Jakość technologii spawania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość technologii spawania"

Transkrypt

1 Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność zkwlifikowni go, czyli udowodnieni przez wykonwcę swoich możliwości technicznych. W rtykule przedstwiono zgdnienie kwlifikowni technologii spwlniczych wg ktulnie oowiązujących norm. Połączeni w konstrukcjch u - dowlnych to ktegori, od której zleżą włściwości eksplotcyjne oiektu orz jego ezpieczeństwo. Występujące połączeni spwne muszą więc spełnić wysokie wymgni techniczne. Wymgni te zestwiono w ktulnie oowiązującej normie PN-B- 0600:00 [1]. Jednym z wżniejszych wymgń co do wykonywni spwni jest procedur kwlifikowni, czyli uznni technologii. Kwlifikownie technologii stnowi dowód n to, ze dny proces spwlniczy w dnym przedsięiorstwie zostnie wykonny przy spełnieniu wszystkich wymgń technicznych i jkościowych. Pojęcie kwlifikownie technologii m swoje podstwy. Procesy łączeni metli (spwlnicze) wg PN-B-0600 są zkwlifikowne jko procesy specjlne. Według norm IS proces specjlny zdefiniowny jest jko proces, którego wynik nie może yć w pełni sprwdzony przez późniejszą kontrolę i dnie wyrou i gdzie nieprwidłowości jego przeiegu mogą się ujwnić w czsie stosowni wyrou (konstrukcji). Jkość wyrou może yć ztem zpewnion włściwym procesem technologicznym rozuminym w szerszym zkresie, minowicie: orgnizcją produkcji, jkością mteriłów, PN-EN IS [3] Czy wymgny jest WPS? Wymgny WPS istnieje (PN-EN IS )[1] prcownie pwps Kwlifikowne pwps-u zgodnie z wymgnimi norm PN-EN IS15611 [4] k Nie PN-EN IS 1561 [5] Kwlifikownie procesu czeni mteri ów Protokó kwlifikowni technologii spwni (WPQR) WPS lu instrukcj roocz przygotown przez wytwórc Nie k PN-EN IS [6] Brk dlszych dzi Przekznie do produkcji: WPS lu instrukcj roocz przygotown przez wytwórc PN-EN IS [7] PN-EN IS 1560 [8] PN-EN IS (rk 1 13) [9-0] Rys. 1. Schemt procesu kwlifikowni technologii czeni mteri ów odpowiednim procesem technologicznym orz sprzętem, kwlifikcjmi personelu iorącego udził w wytwrzniu i kontrolą jkości n kżdym etpie produkcji. Zezpieczenie odpowiedniego poziomu jkości zgwrntowne ędzie zrelizowniem wielu przedsięwzięć w sferze orgnizcyjnej i technicznej, które możn zestwić w czterech podstwowych grupch [31]: orgnizcj systemu zezpieczeni jkości (SZJ); personel; technologi; kontrol. Przez pojęcie jkości technologii nleży ztem rozumieć spełnienie wymgń co do przygotowni, wykonni i kontroli wszystkich mteriłów, sprzętu orz procesów, w wyniku których powstje procedur technologiczn określon postnowienimi odpowiedniej normy technicznej. Zsdy przygotowni technologii w rmch kwlifikowni określone są w normie PN-EN IS []. N rysunku 1 pokzno schemt, wg którego powinno się relizowć proces kwlifikcyjny. W zleżności od rodzju konstrukcji, rodzju mteriłu i możliwości technologicznych wytwórcy proces kwlifikowni możn relizowć wg różnych procedur [3 0]. Podstwowym dokumentem technologicznym jest instrukcj technologiczn spwni o przyjętej z język ngielskiego nzwie WPS (Welding Procedure Specifiction) [1]. W dokumencie tym zestwione muszą yć wszystkie niezędne informcje wymgne do wykonni spoiny. Przykłd tkiego dokumentu pokzno n rysunku. Instrukcj (WPS) może 7

2 8 yć przygotowywn w różny sposó. PN-EN IS [3] określ wrunki kwlifikowni technologii n podstwie uznwnych mteriłów dodtkowych do spwni łukowego. W postnowienich są zestwione ogrniczeni co do mteriłów podstwowych orz metod spwni. oże yć stosown tylko dl mteriłów niestopowych grupy 1 orz dl mteriłów ustenitycznych grupy 8.1 [, 3]. Procedur kwlifikowni technologii wg uznnych mteriłów dodtkowych może yć zstosown o ile w normie wyrou, umowie i specyfikcji nie m określonych wymgń w zkresie udrności lu twrdości, mterił podstwowy nie uleg wpływowi spwni w zkresie R e, odporności n korozję orz innych prmetrów strefy wpływu ciepł, które po spwniu mogą ulec zminie. Z przedstwionych wrunków uznni wynik, że dotyczyć ono ędzie konstrukcji z mteriłów łtwospwlnych. W przypdku normy PN-B-0600 dotyczyć to ędzie konstrukcji klsy i 3. Procedur kwlifikcyjn musi yć ndzorown przez kompetentnego egzmintor []. uszą mu yć przedstwione normy mteriłów podstwowych dl zkresu kwlifikcji, wykz stosownych mteriłów dodtkowych (zgodnych z odpowiednimi normmi), oprcowny przez wytwórcę pwps orz protokół kwlifikowni technologii (WPQR Welding Procedure Qulifiction Record []). N podstwie pwps nleży wykonć złącz próne. Nie wymg się dń włściwości połączeni spwnego, le złącz próne powinien wykonć spwcz posidjący odpowiedni zkres uprwnień wg PN-EN 87 1 [5]. Istotnym elementem procedury kwlifikcyjnej ędzie ztem ndzorownie spwni elementu prónego, w szczególności porównnie zmiennych przedstwionych w pwps orz wynik oględzin jkości wykonnych przez egzmintor. Złącz próne powinny spełnić wymgni wg złącznik B normy PN-B Dokumentcj kwlifikcyjn ę - dzie oejmowć tylko pwps ztwierdzony i odpowiednio uwirygodniony przez egzmintor orz WPQR. Ztwierdzony pwps utomtycznie stje się WPS-em do stosowni. Procedur kwlifikowni technologii n podstwie uznnych mteriłów dodtkowych tylko z pozoru wydje się trkcyjn. oże yć tylko stosown w przypdku njmniej odpowiedzilnych konstrukcji. Prktycznie rk kontroli wymgń włściwości złączy zncznie ogrnicz oszr sto- Instrukcj echnologiczn Spwni Wytwórcy (WPS) iejscowo : iejsce siedziy lu oficjlnej filii firmy Instrukcj echnologiczn Spwni Wytwórcy nr: KJ//1/00 (numercj wg systemu zrz dzni jko ci ) WPQR nr: KJ/1/00 Sposó przygotowni i czyszczeni: (numercj wg systemu zrz dzni jko ci ) Wytwórc: Nzw wytwórcy znczenie mteri u podstwowego: klsyfikcj: S355JG3 - EN 1005 Sposó przenoszeni metlu: Gruo mteri u: 1 mm yp z cz i spoiny BW rednic zewn trzn: Szczegó y przygotowni do spwni Pozycj spwni: PA Konstrukcj z cz Kolejno spwni 60 Szczegó y dotycz ce spwni cieg Proces Wymir Nt enie pr du [A} 1 Npi cie [V] Rodzj pr du Pr dko podwni drutu [m/min] 1 Rys.. Widok instrukcji technologicznej spwni (WPS) przyk d Pr dko przesuwu [cm/min] Ilo wprowdzonego ciep [kj/cm] spoiw min mx min mx iegunowo min mx min mx min mx , DC + 3, 3, , DC + 6,5 7, , DC + 7,8 8, znczenie spoiw: PN-EN 440 G3 Si1 Inne informcje: Nzw hndlow: ciegi zkosowe (mx. szer.): Gz/opnik os on: PN-EN Przep yw gzu: os onowy 1 15 l/min scylcj (mplitud, cz stotliwo, czs przerwy): formuj cy 0 Rodzj elektrody wolfrmowej/ wymiry: Szczegó y oieni/podk dki: ss, n Szczegó y spwni ukiem pulsuj cym: empertur podgrzewni wst pnego: nie stosowno empertur mi dzy ciegow: 00 C Utrzymnie temp. podgrz. wst pnego Wylot elektrody: mm Szczegó y spwni plzmowego: rók ciepln po spwniu: nie stosowno Przedstwiciel wytwórcy: Imi i nzwisko Dt sowni tego zkwlifikowni, szczególnie w udownictwie. Norm PN-EN IS [4] określ wrunki kwlifikowni technologii n podstwie uzysknego wcześniejszego doświdczeni wytwórcy. Istnieje znczn grup wytwórców, którzy od dłuższego czsu produkują konstrukcje spwne dl wielu zstosowń. Konstrukcje te są eksplotowne i spełniją wszelkie wymgni techniczne. Dotychczsow ich pozycj n rynku i określone doświdczeni dją pełną rękojmię produkcji o odpowiedniej jkości. Istnieją więc przesłnki, że poziom technologiczny wytwórcy jest wystrczjący i procedury kwlifikowni technologii mogą yć uproszczone. Procedur kwlifikcyjn wymg oprcowni

3 pwps odpowidjącego wymgniom norm orz odpowiedniego udokumentowni uzysknego doświdczeni. Dokumentcj t powinn zwierć dokumenty kontroli (dń niszczących i nieniszczących), pró szczelności lu ciśnieniowych orz innych, podczs których sprwdz się jkość i wytrzymłość wyrou i połączeń spwnych. Dokumentmi poświdczjącymi produkcję spwlniczą może yć wykz produkcji lu oiektów wykonnych w okresie 1 roku, w ciągu określonego czsu lu dokumenty rewizyjne poświdczjące odpowiednią jkość połączeń spwnych w konstrukcjch ędących w eksplotcji. Dokumenty te powinny yć złączone do protokołu WPQR. Z określony czs uwż się 5 lt, o ile w normch wyrou lu innych specyfikcjch nie podno inczej. Istotnym elementem procedury kwlifikcyjnej może yć wizytcj wykonnych przez wytwórcę oiektów lu oględziny wyroów po okresie eksplotcji. Wizytcj lu oględziny powinny odyć się po upływie okresu gwrncyjnego. Zkwlifikown w ten sposó technologi jest wżn ściśle w odniesieniu do produkcji spwlniczej, któr ył sprwdzn przez inspekcję. Nleży dodć, że nie wymg się w tym przypdku wykonni i dni płyt prónych. Norm PN-EN IS 1561 [5] określ wrunki kwlifikowni technologii n podstwie przyjęci stndrdowej technologii spwni. Jednostk posidjąc technologię wg odpowiedniej części PN-EN IS 15614, więc n podstwie pełnych dń technologii, może odstąpić innej jednostce tę kwlifikcję jko tzw. technologię stndrdową. Są jednk ogrniczeni i uwrunkowni. Stosownie kwlifikowni n podstwie technologii stndrdowej może yć odniesione tylko do wyrnych grup stli. Wrunkiem zkwlifikowni technologii stndrdowej jest odpowiednie przygotownie jednostki i jej personelu. Personel ndzoru spwlniczego musi posidć kwlifikcje wg PN-EN IS 14731:008 [30], zkłd powinien posidć odpowiedni system zrządzni jkością wg PN-EN IS 3834 [6 9]. echnologie stndrdowe mogą stosowć spwcze mjący odpowiednie uprwnieni wg PN-EN 87 pokrywjące zkres kwlifikcji przedmiotowej technologii stndrdowej. Dokumentcj przekznej technologii stndrdowej powinn oejmowć protokół kwlifikcji WPQR wrz z WPS-mi, z wykzniem jednostki pierwotnej (w której dokonno kwlifikcji wg pełnych dń) orz jednostki egzminującej. Instrukcj WPS po podpisniu i ztwierdzeniu przez egzmintor lu jednostkę egzminującą stje się technologią do stosowni. Wszelkie zminy mogą yć Jednostk egzminuj c (nzw, logo) Protokó kwlifikcji technologii spwni (WPAR) nr KJ/1/00 Welding Procedure Approvl Record (WPAR) I. Kwlifikcj technologii spwni widectwo d Welding procedure pprovl est certificte 1. echnologi spwni stosown przez wytwórc nufcturer s Welding Procedure PWPS nr ZS//1/00 3. Wytwórc: CHEAPARA S.A. nufcturer 5. Norm dotycz c d : PN-EN 88-3 Code/esting stndrd Zkres kwlifikcji. Extent of pprovl 7. Proces spwni: 135 Welding process 9. teri podstwowy: S355JG3 - EN 1005 Stron 1/4. Jednostk egzminuj c: (Nzw ) Exminer/test ody 4. Adres: Address 6. Dt spwni: Dte of welding 8. Rodzj z cz: doczo owe Joint type: utt weld Prent metl: 10. Rodzj spoiw: PN-EN G3Si1 11. Gruo mteri u podstwowego (mm): 1 Filler metl type/stndrd Prent metl thickness 1. Rodzj gzu os onowego: PN-EN Rodzj pr du spwni: DC + Shielding gs/stndrd Welding current: 14. Pozycj spwni: PA 15. Podgrzewnie wst pne: nie stosowne Welding position Prehet: no pplied 16. Inne informcje: ther informtions 17. Niniejszym stwierdz si, e z cze próne spwno i dno zgodnie z wymgnimi normy PN-EN 88-3 i uzyskno wynik pozytywny. his is certified tht test joint ws prepred, welded nd tested stisfctorily in ccordnce with the requirements of the code testing stndrd indicted ove. 18. iejscowo 19. Dt wydni 0. Egzmintor lu jednostk egzmincyjn L oction Dte of issue Exminer / test ody (Nzw) ychy r. Jn Kowlski, EWE Rys. 3. Protokó kwlifikcji technologii (WPQR), stron 1 wprowdzone jedynie przez egzmintor lu jednostkę djącą. Nie m ogrniczeń w czsie dl wżności stndrdowej technologii spwni. Egzmintor może w rmch swoich czynności nkzć zespwnie elementu prónego i wykonć n nim dni wizulne lu inne nieniszczące wg swojego uznni. Norm PN-EN IS 15613:006 [13] określ wrunki kwlifikowni technologii n podstwie przedrodukcyjnego dni technologii spwni lu zgrzewni. W prktyce produkcyjnej stosowne są prce spwlnicze, które nie mją w pełni odniesieni do ksztłtu i wymirów elementów prónych wg dnego rkusz normy PN-EN IS 15614, poniewż nie zwsze istnieje możliwość przeprowdzeni dń wg jej pełnego zkresu, ze względu n znczenie węzł spwnego, istnieje 9

4 30 konieczność przeprowdzeni dń w celu potwierdzeni możliwości technologicznych wytwórcy. W tkim przypdku nleży przygotowć jeden lu więcej elementów prónych, które w mirę możliwości odzwierciedlą ksztłt i wymiry elementu rzeczywistego (produkcyjnego). Wżne ędzie zpewnienie wrunków wykonni elementu produkcyjnego, tkich jk: utwierdzeni, wpływu ngrzewni, utrudnionego dostępu itp. Ksztłt, wymiry, wrunki przeprowdzeni prc orz dń powinien w zsdzie odpowidć zkresowi wg odpowiedniego rkusz PN-EN IS Nie zwsze jest to możliwe do zrelizowni. ożliwe mogą yć też dni uzupełnijące. ożn zstosowć dni dodtkowe, np.: dni odporności n korozję, dni ścierlności, dni erozji złącz pod wpływem różnych czynników itp. Kwlifikcj technologii dotyczy tylko złącz lu powierzchni npwnej dnego wyrou. Zkres kwlifikcji dotyczący gruości możn odnosić do kżdego elementu złącz, jk również do gruości spoiny. W zleżności od wrunków możn ustlić zkresy gruości zrówno dl spoin, jk i dl powierzchni npwnych. Zkres ten ędzie wynikć z prmetrów spwlniczych i musi gwrntowć wymgne włściwości spoin lu npoin. W celu udowodnieni tego, powinno się wykonć cłą serię elementów prónych, w których zstosowno y różne prmetry i dl różnych gruości. Kwlifikownie technologii wg PN-EN IS dotyczy dnego wytwórcy, dl którego je zrelizowno. uszą yć zchowne wrunki technologiczne i wrunki kontroli, tkie jk przy relizowniu procedury kwlifikcyjnej, o ile specyfikcj wyrou nie stnowi inczej. Wżność kwlifikcji jest n czs nieokreślony, chy że uzgodniono inczej. Procedur kwlifikcyjn powinn yć udokumentown z pomocą WPQR. Norm PN-EN IS [9] ustl wrunki kwlifikowni technologii spwni n podstwie dni technologii. Kwlifikownie technologii spwni może yć relizowne n podstwie wielu norm [9 0]. Stnowi ono njrdziej złożoną procedurę polegjącą n przeprowdzeniu pełnego dni technologii, któr oejmuje ustlenie wrunków i techniki spwni orz dnie włściwości złącz i spoiny. Jest ztem procedurą njkosztowniejszą, le również njzkres koniecznych dń muszą yć uzgodnione z egzmintorem. ogą one wynikć również z wymgń dotyczących wyrou. Wrunki odioru powinny wynikć z normy wyrou lu specyfikcji projektowej. Procedur kwlifikcyjn wymg sporządzeni przez wytwórcę pwps, z uwzględnieniem wszystkich występujących prmetrów. Jeśli wrunki produkcyjne wymgją stosowni oprzyrządowni, to elementy próne powinny yć wykonywne w tych smych wrunkch. Zkres Protokó kwlifikcji technologii spwni WPAR nr KJ/1/00 Stron /4 II. Szczegó y dotycz ce z cz prónego Detils of test joint 1. iejscowo : ychy. Jednostk inspekcyjn: (Nzw) Loction Exminer/ test ody 3.echnologi spwni stosown przez wytwórc : 4. Sposó przygotowni orz czyszczeni: szlifownie rowk i oszru spoiny nufcturer s welding procedure PWPS nr KJ//1/00 ethod of preprtion nd clening: Grinding of groove nd joint re 5. Wytwórc: CHEAPARA S.A. 6. Specyfikcj mteri u podstwowego: S355JG3 - EN 1005 nufcturer Prent mteril specifiction: 7. WPAR nr: KJ/1/00 8. Imi i nzwisko spwcz: Jn Cie lik WPAR no.: Welder s nme 9. Proces spwni: Gruo mteri u (mm): 1 Welding process: teril thickness (mm) 11. Rodzj z cz: - doczo owe 1. Pozycj spwni: PA Joint type: utt weld Welding position 13. Szczegó y przygotowni do spwni (schemt) Weld preprtion detils (sketch) Rysunek z cz Kolejno spwni Joint design Welding sequence Szczegó y dotycz ce spwni Welding detils: cieg Proces Run Process Wymir spoiw Size of filler metl [mm] Nt enie pr du Current [A] 0 1 Npi cie uku Voltge [V] Rodzj pr du iegunowo ype of current/polrity Pr dko podwni drutu Wire feed speed [m/min] , ,5 DC/+ 3, , 0 7 DC/ , DC/+ 7, Inne informcje: ther informtion: 16. Klsyfikcj spoiw i nzw hndlow: PN-EN G3 Si1 / I Filler metl clssifiction nd trde nme 17. Przep yw gzu (l/min): Wylot elektrody (mm): Shielding gs flow rte Stnd off distnce (mm) 19. empertur podgrzewni wst pnego: nie stosowne 0. empertur mi dzy ciegow: 00 C Prehet temperture: no pplied Interpss temperture 1. Szczegó y oieni/podk dek: spwnie jednostronne ez podk dki Detils of gouging/cking ss n. Wytwórc: CHEAPARA S.A. nufcturer: Pr dko spwni rvel speed [cm/min] 3. Egzmintor lu jednostk egzminuj c Exminer / test ody ( dt i podpis) mgr in. Jn Kowlski (Nzw) dte nd signture Rys. 4. Szczegó y wykonni z cz prónego (WPQR), stron

5 el 1. Grupy mteri owe stli Grup Rodzj stli Podgrup Norm/Przyk dowe gtunki R eh 460 P, C 0,5%, Si 0,6%, n 1,8%, o 0,7%, S 0,045%, P 0,045%, Ni 0,5%, Cu 0,4%, Cr 0,3%, N 0,06%, i 0,05% Dronozirniste po oróce termomechnicznej R eh > 360 P Ulepszne cieplnie i utwrdzne wydzieleniowo z wyj tkiem nierdzewnych Stle niskowndowe Cr-o-(Ni) o 0,7%, V 0,1% Stle Cr-o ezwndowe C 0,35% 6 Stle wysokowndowe Cr-o-(Ni) 7 8 Stle ferrytyczne, mrtenzytyczne i utwrdzne wydzieleniowo C 0,35%, 10,5% Cr 30% Stle ustenityczne Ni 31% 9 Stle niklowe, Ni 10% 10 Stle ferrytyczno ustenityczne DUPLEX 11 Stle spoz grup ,5% < C 0,5% 1.1 PN-EN 1005-/ S35, PN-EN /S75N, PN-EN /S75 1. PN-EN 1005-/ S355, PN-EN /S355N, PN-EN /S PN-EN / S40N 1.4 PN-EN / S35W.1 PN-EN / S40, S460, PN-EN / P40. PN-EN / S550C 3.1 PN-EN / S460Q, S60Q, PN-EN / P460Q, P500Q 3. PN-EN / S890Q, S960Q 3.3 PN-EN / S500A 4.1 Cr 0,3%, Ni 0,7% 4. Cr 0,7%, Ni 1,5% 5.1 PN-EN 1008-/ 13Cro4-5, PN-EN 1016-/ 10Cro PN-EN 1008-/ 10Cro9-10, PN-EN 1016-/ 10Cro PN-EN 1016-/ X11Cro5+L 5.4 PN-EN 1016-/ X11Cro9-1+L 6.1 PN-EN 1013-/ G1CrV5-, PN-EN 1016-/14oV PN-EN 1013-/ G17CroV ,3% < Cr 7,0% o 0,7%, V 0,35% 6.4 PN-EN 1016-/ X10CroVN9-1, PN-EN1013-/ GX3CroV PN-EN 10088:1:005. 1/ XCrNi1 7. PN-EN / X3CrNio13-4, PN-EN 1013-/ GX8CrNi1 7.3 Stle utwrdzne wydzieleniowo 8.1 PN-EN 10-5/XCrNiCu19-10, XCrNi PN-EN :005. 3/ X1CrNi PN-EN 10088:005. /3X1CrnNiN PN-EN / 11nNi5-3, PN-EN 10-3/ 13nNi PN-EN / 1Ni14, PN-EN , G17NiCro PN-EN /X8Ni9, X7Ni PN-EN 10-5/ XCrNio PN-EN 10 5/ XCrNioN ,5% < Cr 0,35% 11. 0,35% < Cr 0,5% ,5% < Cr 0,85% rdziej wirygodnym sposoem udowodnieni możliwości wykonwcy. Stosownie kosztownych procedur powinno yć uzsdnione i przemyślne. Kwlifikownie n podstwie dń technologii powinno yć relizowne dl połączeń spwnych w konstrukcjch klsy I [1]. prcownie technologii nstępuje u wytwórcy (pwps), w zleżności od potrze zmówieni, wyposżeni i profilu produkcji. Licz i rodzj elementów prónych określon jest potrzemi kwlifikcji, które oejmują: grupę mteriłową, rodzj procesu spwni, rodzj złącz, gruość łączonych elementów, rodzj i gtunek mteriłów dodtkowych, pozycję spwni, rodzj prądu, rodzj oróki cieplnej. Wyniki dń muszą yć dokumentowne w protokołch WPQR i tylko one są podstwą do zkwlifikowni technologii. N rysunkch 3 6 pokzno przykłdowy WPQR. Jk widć, kwlifikownie technologii n podstwie dń jest kosztowne, ztem niezwykle wżne jest włściwe określenie tzw. zkresu kwlifikcji. Zkres ten dotyczy: mteriłów dni jednego gtunku mteriłu pozwlją n stosownie technologii dl określonych innych gtunków o odpowiednim podoieństwie metlurgicznym; wymirów, w szczególności gruości i średnic; metod spwni; pozycji spwni; rodzju spoiny; gtunku mteriłu dodtkowego i innych. Podoieństwo metlurgiczne mteriłów podstwowych i dodtkowych, podoieństwo technik spwlniczych orz zróżnicowny stopień trudności spwni (pozycje spwni) pozwlją n znczne nierz rozszerzenie kwlifikcji. Wyrżjąc to njprościej: wykonując dni kwlifikcyjne dl określonych zmiennych pojwiją się możliwości ich rozszerzeni tworząc tzw. zkres kwlifikcji. Stle konstrukcyjne, w zleżności od swoich włściwości spwlniczych, zostły uszeregowne w tzw. grupy mteriłowe. W teli 1 przedstwiono sposó podziłu stli. Kwlifikownie technologii wg PN-EN IS przeprowdz się n ściśle określonych ele- 31

6 el. Kszt t i wymiry z czy prónych orz zestwienie wymgnych d Szkic elementu prónego Symole Rodzj i zkres d Spoin czo ow Przygotownie rzegów wg pwps t 1 t RG RG U Spoin czo ow Przygotownie rzegów wg pwps D 1 /t 1 t Kierunek spwni RG D/t U Kierunek spwni A B D /t RG = min 150 = min 350 odpd min 5 pomir twrdo ci dni mkroskopowe R pró rozci gni G pró zginni U pró udrno ci D rednic zewn. t gruo cinki V dni wizulne U dni ultrd wi kowe R dni rdiogrficzne dni mgnetyczno- -proszkowe P dni penetrcyjne ypowe przyk dy pomirów twrdo ci mx V/100% R lu U 100% lu P R/ szt G / szt G / szt U / zest.i U / zest. II /1 szt. V / 100% lu P U lu R / szt Uwgi dodtkowe U tylko dl stli ferrytycznej P dl stli nieferrytycznych Rozci gnie lic Rozci gnie grni Kr w spoinie Kr w HAZ Nie wymgne (R e 5 P) i dl grupy 9 P dl stli nieferrytycznych U tylko dl stli ferrytycznych i t > 8 Dl D 50 nie stosow U Nie wymgne (R e 5 P) i dl grupy 9 mx mx Spoiny pchwinowe t V / 100% lu P P dl stli nieferrytycznych t 1 Kierunek spwni mx / szt Nie wymgne (R e 5 P) i dl grupy 9 D /t Lini pomiru twrdo ci A B D 1 /t 1 Punkty pomiru twrdo ci 3

7 III. Wyniki d est results Protokó kwlifikcji technologii spwni WPAR nr KJ/1/00 mentch prónych. W teli pokzno ksztłty i wymiry elementów prónych, rodzj i zkres dń nieniszczących i niszczących orz podstwowe wrunki tych dń. Istotnym elementem optymlizcji kosztów kwlifikowni jest zkres kwlifikcji. Normy [9 0] ustlją tkie zkresy. I tk, wykonnie dń n wyrnym mterile dni umożliwi stosownie tej technologii w odniesieniu do innych podgrup lu grup mteriłowych. Wymg to wysokich kwlifikcji personelu ndzorującego proces kwlifikowni. Stron 3/4 1. echnologi spwni: pwps nr ZS//1/00. Jednostk egzminuj c: (Nzw) nufcturer s welding procedure Exminer / test ody Z. nr 1/13 Reference no 3. gl dziny zewn trzne: 100% wg EN 970. Niezgodno ci niedopuszczlnych nie stwierdzono. Wynik d pozytywny poziom B IS 5817 Visul exmintion test results : cceptle level B IS Bdni penetrcyjne: wg EN 345. Niezgodno ci niedopuszczlnych nie stwierdzono. Wynik d pozytywny poziom B IS Dye penetrnt test results : cceptle level B IS Bdni rdiogrficzne wg IS :1984. Niezgodno ci niedopuszczlnych nie stwierdzono. Wynik d pozytywny poziom B IS Rdiogrphy test results: cceptle level B IS Bdni mkroskopowe. W dniu mkroskopowym wg EN 131: 1996 niezgodno ci spwlniczych nie stwierdzono. Poziom jko ci B wed ug IS Wynik dni pozytywny. cro exmintion test results: cceptle level B IS krostruktur próki crostructure 8. Pró rozci gni wg EN 895:1995 empertur: 0 C ensile test emperture Rodzj/numer ype/no. Rm [N/mm ] iejsce zerwni Frcture loction A1R 550,8 Zerwnie poz spoin. Prent metl A3R 547,1 9. Próy zginni Bend tests Rodzj/numer próki ype/no. A1GL A3GL A1GG A3GG Zerwnie poz spoin. Prent metl wg EN 910:1996 K t zgi ci Bend ngle Uwgi Remrks rednic trzpieni gn cego: 48 mm Former dimeter Wynik Result Bez rys i p kni. No flws nd crcks Bez rys i p kni. No flws nd crcks Bez rys i p kni. No flws nd crcks Bez rys i p kni. No flws nd crcks Rys. 5. Zestwienie wyników d w ciwo ci z cz spwnego (WPQR), stron 3 Niezędn w tym przypdku jest odpowiedni wiedz. BIBLIGRAFIA [1] PN-B-0600:00, Konstrukcje stlowe udowlne. Wrunki wykonni i odioru. Wymgni podstwowe [] PN-EN IS 15607:0078, Specyfikcj i kwlifikowni technologii spwni metli. Zsdy ogólne [3] PN-EN IS 15610, Specyfikcj metli. Kwlifikownie n podstwie zdnych mteriłów dodtkowych do spwni [4] PN-EN IS 15611, Specyfikcj metli. Kwlifikownie n podstwie wcześniej nytego doświdczeni w spwniu [5] PN-EN IS 1561, Specyfikcj metli. Uznnie n podstwie przyjęci stndrdowej technologii spwni [6] PN-EN IS 15613, Specyfikcj metli. Kwlifikowni n podstwie przedprodukcyjnego dni spwni/ zgrzewni [7] EN IS 14555, Welding Arc stud welding of metllic mterils [8] EN IS 1560, Welding Friction welding of metllic mterils [9] PN-EN IS , Specyfikcj metli. Bdnie technologii spwni Część 1: Spwnie łukowe i gzowe stli orz spwnie łukowe niklu i stopów niklu [10] PN-EN IS 15614, Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część : Spwnie łukowe luminium i jego stopów [11] pren IS , Specifiction nd qulifiction of welding procedures for metllic mterils Welding pro cedure test Prt 3: Welding procedure tests for the rc welding of csts iron [1] PN-EN IS (U), Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część 4: Spwnie wykńczjące odlewów luminiowych [13] PN-EN IS (U), Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część 5: Spwnie łukowe tytnu, cyrkonu i ich stopów [14] PN-EN IS (U), Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część 6: Spwnie łukowe i gzowe miedzi i jej stopów [15] PN-EN IS (U), Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część 8: Spwnie rur z płytmi sitowymi [16] EN IS , Specifiction nd qulifiction of welding procedures for metllic mterils Welding proce dure test Prt 9: Underwter hyperric wet welding [17] pren IS , Specifiction nd pprovl of welding procedures for metllic mterils Welding proce dure test Prt 10: Hyperric dry welding [18] PN-EN IS , Specyfikcj metli Bdnie technologii spwni Część 11: Spwnie wiązką elektronów i wiązką promieniowni lserowego [19] pren IS , Specifiction nd pprovl of welding procedures for metllic mterils Welding proce dure test Prt 1: Spot, sem nd projection welding [0] pren IS , Specifiction nd qulifiction of welding procedures for metllic mterils Welding procedure test Prt 13: Resistnce utt nd flsh welding (IS/DIS :00) 33

8 Protokó kwlifikcji technologii spwni WPAR nr KJ/1/ Bdnie udrno ci wg EN 875:1995 Impct ests Usytuownie kru/kierunek empertur Notch loction/ direction emperture [ C] AS 0 AP 0 Rodzj:Chrpy V ype Wrto ci [J] Vlues [J] Próy twrdo ci wg EN :1996 Rodzj/ci enie: HV 10 Hrdness tests ype/lod A B 1. Usytuownie pomirów (szkic) Loction of mesurements (sketch} zncze- Lini dni nie próki Smple rk Lines of mesurments R Prent metl Stron 4/4 Wymir: 10,0 8,0 Size Uwgi Remrks mm mm iejsce pomiru i twrdo HV10 Loction of mesurements nd hrdness HV10 SWC Spoin SWC H.A.Z. Weld metl H.A.Z. R Prent metl A A B Uwgi: R - mteri rodzimy. Prent metl SWC stref wp ywu ciep. H.A.Z. 13. Bdni prowdzono zgodnie z wymgnimi: PN-EN 88-3:1994 ests crried out in ccordnce with the requirements of 14. Protoko y z d lortoryjnych nr 1/1/VI/00,16, 56/00, 40/00 Lortory report references 15. Wyniki d : pozytywne 16. Jednostk egzminuj c: (Nzw) ests result: cceptle Exminer/ test ody 17. Bdni prowdzono w oecno ci: ests crried out in the presence of: Jn Kowlski EWE r. Rys. 6. Zestwienie wyników d z cz spwnego (WPQR), stron 4 [1] PN-EN IS , Specyfikcj I kwlifikownie technologii spwni metli. Instrukcj technologiczn spwni Część 1: Spwnie łukowe [] IS/R 15608:005, Welding Guidelines for metllic mterils grouping system [3] Węglowski. S., zncznie gtunków stli I ich klsyfikcj według grup mteriłowych w oprciu o nowe przepisy, Konstrukcje Stlowe, nr 5/007 [4] PN-EN IS 4063:00, Spwnie i procesy pokrewne. Nzwy i numery procesów [5] PN-EN 87 1, egzmin kwlifikcyjny spwczy. Spwnie. Cz. 1: Stle [6] PN-EN IS :006, Wymgni jkości dotyczące spwni mteriłów metlowych Część 1: Kryteri wyoru odpowiedniego poziomu wymgń jkości [7] PN-EN IS 3834 :006, Wymgni jkości dotyczące spwni mteriłów metlowych Część : Pełne wymgni jkości [8] PN-EN IS :006, Wymgni jkości dotyczące spwni mteriłów metlowych Część 3: Stndrdowe wymgni jkości [39] PN-EN IS :006 (U), Wymgni jkości dotyczące spwni mteriłów metlowych Część 4: Podstwowe wymgni jkości [30] PN-EN IS 14731:008, Ndzór spwlniczy Zdni i odpowiedzilność [31] Sędek P., echniki spwlnicze w świetle wymgń przepisów i norm udowlnych, Przegląd Budowlny nr 10/004 sukces w rn y udowlnej to sztuk komplementrn Info-Inwest Sp. z o.o., Wrszw ul. Griel 4, lok.1, tel.: e-mil: 34

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm):

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm): Mele prcownicze CENNK 02.02.2009 O P S TECHNCZNY 1. Mterił: Blt: - płyt wiórow gruości 28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm.. Stelż (stndrdow wysokość iurek mm): - - stelż z pionowym i poziomym prowdzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Ktedr Technicznego Zbezpieczeni Okrętów Lbortorium Bdń Cech PoŜrowych Mteriłów OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Metody bdń 1 pren 45545-2:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąc przed gorącymi czynnikmi termicznymi N wielu stnowiskch prcy m/n w hutch i zkłdch metlurgicznych, podczs spwni, kcji przeciwpożrowych prcownik nrżony jest n dziłnie czynników gorących,

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane Technologie Wyrne spekty dń szczelności (LT) spwnych kotłów grzewczych w fzie ich produkcji Brdzo istotnym zgdnieniem w procesie produkcyjnym kotłów centrlnego ogrzewni jest ich szczelność. Produkcj kotłów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint Broszur produktow Wiercenie i gwintownie _ Wlter Titex & Wlter Prototyp Perfekcyjny gwint SPIS TREŚCI 2 Przykłdy zstosowni 2 Obróbk dźwigrów wzdłużnych 4 Obróbk kół zębtych 6 Informcje o produktch 6 Wiertł

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja 12 Stw iodrowy Bdnie fizyklne Bdnie przeprowdz si u rozernego pcjent, njpierw w pozycji stojàcej, nst pnie podczs chodzeni, potem w pozycji le àcej n plecch, oku i rzuchu. Bóle w okolicy stwu iodrowego

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERI PRODUKCJI Dr hab. inż. JN FELB Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRM WYKŁDU WSTĘP ORGNIZCJ PRODUKCJI STEROWNIE PRODUKCJĄ LOGISTYK

Bardziej szczegółowo

Numer yczne wyznaczanie wytr zymałości opakowań z tektury falistej

Numer yczne wyznaczanie wytr zymałości opakowań z tektury falistej Numer yczne wyzncznie wytr zymłości opkowń z tektury flistej Cz. 2. Bdni eksper ymentlne i nlizy numer yczne opkowń ppierowych Numericl Strength Estimte of Corrugted Bord Pckges Prt 2. Experimentl Tests

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Robót związnych z wykonniem kompleksowego czyszczeni i odkŝni systemu wentylcji wrz montŝem klp rewizyjnych w budynku Wydziłu Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania Informtyk nie tylko dl uczniów Progrm nuczni Spis treści: Wstęp... 3 Ziorczy wykz skrótów i oznczeń uŝywnych w progrmie nuczni... 3 Podstw progrmow w ujęciu telrycznym... 4 Omówienie złoŝeń dydktycznych

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM

PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM 4/2012 Technologi i Automtyzcj Montżu PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM Andrzej ZBROWSKI, Tomsz Smorski W systemch zezpieczeń dokumentów i oiektów technicznych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMENTARZ do nowelizownej Umowy europejskiej dotyczącej międzynrodowego przewozu drogowego towrów niebezpiecznych (ADR) Wrszw, 2005 r. Autor - Krzysztof Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ CENOWY. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ CENOWY. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4 Złącznik nr 1b do Specyfikcji Istotnych Wrunków Zmówieni (pieczęć wykonwcy) FORMULARZ CENOWY Grup 1 Jednorzowe elektrody bipolrne do histeroskopii opercyjnej i resektoskopii komptybilne z bipolrnym genertorem

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Szykoieżne Pojzdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Sylwester MARKUSIK Tomsz ŁUKASIK NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Streszczenie: Połączeni spwne w konstrukcjch stlowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo