BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW."

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. ŚCIEŻKI ZDROWIA Z URZĄDZENIAMI DO REKREACJI CZYNNEJ DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH, MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWKI PARKOWE, KOSZE PARKOWE, TABLICA INFORMACYJNA, STOJAK NA ROWERY. BŁOTNICA STRZELECKA UL. DWORCOWA 7, DZ NR EWID. 281/1, 271/1. W RAMACH ZADANIA: POPRAWA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH ZABYTKOWEGO PARKU W BŁOTNICY STRZELECKIEJ. Strona: I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW...6 II. ZAŁĄCZNIKI: 1. Kopia pełnomocnictwa Kopia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej Kopia wypisu z rejestru gruntów Kopie uzgodnień z WUOZ Kopia wypisu i wyrysu z MPZP III. INFORMACJE OGÓLNE...30 IV. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOT INWESTYCJI ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU...34

2 V. PROJEKT BUDOWLANY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Przeznaczenie, program użytkowy i charakterystyczne parametry techniczn Forma architektoniczna i funkcja Projekt rozbiórki istniejącej sceny plenerowej Stan istniejący Ekspertyza techniczna Zakres rozbiórki Zalecenia dotyczące wykonania prac Opis konstrukcji Geotechniczne warunki posadawiania obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Opinia geotechniczna Obciążenia Materiały konstrukcyjne Fundamenty Słupy Belka oczepowa Konstrukcja dachu Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy wykończenia Posadzka Opaska chodnikowa Schody Pokrycie dachu Rynny, rzygacze Zdobienia Uwagi końcowe I.INFORMACJA BIOZ Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji Roboty związane budową obiektu... 42

3 1.2.Kolejność realizacji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja w przypadku zagrożeń...44 VI. ALEJKI PARKOWE...45 VII. ŚCIEŻKA ZDROWIA DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH VIII. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY IX. ZESTAWIENIE ZIELENI PROJEKTOWANEJ NASADZENIA ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE NASADZENIA DRZEW W OBRĘBIE POLAN X. PRZEZNACZENIE TERENU WZGLĘDEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...58 XI. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO XII. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA XIII. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM XIV. PODSUMOWANIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE UWAGI PROJEKTOWE...69

4 XV. KONCEPCJA REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W BŁOTNICY STRZELECKIEJ...69 XVI. CZĘŚĆ GRAFICZNA Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 1 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 2 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 3 1: Scena plenerowa z zadaszeniem. Arkusz 4 1: Alejki Parkowe Arkusz 5 skala 1: Alejki Parkowe Arkusz 5a skala 1: Lokalizacja urządzeń do rekreacji czynnej Arkusz 6 skala 1: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 7 skala 1: Inwentaryzacja dendrologiczna Arkusz 8 skala 1: Gospodarka drzewostanem Arkusz 9 skala 1: Koncepcja rewitalizacji zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej Arkusz 10 skala 1: Mapa do celów projektowych...82

5 III. INFORMACJE OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 2. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa z dn. 20 maja 2014r, numer 11/5/ZP/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych części zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej. Teren (powierzchnia ok. 1.5 ha) objęty opracowaniem znajduje się w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7, na działkach ewidencyjnych o nr: 281/1, 271/1 obręb Błotnica Strzelecka. Park o charakterze zabytkowym wpisany do rejestru zabytków pod nr 136/86 na podstawie decyzji WKZ z dn r. 4. CEL OPRACOWANIA : Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych zagospodarowania terenu. 5. ZAKRES OPRACOWANIA:. Zgodnie z zakresem określonym w umowie numer 11/5/ZP/ WYKONAWCA: A.M. Studio Pracownia Dokumentacji i Projektowania Zieleni, ul Odrodzenia Częstochowa. 7. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Zgodnie z wykazem na stronie tytułowej. 8. OKRES OPRACOWANIA : Maj 2014 Lipiec 2014.

6 IV. CZĘŚC OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren o powierzchni 1.5 ha jest częścią Zabytkowego Parku znajdującego się w Błotnicy Strzeleckiej. Zlokalizowany jest przy ul Dworcowej 7. Całe założenie parkowe o charakterze krajobrazowym pochodzi z końca XIX wieku, gdzie w swoim ostatecznym kształcie widoczne jest w ogólnym zarysie na starej mapie.

7 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren pośrodku północnej części parku ukształtowany jako centralna polana, obrzeżona drogą spacerową zwaną promenadą. Obecnie ten uroczy park uległ prawie całkowitemu zniszczeniu podczas przejścia trąby powietrznej nad Błotnicą Strzelecką 15 sierpnia 2008roku. Na terenie parku zachował się grobowiec rodziny von Wehner Posadowsky, ostatnich przedwojennych właścicieli majątku. Na części parku, która objęta jest niniejszym opracowaniem znajduje się niewielka ilość pojedynczych drzew, które nie zostały zniszczone podczas trąby powietrznej oraz dwie duże grupy stanowiące zwarte nasadzenie samosiejek oraz drobne pojedyncze samosiejki, nie stanowiące żadnego układu kompozycyjnego. Istniejące alejki parkowe to: droga wjazdowa o szerokości 3.5 m i długości ok. 218 mb oraz alejka wzdłuż istniejącego zbiornika wodnego (nie objętego opracowaniem) o szerokości 3.0 m i długości ok. 174 mb, obydwie wymagające remontu. Na terenie polany znajduje się podest sceny plenerowej, która powstała w latach 60-tych XX wieku w czynie społecznym działającego wówczas na terenie założenia pałacowoparkowego Uniwersytetu Ludowego. Obecnie stan i wygląd sceny kwalifikuje ją do likwidacji. Teren zróżnicowany wysokościowo ze spadkiem od strony alejki wjazdowej w stronę północną, zamknięty pierwotnym ogrodzeniem murowanym. Pokrycie terenu: Istniejąca szata roślinna to oprócz pojedynczych starych drzew i samosiejek zaniedbana murawa. a) Przewidywane zmiany istniejących elementów: - zieleni parkowej - alejek parkowych - sceny plenerowej b) Rozbiórka istniejących elementów: - postumentu sceny plenerowej - likwidacja kręgu betonowego pozbawionego funkcji

8 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekt zagospodarowania terenu przewiduje zmiany prowadzące do poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych części zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej. Przedmiotowy park jest obiektem historycznym pełniącym funkcję parku miejskiego. Sprawia to, że obecnie sposób jego użytkowania znacznie różni się od tego z końca XIX wieku. Oprócz charakteru przestrzeni zmieniły się również podziały społeczne oraz aktywności, jakie odbywają się w parku. Historyczna oferta programowa jest niewystarczająca dla współczesnego użytkownika. Przewiduje się kompleksowe uporządkowanie terenu, w celu odtworzenia historycznego układu z elementami usprawniającymi funkcję obiektu. Uzupełnia się układ komunikacyjny o nieistniejące alejki parkowe. Projekt zakłada budowę zadaszonej sceny plenerowej, zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury : ławki i kosze parkowe, tablica informacyjna, stojak na rowery, a także w ramach podniesienia atrakcyjności obiektu montaż elementów ścieżki zdrowia dla młodzieży i osób starszych. Zieleń parkowa przewiduje się zachowanie starodrzewu (usunięcie samosiejek zgodnie z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM) z zachowaniem jednego pnia drzewa, zachowanego po zniszczeniach podczas tornado 2008r. Projekt przewiduje utrzymanie polan w kulturze regularnie wykaszanych trawników, z sezonowym przeznaczeniem na polany piknikowe (wypoczynek czynny) do organizowania imprez plenerowych. Elementy projektowanego zagospodarowania terenu : a) zadaszona scena plenerowa b) układ komunikacyjny c) elementy ścieżki zdrowia d) ukształtowanie terenu zachowuje się istniejące ukształtowanie terenu e) ukształtowanie zieleni wysokiej - drzewa wg załącznika, dobór na podstawie: - Ewidencja zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej opracowanie Halina Łukojć, Paweł Łukojć, październik 1984r. - Park w Błotnicy Strzeleckiej - historia ; szczegółowa inwentaryzacja dendroflory Barbara Trzebińska, 2002 r. - zdjęcia z prywatnego archiwum Pana Józefa Kowalczyka (sytuacja z przed tornado w 2008 r.)

9 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. a) stan istniejący - powierzchnia całkowita opracowania m 2 - powierzchnia alejek parkowych 1236 m 2 - powierzchnia zieleni m 2 - powierzchnia istniejącej sceny plenerowej 105 m 2 b) stan projektowany - powierzchnia całkowita opracowania m 2 - powierzchnia alejek parkowych 1911m 2 - powierzchnia zieleni 13659m 2 - powierzchnia projektowanej zadaszonej sceny plenerowej 53 m 2 - powierzchnia dla urządzeń do rekreacji czynnej 177m 2

10 V. PROJEKT BUDOWLANY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wyburzenia istniejącej sceny plenerowej i budowy nowej zadaszonej sceny zlokalizowanych na terenie istniejącego Parku Miejskiego w Błotnicy Strzeleckiej. Niniejszy projekt budowlany został opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wykonawczego. 2. Podstawa opracowania Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie: umowy zawartej z Zamawiającym, uzgodnień z Zamawiającym, obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 3. Przeznaczenie, program użytkowy i charakterystyczne parametry techniczne Projektowany obiekt zostały przeznaczony na zadaszoną scenę umieszczoną w istniejącym Parku Miejskim w Błotnicy Strzeleckiej. Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 53,02m 2 ; powierzchnia użytkowa: 51,37m 2 ; długość/szerokość: 8,00/8,00m; maksymalna wysokość obiektu: 4,85m; wysokość obiektu do okapu: 3,67m. 4. Forma architektoniczna i funkcja Projektowana scena ma w rzucie kształt ośmiokąta foremnego o długości boku 3,314m (ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu 4,333m). Poziom posadzki wewnątrz (±0,000) wyniesiono 45cm ponad przyległy teren. Konstrukcję nośną stanowi osiem słupów stalowych o zmiennym przekroju. Słupy zostaną spięte u góry belką oczepową, na której oparta będzie konstrukcja drewniana dachu. Słupy i belkę oczepową należy wykonać ze stali S235JR.

11 Dach będzie miał kształt ostrosłupa o podstawie ośmiokąta foremnego o spadku połaci 31% (17 ). Pokrycie dachu zaprojektowano z gontów b itumicznych w kształcie dachówki karpiówki w kolorze brązowym pocienionym. Dach zostanie zwieńczony elementem stalowym kutym w postaci szpicy. Przewidziano również odprowadzenie wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rzygaczy z blachy stalowej ocynkowanej bezpośrednio na przyległy teren zielony. Zadaszona scena jest obiektem otwartym, swoim kształtem i materiałami wykończeniowymi nawiązuje do otoczenia i obiektów znajdujących się w istniejącym Parku Miejskim. 5. Projekt rozbiórki istniejącej sceny plenerowej 5.1. Stan istniejący Istniejąca scena plenerowa powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku. Została wykonana w formie podestu o rzucie prostokąta o wymiarach 10,12x10,49m. Podest wykonano w postaci żelbetowej płyty opartej na murowanych z cegły i kamienia ścianach oraz słupach. Wierzch sceny znajduje się na wysokości ok. 1,0m powyżej poziomu terenu. Schody prowadzące na scenę wykonano jako żelbetowe. Wokół podestu zamocowano stalowe barierki Ekspertyza techniczna Ekspertyzy stanu technicznego sceny plenerowej dokonano na podstawie oględzin stanu istniejącego. W maju 2014r. dokonano oględzin obiektu i określono stan, w jakim się on znajduje. Oględziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Stan konstrukcji sceny ocenia się jako zły. Płyta podestu jest popękana, widoczne są wyraźnie ślady łuszczenia i kruszenia betonu spowodowane wpływem czynników atmosferycznych. Również spękane są ściany i słupy stanowiące podpory sceny. Istniejące barierki są zniszczone. Ogólny stan obiektu uznaje się za zły, a jego naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie Zakres rozbiórki Kolejność robót rozbiórkowych: zdemontować istniejące barierki i usunąć na zewnątrz obiektu, przenieść zdemontowane elementy na plac składowy lub bezpośrednio na środek transportowy, wyburzyć istniejące schody żelbetowe, wyburzyć płytę żelbetową podestu,

12 wyburzyć istniejące ściany i słupy murowane również poniżej terenu tak, aby nie powstała kolizja z projektowaną sceną. Prowadząc roboty rozbiórkowe należy usuwać gruz poza obiekt na plac składowy lub bezpośrednio na środek transportowy. Rozbiórkę wykonać należy za pomocą sprzętu mechanicznego po rozeznaniu możliwości technicznych i bezpieczeństwa na placu budowy Zalecenia dotyczące wykonania prac Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami. Prace rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych osób. Rozbiórkę należy przeprowadzać tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementówprzyległych. Gruz z rozbiórki od razu usuwać z obiektu. Przez cały czas trwania robót należy zadbać, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Kierownik budowy powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczenia. Teren budowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Znajdujące się w strefie rozbiórek urządzenia powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Materiał uzyskany z rozbiórki, a nie zakwalifikowany do odzysku należy w odpowiedni sposób zutylizować. 6. Opis konstrukcji 6.1. Geotechniczne warunki posadawiania obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określono kategorię geotechniczną projektowanych wiat jako pierwszą. Warunki posadowienia oceniono jako proste Opinia geotechniczna Na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla obiektów o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach przyjęto w projekcie posadowienie na warstwie gruntu nasypowego bez występowania wody gruntowej, dla którego nośność obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi q fnb =150 kpa.

13 W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w stanie luźnym lub grunty spoiste w stanie plastycznym należy wybrać rozluźniony lub uplastyczniony grunt i posadowić fundamenty na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowo żwirowej Obciążenia Do obliczeń konstrukcji wiat i przyjmowania obciążeń wykorzystano następujące normy: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Przyjęto II strefę obciążenia śniegiem. PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Materiały konstrukcyjne Beton żwirowy C16/20 f cd = 10,6 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29 GPa, Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) f yd = 350 MPa, E s = 200 GPa A-0 (St0S-b) f yd = 190 MPa, E s = 200 GPa Stal profilowa S235JR Tarcica iglasta klasa C Fundamenty Pod słupy zaprojektowano stopy żelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach 80x80x30cm zbrojone krzyżowo dołem prętami ø12 co 15 cm ze stali A-III (34GS). Trzony stóp o przekroju 30x30cm należy zbroić prętami ø12 ze stali A-III (34GS), strzemiona ø6 ze stali A-0 (St0S-b). Zaprojektowano również obwodową żelbetową ścianę fundamentową szer. 20cm z betonu C16/20. Zbrojenie podłużne ściany wykonać z prętów ø12 ze stali A-III (34GS), zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion dwuciętych ø6 ze stali A-0 (St0S-b).

14 Stopy i ścianę należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 o grubości min. 10cm. Wzruszony lub przegłębiony grunt w poziomie posadowienia należy zastąpić chudym betonem. W stopach fundamentowych i ścianie należy zastosować otulinę zbrojenia c=4,0cm licząc do lica prętów. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe stóp fundamentowych i ściany w postaci 1 warstwy emulsji asfaltowej gruntującej i 1 warstwy emulsji asfaltowej izolacyjnej Słupy Zaprojektowano stalowe słupy w celu przeniesienia obciążeń od dachu oraz parć poziomych wiatru na dach. Przewidziano wykonanie słupów ze stali S235JR o przekroju okrągłym, zmiennym po wysokości: do wys. 1,21m od posadzki z rury o przekroju ø133,0x4,5, od wys. 1,21m od posadzki do wys. 2,45m od posadzki z rury o przekroju ø76,1x6,3, od wys. 2,45m od posadzki do belki oczepowej z z rury o przekroju ø133,0x4,5. Ponadto przewidziano dodatkowe zdobienie słupów przy zmianie przekroju z rury ø133,0x4,5 na rurę ø76,1x6,3 w postaci poszerzenia do przekroju o średnicy zewnętrznej ø200mm. Poszerzenie wykonać z blachy o gr. 3mm. Mocowanie słupów do żelbetowych fundamentów za pomocą kotew fajkowych M12. Słupy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu poniżej Belka oczepowa Przewidziano wykonanie stalowej belki oczepowej ze stali S235JR z profilu zamkniętego 140x140x4, spinającej od góry słupy. Belka oczepowa będzie miała kształt ośmiokąta foremnego i jej oś będzie pokrywała się z osią słupów. Mocowanie belki oczepowej ze słupami wykonać poprzez spawanie na budowie. Belkę oczepową zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu poniżej Konstrukcja dachu Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci drewnianych wiązarów prefabrykowanych z drewna klasy C24 z połączeniami na stalowe płytki kolczaste. Ze względu na kształt dachu drewniane elementy zostaną sprefabrykowane w wyspecjalizowanej wytwórni konstrukcji drewnianych. W poziomie belki oczepowej należy zamontować siatkę przeciw ptakom i gryzoniom.

15 Na konstrukcji dachu należy wykonać deskowanie pełne z płyty OSB3 o gr. 22mm, a na niej przymocować papę podkładową oraz gont bitumiczny. Należy stosować wszystkie łączniki ocynkowane. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem owadów, ognia i grzybów odpowiednim środkiem chemicznym. W obliczeniach nie przewidziano możliwości obciążenia konstrukcji dachu elementami oświetlenia lub nagłośnienia. Dlatego zabrania się podwieszania, opierania lub innego mocowania elementów wystroju, nagłośnienia lub oświetlenia do konstrukcji drewnianej dachu lub stalowych belek oczepowych Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy stalowe ze stali S235JR należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować podanym poniżej zestawem farb: - 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną grubość powłoki 60µm, - 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania grubość powłoki 60µm. Kolor warstwy wierzchniej antracytowy RAL 7016 matowy. 2. Elementy wykończenia 2.1. Posadzka Posadzkę należy wykonać z następujących warstw: cegła ceramiczna gr. 6,5cm, piasek stabilizowany cementem gr. 20cm żwir (frakcja 16 32mm) gr. 20cm. Posadzkę ograniczyć po obwodzie również cegłą ceramiczną ustawioną w pionie. Poziom równy z wierzchem posadzki wiat wyznaczyć na poziomie 239,25m n.p.m Opaska chodnikowa Opaskę chodnikową należy wykonać o nawierzchni żwirowej z następujących warstw: kliniec 0 31,5mm gr. 7cm, tłuczeń 31,5 63,0mm gr. 15cm. Opaski należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20cm.

16 2.3. Schody Dla pokonania różnicy wysokości pomiędzy terenem i posadzką sceny (około 45cm) przewidziano schody utworzone z cegły ceramicznej pełnej Pokrycie dachu Zaprojektowano pokrycie dachu gontami bitumicznymi w kolorze brązowym pocieniowanym. Warstwę podkładową wykonać z papy podkładowej z welonem z tworzywa sztucznego mocowanej mechanicznie do płyt OSB. Należy stosować łączniki ocynkowane Rynny, rzygacze Do odprowadzenia wody deszczowej z dachu zaprojektowano rynny i rzygacze z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7016 matowy Zdobienia Zaprojektowano zdobienia czterech przęseł sceny w postaci elementów stalowych kutych tworzących barierkę o wys. 1,1m mocowaną do słupów stalowych. Ponadto należy zamontować zdobienia z elementów stalowych kutych w przęśle nad barierkami, pod belką oczepową. Zaprojektowano również jako element kuty stalowy zwieńczenie dachu w postaci szpicy. Elementy zabezpieczyć antykorozyjne wg punktu powyżej. Zdobienia wykonać wg części rysunkowej. Kolor zdobień identyczny z kolorem słupów i belki oczepowej. W projekcie zastosowano zdobienia w postaci kombinacji gotowych elementów katalogowych. 3. Uwagi końcowe Wykonanie robót prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; prace należy wykonać zgodnie z: - Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r., - Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, - normami i normatywami związanymi.

17 I. INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji 1.1. Roboty związane budową obiektu a) demontaż barierek na istniejącej scenie plenerowej, b) rozbiórka istn. schodów żelbetowych, c) rozbiórka żelbetowej płyty podestu istn. sceny, d) rozbiórka murowanych ścian i słupów istn. sceny, e) wykonanie wykopów o głębokości ok. 1,1m, f) wykonanie stóp fundamentowych i ściany fundamentowej, g) montaż słupów stalowych, h) montaż belki oczepowej, i) montaż konstrukcji drewnianej dachu, j) roboty pokrywcze i dekarskie, k) wykonanie posadzki z cegły, l) montaż elementów kutych stalowych, ł) prace wykończeniowe Kolejność realizacji Kolejność realizacji inwestycji zgodnie z pkt.1.1. a ł. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Działka, na której przewidziano inwestycję znajduje się na terenie Parku w Błotnicy Strzeleckiej i jest to teren zieleni parkowej. Działka obecnie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania) Wykopy mechaniczne i ręczne miejsce występowania: wykopy pod fundamenty, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, zasypanie,

18 skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób), Rusztowania budowlane miejsce występowania: rusztowania wystawiane na zewnątrz obiektów, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty żelbetowe miejsce występowania: roboty żelbetowe związane z wykonywaniem fundamentów, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty montażowe miejsce występowania: stalowa konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, przygniecenie elementem wielkogabarytowym, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) Roboty dekarskie miejsce występowania: dach, rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób) 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych na budowie należy opracować projekt organizacji robót według wzoru przedstawionego poniżej. W projekcie należy między innymi odnotować fakt przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przez osobę dozoru, która posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia bhp dla kierowników. Instruktaż stanowiskowy zawiera: część ogólną, właściwy instruktaż stanowiskowy. W części ogólnej prowadzący instruktaż uwzględnia: warunki pracy na stanowisku pracy: stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, odległości od sąsiednich stanowisk, itp.), maszyny i urządzenia (rodzaje urządzeń i występujące w związku z ich obsługą zagrożenia),

19 surowce, półprodukty i produkty danego stanowiska pracy (właściwości fizyczne i chemiczne i ich wpływ na zdrowie pracownika), urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieg procesu pracy, zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniem, sprzęt ochrony osobistej. Właściwy instruktaż stanowiskowy powinien zawierać: pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora, samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora, omówienie i ocenę przebiegu wykonania pracy przez pracownika. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja w przypadku zagrożeń Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano-montażowych posiadają atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodne z polskimi przepisami. W przypadku budowy rusztowań każde rusztowanie odbierane jest protokołem przez użytkownika. Ewakuacja w przypadku zagrożeń odbywa się istniejącymi drogami ewakuacyjnymi.

20 VI. ALEJKI PARKOWE Projekt przewiduje komunikację w formie alejek parkowych. Istniejące ciągi komunikacyjne (alejka parkowa nr 1, 2 zał. graficzny nr 5, 5a, 7) kwalifikują się do remontu, oraz dodatkowo projektuje się alejki parkowe nr 3, 4, 5 ( zał. graficzny nr 5, 5a, 7), zgodnie z układem historycznym. Alejki parkowe projektuje się jako ciągi utwardzone o nawierzchni z kruszywa bazaltowego. VII. ŚCIEŻKA ZDROWIA DLA MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH Projekt przewiduje montaż urządzeń do rekreacji czynnej dla dzieci powyżej 10 roku życia i osób starszych. Rekreacja ruchowa jest podstawowym elementem zdrowego stylu życia, hamującym rozwój wielu chorób cywilizacynych. Ruch to bardzo wartościowa forma wypoczynku i rozrywki, towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Wszelkie formy fizycznej aktywności ludzi, mające miejsce w czasie wolnym, wykonywane dla przyjemności służą odnowie i umacnianiu sił człowieka, jego innej od codziennej, aktywnej i różnorodnej samorealizacji o cechach zabawy, realizowane indywidualnie, lub w grupach. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA 1. TWISTER URZĄDZENIE NR 1 1 SZT. 2. PODCIĄGACZ URZĄDZENIE NR 2 1 SZT. 3. WYPYCHACZ URZĄDZENIE NR 3 1 SZT. 4. WIOŚLARZ URZĄDZENIE NR 4 1 SZT. 5. PRASA NOŻNA URZĄDZENIE NR 5 1 SZT. 6. PORĘCZE URZĄDZENIE NR 6 1 SZT.

21 TWISTER URZĄDZENIE NR 1 1 SZT. PRZEZNACZENIE Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych. EFEKT ĆWICZEŃ Wzmacnia mięśnie brzucha, aktywuje pracę stawów biodrowych, poprawia koordynację ruchową. DANE TECHNICZNE WYMIARY WAGA URZĄDZENIA ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH KOLORYSTYKA OBCIĄŻENIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB OSADZENIA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA MATERIAŁY KONSERWACJA długość: 855 mm x szerokość: 732 mm x wysokość: 1673 mm wysokość słupa: 1520 mm 75 kg jednocześnie 1 osoba energy green (zielony) max 125 kg PN-EN , PN-EN 957, PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych), PN-EN ISO (pełne wymagania dot. jakości spawania) stopa fundamentowa betonowa prefabrykowana 0,8 m Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A2; Stal konstrukcyjna S355JR; Rury stalowe okrągłe o ; ; mm, mm; Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej (X5CrNi18-10); Malowanie: podkład szary cynkowy (malowanie proszkowe); srebrny RAL 9006 (malowanie proszkowe); powłoka zewnętrzna farby proszkowe, poliestrowe. zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

22 PODCIĄGACZ URZĄDZENIE NR 2 1 SZT. PRZEZNACZENIE Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych. EFEKT ĆWICZEŃ Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców. DANE TECHNICZNE WYMIARY WAGA URZĄDZENIA ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH KOLORYSTYKA OBCIĄŻENIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB OSADZENIA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA MATERIAŁY KONSERWACJA długość: 1384 mm x szerokość: 840 mm x wysokość: 1920 mm wysokość słupa: 2020 mm 75 kg jednocześnie 1 osoba energy green (zielony) max 125 kg PN-EN , PN-EN 957, PN-EN 1090 (wykonywanie konstrukcji metalowych), PN-EN ISO (pełne wymagania dot. jakości spawania) stopa fundamentowa betonowa prefabrykowana 0,8 m Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej A2; Stal konstrukcyjna S355JR; Rury stalowe okrągłe o ; ; mm, mm; Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej (X5CrNi18-10); Malowanie: podkład szary cynkowy (malowanie proszkowe); srebrny RAL 9006 (malowanie proszkowe); powłoka zewnętrzna farby proszkowe, poliestrowe. zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Wykonanie schodów od ulicy Narutowicza do rynku Numer

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo