Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty"

Transkrypt

1

2 malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on , based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site in Świecie (currently MONDI Świecie S.A.). A group of experienced employees has been working since the beginning of the construction of the Świecie Cellulose and Paper Works, mainly on construction of boilers at the EC Department with associated equipment, various types of carbon steel and stainless steel vessels, pipelines, machine systems, water softening stations, evaporators, steel structures and gantries. At the moment, the company is a manufacturing, repair and installation contractor, specializing in refurbishment and installation of power equipment, manufacture and repairs of various types of vessels, installation works on industrial processing systems made of carbon steel and stainless steel, repair and refurbishment works for the cellulose, paper and chemical industry, as well as engineering and production of steel structures. Certyfikaty Certyfikaty Certificates ENERGOREMONT Spółka Jawna dla prowadzonej działalności gospodarczej opisanej w poszczególnych działach posiada następujące uprawnienia i certyfikacje: 1. Uprawnienia UDT na remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych oraz uprawnienia na wytwarzanie, remonty i modernizację jak następuje: elementów ciśnieniowych kotłów, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy, oraz rurociągów parowych. 2. Certyfikacja towarzystwa DNV na wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych kategorii II. Firma posiada wdrożony system jakości produkcji według normy PN-EN ISO certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego. ENERGOREMONT Spółka Jawna is a holder of the following licenses and certificates in particular sectors of its operation: 1. License of the Office of Technical Inspection for repairs and modernisation of steam and water boilers, as well as licenses for manufacturing, repairs and modernisation of the following: elements of pressurised boilers, stationary pressurised tanks, non-pressure tanks and pressurised tanks for toxic or caustic materials, non-pressure tanks and pressurised tanks for liquid flammable materials, transmission and technical pipelines for gases and fluids, and also steam lines. 2. Certification of DNV for manufacturing of category II pressurised tanks. The company has an implemented production quality system according to the standard PNEN ISO certified by the Office of Technical Inspection. usługi dla papiernictwa Firma ENERGOREMONT Spółka Jawna z siedzibą w Świeciu została założona dnia r., bazując na załodze Energomontażu Północ pracującej na terenie Zakładu Celulozy i Papieru w Świeciu (obecne MONDI Świecie S.A.). Grupa doświadczonych pracowników pracuje od rozpoczęcia budowy Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu, głównie przy budowie kotłów na wydziale EC wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiorników różnych typów ze stali węglowej i kwasoodpornej, rurociągów, maszynowni, zmiękczalni wody, wyparek, konstrukcji stalowych i estakad. Obecnie firma jest zakładem produkcyjno remontowo montażowym i specjalizuje się w modernizacjach i montażach urządzeń energetycznych, produkcji oraz remontach zbiorników różnych typów, pracach montażowych instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych, modernizacyjnych dla przemysłu celulozowopapierniczego i chemicznego oraz projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Certificates produkcja zbiorników biuro Company history hala remontowo-produkcyjna I montaże kotłów parowych, wodnych oraz sodowych Historia firmy Company history Historia firmy

3 The energy sector is the main branch of industry buying our services. Our area of specialization includes, but is not limited to: manufacture, repairs and installation of pressure components of boilers (water heater, steam heater, screening chambers, steam heater), comprehensive installation of new boilers, refurbishment and repairs of steam boilers, refurbishment and repairs of water boilers, repairs and inspections of devices related with the boiler plant (fuel mills and feeders, air heaters, fans, etc.), repairs and inspections of the fittings, repairs, manufacturing and assembly of water and steam systems and of other technological installations made of carbon and acid resistant steel. ENERGOREMONT Spółka Jawna is also experienced in construction and conversion of OP type coal fuelled boilers into biomass fuelled boilers (so-called BFB). During recent years, the company was the main contractor of comprehensive conversion of boilers, working under a Finnish manufacturer s supervision, for the following clients: Polish Energy Partners of Świecie, Poland comprehensive conversion (100% pressure parts) of an OP-140 boiler into a BFB (Fluidised Bed Boiler) with an output of 100 tonnes of steam per hour, KOGENERACJA S.A., Wrocław, Poland comprehensive conversion of an OP-140 boiler into a BFB with an output of 100 tonnes of steam per hour. montaże elektrofiltrów dla Kotłowni montaż podgrzewacza wody kotła sodowego Energetyka to główna gałąź przemysłu, dla której świadczymy usługi. Specjalizujemy się między innymi w: wytwarzaniu elementów ciśnieniowych kotłów (podgrzewacz wody, przegrzewacz pary, komory ekranowe, przegrzewacz pary) oraz ich naprawach i montażach, kompleksowych montażach nowych kotłów, modernizacjach i remontach kotłów parowych, modernizacjach i remontach kotłów wodnych, remontach i naprawach urządzeń towarzyszących kotłowni (młyny i podajniki paliwa,podgrzewacze powietrza, wentylatory, itp.), remontach i przeglądach armatury, remontach, wykonawstwie i montaże instalacji wodno-parowych oraz innych instalacji technologicznych ze stali węglowej i kwasoodpornej. Firma ENERGOREMONT Spółka Jawna posiada również doświadczenie przy budowie i przemianach kotłów węglowych typu OP na kotły zasilane biomasą tzw. Kotły BFB. W ostatnich latach firma pod nadzorem fińskiego wytwórcy była głównym wykonawcą kompleksowych przemian kotłów dla: Polish Energy Partners w Świeciu przemiana kompleksowa (100% elementów ciśnieniowych) kotła OP-140 na kocioł BFB (Fluized Bed Boiler) o wydajności 100 T pary/h, KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu przemiana kompleksowa kotła OP-130 na kocioł BFB o wydajności 100 T pary/h. montaż wentylatora spalin Energy Energy budowa nowego kotła BFB SM Świecie montaż walczaka kotła BFB 1 montaż ścian ciśnieniowych kotła BFB EC Siechnice Energetyka Energetyka

4 Paper industry and waste water treatment plants Firma ENERGOREMONT Świecie oferuje szeroki wachlarz usług dla przemysłu papierniczego, z którym powiązana jest od początku swojego istnienia. Od wielu lat bierzemy czynny udział w pracach remontowych dla zakładów MONDI Świecie S.A. oraz International Paper Kwidzyn S.A. głównie na wydziałach EC, Regeneracji, Celulozowni oraz Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Nasze usługi można pogrupować w następujące działy: Maszyny Papiernicze: przeglądy i naprawy urządzeń procesowych (sortowniki, pompy, wymienniki ciepła, mieszadła, głowice parowe, itp.) oraz wałów kardana, wykonawstwo instalacji procesowych, pary i kondensatu ze stali kwasoodpornej i węglowej, montaże i demontaże urządzeń dla papiernictwa. Celulozownie: remonty urządzeń (warniki, impregnatory, podajniki, mieszadła, zbiorniki procesu), wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej, przeglądy i remonty armatury technologicznej. Wydziały Regeneracji: remonty kotłów sodowych (części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących), remonty urządzeń procesowych (rozprężacze ługu, podajniki, mieszadła, zbiorniki, itp.), wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej, przeglądy i remonty armatury technologicznej. Wydziały Produkcji Drewna: remonty przenośników różnego typu (płytowe, łańcuchowe, ślimakowe, taśmowe, itp.), remonty i przeglądy urządzeń takich, jak: rębaki, bębny korujące, rozdrabniacze kory. Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków: remonty i przeglądy osadników Dora, remonty układów napowietrzania (Floobed), wykonawstwo instalacji rurociągowych towarzyszących dla oczyszczalni ścieków. Jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach ( ) była budowa nowej maszyny papierniczej nr 7 dla MONDI Świecie S.A., gdzie byliśmy głównym wykonawcą instalacji rurociągowych ze stali kwasoodpornej i węglowej (łącznie ponad 40km instalacji) dla nowej maszyny papierniczej MP7 MONDI Świecie S.A. W zakres prac wchodził również montaż urządzeń procesowych takich, jak: pompy próżniowe, sortowniki, filtry, centrale wentylacyjne, urządzeniach chemikaliów. ENERGOREMONT Świecie offers an extensive range of services for the paper industry, which it has been affiliated to since the beginning of its existence. We have been actively taking part in refurbishment works for MONDI Świecie S.A. and International Paper Kwidzyn S.A. for years, mainly at EC Departments, Regeneration, Cellulose Plants, and Biological Waste Water Treatment Plant. Our area of specialization includes, but is not limited to: Paper machines: inspections and repairs of process equipment (sorting machines, pumps, heat exchangers, mixers, steam heads, etc.) and of Cardan shafts, manufacturing of processing, steam and condensate installations of acid resistant and carbon steel, assembly and dismantling of equipment for the paper production industry; Pulp mills: repairs of equipment (heat boilers, impregnators, feeders, mixers, process tanks), manufacturing and repairs of processing installations made of acid resistant and carbon steel, inspections and repairs of technological fittings; Regeneration Departments: repairs of sodium boilers (of the pressurised part and accompanying devices), repairs of processing equipment (lye expanders, feeders, mixers, tanks, etc.), manufacturing and repairs of processing installations made of acid resistant and carbon steel, inspections and repairs of technological fittings; Wood Production Departments: repairs of various types of conveyors (apron conveyors, chain conveyors, helical conveyors, belt conveyors, etc.), repairs and inspections of such equipment as: chippers, decorticating drums, bark shredders; Biological Sewage Treatment Plants: repairs and inspections of Dora settling tanks, repairs of aeration systems (Floobed), manufacturing of pipeline systems associated with the sewage treatment plants; One of our largest projects during the recent years ( ) was the construction of a new paper machine no. 7 for MONDI Świecie S.A., where we operated as the general contractor of stainless steel and carbon steel pipeline systems (over 40 km of pipeline in aggregate) for the new MP7 MONDI Świecie S.A. paper machine. The scope of works included installation of such process equipment items as: vacuum pumps, sorting units, filters, air handling units, chemicals equipment. instalacje gazów złowonnych na wydziale Regeneracji ługów Paper industry waste water kompleksowe wykonawstwo instalacji dla nowej maszyny papierniczej MP7 MONDI montaże turbossaw na maszynie papierniczej MP7 Papiernictwo i oczyszczalnie pompa wlewu wraz z rurociagami polerowanymi MP7 pemonty osadników DOORA na oczyszczalni ścieków korpusy zbiorników gazów złowonnych na wydziale REGENERACJI Papiernictwo i oczyszczalnie ścieków

5 montaż zbiorników parafiny Vessels Zbiorniki Crane structures Pozostałe konstrukcje stalowe - produkcja Steel structures - manufacture Konstrukcje dźwigowe - produkcja Nasza firma dostarcza od wielu lat specjalistyczne konstrukcje stalowe dla przemysłu okrętowego, m.in. wysięgniki dźwigów portowych, gdzie nasz zakres prac przedstawia się następująco: prefabrykacje, spawanie i montaże próbne na hali konstrukcji do wagi 60T, obróbka mechaniczna gniazd łożyskowych i płaszczyzn wysięgników/konstrukcji, śrutowanie i czyszczenie konstrukcji do SA 2,5 zgodnie z normą ISO8501-1, malowanie zestawami farb poliuretanowo-epoksydowych przy zachowaniu najsurowszych wymogów obowiązujących w przemyśle okrętowym, wykonujemy zgodnie z wymogami towarzystw certyfikujących takich, jak DNV, LLOYD, ABS, UDT. ENERGOREMONT Świecie is experienced in manufacture of various types of vessels. We fabricate vessels using our proprietary machine park and advanced production sites. The scope of works may include customized design engineering of a vessel for the particular customer, as well as manufacture according to the engineering documentation provided to us. We fabricate and install the following types of vessels: stainless steel, carbon steel or interior-clad storage towers, DUPLEX steel vessels, carbon steel and stainless steel pressure vessels for various media, non-pressure vessels. Vessel insulation services are also provided. malowanie konstrukcji stalowej wysięgnika ENERGOREMONT Świecie posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników różnego typu. Do realizacji prefabrykacji zbiorników wykorzystujemy własny park maszynowy i nowoczesne hale produkcyjne. Zakres prac może obejmować zaprojektowanie zbiornika od podstaw pod indywidualne potrzeby klienta, jak również wykonawstwo według dostarczonej dokumentacji technicznej. Prefabrykujemy i montujemy następujące typy zbiorników: wieże magazynowe ze stali kwasoodpornej, węglowej lub platerowane od środka, zbiorniki ze stali DUPLEX, zbiorniki ciśnieniowe dla różnych mediów, ze stali węglowych i kwasoodpornych, zbiorniki bezciśnieniowe. Oferujemy również izolację zbiorników. Vessels - manufacture Crane structures - manufacture For years we have been delivering diverse specialist steel structures for the ship building industry, among others cantilevers for harbour cranes, with our scope of works being as follows: prefabrication, welding and trial assembly of structures up to the weight of 60T in a bay, mechanical processing of bearing seating and planes of cantilevers/ structures, blast cleaning and cleaning of structures to SA 2.5 pursuant to the standard ISO8501-1, painting with sets of polyurethane and epoxy paints in compliance with the most stringent requirements binding in the ship building industry, the works executed by us are in compliance with requirements of such certifying bodies as DNV, LLOYD, ABS and UDT. prefabrykacja wysięgnika dźwigu portowego zbiorniki ługu Zbiorniki Zbiorniki - produkcja ENERGOREMONT Świecie przy użyciu własnego parku maszynowego potrafi wykonać konstrukcje stalowe o różnym stopniu trudności wraz z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonujemy m.in.: kontenery dla przemysłu okrętowego, konstrukcje stalowe różnego przeznaczenia malowane lub cynkowane, jak np. podesty obsługowe, konstrukcje nośne pod urządzenia i inne. Zakres prac może obejmować wykonanie projektu konstrukcji od podstaw pod indywidualne potrzeby klienta, jak również wykonawstwo według dostarczonej dokumentacji technicznej. ENERGOREMONT Świecie has specialized machinery and equipment for fabrication of steel structures of varying complexity, including comprehensive corrosion protection. Our offering range includes: containers for the shipbuilding industry, steel structures for various purposes, painted or galvanizes, such as: service platforms, load-carrying structural supports for machinery items, etc. The scope of works may include a comprehensive customized design engineering of the structure requested by the client or fabrication as per the engineering documentation provided to us. wysięgnik dźwigu portowego gotowe zbiorniki parafiny po wykonaniu izolacji konstrukcje stalowe Steel structures

