Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej"

Transkrypt

1 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi. Materiały Materiały i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonać, o ile w specyfikacji robót nie podano inaczej, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN część 2. Powierzchnia Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-EN W miejscach, w których jest to wymagane, naleŝy wykonać powierzchnię szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe naleŝy wygładzić przez szlifowanie. Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie. W obszarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody naleŝy wygładzić przez szlifowanie. Niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych. Wykonanie robót spawalniczych Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak równieŝ fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN- EN 729-2, PN-EN 287 część 1. Zakład produkcyjny musi dysponować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego InŜyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO wystawionym przez niezaleŝną instytucję akredytowaną jak równieŝ poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji stalowych zgodnie z DIN : Niecki basenów i elementy konstrukcyjne Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN 25817, PN-EN 288, PN-EN i PN-EN 439 jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstałe przez niepełną osłonę gazem ochronnym warstwy zgorzeliny są usuwane poprzez wytrawienie. Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zakład produkcyjny w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN Brak przetopu spoiny w grani, jak równieŝ karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju. Spawanie rur Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani. Przestrzega się przy tym następujących norm: PN-EN PN-EN

2 PN-EN 439 PN-EN Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeŝa wykonać jako przetopioną spoinę czołową z osłoną grani. Obszary antypoślizgowe Obszarami antypoślizgowymi są: wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyŝej 100mm, ruszt rynien przelewowych, podesty słupków startowych, stopnie schodów i drabinek, dna niecek basenów do nauki pływania, wielofunkcyjnych oraz pozostałych o głębokości wody do 1,35 m, pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 1,35 m, ściany szczytowe basenów sportowych zgodnie z wymogami FINA. Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN Producent niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla wymienionych wyŝej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. są realizowane jednakowo pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystąpienia napręŝeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypoślizgowych przez piaskowanie. Wykonanie barwienia. Wszelkie oznaczenia w dnie i na ścianach czołowych, krawędziach schodów, ewentualnie wysp niecek wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor kobaltowo niebieski (RAL5013, dopuszczalnie RAL5008), bezpośrednio na powierzchni barwionych elementów. Normy, wytyczne, ustawy Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montaŝowych do wykonania musi spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności: PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy, PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody, PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych, PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych, PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych, PN-EN WyposaŜenie basenów pływackich Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody, DIN Wymagania w zakresie Antypoślizgowe wykładziny podłogowe WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI opracowanie: mgr inŝ. Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643, Rozporządzenia Rady Ministrów z dn w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358). 2

3 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych PKWiU Konstrukcje stalowe PN-EN stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw PN-EN Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych PN-EN Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań Producent niecek basenowych na potwierdzenie, Ŝe oferowane dostawy i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom określonym w powyŝszych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponować następującymi dokumentami: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych, Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposaŝenia niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeŝdŝalnie, słupki, pasy torów pływackich trawione elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla niepełnosprawnych, Certyfikaty akredytowanej jednostki certyfikującej badania antypoślizgowości powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN potwierdzające spełnienie najwyŝszej klasy oceny 24º, Certyfikat Instytutu Spawalnictwa GSI SLV klasy D w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujące producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN : w zakresie: o spawanie łukowe ręczne, o spawanie w osłonie gazu aktywnego, o spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego, o spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, o kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem ostrzowym. Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO , wydany przez niezaleŝną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, Certyfikat WE potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli produkcji (ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN , oraz uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.5 normy zharmonizowanej PN-EN Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych wg PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność zastosowanych słupków startowych z wymaganiami normy PN-EN Zaświadczenie akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej jakości o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN :2001 w szczególności takich jak: 3

4 o kanały ssawne, o kanały denne, o urządzenia poboru wody do analizy, o odpływy denne, Sprawozdania kontrolne dołączone do certyfikatów dla poszczególnych urządzeń potwierdzają spełnienie przez wymienione urządzenia wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy załoŝonych parametrach pracy. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości dotyczące kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa uŝytkowania niecek basenowych urządzeń, tzn. tych które zostały wyszczególnione w powyŝszej liście musi być opatrzone znakiem typu test & monitoring. Znak ten dowodzi, Ŝe oprócz wykonania testów wyszczególnionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest równieŝ monitorowany przez jednostkę certyfikującą w zakresie dotrzymania wymaganych cech bezpieczeństwa w produkcji certyfikowanych urządzeń. Wymagane powyŝej dokumenty muszą być wystawione na firmę, jako producenta kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej Wszystkie wymienione powyŝej dokumenty naleŝy przedłoŝyć na Ŝądanie zamawiającego do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne Szczelność: Całą konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną, Próbę naleŝy potwierdzić protokołem z przeprowadzenia próby wykonaną przez osobę posiadającą kompetencję według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań penetracyjnych (PT) stopień 2 Wymiary: W przypadku basenów sportowych wymiary długościowe sprawdzić w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Pływackim i potwierdzone protokołem z pomiarów wykonanych przez niezaleŝnego od producenta niecek geodety uprawnionego. Niwelacja krawędzi przelewowej: Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji naleŝy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezaleŝnego od producenta niecek geodety uprawnionego. Cyrkulacja wody basenowej: Skuteczność cyrkulacji wody basenowej naleŝy potwierdzić na podstawie próby barwienia przeprowadzanej według normy PN EN :2008, we współpracy z wykonawcą stacji technologii uzdatniania wody. Próbę barwienia wykonać w ramach czynności odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej. Dokumenty: Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, ew. plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie producenta), Sprzęt: Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową, zawierającą: zestaw do pomiaru zawartości chloru w celu umoŝliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie ułatwiające demontaŝ i montaŝ pokryw kanałów dennych. Przesyłanie wzorów: Wymienione poniŝej wzory są dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu wykonania podstawowych elementów niecek. W przypadku oceny równowaŝności innego producenta naleŝy wymagać przedłoŝenia ich kaŝdorazowo u prawomocnego przedstawiciela inwestora do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, na etapie ofertowania: Powierzchnia antypoślizgowa dna 25 x 25 cm Pasy torów pływackich trawionych elektrochemicznie w kolorze RAL 5013 lub RAL x 25 cm Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej dł. 50 cm z piktogramem 15 x 15 cm 4

5 Pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji dł. 15 cm Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawędzi stopnia schodów w kolorze RAL 5013 lub RAL 5008 dł. 25 cm II. Roboty montaŝowo-budowlane przy realizacji basenów ze stali szlachetnej CrNi : Uwagi ogólne: PoniŜsze roboty dotyczą montaŝu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej kwasoodpornej. Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciąŝenia statyczne, podpartych na górze i na dole (patrz teŝ zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego jako swobodna powierzchnia metalowa. Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to: 01. niecka basenu 02. elementy wbudowane basenu 03. hydraulika basenu 04. osprzęt basenu 05. szczegółowe wyposaŝenie instalacyjne i rekreacyjne Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych: Zadania, które mają do spełnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione są kaŝdorazowo w uwagach wstępnych. Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montaŝu grup konstrukcyjnych za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. ObrzeŜe basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plaŝą a powierzchnią wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe pomiędzy obszarami pełniącymi róŝne funkcje, a takŝe róŝnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania: odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie normalnego uŝytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody), zamocowanie róŝnych elementów wbudowanych, połączenie niecki z plaŝą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi obrzeŝa niecki Przekazanie projektów: Na etapie projektu wykonawczego uzgodnić, opracować i przekazać projektantom branŝ stykających się niecka basenową tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektrycznej odpowiednie rysunki zawierające wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego zaprojektowania połączeń z niecką basenową, odpowiednio do lokalnej sytuacji. Kompletną dokumentację projektową wykonawczą naleŝy przekazać uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilości do aprobaty/dopuszczenia, kaŝdorazowo przed rozpoczęciem realizacji robót. Dostawa i montaŝ: Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie włącznie z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia, rozładunkiem i osadzeniem (transportowe urządzenia pomocnicze, np. uŝycie Ŝurawia). Zorganizować personel montaŝowy włącznie z pomocnikami i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania robót związanych z obróbką blachy i robót spawalniczych. Zakotwienie: Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonać na stałe za pomocą kotew rozpręŝnych lub w razie konieczności wklejanych, przy czym naleŝy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych elementów wbudowanych. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej gat. A4. Koszty przygotowania placu budowy: Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montaŝu niecek na uprzednio wykonanej konstrukcji Ŝelbetowej dla ekipy wykonującej roboty w stali szlachetnej naleŝy wliczyć do ceny ryczałtowej. 5

6 Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji wykonawczej basenu. Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu posadowienia niecki basenu. Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych ze stali szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp. Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć w ławach fundamentowych. Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego elementów wyposaŝenia niecek, Nawiezienie i zagęszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy tłucznia o ziarnistości 16/32 mm ze zdolnością do odprowadzania wody, połoŝenie na tym włókniny oddzielającej i drobnego kruszywa łamanego o ziarnistości 2-6 mm na grubości ok. 5 cm i zagęszczenie, wyrównanie zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (dostosowane w czasie do przebiegu montaŝu). Próbkę kruszywa przed zastosowaniem przekazać do zatwierdzenia producentowi niecek. JeŜeli ze względu na miejscowe warunki nie jest moŝliwe nawiezienie i przygotowanie podbudowy dna wg powyŝszych wymagań, naleŝy wykonać wylewkę betonową. 01. Parametry techniczne dotyczące niecek basenowych : Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu. Materiał: Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr , o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nośnej niecki z materiału o niŝszych własnościach antykorozyjnych niŝ ze względu wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN : Oznaczenie stali C węgiel Si krzem Mn mangan P fosfor max max S siarka N azot Cr chrom Cu miedź - - Mo molibden Ni nikiel Grubość materiału: wymagania minimalne ściana: 2,5 mm konstrukcje usztywniające: 2,0 mm rynna: 2,0 mm dno: 1,5 mm Powierzchnia: blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400) rynna: stal walcowana, gładka jasna dno: stal walcowana, gładkie jasna spoiny: tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane Wykonanie ścian niecki basenu: Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu względnie występujące obciąŝenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciąŝenia w miejsca kotwienia do konstrukcji Ŝelbetowej. Ściany czołowe niecek basenów sportowych do 6

7 głębokości wody 0,8m wykonać są jako antypoślizgowe powierzchnie nawrotu. Ponadto ilość Ŝeber usztywniających zagęścić do rozstawu min 250 mm. W obszarach o głębokości wody powyŝej 1,40 m zastosować biegnący wokół stopień spoczynkowy na wysokości 1,20 poniŝej poziomu lustra wody, o szerokości stopnicy 100 mm. Ściana niecki basenu opada poniŝej stopnia spoczynkowego pionowo aŝ do dna niecki. Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z krawędzią przelewową o szerokości 100mm, nachyloną pod kątem 25 do wnętrza niecki. Ma ona słuŝyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie moŝe przekraczać ±2 mm. Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zaleŝności od potrzeb: grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø89mm bądź ø129mm. Ścianę niecki w tym miejscu wykonać 10, 15 lub 50 cm powyŝej lustra wody, względnie do miejsca połączenia z sąsiednim elementem konstrukcyjnym. W przypadku rozwiązań podwodnych pozostawić pod lustrem wody (ścianki działowe, wysepki lub półwyspy podwodne). Połączenia naroŝne wykonać są pod kątem nie mniejszym jak 90 i promieniu nie mniejszym jak 25 mm. Wykonanie rynny przelewowej: Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, ewentualnie typu Wiesbaden; wg załączonych rysunków): Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w naroŝach rynny przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte kątownikami w połoŝeniu litery v w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w formie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45 mm zlicowany z posadzką. Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami wielokątów. Wykonanie zakotwienia ściany bocznej: Ściany niecki usztywnić są Ŝebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W górnej części zamocować do konstrukcji Ŝelbetowej, w rejonie uŝebrowania rynny przelewowej. W części dolnej mocować na przedłuŝeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu. Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego, bądź względnie parcia gruntu zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniających. Górne zakotwienie rozwiązać w dwojaki sposób w zaleŝności od sposobu posadowienia niecki. W obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest obsypywana, obciąŝenia górne są przenoszone za pomocą podpór ukośnych względnie prostopadłych do fundamentu (ława bądź płyta fundamentowa wykonanie według załączonych przekrojów). Natomiast w przypadku obiektów krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, górne mocowanie zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukcji płyty plaŝy płytek mocujących (wg załączonego rysunku). Wykonanie dna niecki basenu: Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem hydraulicznym jest bardzo waŝnym elementem robót. Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułoŝyć na min. 2-centymetrową zakładkę i połączyć się konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to równieŝ przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie niecki. Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 1,35 m muszą posiadać własności antypoślizgowe wg PN-EN uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyŝszej klasy oceny 24º tejŝe normy. Tłoczone blachy denne ułoŝyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we wszystkich kierunkach. Wykonanie oznaczenia pasów torów pływackich: Pasy torów pływackich w dnie i na ścianach czołowych niecki basenu sportowego wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor kobaltowo niebieski (RAL5013, dopuszczalnie RAL5008), bezpośrednio na płytach dennych i na ścianach nawrotowych. Wymiarowanie wg przepisów FINA. 7

8 02. Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych w niecki basenowe: Wykonanie schodów niecki basenu: Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję spawaną łącznie z podłuŝnicami oraz węzłówkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyŝszy musi znajdować się się na wysokości max 17mm pod lustrem wody. Między przednią krawędzią górnego stopnia a tylną krawędzią dolnego stopnia w pionie nie moŝe być prześwitu. Stopnie naleŝy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu powierzchnie płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w sposób trwały. Przednie krawędzie stopni trwale oznaczyć poprzez trawienie elektrochemicznie na kolor kobaltowo niebieski (RAL5013, dopuszczalnie RAL5008) w formie pasów o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w płaszczyźnie poziomej wzdłuŝ krawędzi stopni. Schody z więcej niŝ trzema stopniami wyposaŝyć w co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości większej niŝ 1,5 m zastosować co najmniej 2 poręcze. Poręcze wykonać z materiału W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. Przekrój poręczy: średnica ø40mm Wykonanie drabinki w niecce basenu: Drabinki wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN Drabinki prowadzą do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. NajwyŜszy stopień jest umiejscowiony na wysokości powierzchni lustra wody. Głębokość niszy wynosi minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wykonać jako niesymetryczne w moŝliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. Wysokość niŝszej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad obejściem, wysokość poręczy wyŝszej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony plaŝy 70-80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeŝu niecki basenu za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kaŝdej poręczy. Poręcze wykonać z materiału W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. Przekrój poręczy: średnica ø40mm 03. Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecek basenowych: Materiał: Wykonanie: Materiał na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr Materiał na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów Grubość materiału minimum: Powierzchnia: 2,0 mm stal walcowana, gładka jasna Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych: W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z demontowanymi pokrywami (moŝliwość konserwacji i czyszczenia) wyposaŝonymi w specjalne dysze wlotowe wytłoczone bezpośrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone równomiernie wzdłuŝ całej długości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej wszystko ze stali szlachetnej. W obszarach, które nie są objęte kanałami dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanałów dennych naleŝy wykonać w taki sposób, aby były w jednej płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wykonać w taki sposób aby zapewnić równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN oraz PN-EN Spełnienie wymagań potwierdzić certyfikatem akredytowanej jednostki certyfikującej. Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanałów dennych do głębokości wody 1,35 m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak w dnie. Wykonać je w kształcie łatwo montowanych podłuŝnych przykryć. Mocowania pokryw zaprojektować w taki sposób, aby moŝliwe było łatwe ich otwieranie równieŝ po latach. Dysze wlotowe: Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogą się one składać z elementów rozłącznych oraz nie mogą wystawać 8

9 powyŝej płaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikać z zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych samych warunków hydraulicznych dla kaŝdej dyszy na całej długości kanału. Ciśnienie przed dyszami wlotowymi moŝe wynosić maksymalnie 3m słupa wody. Wymiar pionowy przekrojów wylotu dysz naleŝy ustalić odpowiednio do ilości tłoczonej wody oraz wymaganej odległości wyrzutu. Dysze ukształtować bezpośrednio w powierzchni pokrywy. Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecek basenowych: Wykonanie rusztu rynien przelewowych: Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciąŝenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º). NaleŜy je rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szerokość szczebla moŝe wynosić max. 10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić moŝliwość demontaŝu, przy czym długość modułów rusztu powinna wynosić do 1 m. W celu zachowania estetyki przykrycia rynien przelewowych wszystkie naroŝniki, niezaleŝnie od kąta rozwarcia są przykryć elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału co elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. Materiał rusztu: polipropylen (PP) Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu : Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi naroŝnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkość tablicy: 150 x 150 mm 04. Parametry techniczne dotyczące szczegółowego wyposaŝenia instalacyjnego niecek basenowych: Opisy dotyczące wykonania technicznego wyposaŝenia instalacyjnego są zawarte poszczególnych pozycjach III. Minimalne wymagania dotyczące wykonania inwestycji w zakresie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Dokumentacja projektowa określa wymagania formalne oraz konkretne technologie a takŝe konkretne urządzenia i materiały dostawców w poszczególnych branŝach. Oznacza to, Ŝe mogą być zrealizowane jedynie technologie, urządzenia i materiały o nie niŝszym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niŝ określone w dokumentacji a w szczególności posiadające: Nie niŝszą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne, Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu, Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne podnoszące komfort eksploatacji, Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wymaganą cyrkulację wody basenowej, Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wysokie bezpieczeństwo uŝytkowania niecek basenowych, Nie gorsze szczegółowe rozwiązania materiałowe zapewniające wysoką odporność na oddziaływanie środowiska basenowego, Nie gorsze parametry obróbki wykończeniowej powierzchni, Nie gorsze odwzorowanie kolorów wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie, Nie niŝszą Ŝywotność w uŝytkowaniu, 9

10 Nie gorszą gwarancję i rękojmię, Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od zarządców przynajmniej trzech porównywalnych obiektów zrealizowanych na terenie Polski w ciągu ostatnich pięciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek basenowych, Gwarancję dostępności części zuŝywających się i zamiennych nie krótszą niŝ 10 lat. Przynajmniej taki zestaw certyfikatów wystawionych na producenta niecek potwierdzających spełnienie istotnych wymagań norm związanych jak wyszczególniony w opisie technicznym produktu. Zmiana technologii na równowaŝną wiąŝe się z udokumentowaniem przez Wykonawcę jej równowaŝności z zaprojektowaną oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych. Do zatwierdzenia produktu równowaŝnego oprócz przedłoŝenia wymaganych dokumentów wymagana jest analiza porównawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacji zespołowi autorskiemu. Do wykonania zamówienia dopuszcza sie tylko firmy posiadające doświadczenie w realizacji niecek ze stali nierdzewnej. Nie moŝna mieszać róŝnych technologii. NaleŜy stosować technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złoŝeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu. Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, specyfikacje techniczne, część rysunkową oraz przedmiary kosztorysowe. W przypadku zastosowania w zrealizowanych juŝ nieckach basenowych ze stali nierdzewnej rozwiązań patentowych, naleŝy uzyskać pisemną zgodę ich producenta na ingerencję w dokończenie prac zabezpieczonych patentem producenta. W kaŝdym przypadku zaistnienia rozbieŝności pomiędzy projektem wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzędne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ująć wszystkie koszty: dostawy i montaŝu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposaŝeniem wraz ze wszystkimi robotami montaŝowymi (ślusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi, odbiorów technicznych przejściowych i końcowych wraz z wszystkimi czynnościami i kosztami z tymi odbiorami związanymi, przekazania do uŝytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktaŝami i wszystkimi kosztami związanymi. Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowiązek ująć takŝe koszty, które wynikają ze wszystkich przywołanych w dokumentacji wymagań technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych jak teŝ koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a takŝe wynikające z dobrej praktyki wykonawcy. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonawców inwestycji określi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. IV. Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na zewnętrzne elementy niecki. Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych kaŝdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, naleŝy przekazać do badań jego próbkę dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niecek montowanych w układzie z podbaseniem, w celu ograniczenia oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej naleŝy bezwzględnie zastosować w pomieszczeniach technicznych wokół niecek następujące rozwiązania: zbiorniki wyrównawcze, hermetycznie zamknięte, z instalacją odpowietrzania wyprowadzoną na zewnątrz budynku, wszelkie odwodnienia i kanały ściekowe odprowadzające zuŝytą wodę basenową do kanalizacji moŝliwie szczelnie zamknięte a kratki ściekowe o moŝliwie małej powierzchni, w rozwiązaniu ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone od elementów basenu ze stali szlachetnej, 10

11 unikać lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zuŝyte powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w podbaseniu. wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokół niecek, wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale działająca o wydajności 2 w/h (zalecany odzysk ciepła). Wszelkie przejścia z pomieszczenia technicznego wokół niecek do innych pomieszczeń technicznych muszą być zamykane w sposób szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykającym). V. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CZĘŚĆ DOTYCZĄCA RUCHOMEGO DNA DO BASENU O WYMIARACH 15,4 m x 25 m CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA System ma się składać z pływającego ruchomego dna (typ 1 według normy PN EN ) i zawierać pełne wyposaŝenie i mocowania. System dna musi być zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, Ŝeby wyeliminować wszelkie otwory mogące spowodować ryzyko wpłynięcia pod ruchome dno lub zaklinowania jakiejś części ciała uŝytkownika i musi być w pełni zamknięty tak, aby eliminować jakiekolwiek ryzyko zranienia lub zaklinowania kąpiących. Wszystkie urządzenia związane z unieruchomieniem i mobilnością systemu muszą być całkowicie zamknięte za pomocą drzwi/drzwiczek lub klap (w razie potrzeby) wyprodukowanych w taki sposób, Ŝeby wyeliminować dostęp osób nieupowaŝnionych. System musi być zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów odpowiednich do uŝytkowania w środowisku basenowym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej wilgotności i obecności chloru. UŜyte materiały, pigmenty i Ŝelkoty winny zapewniać brak korozji i utraty koloru. Wszelka uŝyta stal musi być stalą nierdzewną min. klasy 316L, trawioną i pasywowaną. RUCHOME DNO Ruchome dno (dł.xszer.) : 15,4 m x 25 m System poruszający : cylindry hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym. Liny ze stali nierdzewnej są bezpośrednio podłączone do tłoku cylindra Regulowana głębokość wody : 0 2,0 m Ruchome dno do basenu ma być zaprojektowane i wyprodukowane jako konstrukcja pływająca (typ 1 według normy PN EN ), która moŝe być dostosowana do jakiejkolwiek poŝądanej głębokości za pomocą systemu poruszanego hydraulicznymi cylindrami oraz linami ze stali nierdzewnej. Ruchome dno powinno być zaprojektowane i wykonane z pełnych, wzmocnionych paneli poliestrowych (zewnętrzne warstwy Ŝelkotu na panelach muszą być klasy ISO-NPG) w kolorze białym RAL 9010 z wymalowanymi w laminacie liniami przegradzającymi tory w kolorze kobaltowym niebieskim RAL Dopuszcza się zaprojektowanie ruchomego dna jako konstrukcji na ramie ze stali nierdzewnej 316L trawionej i pasywowanej z panelami laminatowymi (charakterystyka j.w.) lub polipropylenowymi. Wybór konstrukcji ruchomego dna na etapie projektowania pełne panele laminatowe lub rama ze stali nierdzewnej z panelami laminatowymi lub polipropylenowymi naleŝy do Inwestora. Inwestor, równieŝ na etapie projektowania, ma moŝliwość wyboru czy ruchome dno będzie jednolitą platformą, czy teŝ będzie składało się z dwóch połączonych ze sobą platform. Ruchome dno musi zawierać min. 4 otwory rewizyjne, umoŝliwiające bezpieczny dostęp pod ruchome dno w celach konserwacji przez producenta. Ruchome dno ma być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych cylindrów, umieszczonych prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym. Wszystkie stalowe części ruchomego dna, uŝywane w części mokrej muszą być wykonane ze stali 11

12 nierdzewnej 316L trawionej i pasywowanej. Wysokość konstrukcyjna kaŝdego ruchomego dno wynosi min. 600mm. Ruchome dno musi zapewniać udźwig przynajmniej 650N/m 2. System poruszania ruchomego dna musi zapewnić solidne unieruchomienie na kaŝdej głębokości i nie ruszać się pod wpływem sił powodowanych przez nurków, odbijania się od dna osób pływających lub ćwiczących, oraz ruchów fal. Wszystkie mocowania ruchomego dna do niecki basenowej muszą być uzgodnione przez architekta/inŝyniera konstrukcyjnego z producentem ruchomego dna. System poruszania dostarcza całkowite wsparcie dla ruchomego dna, jak równieŝ jego mobilność i zakotwiczenie. Mobilność systemu musi być osiągnięta bez umieszczania jakiegokolwiek dodatkowego wyposaŝenia, w tym prowadnic, w ścianach niecki basenowej lub rynnach przelewowych przy brzegach basenu. Nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek silników elektrycznych w strefie mokrej niecki basenowej, nawet o małym natęŝeniu prądu. Konstrukcja ruchomego dna musi zapewniać moŝliwość przeprowadzenia prac gwarancyjnych, serwisowych lub konserwacyjnych bez konieczności spuszczania wody z basenu. Dno musi poruszać się płynnie i z łatwością, z prędkością 30 cm/minutę. W ruchomym dnie musi zostać umieszczony gretting na odpowiednio duŝej powierzchni, aby zapewnić stałą cyrkulację wody. Producent jest zobowiązany do przekazania wytycznych codziennej konserwacji ruchomego dna. Wykonawca systemu ruchomego dna musi wykonać szczegółowe oszacowanie ryzyk, aby zrewidować wszelkie względy bezpieczeństwa związane z instalacją i uŝytkowaniem systemu ruchomego dna, jak równieŝ wszystkie zdefiniowane ryzyka muszą być wzięte pod uwagę i ruchome dno musi zostać zaprojektowane tak, aby nie wpływały one na bezpieczeństwo uŝytkownika/ operatora. Czynniki bezpieczeństwa muszą być starannie przemyślane i projektowane tak, aby zapewnić Ŝe nawet w przypadku nagłego uszkodzenia jakiegokolwiek komponentu, ruchome dno nie stanie się niebezpieczne lub nie spowoduje ryzyka dla uŝytkownika/operatora. Wszystkie systemy muszą zawierać monitoring napręŝenia wszystkich lin i w przypadku uszkodzenia liny, system powinien automatycznie aktywować system alarmowy operatora, przełączyć się na zamknięty tryb pracy, przy którym dalsze operowanie systemem jest zastrzeŝone dla upowaŝnionej firmy serwisującej (wskazanej w umowie serwisowej), a ruchome dno powinno zachować stabilność. Wykonawca ruchomego dna musi posiadać waŝne ubezpieczenie Professional Identity Insurance, gwarantujące pełne pokrycie kosztów związanych z błędami inŝynieryjnymi włącznie z ewentualnymi kosztami przestoju basenu. Dla ruchomych den poruszanych bezpośrednio (np. Systemu poruszanego bezpośrednio hydraulicznymi cylindrami /Direct acting hydraulic ram system): Cylindry poruszające kaŝdy z nich musi być umieszczony tak, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi oleju (hydraulicznego lub innego). Ruchome dno musi być skonstruowane w taki sposób, aby utrzymać wszystkie obciąŝenia wynikające z jego uŝytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŝdym kierunku. Musi równieŝ stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŝytkownika. Ruchome dno musi być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13451:część 11. W ramach prac projektowych powinno być uwzględnione doprowadzenie zasilania oraz bezpośredniej linii telefonicznej do miejsc podłączenia elementów elektronicznych ruchomego dna, zgodnie ze wskazaniami producenta ruchomego dna (tj. wyświetlaczy głębokości wody, szafki sterującej) oraz modemu. PołoŜenie okablowania elektrycznego oraz linii telefonicznej będzie w zakresie prac Generalnego Wykonawcy. Wybrane przez projektanta i wykonane przez Generalnego Wykonawcę uszczelnienie niecki basenowej musi uwzględniać montaŝ ruchomego dna 12

13 W ramach prac projektowych naleŝy skoordynować prace związane z niecką basenową, technologią oczyszczania wody (w tym równieŝ orurowania, umiejscowienia dysz doprowadzających/ odprowadzających wodę z niecki) oraz systemem ruchomego dna tak, aby wykluczyć wszelkie ewentualne kolizje oraz zapewnić klarowny podział prac pomiędzy późniejszymi dostawcami urządzeń i technologii. Przy projektowaniu systemu ruchomego dna naleŝy uwzględnić obciąŝenia od ewentualnych dodatkowych narzędzi, uŝywanych do jego montaŝu (wózki przewoŝące, dźwigi montowane na miejscu budowy, inne). Projektant jest zobowiązany dostarczyć listę prac budowlanych, które powinny być zakończone przed wejściem dostawcy ruchomego dna na budowę oraz listę dodatkowych wymagań niezbędnych do prawidłowej instalacji ruchomego dna, jeśli takie istnieją. STEROWANIE Ruchome dno powinno być kontrolowane przy uŝyciu technologii PLC tak, Ŝeby moŝna było nim operować z poziomu plaŝy basenowej za pomocą wodoodpornego ekranu dotykowego panelu kontrolnego. Operowanie ruchomym dnem powinno być skonstruowane tak, Ŝeby uŝytkownik sam mógł na bieŝąco decydować o ustawianej płynnie głębokości wody (tzn., Ŝeby w kaŝdym momencie dnia mógł ustawić dowolną, wymyśloną głębokość wody, w odróŝnieniu od systemów gdzie niezbędne jest zdefiniowanie uŝytkowanych głębokości wody przed odbiorem urządzenia). Dostęp upowaŝnionego personelu powinien być ograniczony poprzez uŝycie systemu haseł, moŝliwego do ustawienia dla kaŝdego z osobna. Standardowa jednostka sterująca powinna zawierać minimum: Jeden ekran dotykowy panelu kontrolnego Jedno światło ostrzegawcze /urządzenie dźwiękowe Dwa wyświetlacze głębokości wody Dwa wyświetlacze Zakaz nurkowania Modem zintegrowany w szafie sterującej Wyświetlacze głębokości wody i wyświetlacz Zakaz nurkowania powinny uŝywać 24V diod LED. SPRZĘT Wykonawca ruchomego dna przystępujący do robót powinien dysponować co najmniej sprzętem podstawowym jak wiertarki, klucze itp. oraz demontowalnym dźwigiem do umieszczenia na obrzeŝach niecki basenowej, słuŝącym do umieszczania elementów ruchomego dnia i pomostu w niecce basenowej. TRANSPORT Generalny Wykonawca powinien zapewnić wykonawcy ruchomego dna dostęp transportu na plac budowy cięŝarówkami o dł. ok. 16 m, z dźwigiem zamontowanym na cięŝarówce. CięŜarówki powinny mieć moŝliwość zaparkowania do rozładunku przy otworze w budynku, przewidzianym do wniesienia elementów ruchomego dna, uzgodnionym z wykonawcą ruchomego dna. W budynku transport powinien odbywać się ręcznie i/lub przy pomocy wózków. WYKONANIE ROBÓT 1. Ogólne warunki wykonania Robót Zakres prac obejmuje projekt, wykonanie, dostawę i instalację ruchomego dna do basenu pływackiego. Ruchome dno musi być skonstruowane w taki sposób aby utrzymać wszystkie obciąŝenia wynikające z ich uŝytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŝdym kierunku. Musi równieŝ stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŝytkownika. Ruchome dno musi być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13451:część 11. Wszelkie elementy mocujące 13

14 zintegrowane z ruchomym dnem muszą spełniać wymogi odpowiednich części normy PN EN 13451: części 1 do 11 włącznie. 2. Rozruch, odbiory Rozruch powinien być wykonany przez wykonawcę ruchomego dna, a odbiór urządzeń powinien być wykonany przez Generalnego Wykonawcę na zakończenie instalacji urządzeń. 3. Kontrola jakości Robót Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona według norm PN-EN oraz PN-EN Obmiar Robót Zgodnie z normami PN-EN oraz PN-EN Odbiór Robót Zgodnie z normami PN-EN oraz PN-EN Podstawa płatności Podstawą płatność za wykonane prace powinny być zakończone etapy dostawy wyposaŝenia: - przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę - zakończenie produkcji elementów wyposaŝenia - zakończenie montaŝu suchego - zakończenie montaŝu mokrego i odbiór końcowy 7. Przepisy związane Z realizacją inwestycji wiąŝą się następujące przepisy: Instrukcje stosowania materiałów i montaŝu urządzeń wydane przez producenta ruchomego dna. Normy PN-EN oraz PN-EN MontaŜ mokry W celu przeprowadzenia montaŝu mokrego naleŝy uzyskać zgodę producenta i dostawcy ruchomego dna. Pracownicy przypisani do montaŝu mokrego oraz nurkowie nie wyjadą na plac budowy przed oficjalnym, pisemnym potwierdzeniem, ze basen jest całkowicie napełniony, woda jest uzdatniona i całkowicie podgrzana do temperatury uŝytkowania. Potwierdzenie moŝe składać się z dowodu fotograficznego wysłanego em. NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe Ŝądne działania związane z organizacją transportu dla pracowników nie zostaną podjęte zanim ten dowód nie będzie dostarczony i zweryfikowany. Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia fałszywych informacji zostaną odpowiednio ujęte fakturą. Wszystkie materiały ochronne muszą być zdjęte z powierzchni ruchomego dna przed napełnieniem basenu wodą. 14

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,KONTROLI I ODBIORU 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU CPV 45333000-0

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV 45421100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA ZAPLECZE SOCJALNE SPP PRZY ul. PIOTRA SKARGI 20 w SZCZECINIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo