Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Streszczenie: Narastaj ca walka konkurencyjna i przekszta canie si wiata w spo ecze stwo informacyjne wywo uje potrzeb przewarto ciowania tradycyjnej organizacji w coraz nowsze jej modele. G ówne tendencje w rozwoju organizacji i zarz dzania w nadchodz cych latach s zwi zane z wiedz uczestników organizacji i z technologi informacyjn, która jest g ówn si zmian zachodz cych w przedsi biorstwie. W artykule przedstawiono uwarunkowania zastosowania zintegrowanego systemu informatycznego w zarz dzaniu logistyk. Abstract: The increasing rivalry and being transformed into the information society are calling world need of redefining the traditional organization in more and more new her models. Main tendencies in the development of the organization and managing in next years are associated with the wisdom of participants in the organization and with the information technology which is a main force of happening changes in the enterprise. In the article conditioning applying an integrated computer system in the logistics management was described. Wst p Jednym z obszarów maj cym strategiczne znaczenie dla przedsi biorstwa jest logistyka. Jako nauka i obszar praktyki gospodarczej zorientowana jest na podnoszenie efektywno ci w drodze usprawniania przep ywów zasobów w procesach gospodarczych. Szczególnie silnym atrybutem staj si proponowane przez t nauk implementowane w praktyce rozwi zania systemowe. Logistyka nale y do newralgicznych dziedzin zarz dzania, zw aszcza w warunkach du ego ryzyka, kiedy kszta tuje si rynek kapita owy, materia- owy i towarowy, kiedy nieustannie przybywaj nowe firmy konkurencyjne, zmieniaj si przepisy finansowe i kiedy przeplataj si zjawiska inflacji, recesji i koniunktury. Zarz dzanie poszczególnymi procesami logistycznymi wymaga, stosowania nowoczesnych rozwi za systemowych. Wyzwaniem dla mened erów odpowiedzialnych za rozwój informatyki w firmie jest zachowanie spójno ci ze strategi biznesow. Budowa efektywn organizacj biznesow to znaczy równie wdra a elastyczne procesy biznesowe i rozwi zania informatyczne wspieraj ce je. Bez tej elastyczno ci o sukces rynkowy b dzie coraz trudniej. Ponadto rozwi zania informatyczne nale y traktowa nie jako specjalistyczne narz dzia, które maj s u y jedy-

2 210 H. Wyr bek nie poprawie efektywno ci funkcjonowania organizacji, ale b d równie or em firmy w budowie przewagi konkurencyjnej, które pozwol odró ni oferowane produkty i us ugi od konkurencji, zapewniaj c jej wi ksz elastyczno oraz wspomog biznes w rozwi zaniu konkretnych problemów biznesowych. W artykule przedstawiam wykorzystanie systemu informatycznego SAP R/3 ERP, jako narz dzia wspomagaj cego zarz dzanie procesami logistycznymi w przedsi biorstwie Polimex-Mostostal w Zak adzie Logistyki. Istota logistyki Poj cie logistyka w ostatnich latach cieszy si du ym zainteresowaniem i upowszechnieniem zarówno w literaturze ekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej. Nawi zuj c do J. Majewskiego, logistyka jest poj ciem do pojemnym. Znaczenie tego s owa naj atwiej jest wyja ni, odwo uj c si do jego etymologii. Literatura przedmiotu podaje klasyczne ju i cz sto cytowane pochodzenie s owa logistyka" od greckiego s owa logystykos, oznaczaj cego sztuk liczenia lub aci skiego okre lenia logisticus, oznaczaj cego osob racjonaln, zdoln do logicznego my lenia, ale równie odsy a do francuskiego wyrazu logisti ue - oznaczaj cego praktyczn sztuk przemieszczania armii i zwi zane z tym prace 1. W literaturze natomiast mo na znale ró ne znaczenia poj cia logistyka, odnosz ce si zarówno do praktyki gospodarczej, jak i do dziedziny wiedzy ekonomicznej. Wed ug F.J. Beiera i K. Rutkowskiego przez logistyk rozumie si z regu y poj cie oznaczaj ce zarz dzanie dzia aniami przemieszczania i sk adowania, które maj u atwi przep yw produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak równie zwi zan z nimi informacj w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obs ugi po rozs dnych kosztach 2. W definicji tej autorzy odnosz poj cie logistyki g ównie do dzia alno ci praktycznej. Wynikaj z niej trzy zadania stawiane logistyce: koordynacja przep ywu surowców, materia ów i wyrobów gotowych do konsumentów, minimalizacja kosztów tego przep ywu, podporz dkowanie dzia alno ci logistycznej wymogom obs ugi klienta. Logistyka obejmuje planowanie, koordynacj i sterowanie, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni przebiegiem procesów realnych w przedsi biorstwie, w celu efektywnego osi gania przez niego po danych celów 3. Uogólniaj c pogl dy powszechnie wyra ane w literaturze, mo na wyró ni przynajmniej trzy podstawowe koncepcje logistyki: logistyka to proce- 1 J. Majewski, Informatyka dla Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna 2008, s F. J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 1995, cyt. za Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 2003, s Z. Pi tkowski, M. Sankowski, Logistyka, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 2005, s. 12. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

3 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 211 sy fizycznego przep ywu dóbr materialnych surowców, materia ów, pó fabrykatów, wyrobów gotowych w przedsi biorstwie, a tak e mi dzy przedsi biorstwami, oraz przep ywy strumieni informacyjnych odzwierciedlaj ce procesy rzeczowe i wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami, logistyka to pewna koncepcja, filozofia zarz dzania procesami realnymi (przep ywem dóbr), oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów, logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicznej, badaj ca prawid owo ci i zjawiska przep ywu dóbr i informacji w gospodarce, a tak e w poszczególnych jej ogniwach 4. Najcz ciej formu owanymi cechami, w a ciwo ciami i za o eniami poj cia logistyki s : transformacja czasowo-przestrzenna przep ywu surowców, materia- ów do produkcji i wyrobów gotowych do konsumentów, przyporz dkowanie przep ywu informacji przep ywom fizycznym, koordynacja wymienionych przep ywów w skali przedsi biorstwa i powi za mi dzy jego partnerami rynkowymi, minimalizacja kosztów tego przep ywu, podporz dkowanie dzia alno ci logistycznej wymogom obs ugi klienta, integracja funkcji planowania, sterowania, oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych, wyodr bnienie zakresu i struktury przedmiotu dzia alno ci logistycznej. Przedmiotem zainteresowania logistyki s procesy sprawnego i efektywnego zarz dzania przep ywami surowców, materia ów do produkcji, wyrobów gotowych oraz zwi zanej z nimi informacji. Celem wprowadzenia sprawnie funkcjonuj cych rozwi za logistycznych w przedsi biorstwie jest bezpo rednia minimalizacja kosztów, jak i uzyskanie innych efektów usprawniaj cych funkcjonowanie firmy, jako a cucha logistycznego i popraw jej wizerunku. Ka de z przytoczonych tu okre le w jaki sposób odnosi si do dzisiejszych, gospodarczych zada logistyki, chocia to ostatnie znaczenie wydaje si by najbardziej zbli one do dzisiejszego jej rozumienia, aczkolwiek w odniesieniu do rzeczywisto ci gospodarczej. Pojemno s owa logistyka upowa nia do uto samiania z nim wszystkich zada zwi zanych z przemieszczaniem czegokolwiek i jakkolwiek. Niezale nie od specyfik i charakterystyk ró nych firm, wyzwania i cele stawianie przed logistyk s podobne. Przede wszystkim chodzi o to, aby przedsi biorstwa dzi ki logistyce wypracowa y sposoby i metody poszerzania dominacji na rynku, korzystne zarówno dla wysokiej jako ci produktów i us ug, jak i redukcji kosztów. Wzrost konkurencji pomi dzy firmami sprawia, e przywi zuj one coraz wi ksz wag do zwi kszania jako ci produkowanych dóbr i wiadczonych us ug, zmniejszaj c natomiast znaczenie wzrostu kosztów ich dystrybucji. Ze strategicznego punktu widzenia, celem logistyki powinno by okre lenie stopnia wzrostu dodatkowych dochodów firmy, b - 4 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 2003, s. 18. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

4 212 H. Wyr bek d cego nast pstwem zwi kszania zysku w wyniku wzrostu jako ci produktu logistycznego, którym jest towar lub us uga. Wed ug P. Blaika, do podstawowych celów logistyki nale : zaoferowanie w a ciwych produktów i informacji we w a ciwej ilo ci i jako ci, miejscu i czasie oraz przy w a ciwych kosztach, kszta towanie optymalnej struktury i relacji mi dzy poziomem kosztów a poziomem wiadczonych us ug (optimum mi dzy d eniem do niskich kosztów i d eniem do wysokiego poziomu us ug i obs ugi klientów, sprawne i efektywne przep ywy dostosowane do wymogów klientów, kosztowo zorientowana transformacja dóbr i warto ci (korzy ci) wzd u a cucha warto ci i kana u rynku, odkrywanie i kreowanie nowych potencja ów efektywno ci oraz wspomaganie rynkowego sukcesu przedsi biorstwa 5. W logistyce chodzi g ównie o kreowanie i wykorzystanie potencja ów efektywno ci oraz systemowe wspomaganie rynkowej orientacji przedsi biorstwa, a jej integracja jest zorientowana na wzrost wiadcze na rzecz klientów 6. Wed ug H. Pfohla i R. Large a podstawowa teza dotycz ca organizacyjnej strukturyzacji i kszta towania koncepcji logistyki zak ada, e wysoka koncentracja zada logistycznych w wyodr bnionych jednostkach organizacyjnych u atwia procesy koordynacyjne w sferze logistyki i w skali ca ego przedsi biorstwa 7. Zintegrowane systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie procesami logistycznymi Zastosowanie systemów informatycznych w zarz dzaniu stanowi, od pocz tku rozwoju informatyki, istotny czynnik usprawniania funkcjonowania przedsi biorstw. Wspó czesne zintegrowane systemy zarz dzania wykorzystuj ce uniwersalne techniki i standardy s obecnie stosowane niemal powszechnie w organizacjach niezale nie od ich wielko ci (nawet przedsi biorstwa zatrudniaj ce kilkana cie osób mog pozwoli sobie na taka inwestycj ), z o- ono ci i rodzaju produkcji lub rodzaju procesu produkcyjnego. Nale y zauwa y, i protoplast tego typu wspó czesnych systemów by y powszechnie wdra ane w latach 60. ubieg ego wieku systemy zarz dzania gospodark magazynow (IC - lnventory Control). Wspó czesne zintegrowane systemy zarz dzania s reprezentowane przez kilka klas standardowych rozwi za. Mo na w ród nich wymieni systemy: MRP (Materia Re uirments Planing), 5 P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001, s Ibidem, s H. Pfohl, R. Large, Zur Eingliederung der Logistik in die Aufbauorganisation von Unternehmen,Landsberg, cyt. za: P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa 2001, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

5 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 213 MRP II (Manufacturing Resource Planing), ERP (Enterprice Resource Planing), CRM (Customer Relationship Management) 8. Profil dzia alno ci badanego przedsi biorstwa Dzia alno Polimex-Mostostal koncentruje si w czterech podstawowych obszarach: generalnym wykonawstwie, us ugach budowlano-monta- owych, produkcji oraz us ugach serwisowych i remontowych. Generalne wykonawstwo jest ukierunkowane na realizacj obiektów przemys owych oraz budownictwo ogólne, w tym drogownictwo, kolejnictwo i budownictwo mieszkaniowe. Us ugi budowlano-monta owe obejmuj budownictwo kubaturowe oraz monta e ró nego typu ci gów technologicznych. Produkcja koncentruje si na wykonawstwie konstrukcji stalowych oraz wyrobów stalowych, w du ej cz ci ocynkowanych ogniowo. Wytwarzane s te urz dzenia elektryczne i energetyczne. Natomiast us ugi serwisowe i remontowe s ukierunkowane na utrzymanie ruchu linii produkcyjnych zak adów przemys owych. Polimex-Mostostal wytwarza wyroby stalowe do budowy hal, centrów handlowych, obiektów sportowych i u yteczno ci publicznej, dla energetyki, petrochemii, hutnictwa i telekomunikacji i in. Oferta obejmuje mi dzy innymi: konstrukcje budowlane, zbiorniki ci nieniowe, silosy, kominy, wie e, mosty, wiadukty, k adki, estakady, barierki, kontenery, pojemniki stalowe, palety do transportu m.in. butli gazowych, szk a, kraty pomostowe zgrzewane i prasowane, konstrukcje ze stali nierdzewnej. Firma oferuje zabezpieczanie antykorozyjne wyrobów stalowych metodami cynkowania ogniowego (zanurzeniowego), duplex (cynkowanie + malowanie hydrodynamiczne), malowania hydrodynamicznego. Rocznie produkuje si ponad 110 tys. ton wyrobów stalowych w tym krat pomostowych. Odbiorcami wyrobów stalowych s klienci z Niemiec, Austrii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Francji, Belgii, Luksemburga, Szwajcarii, Holandii, W och, Anglii oraz USA i krajów Afryki Pó nocnej. Polimex-Mostostal jako jedno z nielicznych polskich przedsi biorstw jest w stanie wiadczy pe en zakres us ug in ynieryjno-budowlanych, monta owych i serwisowych oraz realizowa we w asnym zakresie wszystkie fazy nawet najbardziej wymagaj cych projektów inwestycyjnych w kraju oraz poza jego granicami. Firma ta jest liderem sektora in ynieryjno-budowlanego w Polsce, w swojej bogatej historii osi gn a skal dzia ania zapewniaj c przewag konkurencyjn, wyró niaj c si szerokim i komplementarnym zakresem us ug. Ca a Grupa Kapita owa ma umiej tno realizacji du ych zada inwestycyjnych na potrzeby ró nych bran przemys u, wykorzystuj c tak e mo liwo przej cia do bran pokrewnych z wykorzystaniem dotychczasowych umiej tno ci i referencji. 8 A. Barczak, J. Florek, T. Sydoruk, Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce, 2006, s. 63. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

6 214 H. Wyr bek Polimex-Mostostal przywi zuje bardzo du wag do rozwoju i umacniania pozycji w bran y, systematycznie podnosz c swoj konkurencyjno na rynkach. Grupa konsekwentnie d y do zwi kszania nacisku na optymalizacj kosztów i popraw rentowno ci realizowanych kontraktów. Kontynuuje si proces optymalizacji dzia alno ci operacyjnej Grupy Kapita owej poprzez b d c w toku restrukturyzacj, która obejmuje po czenie wybranych spó ek w segmencie chemicznym i energetycznym oraz konsolidacj spó ek projektowych dla umo liwienia wiadczenia kompleksowych us ug i u atwienia samodzielnej realizacji du ych projektów. Metod powi kszania Grupy i wzrostu warto ci akcji w redniej i d ugiej perspektywie jest inwestowanie w rozwój organiczny Spó ki i Grupy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W celu dalszego obni ania kosztów finansowania dzia alno ci Spó ki, zbywa si niektóre aktywa, zw aszcza nieruchomo ci deweloperskie. Polityka Grupy polega mi dzy innymi na sta ej analizie rynku pod k tem mo liwych, potencjalnych przej spó ek o komplementarnym profilu dzia alno ci. Grupa Polimex-Mostostal d y do utrzymywania stabilnego rozwoju oraz pozycji lidera bran y in ynieryjno-budowlanej dzi ki: sta emu umacnianiu pozycji w generalnym wykonawstwie, ci g emu zwi kszaniu aktywno ci na rynku us ug energetycznych i ochrony rodowiska, rozwojowi aktywno ci w drogownictwie i kolejnictwie, zwi kszaniu zaanga owania w budow stadionów w ramach Euro 2012, sukcesywnemu wzrostowi wielkoprzemys owej produkcji wyrobów stalowych, rozwojowi wspó pracy z najwi kszymi wiatowymi firmami in ynierskimi. W Polimex-Mostostal funkcjonuje Zintegrowany System Zarz dzania (ZSZ) wdro ony i certyfikowany wg wymaga norm mi dzynarodowych PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO :2007, AQAP 2110:2006, PN-N 19001:2006, Dyrektywa 97/23/WE, (WSK), PN-EN : 2007(ZKP), uzupe niony o paszporty bezpiecze stwa VCA SCC wydane 20 pracownikom. Zak ad Logistyki i jego zadania Zak ad Logistyki (rys. 1) w strukturach przedsi biorstwa podlega pod Pion Operacyjny. Podstawowym zadaniem procesu logistycznego jest planowe i ekonomicznie uzasadnione zaopatrywanie zak adów produkcyjnych w materia y oraz terminowe i tanie dostarczanie produktów i wyrobów gotowych do klienta z zastosowaniem kryteriów WSK zgodne z norm PN-N-19001, a tak e d enie do ci g ego doskonalenia procesu w celu zmniejszenia zagro e dla rodowiska i zdrowia ludzkiego. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

7 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 215 Rys. 1. Schemat organizacyjny Zak adu Logistyki Fig. 1. Organization chart of the Logistics Plant ród o: materia y Polimex-Mostostal. Source: Polimex Mostostal materials. Logistyka materia ów i produktów jest procesem nale cym do Programu Ksi gi Zintegrowanego Systemu Zarz dzania. Osob odpowiedzialn za proces jest dyrektor Zak adu Logistyki. Proces Logistyki materia owej i zaopatrzenia podzielony jest na trzy podprocesy, z których ka dy posiada ci le wyznaczone procedury, przedmiot, zakres, cele oraz osob odpowiedzialn za przebieg danego podprocesu. Podprocesami tymi s : zaopatrzenie i gospodarka materia owa, magazynowanie i spedycja oraz dobór i ocena dostawców. Pierwszym z procesów jest Zaopatrzenie i gospodarka materia owa, wyznaczona procedura nakre la przebieg najwa niejszych czynno ci w tym procesie. Przedmiotem procedury jest tok post powania przy zakupach, dostawach, sk adowaniu i wydawaniu materia ów. Drugim podprocesem sk adaj cym si na proces Logistyki materia ów i produktów jest magazynowanie i spedycja. Najwa niejszymi celami tego podprocesu s spe nianie oczekiwa klienta poprzez terminowe dostarczanie produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako ci podczas magazynowania, a tak e monitorowanie i analizowanie kosztów spedycji. Przedmiotem obj tym t procedur jest tok przep ywu dokumentów lub dyspozycja z zak adów spó ki, polegaj ce na przyj ciu wyrobu na MWG, magazynowaniu, wydaniu z magazynu i dostarczaniu wyrobu do klienta. Natomiast ostatnim podprocesem jest dobór i ocena dostawców, którego celem jest okre lenie dzia a podejmowanych w procesie doboru i oceny kwalifikowanych dostawców. Przedmiotem procedury tego procesu jest tok post powania w celu dokonania wyboru najlepszych dostawców. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

8 216 H. Wyr bek G ówne tendencje w rozwoju organizacji i zarz dzania w przedsi biorstwach w nadchodz cych latach s zwi zane z wiedz uczestników organizacji i z rozwojem technologii informatycznej, które s g ównymi si ami wnosz cymi rewolucyjne przekszta cenia w organizowaniu i rozwoju przedsi biorstw. Na rynku pojawia si coraz wi cej organizacji wykorzystuj cych technologie informacyjne. Tempo zmian w otoczeniu rynkowym nieustannie ro nie. Organizacja, aby móc przetrwa na rynku, musi te zmiany wyprzedza. Jednym ze sposobów zbudowania przewagi konkurencyjnej s rozwi zania informatyczne, które zak adaj zastosowanie technologii informacyjnej w celu doskonalenia dotychczasowych modeli biznesowych. We wspó czesnej organizacji wprowadza si wiele systemów oprogramowania dla realizacji celów biznesowych, m.in. oprogramowanie klasy ERP. Zastosowanie tego typu rozwi za pomaga lepiej zrozumie prawa rz dz ce rynkiem poprzez dostarczanie informacji oraz pozwala na szerokie ich wykorzystanie dla celów analitycznych i prognostycznych. Przedsi biorstwo Polimex-Mostostal S.A. od wielu lat korzysta z mo liwo ci tego typu oprogramowania a tak e nieustannie je rozwija. Jednym z pierwszych by program pracuj cy jeszcze w rodowisku DOS a mianowicie Exact Globe for DOS, nast pnie Exact Globe 2003 Enterprise a ostatnio aplikacja SAP ERP R/3. Program SAP ERP R/3 System R/3 firmy SAP jest zintegrowanym, szeroko parametryzowalnym systemem wspomagaj cym zarz dzanie przedsi biorstwem i organizacjami gospodarczymi. Zrealizowany jest w technologii klient-serwer z j zykiem programowania wykorzystuj cym rodowisko rozwojowe ABAP/4 i R/3 Basis. Wspomaga zarz dzanie relacjami z klientami, dostawcami, partnerami logistycznymi, dostawcami us ug finansowych oraz pracownikami. Umo liwia przedsi biorstwu przystosowanie prowadzonej dzia alno ci do zmieniaj cych si wymaga klientów oraz rynku. Pakiet SAP R/3 tworz nast puj ce modu y: Sprzeda i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD) Gospodarka Materia owa - Materials Management (MM) Planowanie Produkcji - Production Planning (PP) Finanse - Financial Accounting (FI) Controlling - Controlling (CO) rodki Trwa e - Assets Management (AM) System Projektowy - Project System (PS) Przep ywy Robocze - Worklflow (WF) Rozwi zania bran owe Industry Solutioons (IS) Zarz dzanie Jako ci - Quality Management (QM) Utrzymanie Zak adu i Zarz dzanie Serwisem - Plant Maintenance and Service Mgmt (PM) Zarz dzanie Kadrami - Human Resource (HR) Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

9 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 217 Wszystkie modu y aplikacyjne funkcjonuj w sposób zintegrowany, co oznacza, e np. efekty wykonania transakcji materia owej w systemie MM s widoczne natychmiast zarówno w FI, jak i w CO. Poni ej zechce bli ej przedstawi jedne z podstawowych modu ów a mianowicie FI, SD, MM i PS. Zastosowania modu u MM w Zak adzie Logistyki W zale no ci od wymaga, dane przedsi biorstwo mo e zdecydowa si na implementacj nast puj cych procesów SAP: przetwarzanie zapyta ofertowych i zapyta klientów, przetwarzanie ofert, wprowadzanie zlece sprzeda y, planowanie dostaw, kontrola dost pno ci, schematy ustalania cen, kontrola kredytów, fakturowanie, pakowanie, wysy ka, p atno ci klientów, zaleg e p atno ci klientów, dzia alno marketingowa klientów, listy pobra i procesy pobra, potwierdzenie pobrania, proces gospodarki magazynowej, zarz dzanie transportem, raporty dotycz ce sprzeda y 9. Podstawowym zadaniem procesu logistycznego w Zak adzie Logistyki jest planowe i ekonomicznie uzasadnione zaopatrywanie zak adów produkcyjnych w materia y oraz terminowe i tanie dostarczanie produktów i wyrobów gotowych do klienta. Bardzo wa nym elementem wype nienia tego zadania jest uczestnictwo systemu SAP i jego modu ów. Ka dy z poszczególnych modu ów w wi kszym lub mniejszym stopniu bierze udzia w tym procesie. Podstawowe modu y takie jak FI, SD, PS, CO czy MM w trakcie ka dego przebiegu produkcyjnego nieustannie nape niaj si danymi, uzupe niaj si i korzystaj ze swoich zasobów. Jednak e zasadnicz rol w funkcjonowaniu Zak adu Logistyki i jej zadaniach spe nia Modu MM. St d te, aby zobrazowa umiejscowienie poszczególnych funkcjonalno ci logistycznych omówi poszczególne etapy, procesy i czynno ci wykonywane w Module MM. 9 V. Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menad erów, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2001, s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

10 218 H. Wyr bek Konfiguracja Modu u MM Z uwagi na integracj modu ow Modu MM zawiera szereg istotnych sta ych danych, które s wykorzystywane przez inne modu y systemu SAP R/3 i które wymagaj parametryzacji w pocz tkowej fazie konfiguracji ca ego systemu. Do danych tych przede wszystkim nale y zaliczy : zak ad, sk ad, dzia zaopatrzenia, dane podstawowe (materia ów i dostawców), rodzaje materia ów, grupy materia owe, wycena zapasów. Podsumowanie Przeprowadzona analiza wykorzystania modu u MM wykaza a dobre i z e strony systemu oraz szanse i zagro enia stoj ce przed przedsi biorstwem. W wyniku analizy zachodz cych procesów logistycznych stwierdzono w szczególno ci: 1. Procesy logistyczne w zaopatrzeniu i gospodarce materia owej s szczegó owo scharakteryzowane, posiadaj swoje ramy i okre lone kroki, jakie w ich realizacji nale y wykonywa. 2. Zadania, które zosta y postawione przed modu em MM wykonywane s we w a ciwym zakresie. Operacje gospodarcze przeprowadzane za po rednictwem transakcji modu u MM maj swe odzwierciedlenie w zapisach Ksi gi G ównej. Ich sprawny przebieg jest utrzymywany równie dzi ki dobrze funkcjonuj cemu Zintegrowanemu Systemowi Zarz dzania i na chwil obecn oprócz ma ych usprawnie zasadniczo nie wymagaj poprawy. 3. Problem z zapewnieniem szybko ci i przejrzysto ci dzia ania zarówno na etapie zamawiania i dostarczania materia ów, jak i samej produkcji. Nadmiar dokumentów i fizyczny obrót nimi powoduje cz ste opó nienia w realizacji poszczególnych czynno ci w procesach, wp ywaj c na ich ca o ciowy czas trwania i ogóln sprawno dzia ania. 4. W przypadku powsta ych w wyniku procesu technologicznego zwrotów materia owych i odpadów, zakwalifikowanych ostatecznie, jako materia y pe nowarto ciowe, post puje si jak w przypadku przyj cia dostawy. Tym samym materia y (b d ce na tym etapie zwrotami materia owymi) s powtórnie identyfikowane i odbierane jako ciowo, pomimo wykonania tych czynno ci przy przyjmowaniu dostawy, z której dane zwroty pochodz. 5. Brak konsekwencji w ród dostawców w zakresie dostarczania faktury razem z dostaw materia ow oraz w sposobie w a ciwego Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

11 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 219 identyfikowania dostawy (odniesienie do zamówienia oraz opis materia u). 6. W celu wyeliminowania istniej cych niedoci gni oraz dla poprawy sprawno ci badanych procesów, zaproponowano nast puj ce usprawnienia, odnosz ce si w szczególno ci do skrócenia czasu trwania analizowanych procesów logistycznych: 7. Zastosowanie systemu kodów kreskowych w obrocie materia owym pomi dzy produkcj a magazynami hutniczym, technicznym, chemicznym oraz na wyrobach gotowych. Dokumenty papierowe fizycznie razem z materia em a pó niej z wyrobem gotowym przemieszczaj si pomi dzy magazynem, produkcj i na koniec magazynem wyrobów gotowych. Materia y w procesie produkcyjnym cz sto s przemieszczane z miejsca na miejsce zanim ostatecznie powstanie produkt ko cowy a jako wyrób gotowy trafiaj kolejno do dzia u pakowania, a nast pnie na stanowisko kompletowania paczek. Wprowadzenie kodów kreskowych usprawni oby obrót w tym zakresie i zniwelowa o problem zagini dokumentów, który powodowa przestoje na produkcji w magazynach a tak e podczas wydawaniu kompletów paczek do transportu. 8. Wprowadzenie elektronicznego obiegu atestów w ewidencji materia owej w przychodach do magazynów hutniczych i technicznych, wykorzystywanej pó niej w produkcji. Dzi ki wprowadzeniu elektronicznego obiegu atestów, ka dy atest przed zewidencjonowaniem b dzie skanowany i zamieszczany w systemie komputerowym, dzi ki czemu zak ady produkcyjne oraz s u by kontroli jako ci b d dysponowa y sta ym i natychmiastowym wgl dem we wszystkie istniej ce atesty. 9. Elektroniczny obieg faktur. Obecnie w firmie istnieje problem z opó nieniami w regulowaniu p atno ci za materia y. Wynika on z faktu, i przychodz ce od dostawców faktury nie maj odniesienia do zamówienia zakupu oraz w a ciwie wyszczególnionej specyfikacji materia u, oraz tego, kto jest za nie odpowiedzialny. Cz sto zdarza o si, i faktury kr y y po przedsi biorstwie niejako w poszukiwaniu osoby odpowiedzialnej za z o enie konkretnego zamówienia. Powodowa o to opó nienia w p atno ciach, a co za tym idzie kary, za ich nieterminowe regulowanie. Wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur oraz konsekwentne wymaganie od dostawców w a ciwego wystawiania faktur wyeliminowa oby ten problem. 10. Zastosowanie dla materia ów traktowanych jako zwroty z produkcji metody automatycznych przeksi gowa materia ów pomi dzy zleceniami bez konieczno ci zwracania materia ów do magazynów (u ycie ruchu materia owego tzw. ZW/RW). Wprowadzenie takiego ruchu zaoszcz dzi czas, który trzeba po wi ci na wykonanie tych czynno ci oraz ograniczy problem zalegania materia u na produkcji oraz przy pieszy proces rozliczania zlece. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

12 220 H. Wyr bek Ponadto, w celu stworzenia w a ciwych warunków dla zarz dzania procesami logistycznymi, zaproponowano nast puj ce rozwi zania: 1. Poprawa komunikacji wewn trznej - nale y d y do wzrostu wiadomo ci jej znaczenia oraz umiej tno ci skutecznej komunikacji poprzez przeszkolenie osób zajmuj cych stanowiska kierownicze z zagadnie odnosz cych si do danej tematyki. Sprawnie dzia aj ca komunikacja wewn trzna wp ywa na polepszenie atmosfery pracy, zwi ksza poziom wiedzy i skuteczno ci w zakresie procesów maj cych miejsce w danym przedsi biorstwie. 2. Zwi kszenie mo liwo ci rozwoju pracowników. W zakresie szkole zawodowych dla nowych pracowników mo liwym rozwi zaniem jest szkolenie przygotowuj ce i wprowadzaj ce, czyli przyuczenie nowych pracowników do pracy na danym stanowisku i wyposa enie ich w odpowiedni wiedz, której nie otrzymali w systemie edukacyjnym. Natomiast dla do wiadczonych pracowników zastosowanie finansowania studiów podyplomowych w zakresie wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska. 3. Wprowadzenie dzia a wspieraj cych innowacyjno pracowników przedsi biorstwa przez utworzenie Biura Rozwoju i Innowacji. Biuro zajmowa oby si koordynacj i nadzorem nad dzia aniami maj cymi na celu kreowanie i wdra anie innowacyjnych produktów i technologii (procesów) oraz optymalizacj kosztów zwi zanych z istniej cymi procesami produkcyjnymi i logistycznymi danego przedsi biorstwa a tak e przygotowaniem i koordynacj wewn trznej polityki wspierania innowacyjno ci w organizacji. Zaproponowane usprawnienia, zdaniem autora pracy, wp yn pozytywnie na rozwój i lepsze wykorzystanie modu u MM, co równie b dzie mia o odzwierciedlenie w sprawniejszym funkcjonowaniu procesów logistycznych. Ca o wszystkich dzia a ewidentnie powinno prze o y si na popraw skuteczno ci i ekonomicznej efektywno ci dzia ania analizowanego przedsi biorstwa. Bibliografia Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce, Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 1995, cyt. za Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa Blaik P., Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa Pfohl H., Large R., Zur Eingliederung der Logistik in die Aufbauorganisation von Unternehmen,Landsberg, cyt. za: P. Blaik, Logistyka, wyd. II, PWE, Warszawa Kale V., SAP R/3 Przewodnik dla menad erów, Wydawnictwo HELION, Gliwice, Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

13 Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk 221 Majewski J., Informatyka dla Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Pi tkowski Z., Sankowski M., Logistyka, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Firmy Bama Logistics Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo