MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI"

Transkrypt

1 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI

2

3 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI Redakcja naukowa STEFAN M. KWIATKOWSKI ZDZISŁAW SIROJĆ Warszawa 2006

4 Rada Programowa prof. dr hab. Julian Auleytner Hanna Bałos dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka Mirosław Górczyński prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski przewodniczący Agnieszka Łukaszewska dr Beata Mazurek-Kucharska Sławomir Męcina dr Anna Paszkowska-Rogacz Dorota Świt Renata Wicha Źródło finansowania środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy Platforma Programowa OHP dla Szkoły Recenzent prof. dr hab. Kazimierz Doktór Komitet Nauk o Pracy Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Copyright by Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006 Wydawca Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna Warszawa, ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) , (sekretariat), fax. (22) ISBN Realizacja na zlecenie Wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

5 Spis treści Wstęp Zamiast Wprowadzenia czyli uwagi o polityce zatrudnienia młodzieży Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć Potrzeba zmian w służbie na rzecz młodzieży wystąpienie Grzegorz Kierozalskiego, komendanta głównego OHP CZĘŚĆ I Uwarunkowania przygotowania do pracy, zatrudnienia i rozwoju zawodowego młodzieży Julian Auleytner Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych Daniel Kukla Perspektywy ( nie tylko zawodowe) młodych w ponowoczesności Anna Paszkowska-Rogacz Psychologiczne uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej młodzieży...41 Joanna Plak Student, absolwent i uczeń na rynku pracy Irena Koszyk Potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole Bożena Bucka Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa Monika Prokop Poradnictwo zawodowe w szkole jako działanie profilaktyczne

6 6 CZĘŚĆ II Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej Stefan M. Kwiatkowski Młodzież praca perspektywy. Kontekst badawczy Beata Mazurek-Kucharska Kompetencje społeczne młodzieży Elżbieta Ciepucha Badania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego Barnaba Danieluk Potrzeba poradnictwa zawodowego przy wyborze kierunku studiów Ryszard Mysior Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży szkolnej na przykładzie Tarnowa i powiatu tarnowskiego Elżbieta Drogosz-Zabłocka Barbara Minkiewicz Współpraca OHP i szkół, w których zostały utworzone Szkolne Ośrodki Kariery. Raport z badania sondażowego Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska Diagnoza stanu informacji i poradnictwa zawodowego w szkołach Mazowsza Renata Matłowska Badanie oczekiwań młodzieży wobec Szkolnego Ośrodka Kariery CZĘŚĆ III Ochotnicze Hufce Pracy w procesie przygotowania młodzieży do aktywności zawodowej. Przykłady dobrych praktyk Urszula Kowalska Ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy

7 Hanna Bałos Platforma Programowa OHP dla Szkoły wnioski z realizacji projektu Krystyna Rozłonkowska Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Dorota Świt Działalność Platformy Programowej OHP dla Szkoły w województwie łódzkim Joanna Szczepańska Postrzeganie działalności OHP na rzecz poradnictwa i doradztwa zawodowego przez samorząd terytorialny we Włodawie Danuta Nowosiad Szkolny Ośrodek Kariery w Cieszacinie Wielkim jako możliwość kontaktu lokalnej społeczności z doradztwem i informacją zawodową Renata Matłowska Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Krystyna Zubrzycka Szkolny Ośrodek Kariery w szkole zawodowej Zakończenie rekomendacje Stanowisko końcowe konferencji Młodzież-Praca-Perspektywy Informacje o autorach Aneks prezentacje multimedialne towarzyszące wystąpieniom na Konferencji

8

9 Zamiast Wprowadzenia czyli uwagi o polityce zatrudnienia młodzieży T rudno jest pisać o czymś, co w praktyce nie istnieje. Mamy wiele zapisów dotyczących kwestii zatrudnienia młodzieży w różnych dokumentach państwowych, ale nie tworzą one zwartego systemu. Spróbujemy najpierw zdefiniować pojęcie: przez politykę zatrudnienia młodzieży rozumieć będziemy ogólne wytyczne w skali państwa co do sposobów postępowania wobec problemów aktywności zawodowej młodzieży jej przygotowania do pracy, zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Wśród ważniejszych elementów, jakie powinna zawierać polityka zatrudnienia młodzieży, wymienić należy: 1. poprawę jakości kształcenia, w szczególności kształcenia zawodowego; chodzi tu przede wszystkim o wzrost umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przez młodzież, 2. wyrównywanie szans edukacyjnych i szans startu zawodowego młodzieży poprzez wsparcie najsłabszych ekonomicznie i niepełnosprawnych, 3. badanie potrzeb rynków pracy, prognozowanie rozwoju sytuacji w perspektywie średnio- i długookresowej, 4. analizę napływu absolwentów szkół na rynek pracy pod względem wyuczonych kierunków i specjalności, ich ilości i jakości oraz dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku, 5. dalszy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży i systemowych rozwiązań w tym zakresie, 6. rozwój systemu pośrednictwa pracy i uzależnienie jego oceny od efektów zatrudniania młodzieży, 7. wspieranie ciągłego szkolenia i doskonalenia zawodowego młodzieży, 8. wspieranie doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, wspomagających rozwój zawodowy młodzieży, 9. stosowanie różnorakich preferencji wobec przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających młodzież, 10. przeciwdziałanie emigracji młodzieży, 11. zmiany w systemie podatkowym, mające na cele zmniejszenie obciążeń rodziców i opiekunów dotyczących edukacji dzieci i młodzieży,

10 10 Stefan M. Kwiatkowski, Zdizsław Sirojć 12. propagowanie wolontariatu, 13. wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży wybitnie uzdolnionej. Powyższe wyszczególnienie najważniejszych, naszym zdaniem, kierunków polityki zatrudnienia młodzieży nie wyczerpuje tematu, a wymienione jej składniki należy ukonkretnić i uszczegółowić. Mamy jednak nadzieję, że powyższe uwagi zostaną przez decydentów uwzględnione. Chodzi o zasadniczą zmianę sytuacji młodzieży w kraju: by bezrobotnej młodzieży w kraju było kilka a nie ponad 30 %, by wyedukowana młodzież nie zasilała w tak znaczącej skali jak dotychczas rynków pracy państw wysoko rozwiniętych, a wspierała polską gospodarkę i przyczyniała się do rozwoju polskiego społeczeństwa. * * * Niniejsza publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Programowej Młodzież Praca Perspektywy zorganizowanej przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy pod patronatem minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Anny Kalaty listopada 2006 roku w Warszawie. Wystąpienia uczestników konferencji i nadesłane na adres Komendy Głównej OHP materiały zostały zgrupowane w trzech częściach tematycznych: I Uwarunkowania przygotowania do pracy, zatrudnienia i rozwoju II zawodowego młodzieży, Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej, III Ochotnicze Hufce Pracy i przygotowanie młodzieży do aktywności zawodowej. Przykłady dobrych praktyk. Szczególne znaczenie mają zamieszczone w pracy badania empiryczne i syntezy obecnej sytuacji młodzieży, dokonane przez pracowników naukowych zaproszonych na konferencję, a także przykłady dobrych praktyk, których w OHP nie brakuje. Stefan M. KWIATKOWSKI Zdzisław SIROJĆ

11 Potrzeba zmian w służbie na rzecz młodzieży Wystąpienie Grzegorza Kierozalskiego Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy O brady Konferencji odbywają się pod hasłem Młodzież Praca Perspektywy i są częścią projektu tworzonego systemu współpracy pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a Szkolnymi Ośrodkami Kariery, znanego jako Platforma Programowa OHP dla Szkoły. W ramach tego projektu w roku 2006 zorganizowano konferencję Edukacja dla Rynku Pracy, której główną ideą było ukierunkowanie oddziaływań systemu edukacyjnego na przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Tytuł konferencji MŁODZIEŻ PRACA PERSPEKTYWY zawiera informacje o adresacie, najważniejszym celu oddziaływań doradców zawodowych zaangażowanych w realizację projektu utworzenia systemu współpracy pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a Szkolnymi Ośrodkami Kariery. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży to dla Ochotniczych Hufców Pracy działania priorytetowe. Jest to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania kraju w strukturach Unii Europejskiej. Europejska wspólnota kładzie szczególny nacisk na sprawy dotyczące młodzieży oraz kwestie związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Narzędziem do tego jest szeroko rozumiane i kompleksowe poradnictwo i doradztwo zawodowe. Osiągnięciem OHP jest rozpowszechnienie realizacji programu poradnictwa zawodowego w polskich szkołach. Pojawiające się nowe technologie i nowe zawody, rozwój nauki, nowoczesnych sposobów komunikacji oraz nowych stylów życia zmuszają do zmiany utartych nawyków. Nowe czasy wymagają od człowieka wykształcenia umiejętności elastycznego przystosowywania się, gotowości do zmieniania samego siebie i bycia mobilnym. Mobilność dotyczy bowiem nie tylko miejsca pobierania nauki czy podejmowania zatrudnienia, ale

12 12 Wystąpienie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy także naszej psychiki i wewnętrznego nastawienia. Umiejętność jest niezbędna współczesnemu człowiekowi, przede wszystkim człowiekowi młodemu. Oferta Ochotniczych Hufców Pracy skierowana jest do młodzieży, którą czeka wejście na rynek pracy, a także tej, która już na nim funkcjonuje. Ochotnicze Hufce Pracy wspierają corocznie ponad 32 tysiące młodych ludzi, uczestników OHP, organizując zintegrowany proces kształcenia, wychowania, działalności kulturalnej i sportowej, przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy. Zapewniają możliwość zdobycia przez uczestników jednostek organizacyjnych OHP zawodów, na które aktualnie występuje zapotrzebowanie w danym środowisku lokalnym. Jednostki OHP posiadają zaplecze dydaktyczne, pracownie komputerowe i warsztaty oraz wykwalifikowaną kadrę. Ochotnicze Hufce Pracy są skuteczne na tyle, iż 95 % uczestników zdaje zewnętrzne egzaminy na tytuły zawodowe. OHP kształcą młodych ludzi w 62 zawodach. Przede wszystkim jednak OHP są jedyną instytucją w kraju stwarzającą możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego przez młodzież, która z różnych przyczyn nie zdołała ukończyć gimnazjum i wypadła z systemu edukacji. W coraz większym zakresie organizowana jest dla naszej młodzieży nauka języków obcych i nauka obsługi komputera. Kolejnym obszarem pomocy skierowanej do młodzieży jest pośrednictwo pracy. OHP pozyskuje oferty pracy dla chcących ją podjąć młodych ludzi. Rocznie jest to ponad ofert. Podkreślić tutaj należy, iż około 1/3 przebywających w OHP młodych ludzi, to osoby z rodzin niepełnych, domów dziecka, a 40% pochodzi z rodzin wielodzietnych. Około połowy uczestników OHP pochodzi z rodzin bezrobotnych. Dla tej kategorii młodzieży, częstokroć zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, funkcjonowanie w takiej instytucji stanowi bardzo często jedyną alternatywę wobec środowisk zaniedbanych, z których się wywodzą. Z myślą nie tylko o tej kategorii społecznej ale również o młodzieży uczącej się w szkołach utworzono w roku 2004 w ramach Ochotniczych Hufców Pracy sieć 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. We wrześniu 2005 roku zainaugurowano także działalność sieci 23 Młodzieżowych Centrów Kariery. Całość wspomnianych działań koordynuje Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej działający w ramach Komendy Głównej OHP w Warszawie. Centra te dysponują obok najnowocześniejszych narzędzi dydaktycznych wszechstronnie wyszkoloną kadrą doradców zawodowych, która służy pomocą i wsparciem osobom młodym między 15 a 25 rokiem życia. Ideą utworzenia sieci MCIZ było dotarcie z informacją i poradnictwem zawodowym przede wszystkim do młodzieży z mniejszych miejsco-

13 Wystąpienie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy 13 wości, a zwłaszcza z terenów wiejskich, gdzie dostęp do tego typu usług doradczych jest utrudniony. Charakterystyczny, żółtej barwy bus z logo Ochotniczych Hufców Pracy oraz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej stał się rozpoznawalną wizytówką organizacji. Pracownicy MCiZ niosą pomoc i wsparcie młodym ludziom, przy podejmowaniu niełatwych decyzji, jak wybór dalszej drogi kształcenia, czy wybór zawodu. Wyposażają oni również młodzież w umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Doradcy zawodowi, docierając do małych szkół czy urzędów gminnych, wiozą ze sobą narzędzia diagnostyczne, materiały informacyjne, a przede wszystkim wiedzę i doświadczenie, którymi dzielą się z młodymi ludźmi. Z usług Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrów Kariery korzysta rocznie ponad osób, z czego około w sesjach wyjazdowych. Istotnym przedsięwzięciem na rzecz ułatwienia młodzieży wejścia na rynek pracy jest Projekt Platforma Programowa OHP dla Szkoły, opierający się na współpracy doradców zawodowych OHP i Szkolnych Ośrodków Kariery (SZOK). Placówki te są tworzone i działają w oparciu o fundusze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. OHP wspierają ich działalność, ponadto ma miejsce stała wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi OHP i SZOK-ów. W obrębie Projektu Platforma Programowa OHP dla Szkoły podjęto szereg interesującyh przedsięwzięć. W ramach współpracy międzynarodowej tworzy się na przykład e-learningowe Warsztatowe Centrum Multimedialne w obrębie programu Leonardo da Vinci. W jego ramach powstaje modułowy kurs dla doradców zawodowych. Tworzymy je wspólnie z doradcami z Austrii, Francji i Hiszpanii oraz Instytutem Technologii i Eksploatacji ( ITE ) w Radomiu i Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji ( COME ) w Warszawie. Wysoka jakość usług w zakresie poradnictwa zawodowego jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji odpowiedzialnych za rozwój poradnictwa zarówno w kraju, jak i w Europie. Przypisuje się mu coraz większą rolę w stymulowaniu rozwoju zasobów ludzkich, a także rozwiązywaniu problemów społecznych towarzyszących bezrobociu. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy wpisuje się w tę strategię i stanowi przykład dobrych praktyk w obszarze pracy z młodzieżą. Niezwykle istotnym obszarem działań OHP jest również realizacja programów europejskich skierowanych do młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz bezrobociem. Pozyskiwanie środków unijnych na ten cel stało się już tradycją instytucji. Podsumowując działalność Ochotniczych Hufców Pracy należy stwierdzić, że instytucja ma imponujący potencjał, ogólnopolski zasięg,

14 14 Wystąpienie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy bazę i infrastrukturę oraz wysoko wykwalifikowaną systematycznie doskonalącą się kadrę ok. 90% pracowników posiada wykształcenie wyższe. Jednak ta nowoczesna, działająca w oparciu o europejskie standardy instytucja boryka się również z pewnymi barierami, które utrudniają pełny i nieskrępowany rozwój. Należy do nich między innymi: nazwa Ochotnicze Hufce Pracy, która przywołuje stereotypowe wyobrażenia i skojarzenia. Nazwa ta nie oddaje rzeczywistych form i obszarów aktualnej działalności, nie zawiera kontekstu nowoczesności i europejskiego wymiaru. Na postrzeganie instytucji zbyt często rzutuje przeszłość. Ta wieloletnia tradycja w wychowaniu i kształceniu młodych ludzi stanowi, niestety, dla wielu osób barierę mentalną. Inną barierą jest zbyt rozbudowana, a przez to mało czytelna struktura organizacyjna. Należy również wspomnieć o ramach prawnych, które częściowo ograniczają rozwój działalności w niektórych obszarach. Aby jeszcze bardziej wszechstronnie i bardziej efektywnie rozwijać spektrum naszej działalności na rzecz młodego pokolenia, trzeba zmienić nazwę jak i strukturę. Trwają prace nad nowymi zapisami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyka dowodzi, że realizowane przez OHP programy przynoszą oczekiwane efekty i mają pozytywny odbiór w otoczeniu. Wdrożenie istotnych zmian, o których wspomniano przyczyni się zapewne do rozszerzenia kręgu osób zainteresowanych ofertą. Planuje się również wdrożenie nowych standardów, z których ważnym jest np. doprowadzenie do sytuacji, w której uczestnicy jednostek organizacyjnych będą uczyli się co najmniej dwóch zawodów oraz języka obcego. Organizacja jest na progu zmian, które są konieczne, ich dokonanie pozwoli jeszcze efektywniej i w sposób bardziej doskonały pracować dla dobra polskiej młodzieży.

15 CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA PRZYGOTOWANIA DO PRACY, ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY

16

17 Julian AULEYTNER Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych Nowa epoka szans dla młodzieży Historię narodów europejskich do niedawna pisali przy pomocy faktów dokonanych dyplomaci i wojskowi. Przełożeniem tej tendencji w życiu społecznym było wychowanie młodzieży w duchu nacjonalizmu i odpowiadającej mu potrzeby służby wojskowej. Przez stulecia europejskiej historii młodzież męska, często wbrew swojej woli, szła na wojny i ginęła, zostawiając niezatarte ślady w demograficznych piramidach swoich narodów. Mimo walki o pokój narody szykowały się do nowych wojen, gdyż te dawały satysfakcję zarówno rządzącym jak i wojskowym. Ta krótka refleksja historyczna jest potrzebna dla ukazania zmiany, jaka dokonała się w mentalności Europejczyków na przestrzeni dwóch powojennych pokoleń. Współcześni Europejczycy, świadomi zwłaszcza skutków dwóch wojen światowych, odwracają historyczne trendy i stawiają na kooperację. Akcesja Polski do Unii Europejskiej (UE) z pewnością daje nowe szanse i perspektywy wszystkim Polakom. Jednak w perspektywie czasowej największe korzyści odnosić będzie z tego historycznego faktu młodsza część naszego społeczeństwa. Stanowi ona bowiem najbardziej dynamiczną część polskiego kapitału pracy. Wyrazem takiego przekonania jest tytułowa teza zbiorowej pracy pod red. J. Sztumskiego: Pokolenie wygranych? 1 Zawiera ona wprawdzie wątpliwość w postaci intelektualnie cennego znaku zapytania, ale nie zmienia on faktu naturalnego optymizmu tej grupy społecznej. Optymizm ten wiąże się z nowymi perspektywami, 1 J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, Katowice 2001.

18 18 Julian Auleytner jakie stwarza brak granic, wizja nowej przestrzeni i związana z tym swoboda poruszania się po świecie. Dzisiaj obserwowana masowa migracja młodych była do przewidzenia w sytuacji braku realnych programów zatrudniania w kraju. Świat młodych jest światem wartości, często nieskonfrontowanych jeszcze z życiem. W życie zawodowe, w kulturę narodu młodzież wnosi swoje wyobrażenia świata idealnego, pewnej utopii, która będzie miała istotne znaczenie dla zachowań indywidualnych i zbiorowych. Ideały wynoszone ze szkoły i domu rodzinnego stają się własnymi zadaniami życiowymi do realizacji 2. Dzisiejsza młodzież stawia przed społeczeństwem wyzwania adekwatne do globalizacji i naszego udziału w UE. Chce być konkurencyjna na rynku pracy, emocjonalnie reaguje na brak takich wartości jak sprawiedliwość, solidarność i szczęście. Wyrazem osobistych aspiracji polskiej młodzieży było warte przypomnienia złożenie przez licznych jej przedstawicieli zaraz po Szczycie w Kopenhadze 10 tys. podań o przyjęcie do pracy w UE 3. Na początek w Brukseli zaoferowano ogółem 500 miejsc pracy dla 10 krajów kandydujących. Z pozostałych 9 krajów wpłynęło kolejne 15 tys. ofert. Zaczynając od tej statystyki ofert chcę wskazać na wielkie nadzieje młodszej, elitarnej części naszego potencjału pracy, który gotów był natychmiast zająć miejsca pracy w Centrum Zarządzania zjednoczoną Europą. Należy także podkreślić, że podania te prawdopodobnie złożyli najlepsi, posiadający dyplom studiów wyższych, krajowych lub zagranicznych oraz zdolność porozumiewania się w dwóch, trzech językach obcych. Dla tej najlepszej części młodego potencjału polskiej pracy nie było na razie wystarczająco atrakcyjnych ofert w krajowej administracji. Docelowo posiadać będziemy w unijnych instytucjach do ok. 1,3 tys. polskich urzędników, co powinno odpowiadać procentowo liczebności naszego narodu w UE. Ze względu na konkursowy charakter doboru kadr do pracy w unijnych instytucjach można uważać, że niebawem wyłoni się nowa, polska elita zarządzania, nadająca naszemu krajowi z zewnątrz kierunek jego ogólnego rozwoju. Rozwój ten ulegnie zapewne przyspieszeniu, a nie spowolnieniu. Należy także sądzić, że międzynarodowa siła przebicia polskiej eurokracji, powiązana z wolą zachowania konkurencyjności naszego kraju spowoduje w nadchodzących latach szybsze zmiany w metodach i stylu pracy administracji centralnej i wojewódzkiej. Przypuszczenie to oparte jest na potrzebie znalezienia fachowców, którzy znając wspólnotowe procedury, mogliby centralnie i lokalnie współpracować 2 J. Auleytner, Bariery ograniczające szanse młodzieży próba diagnozy. Materiał na posiedzenie Prymasowskiej Rady Społecznej (maszynopis). 3 Za: J. Bielecki, 50 kandydatów na jedno miejsce, Rzeczpospolita nr 30 (6410) z Dane z tego artykułu wykorzystane zostały również w następnym akapicie.

19 Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych 19 z europejskimi instytucjami. Wymogom takiej współpracy odpowiadać będą przede wszystkim młodzi, wykwalifikowani absolwenci uczelni krajowych i zagranicznych. Dziś wielu z nich kandyduje w wyborach samorządowych, upatrując w nich szansę na zmiany w środowiskach lokalnych. Niezależnie od instytucji UE młodzi z krajów kandydackich chcą pracować w Unii. Największe zainteresowanie pracą w kraju UE wykazują osoby do 29 roku życia (58,5% swojej grupy) 4. Szansą młodzieży jest więc nowa perspektywa wspólnego rynku pracy, na którym najlepsi wykażą się konkurencyjnością i elastycznością zachowań. Marnotrawstwo polskiego potencjału młodzieży Posiadamy wciąż niedoceniony atut dynamicznego potencjału pracy, którym nie potrafimy skutecznie zarządzać, a którego w takich rozmiarach nie mają inne narody. Dawniej taki potencjał analizowany byłby jako siła uderzeniowa wojska w działaniach zbrojnych! Polska wnosi do UE wielki, niedoceniany przez polityków potencjał młodzieży. W tym zakresie liczbowo nasz kraj klasyfikuje się na 5. miejscu, natomiast w stosunku do liczby ludności jesteśmy na 3. miejscu. Nie konkurujemy z bogatymi krajami UE wskaźnikami dobrobytu, mamy jednak swój niezaprzeczalny atut wobec demograficznie starzejących się społeczeństw Wspólnoty (tab. 1.). Na razie polski potencjał młodzieży jest skutecznie marnowany i stanowi źródło narastających konfliktów społecznych. Nie ma żadnej polityki nastawionej na tę grupę społeczną 5. Największy wskaźnik bezrobocia polskiej młodzieży spośród wszystkich krajów UE, trwający od lat świadczy o dotykającym ją ubóstwie, o braku łatwego dostępu do mieszkania, do usług zdrowotnych i edukacyjnych, wreszcie ma ścisły związek z rosnącą statystyką przestępczości tej części społeczeństwa. Idąc dalej w interpretacji powyższego wskaźnika bezrobocia młodzieży można stwierdzić, na bazie historycznych doświadczeń 6, że młodzież jest traktowana instrumentalnie, a nie podmiotowo w procesie transformacji. Brakuje jej w procesach decyzyjnych, w działalności gospo- 4 TNS OBOP, Opinie o integracji z Unią Europejską. Międzynarodowy projekt w 11 krajach kandydujących. Raport nr 174/00, s Cząstkowe działania w postaci Programu Pierwsza praca, utworzonego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej w 2002 r. oraz europejskiego programu Młodzież przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu nie dają efektów masowych. Mimo programu Pierwsza praca bezrobocie wzrasta. Np. program Młodzież miał w latach ponad 1200 projektów na sumę ok. 7,5 mln zł z roczną przeciętną ponad 13 tys. osób. 6 Młodzież sięga po pracę, Warszawa 1938, Instytut Spraw Społecznych.

20 20 Julian Auleytner Tab. 1. Bezrobocie młodzieży w porównaniach międzynarodowych w 2005 r. (w %) M K Ogółem EU-25 18,6 18,3 19,0 EU-15 16,8 16,4 17,2 USA 11,3 12,4 10,1 Japonia 8,7 9,9 7,4 Austria 10,3 10,4 10,3 Belgia 21,5 21,0 22,1 Dania 8,6 8,6 8,6 Niemcy 15,0 15,6 14,3 Grecja 26,0 18,7 34,8 Hiszpania 19,7 16,7 23,5 Francja 23,0 21,5 25,0 Irlandia 8,6 9,1 7,9 Włochy 24,0 21,5 27,4 Luksemburg 13,8 11,8 16,4 Holandia 8,2 8,0 8,4 Portugalia 16,0 13,6 19,1 Finlandia 20,1 20,6 19,5 Szwecja** 22,6 23,0 22,1 Wielka Brytania 12,9 14,5 11,1 Cypr 13,2 12,2 14,3 Czechy 19,2 9,3 19,1 Estonia 15,9 16,6 14,9 Węgry 19,4 19,6 19,0 Litwa 15,7 16,0 15,3 Łotwa 13,6 11,8 16,2 Malta 16,4 16,7 16,1 Polska 36,9 35,7 38,3 Słowenia 15,9 14,5 17,8 Słowacja 30,1 31,0 28,8 Źródło: EUROSTAT (retrieved on ) ** dane wstępne darczej. Cały bagaż nierozwiązanych problemów polskiej młodzieży hurtem został wniesiony do UE i ujawnia się w procesach migracji do starych krajów Unii. Mimo braku pełnej porównywalności grup wiekowych młodzieży dane o bezrobociu w krajach UE świadczą o tym, że niektóre państwa jednak

21 Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych 21 dobrze sobie radzą z pracą dla tej grupy. I tak Austria, Niemcy, Dania, Irlandia, Holandia, Portugalia, Szwecja i W. Brytania uzyskują wskaźniki bezrobocia młodzieży niższe niż jej udział w ludności danego kraju ogółem. Świadczy to o istnieniu w tych państwach w przeciwieństwie do Polski skutecznych programów walki z bezrobociem młodzieży. Wnoszony do UE potencjał młodzieży może zostać dobrze zagospodarowany, ale może także być pozostawiony sam sobie lub zostać zagospodarowany źle, tj. bez związku z interesem naszego społeczeństwa. Nigdy jednak nie mieliśmy takiej szansy skutecznego wpływania na jakość życia w UE jak właśnie teraz, gdy mamy taki potencjał. Indywidualne i grupowe strategie młodzieży Brak zainteresowania polityków problemami młodzieży oznacza, że pozostaje tej grupie społecznej własna strategia rozwoju. W jej ramach, niespodziewanie dla naszych elit, dokonuje się w naszym kraju młodzieżowa rewolucja edukacyjna. Żaden kraj UE nie notuje takiej dynamiki w przyjęciach na studia jak Polska. Zasadnicza zmiana stosunku do wykształcenia w trakcie transformacji spowodowała nie tylko czterokrotny wzrost liczby studiujących w ciągu ostatnich 10 lat, ale również powstanie wielu wyższych szkół niepaństwowych, konkurujących z sektorem uczelni państwowych. Niebawem konkurencja ta wzbogaci się o oferty ośrodków zagranicznych. Nieodległa jest w czasie także oferta uczelni działających na odległość. Młodzież gwałtownie dąży do dyplomu uczelni wyższej, gdyż ten daje szanse znalezienia konkurencyjnej oferty na europejskim i globalnym rynku pracy. Młodych Polaków spotykamy nie tylko na uniwersytetach europejskich, ale także, i to nie w śladowych ilościach, na uczelniach USA i Australii. Dyplom anglosaskiej uczelni już daje przewagę w kraju i zagranicą w staraniach o pracę. Odnawianie kwalifikacji i ich zdobywanie, inwestowanie w siebie, to przede wszystkim efekt indywidualnych i grupowych strategii szukania miejsca we współczesnym świecie, otwartym na podejmowanie ryzyka. W tym zakresie państwo zachowuje się zasadniczo bezstronnie, choć mogłoby podjąć inicjatywę wyrównywania szans edukacyjnych poprzez nowoczesne propozycje finansowania edukacji. Na świecie stosuje się bon edukacyjny. Współczesne rozumienie w Polsce tego instrumentu aktywnej polityki edukacyjnej jest niezwykle ograniczone i dlatego popularyzacja takiego rozwiązania jest szczególnie wskazana. Fakt, że istnieją bony o ograniczonym i powszechnym zasięgu, przewidujące zróżnicowane koszty kształcenia, koszty transportu, dodatkowe opłaty ze strony studenta, bony uzależnione od stopnia zamożności studenta beneficjenta, ma istotne znaczenie dla publicznej dyskusji nad unowocześnieniem podej-

22 22 Julian Auleytner ścia do edukacji. Uwidacznia się to zwłaszcza przy dyskusjach nad reformą finansów publicznych, które w obszarze edukacji powielają stare metody polegające na tym, że pieniądz podąża za państwową uczelnią, zamiast za studentem. Istnieją także edukacyjne konta osobiste obywateli, pozwalające na finansowanie decyzji o kształceniu ustawicznym. Również i ten kierunek myślenia nie jest u nas znany 7. Badania K. Kicińskiego 8, publikowane w 2001 r., wskazują, że około 77% badanej przez niego grupy młodzieży deklarowało się jako grupa zwolenników integracji Polski z UE. Za przeciwników uznało się tylko ok. 6,3%. Podobne wyniki osiągnięto w referendum za przystąpieniem do UE. Być może tak duża akceptacja młodzieży dla szybkiego przystąpienia Polski do Unii pacyfikuje jej bieżące nastroje buntu i protestu przeciw status quo. Deklaracje młodzieży w badaniach oraz liczba chętnych do pracy w krajach i instytucjach UE świadczą o poszukiwaniu nowej perspektywy, której nie stworzono w kraju. Trzeba przy tym pamiętać, że każde pokolenie w naszej historii poszukiwało swego sensu aktywności, którego istotą była próba odejścia od istniejącego status quo. Dla polskiej młodzieży w XIX wieku były to powstania, dla pokolenia międzywojennego odbudowa państwowości, dla młodzieży powojennej zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. Lata 1968, 1970, 1976, 1980 to również zrywy głównie młodzieży w poszukiwaniu zbiorowego sensu życia. Wizja (czasami utopijna) nowej, lepszej Polski była motoryczną siłą ruchów społecznych i politycznych, w których nasza młodzież przez stulecia odgrywała decydującą rolę. Współcześnie młode pokolenie, nieznające socjalizmu realnego z osobistego doświadczenia, ma szczególny atut nie musi opuszczać kraju za chlebem. Kraj bowiem staje się częścią międzynarodowej wspólnoty, wspólnego rynku pracy, swobody przepływu kapitału, ludzi i idei. Możliwe jest więc przenoszenie stanowisk pracy do Polski ze względu na porównywalnie niższe koszty osobowe. Na razie proces ten jest śladowy. W pracy H. Świdy Ziemby wyróżnia się 4 idealne typy postaw 9, które dotyczą młodych. Postawy te wiążą się z indywidualnymi strategiami zachowań. Są to: autentyczny katolik, chłodno rywalizacyjny, 7 P. Bielecki, A. Kaźmierczak, Edukacyjne konta osobiste: alternatywny mechanizm finansowania edukacji ustawicznej szkolnictwa wyższego. Warszawa 2002, SGH. 8 K. Kiciński, Młodzież wobec problemów polskiej demokracji, Warszawa 2001, UW, s. 195 i dalsze. 9 H. Świda-Ziemba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat 90., Warszawa 1998 s.279 i dalsze.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Katarzyna Rewers Dawid Gdańsk, 30 listopad 2011 Dane statystyczne z rynku pracy Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie Obowiązujący od 1 września 2015 r. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH Kobiecy styl zarządzania dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Czas na nas Plan prezentacji 1. Szklany sufit

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy?

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 20 maja 2010 r., Rawa Mazowiecka Rynek pracy wyzwania na przyszłość Starzenie się ludności

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawowe regulacje prawne dotyczące doradztwa zawodowego: Memorandum

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska to fundacja działająca od roku

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Lekcje z PISA 2015 Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Grudzień 2016 Po co nam PISA? To największe badanie umiejętności uczniów na świecie Dostarcza nie tylko rankingów Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Czynniki warunkujące sytuację na polskim rynku pracy* - strukturalny charakter bezrobocia, spowodowany niewystarczającymi lub nieodpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo