UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok"

Transkrypt

1 z dnia... Zatwierdzony przez BM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę zł i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1)Dochody zł 2)Wydatki zł 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości zł, w tym: 1)kredyt długoterminowy w wysokości zł 2)pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł 3)wolne środki w wysokości zł 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie zł, w tym: 1)spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości zł 2)spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości zł 3)spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości zł 4)spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł 6. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie stanowi załacznik nr 5 9. Prognozę długu Miasta zawiera załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały Dokonanie zmiany budżetu miasta na 2010 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny 1)Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym: a) o jako zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji środków związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wielkość dofinansowania jest zgodna z aktualnym harmonogramem płatności dot. ww. zadania w bieżącym roku. 2)Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o zł na uporządkowanie systemu melioracyjnego w Podstrefie Dzierżoniów. b) o zł jako zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście. c) o zł z przeznaczeniem na usługi związane z opieką techniczną systemów informatycznych w Urzędzie Miasta. d) o zł z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym wykonania malunku mapy Miasta, na ścianie przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. e) o zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań wad postawy u pierwszoklasistów w roku szkolnym 2009/2010. Uczniowie u których stwierdzono wady zostali zakwalifikowani do gimnastyki korekcyjnej. Do końca 2010 powstaną w dzierżoniowskich szkołach łącznie 42 grupy gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. W związku z przedłożeniem przez szkoły podstawowe zapotrzebowania z powyższego tytułu na płace wraz z pochodnymi (ZUS, FP) celem zabezpieczenia realizacji programu w 2010 r. dokonuje się przesunięć jak wyżej. f) o zł w szkołach podstawowych w tym: - wzrost wydatków o zł w Szkole Podstawowej Nr 9 w związku z czterema urlopami zdrowotnymi i koniecznością zatrudnienia na ten czas dodatkowych nauczycieli, - wzrost o 820 zł dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w związku ze wzrostem liczby dzieci, - zakup kpl wyposażenia do pracowni przyrodniczej za kwotę zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9, stanowiącym wkład Miasta w pn. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata konieczność usunięcia za kwotę zł awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 6, - konieczność zwiększenia wydatków na energię w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę zł w związku z długą i mroźną zimą i wcześniejszym rozpoczęciem sezonu grzewczego, - wzrostem wydatków o zł w Szkole Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowanymi urlopami zdrowotnymi i koniecznością zatrudnienia na ten czas dodatkowych nauczycieli. g) o zł jako dotacja dla Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 2 i Nr 7 w związku ze zwiększeniem liczby grup w przedszkolach, zakupem dodatkowego niezbędnego wyposażenia oraz wzrostem kosztów ogrzewania, godzinami ponadwymiarowymi i urlopami zdrowotnymi. h) o zł jako dotacja dla niepublicznych przedszkoli związana z wyższą frekwencją dzieci w przedszkolach niepublicznych.

3 i) o zł jako wzrost wydatków w gimnazjach spowodowany koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę zł na wynagrodzenia oraz ZUS w Gimnazjum nr 1 w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, koniecznością nauczania indywidualnego, awansem zawodowym, podwyżkami dla nauczyciel oraz wypłatami nagród jubileuszowych dla nauczycieli i obsługi. Ponadto powstała konieczność zwiększenia wydatków na energię o kwotę zł w Zespole Gimnazjów Nr 3 w związku ze znacznym wzrostem opłaty stałej, długą i mroźną zimą oraz wcześniejszym rozpoczęciem sezonu grzewczego. j) o zł dla Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska Orlik - zakup granulatu. k) o zł jako wzrost wydatków w Niepublicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek spowodowany wzrostem liczby dzieci w ciągu roku szkolnego. l) o zł w związku ze wzrostem kosztów zakupu energii w Żłobku Miejskim. w zadaniach inwestycyjnych: m) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa odcinka drogi wjazd na osiedle Perspektywa. Z uwagi na uwarunkowania terenowe - spadek planowanej do przebudowy drogi w kierunku ul. Ząbkowickiej, konieczne jest wykonanie odwodnienia tego odcinka. n) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Uzbrojenie terenu os. Makowe II. W ramach tego zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych należy wybudować 68m odcinek kanalizacji deszczowej. Wnioskowana kwota jest niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej. o) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjego pn. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe. Zadanie obejmuje zakup nowej pompy głębinowej za kwotę zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w związku ze zużyciem dotychczasowej pompy oraz koniecznością zakupu taboretu gazowego i kuchni gazowej za kwotę zł dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dzierżoniowie, w wyniku zaleceń z okresowej kontroli instalacji gazowych. 3)Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z przesunięciami dokonanymi pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Środki zostaną przeznaczone na korekcję wad postawy uczniów szkół podstawowych. w zadaniach inwestycyjnych: a) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Korekta geometrii skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Piastowską. W wydatkach zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na korektę tego skrzyzowania na skrzyżowanie typu rondo. Realizacja zadania zapewniłaby płynność ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Przygotowanie projektu umożliwiłoby wykonanie tej inwestycji przy modernizacji drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. W trakcie prowadzonych uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei okazało się, że na rozwiązanie powyższego skrzyzowania jest złożona dokumentacja od inwestora prywatnego. W tej sytuacji Gmina zrezygnowała z dalszych prac projektowych. Koszt wykonania dokumentacji nie będzie obciążał budżetu Gminy. b) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - modernizacja drogi Dzierżoniów - Łagiewniki. W związku z zawarciem aneksu do porozumienia o współpracy w celu realizacji zadania, udział finansowy Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2010 r. wyniesie 0,00 zł. Niniejsze jest spowodowane mniejszym wydatkowaniem środków finansowych niż pierwotnie zakładano, co powoduje konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2011 r. c) o zł w zadaniach inwestycyjnych wymienionych w załaczniku stanowiącym plan wydatkówmajątkowych i inwestycyjnych 2010 w tym zadania nr 7, 15, 16 tabeli, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych i zakończonych rozliczeń finasowych zadań inwestycyjnych.

4 d) o zł jako udział Gminy w budowie trzeciego budynku TBS przy ul. Kopernika 25a w Dzierżoniowie. Wniosek o przyznanie kredytu został złożony zgodnie z procedurą do Banku Gospodarstwa Krajowego we wrześniu 2009 r. Zgodnie z wytycznymi, Bank miał udzielić wiążącej informacji do końca czerwca br. Jednak do października nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożony wniosek. Proces inwestycyjny nie został rozpoczęty, w związku z czym dokonuje się zdjęcia z planu inwestycji niniejszego zadania. f) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Promocja miasta i współpraca zagraniczna zakupy, w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Środki zostaną przesunięte na realizację zadań bieżących w placowkach oświatowych. g) o w zadaniu inwestycyjnym pn. Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach Wykonawca zakłądał przyspieszenie robót budowlanych (więcej niż założył w harmonogranie na 2010 r.) a tym samym wcześniejsze zakończenie zadania. Jednak proces realizacyjny potwierdza, że w tym roku będzie wykonany zakres rzeczowy określony w harmonogramie na ten rok. Powyższe powodujekonieczność dokonania korekty wydatków jw. h) o w zadaniu inwestycyjnym pn. Sieć bezprzewodowa internetu. Zadanie nie zostało wykonane w 2010 roku z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania kolejnego punktu dostępowego. Obecnie funkcjonuje punkt dostępowy Internetu na terenie Rynku i ulic przyległych, utworzenie kolejnego punktu znacznie podwyższyłoby wydatki z tym związane w bieżącym roku. 4)Zwiększa się przychody Budżetu Miasta na rok 2010 o kwotę zł w związku z przyznaniem dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn " Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową". 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę zł i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych 1)wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Spraw Lokalowych; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Inżynierii Miejskiej; Wydział Inwestycji; Wydział Informatyzacji. 2)zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

5 Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Załącznik nr 1 zmiany planu dochodów 2010 Zalacznik1.ods Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 2 zmiany planu wydatków 2010 Zalacznik2.ods Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 3 Przychody i rozchody Zalacznik3.ods Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Załacznik nr 4 - plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych 2010 Zalacznik4.ods Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 5 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Zalacznik5.ods Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Prognoza długu Miasta na i lata następne Zalacznik6.xls

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo