Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE"

Transkrypt

1 Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Wychowawcza rola szkoły /pod red. Janusza Kirenki, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, / BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", S : Szkolne i pozaszkolne formy opieki wychowawczej. M.in. funkcje i formy opieki szkolnej i pozaszkolnej. 3. BAŁACHOWICZ Józef : Wspieranie rozwoju podmiotowego dziecka jako nowe zadanie edukacji początkowej // W : Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S / BANACH Czesław : Szkoła w reformie systemu edukacji - teoria i praktyka // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef, Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S BANACH Czesław : Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S Również funkcje szkoły 6. CUDAK Henryk : Funkcja szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica) 7. CHAŁAS Krystyna : Wychowanie ku wartościom czynnikiem wzmacniającym podstawowe funkcje szkoły // W : Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S M.in. funkcja opiekuńcza i funkcja kulturotwórcza szkoły DĄBROWSKI Władysław Jerzy : Szkoła rolnicza i jej funkcje integrujące szkolne i pozaszkolne formy oświaty / Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie. Oddział w Poznaniu (Studia i Materiały)

2 9. DENEK Kazimierz : W stronę dobrej szkoły // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S , 37/ GAJDZICA Anna : Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", S Funkcje szkoły oraz zadania nauczycieli decydujące jakości pracy 50334, 37/ HURŁO Lucyna : Przyszłość - potrzeba zmian w procesie kształcenia // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / red. Marzenna Nowicka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, S JOHN-BORYS Maria, DOŁĘGA Zofia : Refleksje nad znaczeniem badań nad zdrowiem psychicznym uczniów w działaniach profilaktycznych szkoły // Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, S KAWULA Stanisław : Studia z pedagogiki społecznej. - Wyd. 3 rozsz. i popr. - Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, S : Współudział rodziny w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły 14. KURZYNA-CHMIEL Danuta : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie. - Wyd. 2, stan prawny na Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009 Zawiera rozdziały : Pojęcie i istota prawa ; Źródła prawa ; Podstawowe wolności i prawa w dziedzinie oświaty ; System oświaty ; Organizacja szkoły lub placówki oświatowej ; Awans zawodowy nauczyciela 15. KUŹMA Józef : Pedagogikai edukacja a rola szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju dzieci // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S LEWOWICKI Tadeusz : Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", S Typowe funkcje szkoły 17. MARZEC Danuta Krystyna : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop S : Wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły jako jeden z wymogów postępu cywilizacyjnego 18. MATERNE Jerzy : Opiekuńcze funkcje szkoły : wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, MATERNE Jerzy : Wychowacze funkcjonowanie szkoły podstawowej : konstrukcja, metody badań i próba jej empirycznego zastosowania w szkołach miejskich s., [7] k. tabl. : 12 tabl. ; 24 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 20. MIGAŁA Paweł : Profilaktyczna i resocjalizacyjna funkcja szkoły // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 7 / red. Teresa Wróblewska. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w piotrkowie Trybunalskim, S

3 21. MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Na pomoc dziecku i rodzinie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w środowisku lokalnym // W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, S OLBRYCHT Katarzyna : Kształtowanie do wspólnotowości - wśród funkcji współczesnej szkoły = Education Towards Community - as One of the Functions of Contemporary School // W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowanie się tożsamości : praca zbiorowa = Socio-civilizational Transformations and School Education : Problems of Individual Development and Identity Shaping / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S ROSTOWSKA Teresa : Wychowawcza rola szkoły w perspektywie psychologicznej // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, S RÓŻAŃSKA Aniela : Rola szkoły w kształtowaniu religijnego aspektu indywidualnego rozwoju dziecka = A Role of School in Forming a religious Dimension in an Indivdual Child Development // W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowanie się tożsamości : praca zbiorowa = Sociocivilizational Transformations and School Education : Problems of Individual Development and Identity Shaping / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S RUDEK Iwona, SOROKA-FEDORCZUK Anetta : Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S RYNIO Alina : Edukacyjna i wychowawcza funkcja szkoły katolickiej // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond", S SKARBEK Władysław W. : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, S : System szkolny. Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje szkoły. Funkcje szkoły wg kryterium sposobu realizacji procesu dydaktycznego 28. SOKOŁOWSKA Anna : Pomoc dziecku i rodzinie w systemie oświaty // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S

4 29. SZANIAWSKI Ignacy : Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły : antynomie wykształcenia ogólnego, politechnicznego i zawodowego oraz drogi ich przezwyciężenia. - Warszawa : "Książka i Wiedza", s. : tab. ; 21 cm. - (Biblioteka Nauki o Pracy / red. Stanisława Wieczorek) 30. SZEMPRUCH Jolanta : Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja pod prąd. - Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S : Autonomia szkoły 32. WEISSBROT-KOZIARSKA Anna : Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józef Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, S Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły przez: wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawcę świetlicy szkolnej, bibliotekarza. Rola szkoły w opiece i wychowaniu 33. WOŹNIAK Robert B. : Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. - Koszalin : Wydawnictwa Uczelnianie Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, S : Szkoła w systemie edukacji. Funkcje szkoły : zewnętrzne, wewnętrzne. 34. ZALEWSKA-BUJAK Małgorzata : Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN [od 1979 r.] ; Nr 2723). - S : Funkcje, zadania oraz cechy współczesnej szkoły 35. ZIELIŃSKA Anna : Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży? - wykorzystane czy zaniechane szanse // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, S ARTYKUŁY Z CZASOPISM 36. BŁASZCZYK Klaudia : Funkcje szkoły po reformie w opinii dyrektorów // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 2 (2005), s Artykuł poświęcony głównie analizie badań przeprowadzonych w maju 2002 r. i lutym - marcu 2004 r. wśród dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze 37. CZERWIŃSKA-ORGANIŚCIAK Beata, MICHNIEWICZ-KWIATKOWSKA Joanna : Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki higieny jamy ustnej // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-IX 38. DZIERZGOWSKA Irena : Najważniejszym zadaniem szkoły jest uczyć, jak być twórcą własnej wiedzy / rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 11, s DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Pedagogizacja rodziców - zadanie szkoły // Edukacja i Dialog.-2001, nr 3, s. 7-12

5 40. GOŁĘBIEWSKI Jan : Edukacja dla bezpieczeństwa - cele i zadania szkoły // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s GRAD Krystyna : Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka //Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s JANISZEWSKI Edward : Wychowawcza rola szkoły a reforma programowa // Nowe w Szkole /2001, nr 1, s JANKOWSKA Janina, KACZMAREK Halina, OLEJNICZAK Tomasz : Dylematy opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły wiejskiej // Kwartalnik Edukacyjny , nr 1/2, s JAROSZ Ewa : Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy // Życie Szkoły , nr 7, s JASTRZĄB Jadwiga : Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s KOJS Wojciech : Nauczyciel i szkoła - kilka uwag o przemianach funkcji // Naucz. i Szkoła , nr 2, s KOSZYK Irena. : Zadania szkoły w kontekście egzaminu gimnazjalnego //Dyrektor Szkoły , nr 7/8, s KOSZYK Irena : Zadania szkoły w kontekście wyników egzaminu maturalnego //Dyrektor Szkoły , nr 4, s KOWALCZYK Lucyna : Dwubiegunowe zadania szkoły // Edukacja i Dialog , nr 8, s MALEWSKI Mieczysław : Szkoła i uniwersytet - odmienność funkcji społecznych, odrębność edukacyjnych światów ref. // Teraź. Człow. Edukacja , nr 2, s MATYJAS Elżbieta : Opiekuńczo-wychowawcza rola szkoły wiejskiej // Nowa Szkoła , nr 9, s OBLACIŃSKA, Anna, MAŁKOWSKA Agnieszka : Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - rola szkoły w jej wspieraniu // Nowa Szkoła , nr 6, s OBODYŃSKA Edyta : Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem // Lider , nr 9, s PACHOCIŃSKI Ryszard : Rola współczesnej szkoły w kształceniu umiejętności intelektualnych // Nowe w Szkole /2000, nr 9, s. 2,3,4,5 55. POKRZYWA Agnieszka : Współczesny nauczyciel, uczeń, szkoła i świat // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s Rola i zadania szkoły w kontekście reformy szkolnictwa 1999/ RACZKOWSKA Jadwiga : W sprawie opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 7, s

6 57. SAWIŃSKI Julian P. : Co jest istotą demokratycznej szkoły?. - Bibliogr. // Nowa Szkoła , nr 6, s Zadania współczesnej szkoły. Rola nauczycieli, wychowawców i doradców metodycznych w unowocześnianiu edukacji. Uczenie się. Szkoła zadania 58. SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły - podstawowe założenia i rzeczywistość // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s SKRZYPCZAK Zofia : Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży // Nauczanie Początkowe /2002, nr 2, s SKRZYPCZAK Zofia : Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży // Lider.-2003, nr 5, s SZACHNIUK Paulina : Profilaktyka szansą dla szkoły // Dyrektor Szkoły , nr 7-8, s SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły - podstawowe założenia i rzeczywistość // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s SIKORA Dorota : Funkcja opiekuńcza szkoły a akty prawne // Opieka Wychowanie Terapia , nr 3, s SŁUPIK Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży // Polityka Społeczna , nr 9, s Społeczno-wychowawcze funkcje czasu wolnego. Zadania wychowawcze rodziny i szkoły. Cele i zadania wychowania pozaszkolnego. 65. STAWIAK- OSOSIŃSKA Małgorzata : Przywracanie funkcji wychowawczych szkoły - rola środowiska katolickiego (wybrane inicjatywy). - Nauczanie Początkowe /2009, nr 3, s WAGNER Iwona : Zadania szkoły w okresie przemian społecznych w Polsce // Edukacja , nr 3, s WILK Józef : Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych // Przegląd Oświatowy , nr 2, s WOŹNIAK Ireneusz : Zadania szkoły zawodowej w świetle nowej strategii Unii Europejskiej kształtowania warunków zdrowia i bezpieczeństwa w pracy // Nowa Edukacja Zawodowa , nr 1, s Edukacja zdrowotna - szkoły zawodowe 69. WYSOKOWSKA Genowefa : Miejsce i rola szkoły w procesie kształtowania się człowieka // Wychowanie na co Dzień , nr 4-5, s

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Aksjologiczne aspekty edukacji permanentnej nauczycieli / Agnieszka Orkwiszewska // W: Aksjologia edukacji dorosłych

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo