Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i form organizowania i prowadzenia pościgów oraz działań pościgowych przez Straż Graniczną Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz i 1822) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zasad i form organizowania i prowadzenia pościgów oraz działań pościgowych przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: w sprawie organizowania i prowadzenia działań pościgowych oraz działań blokadowych przez Straż Graniczną ; 2) 1 otrzymuje brzmienie: 3) w 2: Zarządzenie określa formy organizowania i prowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pościgów, działań pościgowych, blokad oraz działań blokadowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do pościgów, działań pościgowych, blokad oraz działań blokadowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. ; a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) pościg bezpośredni działanie prowadzone przez funkcjonariusza bezpośrednio za osobą ściganą na kierunku jej ucieczki, pieszo, z wykorzystaniem pojazdów służbowych lub statków powietrznych;, b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) działania blokadowe zespół przedsięwzięć zmierzających do izolowania określonego obszaru poprzez organizację systemu blokad w celu zatrzymania osoby ściganej w ramach prowadzonych działań pościgowych lub osoby, która nie zatrzymała się do kontroli;, c) uchyla się pkt 11 i 12, d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 2 Poz a) blokada system posterunków obserwacyjno-meldunkowych, kontrolnych, blokadowych oraz ostrzegających pojazdy, rozwijanych na prawdopodobnym kierunku ucieczki osoby ściganej lub osoby, która nie zatrzymała się do kontroli;, e) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 16) kierownik służby dyżurnej funkcjonariusza pełniącego służbę jako kierownik zmiany albo kierownik zespołu służby granicznej placówki SG lub kierownik zespołu dyżurny operacyjny placówki SG;, f) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 17a) kierujący działaniami - funkcjonariusza wyznaczonego przez komendanta jednostki organizacyjnej SG, któremu podlegają funkcjonariusze biorący udział w działaniach pościgowych, granicznych lub specjalnych. ; 4) w 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) posterunek kontrolny; ; 5) w 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) rodzaj i możliwości techniczne pojazdu ściganego oraz pojazdu służbowego; ; 6) w 12 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3) wykorzystaniu pojazdu służbowego jako pojazdu uprzywilejowanego; 4) danych identyfikujących pojazd służbowy, w tym marce, kolorze, numerze rejestracyjnym, kryptonimie radiowym; ; 7) w 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) organizuje działania blokadowe na przypuszczalnej trasie ucieczki i wydaje polecenie zastosowania kolczatki drogowej, innego środka służącego do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych, lub użycia pojazdu służbowego, do zablokowania drogi; ; 8) w 14 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) zawiadamia o działaniach pościgowych dyżurnego operacyjnego Komendanta Głównego Straży Granicznej, informując go o podjętych działaniach w związku z prowadzonym pościgiem; ; 9) 16 otrzymuje brzmienie: 16. W przypadku prowadzenia działań pościgowych, kierujący pościgiem, może organizować działania blokadowe. ; 10) w 22 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) pojazdach służbowych i uzbrojeniu funkcjonariuszy. ; 11) w 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) używają oznakowanego pojazdu służbowego, zgodnie z postanowieniami umów i porozumień międzynarodowych. ; 12) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: Rozdział 3a Blokady i działania blokadowe 29a. 1. W zależności od rodzaju działań lub prowadzonego pościgu, a także posiadanych informacji, organizuje się blokady lub działania blokadowe. 2. Organizację blokady lub działań blokadowych zarządza kierujący działaniami lub kierujący pościgiem. 3. Funkcjonariusz podejmujący decyzję o organizacji blokady lub działaniach blokadowych niezwłocznie powiadamia, za pośrednictwem środków łączności, o ich rozpoczęciu kierownika służby dyżurnej właściwej miejscowo placówki SG. 29b. 1. Działania blokadowe i blokady organizuje się przy wykorzystaniu:

