S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."

Transkrypt

1 w zakresie projektowania Warszawa, styczeń 2010 edycja 1.0 gazociqgów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP GAZ-SYSTEM S.A. WYTYCZNE system S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2 gazociągów wysokiego ciśnienia OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania WYTYCZNE Warszawa, styczeń 2010 nin Nowakowsk( Zaakceptował: Zalwierdził: Pion Eksploatacji Zbigniew Babiński Pion Eksploatacji Wojciech Burzyński Oddział we Wrocławiu Beata Potyrała / Oddział w Świerkicnach Kazimierz Mazur Oddział w Tarnowie Wojciech Łuszcz / Oddział w RembeIszcznie Ksztof Kalinowski Oddział w Poznaniu Wojciech Łojewski Odcałw Gdańsku Kazimierz Jakubowski O$ys tern

3 E QJ4S emodyol DOMfl A Q J4S SMOUO4SO fld AI J4S!wQ4W Z ZOJM!b!DozOe lii J4S GUIOO O!UDD WAM li 17 J49 e!uezpomojdm 1 :!0seJ4 S!dS -wosas VS W3ISAS-ZyD 9OAMOIASeZJd M06b130z00 Joioiado

4 S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. I. Wprowadzenie. Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla projektantów i wykonawców jako zalecenia, które należy stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie i remontach gazociągów przesyłowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa dla potrzeb OGP GAL- SYSTEM S.A. Sieci przesyłowe należy projektować, budować i remontować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zarządzeniami, procedurami i instrukcjami SESP obowiązującymi w OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Elementy nadziemne sieci gazowej należy sytuować możliwie blisko dróg ogólnodostępnych z zachowaniem zasady minimalizacji zajętego terenu, z prawnie uregulowanym dojazdem lub dojściem do tych elementów. Nowobudowany gazociąg musi mieć jednoznacznie określoną strefę kontrolowaną i maksymalne ciśnienie robocze MOP w każdym punkcie sieci. Projekt budowy nowego odcinka gazociqgu powinien określać metodę włączenia do czynnej sieci gazowej (metoda hermetyczna lub tradycyjna). Wytyczne obowiązujq od dnia zatwierdzenia dla zadań noworozpoczynanych. II. Wymagania ogólne. i i 1. Projektowanie sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP powyżej 1,6 MPa należy wykonywać w szczególności w oparciu o następujące przepisy: 1.1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97 poz. 1055) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133) Rozporzqdzenie Ministra Przemysłu Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlanomontażowe sieci gazowych (Dz.U nr 83 poz.392 z późniejszymi zmianami) Normę PN-EN 1594:2006 Systemy dostawy gazu. Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym wyższym niż 16 bar. Wymagania funkcjonalne zwłaszcza w zakresie obliczeń W przypadkach szczególnych i za zgodą zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych metod obliczeń, niż zawarte w normie PN-EN 1594: Maksymalny zakres temperatury pracy sieci gazowej należy przyjmować: od O C do 50 C dla elementów zlokalizowanych poniżej strefy przemarzania lub w pomieszczeniach ogrzewanych; od -29t do +50 C w pozostałych przypadkach. 3. Wymagania materiałowe ogólne: 4

5 Dokument W S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 3.1 Dopuszczone do stosowania przy remontach i budowie sieci gazowej są wyłącznie wyroby spełniające jeden z poniższych warunków (arłio ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami; oraz art. 5, 8 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz.881). 32. Oznakowanie znakiem CE (oznacza zgodność z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną); 3.3. Lub oznakowanie znakiem budowlanym, przy czym producent musi wydać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną W dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, europejskich uznaniach materiałów) musi być zaznaczone, że są to wyroby dopuszczone do zastosowania w sieciach gazowych, w zakresie ciśnień i temperatur (również minimalnych) występujących w projekcie, 3.5. Dla wyrobów należy przedstawić przynajmniej: jakościowy (świadectwo odbioru) wg PN-EN 10204:2006, wg wymagań określonych w normie wyrobu, projekcie oraz punkcie 4.10 Wytycznych, Deklarację zgodności, przypadku wyrobów wykonanych zgodnie z aprobatą techniczną wymagane jest załączenie tej aprobaty Wszystkie materiały obciążone ciśnieniem powyżej lóbar powinny spełniać wymagania p.8 normy PN-EN 1594:2006, 3.7. Do nowobudowanych sieci gazowych można stosować stale przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe o Re360 MPa. a w pozostałych przypadkach o Re240 MPa Wymagane dokumenty jakościowe zgodnie z p normy PN-EN 1594:2006. Zamiast świadectw odbioru 3.1.B wg PN-EN A1 :1997 dopuszcza się świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, a zamiast wg PN-EN A1 :1997 wymaga się 3.2 wg PN-EN 10204: Rury: 4.1. Rury stalowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B Nominalna grubość ścianki rurociągu o średnicy od DN15 oraz MOP>l6bar nie może być mniejsza niż 3mm dla rurociągów o średnicy nominalnej do DN5O oraz nie mniejsza niż 4 mm dla rurociągów o średnicy nominalnej równej lub wyższej DN5O Do grubości obliczeniowych dla średnic od DN15 należy dodać naddatek na korozję wielkości max. 1 mm Wytwórca rur oraz pośrednik powinni posiadać certyfikowane systemy kompleksowego zapewnienia jakości zgodnie PN-EN 1S09001 lub równoważne, w zakresie wytwarzania rur, Wytwórca rur powinien ponadto spełniać wymagania jakościowe w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO :2007 i PN-EN ISO :2007 lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem Dla rur ze szwem spiralnym nie dopuszcza się dostawy rur ze szwem łączącym taśmy Dla rur ze szwem wzdłużnym nie dopuszcza się rur z dwoma szwami wzdłużnymi Badania udarności należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN AC:1999. Badania udarności należy wykonywać w temperaturze -30 C lub niższej. 5

6 dotyczy rur o grubości ścianki 8mm i powyżej. Wymagania i warunki badań jak dla szwu spajanego. ciepła wg p normy PN-EN AC:1999 w temperaturze 30oC. 4.8, Dla rur ze szwem dodatkowo wymagane są badania udarności strefy wpływu 4.9. Równoważnik węgla CEV określany według normy PN-EN AC:1999 nie powinien przekraczać war[ości 0, Wymagana próba kafarowa DW]t dla korpusu rury w temperaturze -30 C Dla każdej pati rur wytwórca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo odbioru typu 3.2 (3.1 dla blachy, taśmy stalowej oraz powłok ochronnych) wg PN EN10204:2006 które powinno spełniać następujące wymogi: Zawierać Określać Określać Określać Określać Zawierać Zawierać informację w zakresie ekspandowania i odciążenia rur. wyniki badań parametrów (w tym również grubości) izolacji zewnętrznej do minimalnej granicy plastyczności. - Być zgodne z wymaganiami normy PN-EN AC:1999. informację w zakresie własności mechanicznych, składu chemicznego oraz technologii wytopu stali. zakres i rodzaj przeprowadzonych badań nieniszczących, wraz z poziomami akceptacji wg stosownych norm i przepisów. zakres i rodzaj obróbki cieplnej. rodzaj prowadzonych prób ciśnieniowych wraz z podaniem wartości ciśnienia próby i czasu trwania próby. osiągnięty przy próbie wodnej poziom wytężenia materiału w stosunku oraz malowania wewnętrznego przez niezależną od wydziału produkcyjnego komórkę jakości Dodatkowo dla rur o średnicy DN5 wprowadza się następujące wymagania Dla rur HFW (tj. zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości) z obrobioną cieplnie zgrzeiną wymagane są badania metalograficzne oraz badania twardości 2+ AC; 999). Dla każdej rury najeży przeprowadzić ciśnieniową próbę wodną do 100% umownej granicy plastyczności materiału rury wg p normy PN-EN AC: Zakres badań nieniszczących rur zgodnie z wymaganiami normy PN-EN AC:1999 z uwzględnieniem dodatkowych wymagań: 1) Wymagane badania rozwarstwień na korpusie rury wg PN-EN :2001 lub PN-EN : klasa dopuszczalności U2 2) Wymagane badania rozwarstwień na krawędziach taśmy/blachy w obszarze przyległym do zgrzeiny! spoiny wg PN-EN :2002 lub PN-EN :2002 klasa dopuszczalności U2. 3) Badanie rozwarstwień na końcach rur (w obrębie 25mm z obu końców) 4) Dodatkowo dla rur HFW - badania zgrzeiny (włącznie z końcami rur) wg PN-EN :2006 lub PN-EN : klasa dopuszczalności U2/C (U2). 5) Dodatkowo dla rur SAW (spawanych łukiem krytym) i 00W (spawanie 6 zgodnie wymaganiami p. D.2.4 normy PN-EN AC:1999. kombinowane: łukiem krytym i w osłonie gazów); ultradźwiękowe usterek wzdłużnych dodatkowe: potwierdzające obróbkę cieplną zgrzeiny (p.8, normy PN-EN system- S Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZIYSTEM S.A.

7 klasa klasa S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - i Badania ultradźwiękowe na wykrycie usterek wzdłużnych/poprzecznych spoiny wg PN-EN :2004 dopuszczalności U2/U2H z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w normie PN-EN i-AC:1999. Badania radiograficzne złączy spawanych wg PN-EN : klasa obrazu Ri, kryteria akceptacji złączy spawanych oraz wymagania dotyczące czułości badania wg PN-EN1O2OB-2+AC: ) Badania radiograficzne spoin na końcach rur (końce nie przebadane oraz obszar naprawiany) PN-EN : jakości obrazu Ri na wady wzdłużne oraz poprzeczne. 5. Kształtki: 5.1. Wymaga się zastosowania kształtek kutych lub ciqgnionych bez szwu wg PN EN :2008. Nie dopuszcza się stosowania trójników ze spawanym odgałęzieniem z zastrzeżeniem p54. Kształtki ze szwami wzdłużnymi dopuszcza się w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z inwestorem Nominalna grubość ścianki elementów kształtowych nie może być mniejsza niż 4mm Wytrzymałość ciśnieniowa kształtek musi być co najmniej równa wytrzymałości ciśnieniowej rur z którymi będą łączone W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie odgałęzień spawanych, gdy średnica odgałęzienia jest co najmniej o połowę mniejsza od średnicy rury podstawowej. W takim przypadku należy przewidzieć dodatkowe elementy wzmacniające (tulejki, weldolety, nakładki) Zakres ciśnień temperatur roboczych elementów kształtowych, powinien być potwierdzony w dokumencie odbioru elementu lub deklaracji zgodności producenta Dla kształtek o grubości ścianki powyżej 5 mm wymaga się badań udarności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1594:2006 przy czym temperatura weryfikacji powinna być nie wyższa niż -30 C Nie dopuszcza się zastosowania stali termomechanicznie walcowanej na elementy kształtowe poddawane obróbce na ciepło Nie zezwala się na zastosowanie łuków segmentowych Każdy element o średnicy powyżej DN4O powinien być oznakowany w sposób trwały przez producenta identyfikowalnym numerem lub znakiem pozwalającym przyporządkować go do danego dokumentu jakościowego W przypadku kształtek ciągnionych, których częścią składową są złącza spawane wymaga się, aby były one wykonywane w oparciu o uznane technologie spawania oraz poddane w 100% badaniom nieniszczqcym radiograficznym lub ultradźwiękowym a kryteria akceptacji nie były gorsze niż wymagania dla złączy rur wg PN-EN AC: Każda kształtka powinna być poddana hydraulicznej próbie wytrzymałości przez producenta do ciśnienia wywołującego w ściance naprężenia 95% granicy plastyczności Re, Dla nowobudowanych układów rurowych należy stosować kołnierze wykonane w oparciu o normę PN-EN (odkuwki wg PN-EN 10222) tej samej klasy wytrzymałościowej, co rura, z którą będzie łączony kołnierz. W uzasadnionych przypadkach można stosować inne normy, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem Kołnierze należy dodatkowo oznakować rodzajem przylgi. 7

8 S system- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. i 6. Armatura zaporowo - upustowa: 6.1 Wymaga się, aby korpus był wykonany ze stali lub staliwa. Kurki manometryczne w wykonaniu nierdzewnym. 6,2. Armatura zaporowo-upustowa powinna spełniać następujące warunki techniczne: Armatura powinna w szczególności spełniać wymagania następujących norm: PN-EN558:2008, PN-EN12982:2009, PN-EN1983:2008 oraz PN EN 1984:2002, Armatura pełnoprzelotowa, Armatura o średnicy DN100 i większej w wykonaniu z kulq ujarzmionq, Zawory z korpusem spawanym (dla wersji podziemnej); z możliwością doszczelnienia zaworu z powierzchni gruntu, Powinna być wyposażona w system Double Block and Bleed, Automatyczna regulacja uszczelnień, Brak potrzeby smarowania, Konstrukcja zaworu powinna zapewnić możliwość wykonywania czynności eksploatacyjnych z powierzchni gruntu, Odwodnienie korpusu (armatury podziemnej), wyprowadzone na powierzchnię. przymocowane do kolumny, zakończone zaworem kulowym wraz z śrubą odpowietrzającą oraz z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem gazu, Zawory kulowe powinny zapewniać szczelność zamknięcia klasy A wg PN-EN : Zasuwy na układach obejściowych zaworów liniowych powinny zapewniać szczelność zamknięcia klasy A wg PN-EM : Zawory kulowe powinny być wykonane z zabezpieczeniem antystatycznym wg normy PN-EN : Napędy i armatura powinny być skonfigurowane i dostarczone wraz z wyposażeniem do ich obsługi i serwisowania. Instrukcje obsługi serwisowania muszą być dostarczone w oryginale i w języku polskim (tłumaczenie techniczne) Dostawca napędów i armatury powinien zagwarantować odpowiednie przeszkolenie personelu do ich obsługi. Zaleca się, aby rozruch napędów i armatury zamontowanej na czynnych gazociągach (powyżej DN300) był wykonywany przez serwis dostawcy tych urządzeń. 64. Armatura powinna spełniać wymagania Polskich Norm. 7. Wymagane uprawnienia dla wykonawców: 7.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Budujący sieć gazową powinni posiadać certyfikowany system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO Wykonawcy złączy spawanych powinni posiadać certyfikowany system jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO :2006 i PN-EN ISO : Wykonawcy badań nieniszczqcych i/lub niszczących powinni posiadać akredytację zgodnie z PN-EN ISO/lEC 17025:2005/Api : Wykonawcy urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu powinni posiadać stosowne uprawnienia wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego. 8. Rozpoczęcie robót może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 8

9 winien S S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. i i 9. Osoby personelu wykonawczego nadzorującego muszą posiadać uprawnienia zgodne z obowiązujqcymi przepisami (prawo budowlane, prawo energetyczne itp.). 10. Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 12732: Wymagane uprawnienia personelu spawalniczego przy budowie sieci gazowej: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksplootacjq urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji; spawacze muszą posiadać uprawnienia do spawania w zakresie materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza zgodnie z: PN-EN 287-1:2007 lub, załącznikiem A normy PN-EN 12732:2004; personel nadzoru spawalniczego - winien posiadać uprawnienia inżyniera spawalnika zgodnie z PN-EN ISO 14731:2006; personel prowadzący badania nieniszczące - winien posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 473:2008; personel nadzorujący prace gazoniebezpieczne - posiadać kwalifikacje w zakresie dozoru urządzeń energetycznych. 12. Wykonawcy zobowiązani są do prowadzenia weryfikacji spawaczy do zadań (w warunkach budowy) w oparciu o wymagania normy PN-EN12732:2004 oraz instrukcji technologicznych spawania zaakceptowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. O terminie i miejscu wykonania złqczy dopuszczających należy powiadomić OGP GAL SYSTEM S.A. 13. Instrukcje technologiczne spawania należy opracować w oparciu o normę PN-EN 288-2:1994/Al :2002 lub PN-EN ISO :2007 i przedłożyć OGP GAZ-SYSTEM S.A., w celu akceptacji, przed rozpoczęciem prac spawalniczych. 14. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy sporządzić Plan spawania i kontroli złączy spawanych który należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. 15. Dopuszcza się zastosowanie elektrod celulozowych tylko do budowy części liniowej gazociągu tylko dla złączy poddawanych próbie ciśnieniowej. Przy zastosowaniu elektrod celulozowych wymagane jest uznanie w oparciu o normę PN-EN 288-9:2002 lub PN-EN ISO : Wymagania wzakresie uznawania technologii spawania: Dla złączy doczołowych uznanie w oparciu o normę PN-EN 288-9:2002 lub PN-EN 288-3:1994/Al :2002 lub PN-EN ISO :2008 lub aktualniejsze ich wydania Naprawa złączy spawanych wymaga dodatkowych uznanych technologii spawania Zaleca się określenie ilości wprowadzanego ciepła w instrukcjach technologicznych spawania Dopuszcza się zastępowanie materiałów dodatkowych (elektrod, drutów itp.) innymi zamiennikami o tym samym oznaczeniu normatywnym pod warunkiem akceptacji przez służby spawalnicze OGP GAZ-SYSTEM S.A OGP GAZ-SYSTEM S.A. będzie akceptował uznane technologie spawania przez inne jednostki zatwierdzające (np. UDT, Instytut Spawalnictwa, PRS i inne) po ich wcześniejszym przedłożeniu do akceptacji, jeśli spełniają w/w wymagania Wymaga się w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia procedury uznania technologii spawania w obecności przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A W uzasadnionych przypadkach, dopuszczenie spawaczy do budowy należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. 9

10 przed 100% 100% S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Na budowie wymagana jest obecność nadzoru spawalniczego z uprawnieniami min. EWS lub EWY Dla materiałów o granicy plastyczności powyżej 360 MPa zaleca się zastosowanie automatycznych ukosowarek skrawających. 17. Zaleca się aby długość pojedynczej rury spawanej do gazociągu nie powinna być mniejsza niż 0.5D lecz nie mniej niż 200mm. 18. Rury, części rur i inne elementy, należy przed cięciem ponownie oznakować. 19. Dla materiałów z grupy 2 i 3 wg PN-EN 288-3:1994/Al :2002 (Re>36OMPa) dopuszcza się cięcia palnikiem acetylenowo - tlenowym pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt W przypadku cięcia termicznego (palnik acetylenowo - tlenowy lub plazma) wymaga się obróbki mechanicznej ciętych powierzchni do głębokości minimum strefy wpływu ciepła (SWC). W takim przypadku wymagane są badania ultradźwiękowe na szerokości min 25 mm licząc od czoła rury. 21. Wszelkiego rodzaju odgałęzienia rurowe należy projektować i wykonywać jako złqcza doczołowe z pełnym przetopem jeśli nie uzgodniono inaczej. 22, Druki dzienników spawania, badań spoin, protokołów wykonania złączy, dopuszczeń spawaczy należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. na etapie uzgodnień technologii spawania, przed przystąpieniem do budowy. Dopuszcza się uzgodnienia wieloletnie. 23. Wymagania dla badań: Do prowadzenia badań nieniszczqcych dopuszczone są wyłącznie laboratoria badań NDT uznane przez stronę trzecią zgodnie z PN-EN ISO/lEC 17025:2005, Zakres badań - zgodnie z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 12732:200k z uwzględnieniem dodatkowych wymagań: W przypadku złączy doczołowych (spoiny obwodowe łączące rury) wymagane 100% badań radiograficznych lub po uzgodnieniu ultradźwiękowych. W przypadku złączy pachwinowych wymagane 100% badań penetracyjnych lub magnetyczno - proszkowych Badania penetracyjne lub magnetyczno - proszkowe - złączy spawanych króćców/ odgałęzień rurowych Zaleca się badania radiograficzne lub ultradźwiękowe - złączy spawanych króćców/ odgałęzień rurowych Spoiny gwarantowane (nie poddawane próbie ciśnieniowej) oprócz badań wizuolnych i radiograficznych - winny być poddane dodatkowo 100% badaniom ultradźwiękowym (dla grubości ścianki równej i większej od 8mm) Badania ultradźwiękowe rozwarstwień zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN 12732: spawaniem króćców, odgałęzień i innych elementów do rurociągu oraz przed wykonaniem cięcia. 24. Wymagania w zakresie złączy spawanych Kryteria akceptacji złączy spawanych - poziom jakości B zgodnie z PN-EN ISO 5817 z odstępstwami dla niektórych niezgodności wg tablic Gl i G3 normy PN-EN oraz załącznikiem E tej normy W protokołach z badań należy każdorazowo zamieszczać wszystkie wykryte rodzaje i poziomy niezgodności spawalniczych złączy spawanych (w tym również dopuszczalne) Przed badaniami wymaga się usunięcia wszelkich zanieczyszczeń złącza typu żużel lub odpryski. 10

11 wg S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Personel oceniający powinien posiadać przynajmniej uprawnienia drugiego stopnia w wykonywanej metodzie badań wg PN-EN 473:2008 lub PN-EN 473:2002/Al : ,5. Zaleca się badania wizualne poprawności przetopu króćców spawanych, w szczególności dla średnic odgałęzienia powyżej DN5C Badania radiograficzne: Wymagana technika klasy B (ulepszona) badania radiograficznego - PN EN 1435:2001/A2: Minimalna ilość ekspozycji wg rysunku Al lub A2 zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 1435:2001/A2:2005 jeśli nie uzgodniono inaczej Wzory protokołów badań i instrukcje prowadzenia badań należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. przed przystąpieniem do prac. W przypadku wzorów protokołów dopuszcza się uzgodnienie wieloletnie Naprawy złączy spawanych: Każdą naprawę należy udokumentować. 24,8.2, W przypadku wykrycia pęknięć w złączu lub gdy więcej niż 20% spoiny wykazuje niedopuszczalne niezgodności złącze należy wyciąć i wykonać ponownie Dopuszcza się jednorazową naprawę złącza Badania niszczące złączy spawanych: Pobranie próbek następuje przed próbą ciśnieniową jeśli nie uzgodniono inaczej OGP GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo wyboru złączy które mają zostać skierowane do badań niszczących Zakres badań musi być co najmniej zgodny z zakresem badań technologii spawania w oparciu o które wykonano złącza. Zamawiający może zwiększyć zakres badań, III. Gazociągi wraz z elementami 1. Wymagania projektowe: 1.1. Standardowa głębokość posadowienia części liniowej gazociągu powinna wynosić ok. 1,2m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Maksymalna głębokość posadowienie gazociągu nie powinna przekraczać bez powodu 2m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu Łuki gięte należy stosować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1594:2006, 2. Bierną i czynną ochronę antykorozyjną należy projektować zgodnie z dokumentem Wytyczne OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych. 3. Na ogrodzeniu obiekfu liniowego U, ZW. śluza lub odwadniacz) muszą zostać umieszczone czytelne tablice informujące o zakazie używania otwartego ognia, tablice z informacją o numerach telefonów alarmowych oraz tablice z oznaczeniami obiektów. 4. Tablice moją być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Księdze Wizualizacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 5. W dokumentacji projektowej należy zamieścić schematy zawierające wszystkie elementy obiektu, Armaturę i urządzenia należy oznakować symbolami zgodnie z tabelą (numer obiektu, oznaczenie literowe oraz nr kolejny armatury danego rodzaju - 11

12 211 S Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. S y S t e m np.: zawór kulowy liniowy zabudowany na ZZU nr obejściowy na ilu -211 ZKO 1): ZKL 1; zawór kulowy Zawór kulowy Zasuwa klinowa Zasuwa płytowa Armatura ZKL ZaKL Lik Armatura obeiśótówa ZKO ZaKO zpo Armatura upustowa ZKU ZaKU ZPU Zespół zaporowo-upustowy Zespół włqczeniowy Punkt pomiaru ciśnienia Monoblok izolujący Śluza nadawcza Śluza odbiorcza Śluza uniwersalna Zbiornik kondensatu Zespół odwadniający Kompensator liniowy ilu ZW M Ml SN SO SU ZbK ZOD KL 6. Przy budowie gazociqgów o średnicy większej lub równej DN300 zaleca się wykonywanie prób specjalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 7. Nowobudowane gazociągi o średnicy większej lub równej DN 200 powinny być projektowane i budowane jako gazociągi tłokowalne. B. Nowobudowany gazociąg przystosowany do tłokowania należy poddać tzw zerowej inspekcji tłokami pomiarowymi. 9. Dla nowobudowanych gazociągów (w tym również przebudowywanych odcinków) o średnicy DN200 i powyżej zaleca się wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wykonanych spoin obwodowych. 10. Dla nowobudowanych gazociągów o średnicy DN 500 i większej zaleca się budowę wzdłuż gazociągu linii światłowodowej. 11. Elementy gazociągów należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami od rys. 1 do rys.ó. 12

13 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT LINIOWEGO ZZU -4- Oznaczenie Nazwa Szt. [ciz] t LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania podziemny Zawór kulowy upustowy 2 podziemny I lu 1+lzazuwa ( lub nadziemny) pmcwa ai ZKSO Zawór kulowy 2 nadziemny DN50 do spawania ZKC () patrz uwaga nr 3 fkj laku ( Zasuwa inowa upustowa 2 podzjernna (lub nadzimina) (bjt3l) Punkt pomiaru 3 ciśnienia Zawór ktowy r- obejsorowy do spawania podziwnny UWAGI: I Układ przedstawiony liniąkropkową stosować tylko te uzasadnionych przypadkach (opcja do podlączania nowych odbiorców). 2.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKU jako nadziemne. Wówczas nie zabudowuje się punktów pomiaru ciśnienia z wykorzystaniem zaworów ZKSO. 3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, w miejscejednego zaworu kulowego ZKU zabudowę zasuwy p 1owej. Wówczas nie zabudowujemy zasuwy upustowej ZaKU, 4.DIa gazociągów do DN 200 włącznie dopuszcza się opcję zabudowy kurka ZKL jako nadziemnego (schemat ZZU wersja nadziemna). 5.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturązaporową. żxd (OPCJA) (2) Rysi. 13

14 s y s t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT KĄTOWEGO ZZU Oznaczanie Nazwa Szt. [cj E:; 1;31 LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania 2 podziemny Zawór kulowy upustowy 3 podziemny ( lub 1+2 zasuwy ( lub nadziemny) ptowe ) ZKSO Zawór kulowy nadziemny DN5O do spawania () patrz uwaga nr 2 Zasuwa kiinowa upustowa 3 LKI :podz11na ZaKU (lik nadziemna) Punkt pomiaru 4 ciśnienia I kk 7) UWAGI: 1.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKU jako nadziemne. Wówczas nie zabudowuje się punktów pomiaru ciśnienia z wykorzystaniem zaworów ZK50. 2.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach, w miejsce zaworów kulowych upustowych ZKU zabudowę zasuw płytowych. Wówczas nie zabudowujemy zasuw upustowych ZaKU. 4,Dla gazociągów do DN 200 wiącznie dopuszcza się opoję zabudowy kurków ZKL jako nadziemnych. 5.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armalurą zaporową Rys 2 14

15 system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT KĄTOWEGO ZZU - DWUSTRONNEGO ZaKU LEGENDA Oznaczenie Nazwa Szt. [t(j Zawór kuloyy do spawania 1 podziemny (*) patrz uwaga nr 2 ZaKU* UWAGI: 1 Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKLJ jako nadziwnne. Wówczas nie zablkionjje się pt.iklów pomiaru ciśnienia wykorzystaniem zaworów ZK5O. 2.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach. w miejsce zaworów kulowych upustowych ZKU zabucowę zasuw p4owych. Wówczas nie zabudcwijjemy zasuw upustowych ZaKU 3.Dla gazociągów do DN 200 włącznie dopuszcza się opcję zabudowy kurków ZKL i ZKO lako nadziemne 4.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym uldadzie rurowym ograniczonym armaturą zaporowa tzi ZK5O LKI ZaKU jz3 Zawór kulowy upustowy 3 podziemny (lub 1.2 zasuwy ( lub nadziemny) plylowe Zawór kulowy nadziemny DN5O do spawania Zasuwa klinowa upustowa 3 podziemna ( lub nadziemna ( lub 1 Punkt pomiaru 4 ciśnienia Z wór kulo do spawania podziemny k 2 7 Rys.3. 15

16 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT LINIOWEGO ZZU do DN200 włącznie (opcja nadziemna) Oznaczenie Nazwa Szt. I)Z1 LEGENDA Zawór kuloy lin koinierzo 1 nadziemny I::x:xJ pj ZaKU Zawór kulo%y upustowy kołnierzowy 2 nadziemny Zasuwa klinowa upustowa kołnierzowa nadziemna 57f Punkt pomiaru 2 ciśnienia ( lub 3) Zawór kulowy 2 do spawania UWAGI: 1 Przed punktem pomiaru ciśnienia zlokalizowanym na ga200iagu, należy zainstalować zawór kulowy oddnay do spawania. 2.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturą zaporową. 3. Należy zapewnić odpowiednią sztywność kolumn upuslo ch w ozasie upuszczania gazu. Rys.4. 16

17 OSF9 S y S t e m Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. SCHEMAT ZESPOŁU WŁĄCZENIOWEGO (*) patrz uwaga nr 2 Oznaczenie Nazwa Szt. IccJ ri flj ZK50 LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania 1 Podziemny ( lub kolnierzowy) Zawór kulowy upustowy podziemny ( lub izasuwa ( lub nadziemny) pmowa Zawór kulowy nadziemny DNSO do spawania Zasuwa klinowa upuslowa 1 pod2iwnna ZaKU ( lub nadztwnna) ( kb ba easay r Iłtzi J2j Punkt pomiaru 2 olśnienia UWAGI: 1.Dopuszcza się, w uzasaiionych przypaach, zabudowę zaworu kulowego upuslowego ZKU zasuwy upustowej ZaKtJ jako ementy nadzienine, Wówczas nie zabudowuje się lxinktu pomiaru c,śrenia wykorzystaniem zaworu ZK5D. 2.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, w miejsce zaworu kulowego upustowego ZKU i zasuwy ZaKU, zabudowę zasuwy *towej. 3.Zaleca się zabudowę punktu pomiaruciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturą zaporową. 4.Dla krótkioh odcinków włączeniowych dopuszcza się rezygnację z zabudowy układu wydmuchowego i punktu pomiaru ciśnienia, Rys

18 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyiowych GAZ- SYSTEM S.A. SCHEMAT ZESPOŁU ODWADNIAJĄCEGO ( ) patrz uwaga nr 1 zaku LEGENDA Oznaczenie Nazwa Szt. DJI Zawór kuloey 3 nadziemny, lub 2+lzasuwa upusto4y PMowa) ZaKU Zasuwa klinowa nadziemna upustowa C lub brak zasuwy Punkt pomiaru ciśnienia UWAGI: 1.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach, w rriejsce zaworu kulowego 2KU zasuyy ZaK(J, zabudowę zastmy płytowej. 2Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczenia końcówki upustowej zpclu odwadniającego. 3.Armaruraodclnająca zespohi odwadniającego montowanaw pozycji pionowej. Rys Wymagania projektowe: W uzasadnionych przypadkach w miejscu montażu elementów gazociągu należy przewidzieć pełną wymianę gruntu rodzimego w obrębie granicy układu. Przewidzieć podparcie zaworów i zasuw podziemnych na płytach fundamentowych. Zasypać piaskiem i zagęścić, przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia (minimalny współczynnik zagęszczenia wynosi 0,95) Izolację na elementach wystających powyżej poziomu gruntu należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 30cm i wykonać zgodnie z wymaganiami w zakresie powłok ochronnych zawartych w Wytycznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych Zalecane jest stosowanie kołnierzy szyjkowych z przylgą B2 wg PN-EN

19 S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Połączenia kołnierzowo-śrubowe włącznie z uszczelkami powinny być zaprojektowane i wykonane wg Polskich Norm. Stosowane śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane w wersji ocynkowanej Zakres projektu wykonawczego należy każdorazowo uzgodnić z OGP GAZ-SYSTEM Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu należy formalnie uzgadniać z projektantem oraz z OGP GAZ-SYSTEM SA Na układach obejściowych zaworów liniowych należy stosować łuki kute lub ciągnione o promieniu min. 2xDN średnicy obejścia, Układy technologiczne zespołów śluz nadawczych, odbiorczych lub uniwersalnych wymagają każdorazowo indywidualnego projektu który musi być uzgodniony z OGP GAZ-SYSTEM Instalacje śluz oddzielone monoblokami izolującymi należy uziemić Na układzie śluz zastosować dwa sygnalizatory przejścia tłoka - na śluzie oraz za układem obejściowym zespołu śluzy Na układzie śluz odbiorczych zastosować zbiorniki kondensatu umożliwiajqce opróżnianie podciśnieniowe, a w przypadku przewidywania dużych ilości kondensatów należy przewidzieć możliwość podłączania zabezpieczającej kolumny filtroseparacyjnej Należy stosować manometry klasy 1.6w wykonaniu morskim (wzmocnionym) Układ odbioru kondensatu odwadniaczy należy wykonać o średnicy DN5O i zakończyć kołnierzem zaślepiającym z korkiem odpowietrzającym lub innym rodzajem zabezpieczenia Kolumny napędów armatury podziemnej należy wyprowadzić na wysokość 1,2m ponad poziom terenu, Manometry należy wyprowadzić na wysokość co najmniej O,Bm ponad poziom terenu, Srednica przewodu zasilającego manometry (wychodzącego z ziemi) nie może być mniejsza niż DN5O. Pod manometrem należy zamontować zawór spawany o średnicy równej średnicy gazociągu wyjściowego z ziemi Kolumny upustowe: Dobór wielkości kolumny upustowej należy dokonać zgodnie z załączoną poniższej tabelą:. Średnica gazociągu Średnica kolumny (150) (150) upustowej Kolumny należy wyprowadzić 1,8m (z możliwośóą przedłużenia do 3m na czas upustu) ponad poziom terenu i zakończyć kołnierzem z korkiem do odpowietrzania. W uzasadnionych przypadkach kolumny należy wyprowadzić na wysokość 3m ponad poziom terenu Zaleca się lokalizować kolumny na terenie obiektów, Strefy zagrożenia wybuchem 2 od połączeń rozłącznych powinny znajdować się wewnątrz ogrodzenia obiektu Oznakować strefy zagrożenia wybuchem (tablice UWAGA GAZ, STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 2. Strefy zagrożenia wybuchem należy obliczyć zgodnie ze Standardem Technicznym ST-G-003: Oznakowanie obiektu za pomocą następujących tablic informacyjnych: ió t9

20 numer S system- Operator Gazociqgów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A właściciel obiektu przy wejściu (wejściach) na obiekt, 12,18.2 w przypadku zespołu zaporowo-upustowego (ilu) - ilu (numerację nadaje OGP GAZ-SYSTEM SA.) Na obiektach place technologiczne I ewentualnie drogi dojazdowe wyłożyć kostką betonową ograniczoną krawężnikami. Pozostały teren obiektów wysypać kamieniem otaczak (granulacja 25 mm) układanym na geowłókninie (teren obiektu należy zabezpieczyć przed możliwością gromadzenia się wody) Ogrodzenie obiektów wykonać o min. wysokości 1.8m na podmurówce min. 0.3m ponad poziom terenu. Poszczególne elementy ogrodzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 13. Próby ciśnieniowe należy projektować i wykonywać zgodnie z Rozporządzeniami wymienionymi w pkt. II.], Polskimi Normami, procedurami SESP oraz innymi regulacjami branżowymi. 14, Trasę gazociągu oznakować zgodnie z normami in-g-3001 :2001, ZN-G-3002:2001, ZN G-3003:2001, W dokumentacji projektowej przedstawić lokalizację, a w dokumentacji powykonawczej domiary lokalizacyjne słupków znacznikowych. 15. Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana i przekazana również w formie cyfrowej (pdt). 16. W przypadku budowy obiektów na gazociągach o średnicy DN200 i większej: 16.1 Wszelkie trójniki i odgałęzienia na gazociągu liniowym muszą być przystosowane do przepuszczenia tłoków Gdy średnica odgałęzienia przekracza połowę średnicy gazociągu głównego wymagane jest zastosowanie trójników z wyciąganą szyjką wyposażonych w prowadnice tłoków, fiitingów wyposażonych w kupony lub innych rozwiązań uniemożliwiających zablokowanie tłoka. Iy.Rury osłonowe 1. Rury osłonowe należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami standardu ST-G-002:2008, PN-EN 1594: Stosowanie rur osłonowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. V. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się, za zgodą OGP GAZ-SYSTEM, stosowanie norm z datą wydania inną niż w niniejszym opracowaniu w przypadku ich aktualizacji. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą OGP GAZ-SYSTEM, dopuszcza się stosowanie kołnierzy wykonanych wg standardów ANSI. 3. Niniejsze wytyczne należy stosować łącznie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych. 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Zasady. projektowania gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zasady. projektowania gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zasady projektowania gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- Warszawa, styczeń 2015 r. Spis treści 1. Wymagania ogólne.... 3 2. Wymagania szczegółowe. Gazociągi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do prac hermetycznych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. na Centralny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą:

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą: inwestycji pod nazwą: GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500, Pr 8,4 MPa WŁOCŁAWEK GDYNIA Województwo Pomorskie Gmina śukowo, Gmina Szemud, Miasto Gdynia Część : PRÓBA HYDRAULICZNA Inwestor: Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddziału w Tarnowie

WYTYCZNE do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddziału w Tarnowie Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddziału w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 r. WYTYCZNE do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddziału w Tarnowie Tarnów, maj 2014 r. PSG sp. z o.o./oddział w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym SPIS TREŚCI 1. Normy i rozporządzenia 2. Parametry techniczne 3. Przewody gazowe 4. Kształtki i armatura 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym 6. Montaż rurociągów i kształtek 7. Warunki prowadzenia robót

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH Wersja marzec 2016 Spis treści 1. Zakres... 3 2. Definicje... 3 3. Wymagania eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora PW-WI-I01 Warszawa, maj 2013 r. Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ

ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2017 Prezesa ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3510 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych

Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Dokumenty normatywne w tym również Rozporządzenie Ministra Gospodarki z

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWO - REGULUJĄCYCH DN 200 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji ZAKRES OPRACOWANIA 3.0. DEMONTAŻE 4.0. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji ZAKRES OPRACOWANIA 3.0. DEMONTAŻE 4.0. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY SPIS ZAWARTOŚCI Uprawnienia projektanta i sprawdzającego Warunki techniczne przebudowy przyłącza Uzgodnienie projektu przebudowy przyłącza gazu PSG Opis techniczny: o Podstawa opracowania o Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

2.5.1 Sprawdzenie minimalnej grubości ścianki rurociągu DN400: dopuszczalne naprężenie obwodowe: σ dop := f 0 R t0.5 σ p := σ dop = 237.

2.5.1 Sprawdzenie minimalnej grubości ścianki rurociągu DN400: dopuszczalne naprężenie obwodowe: σ dop := f 0 R t0.5 σ p := σ dop = 237. 2.5.1 Sprawdzenie minimalnej grubości ścianki rurociągu DN400: dopuszczalne naprężenie obwodowe: σ dop : f 0 R t0.5 σ p : σ dop 237.85 MPa DP D min. obliczeniowa grubość ścianki rurociągu: T nmin : 2σ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 18.08.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Pełnomocnik zamawiającego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok. 5 00 585 Warszawa Wszyscy wykonawcy dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Budowa Sali Sportowej przy

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami PW-WI-I01

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami PW-WI-I01 INSTRUKCJA Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami PW-WI-I01 Warszawa, styczeń 2013 r. Obszar biznesowy:

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa ZPG Przyłącze Gazowe Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz Nr upr. MAP/0068/PWOS/03 Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. ZAŁĄCZNIK PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU Zawartość opracowania: ZAŁĄCZNIK NR 1 PISMO NR TT-12-4100-104478/07 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Spis treści Zawartość opracowania: strony SPIS TREŚCI... 1 CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 1.2. Podstawa opracowania... 4 2. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU ŚR./C DN50 NA ODCINKU km 0+093,40 km 0+121,50

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU ŚR./C DN50 NA ODCINKU km 0+093,40 km 0+121,50 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-200 PSZCZYNA, ul. W. Łokietka 3/46 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306010-2014 z dnia 2014-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biłgoraj 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej i ul. Bajkowej w Biłgoraju wraz z przyłączami, z rur PE

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16 KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN50-250 PN10 16 Zatwierdził do stosowania: Dyrektor Techniczno-Produkcyjny - mgr inż. Jan Jurasz KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Opracował T. Włoch

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01

Wytyczne. dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01 dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01 Warszawa, maj 2013 r. Metryka regulacji Obszar biznesowy: Kategoria: Właściciel: Pion Inwestycji,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

AUTORZY OPRACOWANIA:

AUTORZY OPRACOWANIA: OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA OBEJŚCIA DOBCZYC ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 KRAKÓW, ul. Głowackiego 56 NR UMOWY: 163/2004/ZDW z dnia 17.11.2004 r. NR DZIAŁEK: TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST. WARSZAWY ul. J.BEMA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SĄCZKA WĘCHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGU ZLOKALIZOWANYM W DRODZE GMINNEJ UL. OKOPOWEJ W PRZEWORSKU

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SĄCZKA WĘCHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGU ZLOKALIZOWANYM W DRODZE GMINNEJ UL. OKOPOWEJ W PRZEWORSKU Rzeszów 35-209 ul. Mikołajczyka 10/27 siedziba: Rzeszów 35-324 ul. Mazowiecka 65 tel. +48 17 850 56 99 I Mobil +48 0695 413 574 Email: asanit@go2.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SĄCZKA WĘCHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych Załącznik do Zarządzenia nr 84/2016 Prezesa Zarządu z dnia 25 października 2016 roku Zasady budowy, technologii spajania i napraw Właściciel procesu: Dyrektor Departamentu Infrastruktury PSG sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo