P Promienie gięcia kolan: Dla średnic od DN 20 do DN 40 3Dz Dla średnic od DN 50 do DN 200 2,5Dz 16

17 9.8. Trójnik preizolowany wznośny nominalna rury stalowej Rura główna (przelot) rury osłonowej Rura odgałęźna (odrzut) nominalna rury stalowej rury osłonowej Długość trójnika L Wymiar H Wymiar B DN Dzp DN1 Dzp1 mm mm mm mm mm mm mm Tabela 9 Symbol katalogowy 2x x II-TW20/20 2x x II-TW25/25 2x x II-TW32/32 2x x II-TW40/40 2x x II-TW50/50 2x x II-TW65/65 2x x II-TW80/80 2x x II-TW100/100 2x x II-TW125/125 2x x II-TW150/150 2x x II-TW200/200 17

18 9.9. Trójnik preizolowany płaski nominalna rury stalowej Rura główna (przelot) rury osłonowej Rura odgałęźna (odrzut) nominalna rury stalowej rury osłonowej Długość trójnika L Wymiar B Tabela 10 Symbol katalogowy DN Dzp DN1 Dzp1 mm mm mm mm mm mm 2x x II-TP20/20 2x x II-TP25/25 2x x II-TP32/32 2x x II-TP40/40 2x x II-TP50/50 2x x II-TP65/65 2x x II-TP80/80 2x x II-TP100/100 2x x II-TP125/125 2x x II-TP150/150 2x x II-TP200/200 18

19 9.10. ZwęŜka Rura główna Redukcja Tabela 11 nominalna rury przewodowej zewnętrzna rury osłonowej nominalna rury przewodowej zewnętrzna rury osłonowej Długość zwęŝki Symbol katalogowy DN Dzp DN1 Dzp1 L mm mm mm mm mm 2x x II-Z25/20 2x x II-Z32/25 2x x II-Z40/32 2x x II-Z50/40 2x x II-Z65/50 2x x II-Z80/65 2x x II-Z100/80 2x x II-Z125/100 2x x II-Z150/125 2x x II-Z200/150 19

20 9.11. Kształtka przejściowa Y nominalna rury przewod. Rura główna rury osłon. Odległość pomiędzy rurami przewod. nominalna rury przewod. Rury pojedyncze rury osłon. Odległość pomiędzy rurami Długość DN Dzp s DN Dzp1 B L mm mm mm mm mm mm mm Tabela 12 Symbol katalogowy 2x KY-2x20/20 2x KY-2x25/25 2x KY-2x32/32 2x KY-2x40/40 2x KY-2x50/50 2x KY-2x65/65 2x KY-2x80/80 2x KY-2x100/100 2x KY-2x125/125 2x KY-2x150/150 2x KY-2x200/200 20

21 9.12. Punkt stały Tabela 13 Rura przewodowa nominalna Odległość pomiędzy rurami Rura osłonowa pierścienia Długość Symbol katalogowy DN s Dzp D L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x II-PS20 2x II-PS25 2x II-PS32 2x II-PS40 2x II-PS50 2x II-PS65 2x II-PS80 2x II-PS100 2x II-PS125 2x II-PS150 2x II-PS200 21

22 10. Armatura preizolowana Zawór odcinający Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Odległość pomiędzy zaworami Wysokość maks. DN DZ D1 D2 D3 s R H L Długość [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Tabela 14 Symbol katalogowy 2x20 26, II-ZK20 2x25 33, II-ZK25 2x32 42, II-ZK32 2x40 48, II-ZK40 2x50 60, II-ZK50 2x65 76, II-ZK65 2x80 88, II-ZK80 2x , II-ZK100 2x , II-ZK125 2x , II-ZK150 2x , II-ZK200 22

23 10.2. Zawór odpowietrzający Tabela 15 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x25 33, II-ZD25 2x32 42, II-ZD32 2x40 48, II-ZD40 2x50 60, II-ZD50 2x65 76, II-ZD65 2x80 88, II-ZD80 2x , II-ZD100 2x , II-ZD125 2x , II-ZD150 2x , II-ZD200 23

24 10.3. Zawór odwadniający Tabela 16 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x40 48, II-ZO40 2x50 60, II-ZO50 2x65 76, II-ZO65 2x80 88, II-ZO80 2x , II-ZO100 2x , II-ZO125 2x , II-ZO150 2x , II-ZO200 24