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz. 15 1) posterunków obserwacyjno meldunkowych; 2) posterunków kontrolnych; 3) posterunków blokadowych; 4) posterunków ostrzegających pojazdy; 5) zespołów pościgowych. 2. Blokada powinna składać się z: 1) co najmniej jednego posterunku obserwacyjno meldunkowego; 2) co najmniej jednego posterunku kontrolnego; 3) co najmniej jednego posterunku blokadowego; 4) posterunku ostrzegającego pojazdy; 5) co najmniej jednego zespołu pościgowego. 29c. 1. Liczba poszczególnych posterunków i zespołów pościgowych wystawionych przy organizacji blokady uzależniona jest od charakteru zadania służbowego, posiadanych informacji i rozpoznania sposobu działania osoby lub grupy przestępczej, warunków terenowych, możliwości logistycznych, w tym ilości posiadanego sprzętu oraz liczby funkcjonariuszy skierowanych do realizacji zadania. 2. O miejscu organizacji blokady oraz liczbie wystawionych posterunków i zespołów pościgowych decyduje kierujący działaniami lub kierujący pościgiem. 3. Przy określaniu miejsca organizowania blokad należy: 1) unikać miejsc pozwalających omijać i objeżdżać blokady; 2) wykluczać możliwość ucieczki osoby z obszaru objętego blokadą; 3) nie dopuścić do zagrożenia w ruchu drogowym; 4) uwzględnić przystosowanie miejsc przewidzianych do organizacji posterunków kontrolnych i blokadowych do możliwości bezpiecznego i skutecznego wykorzystania lub użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej; 5) uwzględnić możliwość zapewnienia jak najlepszej organizacji ruchu drogowego w określonych kierunkach, w tym możliwość objazdu; 6) uwzględnić możliwość zapewnienia w porze nocnej i o zmierzchu dostatecznego oświetlenia posterunków kontrolnych i blokadowych. 29d. 1. Wyposażenie sił skierowanych do organizowania blokad i działań blokadowych powinno być dostosowane do zaistniałej sytuacji oraz wykonywanego zadania służbowego. 2. Do elementów wyposażenia zalicza się: 1) tarczę do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym; 2) latarkę ze światłem czerwonym; 3) sprzęt służący do obserwacji terenu, w tym lornetkę pryzmatyczną, gogle noktowizyjne, kamerę termowizyjną; 4) odzież specjalną, w tym kamizelki ostrzegawcze; 5) uprzywilejowane pojazdy służbowe; 6) kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych; 7) środki przymusu bezpośredniego służące do zatrzymywania osób i transportu osób zatrzymanych, w tym kajdanki służbowe, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pociski niepenetracyjne; 8) środki ochrony osobistej funkcjonariuszy, w tym hełmy, kamizelki kuloodporne; 9) umundurowanie specjalistyczne;

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz ) broń palną. 29e. 1. Zadaniem posterunku obserwacyjno-meldunkowego jest: 1) obserwowanie poruszających się pojazdów; 2) typowanie pojazdów do kontroli; 3) informowanie kierującego działaniami, a także inne posterunki i zespoły wchodzące w skład blokady, o pojawieniu się pojazdu lub pojazdów będących w zainteresowaniu działań; 4) informowanie kierującego działaniami o wszystkich zaobserwowanych niestandardowych zachowaniach kierujących pojazdami bądź ich pasażerów. 2. Posterunek obserwacyjno-meldunkowy utrzymuje stałą łączność z kierującym działaniami oraz innymi posterunkami wchodzącymi w skład blokady. 3. Posterunek obserwacyjno-meldunkowy tworzy co najmniej jeden funkcjonariusz. 4. Posterunek obserwacyjno-meldunkowy usytuowany jest przed posterunkiem kontrolnym. 29f. 1. Zadaniem posterunku kontrolnego jest: 1) podjęcie próby zatrzymania wskazanego pojazdu oraz przeprowadzenie kontroli osób w nim przebywających, jak i samego pojazdu; 2) informowanie kierującego działaniami o każdym kontrolowanym pojeździe, jak również o wynikach kontroli, a także o pojazdach, które do kontroli się nie zatrzymały; 3) informowanie kierującego działaniami, a także innych posterunków i zespołów wchodzących w skład blokady, o zachowaniu się pojazdu, który nie zatrzymał się do kontroli, a w szczególności o próbach zawrócenia, zmianie kierunku jazdy, wyrzucaniu przedmiotów ze środka pojazdu. 2. Posterunek utrzymuje stałą łączność z kierującym działaniami oraz innymi posterunkami wchodzącymi w skład blokady. 3. Po organizacji posterunku blokadowego, posterunek kontrolny może być wykorzystany jako punkt informujący nadjeżdżające pojazdy o wstrzymaniu ruchu drogowego z powodu organizacji blokady. 4. W razie potrzeby posterunek kontrolny może być wykorzystany jako zespół pościgowy lub posterunek blokadowy. 5. Posterunek kontrolny tworzy co najmniej dwóch funkcjonariuszy i oznakowany pojazd służbowy. 6. W ramach posterunku kontrolnego jeden funkcjonariusz dokonuje zatrzymania i kontroli, a drugi go ubezpiecza. 7. Funkcjonariusze tworzący posterunek kontrolny wyposażeni są, w szczególności, w tarczę do zatrzymywania pojazdów, latarkę ze światłem czerwonym oraz kamizelki ostrzegawcze. 8. Posterunek kontrolny usytuowany jest za posterunkiem obserwacyjno meldunkowym, nie mniej niż 100 metrów przed posterunkiem blokadowym. 29g. 1. Zadaniem posterunku blokadowego jest zamknięcie lub zablokowanie pasa jezdni bądź całej jezdni w celu zatrzymania pojazdu, który nie zatrzymał się do kontroli. 2. Posterunek blokadowy utrzymuje stałą łączność z kierującym działaniami i pozostałymi posterunkami wchodzącymi w skład blokady, a z posterunkiem kontrolnym lub poprzedzającym go posterunkiem blokadowym, o ile jest to możliwe, także kontakt wzrokowy. 3. Posterunek blokadowy tworzy co najmniej dwóch funkcjonariuszy. 4. Funkcjonariusze tworzący posterunek blokadowy wyposażeni są, w szczególności, w środki przymusu bezpośredniego w postaci pojazdów służbowych, kolczatek drogowych lub inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz Posterunek blokadowy usytuowany jest nie mniej niż 100 metrów za posterunkiem kontrolnym. 29h. 1. Zadaniem posterunku ostrzegającego pojazdy jest: 1) ostrzeganie o zorganizowanej blokadzie pojazdy jadące z kierunku przeciwnego; 2) wzywanie kierujących pojazdami, o których mowa w pkt 1, do odpowiedniego ograniczenia prędkości. 2. W przypadku rozwinięcia blokady posterunek ostrzegający pojazdy zatrzymuje pojazdy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub kieruje je na wyznaczone objazdy. 3. Posterunek ostrzegający pojazdy utrzymuje stałą łączność radiową z kierującym działaniami oraz innymi posterunkami wchodzącymi w skład blokady, a z ostatnim posterunkiem blokadowym, w miarę możliwości, również kontakt wzrokowy. 4. Posterunek ostrzegający pojazdy tworzy co najmniej jeden funkcjonariusz. 5. Posterunek ostrzegający pojazdy usytuowany jest nie mniej niż 100 m za ostatnim posterunkiem blokadowym. 29i. 1. Zadaniem zespołu pościgowego jest prowadzenie pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się na posterunku kontrolnym i blokadowym. 2. Zespół pościgowy utrzymuje stałą łączność radiową z kierującym działaniami i posterunkami wchodzącymi w skład blokady. 3. W razie potrzeby jako zespół pościgowy może być wykorzystywany posterunek kontrolny. 4. Zespół pościgowy tworzy co najmniej dwóch funkcjonariuszy. 5. Zespół pościgowy usytuowany jest za ostatnim posterunkiem blokadowym. ; 13) w 30 w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) broń palną;, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) pojazdy służbowe;, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) środki i urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli drogowej. ; 14) 31 otrzymuje brzmienie: 31. Komendanci oddziałów SG, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, wyznaczą w terytorialnym zasięgu działania oddziału, miejsca do organizacji posterunków kontrolnych i posterunków blokadowych na wypadek wystąpienia pościgu transgranicznego. ; 15) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Straży Granicznej w z. płk SG Andrzej PILASZKIEWICZ

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ

Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ Projekt z dnia 6 lipca 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI PALNEJ 1 SPIS TREŚCI: 1. Aktualny stan stosunków społecznych w zakresie użycia środków przymusu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity ze wszystkimi zmianami, które weszły w życie do dnia 6 maja 2011). Pobrano z http://testy-na-prawo-jazdy.com.pl DZIAŁ I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Andrzej Lichwa Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Słowa kluczowe: środek zapobiegawczy, zakaz opuszczania kraju, Schengen. Środek zapobiegawczy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-16-15 Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo