Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) ,"

Transkrypt

1 Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) , NIP: Regon: , nr konta: Bank PEKAO S.A. I O Gdynia, filia Wejherowo e mail: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup środków czystości ZP 1/2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. STRZEBIELINEK, styczeń 2014

2 1. ZAMAWIAJĄCY. Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel ; fax INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. 2.1 Ilekroć uŝyto wyraŝenia specyfikacja chodzi o niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2.2 Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2.3 Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŝe zostać uniewaŝnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewaŝnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 2.5 Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści specyfikacji. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiąŝąca. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków czystości, środków higienicznych, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do utrzymania czystości oraz profesjonalnych środków myjących i dezynfekujących do Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku na 2014 rok. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ. CPV: , , , , , , , Minimalną ilość artykułów objętych przyszłymi zamówieniami przedstawia załącznik nr 1,2 i 3 do specyfikacji. Artykuły będą dostarczane na podstawie ilości określonych w zamówieniu przesyłanym wykonawcy. Ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie jednak wartość dostaw w okresie obowiązywania umowy nie moŝe przekroczyć ceny oferty. 4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa opcji w zakresie zwiększenia wielkości zamówienia na poszczególne artykuły. Zamówienia opcjonalne nie

3 przekroczą 20 ilości artykułów w zakresie kaŝdej z części zamówienia określonych w pkt Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złoŝonej przez wykonawcę ofercie. Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie w stosunku do zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 4.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zakres rzeczowy poszczególnych części zamówienia obejmuje: część I zamówienia obejmuje: Dostawę środków czystości , , środków higieny osobistej , , oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do utrzymania czystości ; część II zamówienia obejmuje: Dostawę profesjonalnych środków myjących i dezynfekujących ; część III zamówienia obejmuje: Dostawę środków czystości i artykułów eksploatacyjnych do maszyn czyszczących typu TASKI Swingo 750E i TASKI Ergodisc omni Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4.6 Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych częściach zamówienia- pkt 4.4, zostaną odrzucone. 5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5.1 Zamówienie będzie realizowane w terminie od stycznia 2014 r. do dnia r. 5.2 Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniŝsze warunki: 1 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania 2 posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie się przez wykonawcę składającego ofertę na realizację I części zamówienia, naleŝytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, obejmujących swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie I części zamówienia o wartości nie mniejszej niŝ zł kaŝda. W pozostałych częściach Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (zał. nr 6) 3 dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 5 znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 6.3 ZłoŜenie przez wykonawcę w ofercie poniŝszych dokumentów i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie

4 treści wymienionych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie warunki stosując zasadę spełnia nie spełnia. Lp. Zamawiający wymaga złoŝenia następujących dokumentów i oświadczeń: Nr załącznika do SIWZ 1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 7 2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3 lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, Ŝe wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej 4 oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (np. referencje) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6.5 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6.6 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5.a powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.7 Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.b powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.8 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 6.6 i 6.7 stosuje się odpowiednio. 6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu.

5 6.10 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. od do specyfikacji mogą spełniać łącznie natomiast warunek określony w pkt specyfikacji powinien spełniać kaŝdy z wykonawców. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 7.1 Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami. 7.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie, na adres zamawiającego, podany w pkt. 1 specyfikacji. 7.3 JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.4 Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Renata Kantecka - tel WADIUM. 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców, o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 9.4 PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi wykonawca Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŝenia wyraŝającego brak zgody na udostępnianie tych informacji, wniesionego nie później niŝ w terminie składania ofert, będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Oferta musi zawierać:

6 1) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji; 2) formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji, wraz z wypełnionym formularzem cenowym, stanowiącym załączniki nr 1,2 i 3 do specyfikacji. Zamawiający wymaga wypełnienia kaŝdej z pustych komórek tabeli zawartej w załączniku nr 1,2 i 3. Nie podanie co najmniej jednej ceny jednostkowej netto (kolumna 4) i stawki VAT (wyraŝonej w procentach w kolumnie 6) w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, Ŝe wykonawca nie obejmuje ofertą danego asortymentu artykułów i skutkowało będzie odrzuceniem oferty. 3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego upowaŝniona) lub inny dokument, z którego wynika upowaŝnienie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złoŝone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złoŝyć podpisy na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach; odpisy oraz kopie wszelkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kaŝda strona oferty winna zostać parafowana przez osobę podpisującą ofertę Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Dokumenty i oświadczenia: 1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2) potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, 3) dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, mogą być doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt specyfikacji naleŝy złoŝyć w oryginale Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt specyfikacji lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których wyŝej mowa, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wymaga się aby oferta była dostarczona w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego, oznaczonej tytułem: Dostawa środków czystości, a następnie nazwa części zamówienia określonej w pkt 4.4, dla Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem NIE OTWIERAĆ przed 23 stycznia 2014 r. godz Zmiany i wycofanie oferty:

7 1) wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, 2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA, 3) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta; dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty naleŝy składać do dnia 23 stycznia 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złaŝona po terminie określonym w pkt specyfikacji Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 10:20 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 001; otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwierania ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt i 11.5 zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Ceną oferty jest suma wszystkich iloczynów ceny jednostkowej brutto i ilości artykułów, o której mowa w pkt specyfikacji, wyliczonych dla kaŝdej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1,2 i/lub 3 do specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany podać dla kaŝdej pozycji wymienionej w załączniku nr 1,2 i/lub 3: 1) cenę jednostkową netto, 2) stawkę VAT (wyraŝoną w procentach), 3) jednostkową brutto (tj. cena jednostkowa netto powiększona o wartość podatku VAT), 4) wartość brutto (stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i szacunkowej ilości artykułów spoŝywczych objętych przyszłymi zamówieniami) Cena oferty uwzględnia łącznie wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1,2 i/lub 3. Cena oferty (cena brutto) musi być podana, w polskich złotych cyfrowo i słownie, w pkt. 1 formularza ofertowego Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności dostawę i rozładunek artykułów spoŝywczych w siedzibie zamawiającego We wszystkich obliczeniach ceny naleŝy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliŝeń dziesiętnych Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych Ceny i stawki określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji. KaŜdy z wykonawców podaje tylko jedną cenę, która nie moŝe ulec zmianie.

8 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: Nazwa kryterium: Waga: Cena Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga gdzie: - Cmin - najniŝsza cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu - Cof - cena podana w badanej ofercie 13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień treści złoŝonej przez niego oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów. 14. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W powyŝszym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów winno być załączone do oferty Oferta winna być podpisana przez kaŝdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do kaŝdego wykonawcy Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli ofert, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Przed podpisaniem umowy osoby upowaŝnione do jej podpisania zobowiązane są przedłoŝyć zamawiającemu dokument stwierdzający, ich umocowanie, chyba Ŝe wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

9 15.4 JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zaistnieją przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 16. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczania naleŝytego wykonania umowy. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie moŝe dokonać w nim Ŝadnych zmian Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy umowa zostanie zmieniona w sposób dostosowujący jej brzmienie do obowiązujących w danym momencie przepisów prawa bez moŝliwości zmiany ceny ofertowej; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT przyjmuje się, Ŝe wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka podanku VAT, a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy brutto. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy w postaci: 1) odwołania (Dział VI, Rozdział 2 ustawy), 2) skargi do sądu (Dział VI, Rozdział 3 ustawy) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 20. INNE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy.

10 Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: Nr Nazwa załącznika 1 Formularz cenowy część I zamówienia 2 Formularz cenowy cześć II zamówienia 3 Formularz cenowy część III zamówienia 4 Formularz ofertowy 5 Wzór umowy 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 8 Wykaz dostaw 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

11 ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości , , środków higieny osobistej , oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do utrzymania czystości , wg. poniŝszego asortymentu Lp Opis przedmiotu zamówienia Minimalna ilość artykułów objętych przyszłymi zamówienia mi Cena jednostkowa netto Wartość pozycji netto Stawka VAT () Folia do Ŝywności aluminiowa (Ŝaroodporna) 10m 120 szt. Wartość pozycji brutto 2. Folia spoŝywcza 20m 24 szt. 3. Gaza bawełniana jałowa 1 m 2 60 szt Gąbka (rękawica) do mycia ciała Końcówka mop wymienna, okrągła, paski z mikrofibry, wkręcana Końcówka UltraMax Mop (nakładka z mikroaktywnego włókna o wymiarach 35 cnx14 cm na stelaŝu + drąŝek teleskopowy z regulacją długości) Kostki zapachowe WC z koszykiem 40g Krem do golenia POLLENA 70 ml Maszynka jednorazowa do golenia z podwójnym ostrzem POLSILVER 2196 szt. 96 szt. 20 szt. 600 szt. 480 szt szt Miotła PCV ze sztucznym włosiem, wkręcana Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych i kuchennych 700ml (usuwające kamień i rdzę) 50 szt. 360 szt.

12 Mydło glicerynowe antybakteryjne w płynie bez dozownika 1 l (posiadające atest PZH) Mydło glicerynowe antybakteryjne w płynie bez dozownika 5 l (posiadające atest PZH) Mydło glicerynowe antybakteryjne w płynie z dozownikiem 500 ml LUKSJA (posiadające atest PZH) Mydło toaletowe 100g typu LUKSJA (testowane dermatologicznie OdświeŜacz powietrza 300 ml w aerozolu BRISE (neutralizujący nieprzyjemny zapach i odświeŝający powietrze Papier toaletowy makulaturowy szary, jednowarstwowy, nawinięty na tekturową tulejkę. Długość min 36 mb, około 320 listków, rolka oznakowana (banderola z parametrami papieru) 62 szt. 100 szt. 160 szt 170 szt. 90 szt szt. 18. Pasta BHP 500 ml 36 szt Pasta czyszcząca do urządzeń sanitarnych emaliowanych i porcelitowych (usuwająca rdzę, przypalenia, naloty) 250 g SAMA Pasta do podłóg środek do mycia i konserwacji parkietów i podłóg drewnianych 500 ml Pasta do zębów COLODENT 75 ml 48 szt. 12 szt. 500 szt. 22. Pędzel do golenia 100 szt Płyn czyszcząco-dezynfekującowybielający 750 ml DOMESTOS Płyn do czyszczenia szyb kominkowych, grilli i kuchenek (usuwający przypalenia powstałe w piekarnikach, rusztach, grillach oraz patelniach 450 ml DIX Professional z dozownikiem rozpylającym 516 szt. 12 szt.

13 25. Płyn do czyszczenia zmywarek CALGONIT 250 ml Usuwający tłuszcz, kamień i inne zabrudzenia pozostawiając zmywarkę idealnie czysta 4 szt Płyn do mycia naczyń kuchennych (zagęszczony usuwający tłuszcz i wszelkie zabrudzenia,) 1 l PUR Płyn do mycia naczyń kuchennych (zagęszczony usuwający tłuszcz i wszelkie zabrudzenia, delikatny dla skóry rąk) 5 l LUDWIK. Płyn do mycia naczyń kuchennych (zagęszczony, usuwający tłuszcz i wszelkie zabrudzenia, delikatny dla skóry rąk) 1 l LUDWIK Płyn do mycia szyb 500 ml z dozownikiem rozpylającym 108 szt. 220 szt. 108 szt. 110 szt. Płyn do mycia urządzeń sanitarnych (bakteriobójczy) 500 g TYTAN 820 szt. Płyn do płukania tkanin (koncentrat) LENOR 2 l 108 szt. Płyn myjąco dezynfekujący 500 ml (uniwersalny, koncentrat) 336 szt. GOLIAT Płyn uniwersalny do czyszczenia, mycia róŝnych powierzchni zmywalnych 1 l 430 szt. (zapachowy) AJAX Płyn uniwersalny do czyszczenia, mycia róŝnych powierzchni zmywalnych 1 l 500 szt. (zapachowy) SIDOLUX Preparat w aerozolu przeznaczony do zwalczania 10 szt. owadów latających 250 ml Proszek do mycia naczyń w zmywarkach CALGONIT 4 szt. POWER POWDER 2,5 kg Proszek do prania w pralkach automatycznych E biały 400 kg Proszek do prania w pralkach automatycznych E kolor 450 kg Proszek do prania w pralkach automatycznych REX biały 400 kg

14 40. Proszek do prania w pralkach automatycznych REX kolor 450 kg 41. Pumeks biały kostka 60 szt Reklamówki jednorazowe pakowane po100 szt Ręczniki papierowe jednorazowe kuchenne w roli (dwuwarstwowy biały) szerokość 22,5 cm, długość 50 listków, posiadające atest PZH Ręczniki papierowe makutalurowe składane, typu Z/Z zielone (200 listków w opakowaniu) Rękawice gospodarcze gumowe (S, M, L) Serwetki gastronomiczne papierowe białe 500 szt Serwetki gastronomiczne papierowe kolorowe 500 szt 36 op szt. 90szt. (pakietów/op akowań po 200 listków) 1080 szt. 30 op. 30op. 48. Szampon do włosów 350 ml 650 szt. 49. Szczoteczka do rąk 100 szt. 50. Szczoteczka do zębów 480 szt. 51. Szczotka - szrober PCV wymienna wkręcana 54 szt. 52. Szczotka do WC + koszyk 85 szt. 53. Szufelka plastikowa 40 szt Ścierka do mycia podłóg 50x60 (elastyczna, Ŝółta) 540 szt. Ścierka kuchenna uniwersalna do codziennego uŝytku 10 szt/op 160 op. 56. Ścierka ostra (zmywak kuchenny) 14x12 cm 60 szt.

15 Środek do stosowania na róŝnych powierzchniach 250 ml w aerozolu (preparat nabłyszczający i antystatyczny) PRONTO przeciw kurzowi Tabletki do zmywarki CALGONIT QUANTUM POWEBALL56 szt Trzonek drewniany wkręcany 140cm kompatybilny z poz. 8 i 18 Wiadro plastikowe z wyciskaczem do mopa okrągłego 12 litrów Wkład do mopa VILEDA UltraMax zapas (nakładka z mikroaktywnego włókna o wymiarach 35 cm x 14 cm) kompatybilna z poz. 6 Woreczki do Ŝywności HDPE z atestem 14/ szt Woreczki do Ŝywności HDPE z atestem 18/ szt Worki na śmieci foliowe czarne 35 litrów 10szt Worki na śmieci foliowe czarne 60 litrów 10szt Worki na śmieci foliowe z taśmą ściągającą czerwone 60 litrów 10szt Worki na śmieci foliowe z taśmą ściągającą niebieskie 60 litrów 10szt Worki na śmieci foliowe czarne 120 litrów 10 szt Zestaw VILEDA UltraMax: Mop (nakładka z mikroaktywnego włókna o wymiarach 35cmx14cm)+wiadro z wyciskaczem do mopa płaskiego+drąŝek teleskopowy z regulacją długości od cm) Zmywak kuchenny gąbka z ostrą warstwą, posiadająca powlokę ścierną 6,8x9,8 cm A-5 Zmywak kuchenny metalowy (druciak) śel do uzdatniania rur KRET 1 kg/litr RAZEM 110szt. 12 op. 50 szt. 10 szt. 235 szt. 6 op. 84 op. 50 op. 970 op. 96 op. 36 op. 290 op. 15 szt. 670 szt. 390 szt. 10 szt.

16 Zamawiający wymaga wypełnienia kaŝdej z pustych komórek tabeli. Nie podanie co najmniej ceny jednostkowej netto (kolumna 4) i stawki VAT (wyraŝonej w procentach w kolumnie 5) w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, Ŝe wykonawca nie obejmuje ofertą danego asortymentu towaru i skutkowało będzie odrzuceniem oferty.... Data i podpis Wykonawcy

17 ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK nr 2 Część II zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawę profesjonalnych środków myjących i dezynfekujących , wg. poniŝszego wykazu asortymentowego Lp Opis przedmiotu zamówienia 1. Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego MIKROZID AF liquid 1l 2. Antybakteryjny płyn do mycia rąk SKINMAN SCRUB 500ml 3. Łagodny preparat do odkaŝania rąk SKINMAN SOFT 500ml 4. Płyn do dezynfekcji podłóg QUARTAMON MED koncentrat 2l 5. Preparat dezynfekcyjny w tabletkach MEDICARINE 300szt 6. Preparat do odkaŝania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami SKINSEPT PUR 1l 7. Preparat do odkaŝania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami SKINSEPT PUR 350ml 8. Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni INCIDIN LIQUID SPRAY 1l 9. Preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji urządzeń, powierzchni i sprzętów w przemyśle spoŝywczym IMPLUS 70AN 1l Minimalna ilość artykułów objętych przyszłymi zamówieniami 20 szt. Cena jednostkowa netto Wartość pozycji netto Stawka VAT () 30 szt. 12 szt. 15 szt. 10 szt. 25 szt. 10 szt. 10 szt. 8 szt. Wartość pozycji brutto

18 10. Preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji urządzeń, powierzchni i sprzętów w przemyśle spoŝywczym IMPLUS 70AN 5l 11. Środek czyszczący do powierzchni kuchennych RENOLIT 10l 12. Środek do dezynfekcji i mycia rąk AHD l 13. Środek piorąco dezynfekujący bez zawartości fosforanów ELTRA 20 kg do dezynfekcji tkanin sklasyfikowanych jako wyroby medyczne 14. Środek piorąco dezynfekujący bez zawartości fosforanów ELTRA 6 kg do dezynfekcji tkanin sklasyfikowanych jako wyroby medyczne RAZEM 8 szt. 4 szt. 40 szt. 2 op. 4 op. Zamawiający wymaga wypełnienia kaŝdej z pustych komórek tabeli. Nie podanie co najmniej ceny jednostkowej netto (kolumna 4) i stawki VAT (wyraŝonej w procentach w kolumnie 5) w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, Ŝe wykonawca nie obejmuje ofertą danego asortymentu towaru i skutkowało będzie odrzuceniem oferty.... Data i podpis Wykonawcy

19 ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK nr 3 Część III zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawę profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do mycia maszynami typu TASKI Swingo 750E (maszyna czyszcząco-zbierająca) i TASKI Ergodisc omni (maszyna do czyszczenia i pielęgnacji podłóg o twardej powierzchni) , wg. poniŝszego asortymentu L.p Opis przedmiotu zamówienia 1. Polimerowy preparat czyszczący do stosowania metodą natryskową Jontec restore 5 l 2. Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową Jontec stripo 5l 3. Niskopieniący preparat czyszczący do bieŝącego mycia, przeznaczony do czyszczenia maszynowego Propermat 10 l 4. Mleczko czyszczące do wszystkich powierzchni zmywalnych R7 500ml 5. Pad wymienny do maszyny TASKI biały 432 mm/17 cali 3M Second Line/ETC 6. Pad wymienny do maszyny TASKI czerwony 432 mm/17 cali 3M Second Line/ETC 7. Pad wymienny do maszyny TASKI zielony 432 mm/17 cali 3M Second Line/ETC Minimalna ilość artykułów objętych przyszłymi zamówieniami 10 szt. 10 szt. 1 szt. 10 szt. 7 szt. 7 szt. 7 szt. Cena jednostkowa netto Wartość pozycji netto Stawka VAT () Wartość pozycji brutto Zamawiający wymaga wypełnienia kaŝdej z pustych komórek tabeli. Nie podanie co najmniej ceny jednostkowej netto (kolumna 4) i stawki VAT (wyraŝonej w procentach w kolumnie 5) w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, Ŝe wykonawca nie obejmuje ofertą danego asortymentu towaru i skutkowało będzie odrzuceniem oferty.... Data i podpis Wykonawcy

20 ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK nr 4 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa środków czystości Ja/My, niŝej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr tel.... Nr faksu Oferujemy zrealizowanie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonym do oferty Formularzem cenowym na wykonanie części... zamówienia i oferujemy: łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: Część I zamówienia: Cena ofertowa netto... zł wartość podatku VAT zł Cena ofertowa brutto. zł słownie Cześć II zamówienia: Cena ofertowa netto... zł wartość podatku VAT zł Cena ofertowa brutto. zł słownie Część III zamówienia: Cena ofertowa netto... zł wartość podatku VAT zł Cena ofertowa brutto. zł słownie

21 2. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do jej złoŝenia. 3. Zamówienie zrealizujemy w terminie od stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 4. WyraŜamy zgodę na dokonanie płatności przez zamawiającego za dostarczone partie artykułów spoŝywczych w ciągu 30 dni po potwierdzeniu przez zamawiającego odbioru faktury i towaru, przelewem na wskazane przez nas konto. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej warunki i nie zgłaszamy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. 6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do niego Ŝadnych zastrzeŝeń. 7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie *): (części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom) 8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w formie spółki cywilnej/konsorcjum*), oświadczamy, Ŝe dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2ustawy Pzp, ustanawiamy pełnomocnika..... Zakres: do reprezentacji w postępowaniu / do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia*). (Wypełniają i dokonują wyboru jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum) 9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować naleŝy na poniŝszy adres Wykonawcy: Załączniki do oferty: *) - niepotrzebne skreślić Data i czytelne podpisy wykonawcy

22 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 6 O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja (My) Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy niŝej podpisani działając w imieniu i na rzecz... Nazwa wykonawcy Oświadczam(y), Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej..... miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

23 ... Załącznik nr 7 (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Ja (My) Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy niŝej podpisani działając w imieniu i na rzecz.. Nazwa wykonawcy Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), który mówi Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku..... miejscowość data podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

24 ZAŁĄCZNIK nr 5 Umowa nr.../2014 zawarta w dniu... w Strzebielinku pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Strzebielinku NIP: , Regon: , reprezentowanym przez: mgr Marcin Ledke - Dyrektor DPS Strzebielinek zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), o następującej treści: 1 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy...do Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku o asortymencie i cenach zgodnych z przedłoŝoną ofertą z dnia.. 3. Załącznikami do niniejszej umowy są specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy z dnia Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, odpowiadających jakościowym normom branŝowym lub normie polskiej, wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2, i/lub 3 do niniejszej umowy. 2. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ciągu całego okresu obowiązywania umowy, niewielkimi partiami - 1 raz w miesiącu, na podstawie pisemnego zamówienia wysłanego faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego. 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Zamawiającego towar w terminie 7 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego. 4. Dostawa i wyładunek dokonywany będzie do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego (magazyn techniczny) nieodpłatnie siłami Wykonawcy.

25 5. Potwierdzeniem dostawy będzie faktura podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego wystawiona po kaŝdej dostawie. 6. Dostawca dostarcza towar własnym środkiem transportu i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania niniejszej umowy z prawa opcji w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia na poszczególne części zamówienia, przy czym zamówienia opcjonalne nie przekroczą 20 ilości kaŝdego rodzaju części zamówienia określonych w załączniku nr 1, 2 i/lub 3. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z niniejszej umowy i po cenach określonych w ofercie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy 4 1. Dostawca za realizację w całości przedmiotu umowy określonego w 1 pkt 1 otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości netto.. zł (słownie:. /100) plus obowiązujący podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto zł (słownie:. /100). 2. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe zawarte w formularzu asortymentowo cenowym załączonym do oferty Dostawcy Za realizację określonego w 1 przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie stosownie do ilości dostarczonego przedmiotu umowy. 2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Dostawcę po kaŝdej zrealizowanej dostawie, uwzględniająca faktycznie dostarczony przedmiot umowy. 3. Zapłata za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi z rachunku Zamawiającego na konto Dostawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i jej przyjęcia, tj. podpisania przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego Strony ustalają, Ŝe wszelkie zmiany dotyczące treści zawartej umowy wymagają dla swojej waŝności formy pisemnej. 2. Strony zobowiązują się informować z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach wprowadzanych do treści niniejszej umowy (minimum z 2 tygodniowym wyprzedzeniem).

26 7 1. Strony ustalają, Ŝe cena jednostkowa dostarczanego towaru (określona w ofercie Dostawcy, stanowiącej załącznik nr 1) będzie stała w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 2. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe mogą ulec zmianie jedynie w przypadku, którego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. m.in.: a) zmiany przepisów prawa, w tym stawek podatkowych, b) zmiany gramatur na wyŝsze poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia w przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji z zastrzeŝeniem niezmienności cen jednostkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie aneksu Artykuły będące przedmiotem umowy winny posiadać odpowiednie atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz powinny odpowiadać normom branŝowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu. 2. Dostawca zobowiązany jest przy pierwszej dostawie, dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki środków i wpisy do krajowego systemu informowania o kosmetykach Zawartą umowę na dostawy stałe Strony mogą wypowiedzieć zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, c) za zwłokę z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 ceny łącznej umowy z podatkiem VAT za kaŝdy dzień zwłoki, d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie, o którym mowa w 2 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 ceny łącznej z podatkiem VAT za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego. 2. Wykonawca naliczy Zamawiającemu za nieterminowe przekazanie naleŝnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 4. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości 39.80.00.00, 33.76.00.00, środków higieny osobistej 33.71.10.00, 33.72.00.00 oraz drobnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości 39.80.00.00, 33.76.00.00, środków higieny osobistej 33.71.10.00, 33.72.00.00 oraz drobnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości 39.80.00.00, 33.76.00.00, środków higieny osobistej 33.71.10.00, 33.72.00.00 oraz drobnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Sukcesywna dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public Page 1 of 15 Zamówienie public... - 305970-2014 10/09/2014 S173 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Łódź: Aparatura rentgenowska 2014/S

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Wzory dokumentów 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ KWOTY OKREŚLONEJ W

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu.. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo