Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych"

Transkrypt

1 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych Redakcja: dr Witold Mikułowski Agnieszka Jezierska Warszawa

2 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław Spurgjasz Materiały z konferencji Administracja publiczna i instytucje kształcenia kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Warszawa, maja 2010 r by KSAP ISBN

3 Spis treści Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska Wstęp 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WOBEC WYZWAŃ KRYZYSU EKONOMICZNEGO Helena Kisilowska Hierarchia ważności wyzwań administracji publicznej wobec kryzysu ekonomicznego w Polsce i w Europie Artur Nowak-Far Sprawne zarządzanie w administracji publicznej w dobie kryzysu. Ekonomiczna ocena zasadniczych propozycji reform Marcin Sakowicz Rola oceny skutków regulacji w dobie kryzysu ekonomicznego. Doświadczenia polskiej administracji Małgorzata Perzanowska,Marta Rękawek-Pachwicewicz Kryzys wartości etycznych i jego wpływ na sprawność działania administracji w dobie kryzysu ekonomicznego Piotr Białas Prawo do dobrej administracji jako remedium na działania organów administracji publicznej w czasach kryzysu Henryk Gawroński Administracja publiczna wobec delokalizacji procesów gospodarczych w kontekście kryzysu gospodarczego

4 SPIS TREŚCI Wiesław Śniecikowski Realizacja zadań publicznych przez samorządy lokalne i regionalne w sytuacji kryzysu ekonomicznego państwa 115 SPECYFIKA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJI KRYZYSU EKONOMICZNEGO Janusz Niczyporuk, Marek Stefaniuk Procedury kryzysowew polskim prawie publicznym Barbara Jaworska-Dębska Kryzys ekonomiczny a zadania administracji publicznej w sferze społecznej (na przykładzie polityki administracji wobec problemów związanych z alkoholem) Dominik Kościuk Instytucja normatywnych instrumentów regulacji małej i średniej przedsiębiorczości jako element antykryzysowych działań administracji rządowej Jarosław Ruszewski Mechanizm 1% jako sposób finansowego wsparcia realizacji zadań publicznych w dobie kryzysu ekonomicznego (Przejaw filantropii, sposób redystrybucji środków publicznych czy wyznacznik postawy obywatelskiej?) Małgorzata Wenclik, Marcin Adamczyk Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego (Uwagi krytyczne) Monika Giżyńska, Agnieszka Brzostek Obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z zadań pomocy państwa w zakresie dożywiania SŁUŻBA PUBLICZNA W WARUNKACH KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH Tatiana Majcherkiewicz W poszukiwaniu kompromisu i uznania: reformy służby cywilnej i ewolucja stosunków polityczno-administracyjnych w latach

5 WPROWADZENIE Andrzej Pakuła Wymogi kwalifikacyjne i rozwój w służbie cywilnej. Stan prawny w świetle wskazań wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi Artur Modrzejewski, Paula Borowska Służba przygotowawcza pracowników administracji samorządowej w dobie kryzysu ekonomicznego (Studium przypadku) Alina Miruć Profesjonalizacja w zawodzie pracownika socjalnego a potrzeby współczesnej administracji pomocy społecznej (Przykład polski) Agnieszka Jezierska Projektowanie ideału od analizy obecnego stanu służby cywilnej w Polsce do prognozy na temat przyszłości tej organizacji ADEKWATNOŚĆ PROGRAMÓW I METOD KSZTAŁCENIA URZĘDNIKÓW DO AKTUALNYCH POTRZEB ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ David Walker Potrzeby szkoleniowe urzędników służby cywilnej w okresie zwiększonych wyzwań ekonomicznych i społecznych (Opinia z perspektywy instytucji europejskich) Witold Mikułowski Studia administracyjne w Polsce w świetle międzynarodowych standardów kształcenia oraz aktualnych wyzwań polskiej administracji Jan Caban Racjonalne przesłanki korygowania kształcenia administracji państwa środka Europy w otoczeniu pokryzysowym

6 SPIS TREŚCI Krzysztof Chochowski Adekwatność rodzimych programów i metod kształcenia do potrzeb kompetencyjnych nowoczesnej administracji publicznej Mikołaj A. Cholewicz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w procesie kształtowania nowoczesnej służby cywilnej w Polsce Ryszard Paczuski Sprawa wyboru adekwatnego modelu kształcenia na kierunku administracja publiczna w szkołach wyższych Joanna Radwanowicz-Wanczewska,Marta Janina Skrodzka Nauczanie kliniczne prawa a nowoczesna administracja Dorota Konopka, Julita Sitniewska Profil kształcenia a praktyka zawodu opinie absolwentów kierunku administracja publiczna

7 Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska* Wstęp Światowy kryzys ekonomiczny stanowi poważne zagrożenie dla finansów publicznych i gospodarek państw nim dotkniętych. Dlatego administracja publiczna powinna wdrożyć metody i procedury odpowiednie do sytuacji kryzysowych, a także pomimo konieczności ograniczania wydatków budżetowych zacząć prowadzić politykę rozwoju. Przydatna w tym celu okaże się analiza polityk publicznych w Polsce i innych krajach, zwłaszcza przed nową falą kryzysu społeczno-ekonomicznego. Niezależnie od kryzysu gospodarczego kluczowe dla pobudzenia rozwoju jest uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa sprawnie działające, przyjazne dla obywateli państwo. Nie każdy model państwa wspiera rozwój. Przeregulowane, nadmierne, nadodpowiedzialne państwo, rozrośnięte w swoich funkcjach, to państwo maximum, które nie radzi sobie z wyzwaniami rozwojowymi. I podobnie nie jest w stanie sprostać zmieniającej się sytuacji koncepcja państwa minimum, bo dzisiaj nie wystarczy już swoisty status nieprzeszkadzającego obserwatora. W warunkach radykalnych zmian gospodarczych potrzebne są nowe ramy funkcjonowania oraz filozofia państwa. Istotne jest zdefiniowanie, jakie państwo najlepiej wspiera rozwój. * Dr Witold Mikułowski Vice-Prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Kierownik Katedry Administracji i Zarządzania Publicznego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Wydział w Warszawie); Agnieszka Jezierska Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 7

8 WSTĘP Warto więc rozważyć koncepcję państwa optimum, nazywanego niekiedy smart government (Boni, 2012) 1. Dlatego ważne jest również promowanie innowacji w administracji to obecnie jeden z naczelnych megatrendów w myśleniu o nowoczesnym państwie. W odpowiednich warunkach administracja może wykazywać się wysokim poziomem innowacyjności, czyli gotowością i zdolnością struktury administracyjnej do przyswajania, generowania i wdrażania nowych rozwiązań mogących się przyczynić się do usprawnienia jej działań i funkcjonowania państwa. Wiąże się to z takimi kategoriami, jak: adaptacyjność, elastyczność, kreatywność, przedsiębiorczość (Zerka, 2011) 2. Jest to szczególnie istotne w okresie kryzysu. Książka ta jest oparta głównie na uaktualnionych referatach polskich uczestników XVIII Konferencji Sieci Instytutów i Szkół Administracji Publicznej Centralnej i Wschodniej Europy (NISPAcee), która była poświęcona problemom administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego 3. Publikacja przedstawia wyzwania, jakie kryzys ekonomiczny, występujący w skali całego naszego regionu, stawia obecnie przed polską administracją publiczną, a w konsekwencji także przed instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem kadr administracji, oraz sposoby sprostania tym problemom przez te organa. Publikacja składa się z czterech części: w części pierwszej zawarte są opracowania dotyczące roli i działań administracji publicznej w sytuacji kryzysu ekonomicznego, którego konsekwencje odczuwamy także w Polsce; część duga to przykłady metod i procedur działań administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz polityk rozwoju mających na celu stawić czoło problemom ekonomicznym i społecznym zaostrzającym się w sytuacji kryzysu ekonomicznego; część trzecia dotyczy wpływu kryzysu finansów publicznych na sytuację polskiej służby cywilnej. Opracowania ukazują problemy związane z jej rozwojem ilościowym i jakościowym, 1 https://mac.gov.pl/dzialania/michal-boni-o-panstwie-optimum/ Konferencja ta odbyła się w Warszawie maja 2010 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Współorganizatorem oprócz KSAP było Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP), dla którego była to jednocześnie jego XI doroczna konferencja. Członkowie SEAP stanowili w większości polskojęzyczną grupę roboczą. Książka ta zawiera także uaktualnioną wersję referatów wygłoszonych przez polskich uczestników, którzy je zaprezentowali w innych, anglojęzycznych grupach roboczych. Część z tych ostatnich referatów została opublikowana w języku angielskim w książce zawierającej materiały z tej konferencji, która ukazała się w 2011 r. (cf. R. Kattel, W. Mikulowski, G. Peters, Public Administration in Times of Crisis, Bratysława 2011). 8

9 WSTĘP podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także jej relacji ze sferą polityczną; w części czwartej zawarliśmy opracowania poświęcone problemom dostosowania treści i metod programów kształcenia w dziedzinie administracji publicznej do jej nowych potrzeb i wyzwań. Mimo upływu czasu problemy tu omawiane nie tylko nie straciły na aktualności, ale nawet stały się jeszcze ważniejsze i wymagające pilniejszych działań potrzebnych do ich skutecznego rozwiązywania. Dotyczy to zarówno samej administracji publicznej, która musi przygotowywać i wdrażać odpowiednie programy działań, jak i jej otoczenia, na które ma ona oddziaływać i z którym ma współdziałać w ramach demokratycznego systemu rządzenia. Chodzi tu zarówno o zaplecze naukowo-badawcze (zaistniałe problemy powinno się odpowiednio badać i diagnozować), instytucje kształcenia i doskonalenia kadr administracji (powinny dostosowywać swoje programy i metody kształcenia do nowych wyzwań i potrzeb administracji publicznej) oraz o współdziałające z administracją publiczną instytucje prywatne i pozarządowe. Publikacja prezentuje wszechstronną wiedzę z zakresu różnych nauk (prawnych, społecznych, a przede wszystkim administracyjnych) dotyczącą analiz genezy, przebiegu, a także różnorodnych skutków oraz rozwiązań teoretycznych i praktycznych, które mogłyby przeciwdziałać skutkom kryzysu. październik 2013 r. 9

10 WSTĘP 10

11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WOBEC WYZWAŃ KRYZYSU EKONOMICZNEGO 11

12 12

13 Helena Kisilowska* Hierarchia ważności wyzwań administracji publicznej wobec kryzysu ekonomicznego w Polsce i w Europie 1 SŁOWA KLUCZOWE: interes publiczny, reforma struktur, kryzys ekonomiczny i finansowy STRESZCZENIE Kryzys ekonomiczny i finansowy uzmysłowił Polsce i Europie konieczność analizy funkcjonowania administracji publicznej i konieczność zmian hierarchii ważności zagrożeń i wyzwań stojących dziś przed administracją. Postulowane zmiany jakościowe w procesach administrowania muszą brać pod uwagę takie elementy, jak: procesy demograficzne, zanik granic w Europie, podziały regionalne i narodowościowe, informatyzacja, a także tworzenie społeczeństwa wiedzy. Konieczność oszczędności i racjonalizacji wydatków wymusza rozwiązania, które powinny iść w kierunku reformy struktur, lepszego przygotowania kadr administracji publicznej, a także lepszego zarządzania tymi kadrami. Prezentowany artykuł jest próbą określenia kierunków zmiany hierarchii wartości poszczególnych wyzwań stojących przed administracją publiczną, a także pokazania, że aby prawidłowo zidentyfikować interesy i potrzeby społeczeństwa, administracja publiczna musi wypracować reguły zachowania i procedury oparte na deliberacji, które * Helena Kisilowska profesor na Politechnice Warszawskiej, dr hab., dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w latach Stan prawny na 2010 r. 13

14 HELENA KISILOWSKA będą mogły być zaakceptowane społecznie jako właściwe i pozwolą zrealizować niezbędne reformy, a także wyzwolić społeczne wsparcie dla ich realizacji przy możliwie najniższych kosztach. 1. Potrzeba reformowania państwa i rola w tym zakresie administracji publicznej Kryzys ekonomiczny i finansowy uzmysłowił zjednoczonej Europie, w tym i Polsce, konieczność poddania analizie zagrożeń i wyzwań stojących przed społeczeństwem, które powinny być rozwiązane. Do takich wyzwań należy konieczność reformowania państwa, a w tym zakresie nowe problemy dotyczące administracji publicznej. Gdy ma się świadomość, że przyszłość nie jest nigdy do końca przewidywalna, konieczne staje się nakreślenie pewnych kierunków rozwoju. Dość powszechnie, zwłaszcza w kręgach ekonomistów, uważa się, że mamy do czynienia z końcem pewnej ery w rozwoju globalnego kapitalizmu. Zwracała na to uwagę Barbara Liberska w referacie: Świat po kryzysie. Czy powstanie nowa globalna architektura ekonomiczna (Liberska 2009, s ; Kabaj 2009, s ; Szukalski 2009, s ). Wymaga to zmiany hierarchii ważności poszczególnych wyzwań stojących przed administracją publiczną. Wprowadzając konieczne zmiany jakościowe w procesach administrowania, trzeba wziąć pod uwagę takie elementy, jak: zmiany demograficzne, zanik granic w Europie, podziały regionalne i narodowościowe, informatyzacja (w tym konieczność szerszego wprowadzenia procedur elektronicznych), a także tworzenie społeczeństwa wiedzy i system zarządzania wiedzą. W znacznie szerszym stopniu pojawia się problem uwzględnienia i ochrony w działalności administracji publicznej potrzeb wyższego rzędu obywateli, takich jak: demokracja, partycypacja w sprawowaniu władzy, dostęp do informacji, udział w życiu politycznym Europy, edukacja. System administracyjny jest niezwykle istotny dla sprawnego funkcjonowania każdego państwa, dlatego też konieczność oszczędności i racjonalizacji wydatków w dobie kryzysu wymusza zmiany, które powinny iść w kierunku reformy struktur, lepszego przygotowania kadr administracji publicznej, a także lepszego zarządzania tymi kadrami (Kudrycka, Guy Peters, Suwaj 2009, s. 19 i nast.). Kryzys gospodarczy i finansowy uzmysłowił, że konieczna jest poprawa jakości rządzenia zarówno na poziomie ponadnarodowym (dla Polski najistotniejszy jest tu poziom Unii Europejskiej), jak i krajowym. Jakość rządzenia ma bowiem istotny wpływ na rozwój gospodarczy. Wprowadzenie ustroju demokratycznego nie gwarantuje utworzenia dobrego państwa. Rządy reprezentantów większości pozbawione społecznej 14

15 HIERARCHIA WAŻNOŚCI WYZWAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOBEC KRYZYSU EKONOMICZNEGO... kontroli władzy i bez zagwarantowanych słusznych praw mniejszości mogą nie sprostać wyzwaniom XXI w. i w rezultacie utracić społeczną legitymację. Miniona dekada dostarcza niestety licznych przykładów trudności, jakich współczesne demokracje doświadczają, starając się sprostać tym wyzwaniom. Zaliczyć do nich można: zagrożenia dla światowego pokoju związane z terroryzmem oraz głębokim kryzysem systemu bezpieczeństwa opartego na Organizacji Narodów Zjednoczonych, rosnące rozwarstwienia społeczne (zarówno w skali globalnej, jak i wewnątrz państw wysoko rozwiniętych) będące w znacznej mierze efektem ubocznym rewolucji technologicznej, raptownie postępujące zmiany klimatu czy wreszcie obecny globalny kryzys finansowy i gospodarczy, stawiający na nowo pytanie o konieczną i właściwą rolę państwa w gospodarce. Do tej listy globalnych problemów należy dodać nie mniej istotne wyzwania charakterystyczne dla Europy: zmiany demograficzne i związany z nim kryzys państwa dobrobytu, podziały kulturowe wywołane przez migracje czy też nierozwiązany dotąd problem deficytu demokracji w Unii Europejskiej. Skala wymienionych problemów nie powinna jednak przysłonić faktu, że jeśli za podstawowe wartości przyjmiemy wolność jednostki i dobro wspólne, to system demokratyczny pozostaje najlepszym ze znanych systemów zarządzania państwem. Badania wykazują, że choć rozwój gospodarczy sam w sobie nie gwarantuje demokracji, to istnieje silny związek rozwoju gospodarczego, a szczególnie poziomu dochodu na jednego mieszkańca, z trwałością rządów demokratycznych (Przeworski, Alvarez, Cheibub, Limongi 2000, s. 10). Nie do przecenienia są widoczne ekonomiczne i militarne sukcesy dwudziestowiecznych demokracji. Legitymację pośrednią daje też demokracji tocząca się od II wojny światowej walka biednych państw o demokrację Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako jeden z członków Unii Europejskiej, a także państwo z dwudziestoletnią już (współczesną) tradycją demokratyczną, Polska w coraz większym stopniu będzie musiała brać współodpowiedzialność za globalne i regionalne wyzwania obecnego stulecia. Ma to daleko idące implikacje w obszarze systemu podejmowania decyzji politycznych, a także funkcjonowania administracji, która te decyzje powinna wcielać w życie. W znacznie szerszym stopniu pojawi się w najbliższej przyszłości kwestia konieczności szerszego uwzględnienia i ochrony w działalności państwa zarówno coraz bardziej złożonych potrzeb obywateli, jak i potrzeb systemowych determinujących naszą wspólną dalszą przyszłość. Należy też pamiętać, że kiedyś nie da się wszystkich trudności i nieprawidłowości wytłumaczyć kryzysem gospodarczym i finansowym. 15

16 HELENA KISILOWSKA Jednym z podstawowych instrumentów regulacji stosunków we współczesnym państwie jest prawo tworzone i chronione przez władzę publiczną. Zmianom ustawodawstwa muszą towarzyszyć zmiany w świadomości społecznej, a kształt prawa ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Dobre prawo sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, złe wprowadza chaos i powoduje brak zaufania do państwa. Prawo jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania nowoczesnego państwa. Współczesne społeczeństwa muszą same zdecydować, jak dziś, poprzez właściwe regulacje prawne, należy zreformować proces administrowania państwem. Aby ustalić kierunki niezbędnych reform, konieczne jest spojrzenie na prawo poprzez funkcje, jakie powinno ono spełniać, aby zaspokoić określone potrzeby społeczne. Zwolennicy pozytywizmu prawniczego, mający znaczące wpływy wśród polskich prawników, podkreślają trzy cechy prawa: to, że dotyczy ono zewnętrznego zachowania ludzi względem siebie, że jest ustanawiane przez uznany przez ludzi autorytet i że jego przestrzeganie jest zagwarantowane przez przymus, którym może posługiwać się państwo. Takie podejście do nauki prawa powoduje jednak brak szerszej wizji aksjologicznych podstaw prawa, a co za tym idzie pozbawienie prawa jego długofalowych funkcji kształtowania stosunków społecznych (Stelmachowski 2000, s. 11; Kisilowski 2009, s. 15). Jeśli na kwestie koniecznych reform administrowania państwem spojrzymy z takiej funkcjonalnej i systemowej perspektywy, sprawą kluczową staje się usprawnienie mechanizmu identyfikacji przez państwo interesów i potrzeb społeczeństwa i jego grup. Wiele naukowych analiz, zarówno tradycji agregatywnej, jak i deliberatywnej, wprost utożsamia demokrację z realizacją interesu publicznego czy też dobra wspólnego. To państwo jest bowiem dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla państwa. W demokratycznym państwie prawa administracja publiczna z jednej strony winna służyć obywatelom, broniąc słusznego interesu jednostek i gwarantować wolność w granicach obowiązującego prawa, z drugiej strony reprezentując interes publiczny, musi identyfikować ten interes i go realizować. 2. Interes publiczny jako kategoria prawna Zarówno Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), jak i ustawy posługują się stosunkowo często pojęciami: interes publiczny, dobro wspólne czy też interes społeczny. Część tych pojęć została skodyfikowana w prawie międzynarodowym i krajowym. Można tu wymienić przede wszystkim Oświadczenie rządowe z 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzy- 16

17 HIERARCHIA WAŻNOŚCI WYZWAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOBEC KRYZYSU EKONOMICZNEGO... mie 4 listopada 1950 r., a także Powszechną deklarację praw człowieka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. w Paryżu. Deklaracja jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie tworzy prawa międzynarodowego, jednak dość powszechnie uważana jest za prawo zwyczajowe. Na podstawie Deklaracji Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 r. uchwaliło Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych. Pojęcia zawarte w tych aktach to przede wszystkim podstawowe prawa człowieka, co do których istnieje również bogate orzecznictwo sądowe. Spotykamy jednak, zwłaszcza w działalności administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, sporą grupę spraw wymagających ustalenia zakresu pojęcia interesu publicznego w konkretnej sprawie. Mamy tu do czynienia z pojęciami niedookreślonymi w przepisach prawa. Konieczna zatem staje się odpowiedź na następujące pytania: czy interes publiczny (społeczny) można uznać za synonim dobra wspólnego? Czy interes publiczny można rozpatrywać na różnych poziomach struktury władzy publicznej? Czy może istnieć konflikt interesów publicznych na różnych poziomach struktury władzy i czy istnieje skuteczna metoda ustalenia zakresu pojęcia interesu publicznego w konkretnych sprawach? Przyjęcie przy stanowieniu prawa i podejmowaniu decyzji wyłącznie reguły większościowej może prowadzić do tyranii większości nad mniejszością bez poszanowania słusznych praw jednostek i mniejszości, a także do nieracjonalnej przypadkowości. Należy też podkreślić, że interes publiczny podlega wykładni w procesie stosowania prawa administracyjnego zarówno materialnego, jak i procesowego (Kastelik 2004, s. 17). Narzędziem służącym minimalizacji dominacji może być deliberacja, której celem winno być minimalizowanie różnic zdań. To państwo lub wspólnota samorządowa musi wypracować reguły zachowania i procedury postępowania, które zostaną zaakceptowane przez wszystkich jako właściwe. Stworzenie jasnych i czytelnych procedur umożliwiających identyfikację interesów indywidualnych, grupowych i interesu publicznego przyczyniać się będzie do ograniczenia i rozstrzygania sytuacji konfliktowych. Zwolennicy demokracji deliberatywnej, tacy jak Amy Gutmann i Dennis Thompson, Bruce Ackerman i James Fishkin czy Ian Shapiro, wskazują, że w dzisiejszej polityce zdominowanej przez głośne kampanie telewizyjne rzadko mamy do czynienia z deliberacją, a to właśnie deliberacja powinna pokazać społeczeństwu, co powinno zrobić w danej sytuacji w toku dyskusji z innymi. Ian Shapiro podkreśla, że istota demokratycznej partycypacji w podejmowaniu ważnych społecznie decyzji polega nie na odkryciu dobra wspólnego, ale bardziej na jego wytworzeniu. To szczególnie istotne w przypadku administracji publicznej, ponieważ jednym z istotnych jej celów jest właśnie konieczność jak najlepszego załatwiania spraw 17

18 HELENA KISILOWSKA istotnych dla wspólnot i obywateli (Gutman, Thomson 1996, s. 44; Ackerman, Fishkin 2002, s ; Shapiro 2006, s. 28). Pojęcia interes publiczny używa kilkakrotnie Konstytucja RP, nie precyzując jednak jego znaczenia. Już w preambule ustawa zasadnicza mówi: My Naród Polski wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...) równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Również w art. 1 Konstytucja podkreśla, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Znaczące odniesienie do pojęcia interes publiczny znajdujemy w art. 22 Konstytucji, który stanowi: Ograniczenie wolności, działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Artykuł ten należy rozpatrywać w powiązaniu z art. 31: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo dla wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Poza Konstytucją RP pojęcie interes publiczny występuje w ok. dziewięćdziesięciu aktach rangi ustawowej. Badania w tym zakresie przeprowadziła Patrycja Joanna Suwaj, ustalając za pomocą systemu informacji prawnej 86 obowiązujących aktów prawnych na dzień 4 lipca 2008 r. (Suwaj 2009, s. 29). Jednak jedynie Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w art. 2 pkt 4 podejmuje próbę zdefiniowania tego pojęcia, stanowiąc, że ilekroć w ustawie jest mowa o interesie publicznym, należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniający zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Pojęcie interes publiczny należy do kategorii pojęć niedookreślonych (pojęć nieostrych), których istnienie doktryna dość powszechnie uważa za konieczne zwłaszcza w zmieniającej się rzeczywistości (Stelmachowski 1965, s. 11; Grzybowski 1965, s. 148; Pieniążek 2000, s. 231). Chociaż już Jerzy Stefan Langrod w Instytucjach prawa administracyjnego, napisanych w oflagu w latach , zwracał uwagę, że konieczność tłumaczenia pojęć niedookreślonych stawia na pograniczu stosowanie przez sądy prawa obowiązującego i tworzenia przez nie nowego prawa sędziowskiego uzupełniającego ustawę. Autor powołuje się tu na charakterystyczny przykład angielskiego Common Law (Langrod 2003, s. 326). Trzeba też uwzględnić, że jeśli pojęcie nieostre ma charakter normatywny, to jest prawnie wiążące dla organów administracji publicznej, zarówno państwowej, jak i rządowej oraz samorządowej stosujących prawo. Prawidłowość przyjętej 18

19 HIERARCHIA WAŻNOŚCI WYZWAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOBEC KRYZYSU EKONOMICZNEGO... przez organy administracji interpretacji, konkretyzującej znaczenie tego pojęcia w rzeczywistej sprawie, podlega kontroli instancyjnej i sądowej. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego pojęcia niedookreślone, takie jak dobro wspólne czy interes publiczny, podlegają sądowej kontroli legalności. Również, jak podkreśla Marian Zdyb, pojęcie interes publiczny i dobro wspólne było wielokrotnie przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zwracał w szczególności uwagę, w wyroku w sprawie K23/98, że interes publiczny (dobro wspólne), aby mógł być uwzględniony, winien mieć ugruntowaną w świadomości jednostek podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny imperatyw (Zdyb 2000, s. 207). Z jednej strony sądowa kontrola stanowi istotną ochronę praw jednostki, jednak jak już wcześniej podkreślał J.S. Langrod, rodzi to niebezpieczeństwo, że to sądy będą sprawowały władzę w państwie, a ponadto zwiększy się stopień dowolności orzekania. Doktryna prawa mocno podkreśla związek interesu publicznego z pojęciem dobra wspólnego. Sławomir Fundowicz zwraca uwagę na naukę Soboru Watykańskiego II definiującą dobro wspólne jako ogół warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. Autor podkreśla, że w tak rozumianym dobru wspólnym istotne są trzy elementy: poszanowanie osoby jako takiej, rozwój dóbr duchowych i ziemskich społeczności oraz trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku (Fundowicz 2007, s. 633). Również Marian Zdyb wiąże pojęcie interesu publicznego z dobrem wspólnym, podkreślając, że człowiek funkcjonować może w ramach różnych wspólnot, które współistnieją obok siebie. Autor uwypukla hierarchiczność relacji w tym zakresie: gmina, powiat, województwo, państwo, co może również oznaczać hierarchię dóbr wspólnych, którą należy postrzegać nie w kategoriach nadrzędności, ale głównie w kontekście partycypacji i dopełnienia (Zdyb 2001, s. 190; Zdyb 2006, s. 205). Jerzy Stelmasiak zwraca uwagę, że przez wiele lat w niezwykle istotnej dla obywateli i wspólnot lokalnych polityce ustalania lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska dominował prymat krajowego interesu publicznego o charakterze gospodarczym. Autor podkreśla, że w demokratycznym państwie prawa konieczne jest uwzględnianie i realizowanie interesu publicznego o zasięgu lokalnym właśnie przez samorządy terytorialne (Stelmasiak 2001, s. 429). 19

20 HELENA KISILOWSKA Pojęcie dobro wspólne nie jest jednorodne, bowiem składają się na nie trzy rodzaje wartości, co do oceny których nie można stosować jednej miary. Pierwszą grupę stanowią wartości niekontestowane, odnośnie do których można przyjąć, że istnieje w społeczeństwie co do nich konsensus będący zjawiskiem empirycznym. Dotyczy to takich wartości, jak: dążenie do zachowania niepodległości, powszechny dostęp do edukacji, nienaruszalność ambasad itd. Jeśli ten empirycznie dostrzegalny społeczny konsensus jest zjawiskiem stałym, wartości te z definicji nie będą stwarzać problemu w zakresie identyfikacji interesu publicznego. Drugą grupę stanowią prawa człowieka, które często wiąże się z przyrodzoną i niezbywalną godnością każdej osoby ludzkiej (Zdyb 2001, s. 190). Wiele z tych praw będzie, rzecz jasna, należeć także do pierwszej grupy, jako że znaczna ich część nie jest przedmiotem społecznej kontestacji (choć doświadczenia ostatniego dwudziestolecia wskazują, że nawet z pozoru oczywiste prawa, takie jak prawo do życia czy wolność zgromadzeń, wywołują jednak społeczne kontrowersje). Niemniej jednak wyróżnienie praw człowieka jako odrębnej grupy jest konieczne, gdyż w przeciwieństwie do wartości z grupy pierwszej prawa człowieka są w swej istocie niezbywalne, nienaruszalne i niezależne od władzy politycznej, a nawet od woli większości. Państwo jest zobowiązane do ochrony tych praw. Zostały one również skodyfikowane w prawie międzynarodowym i konstytucjach jako podstawowe prawa i wolności. Poza wspomnianymi wcześniej aktami prawa międzynarodowego Polskę wiąże ponadto Europejska konwencja praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., która weszła w życie wobec Polski 19 stycznia 1953 r., a także Karta podstawowych praw Unii Europejskiej uchwalona 7 grudnia 2000 r. w Nicei. Moc wiążącą dokumentowi nadał traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Ale dobro wspólne i interes publiczny muszą być rozumiane w działaniu administracji publicznej znacznie szerzej. Obejmują one bowiem także obszerną trzecią grupę problemów, kiedy jednostki i wspólnoty mają różne interesy i różne propozycje rozwiązań. Szczególnie liczna jest to grupa spraw na szczeblu samorządów terytorialnych. Są to kwestie niezwykle istotne dla społeczności lokalnych, takie jak: przebieg dróg, szlaków wodnych, ochrona środowiska, transport, lokalizacja placówek edukacyjnych, wydatki na służbę zdrowia, policję, bezpieczeństwo itd. Grupę tych spraw można określić mianem negocjacyjnych, gdyż interes publiczny jest tu niejako produktem uzgodnienia i hierarchizacji wielu sprzecznych nieraz interesów i wartości. 20

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 1 (16) STYCZEŃ LUTY 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny numer

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem OKL Jak zapewni rozw j zr wnowa ony teren w.qxd 2009-03-20 15:42 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja naukowa B. Nogalski i J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego 01 Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego Raport analityczny vol. 1, nr 2 pod redakcją Tomasza Skicy 1 Recenzent: prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie wydawnicze:

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 11 (1) 008 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo