11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni SI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni SI"

Transkrypt

1 r-.roi v=! Strona 1 z 9 ZAKŁAD ENERGETYK C!EPLN.J S«00 Łowicz,...K,.*. 22^^^ teacft%^strony internetowj^.-iijagfetóe^ Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: REO^W.^ec.bi p. I o w i cz. e u Łowicz: Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni S1 przy ui. Kolejowej 16 w Łowiczu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1.1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu sp. z o.o., ul. Kaliska 22, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAIMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni SI przy ul. Kolejowej 16 w Łowiczu ) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest Modernizacja 2 szt. kotłów OR-10/40 w kotłowni SI przy ulicy Kolejowej 16 w Łowiczu w następującym zakresie przedmiotu zamówienia (opis ogólny): Planowana inwestycja, zgodnie z zakresem zamówienia, obejmuje modernizację kotłów K2 i KI w poniższym zakresie rzeczowym: Wykonanie dokumentacji koncesyjnej modernizacji kotła. Wykonanie dokumentacji techniczno ruchowej kotła. Całkowita wymiana parownika, za wyjątkiem płaszcza walczaka na parownik zmodernizowany. Całkowita wymiana przegrzewacza pary na przegrzewacz zmodernizowany. Całkowita wymiana podgrzewacza wody na podgrzewacz wody zmodernizowany. Wymiana armatury kotła i rurociągów w obrębie kotła. Wymiana separacji i osprzętu wewnątrz walczaka. Wymiana króćców na walczaku tam gdzie to konieczne. Wymiana wkładów rurowych w podgrzewaczu powietrza. Wykonanie DTR instalacji czyszczenia podgrzewacza wody. Zabudowa na podgrzewaczu wody instalacji czyszczenia. Wykonanie dokumentacji projektowej i DTR rusztu oraz kosza zasypowego. Wymiana rusztu oraz kosza zasypowego. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji podmuchu. Wymiana instalacji podmuchu, wymiana wentylatora podmuchu. Wykonanie dokumentacji instalacji powietrza wtórnego, dobór wentylatora powietrza wtórnego. Wymiana instalacji powietrza wtórnego. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz DTR instalacji odpylania, dobóra/wentj^gt. Specjalista. ^^^TŁOWTCZU Sp. z o o- Wykonanie i montaż rpo1tą^gov.pl/in 1069&rok=

2 ZAKŁAD ENERGETuO -" - ^^^^^^ 2 z 9 w Łowiczu op. z o.o. REGOtoJ^lille/instśilacji odpylania spalin. Przystosowanie fundamentu wentylatora wyciągowego do nowego wentylatora, wymiana wentylatora wyciągowego. Wykonanie instalacji transportu pyłu z instalacji odpylania do odżużlacza. Wykonanie dokumentacji kanałów spalin zabudowanych poza instalacja odpylania. Wykonanie kanałów spalin. Wykonania kanału obejściowego podgrzewacza powietrza przez spaliny. Usunięcie całego istniejącego obmurza. Wykonanie w to miejsce całkowicie nowego obmurza całego kotła łącznie z częściami metalowymi obmurza. Zamawiający nie posiada dokumentacji na te zespoły kotła. Wymiana wykładziny pięciu lejów zsypowych koksiku, pyłu i żużla. Zamawiający nie posiada dokumentacji na te elementy. Wymiana kanałów zsypowych koksiku z pod przegrzewacza pary oraz z podgrzewacza wody łącznie z klapami. Wykonanie dokumentacji opancerzenia i izolacji. Usunięcie istniejącej izolacji i opancerzenia kotła. Wykonanie w to miejsce nowej izolacji i opancerzenia kotła. Wykonanie izolacji rurociągów i kanałów spalin. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej całego kotła. Usunięcie istniejącej instalacji elektrycznej. Dostawa i montaż nowej instalacji elektrycznej kotła. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz DTR dla AKPiA kotła. Usunięcie istniejącej AKPiA. Dostawa i montaż nowej instalacji AKPiA kotła. Pomosty. Przed złożeniem oferty na tą modernizacje należy uzgodnić z Zamawiającym zakres wymiany elementów pomostów w obrębie kotła. Ustalony zakres będzie przedmiotem zamówienia. Malowanie pozostawionych w kotle elementów. Chemiczne czyszczenie elementów kotła / alkaliczne gotowanie/. Suszenie obmurza. Odbiory urządzeń przez Urzędy dopuszczające urządzenia do eksploatacji ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , ) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie ) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie; SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM III. 1) WADIUM Informacja na temat wadium: ,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 111.2) ZALICZKI 111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 1. Wykaz kadry nadzorującej i kierującej robotami budowlanymi wraz z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi oraz pr^ynąlężngśoią do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Łowicz, ui. Kaliska 22^

3 ZAKŁAD ENERGETYK! C - Strona 3 Z 9 tel 46/ , tel./fax 46/ REGON- 75oi98i#uclownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którycii mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 2 do SIWZ do niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenie w sprawie zapewnienia dostawy elementów i posiadanycti uprawnieniacłi UDT. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Wymaga się, aby wykonawca w okresie ostatnicłi pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował minimum 3 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji kotła parowego z pojedynczym lub podwójnym rusztem o wydajności nie mniejszej niż 5t/hi i nie większej niż 50 t/h każdy w kompleksowym wykonaniu wraz z instalacją elektryczną i AKPiA oraz instalacją odpylania spalin. Ponadto do oferty należy załączyć, dowody (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Referencje powinny zawierać również informacje o osiągniętych sprawnościach kotłów po modernizacjach. Zadeklarowana w ofercie sprawność kotłów po modernizacji nie może być wyższa niż podana w referencjach oraz nie może być niższa niż 82%. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy / robót podczas wykonania minimum trzech budów lub przebudów lub modernizacji dotyczących kotła parowego wodno-rurkowego rusztowego o wydajności nie mniejszej niż 5 t/h i nie większej niż 50 t/h każdy, należy załączyć kopię Uprawnień Budowlanych, aktualne Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów potwierdzających kierowanie 3 budowami, 2) przynajmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień, należy załączyć kopię Uprawnień Budowlanych, aktualne Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów potwierdzających kierowanie 3 robotami 3) przynajmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień, należy załączyć kopię Uprawnień Budowlanych, aktualne Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów potwierdzających kierowanie 3 robotami. Posiadane uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. ZAKŁAD ENE; w Łowiczu - > P - Specjalista ^ Łowicz, ' ul. Kaliska - ' 22 ochrorpóit4fiżp.gov.pl/inde php"?ogloszenie=sliow&pozy^^ 1069&rok=

4 ZAKŁAD ENERGETYK,^.'3^ \N Łowiczu Sp. z o.u. Strona 4 z 9 REGON: '1B^3 Z p^^n. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.Nr 83, poz.578 z późn. zm.) ) Potencjał techniczny 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 2 do SIWZ do niniejszej specyfikacji. 2. Zakres prac jakie zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcom ) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 1. Dokument, że Wykonawca posiada własne płynne środki obrotowe lub posiada potwierdzenie dostępu lub możliwość uzyskania środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia przepływów pieniężnych w okresie realizacji kontraktu na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. (słownie sześć milionów zł.).dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2. Opłacona aktualnie polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. (słownie: cztery miliony zł.) 3).Oświadczenie Wykonawcy, że na 1 dzień przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. na cały okres obowiązywania umowy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

5 ZAKŁAD ENERGDYKi G;.I-..,' ^ Strona 5 z 9 tel 46/ , tel./fax 46/ RFRON NIP; ^ * wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ^ ^. ZAktAD ENERGETYKI ClEPLr.; tel. 46/ , tel./fax 46/837'I**'- ^riusz Jaiińiki REGON: NIP: ) http ://bzp 1.poAąj/ uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21069&rok=

6 Strona 6 z 9 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed' upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: in ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Łowicz, ui. Kaliska 22 tel. 46/ , tel./fax 46/ REGON: NIP: C

7 ^K -nrr.-j Strona? Z 9 ZAKŁAD ENERGh^M-^.^ w ŁOWICZU Sp. z o.o. T A-^ -'^ 'f=>x 4fi/ tel. 46/w/ 'ł- iy NÓi-ma PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania jakością w zakresie budowy, naprawy, REGON: modernizacji kotłów parowych 2) Norma PN-EN ISO :2007 w zakresie stosowania wymagań jakości w spawalnictwie III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Potwierdzenie wniesienia wadium. 2) Oświadczenie w sprawie rozwiązanie organizacyjnego w zakresie BHP oraz ochrony środowiska. 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oddzielnie; b) Zamawiający dokonując oceny, czy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej. Każdy z Wykonawców składa oddzielnie następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA ZAKŁAD ENERGETYKI GEFLNZu o.,. j^pecjahsta^ Łowicz, ul. Kaliska 22 tel. 46/ , tel./fax 46/ REGON: NIP: C http ://bzp 1.portahuz!p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozy cj a=21069&rok=

8 -1 oi K;- I Strona 8 z 9 ZAKŁAD ENERGETYKI ijm^.^ ^ tel 46JVH)tlWB ósizlilsil^^mówienia REGO. IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Sprawność -10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem że zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu warunków dotyczących: 1) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; 2) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; 3_ wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów umownych w następujących przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej; b) Zmiany stawki podatku VAT; c) Zmiana podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych podwykonawcom, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej; d) Konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względy na zmiany obowiązującego prawa; e) Zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy; f) Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy; g) Zmiany adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., ul. Kaliska 22, Łowicz- Sekretariat. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. ul. KaNs^, 9-400towi^. s^pegajist^ /. ^, kaliska 22 / T * ^ tel 46/ , tel./fax 46/ ^^sźziim REGON: NIP: portal.uzp.góu/pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21069&rok=

9 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Strona 9 z 9 tel. 46/ , tel./fax 46/ REGON: ^dł-^ltpfrlpnscwją^imrcwfertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ tel 46/ , tel./fax 46/ REGON; NIP:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Budowa oświetlenia drogowego w Biernej Numer ogłoszenia: 111428-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Trzebnica: Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo