UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r."

Transkrypt

1 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późni. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 282 ZŁ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 282 zł 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 282 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA ZŁ Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Rozdział Pozostała działalność zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ 1

2 Rozdział Pozostała działalność zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł 2 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 499 ZŁ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 499 zł 4300 Zakup usług remontowych 499 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZŁ Rozdział Urzędy gmin zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Szkoły podstawowe zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ZŁ Rozdział Obiekty sportowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: 2

3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217 ZŁ Rozdział Urzędy gmin 217 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 217 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Szkoły podstawowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 3 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe zł zł w y d a t k i zł 3

4 w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zł zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 4

5 UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60013, w paragrafie 2330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 282 zł. Zmiana związana jest z podpisaniem Aneksu nr 1 do Porozumienia nr DSDiK/30/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadania letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 w zakresie zwiększenia wskaźnika n w roku 2011 o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2010 ogłoszony przez Prezesa GUS. Środki przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania. 2. W dziale 630, w rozdziale 63003, w paragrafie 6207 o kwotę zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia zadania dotowanego środkami unijnymi. Zadanie pn. Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa realizowane było w roku Złożono końcowe rozliczenie zadania i w roku 2011 otrzymano środki ze złożonego rozliczenia. 3. W dziale 801: w rozdziale 80104, w paragrafie 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł. Zmiana związana jest z niezaplanowanymi wpływami dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych od byłych pracowników zlikwidowanych na dzień 1 września 2010 roku przedszkoli publicznych. Na dzień składania projektu budżetu kwoty nie były jeszcze znane, a w pierwszym kwartale wpłynęła już część z wyżej zapisanych środków. Zapisane środki przeznacza się na realizację remontów w obiekcie szkolnym. w rozdziale 80195, w paragrafie 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł. Zmiana związana jest ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące. B. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 801, w rozdziale 80195, w paragrafie 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem środków o kwotę zł oraz ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące o kwotę zł. W roku 2010 Gmina Bielawa podejmowała starania zmierzające do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Leśnej. Z tych też względów w czerwcu ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania. 19.XI.2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło z Funduszu pismo informujące, iż wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Gminie Bielawa przyznano dofinansowanie w kwocie zł i na tej podstawie środki zostały wpisane do budżetu gminy Uchwałą Rady Miejskiej nr V/66/11 z dnia roku. W trakcie bieżącej realizacji zadania oraz uzgodnieniami z Funduszem nastąpiły powyższe zmiany. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60013, w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 5

6 499 zł. Zmiana jest związana z podpisaniem Aneksu nr 1 do Porozumienia nr DSDiK/30/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2010 ogłoszony przez Prezesa GUS. Środki przeznacza się na uporządkowanie oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej nr 384. Na wzrost planu wydatków składa się zwiększenie dotacji w wysokości 282 zł oraz przeniesienie planu wydatków administracyjnych zapisanych na wyjazdy służbowe w wysokości 217 zł, a dotyczące realizacji wskazanego zadania. 2. W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafie 6060 o kwotę zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntów. W toku prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w trybie przepisów wywłaszczeniowych ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina Bielawa wyraziła zgodę na wypłatę odszkodowania za rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie zł z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów położonych w Bielawie, Obręb Fabryczna, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 163/25 i nr 54/4 oraz na pokrycie połowy kosztów wykonania operatu szacunkowego tj. 400 zł. W związku z tym Starosta Ząbkowicki pismem nr GKN-N BSG z dnia 19.IV.2011 r. wezwał strony postępowania do zawarcia stosownego porozumienia oraz dokonania rozliczeń finansowych. Aby było to możliwe planuje się przesunąć na ten cel kwotę zł z zadnia inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej. 3. W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 6050 o kwotę zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego nr 13 pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1 ". 22.III.2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał zmian w Programie Priorytetowym pn. System zielonych inwestycji, w ramach którego można ubiegać się o dotację i preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, na działania związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Obecnie można otrzymać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć, których kwota całkowitych wydatków kwalifikowanych przekracza zł. Przed zmianą minimalna wartość wynosiła zł. Mając na uwadze powyższe Gmina zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. Dlatego też planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i przesunąć na nie kwotę zł z zadnia nr 98 pn. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości. 4. W dziale 801: w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem dla Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie. W dniach XII.2010 r. przez Bielawę przeszła fala intensywnych mrozów. Efektem tego kataklizmu są rozległe uszkodzenia instalacji i urządzeń hydrotechnicznych w budynku Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Zgodnie z protokołem sporządzonym na tę okoliczność do kompleksowej wymiany kwalifikują się rury doprowadzające wodę do budynku oraz rury drenażowe. Ponadto uszkodzeniom uległy posadzki w kuchni i stołówce szkolnej oraz tynki na ścianach i sufitach w szatni, które również należy poddać gruntownym remontom. W związku z powyższym wykonane zostały stosowne kosztorysy. Całość robót została oszacowana na kwotę zł. Obecnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie 50 % dofinansowania 6

7 w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok Aby wniosek był kompletny pod względem formalnym konieczne jest zabezpieczenie pozostałej kwoty. Dlatego też w budżecie Gminy Bielawa na rok 2011 zapisuje się na ten cel kwotę zł. w rozdziale 80195, w paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup mebli do Szkoły Leśnej, 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł w tym na zakup sprzętu multimedialnego, zestawów planszowych, map ćwiczeniowych, stacji pogodowych i innych zestawów do bieżącej pracy dydaktycznej Szkoły Leśnej. Zakup powyższych przedmiotów jest finansowany ze środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środkami własnymi. W związku ze zmianą charakteru przyznanych środków dokonano zmiany planu wydatków realizacji powyższego zadania. 5. W dziale 926, w rozdziale 92601, w paragarfie 6050 o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie poprzez dofinansowanie i przeniesienie zadania z działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu W dniu 21.IV.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z informacją, iż Ministerstwo Sportu ogłosiło dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Moje boisko ORLIK W związku z tym powstała możliwość uczestnictwa Gminy w tym programie. Jednak aby móc spełnić wszystkie wymogi formalne procedury aplikacyjnej, niezbędnym jest m.in. zabezpieczenie wkładu własnego. Z tych też względów planuje się przesunąć kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Jednocześnie aby doprowadzić do pełnej spójności dokumentów planuje się przenieść i zmienić tytuł zadania nr 31 i nadać mu nowe brzmienie tj. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. D. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 150, w rozdziale 15011, w paragrafie 6050 o kwotę zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 98 pn. "Dolnośląski Inkubator Art- Przedsiębiorczości". 31.III.2010 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie nr 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, który zlokalizowany zostanie w budynku przy ul. Piastowskiej 19 C. Bielawski projekt pomyślnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Do podpisania umowy niezbędnym będzie dostarczenie brakujących załączników m.in. pozwolenia na budowę. Wyłoniono już wykonawcę, który za kwotę zł przygotuje projekt budowlany i wykonawczy. Pozostałe dokumenty oraz uzgodnienia nie powinny kosztować więcej niż zł. Co łącznie wyniesie zł. Zaplanowano środki w wysokości zł. Z powyższych względów istnieje 7

8 możliwość przesunięcia kwoty zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej W dziale 600, w rozdziale 6016, w paragrafie 6050 o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego zadania inwestycyjnego nr 5 pn. "Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej". W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewiduje realizację zadania w roku Kosztorys inwestorski tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę zł, w tym: zł powinien stanowić wkład własny Gminy, zł powinno stanowić dofinansowanie Unii Europejskiej, W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż najkorzystniejsza oferta budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej opiewa na kwotę ,86 zł. Zgodnie z wytycznymi RPO WD wkład własny beneficjenta w ww. naborze nie może być mniejszy niż 30 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania środków własnych Gminy o kwotę ,00 zł. Planuje się je przeznaczyć na realizację zadania nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. 3. W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 4410 o kwotę 217 zł zmniejsza się plan wydatków administracyjnych związanych z realizacją powierzonego na podstawie Porozumienia zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. 4. W dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 6050 o kwotę zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 31 pn. "Budowa boiska sportowego przy ESP nr 7" w ten sposób, że dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zmiany klasyfikacji budżetowej realizacji zadania. Po dokonanej zmianie nazwa zadania brzmi "Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ESP 7 w Bielawie" i przenosi się je do działu 926, rozdziału 92601, paragrafu w rozdziale 80195, w paragrafie 6050 o kwotę zł zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 6 pn. "Szkoła Leśna". Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem środków o kwotę zł oraz ze zmianą charakteru przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania - wyposażenie w sprzęt Szkoły Leśnej z charakteru środków inwestycyjnych na środki bieżące. Realizacja zadania 8

9 pierwotnie zaplanowana była jako zadanie inwestycyjne. Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego w ten sposób, że część środków w wysokości zł przenosi się do realizacji w ramach wydatków bieżących. Ponadto w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż pierwotnie zaplanowano zmniejsza się przedmiotowe zadanie inwestycyjne o kwotę zł. 5. W dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050 o kwotę zł zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Bielawa zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o uzyskanie dotacji i preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, na realizację niniejszej inwestycji. Według wstępnych szacunków koszt przygotowania stosownej dokumentacji nie powinien przekroczyć zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia kwoty zł na zadanie inwestycyjne nr 54 pn. Wykup gruntów. Po przedłożonych zmianach zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Zapisane zmiany inwestycyjne mają odzwierciedlenie w Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majatkowych na rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo