Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, 5 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r.dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) art.109 ust.2 pkt 1 i 2a, art.111 ust 2 pkt 1 i 3, art. 124 ust. 1 pkt 2 lit a,4a, 5, 10, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w : DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł, zł, Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

2 porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę zł, 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę zł, 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w: DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę zł, zł, 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w : DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 Rozdział Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 759 zł, 4260 Zakup energii o kwotę zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 270 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 82 zł, Rozdział Szkoły zawodowe specjalne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 487 zł, Rozdział Szkoły zawodowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 229 zł, 4260 Zakup energii o kwotę zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę zł, Rozdział Internaty i bursy szkolne 4220 Zakup środków żywności o kwotę zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę zł, Rozdział pomoc materialna dla uczniów 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 327 zł, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 153 zł, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 569 zł, 4. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę zł, z tego w :

4 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, Rozdział Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, Rozdział Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 475 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, Rozdział pomoc materialna dla uczniów 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł, 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł, 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880 zł, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 414 zł, 4118 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 87 zł, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 41 zł, 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł, 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13 zł, 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4448 Odpisy na ZFŚS o kwotę 58 zł, 4449 Odpisy na ZFŚS o kwotę 28 zł. 2

5 Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 zakres zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1. W 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 1) w dziale 600, rozdziale Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice opracowanie dokumentacji w kwocie zł, 2) w dziale 801, rozdziale Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im KZL w Lubaniu w kwocie zł 2. W 6210 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych) w dziale 854, rozdziale dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu wynosi zł Załącznik Nr 8C (Przychody i wydatki zakładów budżetowych ) Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok zastępuje się załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały, 4 W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/179/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w tabeli Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach ) w miejsce kwoty ,48 ( zobowiązania pracownicze przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę ,06 2) w miejsce kwoty ,52 ( zobowiązania cywilno - prawne przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę ,94 5 W planie remontów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok po pkt 2 / dz.750, rozdz starostwa powiatowe/ dopisuje się nowe zadania remontowe 1) /dz.801, rozdz szkoły podstawowe specjalne/ w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubaniu: - remont korytarzy i klasy w budynku szkoły przy ul Kopernika 35 w kwocie zł, - remont kanalizacji w budynku szkoły w kwocie zł, 2) /dz. 801, rozdz biblioteki pedagogiczne/ w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu - remont dachu w budynku siedzibie biblioteki w kwocie zł.

6 Planowana kwota remontów w 2005 roku wynosi zł. Po dokonaniu zmian wymienionych w dochody budżetu powiatu wynoszą zł - wydatki budżetu powiatu wynoszą zł 7 Zmiany dokonane w 1 ust. 1 i 2 w zakresie działu 854, rozdziału dotyczą zadań powierzonych 8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Nr XLVII/255/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok 1. W 1 ust. 1 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 700, rozdziale na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Zmniejszenie dochodów w 0770 ma związek z odstąpieniem od zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Smolniku ( wartość szacunkowa zł) oraz przewidywaniem uzyskania niższych dochodów za zbycie węzłów cieplnych przy ul. Kopernika w Lubaniu. 2. W 1 ust. 1, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 854, rozdziale na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu JG-ZW-JGZW1/108/05 z dnia Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu. W związku z przyznaniem z WFOŚiGW we Wrocławiu kwoty dotacji niższej niż planowano ( zł), zmniejszono dotację inwestycyjną dla w/w zakładu budżetowego o kwotę zł.

7 3. W 1 ust. 1, 2, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań powierzonych w dziale 854, rozdziale w związku ze zwiększeniem o kwotę zł środków finansowych na dofinansowanie projektu Stypendium drogą do matury. Również wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów (dotyczących w/w projektu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 75, poz.652) zmniejszając dochody w 2338, 2339, wprowadzając tym samym 2888, Po dokonanych zmianach finansowanie projektu Stypendium drogą do matury przedstawia się następująco: - wkład wspólnotowy ( Europejski Fundusz Społeczny) kwota zł, (68,05%), - krajowy wkład publiczny kwota zł ( 31,95%). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów: Stypendium szansą na edukację dla młodzieży wiejskiej oraz Stypendium drogą do matury. 4. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 020, rozdziale na podstawie Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( Dz. U. Nr 229, poz. 229) do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy, stosuje się zasady dotychczasowe, tj. ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwotnie zaplanowany ekwiwalent za zalesienia nie uwzględniał 3,5% współczynnika inflacji ogłoszonego 17 stycznia przez Prezesa GUS. 5. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 852, rozdziale na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zwiększa się dochody i wydatki na wynagrodzenia w związku z zawarciem nowych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu na zorganizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych. 6. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 600, rozdziale w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na opracowanie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice, 7. W 1 ust. 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i powierzonych w dziale 801, rozdziałach 80110, 80130, oraz w dziale 854, rozdziałach 85402, Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu dokonano przeniesień planowanych

8 środków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto na podstawie analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych. 8. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu. 9. W 1 ust. 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubaniu. Środki w wysokości zł i zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu sanitariatów, korytarzy i klasy w budynku szkoły podstawowej. 10. W 2 dokonano zmian kwot zadań inwestycyjnych wymienionych w ust. 2, 6 i 7 uzasadnienia. 11. W 3 dokonano zmiany załącznika 8C / Przychody i wydatki zakładów budżetowych/ Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmianami o których mowa w ust.2 uzasadnienia. 12. W 4 dokonano zmiany w tabeli / Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach / załącznika Nr 13 Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmniejszeniem wypłat o kwotę ,42 zł wierzytelności pracowniczych a zwiększeniem o podaną kwotę planowanych wypłat wierzytelności cywilno prawnych. 13. W 5 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok dopisano nowe zadania remontowe opisane w ust. 8 uzasadnienia. 14. Zmiany dokonane Uchwałą: a) dochody w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach własne własne własne własne powierzone powierzone

9 powierzone powierzone OGÓŁEM x b) wydatki w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach własne własne własne powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone

10 powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone powierzone OGÓŁEM x Załączniki nr_255_zal_nr_1.pdf Data: Brak danych Rozmiar: 43.01k Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 6 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Marzena Sokulska-Tropiejko Marzena Sokulska-Tropiejko Czas wytworzenia: :55:22 Czas publikacji: :08:10 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Strona 1 Na podstawie art.197

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo