Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty"

Transkrypt

1

2 malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on , based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site in Świecie (currently MONDI Świecie S.A.). A group of experienced employees has been working since the beginning of the construction of the Świecie Cellulose and Paper Works, mainly on construction of boilers at the EC Department with associated equipment, various types of carbon steel and stainless steel vessels, pipelines, machine systems, water softening stations, evaporators, steel structures and gantries. At the moment, the company is a manufacturing, repair and installation contractor, specializing in refurbishment and installation of power equipment, manufacture and repairs of various types of vessels, installation works on industrial processing systems made of carbon steel and stainless steel, repair and refurbishment works for the cellulose, paper and chemical industry, as well as engineering and production of steel structures. Certyfikaty Certyfikaty Certificates ENERGOREMONT Spółka Jawna dla prowadzonej działalności gospodarczej opisanej w poszczególnych działach posiada następujące uprawnienia i certyfikacje: 1. Uprawnienia UDT na remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych oraz uprawnienia na wytwarzanie, remonty i modernizację jak następuje: elementów ciśnieniowych kotłów, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy, oraz rurociągów parowych. 2. Certyfikacja towarzystwa DNV na wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych kategorii II. Firma posiada wdrożony system jakości produkcji według normy PN-EN ISO certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego. ENERGOREMONT Spółka Jawna is a holder of the following licenses and certificates in particular sectors of its operation: 1. License of the Office of Technical Inspection for repairs and modernisation of steam and water boilers, as well as licenses for manufacturing, repairs and modernisation of the following: elements of pressurised boilers, stationary pressurised tanks, non-pressure tanks and pressurised tanks for toxic or caustic materials, non-pressure tanks and pressurised tanks for liquid flammable materials, transmission and technical pipelines for gases and fluids, and also steam lines. 2. Certification of DNV for manufacturing of category II pressurised tanks. The company has an implemented production quality system according to the standard PNEN ISO certified by the Office of Technical Inspection. usługi dla papiernictwa Firma ENERGOREMONT Spółka Jawna z siedzibą w Świeciu została założona dnia r., bazując na załodze Energomontażu Północ pracującej na terenie Zakładu Celulozy i Papieru w Świeciu (obecne MONDI Świecie S.A.). Grupa doświadczonych pracowników pracuje od rozpoczęcia budowy Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu, głównie przy budowie kotłów na wydziale EC wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiorników różnych typów ze stali węglowej i kwasoodpornej, rurociągów, maszynowni, zmiękczalni wody, wyparek, konstrukcji stalowych i estakad. Obecnie firma jest zakładem produkcyjno remontowo montażowym i specjalizuje się w modernizacjach i montażach urządzeń energetycznych, produkcji oraz remontach zbiorników różnych typów, pracach montażowych instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych, modernizacyjnych dla przemysłu celulozowopapierniczego i chemicznego oraz projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Certificates produkcja zbiorników biuro Company history hala remontowo-produkcyjna I montaże kotłów parowych, wodnych oraz sodowych Historia firmy Company history Historia firmy

3 The energy sector is the main branch of industry buying our services. Our area of specialization includes, but is not limited to: manufacture, repairs and installation of pressure components of boilers (water heater, steam heater, screening chambers, steam heater), comprehensive installation of new boilers, refurbishment and repairs of steam boilers, refurbishment and repairs of water boilers, repairs and inspections of devices related with the boiler plant (fuel mills and feeders, air heaters, fans, etc.), repairs and inspections of the fittings, repairs, manufacturing and assembly of water and steam systems and of other technological installations made of carbon and acid resistant steel. ENERGOREMONT Spółka Jawna is also experienced in construction and conversion of OP type coal fuelled boilers into biomass fuelled boilers (so-called BFB). During recent years, the company was the main contractor of comprehensive conversion of boilers, working under a Finnish manufacturer s supervision, for the following clients: Polish Energy Partners of Świecie, Poland comprehensive conversion (100% pressure parts) of an OP-140 boiler into a BFB (Fluidised Bed Boiler) with an output of 100 tonnes of steam per hour, KOGENERACJA S.A., Wrocław, Poland comprehensive conversion of an OP-140 boiler into a BFB with an output of 100 tonnes of steam per hour. montaże elektrofiltrów dla Kotłowni montaż podgrzewacza wody kotła sodowego Energetyka to główna gałąź przemysłu, dla której świadczymy usługi. Specjalizujemy się między innymi w: wytwarzaniu elementów ciśnieniowych kotłów (podgrzewacz wody, przegrzewacz pary, komory ekranowe, przegrzewacz pary) oraz ich naprawach i montażach, kompleksowych montażach nowych kotłów, modernizacjach i remontach kotłów parowych, modernizacjach i remontach kotłów wodnych, remontach i naprawach urządzeń towarzyszących kotłowni (młyny i podajniki paliwa,podgrzewacze powietrza, wentylatory, itp.), remontach i przeglądach armatury, remontach, wykonawstwie i montaże instalacji wodno-parowych oraz innych instalacji technologicznych ze stali węglowej i kwasoodpornej. Firma ENERGOREMONT Spółka Jawna posiada również doświadczenie przy budowie i przemianach kotłów węglowych typu OP na kotły zasilane biomasą tzw. Kotły BFB. W ostatnich latach firma pod nadzorem fińskiego wytwórcy była głównym wykonawcą kompleksowych przemian kotłów dla: Polish Energy Partners w Świeciu przemiana kompleksowa (100% elementów ciśnieniowych) kotła OP-140 na kocioł BFB (Fluized Bed Boiler) o wydajności 100 T pary/h, KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu przemiana kompleksowa kotła OP-130 na kocioł BFB o wydajności 100 T pary/h. montaż wentylatora spalin Energy Energy budowa nowego kotła BFB SM Świecie montaż walczaka kotła BFB 1 montaż ścian ciśnieniowych kotła BFB EC Siechnice Energetyka Energetyka

4 Paper industry and waste water treatment plants Firma ENERGOREMONT Świecie oferuje szeroki wachlarz usług dla przemysłu papierniczego, z którym powiązana jest od początku swojego istnienia. Od wielu lat bierzemy czynny udział w pracach remontowych dla zakładów MONDI Świecie S.A. oraz International Paper Kwidzyn S.A. głównie na wydziałach EC, Regeneracji, Celulozowni oraz Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Nasze usługi można pogrupować w następujące działy: Maszyny Papiernicze: przeglądy i naprawy urządzeń procesowych (sortowniki, pompy, wymienniki ciepła, mieszadła, głowice parowe, itp.) oraz wałów kardana, wykonawstwo instalacji procesowych, pary i kondensatu ze stali kwasoodpornej i węglowej, montaże i demontaże urządzeń dla papiernictwa. Celulozownie: remonty urządzeń (warniki, impregnatory, podajniki, mieszadła, zbiorniki procesu), wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej, przeglądy i remonty armatury technologicznej. Wydziały Regeneracji: remonty kotłów sodowych (części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących), remonty urządzeń procesowych (rozprężacze ługu, podajniki, mieszadła, zbiorniki, itp.), wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej, przeglądy i remonty armatury technologicznej. Wydziały Produkcji Drewna: remonty przenośników różnego typu (płytowe, łańcuchowe, ślimakowe, taśmowe, itp.), remonty i przeglądy urządzeń takich, jak: rębaki, bębny korujące, rozdrabniacze kory. Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków: remonty i przeglądy osadników Dora, remonty układów napowietrzania (Floobed), wykonawstwo instalacji rurociągowych towarzyszących dla oczyszczalni ścieków. Jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach ( ) była budowa nowej maszyny papierniczej nr 7 dla MONDI Świecie S.A., gdzie byliśmy głównym wykonawcą instalacji rurociągowych ze stali kwasoodpornej i węglowej (łącznie ponad 40km instalacji) dla nowej maszyny papierniczej MP7 MONDI Świecie S.A. W zakres prac wchodził również montaż urządzeń procesowych takich, jak: pompy próżniowe, sortowniki, filtry, centrale wentylacyjne, urządzeniach chemikaliów. ENERGOREMONT Świecie offers an extensive range of services for the paper industry, which it has been affiliated to since the beginning of its existence. We have been actively taking part in refurbishment works for MONDI Świecie S.A. and International Paper Kwidzyn S.A. for years, mainly at EC Departments, Regeneration, Cellulose Plants, and Biological Waste Water Treatment Plant. Our area of specialization includes, but is not limited to: Paper machines: inspections and repairs of process equipment (sorting machines, pumps, heat exchangers, mixers, steam heads, etc.) and of Cardan shafts, manufacturing of processing, steam and condensate installations of acid resistant and carbon steel, assembly and dismantling of equipment for the paper production industry; Pulp mills: repairs of equipment (heat boilers, impregnators, feeders, mixers, process tanks), manufacturing and repairs of processing installations made of acid resistant and carbon steel, inspections and repairs of technological fittings; Regeneration Departments: repairs of sodium boilers (of the pressurised part and accompanying devices), repairs of processing equipment (lye expanders, feeders, mixers, tanks, etc.), manufacturing and repairs of processing installations made of acid resistant and carbon steel, inspections and repairs of technological fittings; Wood Production Departments: repairs of various types of conveyors (apron conveyors, chain conveyors, helical conveyors, belt conveyors, etc.), repairs and inspections of such equipment as: chippers, decorticating drums, bark shredders; Biological Sewage Treatment Plants: repairs and inspections of Dora settling tanks, repairs of aeration systems (Floobed), manufacturing of pipeline systems associated with the sewage treatment plants; One of our largest projects during the recent years ( ) was the construction of a new paper machine no. 7 for MONDI Świecie S.A., where we operated as the general contractor of stainless steel and carbon steel pipeline systems (over 40 km of pipeline in aggregate) for the new MP7 MONDI Świecie S.A. paper machine. The scope of works included installation of such process equipment items as: vacuum pumps, sorting units, filters, air handling units, chemicals equipment. instalacje gazów złowonnych na wydziale Regeneracji ługów Paper industry waste water kompleksowe wykonawstwo instalacji dla nowej maszyny papierniczej MP7 MONDI montaże turbossaw na maszynie papierniczej MP7 Papiernictwo i oczyszczalnie pompa wlewu wraz z rurociagami polerowanymi MP7 pemonty osadników DOORA na oczyszczalni ścieków korpusy zbiorników gazów złowonnych na wydziale REGENERACJI Papiernictwo i oczyszczalnie ścieków

5 montaż zbiorników parafiny Vessels Zbiorniki Crane structures Pozostałe konstrukcje stalowe - produkcja Steel structures - manufacture Konstrukcje dźwigowe - produkcja Nasza firma dostarcza od wielu lat specjalistyczne konstrukcje stalowe dla przemysłu okrętowego, m.in. wysięgniki dźwigów portowych, gdzie nasz zakres prac przedstawia się następująco: prefabrykacje, spawanie i montaże próbne na hali konstrukcji do wagi 60T, obróbka mechaniczna gniazd łożyskowych i płaszczyzn wysięgników/konstrukcji, śrutowanie i czyszczenie konstrukcji do SA 2,5 zgodnie z normą ISO8501-1, malowanie zestawami farb poliuretanowo-epoksydowych przy zachowaniu najsurowszych wymogów obowiązujących w przemyśle okrętowym, wykonujemy zgodnie z wymogami towarzystw certyfikujących takich, jak DNV, LLOYD, ABS, UDT. ENERGOREMONT Świecie is experienced in manufacture of various types of vessels. We fabricate vessels using our proprietary machine park and advanced production sites. The scope of works may include customized design engineering of a vessel for the particular customer, as well as manufacture according to the engineering documentation provided to us. We fabricate and install the following types of vessels: stainless steel, carbon steel or interior-clad storage towers, DUPLEX steel vessels, carbon steel and stainless steel pressure vessels for various media, non-pressure vessels. Vessel insulation services are also provided. malowanie konstrukcji stalowej wysięgnika ENERGOREMONT Świecie posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników różnego typu. Do realizacji prefabrykacji zbiorników wykorzystujemy własny park maszynowy i nowoczesne hale produkcyjne. Zakres prac może obejmować zaprojektowanie zbiornika od podstaw pod indywidualne potrzeby klienta, jak również wykonawstwo według dostarczonej dokumentacji technicznej. Prefabrykujemy i montujemy następujące typy zbiorników: wieże magazynowe ze stali kwasoodpornej, węglowej lub platerowane od środka, zbiorniki ze stali DUPLEX, zbiorniki ciśnieniowe dla różnych mediów, ze stali węglowych i kwasoodpornych, zbiorniki bezciśnieniowe. Oferujemy również izolację zbiorników. Vessels - manufacture Crane structures - manufacture For years we have been delivering diverse specialist steel structures for the ship building industry, among others cantilevers for harbour cranes, with our scope of works being as follows: prefabrication, welding and trial assembly of structures up to the weight of 60T in a bay, mechanical processing of bearing seating and planes of cantilevers/ structures, blast cleaning and cleaning of structures to SA 2.5 pursuant to the standard ISO8501-1, painting with sets of polyurethane and epoxy paints in compliance with the most stringent requirements binding in the ship building industry, the works executed by us are in compliance with requirements of such certifying bodies as DNV, LLOYD, ABS and UDT. prefabrykacja wysięgnika dźwigu portowego zbiorniki ługu Zbiorniki Zbiorniki - produkcja ENERGOREMONT Świecie przy użyciu własnego parku maszynowego potrafi wykonać konstrukcje stalowe o różnym stopniu trudności wraz z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonujemy m.in.: kontenery dla przemysłu okrętowego, konstrukcje stalowe różnego przeznaczenia malowane lub cynkowane, jak np. podesty obsługowe, konstrukcje nośne pod urządzenia i inne. Zakres prac może obejmować wykonanie projektu konstrukcji od podstaw pod indywidualne potrzeby klienta, jak również wykonawstwo według dostarczonej dokumentacji technicznej. ENERGOREMONT Świecie has specialized machinery and equipment for fabrication of steel structures of varying complexity, including comprehensive corrosion protection. Our offering range includes: containers for the shipbuilding industry, steel structures for various purposes, painted or galvanizes, such as: service platforms, load-carrying structural supports for machinery items, etc. The scope of works may include a comprehensive customized design engineering of the structure requested by the client or fabrication as per the engineering documentation provided to us. wysięgnik dźwigu portowego gotowe zbiorniki parafiny po wykonaniu izolacji konstrukcje stalowe Steel structures

6 The Company is currently hiring 120 highly qualified and experienced employees. During the overhaul season, we increase the number of employees to 250. The company employs, among others: 70 assemblers (fitters), 20 welders with supervising authority as per PN-EN 287-1, 2 construction process engineers, 2 welding engineers (EUROPEAN WELDING ENGINEER certificates), 27 employees at pre-production, quality control, logistics and administration/office departments. prefabrykacja zbiorników w hali produkcyjnej Park maszynowy Machine park przecinarka plazmowa ECKERT Park maszynowy Machine park Firma posiada bogaty park maszynowy usytuowany w następujących pomieszczeniach głównych: 1. Hala produkcyjno-remontowa (powierzchnia 1450 m2, wys.12,5 m), wyposażona w 2 suwnice o udźwigu 15T każda. 2. Hala przygotowania produkcji, wyposażona w: suwnicę 3,2T, przecinarkę plazmową CNC ECKERT ze stołem o wym. 12m x 3m, przecinarki taśmowe 2 szt. BUMAR do 500mm. 3. Hala remontowa 2 (powierzchnia 500 m2). 4. Hala obróbki mechanicznej i plastycznej, wyposażona w: gilotynę (długość cięcia 3 m, grubość cięcia 16 mm), walcarkę (szerokość walcowania do 2,5 m), tokarki, frezarko-wiertarki stołowe. 5. ŚRUTOWNIA (automatyczna recyrkulacja ścierniwa, układ odpylania, wymiary śrutowni: dł.14m x szer.8m x wys.4m). 6. MALARNIA (automatyczna wymiana powierza, układ nagrzewnic do nagrzania i osuszenia powietrza, wymiary malarni: 14m x 8m x 4m). 7. Pozostałe urządzenia i maszyny: automat spawalniczy (Promotech, od średnicy 114mm do 610mm), półautomaty spawalnicze CITOPULS 480 8szt., spawarki TIG Kempii 10szt.250, FALTIG szt., inne), obrotniki spawalnicze, żurawie samojezdne 2 szt. (LUNA 35T, IFA 7T), wózki widłowe 5T, 3T, 2T i inne. The company has an extensive machine park located on the following main sites: 1. Production & repair hall (area: 1,450 sq. m, height 12.5 m), with two overhead travelling cranes, 15T each. 2. Pre-production hall, with the following equipment: 3.2T overhead travelling crane, CNC ECKERT plasma cutter with 12m x 3m table, 2 band cutters, BUMAR up to 500 mm; 3. Repair hall 2 (area 500 sq. m). 4. Mechanical processing and hot/cold working hall, with the following equipment: cutter (cutting length 3m, cutting thickness 16mm), rolling mill (rolling width up to 2.5 m), lathes, table milling and drilling plants. 5. SHOT BLASTING SHOP (automatic recirculation of abrasive, dust extraction system, blast shop dimensions: length 14 m, width 8 m, height 4 m). 6. PAINT SHOP (automatic air exchange, a set of heaters for heating and drying the air; paint shop dimensions: 14 m x 8 m x 4 m). 7. Other plant and machinery: automatic welding machine (Promotech, diameters 114 mm to 610 mm), 8 semi-automatic welding machines CITOPULS 480, 10 TIG Kempii welders, 10 FALTIG 250, other), welding positioners, 2 travelling cranes (LUNA 35T, IFA 7T), 5T, 3T, 2T and other forklift trucks. magazyn stali Firma zatrudnia obecnie 120 pracowników z wysokimi kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy, a podczas sezonu remontowego poszerzamy grupę pracowników do 250. W ramach firmy zatrudniamy między innymi: 70 monterów (ślusarzy), 20 spawaczy z uprawnieniami dozorowymi wg PN-EN 287-1, 2 technologów - konstruktorów, 2 inż. spawalników (EUROPEAN WELDING ENGINEER), 27 pracowników działy przygotowania produkcji, kontroli jakości, logistyki i administracyjno-biurowe. żurawie przejezdne Personnel Personnel malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym pracownicy podczas montażu instalacji i urządzeń nowej maszyny papierniczej MP7 Pracownicy Pracownicy

7 ENERGOREMONT Spółka Jawna Edmund i Halina Ulikowscy Świecie ul. Bydgoska 1 tel.: +48 /52/ fax: +48 /52/

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS O FIRMIE PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 50 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowo-montażowej i budowlanej. Spółka powstała na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży?

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Grupa Ematech to trzy wyspecjalizowane spółki z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, bogatym portfolio

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

european energy leader

european energy leader Mostostal Puławy S.A. to europejski lider energetyczny. Już od blisko 50. lat firma realizuje inwestycje z zakresu energetyki i ochrony środowiska w całej Europie m.in. Niemczech, Austrii, Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

FIRMA / COMPANY. CENTRALA - POLSKA Energo-Remont Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 82-500 Kwidzyn. SEAT - POLAND Energo-Remont Sp. z o.o. ul.

FIRMA / COMPANY. CENTRALA - POLSKA Energo-Remont Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 82-500 Kwidzyn. SEAT - POLAND Energo-Remont Sp. z o.o. ul. FIRMA / COMPANY PL CENTRALA - POLSKA Energo-Remont Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 82-500 Kwidzyn tel. +48 (055) 279 63 11 tel. +48 (055) 279 23 33 fax. +48 (055) 261 31 19 e-mail: energo.remont@pro.onet.pl EN

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS EN INSTALLATIONS & APPLIANCES Tubular heating elements are produced according to KANTHAL OAKLEY technology on the newest patents and technical solutions of CSM MACHINERY

Bardziej szczegółowo

Coaches, trucks and delivery vans repairs Naprawy autobusów, samochodów ciężarowych i dostawczych Rok założenia 1966r. Rok założenia 1966r. Historia i charakterystyka Właściciel - Jerzy Kłos History and

Bardziej szczegółowo

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy Technologia dla Twojej firmy D O B Ó R Z A S O B Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H S P E C J A L N I E D L A T W O J E J F I R M Y Świadczymy różnego rodzaju kompleksowe prace transferowe urządzeń i

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE: ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój tel fax

DANE KONTAKTOWE: ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój tel fax SIEDZIBA FIRMY Zakład Wyrobów Metalowych CARBONEX jest polskim producentem i dostawcą górniczych narzędzi urabiających od 1994 roku. Nasz asortyment skierowany jest głównie do kopalń węgla kamiennego,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż. Engineering Manufacturing Shipping Assembling

Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż. Engineering Manufacturing Shipping Assembling Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż Engineering Manufacturing Shipping Assembling STABAR Sp. z o.o. Przemysłowe Konstrukcje Stalowe Industrial Steel Structures Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY 1. Nazwa firmy:.. Adres:... NIP:.. Regon: KRS: Tel./fax.:. E-mail:... Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem - do 6 miesięcy przed upływem

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU v ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Energomontaż Południe SA realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika przedsięwzięć inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ PMP Fast Service PMP Fast Service to profesjonalne centrum obróbcze walców, głównie dla przemysłu papierniczego. Nasza firma

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNYCH INDUSTRIAL INSULATION SYSTEMS

SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNYCH INDUSTRIAL INSULATION SYSTEMS l SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNYCH INDUSTRIAL INSULATION SYSTEMS SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNYCH Firma specjalizuje się w systemach izolacji dla przemysłu energetycznego, rafineryjnego, chemicznego, produkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORGANIZATION UNITS

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORGANIZATION UNITS www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl NASZ CEL OUR GOAL Szanowni Państwo! Energomontaż-Południe S.A. to firma o bogatej historii i dużych tradycjach, działająca już od ponad pół wieku w branży energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

mostostal puławy s.a. Świadczy następujące usługi Mostostal Puławy S.A. provides the following services

mostostal puławy s.a. Świadczy następujące usługi Mostostal Puławy S.A. provides the following services mostostal puławy s.a. Świadczy następujące usługi Mostostal Puławy S.A. provides the following services polityka jakości quality policy Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, w tym ze stali stopowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Champion Group, lider w budowie i wyposażaniu nowoczesnych pieczarkarni,

Champion Group, lider w budowie i wyposażaniu nowoczesnych pieczarkarni, Champion Group, lider w budowie i wyposażaniu nowoczesnych pieczarkarni, oferuje szeroki zakres usług projektowych, budowlanych, a w szczególności wprowadzanie skomplikowanych technologii, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Technologia maszyn energetycznych Module name in English Power Machines and Technology Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY. INSTAALMAX Sp. z o. o. www.instaalmax.pl. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice. Tel: 535-333-401 NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938

PREZENTACJA FIRMY. INSTAALMAX Sp. z o. o. www.instaalmax.pl. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice. Tel: 535-333-401 NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938 PREZENTACJA FIRMY INSTAALMAX Sp. z o. o. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938 KRS: 000-057-64-42 Sąd rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS INFORMACJE PODSTAWOWE Rok założenia: 1988 Siedziba firmy: Trzebiatów Odległość z Trzebiatowa do: - Warszawy: 520 km - Berlina: 250 km - Kopenhagi: 327 km * TRZEBIATÓW Zakłady

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zebraliśmy pracując w kilku firmach o podobnej specyfice pracy.

Doświadczenie zebraliśmy pracując w kilku firmach o podobnej specyfice pracy. PMG Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 29 58-310 Szczawno Zdrój Drogi Kliencie, Pomimo faktu, iż z formalnego punktu widzenia jesteśmy nową firmą, dysponujemy dużą wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH HISTORIA ZAKŁADU Firma P.P.H. BORMECH istnieje od 1969, kiedy został założony zakład rzemieślniczy "Przetwórstwo tworzyw sztucznych i metali". Przełomową datą w działalności było rozpoczęcie w 1983 roku

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Grupa LINTER - Spółki partnerskie

Grupa LINTER - Spółki partnerskie 1 Grupa LINTER - Spółki partnerskie systemy transportowe, urządzenia do przeróbki minerałów elementy systemów transportowych usługi górnicze Mining usługi górnicze projektowanie handel międzynarodowy BPL

Bardziej szczegółowo

FULL METAL TREATMENT

FULL METAL TREATMENT GRUPA KOMPLEKSOWA OBRÓBKA METALU FULL METAL TREATMENT TWOJA WIZJA NASZ CEL YOUR VISION - OUR AIM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ OUR CORE BUSINESS ODLEWY I ODKUWKI CASTINGS AND FORGINGS 2 ODLEWNIA FOUNDRY Odlewnia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja www.weldon.pl Słupy Energetyczne Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja O firmie - Działamy na rynku ponad 15 lat. - Produkujemy: słupy energetyczne,

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny 14.04.2016 Grupa Ładziński jest przedsiębiorstwem rodzinnym, do którego należą: Nasz adres: ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r.

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r. IBMO Katarzyna Michalak Wronki Prezentacja firmy 2015r. krótko o nas Firma IBMO Katarzyna Michalak została założona w 2005 roku, zatem działamy już na rynku branży metalowej 10 lat. Początki naszej działalności

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY styczeń 2017

PREZENTACJA FIRMY styczeń 2017 PREZENTACJA FIRMY styczeń 2017 O FIRMIE Nafto-Construct Sp. z o.o. został założony w 2003 roku w Krakowie, bazując na doświadczeniu osób, obecnych przez wiele lat w branży petrochemicznej. Nieustannie

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego 2 października 2013 1 Urząd Dozoru Technicznego jest polską instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych od ponad

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY lipiec 2016

PREZENTACJA FIRMY lipiec 2016 PREZENTACJA FIRMY lipiec 2016 O FIRMIE Nafto-Construct Sp. z o.o. został założony w 2003 roku w Krakowie, bazując na doświadczeniu osób, obecnych przez wiele lat w branży petrochemicznej. W 2016 jesteśmy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZÊDNY UK AD MASZYN I URZ DZEÑ W WYTWÓRNI MASY CELULOZOWEJ SIARCZANOWEJ NIEBIELONEJ

ENERGOOSZCZÊDNY UK AD MASZYN I URZ DZEÑ W WYTWÓRNI MASY CELULOZOWEJ SIARCZANOWEJ NIEBIELONEJ AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 122 Marian Szymañski ENERGOOSZCZÊDNY UK AD MASZYN I URZ DZEÑ W WYTWÓRNI MASY CELULOZOWEJ SIARCZANOWEJ NIEBIELONEJ BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

RUROCIĄGI DO INSTALACJI MORSKICH I LĄDOWYCH BUDUJEMY Z ENERGIĄ

RUROCIĄGI DO INSTALACJI MORSKICH I LĄDOWYCH BUDUJEMY Z ENERGIĄ RUROCIĄGI DO INSTALACJI MORSKICH I LĄDOWYCH BUDUJEMY Z ENERGIĄ www.energop.com.pl SZANOWNI PAŃSTWO Energop Sp. z o.o. to firma z długoletnią tradycją w swojej branży. Od kilkudziesięciu lat Kadra naszej

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

Zaufali nam między innymi: i wiele innych firm zlokalizowanych na terenie Polski z różnych gałęzi przemysłu.

Zaufali nam między innymi: i wiele innych firm zlokalizowanych na terenie Polski z różnych gałęzi przemysłu. PREZENTACJA FIRMY O firmie Dynamiks Dynamiks Sp. z o.o. została w 2009 roku wyodrębniona z firmy Chłodnie Kominowe S.A. jako firma specjalizująca się w remontach hiperboloidalnych wież chłodniczych. Niewiele

Bardziej szczegółowo

Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie

Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie ORION GROUP RECRUITMENT SERVICES Lista ofert pracy Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie Shift Maintenance Engineer - Inżynier konserwator/mechanik Konserwacja, naprawy maszyn w firmie

Bardziej szczegółowo