25 10.4. Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym Tabela 17 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x25 33, II-ZKD25 2x32 42, II-ZKD32 2x40 48, II-ZKD40 2x50 60, II-ZKD50 2x65 76, II-ZKD65 2x80 88, II-ZKD80 2x , II-ZKD100 2x , II-ZKD125 2x , II-ZKD150 2x , II-ZKD200 25

26 10.5. Zawór odcinający z zaworem odwadniającym Tabela 18 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x32 42, II-ZKO32 2x40 48, II- ZKO40 2x50 60, II-ZKO50 2x65 76, II-ZKO65 2x80 88, II-ZKO80 2x , II-ZKO100 2x , II-ZKO125 2x , II-ZKO150 2x , II-ZKO200 26

27 10.6. Zawór odcinający z zaworem odpowietrzającym i odwadniającym Tabela 19 Rura przewodowa stalowa nominalna zewnętrzna rury osłonowej Odległość pomiędzy rurami Wysokość Długość Symbol katalogowy DN DZ Dzp s H L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2x40 48, II-ZKOD40 2x50 60, II-ZKOD50 2x65 76, II-ZKOD65 2x80 88, II-ZKOD80 2x , II-ZKOD100 2x , II-ZKOD125 2x , II-ZKOD150 2x , II-ZKOD200 27

28 11. Zespoły złącza Złącze zwykłe (Nasuwka z polietylenu HDPE uszczelniona taśmą termokurczliwą). Dzn A B Taśma termokurczliwa L Nasuwka Składniki Taśma zamykająca Tabela 20 zewnętrzna Taśma Taśma zewnętrzna Długość Składniki nominalna rury termokurc zamykaj Symbol nasuwki osłonowej zliwa ąca katalogowy DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g cm cm 2x II-N-20/ x II-N-25/153 2x II-N-32/174 2x II-N-40/174 2x II-N-50/216 2x II-N-65/243 2x II-N-80/269 2x II-N-100/338 2x II-N-125/428 2x II-N-150/472 28

29 11.2. Złącze termokurczliwe (Nasuwka termokurczliwa HDPE uszczelniona opaskami termokurczliwymi) Dzn L Nasuwka A B Składniki Opaska termokurczliwa FOPS Korek odpow. Opaska termokurczliwa Korek odpow. Korek wgrzew. elektr. WARIANT NR 1 WARIANT NR 2 Tabela 21 zewnętrzna Opaska zewnętrzna Długość Składniki Korek + nominalna rury termokurc Symbol nasuwki FOPS osłonowej zliwa katalogowy DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g szt kpl 2x II-NT-20/143 2x II-NT-25/156 2x II-NT-32/178 2x II-NT-40/178 2x II-NT-50/224 2x II-NT-65/255 2x II-NT-80/278 2x II-NT-100/341 2x II-NT-125/430 2x II-NT-150/480 2x II-NT-200/590 29

30 11.3. Złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie (Nasuwka termokurczliwa HDPE zgrzewana elektrycznie) FOPS Korek odpow. WARIANT NR 1 Dzn L Nasuwka termokurczliwa A B Składniki PUR Korek odpow. Korek wgrzew. elektr. WARIANT NR 2 Element grzejny Tabela 22 Wariant zewnętrzna I zewnętrzna Długość Składniki Element nominalna rury lub nasuwki grzejny Symbol katalogowy osłonowej Wariant DN Dzp Dzn L A B II mm mm mm mm g g szt kpl 2x II-DT-20/143 2x II-DT-25/156 2x II-DT-32/178 2x II-DT-40/178 2x II-DT-50/224 2x II-DT-65/255 2x II-DT-80/278 2x II-DT-100/341 2x II-DT-125/430 2x II-DT-150/480 2x II-DT-200/590 30

31 11.4. Złącze termokurczliwe sieciowane z PE-X (Nasuwka termokurczliwa sieciowana) Tabela 23 zewnętrzna Wariant 1 zewnętrzna Długość Składniki nominalna rury lub nasuwki Symbol katalogowy osłonowej wariant 2 DN Dzp Dzn L A B mm mm mm mm g g kpl 2x II-TS-20/143 2x II-TS-25/156 2x II-TS-32/178 2x II-TS-40/178 2x II-TS-50/224 2x II-TS-65/255 2x II-TS-80/250 2x II-TS-100/341 2x II-TS-125/430 2x II-TS-150/480 31

32 11.5. Złącze zgrzewane elektrycznie DX 750 A B Składniki Listwa wzmacniająca L Korek wgrzewany nominalna zewnętrzna rury osłonowej Osłona złącza Długość płyty Składniki Korek DN Dzp L A B mm mm mm g g szt Tabela 24 Symbol katalogowy 2x II-DX-160/750 2x II-DX-160/750 2x II-DX-200/750 2x II-DX-225/750 2x II-DX-250/750 2x II-DX-315/750 2x II-DX-400/750 2x II-DX-450/750 2x II-DX-560/750 32

33 12. Zakończenie rurociągu i izolacji Nasuwka końcowa Dzn L=300 A B Składniki Taśma termokurczliwa Nasuwka Taśma zamykająca Tabela 25 zewnętrzna Taśma Taśma zewnętrzna Składniki nominalna rury termokur zamykają nasuwki Symbol katalogowy osłonowej czliwa ca DN Dzp Dzn A B mm mm mm g g cm cm 2x II-NK20/143 2x II-NK25/156 2x II-NK-32/178 2x II-NK-40/178 2x II-NK-50/224 2x II-NK-65/255 2x II-NK-80/278 2x II-NK-100/341 2x II-NK-125/430 2x II-NK-150/480 2x II-NK-200/590 33

34 12.2. Rękaw termokurczliwy End Cap Dz Dzp Tabela 26 zewnętrzna rury osłonowej Symbol katalogowy 125 E-125/2 140 E-140/2 160 E-160/2 200 E-200/2 225 E-225/2 250 E-250/2 315 E-315/2 400 E-400/2 450 E-450/2 560 E-560/2 13. Taśma ostrzegawcza Taśma ostrzegawcza słuŝy do ułoŝenia nad rurociągiem. Dostarczana jest w rolkach o wielokrotności 100 m. Taśma ostrzegawcza posiada napis: UWAGA! RURY CIEPŁOWNICZE oraz logo ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o Taśma ostrzegawcza Kolor Szerokość [mm] Tabela 27 Symbol katalogowy Ŝółty 150 T

35 14. Pierścień gumowy Dzp zewnętrzna rury osłonowej Tabela 28 Symbol katalogowy 125 P P P P P P P P P P

36 15. Wykaz publikacji 1. Wytyczne Wytyczne do projektowania 2. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Wykrywanie nieszczelności rurociągów. Połączenia instalacji sygnalizacji impulsowej (opis instalacji, zasady montaŝu i obsługi) Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 3. Instrukcja Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 4. Instrukcja Wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu złącza 5. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Spawania rur stalowych [IS/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 6. Instrukcja Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych [IK/01/06] Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 7. Instrukcja Technologia lutospawania rur ocynkowanych 8. Instrukcja 9. Instrukcja Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza DX zgrzewane elektrycznie Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Załącza termokurczliwe zgrzewane elektrycznie typu DT Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. Uwaga: Dokonujemy nieodpłatnych adaptacji projektów instalacji ciepłowniczych z innych systemów do potrzeb wykonania w technologii ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o 16. Informacje handlowe Producent I sprzedawca: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o. ul. Zakaszewskiego Międzyrzecz Telefon: Fax , Sekretariat: , , Biuro handlowe: , Biuro zaopatrzenia: , W składanych zamówieniach dla oznaczenia wyrobu naleŝy podać gatunek stali rury przewodowej (St 37.0 lub P235GH), typ izolacji termicznej, rodzaj wbudowanej w izolację poliuretanową instalacji wykrywania zawilgocenia lub jej brak, a w przypadku rur takŝe ich długość oraz stosować symbole określone w katalogu. W przypadku konieczności stosowania wyrobów o innych parametrach geometrycznych - zamówienia takich wyrobów naleŝy uzgadniać indywidualnie. 36

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 5. Systemy kontroli szczelności sieci. 6. Magazynowanie, Transport, Rozładunek

SPIS TREŚCI. 5. Systemy kontroli szczelności sieci. 6. Magazynowanie, Transport, Rozładunek RURY PREIZOLOWANE SPIS TREŚCI 1. System rur preizolowanych - opis i komponenty 1.1. Konstrukcje rur preizolowanych 1.1.1. Rury stalowe ze szwem 1.2. Izolacja termiczna 1.3. Rury płaszczowe PE-HD 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA 19.4. Dla wykonania instalacji alarmowej naleŝy opracować schemat w formie wydruku i pliku CAD w formacie *.dwg (na płycie CD), załączony do dokumentacji technicznej sieci. 19.5. Przewody w mufach naleŝy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo