Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê"

Transkrypt

1 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego uczenia siê przedsiêbiorstw. Jako przyk³ady pos³u y³y firmy z bran : konsultingowej, informatycznej, œrodków czystoœci, urz¹dzeñ biurowych i us³ug teleinformacyjnych. W podsumowaniu podjêto próbê klasyfikacji opisanych systemów. Wprowadzenie Wspó³czeœnie kierownicy przedsiêbiorstw intensywnie poszukuj¹ nowych mo liwoœci zdobycia przewagi konkurencyjnej w swoich bran ach. Jednym ze sposobów jej uzyskania jest posiadanie i rozwijanie wiedzy, któr¹ nie dysponuj¹ inne przedsiêbiorstwa. Nie jest to dzia³anie ³atwe, gdy iloœæ wiedzy i informacji oraz ich zró nicowanie coraz bardziej narasta, powoduj¹c dezorientacjê i trudnoœci w podejmowaniu trafnych decyzji. Ponadto, w zwi¹zku z coraz wiêkszym postêpem cywilizacyjnym, potêguje siê zjawisko starzenia siê wiedzy, niekorzystne dla przedsiêbiorstw o ugruntowanej pozycji w danej bran y. W tej sytuacji organizacjom z pomoc¹ przychodz¹ nowe koncepcje zarz¹dzania, wœród których kluczow¹ rolê odgrywa koncepcja organizacji ucz¹cej siê wraz z wchodz¹cym w jej sk³ad zarz¹dzaniem wiedz¹ i zarz¹dzaniem informacjami. Pomimo bogatej ju literatury krajowej i zagranicznej prezentuj¹cej problematykê organizacji ucz¹cej siê zbyt ma³o miejsca poœwiêca siê instrumentom rozwoju tej koncepcji i doœwiadczeniom zwi¹zanym z jej wdra aniem. Orientacja na wiedzê i nowe technologie w organizacji ucz¹cej siê Wœród wielu funkcjonuj¹cych w literaturze definicji trudno wskazaæ tê, która oddaje istotê organizacji ucz¹cej siê. Jedn¹ z prób zdefiniowania takiej organizacji mo na znale- Ÿæ w pracy J. Batorskiego, gdzie okreœlana jest ona jako organizacja, która wspiera uczenie siê jej wszystkich cz³onków i sama ci¹gle przekszta³ca siê. Organizacja ta tworzy takie warunki, aby uczenie siê nie by³o tolerowane, lecz wrêcz wymagane [Miku³a, Ziêbicki, 2000, s.12]. Nieco inne podejœcie reprezentuje K. Zimniewicz, wed³ug którego ucz¹ca * Maciej Walczak jest pracownikiem naukowym w Katedrze Metod Organizacji i Zarz¹dzania AE w Krakowie.

2 Komunikaty 75 siê organizacja rozumiana jest jako koncepcja zarz¹dzania, opieraj¹ca siê na pewnej sumie wiedzy, któr¹ dysponuj¹ poszczególni wspó³pracownicy wiedzy, która jest ci¹gle wzbogacana i rozwijana, a nastêpnie udostêpniana przedsiêbiorstwu [2000, s. 83]. Aby umo liwiæ organizacji ucz¹cej siê prawid³owe dzia³anie, nale y w odmienny sposób spojrzeæ na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa realizowane przez tradycyjne funkcje, takie jak: produkcja, marketing, finanse oraz nowoczesne podsystemy zarz¹dzania. Zaliczyæ do nich trzeba miêdzy innymi zarz¹dzanie wiedz¹ oraz zarz¹dzanie informacjami i komunikacj¹ jako elementy integruj¹ce pozosta³e podsystemy. Podobnie jak w przypadku koncepcji organizacji ucz¹cej siê, tak i dla zarz¹dzania wiedz¹ istnieje wiele definicji. Wed³ug Ch. Handy zarz¹dzanie wiedz¹ to inteligentne wykorzystywanie nowej technologii zrównowa one docenieniem twórców i powierników wiedzy ludzi [Miku³a, Æwiklicki, 2001, s.13]. Z kolei M. Szarafin definiuje zarz¹dzanie wiedz¹ jako fuzjê zarz¹dzania zasobami ludzkimi i zarz¹dzania informacj¹ przy wsparciu technik i technologii informatycznych [Szarafin, 1999, s.12]. Cech¹ wspóln¹ obu przedstawionych definicji jest zwrócenie uwagi na nowe technologie, co w pewnym uproszczeniu przek³ada siê na stosowanie w