6 The Company is currently hiring 120 highly qualified and experienced employees. During the overhaul season, we increase the number of employees to 250. The company employs, among others: 70 assemblers (fitters), 20 welders with supervising authority as per PN-EN 287-1, 2 construction process engineers, 2 welding engineers (EUROPEAN WELDING ENGINEER certificates), 27 employees at pre-production, quality control, logistics and administration/office departments. prefabrykacja zbiorników w hali produkcyjnej Park maszynowy Machine park przecinarka plazmowa ECKERT Park maszynowy Machine park Firma posiada bogaty park maszynowy usytuowany w następujących pomieszczeniach głównych: 1. Hala produkcyjno-remontowa (powierzchnia 1450 m2, wys.12,5 m), wyposażona w 2 suwnice o udźwigu 15T każda. 2. Hala przygotowania produkcji, wyposażona w: suwnicę 3,2T, przecinarkę plazmową CNC ECKERT ze stołem o wym. 12m x 3m, przecinarki taśmowe 2 szt. BUMAR do 500mm. 3. Hala remontowa 2 (powierzchnia 500 m2). 4. Hala obróbki mechanicznej i plastycznej, wyposażona w: gilotynę (długość cięcia 3 m, grubość cięcia 16 mm), walcarkę (szerokość walcowania do 2,5 m), tokarki, frezarko-wiertarki stołowe. 5. ŚRUTOWNIA (automatyczna recyrkulacja ścierniwa, układ odpylania, wymiary śrutowni: dł.14m x szer.8m x wys.4m). 6. MALARNIA (automatyczna wymiana powierza, układ nagrzewnic do nagrzania i osuszenia powietrza, wymiary malarni: 14m x 8m x 4m). 7. Pozostałe urządzenia i maszyny: automat spawalniczy (Promotech, od średnicy 114mm do 610mm), półautomaty spawalnicze CITOPULS 480 8szt., spawarki TIG Kempii 10szt.250, FALTIG szt., inne), obrotniki spawalnicze, żurawie samojezdne 2 szt. (LUNA 35T, IFA 7T), wózki widłowe 5T, 3T, 2T i inne. The company has an extensive machine park located on the following main sites: 1. Production & repair hall (area: 1,450 sq. m, height 12.5 m), with two overhead travelling cranes, 15T each. 2. Pre-production hall, with the following equipment: 3.2T overhead travelling crane, CNC ECKERT plasma cutter with 12m x 3m table, 2 band cutters, BUMAR up to 500 mm; 3. Repair hall 2 (area 500 sq. m). 4. Mechanical processing and hot/cold working hall, with the following equipment: cutter (cutting length 3m, cutting thickness 16mm), rolling mill (rolling width up to 2.5 m), lathes, table milling and drilling plants. 5. SHOT BLASTING SHOP (automatic recirculation of abrasive, dust extraction system, blast shop dimensions: length 14 m, width 8 m, height 4 m). 6. PAINT SHOP (automatic air exchange, a set of heaters for heating and drying the air; paint shop dimensions: 14 m x 8 m x 4 m). 7. Other plant and machinery: automatic welding machine (Promotech, diameters 114 mm to 610 mm), 8 semi-automatic welding machines CITOPULS 480, 10 TIG Kempii welders, 10 FALTIG 250, other), welding positioners, 2 travelling cranes (LUNA 35T, IFA 7T), 5T, 3T, 2T and other forklift trucks. magazyn stali Firma zatrudnia obecnie 120 pracowników z wysokimi kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy, a podczas sezonu remontowego poszerzamy grupę pracowników do 250. W ramach firmy zatrudniamy między innymi: 70 monterów (ślusarzy), 20 spawaczy z uprawnieniami dozorowymi wg PN-EN 287-1, 2 technologów - konstruktorów, 2 inż. spawalników (EUROPEAN WELDING ENGINEER), 27 pracowników działy przygotowania produkcji, kontroli jakości, logistyki i administracyjno-biurowe. żurawie przejezdne Personnel Personnel malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym pracownicy podczas montażu instalacji i urządzeń nowej maszyny papierniczej MP7 Pracownicy Pracownicy

7 ENERGOREMONT Spółka Jawna Edmund i Halina Ulikowscy Świecie ul. Bydgoska 1 tel.: +48 /52/ fax: +48 /52/

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej LUMEL S.A. experience and know-how doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL O NAS / ABOUT US / ÜBER UNS 1 Firma HYDRO-INSTAL jest polską spółką powstałą w 1996 roku w Ostrołęce.

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

projektowanie innowacyjność

projektowanie innowacyjność projektowanie z a r z ą d z a n i e innowacyjność Firma Company * Główni Klienci Main clients: Przedmiotem działalności grupy PROMOST CONSULTNG jest przygotowanie i kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE. PCC Apakor Sp. z o.o. APAKOR

URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE. PCC Apakor Sp. z o.o. APAKOR URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE APAKOR O FIRMIE należy do Grupy PCC Rokita SA, będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, na czele ze Spółką dominującą PCC Spółka Europejska z siedzibą

Bardziej szczegółowo