S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."

Transkrypt

1 w zakresie projektowania Warszawa, styczeń 2010 edycja 1.0 gazociqgów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP GAZ-SYSTEM S.A. WYTYCZNE system S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2 gazociągów wysokiego ciśnienia OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania WYTYCZNE Warszawa, styczeń 2010 nin Nowakowsk( Zaakceptował: Zalwierdził: Pion Eksploatacji Zbigniew Babiński Pion Eksploatacji Wojciech Burzyński Oddział we Wrocławiu Beata Potyrała / Oddział w Świerkicnach Kazimierz Mazur Oddział w Tarnowie Wojciech Łuszcz / Oddział w RembeIszcznie Ksztof Kalinowski Oddział w Poznaniu Wojciech Łojewski Odcałw Gdańsku Kazimierz Jakubowski O$ys tern

3 E QJ4S emodyol DOMfl A Q J4S SMOUO4SO fld AI J4S!wQ4W Z ZOJM!b!DozOe lii J4S GUIOO O!UDD WAM li 17 J49 e!uezpomojdm 1 :!0seJ4 S!dS -wosas VS W3ISAS-ZyD 9OAMOIASeZJd M06b130z00 Joioiado

4 S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. I. Wprowadzenie. Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla projektantów i wykonawców jako zalecenia, które należy stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie i remontach gazociągów przesyłowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa dla potrzeb OGP GAL- SYSTEM S.A. Sieci przesyłowe należy projektować, budować i remontować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zarządzeniami, procedurami i instrukcjami SESP obowiązującymi w OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Elementy nadziemne sieci gazowej należy sytuować możliwie blisko dróg ogólnodostępnych z zachowaniem zasady minimalizacji zajętego terenu, z prawnie uregulowanym dojazdem lub dojściem do tych elementów. Nowobudowany gazociąg musi mieć jednoznacznie określoną strefę kontrolowaną i maksymalne ciśnienie robocze MOP w każdym punkcie sieci. Projekt budowy nowego odcinka gazociqgu powinien określać metodę włączenia do czynnej sieci gazowej (metoda hermetyczna lub tradycyjna). Wytyczne obowiązujq od dnia zatwierdzenia dla zadań noworozpoczynanych. II. Wymagania ogólne. i i 1. Projektowanie sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP powyżej 1,6 MPa należy wykonywać w szczególności w oparciu o następujące przepisy: 1.1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97 poz. 1055) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133) Rozporzqdzenie Ministra Przemysłu Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlanomontażowe sieci gazowych (Dz.U nr 83 poz.392 z późniejszymi zmianami) Normę PN-EN 1594:2006 Systemy dostawy gazu. Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym wyższym niż 16 bar. Wymagania funkcjonalne zwłaszcza w zakresie obliczeń W przypadkach szczególnych i za zgodą zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych metod obliczeń, niż zawarte w normie PN-EN 1594: Maksymalny zakres temperatury pracy sieci gazowej należy przyjmować: od O C do 50 C dla elementów zlokalizowanych poniżej strefy przemarzania lub w pomieszczeniach ogrzewanych; od -29t do +50 C w pozostałych przypadkach. 3. Wymagania materiałowe ogólne: 4

5 Dokument W S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 3.1 Dopuszczone do stosowania przy remontach i budowie sieci gazowej są wyłącznie wyroby spełniające jeden z poniższych warunków (arłio ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami; oraz art. 5, 8 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz.881). 32. Oznakowanie znakiem CE (oznacza zgodność z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną); 3.3. Lub oznakowanie znakiem budowlanym, przy czym producent musi wydać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną W dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, europejskich uznaniach materiałów) musi być zaznaczone, że są to wyroby dopuszczone do zastosowania w sieciach gazowych, w zakresie ciśnień i temperatur (również minimalnych) występujących w projekcie, 3.5. Dla wyrobów należy przedstawić przynajmniej: jakościowy (świadectwo odbioru) wg PN-EN 10204:2006, wg wymagań określonych w normie wyrobu, projekcie oraz punkcie 4.10 Wytycznych, Deklarację zgodności, przypadku wyrobów wykonanych zgodnie z aprobatą techniczną wymagane jest załączenie tej aprobaty Wszystkie materiały obciążone ciśnieniem powyżej lóbar powinny spełniać wymagania p.8 normy PN-EN 1594:2006, 3.7. Do nowobudowanych sieci gazowych można stosować stale przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe o Re360 MPa. a w pozostałych przypadkach o Re240 MPa Wymagane dokumenty jakościowe zgodnie z p normy PN-EN 1594:2006. Zamiast świadectw odbioru 3.1.B wg PN-EN A1 :1997 dopuszcza się świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, a zamiast wg PN-EN A1 :1997 wymaga się 3.2 wg PN-EN 10204: Rury: 4.1. Rury stalowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B Nominalna grubość ścianki rurociągu o średnicy od DN15 oraz MOP>l6bar nie może być mniejsza niż 3mm dla rurociągów o średnicy nominalnej do DN5O oraz nie mniejsza niż 4 mm dla rurociągów o średnicy nominalnej równej lub wyższej DN5O Do grubości obliczeniowych dla średnic od DN15 należy dodać naddatek na korozję wielkości max. 1 mm Wytwórca rur oraz pośrednik powinni posiadać certyfikowane systemy kompleksowego zapewnienia jakości zgodnie PN-EN 1S09001 lub równoważne, w zakresie wytwarzania rur, Wytwórca rur powinien ponadto spełniać wymagania jakościowe w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO :2007 i PN-EN ISO :2007 lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem Dla rur ze szwem spiralnym nie dopuszcza się dostawy rur ze szwem łączącym taśmy Dla rur ze szwem wzdłużnym nie dopuszcza się rur z dwoma szwami wzdłużnymi Badania udarności należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN AC:1999. Badania udarności należy wykonywać w temperaturze -30 C lub niższej. 5

6 dotyczy rur o grubości ścianki 8mm i powyżej. Wymagania i warunki badań jak dla szwu spajanego. ciepła wg p normy PN-EN AC:1999 w temperaturze 30oC. 4.8, Dla rur ze szwem dodatkowo wymagane są badania udarności strefy wpływu 4.9. Równoważnik węgla CEV określany według normy PN-EN AC:1999 nie powinien przekraczać war[ości 0, Wymagana próba kafarowa DW]t dla korpusu rury w temperaturze -30 C Dla każdej pati rur wytwórca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo odbioru typu 3.2 (3.1 dla blachy, taśmy stalowej oraz powłok ochronnych) wg PN EN10204:2006 które powinno spełniać następujące wymogi: Zawierać Określać Określać Określać Określać Zawierać Zawierać informację w zakresie ekspandowania i odciążenia rur. wyniki badań parametrów (w tym również grubości) izolacji zewnętrznej do minimalnej granicy plastyczności. - Być zgodne z wymaganiami normy PN-EN AC:1999. informację w zakresie własności mechanicznych, składu chemicznego oraz technologii wytopu stali. zakres i rodzaj przeprowadzonych badań nieniszczących, wraz z poziomami akceptacji wg stosownych norm i przepisów. zakres i rodzaj obróbki cieplnej. rodzaj prowadzonych prób ciśnieniowych wraz z podaniem wartości ciśnienia próby i czasu trwania próby. osiągnięty przy próbie wodnej poziom wytężenia materiału w stosunku oraz malowania wewnętrznego przez niezależną od wydziału produkcyjnego komórkę jakości Dodatkowo dla rur o średnicy DN5 wprowadza się następujące wymagania Dla rur HFW (tj. zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości) z obrobioną cieplnie zgrzeiną wymagane są badania metalograficzne oraz badania twardości 2+ AC; 999). Dla każdej rury najeży przeprowadzić ciśnieniową próbę wodną do 100% umownej granicy plastyczności materiału rury wg p normy PN-EN AC: Zakres badań nieniszczących rur zgodnie z wymaganiami normy PN-EN AC:1999 z uwzględnieniem dodatkowych wymagań: 1) Wymagane badania rozwarstwień na korpusie rury wg PN-EN :2001 lub PN-EN : klasa dopuszczalności U2 2) Wymagane badania rozwarstwień na krawędziach taśmy/blachy w obszarze przyległym do zgrzeiny! spoiny wg PN-EN :2002 lub PN-EN :2002 klasa dopuszczalności U2. 3) Badanie rozwarstwień na końcach rur (w obrębie 25mm z obu końców) 4) Dodatkowo dla rur HFW - badania zgrzeiny (włącznie z końcami rur) wg PN-EN :2006 lub PN-EN : klasa dopuszczalności U2/C (U2). 5) Dodatkowo dla rur SAW (spawanych łukiem krytym) i 00W (spawanie 6 zgodnie wymaganiami p. D.2.4 normy PN-EN AC:1999. kombinowane: łukiem krytym i w osłonie gazów); ultradźwiękowe usterek wzdłużnych dodatkowe: potwierdzające obróbkę cieplną zgrzeiny (p.8, normy PN-EN system- S Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZIYSTEM S.A.

7 klasa klasa S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - i Badania ultradźwiękowe na wykrycie usterek wzdłużnych/poprzecznych spoiny wg PN-EN :2004 dopuszczalności U2/U2H z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w normie PN-EN i-AC:1999. Badania radiograficzne złączy spawanych wg PN-EN : klasa obrazu Ri, kryteria akceptacji złączy spawanych oraz wymagania dotyczące czułości badania wg PN-EN1O2OB-2+AC: ) Badania radiograficzne spoin na końcach rur (końce nie przebadane oraz obszar naprawiany) PN-EN : jakości obrazu Ri na wady wzdłużne oraz poprzeczne. 5. Kształtki: 5.1. Wymaga się zastosowania kształtek kutych lub ciqgnionych bez szwu wg PN EN :2008. Nie dopuszcza się stosowania trójników ze spawanym odgałęzieniem z zastrzeżeniem p54. Kształtki ze szwami wzdłużnymi dopuszcza się w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z inwestorem Nominalna grubość ścianki elementów kształtowych nie może być mniejsza niż 4mm Wytrzymałość ciśnieniowa kształtek musi być co najmniej równa wytrzymałości ciśnieniowej rur z którymi będą łączone W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie odgałęzień spawanych, gdy średnica odgałęzienia jest co najmniej o połowę mniejsza od średnicy rury podstawowej. W takim przypadku należy przewidzieć dodatkowe elementy wzmacniające (tulejki, weldolety, nakładki) Zakres ciśnień temperatur roboczych elementów kształtowych, powinien być potwierdzony w dokumencie odbioru elementu lub deklaracji zgodności producenta Dla kształtek o grubości ścianki powyżej 5 mm wymaga się badań udarności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1594:2006 przy czym temperatura weryfikacji powinna być nie wyższa niż -30 C Nie dopuszcza się zastosowania stali termomechanicznie walcowanej na elementy kształtowe poddawane obróbce na ciepło Nie zezwala się na zastosowanie łuków segmentowych Każdy element o średnicy powyżej DN4O powinien być oznakowany w sposób trwały przez producenta identyfikowalnym numerem lub znakiem pozwalającym przyporządkować go do danego dokumentu jakościowego W przypadku kształtek ciągnionych, których częścią składową są złącza spawane wymaga się, aby były one wykonywane w oparciu o uznane technologie spawania oraz poddane w 100% badaniom nieniszczqcym radiograficznym lub ultradźwiękowym a kryteria akceptacji nie były gorsze niż wymagania dla złączy rur wg PN-EN AC: Każda kształtka powinna być poddana hydraulicznej próbie wytrzymałości przez producenta do ciśnienia wywołującego w ściance naprężenia 95% granicy plastyczności Re, Dla nowobudowanych układów rurowych należy stosować kołnierze wykonane w oparciu o normę PN-EN (odkuwki wg PN-EN 10222) tej samej klasy wytrzymałościowej, co rura, z którą będzie łączony kołnierz. W uzasadnionych przypadkach można stosować inne normy, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem Kołnierze należy dodatkowo oznakować rodzajem przylgi. 7

8 S system- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. i 6. Armatura zaporowo - upustowa: 6.1 Wymaga się, aby korpus był wykonany ze stali lub staliwa. Kurki manometryczne w wykonaniu nierdzewnym. 6,2. Armatura zaporowo-upustowa powinna spełniać następujące warunki techniczne: Armatura powinna w szczególności spełniać wymagania następujących norm: PN-EN558:2008, PN-EN12982:2009, PN-EN1983:2008 oraz PN EN 1984:2002, Armatura pełnoprzelotowa, Armatura o średnicy DN100 i większej w wykonaniu z kulq ujarzmionq, Zawory z korpusem spawanym (dla wersji podziemnej); z możliwością doszczelnienia zaworu z powierzchni gruntu, Powinna być wyposażona w system Double Block and Bleed, Automatyczna regulacja uszczelnień, Brak potrzeby smarowania, Konstrukcja zaworu powinna zapewnić możliwość wykonywania czynności eksploatacyjnych z powierzchni gruntu, Odwodnienie korpusu (armatury podziemnej), wyprowadzone na powierzchnię. przymocowane do kolumny, zakończone zaworem kulowym wraz z śrubą odpowietrzającą oraz z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem gazu, Zawory kulowe powinny zapewniać szczelność zamknięcia klasy A wg PN-EN : Zasuwy na układach obejściowych zaworów liniowych powinny zapewniać szczelność zamknięcia klasy A wg PN-EM : Zawory kulowe powinny być wykonane z zabezpieczeniem antystatycznym wg normy PN-EN : Napędy i armatura powinny być skonfigurowane i dostarczone wraz z wyposażeniem do ich obsługi i serwisowania. Instrukcje obsługi serwisowania muszą być dostarczone w oryginale i w języku polskim (tłumaczenie techniczne) Dostawca napędów i armatury powinien zagwarantować odpowiednie przeszkolenie personelu do ich obsługi. Zaleca się, aby rozruch napędów i armatury zamontowanej na czynnych gazociągach (powyżej DN300) był wykonywany przez serwis dostawcy tych urządzeń. 64. Armatura powinna spełniać wymagania Polskich Norm. 7. Wymagane uprawnienia dla wykonawców: 7.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Budujący sieć gazową powinni posiadać certyfikowany system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO Wykonawcy złączy spawanych powinni posiadać certyfikowany system jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO :2006 i PN-EN ISO : Wykonawcy badań nieniszczqcych i/lub niszczących powinni posiadać akredytację zgodnie z PN-EN ISO/lEC 17025:2005/Api : Wykonawcy urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu powinni posiadać stosowne uprawnienia wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego. 8. Rozpoczęcie robót może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 8

9 winien S S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. i i 9. Osoby personelu wykonawczego nadzorującego muszą posiadać uprawnienia zgodne z obowiązujqcymi przepisami (prawo budowlane, prawo energetyczne itp.). 10. Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 12732: Wymagane uprawnienia personelu spawalniczego przy budowie sieci gazowej: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksplootacjq urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji; spawacze muszą posiadać uprawnienia do spawania w zakresie materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza zgodnie z: PN-EN 287-1:2007 lub, załącznikiem A normy PN-EN 12732:2004; personel nadzoru spawalniczego - winien posiadać uprawnienia inżyniera spawalnika zgodnie z PN-EN ISO 14731:2006; personel prowadzący badania nieniszczące - winien posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 473:2008; personel nadzorujący prace gazoniebezpieczne - posiadać kwalifikacje w zakresie dozoru urządzeń energetycznych. 12. Wykonawcy zobowiązani są do prowadzenia weryfikacji spawaczy do zadań (w warunkach budowy) w oparciu o wymagania normy PN-EN12732:2004 oraz instrukcji technologicznych spawania zaakceptowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. O terminie i miejscu wykonania złqczy dopuszczających należy powiadomić OGP GAL SYSTEM S.A. 13. Instrukcje technologiczne spawania należy opracować w oparciu o normę PN-EN 288-2:1994/Al :2002 lub PN-EN ISO :2007 i przedłożyć OGP GAZ-SYSTEM S.A., w celu akceptacji, przed rozpoczęciem prac spawalniczych. 14. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy sporządzić Plan spawania i kontroli złączy spawanych który należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. 15. Dopuszcza się zastosowanie elektrod celulozowych tylko do budowy części liniowej gazociągu tylko dla złączy poddawanych próbie ciśnieniowej. Przy zastosowaniu elektrod celulozowych wymagane jest uznanie w oparciu o normę PN-EN 288-9:2002 lub PN-EN ISO : Wymagania wzakresie uznawania technologii spawania: Dla złączy doczołowych uznanie w oparciu o normę PN-EN 288-9:2002 lub PN-EN 288-3:1994/Al :2002 lub PN-EN ISO :2008 lub aktualniejsze ich wydania Naprawa złączy spawanych wymaga dodatkowych uznanych technologii spawania Zaleca się określenie ilości wprowadzanego ciepła w instrukcjach technologicznych spawania Dopuszcza się zastępowanie materiałów dodatkowych (elektrod, drutów itp.) innymi zamiennikami o tym samym oznaczeniu normatywnym pod warunkiem akceptacji przez służby spawalnicze OGP GAZ-SYSTEM S.A OGP GAZ-SYSTEM S.A. będzie akceptował uznane technologie spawania przez inne jednostki zatwierdzające (np. UDT, Instytut Spawalnictwa, PRS i inne) po ich wcześniejszym przedłożeniu do akceptacji, jeśli spełniają w/w wymagania Wymaga się w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia procedury uznania technologii spawania w obecności przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A W uzasadnionych przypadkach, dopuszczenie spawaczy do budowy należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. 9

10 przed 100% 100% S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Na budowie wymagana jest obecność nadzoru spawalniczego z uprawnieniami min. EWS lub EWY Dla materiałów o granicy plastyczności powyżej 360 MPa zaleca się zastosowanie automatycznych ukosowarek skrawających. 17. Zaleca się aby długość pojedynczej rury spawanej do gazociągu nie powinna być mniejsza niż 0.5D lecz nie mniej niż 200mm. 18. Rury, części rur i inne elementy, należy przed cięciem ponownie oznakować. 19. Dla materiałów z grupy 2 i 3 wg PN-EN 288-3:1994/Al :2002 (Re>36OMPa) dopuszcza się cięcia palnikiem acetylenowo - tlenowym pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt W przypadku cięcia termicznego (palnik acetylenowo - tlenowy lub plazma) wymaga się obróbki mechanicznej ciętych powierzchni do głębokości minimum strefy wpływu ciepła (SWC). W takim przypadku wymagane są badania ultradźwiękowe na szerokości min 25 mm licząc od czoła rury. 21. Wszelkiego rodzaju odgałęzienia rurowe należy projektować i wykonywać jako złqcza doczołowe z pełnym przetopem jeśli nie uzgodniono inaczej. 22, Druki dzienników spawania, badań spoin, protokołów wykonania złączy, dopuszczeń spawaczy należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. na etapie uzgodnień technologii spawania, przed przystąpieniem do budowy. Dopuszcza się uzgodnienia wieloletnie. 23. Wymagania dla badań: Do prowadzenia badań nieniszczqcych dopuszczone są wyłącznie laboratoria badań NDT uznane przez stronę trzecią zgodnie z PN-EN ISO/lEC 17025:2005, Zakres badań - zgodnie z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 12732:200k z uwzględnieniem dodatkowych wymagań: W przypadku złączy doczołowych (spoiny obwodowe łączące rury) wymagane 100% badań radiograficznych lub po uzgodnieniu ultradźwiękowych. W przypadku złączy pachwinowych wymagane 100% badań penetracyjnych lub magnetyczno - proszkowych Badania penetracyjne lub magnetyczno - proszkowe - złączy spawanych króćców/ odgałęzień rurowych Zaleca się badania radiograficzne lub ultradźwiękowe - złączy spawanych króćców/ odgałęzień rurowych Spoiny gwarantowane (nie poddawane próbie ciśnieniowej) oprócz badań wizuolnych i radiograficznych - winny być poddane dodatkowo 100% badaniom ultradźwiękowym (dla grubości ścianki równej i większej od 8mm) Badania ultradźwiękowe rozwarstwień zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN 12732: spawaniem króćców, odgałęzień i innych elementów do rurociągu oraz przed wykonaniem cięcia. 24. Wymagania w zakresie złączy spawanych Kryteria akceptacji złączy spawanych - poziom jakości B zgodnie z PN-EN ISO 5817 z odstępstwami dla niektórych niezgodności wg tablic Gl i G3 normy PN-EN oraz załącznikiem E tej normy W protokołach z badań należy każdorazowo zamieszczać wszystkie wykryte rodzaje i poziomy niezgodności spawalniczych złączy spawanych (w tym również dopuszczalne) Przed badaniami wymaga się usunięcia wszelkich zanieczyszczeń złącza typu żużel lub odpryski. 10

11 wg S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Personel oceniający powinien posiadać przynajmniej uprawnienia drugiego stopnia w wykonywanej metodzie badań wg PN-EN 473:2008 lub PN-EN 473:2002/Al : ,5. Zaleca się badania wizualne poprawności przetopu króćców spawanych, w szczególności dla średnic odgałęzienia powyżej DN5C Badania radiograficzne: Wymagana technika klasy B (ulepszona) badania radiograficznego - PN EN 1435:2001/A2: Minimalna ilość ekspozycji wg rysunku Al lub A2 zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 1435:2001/A2:2005 jeśli nie uzgodniono inaczej Wzory protokołów badań i instrukcje prowadzenia badań należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. przed przystąpieniem do prac. W przypadku wzorów protokołów dopuszcza się uzgodnienie wieloletnie Naprawy złączy spawanych: Każdą naprawę należy udokumentować. 24,8.2, W przypadku wykrycia pęknięć w złączu lub gdy więcej niż 20% spoiny wykazuje niedopuszczalne niezgodności złącze należy wyciąć i wykonać ponownie Dopuszcza się jednorazową naprawę złącza Badania niszczące złączy spawanych: Pobranie próbek następuje przed próbą ciśnieniową jeśli nie uzgodniono inaczej OGP GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo wyboru złączy które mają zostać skierowane do badań niszczących Zakres badań musi być co najmniej zgodny z zakresem badań technologii spawania w oparciu o które wykonano złącza. Zamawiający może zwiększyć zakres badań, III. Gazociągi wraz z elementami 1. Wymagania projektowe: 1.1. Standardowa głębokość posadowienia części liniowej gazociągu powinna wynosić ok. 1,2m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Maksymalna głębokość posadowienie gazociągu nie powinna przekraczać bez powodu 2m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu Łuki gięte należy stosować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1594:2006, 2. Bierną i czynną ochronę antykorozyjną należy projektować zgodnie z dokumentem Wytyczne OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych. 3. Na ogrodzeniu obiekfu liniowego U, ZW. śluza lub odwadniacz) muszą zostać umieszczone czytelne tablice informujące o zakazie używania otwartego ognia, tablice z informacją o numerach telefonów alarmowych oraz tablice z oznaczeniami obiektów. 4. Tablice moją być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Księdze Wizualizacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 5. W dokumentacji projektowej należy zamieścić schematy zawierające wszystkie elementy obiektu, Armaturę i urządzenia należy oznakować symbolami zgodnie z tabelą (numer obiektu, oznaczenie literowe oraz nr kolejny armatury danego rodzaju - 11

12 211 S Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. S y S t e m np.: zawór kulowy liniowy zabudowany na ZZU nr obejściowy na ilu -211 ZKO 1): ZKL 1; zawór kulowy Zawór kulowy Zasuwa klinowa Zasuwa płytowa Armatura ZKL ZaKL Lik Armatura obeiśótówa ZKO ZaKO zpo Armatura upustowa ZKU ZaKU ZPU Zespół zaporowo-upustowy Zespół włqczeniowy Punkt pomiaru ciśnienia Monoblok izolujący Śluza nadawcza Śluza odbiorcza Śluza uniwersalna Zbiornik kondensatu Zespół odwadniający Kompensator liniowy ilu ZW M Ml SN SO SU ZbK ZOD KL 6. Przy budowie gazociqgów o średnicy większej lub równej DN300 zaleca się wykonywanie prób specjalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 7. Nowobudowane gazociągi o średnicy większej lub równej DN 200 powinny być projektowane i budowane jako gazociągi tłokowalne. B. Nowobudowany gazociąg przystosowany do tłokowania należy poddać tzw zerowej inspekcji tłokami pomiarowymi. 9. Dla nowobudowanych gazociągów (w tym również przebudowywanych odcinków) o średnicy DN200 i powyżej zaleca się wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wykonanych spoin obwodowych. 10. Dla nowobudowanych gazociągów o średnicy DN 500 i większej zaleca się budowę wzdłuż gazociągu linii światłowodowej. 11. Elementy gazociągów należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami od rys. 1 do rys.ó. 12

13 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT LINIOWEGO ZZU -4- Oznaczenie Nazwa Szt. [ciz] t LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania podziemny Zawór kulowy upustowy 2 podziemny I lu 1+lzazuwa ( lub nadziemny) pmcwa ai ZKSO Zawór kulowy 2 nadziemny DN50 do spawania ZKC () patrz uwaga nr 3 fkj laku ( Zasuwa inowa upustowa 2 podzjernna (lub nadzimina) (bjt3l) Punkt pomiaru 3 ciśnienia Zawór ktowy r- obejsorowy do spawania podziwnny UWAGI: I Układ przedstawiony liniąkropkową stosować tylko te uzasadnionych przypadkach (opcja do podlączania nowych odbiorców). 2.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKU jako nadziemne. Wówczas nie zabudowuje się punktów pomiaru ciśnienia z wykorzystaniem zaworów ZKSO. 3.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, w miejscejednego zaworu kulowego ZKU zabudowę zasuwy p 1owej. Wówczas nie zabudowujemy zasuwy upustowej ZaKU, 4.DIa gazociągów do DN 200 włącznie dopuszcza się opcję zabudowy kurka ZKL jako nadziemnego (schemat ZZU wersja nadziemna). 5.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturązaporową. żxd (OPCJA) (2) Rysi. 13

14 s y s t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT KĄTOWEGO ZZU Oznaczanie Nazwa Szt. [cj E:; 1;31 LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania 2 podziemny Zawór kulowy upustowy 3 podziemny ( lub 1+2 zasuwy ( lub nadziemny) ptowe ) ZKSO Zawór kulowy nadziemny DN5O do spawania () patrz uwaga nr 2 Zasuwa kiinowa upustowa 3 LKI :podz11na ZaKU (lik nadziemna) Punkt pomiaru 4 ciśnienia I kk 7) UWAGI: 1.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKU jako nadziemne. Wówczas nie zabudowuje się punktów pomiaru ciśnienia z wykorzystaniem zaworów ZK50. 2.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach, w miejsce zaworów kulowych upustowych ZKU zabudowę zasuw płytowych. Wówczas nie zabudowujemy zasuw upustowych ZaKU. 4,Dla gazociągów do DN 200 wiącznie dopuszcza się opoję zabudowy kurków ZKL jako nadziemnych. 5.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armalurą zaporową Rys 2 14

15 system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT KĄTOWEGO ZZU - DWUSTRONNEGO ZaKU LEGENDA Oznaczenie Nazwa Szt. [t(j Zawór kuloyy do spawania 1 podziemny (*) patrz uwaga nr 2 ZaKU* UWAGI: 1 Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zabudowę zaworów kulowych upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKLJ jako nadziwnne. Wówczas nie zablkionjje się pt.iklów pomiaru ciśnienia wykorzystaniem zaworów ZK5O. 2.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach. w miejsce zaworów kulowych upustowych ZKU zabucowę zasuw p4owych. Wówczas nie zabudcwijjemy zasuw upustowych ZaKU 3.Dla gazociągów do DN 200 włącznie dopuszcza się opcję zabudowy kurków ZKL i ZKO lako nadziemne 4.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym uldadzie rurowym ograniczonym armaturą zaporowa tzi ZK5O LKI ZaKU jz3 Zawór kulowy upustowy 3 podziemny (lub 1.2 zasuwy ( lub nadziemny) plylowe Zawór kulowy nadziemny DN5O do spawania Zasuwa klinowa upustowa 3 podziemna ( lub nadziemna ( lub 1 Punkt pomiaru 4 ciśnienia Z wór kulo do spawania podziemny k 2 7 Rys.3. 15

16 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SCHEMAT LINIOWEGO ZZU do DN200 włącznie (opcja nadziemna) Oznaczenie Nazwa Szt. I)Z1 LEGENDA Zawór kuloy lin koinierzo 1 nadziemny I::x:xJ pj ZaKU Zawór kulo%y upustowy kołnierzowy 2 nadziemny Zasuwa klinowa upustowa kołnierzowa nadziemna 57f Punkt pomiaru 2 ciśnienia ( lub 3) Zawór kulowy 2 do spawania UWAGI: 1 Przed punktem pomiaru ciśnienia zlokalizowanym na ga200iagu, należy zainstalować zawór kulowy oddnay do spawania. 2.Zaleca się zabudowę punktu pomiaru ciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturą zaporową. 3. Należy zapewnić odpowiednią sztywność kolumn upuslo ch w ozasie upuszczania gazu. Rys.4. 16

17 OSF9 S y S t e m Operator Gazociqgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. SCHEMAT ZESPOŁU WŁĄCZENIOWEGO (*) patrz uwaga nr 2 Oznaczenie Nazwa Szt. IccJ ri flj ZK50 LEGENDA Zawór kulowy liniowy do spawania 1 Podziemny ( lub kolnierzowy) Zawór kulowy upustowy podziemny ( lub izasuwa ( lub nadziemny) pmowa Zawór kulowy nadziemny DNSO do spawania Zasuwa klinowa upuslowa 1 pod2iwnna ZaKU ( lub nadztwnna) ( kb ba easay r Iłtzi J2j Punkt pomiaru 2 olśnienia UWAGI: 1.Dopuszcza się, w uzasaiionych przypaach, zabudowę zaworu kulowego upuslowego ZKU zasuwy upustowej ZaKtJ jako ementy nadzienine, Wówczas nie zabudowuje się lxinktu pomiaru c,śrenia wykorzystaniem zaworu ZK5D. 2.Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, w miejsce zaworu kulowego upustowego ZKU i zasuwy ZaKU, zabudowę zasuwy *towej. 3.Zaleca się zabudowę punktu pomiaruciśnienia na każdym układzie rurowym ograniczonym armaturą zaporową. 4.Dla krótkioh odcinków włączeniowych dopuszcza się rezygnację z zabudowy układu wydmuchowego i punktu pomiaru ciśnienia, Rys

18 OSF9 S y S t e m Operator Gazociągów Przesyiowych GAZ- SYSTEM S.A. SCHEMAT ZESPOŁU ODWADNIAJĄCEGO ( ) patrz uwaga nr 1 zaku LEGENDA Oznaczenie Nazwa Szt. DJI Zawór kuloey 3 nadziemny, lub 2+lzasuwa upusto4y PMowa) ZaKU Zasuwa klinowa nadziemna upustowa C lub brak zasuwy Punkt pomiaru ciśnienia UWAGI: 1.Dopuszcza się. w uzasadnionych przypadkach, w rriejsce zaworu kulowego 2KU zasuyy ZaK(J, zabudowę zastmy płytowej. 2Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczenia końcówki upustowej zpclu odwadniającego. 3.Armaruraodclnająca zespohi odwadniającego montowanaw pozycji pionowej. Rys Wymagania projektowe: W uzasadnionych przypadkach w miejscu montażu elementów gazociągu należy przewidzieć pełną wymianę gruntu rodzimego w obrębie granicy układu. Przewidzieć podparcie zaworów i zasuw podziemnych na płytach fundamentowych. Zasypać piaskiem i zagęścić, przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia (minimalny współczynnik zagęszczenia wynosi 0,95) Izolację na elementach wystających powyżej poziomu gruntu należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 30cm i wykonać zgodnie z wymaganiami w zakresie powłok ochronnych zawartych w Wytycznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych Zalecane jest stosowanie kołnierzy szyjkowych z przylgą B2 wg PN-EN

19 S system Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Połączenia kołnierzowo-śrubowe włącznie z uszczelkami powinny być zaprojektowane i wykonane wg Polskich Norm. Stosowane śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane w wersji ocynkowanej Zakres projektu wykonawczego należy każdorazowo uzgodnić z OGP GAZ-SYSTEM Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu należy formalnie uzgadniać z projektantem oraz z OGP GAZ-SYSTEM SA Na układach obejściowych zaworów liniowych należy stosować łuki kute lub ciągnione o promieniu min. 2xDN średnicy obejścia, Układy technologiczne zespołów śluz nadawczych, odbiorczych lub uniwersalnych wymagają każdorazowo indywidualnego projektu który musi być uzgodniony z OGP GAZ-SYSTEM Instalacje śluz oddzielone monoblokami izolującymi należy uziemić Na układzie śluz zastosować dwa sygnalizatory przejścia tłoka - na śluzie oraz za układem obejściowym zespołu śluzy Na układzie śluz odbiorczych zastosować zbiorniki kondensatu umożliwiajqce opróżnianie podciśnieniowe, a w przypadku przewidywania dużych ilości kondensatów należy przewidzieć możliwość podłączania zabezpieczającej kolumny filtroseparacyjnej Należy stosować manometry klasy 1.6w wykonaniu morskim (wzmocnionym) Układ odbioru kondensatu odwadniaczy należy wykonać o średnicy DN5O i zakończyć kołnierzem zaślepiającym z korkiem odpowietrzającym lub innym rodzajem zabezpieczenia Kolumny napędów armatury podziemnej należy wyprowadzić na wysokość 1,2m ponad poziom terenu, Manometry należy wyprowadzić na wysokość co najmniej O,Bm ponad poziom terenu, Srednica przewodu zasilającego manometry (wychodzącego z ziemi) nie może być mniejsza niż DN5O. Pod manometrem należy zamontować zawór spawany o średnicy równej średnicy gazociągu wyjściowego z ziemi Kolumny upustowe: Dobór wielkości kolumny upustowej należy dokonać zgodnie z załączoną poniższej tabelą:. Średnica gazociągu Średnica kolumny (150) (150) upustowej Kolumny należy wyprowadzić 1,8m (z możliwośóą przedłużenia do 3m na czas upustu) ponad poziom terenu i zakończyć kołnierzem z korkiem do odpowietrzania. W uzasadnionych przypadkach kolumny należy wyprowadzić na wysokość 3m ponad poziom terenu Zaleca się lokalizować kolumny na terenie obiektów, Strefy zagrożenia wybuchem 2 od połączeń rozłącznych powinny znajdować się wewnątrz ogrodzenia obiektu Oznakować strefy zagrożenia wybuchem (tablice UWAGA GAZ, STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 2. Strefy zagrożenia wybuchem należy obliczyć zgodnie ze Standardem Technicznym ST-G-003: Oznakowanie obiektu za pomocą następujących tablic informacyjnych: ió t9

20 numer S system- Operator Gazociqgów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A właściciel obiektu przy wejściu (wejściach) na obiekt, 12,18.2 w przypadku zespołu zaporowo-upustowego (ilu) - ilu (numerację nadaje OGP GAZ-SYSTEM SA.) Na obiektach place technologiczne I ewentualnie drogi dojazdowe wyłożyć kostką betonową ograniczoną krawężnikami. Pozostały teren obiektów wysypać kamieniem otaczak (granulacja 25 mm) układanym na geowłókninie (teren obiektu należy zabezpieczyć przed możliwością gromadzenia się wody) Ogrodzenie obiektów wykonać o min. wysokości 1.8m na podmurówce min. 0.3m ponad poziom terenu. Poszczególne elementy ogrodzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 13. Próby ciśnieniowe należy projektować i wykonywać zgodnie z Rozporządzeniami wymienionymi w pkt. II.], Polskimi Normami, procedurami SESP oraz innymi regulacjami branżowymi. 14, Trasę gazociągu oznakować zgodnie z normami in-g-3001 :2001, ZN-G-3002:2001, ZN G-3003:2001, W dokumentacji projektowej przedstawić lokalizację, a w dokumentacji powykonawczej domiary lokalizacyjne słupków znacznikowych. 15. Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana i przekazana również w formie cyfrowej (pdt). 16. W przypadku budowy obiektów na gazociągach o średnicy DN200 i większej: 16.1 Wszelkie trójniki i odgałęzienia na gazociągu liniowym muszą być przystosowane do przepuszczenia tłoków Gdy średnica odgałęzienia przekracza połowę średnicy gazociągu głównego wymagane jest zastosowanie trójników z wyciąganą szyjką wyposażonych w prowadnice tłoków, fiitingów wyposażonych w kupony lub innych rozwiązań uniemożliwiających zablokowanie tłoka. Iy.Rury osłonowe 1. Rury osłonowe należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami standardu ST-G-002:2008, PN-EN 1594: Stosowanie rur osłonowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. V. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się, za zgodą OGP GAZ-SYSTEM, stosowanie norm z datą wydania inną niż w niniejszym opracowaniu w przypadku ich aktualizacji. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą OGP GAZ-SYSTEM, dopuszcza się stosowanie kołnierzy wykonanych wg standardów ANSI. 3. Niniejsze wytyczne należy stosować łącznie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych. 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora PW-WI-I01 Warszawa, maj 2013 r. Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2013 r. Agenda Nadzór nad systemem przesyłowym gazu ziemnego Nadzór nad nowo budowanymi gazociągami Ubezpieczenia GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Pełnomocnik zamawiającego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. Ul. Bagatela 10 lok. 5 00 585 Warszawa Wszyscy wykonawcy dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa ZPG Przyłącze Gazowe Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz Nr upr. MAP/0068/PWOS/03 Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. Konin, 14 listopad 2013 r. Porządek spotkania: Cel

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01

Wytyczne. dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01 dla rur stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WI-W01 Warszawa, maj 2013 r. Metryka regulacji Obszar biznesowy: Kategoria: Właściciel: Pion Inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Opis prac technicznych z wykorzystaniem technologii hermetycznego wstrzymania przepływu gazu T.D.Williamson

Opis prac technicznych z wykorzystaniem technologii hermetycznego wstrzymania przepływu gazu T.D.Williamson I. TECHNOLOGIA HERMETYCZNA T.D.WILLIAMSON. 1. Prace hermetyczne zakres wykonywania. Prace hermetyczne dzielimy ze względu na zakres ciśnień panujących w gazociągach transportujących gaz: o wysokie ciśnienie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW

ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW ST-M.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI I MECHANIZMÓW KOD CPV: 45223800-4 Spis treści 1 WSTĘP... 2 1.1 Wymagania ogólne... 2 1.2 Przedmiot i zakres robót podstawowych... 2 1.3 Roboty towarzyszące... 2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3500 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Brzeg Opolskia_remont DN 350 i DN 400 (1)

Brzeg Opolskia_remont DN 350 i DN 400 (1) Remont odcinka gazociągu Brzeg Opolski-Ołtaszyn DN 350/400 PN 4,0 MPa w miejscu wypłycenia gazociągu pomiędzy miejscowościami Godzikowice-Gać ( P134-P135) 1 Odsłonięcie istn gazociągu do montażu króćców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i budowy sieci gazowych Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych

Zasady projektowania i budowy sieci gazowych Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych Zarządzenie nr 43 Dyrektora Oddziału w Poznaniu z dnia 17.07.2014 r. Zasady projektowania i budowy sieci gazowych Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych Poznań, lipiec 2014 Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. Dz.U.2013.640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 2) (Dz. U. z dnia 4 czerw 2013 r.)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH APARATU

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH APARATU Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów Tel.: (0-14) 637-23-20 Fax: (0-14) 637-44-95 e-mail: pkch@grupaazoty.com www.grupaazoty.com Zamawiający: SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Spółdzienia Mieszkaniowa Michorzewo ul.polna 2, 64-316 Kuślin Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym Lp. S P I S D

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla zaworów kulowych PW-WI-W02

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla zaworów kulowych PW-WI-W02 WYTYCZNE Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. dla zaworów kulowych PW-WI-W02 Warszawa, styczeń 2013 r. Obszar biznesowy: Kategoria: Właściciel: Pion Inwestycji, Pion Eksploatacji, Oddziały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo