DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI w 200 ROCZNICĘ URODZIN KOMPOZYTORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI w 200 ROCZNICĘ URODZIN KOMPOZYTORA"

Transkrypt

1 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Wrocław, Pl. Jana Pawła II nr 2, tel. (071) , fax (071) , WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. Krystiana Kiełba REGULAMIN I. ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy współudziale: Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. 2. Konkurs będzie obejmował 2 działy: Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Konkurs wykonawczy Śpiewajmy Chopina (dla zespołów przedszkolnych, szkolnych i solistów amatorów). II. CELE KONKURSU 1. Popularyzacja wiedzy o Ŝyciu i twórczości Fryderyka Chopina. 2. Popularyzacja pieśni Fryderyka Chopina. 3. Kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności, wraŝliwości artystycznej dzieci i młodzieŝy. 4. Promowanie i rozwój zamiłowania do śpiewu. 5. Pobudzanie zainteresowania polską kulturą muzyczną, w tym działalnością i twórczością Fryderyka Chopina. III. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnikami Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie mogą być tylko uczniowie szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego i gimnazjalnego oraz szkół muzycznych I stopnia. 2. W Konkursie Śpiewajmy Chopina mogą brać udział chóry, zespoły wokalne i soliści z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w 2 odrębnych kategoriach). 3. Do Konkursu nie mogą przystąpić chóry, zespoły wokalne i soliści szkół i ognisk muzycznych.

2 4. Szczegóły dotyczące zakresu wiedzy i programów występów zawarte są w aneksach do niniejszego regulaminu. 5. Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają uczestnicy. 6. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń (według załączonych wzorów) dla uczestników: Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie upływa 30 września 2010 r., Konkursu wykonawczego Śpiewajmy Chopina upływa 30 października 2010 r. 7. Zgłoszenia naleŝy przesłać na adres: Katedra Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr Wrocław z zaznaczeniem Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie lub Śpiewajmy Chopina poczty elektronicznej: IV. USTALENIA KOŃCOWE 1. Skład jury ustala Organizator. 2. O ilości i podziale nagród decyduje jury. Werdykt końcowy jest ostateczny i niepodwaŝalny. 3. Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa. 4. Przesłuchania są otwarte dla publiczności. 5. Na prośbę uczestnika lub jego nauczyciela - opiekuna Organizatorzy przewidują konsultacje specjalistów, po uprzednim ustaleniu terminu. 6. Koncert Laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2010 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

3 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Wrocław, Pl. Jana Pawła II nr 2, tel. (071) , fax (071) , WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ ANEKS 1 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY I. PRZEBIEG KONKURSU 1. Etap I eliminacje szkolne Organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. Eliminacje szkolne odbędą się w formie testu. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością: Ŝyciorysu Fryderyka Chopina, dorobku twórczego kompozytora, gatunków i form muzycznych występujących w twórczości Fryderyka Chopina. 2. Etap II eliminacje rejonowe Organizują i przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe. Eliminacje będą polegać na rozwiązaniu dwuczęściowego testu z zakresu wiadomości o Ŝyciu i twórczości Fryderyka Chopina oraz percepcji wybranych utworów kompozytora. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się: znajomością Ŝyciorysu i twórczości Fryderyka Chopina na tle wydarzeń społecznych i kulturalnych epoki, umiejętnością rozpoznawania dzieł kompozytora i ich analizy, znajomością polskich tańców narodowych. 3. Etap III eliminacje wojewódzkie Organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą odpowiadać na dwa wylosowane przez siebie pytania, jedno o charakterze teoretycznym, drugie związane z wysłuchanym fragmentem utworu Fryderyka Chopina. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się: umiejętnością rozpoznania i omówienia wysłuchanego dzieła muzycznego lub jego fragmentu - na tle epoki, cech charakterystycznych, środków wyrazu muzycznego, formy, stylizacji polskiej muzyki ludowej, orientacją w problematyce aktualnie obchodzonego Roku Chopinowskiego,

4 umiejętnością swobodnego i poprawnego wypowiadania się i posługiwania terminologią w zakresie omawianych zagadnień muzycznych. II. TERMINARZ KONKURSU do 30 września 2010 r. - Zgłoszenia szkół do udziału w Konkursie kierować na adres Akademii Muzycznej z zaznaczeniem Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie (wzór karty zgłoszenia w załączeniu). do 10 października 2010 r. - Wojewódzka Komisja Konkursowa przesyła testy do eliminacji szkolnych zainteresowanym Konkursem szkołom. 15 października 2010 r. godz ELIMINACJE SZKOLNE do 20 października 2010 r. - Szkolna Komisja Konkursowa przesyła wszystkie sprawdzone testy wraz z protokołem eliminacji na adres Akademii Muzycznej we Wrocławiu (wzór protokołu w załączeniu). do 29 października 2010 r. - Zawiadomienie Szkolnych Komisji Konkursowych o zakwalifikowaniu uczniów szkoły do II etapu Konkursu. 5 listopada 2010 r. 17 listopada 2010 r. 3 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2010 r. 15 grudnia 2010 r. III. KOMISJE KONKURSU ELIMINACJE REJONOWE - Zawiadomienie szkół o zakwalifikowaniu uczniów do III etapu Konkursu. ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE - Poinformowanie szkół o wynikach Konkursu. - Uroczyste wręczenie nagród w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 1. Szkolna Komisja Konkursowa: powołana przez Dyrektora Szkoły zgłasza na adres Akademii Muzycznej we Wrocławiu ilość uczniów zainteresowanych udziałem w Konkursie, organizuje i dba o prawidłowy przebieg etapu Konkursu, sprawdza i ocenia testy uczestników według wymogów ustalonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową, w terminie do 20 października 2010 r. przesyła protokół eliminacji wraz z testami uczniów na adres Akademii Muzycznej (wzór protokołu w załączeniu), zawiadamia uczniów o wynikach I etapu eliminacji. 2. Rejonowa Komisja Konkursowa: powołana przez Katedrę Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu organizuje i dba o prawidłowy przebieg II etapu Konkursu, sprawdza i ocenia prace uczestników według wymogów ustalonych przez Wojewódzką Komisję, przekazuje listę uczestników i ich prace wraz z protokołem przedstawicielowi Komisji Wojewódzkiej. 3. Wojewódzka Komisja Konkursowa: powołana przez Katedrę Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu kieruje pracami w skali województwa, opracowuje testy i pytania konkursowe do trzech etapów Konkursu, kwalifikuje uczestników do II i III etapu Konkursu na podstawie wyników i weryfikacji wszystkich prac oraz zawiadamia szkoły o wynikach eliminacji,

5 organizuje i przeprowadza III etap Konkursu, ustala listę laureatów i wyróŝnionych w oparciu o wyniki eliminacji III etapu Konkursu. IV. LITERATURA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU DO WYBORU 1. M. Albàn-Juarez, E. Sławińska-Dahling: Polska Chopina, Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa Z. Burowska: Wprowadzenie w kulturę muzyczną, WSiP, Kraków T. Chylińska: Przewodnik koncertowy, PWM, Kraków E. Dziębowska (red): Encyklopedia Muzyczna, Część biograficzna, hasło Chopin F., PWM, Kraków A. Grudziński: Fryderyk Chopin przewodnik po Ŝyciu i twórczości, Musica Iagiellonica, Kraków A. Jachimecki: Chopin rys Ŝycia i twórczości, Instytut Wydawniczy Sztuka 7. M. Komorowska: Zaproszenie do muzyki, WSiP, Warszawa B. Muchenberg: Pogadanki o muzyce, PWM, Kraków B. Smoleńska-Zielińska: Fryderyk Chopin i jego muzyka, WSiP, Warszawa B. Weber: Chopin, A to Polska właśnie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003 V. WYBRANE UTWORY FRYDERYKA CHOPINA 1. Etiuda h-moll op.25 nr10 2. Ballada g-moll op Fantazja A-dur na tematy polskie op Koncert fortepianowy e-moll op Koncert fortepianowy f-moll op Mazurek B-dur op.7 nr 1 7. Mazurek g-moll op.24 nr 1 8. Mazurek D-dur op.33 nr 2 9. Mazurek C-dur op.56 nr Mazurek C-dur op.68 nr Mazurek a-moll op.68 nr Mazurek F-dur op.68 nr Nokturn F-dur op.15 nr Nokturn c-moll op.48 nr Pieśni: śyczenie, Dwojaki koniec, Gdzie lubi, Wojak, Czary, Hulanka, Wiosna, Śliczny chłopiec. 16. Polonez A-dur op Polonez fis-moll op Polonez As-dur op Preludium e-moll op.28 nr Preludium A-dur op.28 nr Preludium c-moll op.28 nr Preludium d-moll op.28 nr Rondo à la Mazur F-dur op Rondo à la Krakowiak op Scherzo h-moll op Sonata b-moll op Trio g-moll op.8

6 28. Walc Des-dur op.64 nr Wariacje B-dur op.2 Wariacje na temat arii La ci darem la mano z opery Don Juan W. A. Mozarta op.2 Konsultacje: st. wykł. Anna Mikonowicz st. wykł. Barbara StrzyŜewska-Marciniak ad. dr Walentyna Węgrzyn-Klisowska

7 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE KARTA ZGŁOSZENIA /prosimy wypełnić pismem drukowanym/ Nazwa szkoły Adres szkoły Telefon Ilość zgłoszonych uczniów (uczestników Konkursu) Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za Konkurs, telefon Data i podpis nauczyciela Podpis Dyrektora Szkoły

8 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH L.p. Imię i nazwisko Klasa Uzyskana ilość punktów Nauczyciel muzyki Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej... Członek Szkolnej Komisji Konkursowej... dnia...

9 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Wrocław, Pl. Jana Pawła II nr 2, tel. (071) , fax (071) , WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ ANEKS 2 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURSU CHOPINOWSKI ŚPIEWAJMY CHOPINA KONKURS DLA CHÓRÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH 26 listopada 2010 r. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY 1. Konkurs jest jednoetapowy. 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 listopada 2010 r. w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 3. Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. 4. Program Konkursu obejmuje wykonanie dwóch pieśni: jednej pieśni Fryderyka Chopina oraz jednej pieśni następującego kompozytora: Z. Noskowskiego, S. Moniuszki lub J. Świdra. 5. Łączny czas występu nie powinien przekraczać 6 minut. 6. W przypadku utworów w oryginalnych tonacjach - Organizatorzy zapewniają pianistów akompaniatorów, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (na załączonej karcie w punkcie: akompaniator). Wyklucza się akompaniamenty wykonywane na keyboardzie, syntezatorze oraz z playbacku. W przypadku utworów transponowanych prosimy o dostarczenie materiałów nutowych na co najmniej miesiąc przed Konkursem. 7. Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu bierze pod uwagę: dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny. 8. Zespoły oceniane będą w zaleŝności od ilości uzyskanych punktów w tzw. pasmach : I miejsce chóry i zespoły wokalne, które uzyskają punktów, II miejsce chóry i zespoły wokalne, które uzyskają punktów, III miejsce chóry i zespoły wokalne, które uzyskają punktów. 9. Literatura zalecana przy wyborze pieśni Fryderyka Chopina: śyczenie - Dwojaki koniec Gdzie lubi - Wojak Czary - Hulanka Wiosna - Śliczny chłopiec

10 10. Na prośbę zainteresowanych Organizatorzy zapewniają dostęp do materiałów nutowych. 11. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń na adres Akademii Muzycznej upływa 30 października 2010 roku (wzór karty zgłoszenia w załączeniu). Konsultacje: prof. Halina Bobrowicz prof. Helena Tomaszek-Plewa dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak dr GraŜyna Rogala-Szczerek

11 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI ŚPIEWAJMY CHOPINA KONKURS DLA CHÓRÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH 26 listopada 2010 r. KARTA ZGŁOSZENIA /prosimy wypełnić pismem drukowanym/ Nazwa chóru. Szkoła.. Adres szkoły, telefon, .. Dyrygent..telefon Akompaniator telefon.. Repertuar: L.p TYTUŁ Autor tekstu, Kompozytor, /ew. autor oprac./ Dokładny czas trwania Tonacja Rodzaj utworu /z fort., a`cappella/ Ilość chórzystów... Data i podpis Dyrygenta Podpis Dyrektora Szkoły

12 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU Wrocław, Pl. Jana Pawła II nr 2, tel. (071) , fax (071) , WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ ANEKS 3 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI ŚPIEWAJMY CHOPINA KONKURS DLA SOLISTÓW AMATORÓW 26 listopada 2010 r. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY 1. Konkurs jest jednoetapowy. 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 listopada 2010 r. w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 3. Program Konkursu obejmuje wykonanie dwóch pieśni: jednej pieśni Fryderyka Chopina oraz jednej pieśni kompozytora epoki romantycznej. 4. Łączny czas występu nie powinien przekraczać 7 minut. 5. W przypadku utworów w oryginalnych tonacjach - Organizatorzy zapewniają pianistów akompaniatorów, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (na załączonej karcie zgłoszenia). Wyklucza się akompaniamenty wykonywane na keyboardzie, syntezatorze oraz z playbacku. W przypadku utworów transponowanych prosimy o dostarczenie materiałów nutowych co najmniej miesiąc przed Konkursem. 6. Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu bierze pod uwagę: dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny. 7. Soliści oceniani będą w zaleŝności od ilości uzyskanych punktów w tzw. pasmach : - I miejsce soliści, którzy uzyskają punktów, - II miejsce soliści, którzy uzyskają punktów, - III miejsce soliści, którzy uzyskają punktów. 8. Na prośbę zainteresowanych Organizatorzy zapewniają dostęp do materiałów nutowych. 9. Dopuszcza się moŝliwość korzystania z opracowań zawartych w podręcznikach szkolnych lub śpiewnikach popularnych. 10. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń na adres Akademii Muzycznej upływa 30 października 2010 roku (wzór karty w załączeniu). Konsultacje: ad. dr Iwona Polak wykł. Maria Zawartko

13 DOLNOŚLĄSKI SZKOLNY KONKURS CHOPINOWSKI ŚPIEWAJMY CHOPINA KONKURS DLA SOLISTÓW AMATORÓW 26 listopada 2010 r. KARTA ZGŁOSZENIA /prosimy wypełnić pismem drukowanym/ Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia Nazwa szkoły, telefon Imię i nazwisko nauczyciela muzyki (instruktora), telefon 5. Repertuar L.p. TYTUŁ Autor tekstu Kompozytor, /ew. autor oprac./ Dokładny czas trwania Tonacja Rodzaj utworu /z fort., a`cappella/ Informacje dotyczące pianisty akompaniatora proszę o zapewnienie mi akompaniatora, przyjeŝdŝam z własnym akompaniatorem. * Imię i nazwisko akompaniatora, telefon Data i podpis nauczyciela Podpis Dyrektora Szkoły * niepotrzebne skreślić

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH & I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH 12-15 maja 2015 roku REGULAMIN KOSZĘCIN 2015 Taniec narodowy w każdej odmianie jest artystyczną manifestacją przynależności do grupy etnicznej i jej

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 200/20 Koordynator ECTS dr Marta Popowska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 ELEMENTY ECTS... 5 Pakiet informacyjny... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.SJ.5301-1/1/10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent 1. Organizatorzy: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie 2. Cel: a) prezentacja

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 1. Wstęp Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów wynikają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 1. W Konkursie Piosenki Lwowskiej naleŝy wykonać dwie piosenki tematem związane ze Lwowem, dawne lub wpółczesne, obcego lub własnego autorstwa. 2. W konkursie mogą brać udział soliści,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN Inicjatorzy i organizator KKK zwracają się do młodzieży gimnazjalnej, którą pragną zafascynować

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

im. MICHAŁA SPISAKA REGULAMIN

im. MICHAŁA SPISAKA REGULAMIN IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. MICHAŁA SPISAKA w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza 2015 REGULAMIN I 1. IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej jest organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności (takie same na wszystkich trzech etapach Konkursu). 1. Czytanie. Uczeń: 1) odczytuje różne teksty

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo