Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê"

Transkrypt

1 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego uczenia siê przedsiêbiorstw. Jako przyk³ady pos³u y³y firmy z bran : konsultingowej, informatycznej, œrodków czystoœci, urz¹dzeñ biurowych i us³ug teleinformacyjnych. W podsumowaniu podjêto próbê klasyfikacji opisanych systemów. Wprowadzenie Wspó³czeœnie kierownicy przedsiêbiorstw intensywnie poszukuj¹ nowych mo liwoœci zdobycia przewagi konkurencyjnej w swoich bran ach. Jednym ze sposobów jej uzyskania jest posiadanie i rozwijanie wiedzy, któr¹ nie dysponuj¹ inne przedsiêbiorstwa. Nie jest to dzia³anie ³atwe, gdy iloœæ wiedzy i informacji oraz ich zró nicowanie coraz bardziej narasta, powoduj¹c dezorientacjê i trudnoœci w podejmowaniu trafnych decyzji. Ponadto, w zwi¹zku z coraz wiêkszym postêpem cywilizacyjnym, potêguje siê zjawisko starzenia siê wiedzy, niekorzystne dla przedsiêbiorstw o ugruntowanej pozycji w danej bran y. W tej sytuacji organizacjom z pomoc¹ przychodz¹ nowe koncepcje zarz¹dzania, wœród których kluczow¹ rolê odgrywa koncepcja organizacji ucz¹cej siê wraz z wchodz¹cym w jej sk³ad zarz¹dzaniem wiedz¹ i zarz¹dzaniem informacjami. Pomimo bogatej ju literatury krajowej i zagranicznej prezentuj¹cej problematykê organizacji ucz¹cej siê zbyt ma³o miejsca poœwiêca siê instrumentom rozwoju tej koncepcji i doœwiadczeniom zwi¹zanym z jej wdra aniem. Orientacja na wiedzê i nowe technologie w organizacji ucz¹cej siê Wœród wielu funkcjonuj¹cych w literaturze definicji trudno wskazaæ tê, która oddaje istotê organizacji ucz¹cej siê. Jedn¹ z prób zdefiniowania takiej organizacji mo na znale- Ÿæ w pracy J. Batorskiego, gdzie okreœlana jest ona jako organizacja, która wspiera uczenie siê jej wszystkich cz³onków i sama ci¹gle przekszta³ca siê. Organizacja ta tworzy takie warunki, aby uczenie siê nie by³o tolerowane, lecz wrêcz wymagane [Miku³a, Ziêbicki, 2000, s.12]. Nieco inne podejœcie reprezentuje K. Zimniewicz, wed³ug którego ucz¹ca * Maciej Walczak jest pracownikiem naukowym w Katedrze Metod Organizacji i Zarz¹dzania AE w Krakowie.

2 Komunikaty 75 siê organizacja rozumiana jest jako koncepcja zarz¹dzania, opieraj¹ca siê na pewnej sumie wiedzy, któr¹ dysponuj¹ poszczególni wspó³pracownicy wiedzy, która jest ci¹gle wzbogacana i rozwijana, a nastêpnie udostêpniana przedsiêbiorstwu [2000, s. 83]. Aby umo liwiæ organizacji ucz¹cej siê prawid³owe dzia³anie, nale y w odmienny sposób spojrzeæ na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa realizowane przez tradycyjne funkcje, takie jak: produkcja, marketing, finanse oraz nowoczesne podsystemy zarz¹dzania. Zaliczyæ do nich trzeba miêdzy innymi zarz¹dzanie wiedz¹ oraz zarz¹dzanie informacjami i komunikacj¹ jako elementy integruj¹ce pozosta³e podsystemy. Podobnie jak w przypadku koncepcji organizacji ucz¹cej siê, tak i dla zarz¹dzania wiedz¹ istnieje wiele definicji. Wed³ug Ch. Handy zarz¹dzanie wiedz¹ to inteligentne wykorzystywanie nowej technologii zrównowa one docenieniem twórców i powierników wiedzy ludzi [Miku³a, Æwiklicki, 2001, s.13]. Z kolei M. Szarafin definiuje zarz¹dzanie wiedz¹ jako fuzjê zarz¹dzania zasobami ludzkimi i zarz¹dzania informacj¹ przy wsparciu technik i technologii informatycznych [Szarafin, 1999, s.12]. Cech¹ wspóln¹ obu przedstawionych definicji jest zwrócenie uwagi na nowe technologie, co w pewnym uproszczeniu przek³ada siê na stosowanie w organizacjach, pretenduj¹cych do miana ucz¹cych siê, ró norakich systemów informatyczno-komunikacyjnych. Tezê tê potwierdza Z. Dworzecki, pisz¹c, e organizacja tym szybciej siê uczy, im wiêkszy ma dostêp do strategicznie wa nych informacji o swoim otoczeniu i sobie samej oraz umie te informacje odpowiednio wykorzystaæ [2001, s. 23]. Istotne staje siê zatem budowanie w przedsiêbiorstwach takich systemów informacyjnych, których zadaniem by³oby pozyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz analiza informacji strategicznych, niezbêdnych do podejmowania decyzji strategicznych. Ten sam autor wskazuje jednoczeœnie, e dzia³anie zwi¹zane z budow¹ systemów informatycznych nie mo e ograniczaæ siê jedynie do sfery strategicznej, ale powinno tak e obj¹æ w bardzo du ym stopniu sferê operacyjn¹. Wyrazem tego jest coraz wiêksza sk³onnoœæ do tworzenia baz danych zawieraj¹cych informacje o bran y, firmie, ofertach rozwoju pracowników dostêpnych dla wszystkich zatrudnionych. Coraz powszechniej wykorzystywane s¹ te sieci informacyjne (intra- i internetowe) o specjalnej strukturze, umo liwiaj¹ce dzielenie siê wiedz¹, wymianê informacji i doœwiadczeñ w ramach funkcjonuj¹cych grup dyskusyjnych i problemowych [2001, s. 24]. Za wdra aniem technologii informatyczno-komunikacyjnych przemawiaj¹ przede wszystkim niektóre mo liwoœci komputerów (tabela 1), dziêki którym dobrze uzupe³niaj¹ one ludzi w okreœlonych obszarach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem wiedz¹.

3 76 Komunikaty Tabela 1. Mo liwoœci komputerów i ludzi istotne dla organizacyjnego uczenia siê Obszary przewagi komputerów nad ludÿmi szybkie przetwarzanie logiczne i numeryczne szybkie przeszukiwanie bardzo licznych zbiorów przeprowadzanie kompleksowych kalkulacji niemal absolutna dok³adnoœæ precyzyjne i jednoczesne korzystanie z wielu regu³ rozpoznawanie i porównywanie skomplikowanych obrazów szybkie kopiowanie danych i obiektów zdolnoœæ komunikowania siê z wieloma miejscami jednoczeœnie Umiejêtnoœci pozostaj¹ce domen¹ ludzi zdrowy rozs¹dek myœlenie twórcze zdolnoœæ do mobilizowania siebie i innych umiejêtnoœæ kojarzenia faktów ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Bielecki, 2000, s. 88 Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie prowadziæ informatyczn¹ obs³ugê organizacyjnego uczenia siê, mo na uzyskaæ poprzez zapoznanie siê z niektórymi dotychczasowymi doœwiadczeniami w tym obszarze. Przyk³ady zastosowania techniki informatyczno-komunikacyjnej w celu usprawniania procesów uczenia siê w organizacjach Rozwój zdolnoœci organizacyjnego uczenia siê w firmach konsultingowych Du y nacisk na zdolnoœæ organizacyjnego uczenia siê k³adziony jest w firmach konsultingowych, wskazywanych czêsto jako miejsce powstawania koncepcji zarz¹dzania wiedz¹. W nich te stosunkowo wczeœnie zdano sobie sprawê z analogii pojawiaj¹cych siê w trakcie rozwi¹zywania problemów u ró nych klientów oraz mo liwoœci korzystania, podczas prowadzenia przysz³ych projektów, ze zdobytej we wczeœniejszych zleceniach wiedzy i wypracowanych metod postêpowania. Z drugiej strony klienci niejednokrotnie ycz¹ sobie prezentacji ju wdro onych przez dan¹ firmê rozwi¹zañ w innych przedsiêbiorstwach. W zwi¹zku z pojawieniem siê takich wymagañ w firmach tych w sposób ci¹g³y rozwijane s¹ systemy wspomagaj¹ce zdobywanie, sortowanie, klasyfikowanie, filtrowanie, syntezê oraz przechowywanie, a na koñcu rozpowszechnianie wewn¹trz organizacji zgromadzonych ju informacji oraz wiedzy. Naj³atwiej identyfikowalnym narzêdziem z tego zakresu s¹ Best-Practices Databases (bazy gromadz¹ce informacje na temat najlepszych stosowanych rozwi¹zañ), u podstawy których le y za³o enie, e je eli pracownicy tylko wiedz¹ o istnieniu danej praktyki, to powinni j¹ przyswoiæ i stosowaæ w swojej pracy. Bazy te sta³y siê rygorystycznie wymaganym narzêdziem w firmach konsultingowych, gdzie strategia

4 Komunikaty 77 prowadzenia dzia³alnoœci i rozwój przedsiêbiorstwa zale ¹ miêdzy innymi od zdolnoœci do zdobywania wiedzy od osób, które by³y bezpoœrednio zaanga owane w realizacjê okreœlonych projektów. Price Waterhouse, McKinsey, Ernst & Young, KPMG, Arthur Andersen oraz inne bazuj¹ce na wiedzy firmy konsultingowe rozwinê³y rozleg³e bazy danych dla u ytku swoich konsultantów dzia³aj¹cych poza biurem, zarówno w celu s³u enia im pomoc¹ w realizacji projektów, jak i rozszerzania wiedzy firmy. Korporacje te przydzielaj¹ pracowników do poszukiwania, filtrowania i wprowadzania informacji oraz uczenia konsultantów, jak korzystaæ ze stworzonej bazy [O Dell, Jackson 1998, s. 164]. Orientacja na wzrost wartoœci intelektualnych w firmie Compaq Compaq to du a korporacja z bran y informatycznej zajmuj¹ca siê miêdzy innymi wytwarzaniem sprzêtu i oprogramowania komputerowego. W 1997 r. kierownictwo tego przedsiêbiorstwa podjê³o decyzjê o wdro eniu systemu, którego celem mia³o byæ, jak to okreœli³ Stan Garfild Knowledge Manager Compaq, zwiêkszenie wartoœci intelektualnych tkwi¹cych w pracownikach i udostêpnienie tych wartoœci klientom [Rzewuski, 2000, s. 69]. Dlatego te zgromadzono, posortowano i skatalogowano na intranetowym portalu wszystkie dokumenty firmy w formie bazy danych zawieraj¹cej 200 tysiêcy stron. W wyniku zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych pracownicy maj¹ dostêp do ogólnych informacji zawartych w broszurach, opisach rozwi¹zañ, materia³ach marketingowych, prezentacjach i opisach referencji, a tak e lokalnych danych dotycz¹cych np.: klientów, zawartych kontraktów czy zatrudnionych pracowników. Oprócz biernego gromadzenia danych system ten umo liwia tak e rozsy³anie wiadomoœci do pracowników w formie listów elektronicznych. Aby jednak ograniczyæ koniecznoœæ czytania nieistotnych, pod k¹tem widzenia poszczególnych osób, informacji, wdro ono us³ugê nazwan¹ wyborem czytaj¹cego. Polega ona na tym, e po wype³nieniu przez pracownika stosownego formularza w dziale personalnym system przesy³a mu jedynie korespondencjê dotycz¹c¹ wskazanych uprzednio obszarów funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W ciekawy sposób rozwi¹zano tak e w Compaq dostêp do porad specjalistycznych. Utworzono w wewnêtrznej sieci komputerowej us³ugê na wzór spotykanych w Internecie list dyskusyjnych. W przypadku gdy pracownik po raz pierwszy spotyka siê z problemami i nie wie, jak go rozwi¹zaæ, lub nie jest pewny poprawnoœci swojego rozwi¹zania, wtedy oprócz tradycyjnych sposobów postêpowania dysponuje jeszcze jednym. Mo e wys³aæ list poczt¹ elektroniczn¹ jednoczeœnie do wszystkich starszych konsultantów z pocztowej listy dystrybucyjnej ze sformu³owanym problemem i proœb¹ o odpowiedÿ. Jego koledzy powinni mu dostarczyæ odpowiedzi z sugestiami dotycz¹cymi zg³oszonego problemu [Rzewuski, 2000, s. 69]. Mechanizm ten jest okreœlany jako dostêp do ywej wiedzy specjalistów zatrudnionych w Compaq.

5 78 Komunikaty System rozwoju kontaktu z klientami Echo w firmie Kao Kao jest jednym z najwiêkszych japoñskich wytwórców œrodków czystoœci do u ytku domowego i sprzêtu AGD, który wed³ug opinii zatrudnionych w nim mened erów d¹ y do przekszta³cenia swojej struktury organizacyjnej z uk³adu macierzowego na hipertekstow¹. Wed³ug W. Ashbego jednym z warunków przetrwania organizacji jest odpowiedni poziom jej wewnêtrznego zró nicowania. Je eli wiêc cz³onkowie ró ni¹ siê miêdzy sob¹ w dostatecznym stopniu, bêd¹ w stanie poradziæ sobie z wieloma nieprzewidzianymi wydarzeniami. Zjawisku temu bêd¹ pomagaæ odpowiednio zorganizowane obieg i dostêp do informacji. Zgodnie z jedn¹ z zasad wyznawanych przez prezesa Kao Y. Maruttê trzeba d¹ yæ do ca³kowitej równoœci ludzi, a ró nice w iloœci informacji docieraj¹cych do poszczególnych pracowników nie mog¹ staæ siê podstaw¹ w³adzy czy panowania. Aby zatem umo liwiæ swobodny dostêp do informacji, ka dy z zatrudnionych w Kao mo e, poprzez sieæ komputerow¹, skorzystaæ z bazy komputerowej, w której zgromadzono wszystkie zbierane w przedsiêbiorstwie informacje (dostêp jest ograniczony jedynie do niektórych danych osobowych). Dostêpne s¹ dane na temat sprzeda y, marketingu, produkcji i wszystkich biur na terenie Japonii. Wspomniana sieæ komputerowa zosta³a starannie zintegrowana z istniej¹c¹ struktur¹ organizacyjn¹, a powsta³e po³¹czenie nazwano struktur¹ typu biofunkcyjnego. Ma ona dzia³aæ na wzór ywego organizmu [Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 109]. W przypadku podra nienia jednego fragmentu przedsiêbiorstwa, powsta³e informacje mog¹ szybko dotrzeæ do pozosta³ych czêœci, tak aby by³o mo liwe podjêcie reakcji obronnej organizmu. Realizuj¹c opisan¹ strategiê dzia³ania, mened erowie Kao k³ad¹ miêdzy innymi du y nacisk na rozwijanie kontaktów z klientami i otrzymywanie od nich informacji zwrotnych, czego przejawem jest wdro enie opartego na technice informatycznej systemu pod nazw¹ Echo. W jego sk³ad wchodz¹ trzy podsystemy: Echo System Wejœcia, Echo System Pomocy i Echo System Analityczny, których zadaniem jest przyjmowanie, przetwarzanie, analiza, gromadzenie i przekazywanie pracownikom Kao pytañ i skarg klientów odnoœnie do produktów dostarczanych na rynek. Echo System Wejœcia umo liwia przyjmowanie pytañ i skarg klientów, oraz ich sortowanie dziêki zastosowaniu s³ów kluczowych (...). Telefoniœci Kao odbieraj¹ oko³o 250 telefonów dziennie i ponad 50 tys. w roku. Echo System Pomocy umo liwia szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania klientów. Matka mo e na przyk³ad pytaæ, co zrobiæ z dzieckiem, które po³knê³o œrodek czyszcz¹cy. Telefonista jest w stanie odnaleÿæ w Echo System Pomocy praktyczn¹ odpowiedÿ. Telefoniœci maj¹ dostêp do informacji o podobnych problemach w przesz³oœci typu: sp³owia³e ubranie, zabrudzona wanna, t³uste plamy itp. [Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 216]. Echo System Analityczny ma zgromadzone w swojej bazie kilkaset tysiêcy pytañ i skarg klientów, które mo na analizowaæ i przetwarzaæ pod k¹tem ró nych kryteriów. Zapytanie lub informacja zwrotna

6 Komunikaty 79 od klienta wprowadzone do systemu s¹ dostêpne w ca³ej organizacji ju nastêpnego dnia rano, natomiast informacje istotne dla przysz³ych prac nad rozwi¹zywaniem ró norodnych problemów s¹ zestawione w raporty i przesy³ane do odpowiednich wydzia³ów. Schemat systemu Echo przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. System Echo w firmie Kao pytania i opinie od klientów Klienci odpowiedzi konsultantów Oœrodek konsultacji szukanie informacji wyjaœnienie Echo System Wejœcia Echo System Pomocy Sterowanie informacj¹ o produkcji Sterowanie informacj¹ o potrzebach Przekazywanie danych Wykaz napraw Echo System Analityczny Baza danych Systemu Analitycznego informacje o poprzedniej konsultacji dane zestandaryzowane czêstoœæ konsultacji w odniesieniu do typu produktu nazwiska dzwoni¹cych Analizy statystyczne Wydzia³y Kao Zak³ady; laboratoria Sklepy; marketing produkty, informacje Doskonalenie produktu Doskonalenie informacji ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 216

7 80 Komunikaty Implementacja systemu eksperckiego w Konica Koncepcja systemu eksperckiego bazuje na za³o eniu, e wiedza eksperta mo e zostaæ uchwycona w systemie komputerowym, a nastêpnie wykorzystana w chwili pojawienia siê takiej potrzeby. System ekspercki czêsto posiada zaimplementowan¹ mo liwoœæ ukazania drogi rozumowania, dziêki której osi¹gniête zosta³o koñcowe rozwi¹zanie. Uwa a siê, e w³aœnie mo liwoœæ wyjaœnienia, w jaki sposób zosta³ wyznaczony wynik, jest czêsto bardziej cenna ni samo rozwi¹zanie problemu. Przekonanie takie zwi¹zane jest z tym, e osoba obs³uguj¹ca program stopniowo nabywa zaimplementowan¹ w nim wiedzê. Konica Business Machines dostarcza faksy, kopiarki i biurowe urz¹dzenia wielofunkcyjne odbiorcom z ca³ego œwiata. Zatrudnia 750 techników, g³ównie dzia³aj¹cych w terenie, oraz 6000 sprzedawców-techników prowadz¹cych obs³ugê klientów. W razie potrzeby wspomniani pracownicy korzystaj¹ z telefonu, by uzyskaæ niezbêdne informacje od obs³ugi biura pomocy, znajduj¹cego siê w amerykañskiej siedzibie Koniki w stanie Connecticut. W biurze pomocy pracuje dwudziestu ekspertów technicznych i szeœciu in ynierów wiedzy. W 1993 r. przedsiêbiorstwo to rozpoczê³o poszukiwanie odpowiedniego systemu eksperckiego, który wspomóg³by pracê biura pomocy dla techników i sprzedawców. Pierwsze testowane rozwi¹zanie zosta³o odrzucone ze wzglêdu na brak mo liwoœci zadawania u ytkownikowi dodatkowych pytañ maj¹cych na celu zawê enie problemu ju w fazie jego opisywania. Kolejny system tak e nie spe³nia³ wymagañ z powodu zaledwie piêædziesiêcioprocentowego poziomu uzyskiwania trafnych odpowiedzi oraz powolnego dzia³ania. Dopiero trzeci testowany produkt okaza³ siê dla Koniki satysfakcjonuj¹cy. Program ten korzysta³ jednoczeœnie z rozumowania opartego na przypadkach (case based reasoning) i drzew decyzyjnych oraz umo liwia³ u ytkownikowi dostosowanie go do indywidualnych potrzeb przy pomocy jêzyka programowania. Na pocz¹tku 1996 r. system ten osi¹gn¹³ wspó³czynnik trafnych odpowiedzi na poziomie 65% i kierownictwo Koniki za³o y³o, e mo liwa jest dalsza poprawa tego wyniku w drodze dodania modu³u uczenia siê i powiêkszenia bazy wiedzy o takie dodatki, jak zdjêcia komponentów produktów oraz procedury rozwi¹zywania problemów (trouble- -shooting procedures). System upowszechniania wiedzy w przedsiêbiorstwie z sektora us³ug teleinformacyjnych typu call center Niniejszy opis dotyczy polskiego oddzia³u firmy zajmuj¹cej siê œwiadczeniem us³ug teleinformacyjnych, polegaj¹cych na obs³udze infolinii, oraz prowadzeniem zleconych akcji telemarketingowych. Istot¹ dzia³ania przedstawianego przedsiêbiorstwa jest udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby dzwoni¹ce pod bezp³atne lub czêœciowo p³atne numery. Zasób koniecznych informacji do poprawnego funkcjonowania infolinii jest udostêpniany przez zlecaj¹cego jej prowadzenie, a nastêpnie przekazywany w od-

8 Komunikaty 81 powiednio opracowanej formie osobom przydzielonym do poszczególnych akcji. Zatrudnione osoby nazywane agentami, w zale noœci od obci¹ enia poszczególnych linii, mog¹ byæ, nawet kilkakrotnie w ci¹gu dnia, przesuwane z obs³ugiwania jednej infolinii na drug¹. Ich pracê komplikuje dodatkowo fakt wygasania umów z niektórymi zleceniodawcami i zawierania ich z innymi. W tych warunkach wymagana jest bardzo du a elastycznoœæ ca³ego przedsiêbiorstwa i zdolnoœæ jego pracowników do ³atwego przyswajania sobie nowej wiedzy, niezbêdnej do odpowiadania na pytania dzwoni¹cych, oraz elastycznego stosowania jej w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych. W realizacji tego skomplikowanego zadania bardzo pomocne okazuje siê skomputeryzowanie i po³¹czenie w sieæ stanowisk wyposa onych w odpowiednie skrypty. Mianem skryptu jest okreœlany wyspecjalizowany program komputerowy, zainstalowany na wszystkich stanowiskach odbierania rozmów, zawieraj¹cy odpowiedzi na pytania, jakie mog¹ siê pojawiæ ze strony osób dzwoni¹cych na infoliniê. Dziêki elektronicznej formie przypominaj¹cej stronê witryny internetowej pracownicy ju po krótkim okresie zapoznawania siê ze struktur¹ skryptu mog¹ szybko dotrzeæ do potrzebnych im danych i odczytaæ je wprost do s³uchawki. W przypadku gdy dzwoni¹cy zada³ pytanie, na które nie przewidziano wczeœniej odpowiedzi, agent wprowadza je do odpowiedniej formatki w programie i prosi dzwoni¹cego o ewentualny kolejny telefon w póÿniejszym terminie. Pytanie to jest nastêpnie przesy³ane drog¹ elektroniczn¹ do osób posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê i uprawnienia, aby móc u³o yæ oficjaln¹ odpowiedÿ i zamieœciæ j¹ w skrypcie. Ka dy agent w chwili uruchamiania skryptu o wprowadzonej zmianie informowany jest w trakcie rozpoczynania pracy odpowiednim komunikatem i odnoœnikiem do nowych informacji. Pod koniec lat 90. opisywana spó³ka zdoby³a kontrakt na obs³ugê infolinii utworzonej w ramach kampanii informacyjnej, prowadzonej podczas akcji prywatyzacji jednego z najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw. Tak du y kontrakt wymusi³ na spó³ce prawie dwukrotne zwiêkszenie zatrudnienia. Z uwagi na niemo noœæ szybkiego pozyskania wymaganej liczby specjalistów z zakresu prywatyzacji przedsiêbiorstw, w trakcie rekrutacji po³o ono nacisk na pozyskanie koniecznej liczby osób oraz ich odpowiednie przeszkolenie. Pierwszy etap szkolenia, organizowany przez omawian¹ spó³kê, obejmowa³ zdobycie niezbêdnych umiejêtnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ infolinii i prowadzeniem rozmów z klientem, drugi zosta³ przeprowadzony przez zleceniodawcê akcji i dotyczy³ tematów odnosz¹cych siê do prywatyzacji przedsiêbiorstw oraz obrotu akcjami. Ju w trakcie prowadzenia szkoleñ specjalny zespó³ sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli obu firm, informatyków i zewnêtrznych konsultantów prowadzi³ prace nad stworzeniem skryptu przewidzianego do przeprowadzenia planowanej akcji. Przedstawiana akcja informacyjna by³a podzielona na kilka czêœci odpowiadaj¹cych poszczególnym etapom emisji akcji, dlatego te z up³ywem czasu pewne fragmenty informacji stawa³y siê nieaktualne i konieczne by³o ich poprawienie lub ca³kowite usuniêcie.

9 82 Komunikaty Zaprezentowany sposób organizacji pracy, wykorzystuj¹cy elektroniczny skrypt, pozwala³ na szybk¹ i tani¹ aktualizacjê informacji przekazywanych przez agentów. Efektem koñcowym wszystkich podjêtych wysi³ków by³o prezentowanie na zewn¹trz jedynie oficjalnie zatwierdzonych treœci, na co zleceniodawca k³ad³ szczególny nacisk, oraz odnoszenie wra enia przez osoby dzwoni¹ce, e prowadz¹ rozmowê ze specjalist¹ w zakresie poruszanych tematów. Próba klasyfikacji informatycznych systemów organizacyjnego uczenia siê w przedsiêbiorstwach Z przytoczonych opisów zastosowañ systemów komputerowych w przedsiêbiorstwach mo na okreœliæ pewne tendencje w zachowaniach kieruj¹cych. Mened erowie zdaj¹ sobie sprawê z korzyœci, jakie mo e przynieœæ im wykorzystanie nowoczesnej technologii w okreœlonych obszarach zwi¹zanych z aktywnym wykorzystywaniem wiedzy w organizacjach. W opisanych przypadkach obszary te by³y reprezentowane przez nastêpuj¹ce grupy systemów: 1. Systemy gromadz¹ce informacje czyli ró nego rodzaju bazy danych. Jak wynika z przytoczonych opisów, w pocz¹tkowych okresach swojego istnienia ich rol¹ by³o najczêœciej zgromadzenie i posortowanie wed³ug okreœlonych kryteriów dokumentów przechowywanych w przedsiêbiorstwie. Nastêpnie zbiory te zaczê³y zawieraæ coraz wiêcej opisów wdro eñ prowadzonych projektów, gotowych rozwi¹zañ problemów oraz modeli postêpowania w okreœlonych sytuacjach, staj¹c siê swoistym rodzajem baz wiedzy. Elektroniczna forma ich organizacji pozwala miêdzy innymi: zaoszczêdziæ czas konieczny do przeszukiwania zbiorów, ³¹czyæ siê z nimi z dowolnych miejsc na œwiecie, ³atwo aktualizowaæ zawartoœæ i korzystaæ jednoczeœnie z tych samych fragmentów zbioru wielu osobom. 2. Systemy komunikacji wewnêtrznej. Ich zadaniem jest wspomaganie tradycyjnych form przekazu. Swój pocz¹tek mia³y w lokalnych sieciach komputerowych (LAN) i ewoluowa³y do obecnych form intra- i ekstranetów. Interesuj¹cymi narzêdziami z tej grupy dla przedsiêbiorstw d¹ ¹cych do rozwijania wiedzy swoich pracowników mo e byæ seryjne wysy³anie okreœlonych typów wiadomoœci do uprzednio zdefiniowanych grup u ytkowników oraz prowadzenie grup dyskusyjnych, w których istnieje mo liwoœæ przedstawienia problemu, uzyskania opinii na jego temat od ró nych u ytkowników oraz nawi¹zania kontaktu z kompetentn¹ w okreœlonej dziedzinie osob¹. Zastosowanie skomputeryzowanych sieci telekomunikacyjnych, bazuj¹cych na cyfrowym przesy³aniu informacji i multimediów, jest uwa ane tak e jako wa ny element integracji horyzontalnej i wertykalnej w globalnych przedsiêbiorstwach. Sieci takie umo liwiaj¹ ³¹czenie ze sob¹ w ca³oœæ niewielkich fragmentów wiedzy rozrzuconych w lokalnych

10 Komunikaty 83 oddzia³ach lub na poszczególnych poziomach hierarchicznych [Cohendet i inni, 1999, s. 234]. 3. Systemy komunikacji zewnêtrznej. Organizacja, pracuj¹ca nad rozszerzeniem swojej wiedzy, nie powinna ograniczaæ siê w elektronicznych formach komunikacji ze œrodowiskiem jedynie do biernego przeszukiwania Internetu, prowadzenia w³asnej strony internetowej lub korzystania z us³ugi poczty elektronicznej. Aktualny poziom techniki komputerowej umo liwia gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia klientów i problemów, z jakimi borykaj¹ siê u ytkownicy produktów przedsiêbiorstwa. Przyk³adem podjêcia takich dzia³añ jest system Echo firmy Kao. Dziêki odpowiednio zorganizowanemu przep³ywowi informacji zwrotnych z otoczenia, mog¹ one szybko docieraæ do odpowiednich komórek przedsiêbiorstwa. 4. Narzêdzia wspomagaj¹ce proces przyswajania nowej wiedzy. Nale ¹ do nich ró nego rodzaju komputerowe kursy, testy i sprawdziany dostêpne poprzez sieæ, s³u ¹ce do podnoszenia kwalifikacji pracowników w wybranych dziedzinach. Przyk³adem tego typu narzêdzi mog¹ byæ skrypty, z których korzystaj¹ agenci przy obs³udze infolinii. Do tej grupy mo na tak e zaliczyæ systemy eksperckie i programy symulacyjne, których stosowanie przez pracowników prowadzi miêdzy innymi do poszerzania ich wiedzy okreœlonych zjawiskach. Podsumowanie Przedstawione w niniejszym opracowaniu przyk³ady wdro eñ technologii informatycznej w opisanych przedsiêbiorstwach ukazuj¹ ró norodnoœæ obszarów, w których mo e ona byæ z powodzeniem zastosowana, a wskutek ci¹g³ego postêpu technicznego zostaj¹ prze³amane kolejne bariery zarówno technologiczne, jak i kosztowe. Z drugiej jednak strony projektuj¹c nowy system komputerowy maj¹cy na celu usprawnienie procesów zwi¹zanych z organizacyjnym uczeniem siê, trzeba zdaæ sobie sprawê z pewnych ograniczeñ tego kierunku postêpowania. Przede wszystkim systemy informatyczne najlepiej sprawuj¹ siê w pracy nad wiedz¹ jawn¹, transfer wiedzy cichej nadal pozostaje domen¹ bezpoœrednich kontaktów miêdzyludzkich. Drugim bardzo wa nym, je eli nie podstawowym, problemem jest odpowiednie zachêcenie cz³onków organizacji do nabrania zwyczaju dzielenia siê posiadan¹ wiedz¹ miêdzy sob¹, zanim zaoferuje siê im niejednokrotnie skomplikowane narzêdzia u³atwiaj¹ce realizacjê tych procesów.

11 84 Komunikaty Literatura Bielecki W. (2000), Informatyzacja zarz¹dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Cohendet P., Kern., Mehmanpazir B., Munier. (1999), Knowledge Coordination, Competence Creation and Integrated Networks in Globalised irms, Cambridge Journal of Economics, vol. 23. Davenport T., Klahr P., (1998), Managing Customer Support Knowledge, California Managemet Review, vol. 40, no. 3. Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w stronê paradygmatu organizacji ucz¹cej siê, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1. McDermott R. (1999), Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management, California Management Review, vol. 41, no. 4. McLeod R. Jr. (1998), Management Information Systems, Printice Hall, New Jersey. Miku³a B., Æwiklicki M. (2001), Integracyjna rola zarz¹dzania wiedz¹, Przegl¹d Organizacji, nr 4. Miku³a B., Ziêbicki B. (2000), Organizacja inteligentna a organizacja ucz¹ca siê, Przegl¹d Organizacji, nr 5. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska undacja Promocji Kadr, Warszawa. O Dell C., Jackson G. (1998), If Only We Knew What We Know: Identyfication and Transfer of Internal Best Practices, California Managemet Review, vol. 40, no. 3. Ruggles R. (1998), The State of the Notion: Knowledge Management in Practice, California Management Review, vol. 40, no. 3. Rzewuski M. (2000), Zarz¹dzanie wiedz¹ wed³ug Compaqa, PCkurier, nr czerwca. Szarafin M. (1999), Knowledge management s³owo (przed)wstêpne, Problemy Jakoœci, nr 3, s Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem przysz³oœci koncepcje, modele, metody pod red. Kazimierza Perechudy (2000), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Zimniewicz K. (1999), Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMTWGN12 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH?

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH? 47. CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZI ZAÆ SZYSTKIE UK ADY DÓCH RÓNAÑ LINIOYCH? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej 7. Równania.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM kwiecień, 2015 r. Rozdział 1 Zakres działania

Bardziej szczegółowo