organizacjach, pretenduj¹cych do miana ucz¹cych siê, ró norakich systemów informatyczno-komunikacyjnych. Tezê tê potwierdza Z. Dworzecki, pisz¹c, e organizacja tym szybciej siê uczy, im wiêkszy ma dostêp do strategicznie wa nych informacji o swoim otoczeniu i sobie samej oraz umie te informacje odpowiednio wykorzystaæ [2001, s. 23]. Istotne staje siê zatem budowanie w przedsiêbiorstwach takich systemów informacyjnych, których zadaniem by³oby pozyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz analiza informacji strategicznych, niezbêdnych do podejmowania decyzji strategicznych. Ten sam autor wskazuje jednoczeœnie, e dzia³anie zwi¹zane z budow¹ systemów informatycznych nie mo e ograniczaæ siê jedynie do sfery strategicznej, ale powinno tak e obj¹æ w bardzo du ym stopniu sferê operacyjn¹. Wyrazem tego jest coraz wiêksza sk³onnoœæ do tworzenia baz danych zawieraj¹cych informacje o bran y, firmie, ofertach rozwoju pracowników dostêpnych dla wszystkich zatrudnionych. Coraz powszechniej wykorzystywane s¹ te sieci informacyjne (intra- i internetowe) o specjalnej strukturze, umo liwiaj¹ce dzielenie siê wiedz¹, wymianê informacji i doœwiadczeñ w ramach funkcjonuj¹cych grup dyskusyjnych i problemowych [2001, s. 24]. Za wdra aniem technologii informatyczno-komunikacyjnych przemawiaj¹ przede wszystkim niektóre mo liwoœci komputerów (tabela 1), dziêki którym dobrze uzupe³niaj¹ one ludzi w okreœlonych obszarach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem wiedz¹.

3 76 Komunikaty Tabela 1. Mo liwoœci komputerów i ludzi istotne dla organizacyjnego uczenia siê Obszary przewagi komputerów nad ludÿmi szybkie przetwarzanie logiczne i numeryczne szybkie przeszukiwanie bardzo licznych zbiorów przeprowadzanie kompleksowych kalkulacji niemal absolutna dok³adnoœæ precyzyjne i jednoczesne korzystanie z wielu regu³ rozpoznawanie i porównywanie skomplikowanych obrazów szybkie kopiowanie danych i obiektów zdolnoœæ komunikowania siê z wieloma miejscami jednoczeœnie Umiejêtnoœci pozostaj¹ce domen¹ ludzi zdrowy rozs¹dek myœlenie twórcze zdolnoœæ do mobilizowania siebie i innych umiejêtnoœæ kojarzenia faktów ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Bielecki, 2000, s. 88 Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie prowadziæ informatyczn¹ obs³ugê organizacyjnego uczenia siê, mo na uzyskaæ poprzez zapoznanie siê z niektórymi dotychczasowymi doœwiadczeniami w tym obszarze. Przyk³ady zastosowania techniki informatyczno-komunikacyjnej w celu usprawniania procesów uczenia siê w organizacjach Rozwój zdolnoœci organizacyjnego uczenia siê w firmach konsultingowych Du y nacisk na zdolnoœæ organizacyjnego uczenia siê k³adziony jest w firmach konsultingowych, wskazywanych czêsto jako miejsce powstawania koncepcji zarz¹dzania wiedz¹. W nich te stosunkowo wczeœnie zdano sobie sprawê z analogii pojawiaj¹cych siê w trakcie rozwi¹zywania problemów u ró nych klientów oraz mo liwoœci korzystania, podczas prowadzenia przysz³ych projektów, ze zdobytej we wczeœniejszych zleceniach wiedzy i wypracowanych metod postêpowania. Z drugiej strony klienci niejednokrotnie ycz¹ sobie prezentacji ju wdro onych przez dan¹ firmê rozwi¹zañ w innych przedsiêbiorstwach. W zwi¹zku z pojawieniem siê takich wymagañ w firmach tych w sposób ci¹g³y rozwijane s¹ systemy wspomagaj¹ce zdobywanie, sortowanie, klasyfikowanie, filtrowanie, syntezê oraz przechowywanie, a na koñcu rozpowszechnianie wewn¹trz organizacji zgromadzonych ju informacji oraz wiedzy. Naj³atwiej identyfikowalnym narzêdziem z tego zakresu s¹ Best-Practices Databases (bazy gromadz¹ce informacje na temat najlepszych stosowanych rozwi¹zañ), u podstawy których le y za³o enie, e je eli pracownicy tylko wiedz¹ o istnieniu danej praktyki, to powinni j¹ przyswoiæ i stosowaæ w swojej pracy. Bazy te sta³y siê rygorystycznie wymaganym narzêdziem w firmach konsultingowych, gdzie strategia

4 Komunikaty 77 prowadzenia dzia³alnoœci i rozwój przedsiêbiorstwa zale ¹ miêdzy innymi od zdolnoœci do zdobywania wiedzy od osób, które by³y bezpoœrednio zaanga owane w realizacjê okreœlonych projektów. Price Waterhouse, McKinsey, Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen oraz inne bazuj¹ce na wiedzy firmy konsultingowe rozwinê³y rozleg³e bazy danych dla u ytku swoich konsultantów dzia³aj¹cych poza biurem, zarówno w celu s³u enia im pomoc¹ w realizacji projektów, jak i rozszerzania wiedzy firmy. Korporacje te przydzielaj¹ pracowników do poszukiwania, filtrowania i wprowadzania informacji oraz uczenia konsultantów, jak korzystaæ ze stworzonej bazy [O Dell, Jackson 1998, s. 164]. Orientacja na wzrost wartoœci intelektualnych w firmie Compaq Compaq to du a korporacja z bran y informatycznej zajmuj¹ca siê miêdzy innymi wytwarzaniem sprzêtu i oprogramowania komputerowego. W 1997 r. kierownictwo tego przedsiêbiorstwa podjê³o decyzjê o wdro eniu systemu, którego celem mia³o byæ, jak to okreœli³ Stan Garfild Knowledge Manager Compaq, zwiêkszenie wartoœci intelektualnych tkwi¹cych w pracownikach i udostêpnienie tych wartoœci klientom [Rzewuski, 2000, s. 69]. Dlatego te zgromadzono, posortowano i skatalogowano na intranetowym portalu wszystkie dokumenty firmy w formie bazy danych zawieraj¹cej 200 tysiêcy stron. W wyniku zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych pracownicy maj¹ dostêp do ogólnych informacji zawartych w broszurach, opisach rozwi¹zañ, materia³ach marketingowych, prezentacjach i opisach referencji, a tak e lokalnych danych dotycz¹cych np.: klientów, zawartych kontraktów czy zatrudnionych pracowników. Oprócz biernego gromadzenia danych system ten umo liwia tak e rozsy³anie wiadomoœci do pracowników w formie listów elektronicznych. Aby jednak ograniczyæ koniecznoœæ czytania nieistotnych, pod k¹tem widzenia poszczególnych osób, informacji, wdro ono us³ugê nazwan¹ wyborem czytaj¹cego. Polega ona na tym, e po wype³nieniu przez pracownika stosownego formularza w dziale personalnym system przesy³a mu jedynie korespondencjê dotycz¹c¹ wskazanych uprzednio obszarów funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W ciekawy sposób rozwi¹zano tak e w Compaq dostêp do porad specjalistycznych. Utworzono w wewnêtrznej sieci komputerowej us³ugê na wzór spotykanych w Internecie list dyskusyjnych. W przypadku gdy pracownik po raz pierwszy spotyka siê z problemami i nie wie, jak go rozwi¹zaæ, lub nie jest pewny poprawnoœci swojego rozwi¹zania, wtedy oprócz tradycyjnych sposobów postêpowania dysponuje jeszcze jednym. Mo e wys³aæ list poczt¹ elektroniczn¹ jednoczeœnie do wszystkich starszych konsultantów z pocztowej listy dystrybucyjnej ze sformu³owanym problemem i proœb¹ o odpowiedÿ. Jego koledzy powinni mu dostarczyæ odpowiedzi z sugestiami dotycz¹cymi zg³oszonego problemu [Rzewuski, 2000, s. 69]. Mechanizm ten jest okreœlany jako dostêp do ywej wiedzy specjalistów zatrudnionych w Compaq.

5 78 Komunikaty System rozwoju kontaktu z klientami Echo w firmie Kao Kao jest jednym z najwiêkszych japoñskich wytwórców œrodków czystoœci do u ytku domowego i sprzêtu AGD, który wed³ug opinii zatrudnionych w nim mened erów d¹ y do przekszta³cenia swojej struktury organizacyjnej z uk³adu macierzowego na hipertekstow¹. Wed³ug W. Ashbego jednym z warunków przetrwania organizacji jest odpowiedni poziom jej wewnêtrznego zró nicowania. Je eli wiêc cz³onkowie ró ni¹ siê miêdzy sob¹ w dostatecznym stopniu, bêd¹ w stanie poradziæ sobie z wieloma nieprzewidzianymi wydarzeniami. Zjawisku temu bêd¹ pomagaæ odpowiednio zorganizowane obieg i dostêp do informacji. Zgodnie z jedn¹ z zasad wyznawanych przez prezesa Kao Y. Maruttê trzeba d¹ yæ do ca³kowitej równoœci ludzi, a ró nice w iloœci informacji docieraj¹cych do poszczególnych pracowników nie mog¹ staæ siê podstaw¹ w³adzy czy panowania. Aby zatem umo liwiæ swobodny dostêp do informacji, ka dy z zatrudnionych w Kao mo e, poprzez sieæ komputerow¹, skorzystaæ z bazy komputerowej, w której zgromadzono wszystkie zbierane w przedsiêbiorstwie informacje (dostêp jest ograniczony jedynie do niektórych danych osobowych). Dostêpne s¹ dane na temat sprzeda y, marketingu, produkcji i wszystkich biur na terenie Japonii. Wspomniana sieæ komputerowa zosta³a starannie zintegrowana z istniej¹c¹ struktur¹ organizacyjn¹, a powsta³e po³¹czenie nazwano struktur¹ typu biofunkcyjnego. Ma ona dzia³aæ na wzór ywego organizmu [Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 109]. W przypadku podra nienia jednego fragmentu przedsiêbiorstwa, powsta³e informacje mog¹ szybko dotrzeæ do pozosta³ych czêœci, tak aby by³o mo liwe podjêcie reakcji obronnej organizmu. Realizuj¹c opisan¹ strategiê dzia³ania, mened erowie Kao k³ad¹ miêdzy innymi du y nacisk na rozwijanie kontaktów z klientami i otrzymywanie od nich informacji zwrotnych, czego przejawem jest wdro enie opartego na technice informatycznej systemu pod nazw¹ Echo. W jego sk³ad wchodz¹ trzy podsystemy: Echo System Wejœcia, Echo System Pomocy i Echo System Analityczny, których zadaniem jest przyjmowanie, przetwarzanie, analiza, gromadzenie i przekazywanie pracownikom Kao pytañ i skarg klientów odnoœnie do produktów dostarczanych na rynek. Echo System Wejœcia umo liwia przyjmowanie pytañ i skarg klientów, oraz ich sortowanie dziêki zastosowaniu s³ów kluczowych (...). Telefoniœci Kao odbieraj¹ oko³o 250 telefonów dziennie i ponad 50 tys. w roku. Echo System Pomocy umo liwia szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania klientów. Matka mo e na przyk³ad pytaæ, co zrobiæ z dzieckiem, które po³knê³o œrodek czyszcz¹cy. Telefonista jest w stanie odnaleÿæ w Echo System Pomocy praktyczn¹ odpowiedÿ. Telefoniœci maj¹ dostêp do informacji o podobnych problemach w przesz³oœci typu: sp³owia³e ubranie, zabrudzona wanna, t³uste plamy itp. [Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 216]. Echo System Analityczny ma zgromadzone w swojej bazie kilkaset tysiêcy pytañ i skarg klientów, które mo na analizowaæ i przetwarzaæ pod k¹tem ró nych kryteriów. Zapytanie lub informacja zwrotna

6 Komunikaty 79 od klienta wprowadzone do systemu s¹ dostêpne w ca³ej organizacji ju nastêpnego dnia rano, natomiast informacje istotne dla przysz³ych prac nad rozwi¹zywaniem ró norodnych problemów s¹ zestawione w raporty i przesy³ane do odpowiednich wydzia³ów. Schemat systemu Echo przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. System Echo w firmie Kao pytania i opinie od klientów Klienci odpowiedzi konsultantów Oœrodek konsultacji szukanie informacji wyjaœnienie Echo System Wejœcia Echo System Pomocy Sterowanie informacj¹ o produkcji Sterowanie informacj¹ o potrzebach Przekazywanie danych Wykaz napraw Echo System Analityczny Baza danych Systemu Analitycznego informacje o poprzedniej konsultacji dane zestandaryzowane czêstoœæ konsultacji w odniesieniu do typu produktu nazwiska dzwoni¹cych Analizy statystyczne Wydzia³y Kao Zak³ady; laboratoria Sklepy; marketing produkty, informacje Doskonalenie produktu Doskonalenie informacji ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 216

7 80 Komunikaty Implementacja systemu eksperckiego w Konica Koncepcja systemu eksperckiego bazuje na za³o eniu, e wiedza eksperta mo e zostaæ uchwycona w systemie komputerowym, a nastêpnie wykorzystana w chwili pojawienia siê takiej potrzeby. System ekspercki czêsto posiada zaimplementowan¹ mo liwoœæ ukazania drogi rozumowania, dziêki której osi¹gniête zosta³o koñcowe rozwi¹zanie. Uwa a siê, e w³aœnie mo liwoœæ wyjaœnienia, w jaki sposób zosta³ wyznaczony wynik, jest czêsto bardziej cenna ni samo rozwi¹zanie problemu. Przekonanie takie zwi¹zane jest z tym, e osoba obs³uguj¹ca program stopniowo nabywa zaimplementowan¹ w nim wiedzê. Konica Business Machines dostarcza faksy, kopiarki i biurowe urz¹dzenia wielofunkcyjne odbiorcom z ca³ego œwiata. Zatrudnia 750 techników, g³ównie dzia³aj¹cych w terenie, oraz 6000 sprzedawców-techników prowadz¹cych obs³ugê klientów. W razie potrzeby wspomniani pracownicy korzystaj¹ z telefonu, by uzyskaæ niezbêdne informacje od obs³ugi biura pomocy, znajduj¹cego siê w amerykañskiej siedzibie Koniki w stanie Connecticut. W biurze pomocy pracuje dwudziestu ekspertów technicznych i szeœciu in ynierów wiedzy. W 1993 r. przedsiêbiorstwo to rozpoczê³o poszukiwanie odpowiedniego systemu eksperckiego, który wspomóg³by pracê biura pomocy dla techników i sprzedawców. Pierwsze testowane rozwi¹zanie zosta³o odrzucone ze wzglêdu na brak mo liwoœci zadawania u ytkownikowi dodatkowych pytañ maj¹cych na celu zawê enie problemu ju w fazie jego opisywania. Kolejny system tak e nie spe³nia³ wymagañ z powodu zaledwie piêædziesiêcioprocentowego poziomu uzyskiwania trafnych odpowiedzi oraz powolnego dzia³ania. Dopiero trzeci testowany produkt okaza³ siê dla Koniki satysfakcjonuj¹cy. Program ten korzysta³ jednoczeœnie z rozumowania opartego na przypadkach (case based reasoning) i drzew decyzyjnych oraz umo liwia³ u ytkownikowi dostosowanie go do indywidualnych potrzeb przy pomocy jêzyka programowania. Na pocz¹tku 1996 r. system ten osi¹gn¹³ wspó³czynnik trafnych odpowiedzi na poziomie 65% i kierownictwo Koniki za³o y³o, e mo liwa jest dalsza poprawa tego wyniku w drodze dodania modu³u uczenia siê i powiêkszenia bazy wiedzy o takie dodatki, jak zdjêcia komponentów produktów oraz procedury rozwi¹zywania problemów (trouble- -shooting procedures). System upowszechniania wiedzy w przedsiêbiorstwie z sektora us³ug teleinformacyjnych typu call center Niniejszy opis dotyczy polskiego oddzia³u firmy zajmuj¹cej siê œwiadczeniem us³ug teleinformacyjnych, polegaj¹cych na obs³udze infolinii, oraz prowadzeniem zleconych akcji telemarketingowych. Istot¹ dzia³ania przedstawianego przedsiêbiorstwa jest udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby dzwoni¹ce pod bezp³atne lub czêœciowo p³atne numery. Zasób koniecznych informacji do poprawnego funkcjonowania infolinii jest udostêpniany przez zlecaj¹cego jej prowadzenie, a nastêpnie przekazywany w od-

8 Komunikaty 81 powiednio opracowanej formie osobom przydzielonym do poszczególnych akcji. Zatrudnione osoby nazywane agentami, w zale noœci od obci¹ enia poszczególnych linii, mog¹ byæ, nawet kilkakrotnie w ci¹gu dnia, przesuwane z obs³ugiwania jednej infolinii na drug¹. Ich pracê komplikuje dodatkowo fakt wygasania umów z niektórymi zleceniodawcami i zawierania ich z innymi. W tych warunkach wymagana jest bardzo du a elastycznoœæ ca³ego przedsiêbiorstwa i zdolnoœæ jego pracowników do ³atwego przyswajania sobie nowej wiedzy, niezbêdnej do odpowiadania na pytania dzwoni¹cych, oraz elastycznego stosowania jej w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych. W realizacji tego skomplikowanego zadania bardzo pomocne okazuje siê skomputeryzowanie i po³¹czenie w sieæ stanowisk wyposa onych w odpowiednie skrypty. Mianem skryptu jest okreœlany wyspecjalizowany program komputerowy, zainstalowany na wszystkich stanowiskach odbierania rozmów, zawieraj¹cy odpowiedzi na pytania, jakie mog¹ siê pojawiæ ze strony osób dzwoni¹cych na infoliniê. Dziêki elektronicznej formie przypominaj¹cej stronê witryny internetowej pracownicy ju po krótkim okresie zapoznawania siê ze struktur¹ skryptu mog¹ szybko dotrzeæ do potrzebnych im danych i odczytaæ je wprost do s³uchawki. W przypadku gdy dzwoni¹cy zada³ pytanie, na które nie przewidziano wczeœniej odpowiedzi, agent wprowadza je do odpowiedniej formatki w programie i prosi dzwoni¹cego o ewentualny kolejny telefon w póÿniejszym terminie. Pytanie to jest nastêpnie przesy³ane drog¹ elektroniczn¹ do osób posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê i uprawnienia, aby móc u³o yæ oficjaln¹ odpowiedÿ i zamieœciæ j¹ w skrypcie. Ka dy agent w chwili uruchamiania skryptu o wprowadzonej zmianie informowany jest w trakcie rozpoczynania pracy odpowiednim komunikatem i odnoœnikiem do nowych informacji. Pod koniec lat 90. opisywana spó³ka zdoby³a kontrakt na obs³ugê infolinii utworzonej w ramach kampanii informacyjnej, prowadzonej podczas akcji prywatyzacji jednego z najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw. Tak du y kontrakt wymusi³ na spó³ce prawie dwukrotne zwiêkszenie zatrudnienia. Z uwagi na niemo noœæ szybkiego pozyskania wymaganej liczby specjalistów z zakresu prywatyzacji przedsiêbiorstw, w trakcie rekrutacji po³o ono nacisk na pozyskanie koniecznej liczby osób oraz ich odpowiednie przeszkolenie. Pierwszy etap szkolenia, organizowany przez omawian¹ spó³kê, obejmowa³ zdobycie niezbêdnych umiejêtnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ infolinii i prowadzeniem rozmów z klientem, drugi zosta³ przeprowadzony przez zleceniodawcê akcji i dotyczy³ tematów odnosz¹cych siê do prywatyzacji przedsiêbiorstw oraz obrotu akcjami. Ju w trakcie prowadzenia szkoleñ specjalny zespó³ sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli obu firm, informatyków i zewnêtrznych konsultantów prowadzi³ prace nad stworzeniem skryptu przewidzianego do przeprowadzenia planowanej akcji. Przedstawiana akcja informacyjna by³a podzielona na kilka czêœci odpowiadaj¹cych poszczególnym etapom emisji akcji, dlatego te z up³ywem czasu pewne fragmenty informacji stawa³y siê nieaktualne i konieczne by³o ich poprawienie lub ca³kowite usuniêcie.

9 82 Komunikaty Zaprezentowany sposób organizacji pracy, wykorzystuj¹cy elektroniczny skrypt, pozwala³ na szybk¹ i tani¹ aktualizacjê informacji przekazywanych przez agentów. Efektem koñcowym wszystkich podjêtych wysi³ków by³o prezentowanie na zewn¹trz jedynie oficjalnie zatwierdzonych treœci, na co zleceniodawca k³ad³ szczególny nacisk, oraz odnoszenie wra enia przez osoby dzwoni¹ce, e prowadz¹ rozmowê ze specjalist¹ w zakresie poruszanych tematów. Próba klasyfikacji informatycznych systemów organizacyjnego uczenia siê w przedsiêbiorstwach Z przytoczonych opisów zastosowañ systemów komputerowych w przedsiêbiorstwach mo na okreœliæ pewne tendencje w zachowaniach kieruj¹cych. Mened erowie zdaj¹ sobie sprawê z korzyœci, jakie mo e przynieœæ im wykorzystanie nowoczesnej technologii w okreœlonych obszarach zwi¹zanych z aktywnym wykorzystywaniem wiedzy w organizacjach. W opisanych przypadkach obszary te by³y reprezentowane przez nastêpuj¹ce grupy systemów: 1. Systemy gromadz¹ce informacje czyli ró nego rodzaju bazy danych. Jak wynika z przytoczonych opisów, w pocz¹tkowych okresach swojego istnienia ich rol¹ by³o najczêœciej zgromadzenie i posortowanie wed³ug okreœlonych kryteriów dokumentów przechowywanych w przedsiêbiorstwie. Nastêpnie zbiory te zaczê³y zawieraæ coraz wiêcej opisów wdro eñ prowadzonych projektów, gotowych rozwi¹zañ problemów oraz modeli postêpowania w okreœlonych sytuacjach, staj¹c siê swoistym rodzajem baz wiedzy. Elektroniczna forma ich organizacji pozwala miêdzy innymi: zaoszczêdziæ czas konieczny do przeszukiwania zbiorów, ³¹czyæ siê z nimi z dowolnych miejsc na œwiecie, ³atwo aktualizowaæ zawartoœæ i korzystaæ jednoczeœnie z tych samych fragmentów zbioru wielu osobom. 2. Systemy komunikacji wewnêtrznej. Ich zadaniem jest wspomaganie tradycyjnych form przekazu. Swój pocz¹tek mia³y w lokalnych sieciach komputerowych (LAN) i ewoluowa³y do obecnych form intra- i ekstranetów. Interesuj¹cymi narzêdziami z tej grupy dla przedsiêbiorstw d¹ ¹cych do rozwijania wiedzy swoich pracowników mo e byæ seryjne wysy³anie okreœlonych typów wiadomoœci do uprzednio zdefiniowanych grup u ytkowników oraz prowadzenie grup dyskusyjnych, w których istnieje mo liwoœæ przedstawienia problemu, uzyskania opinii na jego temat od ró nych u ytkowników oraz nawi¹zania kontaktu z kompetentn¹ w okreœlonej dziedzinie osob¹. Zastosowanie skomputeryzowanych sieci telekomunikacyjnych, bazuj¹cych na cyfrowym przesy³aniu informacji i multimediów, jest uwa ane tak e jako wa ny element integracji horyzontalnej i wertykalnej w globalnych przedsiêbiorstwach. Sieci takie umo liwiaj¹ ³¹czenie ze sob¹ w ca³oœæ niewielkich fragmentów wiedzy rozrzuconych w lokalnych

10 Komunikaty 83 oddzia³ach lub na poszczególnych poziomach hierarchicznych [Cohendet i inni, 1999, s. 234]. 3. Systemy komunikacji zewnêtrznej. Organizacja, pracuj¹ca nad rozszerzeniem swojej wiedzy, nie powinna ograniczaæ siê w elektronicznych formach komunikacji ze œrodowiskiem jedynie do biernego przeszukiwania Internetu, prowadzenia w³asnej strony internetowej lub korzystania z us³ugi poczty elektronicznej. Aktualny poziom techniki komputerowej umo liwia gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia klientów i problemów, z jakimi borykaj¹ siê u ytkownicy produktów przedsiêbiorstwa. Przyk³adem podjêcia takich dzia³añ jest system Echo firmy Kao. Dziêki odpowiednio zorganizowanemu przep³ywowi informacji zwrotnych z otoczenia, mog¹ one szybko docieraæ do odpowiednich komórek przedsiêbiorstwa. 4. Narzêdzia wspomagaj¹ce proces przyswajania nowej wiedzy. Nale ¹ do nich ró nego rodzaju komputerowe kursy, testy i sprawdziany dostêpne poprzez sieæ, s³u ¹ce do podnoszenia kwalifikacji pracowników w wybranych dziedzinach. Przyk³adem tego typu narzêdzi mog¹ byæ skrypty, z których korzystaj¹ agenci przy obs³udze infolinii. Do tej grupy mo na tak e zaliczyæ systemy eksperckie i programy symulacyjne, których stosowanie przez pracowników prowadzi miêdzy innymi do poszerzania ich wiedzy okreœlonych zjawiskach. Podsumowanie Przedstawione w niniejszym opracowaniu przyk³ady wdro eñ technologii informatycznej w opisanych przedsiêbiorstwach ukazuj¹ ró norodnoœæ obszarów, w których mo e ona byæ z powodzeniem zastosowana, a wskutek ci¹g³ego postêpu technicznego zostaj¹ prze³amane kolejne bariery zarówno technologiczne, jak i kosztowe. Z drugiej jednak strony projektuj¹c nowy system komputerowy maj¹cy na celu usprawnienie procesów zwi¹zanych z organizacyjnym uczeniem siê, trzeba zdaæ sobie sprawê z pewnych ograniczeñ tego kierunku postêpowania. Przede wszystkim systemy informatyczne najlepiej sprawuj¹ siê w pracy nad wiedz¹ jawn¹, transfer wiedzy cichej nadal pozostaje domen¹ bezpoœrednich kontaktów miêdzyludzkich. Drugim bardzo wa nym, je eli nie podstawowym, problemem jest odpowiednie zachêcenie cz³onków organizacji do nabrania zwyczaju dzielenia siê posiadan¹ wiedz¹ miêdzy sob¹, zanim zaoferuje siê im niejednokrotnie skomplikowane narzêdzia u³atwiaj¹ce realizacjê tych procesów.

11 84 Komunikaty Literatura Bielecki W. (2000), Informatyzacja zarz¹dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Cohendet P., Kern., Mehmanpazir B., Munier. (1999), Knowledge Coordination, Competence Creation and Integrated Networks in Globalised irms, Cambridge Journal of Economics, vol. 23. Davenport T., Klahr P., (1998), Managing Customer Support Knowledge, California Managemet Review, vol. 40, no. 3. Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w stronê paradygmatu organizacji ucz¹cej siê, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1. McDermott R. (1999), Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management, California Management Review, vol. 41, no. 4. McLeod R. Jr. (1998), Management Information Systems, Printice Hall, New Jersey. Miku³a B., Æwiklicki M. (2001), Integracyjna rola zarz¹dzania wiedz¹, Przegl¹d Organizacji, nr 4. Miku³a B., Ziêbicki B. (2000), Organizacja inteligentna a organizacja ucz¹ca siê, Przegl¹d Organizacji, nr 5. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska undacja Promocji Kadr, Warszawa. O Dell C., Jackson G. (1998), If Only We Knew What We Know: Identyfication and Transfer of Internal Best Practices, California Managemet Review, vol. 40, no. 3. Ruggles R. (1998), The State of the Notion: Knowledge Management in Practice, California Management Review, vol. 40, no. 3. Rzewuski M. (2000), Zarz¹dzanie wiedz¹ wed³ug Compaqa, PCkurier, nr czerwca. Szarafin M. (1999), Knowledge management s³owo (przed)wstêpne, Problemy Jakoœci, nr 3, s Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem przysz³oœci koncepcje, modele, metody pod red. Kazimierza Perechudy (2000), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Zimniewicz K. (1999), Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo