Co toãâ jest faktoring?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co toãâ jest faktoring?"

Transkrypt

1 Co toãâ jest faktoring? Tak. Jeszcze 10 lat temu maãâo kto sãâyszaãâ oãâ faktoringu iãâ maãâo kto wiedziaãâ, co toãâ jest iãâ jak zãâ niego skorzystaãâ. Dzisiaj ta forma finansowania przedsiãâbiorstw jest juãâ¼ rozpowszechniona iãâ korzysta zãâ niej coraz wiãâcej firm. AleÃÂ zaczynamy odãâ podstaw. Co toãâ jest faktoring? Jest toãâ alternatywna dla bankowego kredytu obrotowego forma krãâ³tkoterminowego finansowania przedsiãâbiorstw, polegajãâca naãâ wykupie odãâ przedsiãâbiorstwa wierzytelnoãâci, wynikajãâcych zãâ tytuãâu wystawionych faktur, dziãâki czemu przedsiãâbiorstwo otrzymuje natychmiastowy dostãâp doãâ pieniãâdzy, nie czekajãâc naãâ termin pãâatnoãâci naleãâ¼noãâci. Schemat faktoringu moãâ¼na przedstawiãâ nastãâpujãâco: iãâ wystawia fakturãâ. Klient sprzedaje towar lub usãâugãâ Faktor otrzymuje odãâ Klienta kopiãâ wystawionej faktury. Faktor przekazuje Klientowi doãâ 90% wartoãâci faktury. Faktor monitoruje OdbiorcÃÂ. Odbiorca dokonuje zapãâaty zaãâ fakturãâ naãâ dobro Faktora. Faktor przekazuje resztãâ naleãâ¼noãâci Klientowi, pomniejszonãâ oãâ koszt faktoringu. Jak widaãâ zãâ powyãâ¼szego, wãâ procesie biorãâ udziaãâ 3 podmioty:

2 Faktorant, czyli sprzedawca towaru lub usãâugi, Odbiorca / nabywca towaru lub usãâugi, Faktor, czyli podmiot finansujãâcy. Iàwidaãâ teãâ¼ podstawowãâ korzyãâãâ: sprzedawca uzyskuje gotãâ³wkãâ bezpoãârednio poãâ sprzedaãâ¼y. Aleàto nie jest jedyna zaleta faktoringu. Zalety faktoringu Poprawa pãâynnoãâci finansowej firmy dziãâki natychmiastowej zapãâacie zaãâ faktury; Umoüliwia wydãâuãâ¼enia klientom terminãâ³w pãâatnoãâci, co moãâ¼e umocniãâ pozycjãâ konkurencyjnãâ firmy naãâ rynku; Umoüliwia efektywniejsze planowanie finansãâ³w; BieüÃÂcy dostãâp doãâ pieniãâdzy umoãâ¼liwia terminowe regulowanie wszelkich zobowiãâzaãâ, co poprawia wizerunek firmy naãâ rynku iãâ uzyskanie lepszych warunkãâ³w uãâ dostawcãâ³w; Pozwala naãâ redukcjãâ kosztãâ³w iãâ czasu administrowania naleãâ¼noãâciami; Ogranicza / eliminuje koszty ewentualnej windykacji; Pozwala naãâ poznanie sytuacji finansowej kontrahentãâ³w, dziãâki badaniu kontrahentãâ³w przez Faktora; Wàprzypadku faktoringu bez regresu znaczãâco ogranicza / eliminuje ryzyko dziaãâalnoãâci podãâ kãâtem odzyskiwania naleãâ¼noãâci; Pakiet usãâug dodatkowych, ograniczajãâcy / niwelujãâcy czãâsto koszt faktoringu; Ma wpãâyw naãâ poprawãâ wskaãâºnikãâ³w finansowych, gdyãâ¼ãâ nie widaãâ go wãâ bilansie; Jest znacznie prostszy doãâ uzyskania niãâ¼ kredyt. Sprawdú, jakãâ ofertãâ faktoringu moãâ¼e dostaãâ Twoja firma à  KLIKNIJ TUTAJ

3 Aleànie ma produktu idealnego. Zawsze jest coãâ zaãâ coãâ. Wàtym przypadku teãâ¼. Sàteãâ¼ wady. Wady faktoringu Jest droãâ¼szy odãâ kredytu; Wymaga zmian wãâ sposobie rozliczania siãâ zãâ kontrahentami iãâ byãâ moãâ¼e zmian organizacyjnych wãâ przedsiãâbiorstwie; Nie wszyscy kontrahenci zaakceptujãâ rozliczenia zaãâ poãârednictwem faktora; Nie zãâ kaãâ¼dãâ firmãâ faktor zawrze umowãâ. Mogàbyãâ wymagania dotyczãâce poziomu sprzedaãâ¼y czy iloãâci kontrahentãâ³w; DziaÃÂa wãâ sektorze B2B, firmy operujãâce naãâ rynku detalicznym nie skorzystajãâ zãâ faktoringu; Firmy faktoringowe preferujãâ przedsiãâbiorstwa oferujãâce dãâugie terminy pãâatnoãâci; Brak konkretnych uregulowaãâ prawnych dotyczãâcych faktoringu; Toàfaktor najczãâãâciej decyduje, czy przejmie naãâ siebie peãânãâ odpowiedzialnoãâãâ zaãâ naleãâ¼noãâci. Tak. Zalety iãâ wady mamy zaãâ sobãâ. Czas naã  Rodzaje faktoringu Standardowo moãâ¼na wyrãâ³ãâ¼niãâ: Faktoring peãâny à  inaczej wãâaãâciwy, bez regresu, wãâ ktãâ³rym wãâ momencie zaakceptowania wierzytelnoãâci przez faktora naãâ niego przechodzi caãâe ryzyko niewypãâacalnoãâci dãâuãâ¼nika. Toànajtrudniejsza doãâ uzyskania forma faktoringu, aleãâ jednoczeãânie najlepsza dla dostawcy (faktoranta).

4 DziaÃÂa naãâ zasadzie stingera, czyli wystrzel iãâ zapomnij. Sprzedawaj iãâ dostarczaj jak najwiãâcej, nie martwiãâc siãâ oãâ moãâ¼liwoãâãâ niewypãâacalnoãâci. Tym siãâ martwi faktor. Faktoring niepeãâny à  inaczej niewãâaãâciwy, zãâ regresem, wãâ ktãâ³rym ryzyko niewypãâacalnoãâci dãâuãâ¼nika jest poãâ stronie dostawcy (faktoranta). Niewaüne, üeàfaktor wypãâaciãâ pieniãâdze zaãâ fakturãâ. Jeüeli faktor nie otrzyma wãâ terminie pieniãâdzy iãâ jego dziaãâania zmierzajãâce doãâ odzyskania dãâugu (jeãâ¼eli takie podejmie) nie przyniosãâ skutku, dostawca bãâdzie musiaãâ zwrãâ³ciãâ faktorowi otrzymane pieniãâdze iãâ sam borykaãâ siãâ dalej zeãâ zobowiãâzaniem. Faktoring mieszany à  jest toãâ poãâãâczenie faktoringu peãânego iãâ niepeãânego. Dostawca iãâ faktor dzielãâ siãâ ryzykiem niewypãâacalnoãâci kontrahenta. Faktor przejmuje odpowiedzialnoãâãâ najczãâãâciej doãâ okreãâlonej wãâ umowie kwoty, zaãâ resztãâ odpowiada dostawca. Te trzy powyãâ¼sze rodzaje faktoringu sãâ podstawowymi jego rodzajami, zwiãâzanymi zãâ jego istotãâ. Oprócz tego wyrãâ³ãâ¼nia siãâ faktoring krajowy, przeznaczony naãâ finansowanie naleãâ¼noãâci krajowych iãâ faktoring eksportowy, przeznaczony naãâ finansowanie naleãâ¼noãâci zagranicznych. Ostatnio wãârãâ³d rodzajãâ³w faktoringu wymienia siãâ jeszcze faktoring odwrotny. Nie ma on zaãâ duãâ¼o wspãâ³lnego zãâ istotãâ faktoringu, gdyãâ¼ãâ nie dotyczy wierzytelnoãâci odãâ klientãâ³w, aleãâ zobowiãâzaãâ wobec dostawcãâ³w. Faktor naãâ podstawie umowy zãâ Klientem reguluje jego zobowiãâzania. WypÃÂata pieniãâdzy przez Faktora Stosowane sãâ dwie metody. Wàpierwszej Faktor wypãâaca zaliczkãâ wãâ wysokoãâci 50-90% wartoãâci naleãâ¼noãâci, aãâ peãâne rozliczenie nastãâpuje poãâ uregulowaniu zobowiãâzania przez kontrahenta. Wàdrugiej Faktor zakupuje wierzytelnoãâãâ Klienta wãâ oparciu oãâ dyskonto, dodatkowo potrãâcajãâc opãâatãâ zaãâ usãâugãâ. Podsumowanie Faktoring niewãâtpliwie ma wiele zalet. OczywiÃÂcie najwiãâkszãâ zãâ nich jest gotãâ³wka bezpoãârednio poãâ sprzedaãâ¼y. Toàdaje duãâ¼e pole doãâ popisu dla firmy. UmiejÃÂtne wykorzystanie korzyãâci pãâynãâcych zãâ faktoringu moãâ¼e poprawiãâ kondycjãâ firmy iãâ umocniãâ jej pozycjãâ naãâ rynku. Oàofertãâ faktoringu moãâ¼esz siãâ zapytaãâ np.ãâ wãâ banku lub uãâ dysponujãâcego szerokim zakresem ofert brokera. Toànic nie kosztujeã  Chcesz byãâ powiadamiany/-a oãâ nowoãâciach? Zapisz siãâ doãâ newslettera! àLoading...

5 Aàmoãâ¼e warto coãâ zmieniãâ, poprawiãâ? Napisz wãâ komentarzu poniãâ¼ej, co oãâ nim sãâdzisz. Iànie bãâdã⺠egoistãâ. Podziel siãâ wpisem iãâ nie zapomnij oãâ przyciskach Lubiàtoãâ iãâ Google +1.. MogàCiàrãâ³wnieãâ¼ zainteresowaãâ:

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 KATARZYNA SIERADZKA FAKTORING JAKO FINANSOWY INSTRUMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

ABC faktoringu. Po co faktoring?

ABC faktoringu. Po co faktoring? Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 1(11) 2009, 15-25 FAKTORING INSTRUMENT FINANSOWY WSPIERAJĄCY BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Dorota Czerwińska-Kayzer,

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY E-BOOK FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY Innowacyjność i rozwój bez czekania Autorzy: Michał Kinkel Filip Małachowski Wszelkie prawa zastrzeżone Spis treści Autorzy 3 Wstęp 4 Faktoring - co to jest i co dzięki

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm

Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm prywatnych. Ich rozwój związany jest z potrzebą zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo