PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r. W dniu 27 listopada 2013 r. o godz w Sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, odbyło się XXIX posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Mieniem Powiatowym. Lista obecności członków w załączeniu (zał. nr 1). Ponadto w posiedzeniu udział brali zaproszeni gości (lista obecności w załączeniu, zał. nr 2). Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata Sprawy bieżące. 7. Zamknięcie posiedzenia. Ad.1 Przewodniczący Komisji pan Edward Jarzynka otworzył obrady Komisji, witając jednocześnie wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdzono, że w posiedzeniu brało udział 4 członków Komisji. Ad. 2 Przewodniczący Komisji przedstawił do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji i zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 głosami. Ad. 3 Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym zarządził głosowanie. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie 4 głosami. Ad. 4 Kolejnym punktem niniejszego posiedzenia było omówienie projektu budżetu powiatu na rok Przewodniczący Komisji poprosił obecną na posiedzeniu Skarbnik Powiatu panią Jadwigę Wójcik o zreferowanie przedmiotowego projektu. Pani Skarbnik na wstępie zauważyła, że projekt ten przygotowany został głównie w oparciu o ustawę o finansach publicznych, jednakże przy jego tworzeniu brano także pod uwagę Uchwałę Nr 586/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2014 rok, która wskazuje elementy fakultatywne i obligatoryjne budżetu. Pani Skarbnik zauważyła, że budżet składa się z prognozy budżetowej oraz 7 załączników, w których wyszczególnione zostały wydatki grupowe. Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła wpływ i wzajemne korelacje wydatków

2 majątkowych na całokształt proponowanego na przyszły rok budżetu oraz przedstawiła planowany bilans dochodów i wydatków. Pani Jadwiga Wójcik przypomniała także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami budżet powinien być uchwalony do 31 grudnia danego roku, a w sytuacji szczególnej najpóźniej do 31 stycznia. Zauważyła także, że z dniem 1 stycznia 2014 r. przestają funkcjonować progi zadłużenia rocznego i ogólnego. Progi te zastąpi wskaźnik obciążenia za rok 2011, 2012 i Pan Grzegorz Kozioł zadał pytanie: Czy nowy wskaźnik za wyżej wskazane lata został już wstępnie policzony i czy będzie bardziej korzystniejszy niż dotychczas funkcjonujące progi? Pani Skarbnik: Prognozowany wskaźnik będzie mniej korzystny w porównaniu z wcześniejszymi wymogami, jednakże liczymy na poprawę wskaźnika ze względu na planowaną uchwałę, która ma wejść w życie z dniem 15 grudnia. Zmiany, który podyktuje uchwała i program naprawczy powinny pozytywnie wpłynąć na poprawę wskaźnika. Wracając do dalszego omawiania przyszłorocznego budżetu, Pani Skarbnik wyraziła obawę, że w nadchodzącym Powiat prawdopodobnie nie będzie w stanie zrealizować podatku dochodowego. Robert Wójcik: Czy wstępnie wiadomo jakiej kwoty będzie brakowało? Pani Skarbnik: Prognozuje się tutaj kwotę ok. 400 tys. zł, jednakże nie jest to ostateczny rozrachunek z uwagi na rokroczny wzrost liczby mieszkańców Powiatu Lubelskiego. Dalej Pani Skarbnik streściła planowane wydatki inwestycyjne, tj. przebudowa i budowa dróg oraz chodników, opracowanie dokumentacji. Krótko scharakteryzowała też źródła finansowania wydatków inwestycyjnych. Pani Skarbnik zauważyła też, że w przyszłorocznym budżecie wzięto pod uwagę spłatę wierzytelności w wysokości ponad 3 mln zł. Jest to ostatnia szósta transza systemu spłaty, tzw. faktoringu, w ramach którego wykonano (budowa, przebudowa) ponad 65 km dróg powiatowych. Radny Grzegorz Kozioł: Czy wykonywany już był wstępny bilans strat i zysków przyjętego faktoringu. Według pytającego powinien tu zostać odnotowany zysk. Pan Starosta: Faktoring jest formą kredytu w postaci dyskonta. Wykonawca określał kwotę za wykonanie zadania, a Powiat był zobowiązany do spłacania tej kwoty w transzach rozłożonych na 6 lat. Ogólnie było to korzystne dla Powiatu. Z pewnością pozwoliło to na dokonanie oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Dodatkowo należy zauważyć, że drogi wykonane w ramach factoringu były drogami bardzo zaniedbanymi, wymagającymi remontu. Wicestarosta Robert Wójcik zauważył, że warto byłoby policzyć i porównać aktualną wartość rynkową wykonanych odcinków dróg w ramach przyjętego przed 6 laty factoringu, zakładając finansowanie budowy tychże dróg z zastosowanie faktoringu i bez niego. Grzegorz Kozioł: Moim zdaniem sporym zyskiem i pozytywnym elementem było chociażby to, że przyjęty faktoring pozwolił na uzyskanie niższych stawek postępowań przetargowych niż kosztów inwestorskich. Pani Skarbnik zauważyła w tym miejscu, że w przypadku kredytów pojawiłyby się odsetki, natomiast kolejne transze factoringu stanowiły wydatek zaliczany do kategorii wydatków inwestycyjnych bez pojawiających się odsetek. Pani Jadwiga Wójcik przypomniała także zebranym, że oprócz wcześniej omawianych wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę i modernizację dróg, w przyszłorocznym budżecie planowane są także przewidziane na zakup nowych pługów. Pan Przewodniczący: Ile Powiat Lubelski planuje zakupić pługów? Wicestarosta: Planujemy zakup 6 pługów. Krok ten podyktowany jest tym, że pługi jakie posiadamy są stare i wyeksploatowane, ponosimy przez to duże koszty ich napraw. Nowe z pewnością pozwolą na lepsze utrzymanie dróg powiatowych.

3 Pani Skarbnik: Następne wydatki związane są z robotami w budynkach Starostwa Powiatowego, tj. poprawa dostępu do dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo należy tu wspomnieć o planowanej rozbudowie kompleksu sportowego czy budowie mikrobiogazowni przy Zespole Szkół w Pszczelej Woli. Szczegóły tych przedsięwzięć zostaną jednak przedstawione przy omawianiu kolejnego punktu dzisiejszych obrad, tj. WPF na 2014 r. Następnie obecni na posiedzeniu zadawali pytania. Pan Edward Jarzynka: Czy w planowanym budżecie przewidziane zostały podwyżki dla pracowników? Pani Skarbnik: Tak. Będą to podwyżki średnio o 2,6 %. W roku bieżącym zostały już przyznane podwyżki. W roku następnym planuje się przyznanie podwyżek w podobnych granicach. Edward Jarzynka: Czy w roku 2014 będą środki, które Powiat będzie mógł dołożyć gminom na planowane inwestycje drogowe? Jadwiga Wójcik: Przewiduję się rezerwę finansową w kwocie ok. 2 mln zł. Jednakże z rezerwy tej gminy nie będą mogły skorzystać, ponieważ najpierw Powiat musi sprzedać posiadane działki, a realna rezerwa wynosi ok. 830 tys. zł. Postaramy się zwiększyć realną rezerwę budżetową. Ponadto od roku 2015 Powiat będzie wolny od płacenia transz wspomnianego wcześniej factoringu, co powinno mieć korzystny wpływ na wielkość rezerwy. Radny Henryk Salasa: Nie zauważyłem w przestawionym projekcie budżetu zabezpieczonej kwoty na dokończenie drogi Głusk-Skrzynice. Czy inwestycja ta dojdzie do skutku? Jadwiga Wójcik: Projekt ten został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zostanie omówiony później. Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie 4 głosami poparli projekt budżetu powiatu na 2014 rok. Ad. 5 Kolejny punkt obrad miał na celu omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata Projekt WPF na lata zreferowany został przez Panią Skarbnik. Pani Skarbnik na wstępie wskazała główne zmiany podyktowane przez ustawodawcę, które wpłynęły na kształt przedmiotowej WPF. Wskazała następnie elementy niezbędne w WPF (do których zaliczyć należy m.in. dochody bieżące, wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, deficyt, przychody i rozchody łącznie z odsetkami naliczonymi na rok 2014). Wzajemna relacja wszystkich obligatoryjnych elementów wskazanych w WPF musi zgodzić się z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo w przedstawionym projekcie WPF zastosowano wzrost dochodów w związku ze wzrostem podatku od osób fizycznych a także ujęto dochody ze sprzedaży majątku Powiatu. Pani Skarbnik zwróciła także uwagę, że w proponowanej WPF zauważalny jest spadek wydatków bieżących, związany z zakończeniem prowadzonych dotychczas projektów. Pan Starosta Paweł Pikula, w celu uzupełnienia przedstawionych wyżej informacji, dodał, że wszystkie Powiaty w ramach Konwentu Powiatów przystąpiły do realizacji dużych inwestycji w zakresie dróg, służby zdrowia i szkolnictwa zawodowego. Projekt dotyczący dróg zakłada realizację tzw. dużego projektu drogowego na kwotę dofinansowania ok. 300 mln zł. Z przedstawionego algorytmu, zależnego od długości odcinków dróg zarządzanych przez poszczególne powiaty, wynikałoby, że dla Powiatu Lubelskiego przypada kwota dofinansowania w wysokości ok. 20 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy

4 przebudowę dróg: drogi 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin na odcinku od Strzeszkowice przez Krężnicę Jarą do Lublina, drogi 2238L Halinówka Góra Bełżyce oraz drogi 2236L Niezabitów Łubki Wojciechów (łącznie ponad 17,2 km) oraz drogi 2272L od skrzyżowania w Chmielu przez Skrzynice do Lublina (do ul. Głuskiej) - odcinek o dł. 14 km. Ostatnia inwestycja jest kontynuacją drogi od Krzczonowa. Ponadto gdyby ewentualnie pojawiły się rezerwy, można by było przeprowadzić modernizację drogi na odcinku prowadzącym przez Tokarówke i Sobieską Wolę. Na chwilą obecną Powiat jednak nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi. Starosta zapewnił, że duży projekt drogowy będzie z pewnością realizowany, jednakże faktyczne kwoty na ten cel będą jeszcze ustalane i przyznawane poszczególnym powiatom po ostatecznych decyzjach Urzędu Marszałkowskiego. Następnie Pan Paweł Pikula poinformował, że na projekt związany ze szpitalami przewidziana jest dotacja w wysokości ok. 15 mln zł. Przewidziana pomoc pozwoli na przystosowanie obiektów SP ZOZ w Bełżycach i SPZOZ w Bychawie, ponieważ nie spełniają one standardów Ministerstwa Zdrowia. Zakłada się tutaj adaptację sali operacyjnej i oddziału wewnętrznego w Bychawie. Pojawił się także pomysł dobudowy części użytkowej z wykorzystaniem dawnego magazynu. Oprócz połączenia w sieć zespołów wszystkich szpitali powiatowych, planuje się zakup sprzętu medycznego. Z kolei odnosząc się do projektu związanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego, Pan Starosta zauważył, że pozyskane pieniądze Powiat planuje przeznaczyć na adaptację budynków szkół zawodowych oraz na umożliwienie prowadzenia części zajęć bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Planuje się ponadto utworzenie sieci współpracy między szkołami. Projekt ten łączy w sobie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto Pan Starosta wyraził ubolewanie, że z uwagi na brak środków finansowych Starostwo Powiatowe nie wykonało wymaganej zmiany wersji map analogowych na wersje cyfrowe. Dlatego też zasadne byłoby jak najszybsze sprawne wykonanie przedmiotowej cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Projekt cyfryzacji jest w trakcie opracowania. Koszt jaki Powiat będzie musiał ponieść na ten cel wynosi ok. 30 mln zł. Niewywiązanie się z wymogu cyfryzacji zasobów geodezyjnych będzie wiązało się z koniecznością poniesienia prawie identycznych kosztów, przeznaczonych na poczet zastrzeżeń i kar, podyktowanych przez obowiązujące przepisy i wytyczne Głównego Geodetę Kraju. Odnosząc się z kolei do posiadanej na współpracę z gminami rezerwy w kwocie 830 tys. zł, Starosta zauważył, że środki te trzeba będzie podzielić. Prawdopodobnie 2 zadania wykonane zostaną jeszcze na początku 2014 r., a kolejne 2 zostaną rozpoczęte pod koniec przyszłego roku ale sfinalizowane już w roku Podobna sytuacja wystąpiła w roku bieżącym. Ponadto jeżeli Powiat chce inwestować, musi ograniczyć wydatki bieżące. Z uwagi na to, że wynagrodzenie pracowników należy do wydatków bieżących, Starostwo Powiatowe nie może pozwolić sobie na przeznaczanie wyższych środków na ten cel. Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie 4 głosami poparli projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Ad. 6 W części dotyczącej spraw bieżących poruszone zostały następujące tematy: Radny Grzegorz Kozioł zwrócił uwagę na kwestie przebudowy drogi 2213L Jastków Wygoda, gdzie nie położono 2-giej warstwy tzw. ścieralnej, prosząc jednocześnie o zagospodarowanie środków na ten cel. Odnosząc się z kolei do projektu zakładającego rozwój szkolnictwa zawodowego, radny wyraził pogląd, że rozwój edukacji zawodowej jest bardzo dobrym pomysłem, jednakże istotnym elementem w tej kwestii jest współpraca Gmin

5 w zakresie komunikacji i dowozu uczniów do szkół. Chodzi tutaj głównie o mobilizację Gmin do stworzenia sieci dowozu i wzajemnej współpracy. Zdaniem Grzegorza Kozioła szkolnictwo zawodowe jest przyszłością dla młodych ludzi. Z kolei radna Anna Rynkowska wyraziła zadowolenie z zamieszczenia w autokorekcie planu przebudowy dwóch dróg 2287L i 2314L, dziękując jednocześnie Pani Skarbnik za trud włożony w przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu. Następnie Wicestarosta Robert Wójcik wracając do sprawy szkolnictwa zawodowego, zauważył, że projekt zakładający rozwój edukacji zawodowej jest potrzebny ale potrzebna jest też zmiana strukturalna i zmiana samego programu nauczania. Wyraził także pogląd, że sceptycznie podchodzi do pomysłu zorganizowania dojazdu dla uczniów i budowy sieci komunikacyjnej. Zachętą do wybierania szkół zawodowych mógłby być, np. darmowy internet dla nowych uczniów. Ad. 7 Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział w pracach Komisji i zakończył obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała: Marlena Pietrzak Przewodniczący Komisji Edward Jarzynka

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku, o godz. 13 30

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku, o godz. 13 30 PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku, o godz. 13 30 Przewodnicząca Komisji Protokolant - Teresa Majkusiak - Alicja Dąbrowska Radni przed posiedzeniem

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 38/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 38/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 38/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 15.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 26 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 26 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 26 listopada 2013 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.15 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo