BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014. DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014. DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie."

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014 DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI specjalista ds. BHP, mgr inż. budownictwa Rażeni prądem Jak wyglądają statystyki śmiertelnych wypadków zaistniałych na skutek porażenia prądem elektrycznym w branży budowlanej w Polsce w latach ? Do jakich zaniechań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dochodzi najczęściej? Wartykule przedstawiono zdarzenie, w trakcie którego porażeniu prądem uległo dwóch pracowników małego zakładu budowlanego. Opisowi zdarzenia towarzyszy analiza śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w sektorze budowlanym w Polsce w latach , opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego [1]. Instalacje rozdziału energii elektrycznej są elementem, bez którego trudno jest wyobrazić sobie plac budowy. Elektronarzędzia oraz większe urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi stosowane są na każdym etapie realizacji robót budowlanych, zarówno podczas robót stanu surowego, jak i w trakcie robót wykończeniowych. Zdarza nam się jednak zapominać, że niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych może stwarzać poważne zagrożenia. Zasadniczy wpływ na dużą liczbę porażeń prądem elektrycznym na budowach ma na ogół zły stan techniczny instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (fot. 1a, b, c). Sytuacji nie poprawia również stosowanie niesprawnych bądź niewystarczających środków ochrony przeciwporażeniowej, a mianowicie: powszechne użytkowanie bezpieczników topikowych, jako urządzeń samoczynnego wyłączenia, niedopuszczalne naprawianie wkładek bezpiecznikowych (tzw. watowanie), niestosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych w sposób prowizoryczny, bez zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosowanie zbyt małej liczby obwodów odbiorczych oraz gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych, a nawet podłączanie odbiorników na krótko, tj. bez użycia gniazd i wtyczek. [2] Pewnym optymizmem napawa fakt, iż ogólna liczba pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy według wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego odchylenia związane z elektrycznością powoli maleją (rys. 1). Przedstawione dane wskazują, że w Polsce następuje poprawa bezpieczeństwa energetycznego w miejscach pracy. Średnia liczba wypadków odnotowana w latach to 271 zdarzeń, natomiast w latach to 195 zdarzeń. Niestety w tym samym okresie obserwuje się wzrost liczby wypadków w sektorze budownictwa średnio 29 wypad- Rys. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego odchylenia związane z elektrycznością ( wg GUS [1]) Rys. 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego odchylenia związane z elektrycznością sektor budownictwa ( wg GUS [1]) 35

2 fot. W. Wiśniewski PROMOTOR 10/2014 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU I a) nstalacje rozdziału energii elektrycznej są elementem, bez którego trudno jest wyobrazić sobie plac budowy. Elektronarzędzia oraz większe urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi stosowane są na każdym etapie realizacji robót budowlanych ków w okresie wobec średnio 34 wypadków w latach [1] (rys. 1, 2, 3). Dlaczego liczba wypadków w sektorze budownictwa nie maleje, może ilustrować poniższy przykład. Do zdarzenia doszło podczas wykonywania prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na domu jednorodzinnym dwukondygnacyjnym. b) c) Fot. 1a, b, c). Zły stan techniczny instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Opis zdarzenia Na terenie osiedla domów jednorodzinnych w B. trzech pracowników miejscowego zakładu budowlanego Maciej S., Krzysztof R. i Paweł N. pod nadzorem kierownika robót, Roberta L., wykonywało prace dekarskie. W trakcie prac eksploatowano windę dekarską GEDA Lift 200 Standard wyposażoną we wciągarkę elektryczną zasilaną prądem o napięciu 230 V. Energia elektryczna, przeznaczona do zasilania, zarówno windy dekarskiej, jak i elektronarzędzi, udostępniona została przez właściciela domu jednorodzinnego zlecającego wykonanie robót. Przewód zasilający windę podłączono do gniazda wtykowego podwójnego, hermetycznego, znajdującego się wewnątrz budynku na ścianie w garażu. Dolne końce szyn windy nie były ustawione bezpośrednio na gruncie, lecz dla zapewnienia stabilności całego urządzenia na dwóch krótkich deskach (fot. 2a, b). 18 sierpnia 2011 r., po zakończeniu pracy, pracownicy ściągnęli z dachu materiały i narzędzia. Następnie Maciej S. i Krzysztof R. przystąpili do demontażu wciągarki zamontowanej na szynach windy dekarskiej. Urządzenia nie odłączono od zasilania. Wciągarka jest na tyle ciężka, że wskazane jest demontowanie urządzenia przez dwie osoby. Pracownicy podeszli z dwóch stron do urządzenia, chwytając jedną ręką za uchwyty wciągarki, a drugą na wysokości barków za szyny windy. W tym momencie pracowników poraził prąd. Pracownicy, nie mogąc uwolnić zaciśniętych na wciągarce dłoni, zaczęli krzyczeć. Krzyki usłyszał Robert L. (kierownik robót), który w momencie zdarzenia stał po drugiej stronie budynku. Zanim przybiegł na miejsce, Krzysztofa R. odrzuciło na bok, a Maciej S. upadł w miejscu, w którym stał. Krzysztof R. był oszołomiony, ale cały czas przytomny, natomiast Maciej S. stracił przytomność. Robert L. natychmiast przystąpił do reanimacji nieprzytomnego pracownika. W międzyczasie zawiadomiono pogotowie ratunkowe, które wkrótce pojawiło się na miejscu wypadku. Do przyczyn wypadku należy zaliczyć: wadę instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym bolec uziemienia ochronnego znajdował się pod napięciem. W trakcie oględzin instalacji, do której podłączono windę dekarską, ustalono, że obwód z gniazdem wtykowym, do którego podłączono urządzenie, zabezpieczony był samoczynnym wy- 36

3 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014 łącznikiem nadmiarowym (bezpiecznikiem automatycznym) o wartości 20 A. Bolec uziemienia ochronnego w gnieździe wtykowym, do którego podłączono windę dekarską, znajdował się pod napięciem (230 V); brak urządzeń zabezpieczających brak rozdzielnicy budowlanej. Zgodnie z punktem 7.2 rozdziału 7 Instrukcji montażu i eksploatacji windy dekarskiej GEDA 200 Standard : Inwestor musi udostępnić rozdzielnicę budowlaną z wyłącznikiem różnicowoprądowym o napięciu 230 V 50 Hz i bezpiecznikiem 16A, zwłocznym. Urządzenia takiego nie zastosowano. Ponadto zgodnie z pkt rozdziału 6»Instrukcji«: Wciągarki budowlane muszą być zasilane przez rozdzielnice budowlane. Wbić uziom prętowy w ziemię i połączyć go z żółtozielonym przewodem PE w rozdzielnicy budowlanej. Połączyć przewód zasilający rozdzielnicy budowlanej z siecią na placu budowy. Przez naciśnięcie przycisku testu sprawdzić działanie wyłącznika ochronnego różnicowego. Wetknąć przewód sieciowy wciągarki do rozdzielnicy budowlanej. Rozdzielnica budowlana wymieniona jest w instrukcji wśród elementów osprzętu. Zakład nie posiadał takiej rozdzielnicy; niewłaściwą eksploatację windy dekarskiej niewłaściwą kolejność wykonywanych czynności podczas demontażu wciągarki. Zgodnie z zapisami rozdziału 11 Instrukcji montażu i eksploatacji windy dekarskiej GEDA 200 Standard demontaż urządzenia rozpocząć należy od odłączenia przewodu sieciowego. W dniu zdarzenia przewód zasilający Rys. 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń powodujących uraz kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni sektor budownictwa ( wg GUS [1]) wciągarkę nie został odłączony przed rozpoczęciem demontażu. Pracowników nie zapoznano z instrukcją eksploatacji urządzenia instrukcja montażu i eksploatacji windy dekarskiej nie była dostępna dla pracowników, co stanowiło naruszenie przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [3], zgodnie z którym na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. reklama 37

4 PROMOTOR 10/2014 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU a) b) Fot. 2a, b). Błędne ustawienie szyn windy Należy stwierdzić, że wyciąg towarowy eksploatowany był z naruszeniem obowiązujących przepisów, które stanowią, iż maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności [3]. Podobna regulacja zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz ze zmianami oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034): Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez: ( ) zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy. Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 1028) [5]: pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Zapisy normowe [6] również określają wymogi stawiane instalacjom eksploatowanym na terenach budowy i rozbiórki. Zgodnie z regulacjami tam zawartymi obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym do 32 A włącznie i inne obwody zasilające ręczne narzędzia elektryczne o prądzie znamionowym do 32 A włącznie powinny być zabezpieczane przez: urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 ma, lub środek ochronny: bardzo niskie napięcie SELV i PELV, lub środek ochronny: separacja elektryczna, każde gniazdo wtyczkowe i ręczne narzędzie elektryczne jest zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub przez oddzielne uzwojenia transformatora separacyjnego. Podsumowanie Najczęstsze zdarzenia podczas eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych w sektorze budowlanym mają charakter dotykowy. Dotyk bezpośredni jest to dotknięcie części czynnej instalacji będącej pod napięciem, natomiast dotyk pośredni oznacza dotknięcie części przewodzących jakiegoś urządzenia w normalnych warunkach niebędących pod napięciem, lecz na których pojawiło się napięcie w wyniku uszkodzenia izolacji. Dlatego też w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, tzn. zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej, stosuje się przede wszystkim środki techniczne zapewniające: ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), 38

5 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014 ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), oraz jednoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Wśród rodzajów ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) można wyróżnić następujące środki: zastosowanie izolacji, umieszczenie części będących pod napięciem w osłonach (obudowach), których stopień ochrony nie może być mniejszy niż IP 44 [7], zastosowanie przeszkód zapobiegających zbliżaniu się do części czynnych, umieszczanie części czynnych poza zasięgiem ręki. Norma [6] nie dopuszcza stosowania środków ochrony w postaci przeszkód ani umieszczania poza zasięgiem ręki. Uzupełnieniem ochrony podstawowej są wyłączniki różnicowoprądowe. Prąd różnicowy (jeden z parametrów urządzenia) wyłączników stosowanych na budowach nie może przekraczać 30 ma. Spośród rodzajów ochrony dodatkowej (przed dotykiem pośrednim) należy wyróżnić: samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych (nadprądowych), zastosowanie urządzeń II klasy ochronności, separację elektryczną, izolowanie stanowiska. Jednoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zapewnia użytkowanie urządzeń zasilanych z obwodów PELV lub SELV [2]. Wypadki porażenia prądem elektrycznym wynikają z wielu bardzo różnorodnych przyczyn. W artykule P. Jasińskiego [8] wymieniono: pomyłki, nieostrożność, lekceważenie zasad BHP, zły stan techniczny urządzeń, złą organizację prac, nieznajomość instrukcji, brak właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej, zdenerwowanie, roztargnienie, brak umiejętności, niewłaściwe samowolne zachowanie. Przynajmniej trzy z wymienionych miały miejsce w omawianym przykładzie. reklama Piśmiennictwo 1. Główny Urząd Statystyczny: Wypadki przy pracy. Informacje i opracowania statystyczne (roczniki ). 2. (dostęp z dnia r.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz ze zmianami oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034). 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r., poz. 1028). 6. PN-HD :2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 7. PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 8. Jasiński W.: Przyczyny porażeń prądem elektrycznym. info.pl/artykul/ id5922, przyczyny porażeń-prądem-elektrycznym (dostęp z dnia r.),

6 PROMOTOR 10/2014 DOBRE PRAKTYKI RAFAŁ DANIELAK główny specjalista BHP w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów Obserwacja zachowań pracowników i przywództwo przez przykład Huta Miedzi Głogów to zakład o złożonej i trudnej technologii niosącej wiele zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Jakie rozwiązania zostały wdrożone, aby zwiększyć system bezpieczeństwa? Zdając sobie w pełni sprawę z tego, że praca w przemyśle metalurgicznym jest ciężka i wymagająca, pamiętamy, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Życie ludzkie jest bezcenne, wobec czego w HMG wspólnie pracujemy nad kształtowaniem kultury bezpieczeństwa. Proces podniesienia świadomości pracowników Huty wymaga wielu działań profilaktycznych (propagowanie zasad bezpiecznej pracy), a także organizacyjnych i technicznych związanych bezpośrednio z procesem pracy. Jest to proces ciągły, prowadzony cyklicznie od kilku lat. Z całą pewnością na sukces ostatnich lat, w których to odnotowano spadek liczby wypadków przy pracy, duży wpływ miało zaangażowanie się wszystkich pracowników HMG. Szereg szkoleń przygotowujących dozór średni do propagowania właściwych postaw i bezpiecznych zachowań wśród załogi odnosi skutek, co z kolei przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ogra niczenie liczby zdarzeń wypadkowych. Opisując działania związane z kształtowaniem bezpieczeństwa pracy, nie sposób zapomnieć o systemach zarządzania. W Oddziale Huta Miedzi Głogów funkcjonuje wdrożony ZSZ składający się z: systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001:2005, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Huta Miedzi Głogów system zarządzania System zarządzania to przede wszystkim tworzący go ludzie w danej organizacji. Aby uzyskać skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania, konieczne jest jego ciągłe doskonalenie. Podniesienie świadomości pracowników ma charakter systemowy. Od 2009 roku w HM Głogów Liczba wypadków w latach Rys. 1. Liczba wypadków w latach funkcjonuje certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, w ramach którego określamy cele i zadania z zakresu BHP i systematycznie je realizujemy. W literaturze powtarza się zagadnienie postaw i zachowań pracowników, co odczytać można jako najważniejszy, fundamentalny element budowania kultury bezpieczeństwa. Chcąc osiągnąć w danej organizacji odpowiedni poziom kultury bezpieczeństwa, należy kształtować odpowiednie wzorce zachowań i postępowania pracowników. W HMG obecnie prowadzone są działania na rzecz zmiany świadomości pracowników poprzez szereg szkoleń behawioralnych. Behawioryzm kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzkiego. W ramach działań związanych z podejściem behawioralnym zarządzanie poprzez dawanie dobrego przykładu (Behavioural Leadership) zostały przeprowadzone szkolenia dozoru HMG, aby najpierw podnieść świadomość naszej kadry średniego szczebla. Firma EcoMS Consulting Sp. z o.o. do tej pory przeszkoliła 256 osób spośród całej organizacji (głównie pracownicy dozoru). Szkolenie miało na celu uświadomienie pracownikom dozoru, jak ważne jest motywowanie dobrych zachowań i brak kompromisów dla złych zachowań. Efektem zakończonego szkolenia było wdrożenie przywództwa przez przykład w realiach huty z uwzględnieniem podwykonawców. Na skutek zwiększenia świadomości pracowników dozoru przez szkolenia behawioralne osiągnięto poprawę kultury pracy, prawidłową postawę pracowników, 40

7 DOBRE PRAKTYKI PROMOTOR 10/2014 skuteczne przestrzeganie zasad BHP oraz systematyczne obniżanie liczby wypadków przy pracy w ostatnich 5 latach. Liczba wypadków przy pracy w latach przedstawia się następująco: 2009 rok 62 wypadki przy pracy w kategorii lekkiej, 2010 rok 49 wypadków przy pracy w kategorii lekkiej, 2011 rok 43 wypadki przy pracy w kategorii lekkiej, 2012 rok 30 wypadków przy pracy w kategorii lekkiej, 2013 rok 27 wypadków przy pracy w kategorii lekkiej. Na wykresie dokładnie widać, jak kształtuje się liczba wypadków w odniesieniu do lat poprzednich tendencja spadkowa utrzymuje się od 2009 roku. Nie oznacza to jednak, że w następnych latach ograniczymy liczbę wypadków do zera, raczej dojdziemy do pewnego poziomu, który będzie się wahał w zależności od wielu czynników powodujących zagrożenia w procesie pracy. Realne spojrzenie w zakładzie metalurgicznym, w którym występuje wiele zagrożeń, powoduje, że jesteśmy świadomi, iż ciężko jest osiągnąć cel: zero wypadków, i utrzymać go przez wiele lat. Nie świadczy to jednak o tym, że nie dążymy do takiego wyniku. Niezależnie od realizowanych szkoleń behawioralnych wprowadzono także obserwacje procesów pracy dokonywane przez pracowników służby BHP, audytorów sys- temów zarządzania oraz dozór wydziałów w ramach monitoringu środków redukcji ryzyka. Wprowadzono zasadę: zero tolerancji dla niebezpiecznych zachowań. Każdy pracownik HMG, który zauważy niebezpieczną sytuację w pracy, wykonywanie pracy niezgodnie z przepisami i zasadami BHP, poprzez behawioralne podejście ma wpływ na poprawę kultury bezpieczeństwa. Reagowanie na złe praktyki swoich kolegów z pracy, zwracanie uwagi na istotę bezpiecznego organizowania pracy, stosowanie zabezpieczeń, asekuracji podczas prac niebezpiecznych i niesienie pomocy w razie potrzeby to aspekty, które przynoszą duże korzyści przy niewielkim wkładzie własnym. Trzeba zmienić mentalność pracowników z musieć na chcieć, aby skutecznie budować kulturę bezpieczeństwa. Huta Miedzi Głogów bezpieczna praca Najważniejsze wartości przekazywane pracownikom HMG to: Nie przechodzimy obojętnie obok niebezpiecznych sytuacji. Nie idziemy na kompromis. Każdego wypadku można uniknąć. Nic nie jest na tyle pilne, żeby nie można zrobić tego bezpiecznie. Można stwierdzić, że przed wdrożeniem w HMG nowego podejścia, pod którym ukryte jest zarządzanie behawioralne, nastawione na proaktywną postawę BHP, dawanie dobrego przykładu oraz motywowanie pracowników do bezpiecznej pracy, pracownicy Huty raczej traktowali sprawy BHP jako obowiązek. Niechętnie brali udział w propagowaniu bezpiecznych metod pracy, nie byli przekonani do pozytywnych aspektów technik behawioralnych. Dopiero poprzez wpływ na świadomość pracowników i uzmysłowienie im, że pomimo zastosowania najlepszych rozwiązań zarówno technicznych, jak i organizacyjnych do poprawy bezpieczeństwa najbardziej przyczyniają się oni sami. Obecne działania i przeszkolenie grupy dozoru średniego, a także Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) mają na celu dawanie ludziom dobrego przykładu przez bezpośrednich przełożonych i kolegów z pracy. Nie jest łatwo osiągnąć poprawę u wszystkich pracowników w Oddziale liczącym ponad 2500 ludzi na podstawie kilku szkoleń u wybranych grup pracowniczych. Trzeba prowadzić działania profilaktyczne w sposób długoterminowy i z wielką determinacją, aby osiągnąć wymierne rezultaty. Wybór tego typu szkoleń poprzedzony został analizą najczęstszych przyczyn wypadków, z której wynikało, że za zaistniałe wypadki w głównej mierze odpowiadały nieprawidłowe zachowania pracowników, uczestników i sprawców tych zdarzeń. Analizując wszystkie czynniki, od których zależy bezpieczeństwo, można zauważyć, że największą rolę odgrywają ludzie, dopiero w dalszym aspekcie są systemy zarządzania i infrastruktura zakładu pracy. reklama SAFER, SMARTER, GREENER 41

8 BEZPIECZEŃSTWO ANALIZA WYPADKU PROMOTOR 10/2014 łącznikiem nadmiarowym (bezpiecznikiem automatycznym) o wartości 20 A. Bolec uziemienia ochronnego w gnieździe wtykowym, do którego podłączono windę dekarską, znajdował się pod napięciem (230 V); brak urządzeń zabezpieczających brak rozdzielnicy budowlanej. Zgodnie z punktem 7.2 rozdziału 7 Instrukcji montażu i eksploatacji windy dekarskiej GEDA 200 Standard : Inwestor musi udostępnić rozdzielnicę budowlaną z wyłącznikiem różnicowoprądowym o napięciu 230 V 50 Hz i bezpiecznikiem 16A, zwłocznym. Urządzenia takiego nie zastosowano. Ponadto zgodnie z pkt rozdziału 6»Instrukcji«: Wciągarki budowlane muszą być zasilane przez rozdzielnice budowlane. Wbić uziom prętowy w ziemię i połączyć go z żółtozielonym przewodem PE w rozdzielnicy budowlanej. Połączyć przewód zasilający rozdzielnicy budowlanej z siecią na placu budowy. Przez naciśnięcie przycisku testu sprawdzić działanie wyłącznika ochronnego różnicowego. Wetknąć przewód sieciowy wciągarki do rozdzielnicy budowlanej. Rozdzielnica budowlana wymieniona jest w instrukcji wśród elementów osprzętu. Zakład nie posiadał takiej rozdzielnicy; niewłaściwą eksploatację windy dekarskiej niewłaściwą kolejność wykonywanych czynności podczas demontażu wciągarki. Zgodnie z zapisami rozdziału 11 Instrukcji montażu i eksploatacji windy dekarskiej GEDA 200 Standard demontaż urządzenia rozpocząć należy od odłączenia przewodu sieciowego. W dniu zdarzenia przewód zasilający Rys. 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń powodujących uraz kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni sektor budownictwa ( wg GUS [1]) wciągarkę nie został odłączony przed rozpoczęciem demontażu. Pracowników nie zapoznano z instrukcją eksploatacji urządzenia instrukcja montażu i eksploatacji windy dekarskiej nie była dostępna dla pracowników, co stanowiło naruszenie przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [3], zgodnie z którym na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. reklama 37

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.)

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.) mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP Zakład Badań Elektrycznych El-Fred 31-621 Kraków oś. Bohaterów Września 61A/23 tel./fax (0-12) 6811541 kom 0-503 750306 e-mail: flasak@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3 Zawartość I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Części funkcjonalne wchodzące w skład instalacji elektrycznej... 3 3. Ze względu na miejsce zamontowania przewodów rozróżnia się następujące

Bardziej szczegółowo

BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Witold Ślirz, Grzegorz Dąbrowski, Grzegorz Jasiński, Łukasz Baran BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BADANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŚWIETLE NORM I PRZEPISÓW Z WYKORZYSTANIEM PRZYRZĄDÓW PAT-800

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski 14.09.2009 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia 1. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Działania na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo