Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 329 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia września 2004 r.... w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) jest: Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia i motywowanie go do dalszej pracy Pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym prowadzeniu rozwoju Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny Kształtowanie u ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie nauki Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przez uczniów założonych celów i efektywności zaplanowanego procesu nauczania i wychowania Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej Podstawowe Zasady Oceniania 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania. 3. Ocenie podlegają: - umiejętności i wiadomości przedmiotowe - zachowanie 4. Formy pracy ucznia podlegające ocenie: - sprawdziany pisemne i prace klasowe - testy - kartkówki - prace domowe - zadania i ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas lekcji - wypowiedzi ustne - praca w zespole - testy sprawnościowe - prace plastyczne i techniczne, działalność muzyczna 5. Na ocenę nie powinno mieć wpływu zachowanie ani cechy osobowościowe ucznia. 6. Ocena nie pełni funkcji represyjnej. 7. Każda ocena jest jawna. 8. Ocenianie bieżące (cząstkowe),śródroczne, końcoworoczne wyrażane jest w skali: - celujący (6) - bardzo dobry (5) - dobry (4) - dostateczny (3) - dopuszczający (2) - niedostateczny (1) Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych znaku "+" lub "-" z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej. Dodatkowe znaki w zapisie ocen cząstkowych: "0" - brak pracy kontrolnej, uczeń nieobecny na sprawdzianie, "+" - aktywność, składowa część oceny cząstkowej, "-" - brak aktywności, brak pracy na lekcji, "np"- nieprzygotowanie ucznia do zajęć, "bz"- brak zadania".

2 9. Ocena zachowania: a. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowaniem ucznia: - ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonych przez radę pedagogiczną kryteriów ocen zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów z danej klasy oraz ocenianego ucznia - ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i odwrotnie - ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły b. W przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona z pominięciem ustalonego trybu, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala tę ocenę. W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji - wychowawca klasy - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale - pedagog - psycholog - przedstawiciel samorządu szkolnego - przedstawiciel rady rodziców c. Skala ocen z zachowania: - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne Zasady Oceniania 1. W okresie dwóch pierwszych tygodni pobytu w szkole uczniów klas pierwszych, w ramach zapoznawania się z obowiązującym systemem oceniania, uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych. 2. Powinna być przestrzegana zasada systematyczności w wystawianiu ocen. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących: Liczba godzin przedmiotu w tygodniu Minimalna ilość ocen i więcej 10 Wystawianie ocen powinno być rozłożone w czasie. Przyjmuje się, że do końca października uczeń powinien otrzymać co najmniej jedną ocenę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną i końcoworoczną z mniejszej ilości ocen. 3. W pracach pisemnych ocenie podlegają: - zrozumienie tematu - znajomość opisywanych zagadnień - sposób prezentacji - konstrukcja pracy i jej forma graficzna 4. Sprawdziany pisemne obejmują materiał całego działu (lub dużą jego część). Ilość sprawdzianów i prac klasowych przewidzianych w semestrze zależy od specyfiki przedmiotu, ustala ją każdy z nauczycieli indywidualnie. 5. O przewidywanym sprawdzianie nauczyciel powiadamia uczniów minimum na tydzień przed jego realizacją. W dzienniku odnotowuje termin w celu zapobieżenia kumulacji sprawdzianów (dopuszczalne są trzy sprawdziany tygodniowo, lecz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie). Jeśli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje przeprowadzony w najbliższym tygodniu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych w dzienniku sprawdzianów.

3 6. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania wiadomości. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z form z powodu choroby lub wypadku losowego, uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy na zasadach określonych przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Możliwe jest przedłużenie terminu w zależności od indywidualnego przypadku. Jeśli uczeń nie przystąpi do zaliczenia sprawdzianu w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w dowolny sposób sprawdzić jego wiadomości i umiejętności. 7. Nauczyciel powinien oddać uczniom sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. Termin ten przesuwa się o ferie i dodatkowe dni wolne, wycieczki oraz niezawinioną nieobecność nauczyciela. 8. Sprawdziany są udostępniane rodzicom do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. 9. Wypowiedzi ustne - obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. W wypowiedziach ustnych ocenie podlegają: - znajomość zagadnienia - samodzielne wypowiedzi - stosowanie języka przedmiotu - precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu 10. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, nie musza być zapowiedziane. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi ucznia. 11. Praca w grupie - ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 12. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen cząstkowych na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 13. Przestrzegając zasady systematyczności pracy ucznia i jej oceny, nie przeprowadza się zaliczeniowego sprawdzianu przedmiotowego na koniec I półrocza lub roku szkolnego. 14. W odniesieniu do odpowiedzi ucznia wynikających z jego inicjatywy ocenie nie podlega sam fakt aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą wiadomości lub umiejętności. 15. Nauczyciel przedmiotu ustala wagę poszczególnych ocen. Najwyższą wagę powinny uzyskać oceny ze sprawdzianów oraz informujące o umiejętnościach kluczowych. W drugiej kolejności są oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są wspomagające. 16. Sposób zapisywania stopni w dzienniku należy zostawić nauczycielowi. Obowiązuje zasada, że ważne sprawdziany należy wpisywać czerwonym kolorem. 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nauczyciel w szczególności powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność. 18. Jeżeli uczeń posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej zalecającą obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, nauczyciel jest zobowiązany ją respektować. 19. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach cząstkowych i śródrocznych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając im zestawienie ocen. Harmonogram wywiadówek i konsultacji wychowawca przedstawia na pierwszym zebraniu. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia miedzy rodzicami a nauczycielem dotyczące spotkań, jednak nie mogą się one odbywać w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. Spotkania nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania się do rozmowy.

4 Zasady Oceniania Śródrocznego i Końcoworocznego 1. Klasyfikacja sródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie w końcu stycznia danego roku kalendarzowego, a klasyfikacja końcoworoczna - jednokrotnie w połowie czerwca. 2. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 3. O przewidywanych ocenach końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców ucznia na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 4. Na tydzień przed śródroczną i końcoworoczną klasyfikacją nauczyciel ma obowiązek wpisać przewidywaną ocenę i poinformować o niej uczniów. 5. Brak oceny niedostatecznej śródrocznej z danego przedmiotu nie wyklucza oceny niedostatecznej końcoworocznej. 6. Nauczyciel powinien umotywować ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną na prośbę ucznia lub jego rodziców. 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się u ucznia poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwiający lub utrudniający mu kontynuowanie dalszej nauki, należy stworzyć mu szansę uzupełnienia braków. Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania na Poszczególne Stopnie 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia - posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych - rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie - otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych - wypowiedzi ucznia są zawsze zgodne z tematem, logiczne, ciekawie ujęte - chętnie uczestniczy w dyskusji prezentując własne poglądy - zeszyt prowadzi estetycznie, z widoczną inwencją własną - zadania domowe wykonywane są zawsze starannie, często z wykorzystaniem źródeł pozaszkolnych i z zachowaniem ustalonych terminów - sprawnie operuje wiedzą z więcej niż jednego przedmiotu - osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej dzielnicowym 2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie - samodzielnie rozwiązuje trudne problemy, syntetyzuje wiadomości, dokonuje analizy zjawisk, wyciąga wnioski - potrafi interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zaplanować pracę w zespole - zawsze i w pełni jest przygotowany do lekcji, ujawnia zainteresowanie przedmiotem - otrzymuje oceny bardzo dobre, rzadziej dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań - konstruuje swoje wypowiedzi skupiając uwagę na rozwiązywaniu problemów, uzasadnia opinie, przytacza argumenty, sporadycznie popełnia drobne błędy - chętnie bierze udział w dyskusji, umiejętnie wykorzystując informacje spoza źródeł lekcyjnych - zeszyty prowadzi systematycznie i starannie - zadania domowe są dopracowane, nie wymagają dodatkowych poprawek - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym 3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, są one istotne, ale niepełne w stosunku do realizowanego programu nauczania w danej klasie - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania oraz umiejętnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach typowych korzystając ze wzorów i przykładów znanych z lekcji oraz z podręcznika - wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień - prawie zawsze jest przygotowany do lekcji - otrzymuje oceny dobre, rzadko dostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych

5 - wypowiada się rzeczowo i spójnie, zawsze na temat, poprawnie ujmując zagadnienia, używa terminologii z danej dziedziny wiedzy - często i chętnie wypowiada się podczas lekcji, choć nie zawsze jego wypowiedzi są poprawne - zeszyty prowadzi w miarę starannie, choć zdarzają mu się drobne uchybienia - zadania domowe odrabia systematycznie, w miarę poprawnie, a wszelkie błędy są na bieżąco korygowane 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym zawarte w podstawie programowej - rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne korzystając czasami z podpowiedzi nauczyciela - podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązania zadań typowych - otrzymuje oceny przeważnie dostateczne i rzadko niższe ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych - bywa, że nie przystępuje do sprawdzianów przedmiotowych, testów sprawnościowych, nie oddaje do sprawdzenia prac z plastyki, techniki oraz nie stara się o zaliczenie ich w innym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie - wypowiada się ogólnikowo, jednostronnie, czasami nielogicznie, w części niezgodnie z tematem - potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i je uporządkować - uczestniczy w dyskusji, lecz nie zawsze potrafi użyć rzeczowych argumentów - przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów w dużej mierze korzysta z pomocy nauczyciela - zeszyty prowadzi w miarę systematycznie, choć niestarannie i z uchybieniami - zadania domowe odrabia niesystematycznie, często pojawiają się błędy, których nie stara się poprawiać 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, czyli elementarne, niezbędne w życiu - niesystematycznie i powierzchownie przygotowuje się do lekcji - konstruuje swoje wypowiedzi w sposób niespójny, z licznymi błędami rzeczowymi, ze znacznym odstępstwem od tematu - przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odwzorować zaproponowane przez innych rozwiązania, wyjaśnić znaczenie niektórych ważniejszych pojęć, rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności - otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych - unika pisania sprawdzianów, oddawania prac z przedmiotów: technika, plastyka, i nie przystępuje do testów sprawnościowych - nie stara się brać udziału w lekcji, podejmuje aktywność tylko wskutek wyraźnej zachęty nauczyciela zeszyty prowadzi niesystematycznie, niestarannie, z bardzo licznymi uchybieniami jeśli wykonuje prace domowe, to z licznymi błędami 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim, elementarnym stopniu trudności - bardzo często nie odrabia zadań domowych - nie prowadzi zeszytu, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki nie angażuje się nawet w niewielkim stopniu - często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych braków - nie chce korzystać z proponowanych mu form pomocy Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 1. Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej wpisując ją do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 2. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o przewidywanych ocenach, w formie pisemnej na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice potwierdzają tę informację podpisem na liście obecności. 3. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia wychowawcę klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób. 4. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy informuje rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w inny sposób, np. telefonicznie lub listem poleconym.

6 5. Rodzice nieobecni na zebraniu mają prawo do powyższych informacji poprzez indywidualny kontakt z wychowawcą lub nauczycielami. Egzamin Poprawkowy 1. Uczeń klasy I i II, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną, ma możliwość składania egzaminu poprawkowego. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych o przystąpieniu do egzaminu decyduje rada pedagogiczna przez głosowanie, po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli przedmiotów, z których uczeń otrzymał oceny niedostateczne, opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego. 2. W terminie najpóźniej na dzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, rodzice składają podanie do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy dla swojego dziecka. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, sztuki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 4. Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu. 5. Egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ich zaliczania obowiązującymi w danym przedmiocie. 6. Termin egzaminy poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 7. Egzamin poprawkowy wyznacza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel pełniący funkcje kierownicze w szkole - jako przewodniczący komisji, nauczyciel przedmiotu - jako egzaminator oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 8. Na własną prośbę i w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel egzaminator lub członek komisji może być zwolniony z pracy w komisji za zgodą dyrektora szkoły. 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, pytania, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą notę o jego ustnych odpowiedziach. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Istnieje jednak możliwość promowania raz w ciągu całego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu. Decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje ją przez głosowanie, po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga. 12. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wymagania podstawowe z danego przedmiotu, dlatego maksymalna ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dostateczna. Egzamin Klasyfikacyjny 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli opuścił ponad 50 % obecności godzin przeznaczonych na zajęcia w planie nauczania. 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów przez głosowanie po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga szkolnego. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 6. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu. 7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin może się odbyć najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, zdaje go w dodatkowym terminie wyznaczonym

7 przez dyrektora. 8. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Warunki i Tryb Poprawiania Przewidywanej Rocznej Oceny Klasyfikacyjnej 1. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę dopuszczającą lub niedostateczną, może złożyć do dyrektora gimnazjum podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w celu poprawienia oceny. 2. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego tylko z jednego przedmiotu lub z co najwyżej dwóch przedmiotów. 3. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) składają podanie z umotywowaną prośbą najpóźniej na pięć dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Do podania należy dołączyć zeszyt z danego przedmiotu. 4. O przyjęciu lub odrzuceniu podania o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego decyduje dyrektor gimnazjum, po uprzednim przeanalizowaniu stopni cząstkowych oraz nieobecności na danym przedmiocie. 5. Jeżeli dokumentacja przebiegu oceniania potwierdza ustalony przez nauczyciela stopień, oznacza to, że odwołanie jest bezzasadne. 6. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający musi odbyć się przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 7. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor gimnazjum powołuje komisję egzaminacyjną w składzie której przewagę mają nauczyciele przedmiotu, którego dotyczy egzamin, lub przedmiotów pokrewnych. 8. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał obowiązujący w danym roku szkolnym z danego przedmiotu, zgodny z wymaganiami edukacyjnymi. 9. Egzamin ma postać pisemną i ustną, a w przypadku przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego także ćwiczeń praktycznych. Prace uczniów pozostają w szkole i w razie potrzeby udostępniane są do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom). 10. Przeprowadzony egzamin nie może spowodować zmiany dotychczasowej oceny na niekorzyść ucznia. 11. Ocena ustalona przez komisję egzaminacyjną jest ostateczna, nie może jednak być niższa od tej, którą uczeń poprawiał Warunki i Tryb Poprawiania Przewidywanej Rocznej Oceny z Zachowania 1. Uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć regulamin szkoły, skutkiem czego obniżono mu ocenę zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną, umotywowaną prośbą o umożliwienie mu podwyższenia o jeden stopień przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Pozytywne rozpatrzenie prośby zobowiązuje ucznia do: a. zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie lub szkodzie b. poprawy swojego zachowania ; w tym czasie uczeń nie może popełnić żadnego wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły c. wykonania dodatkowej pracy na rzecz szkoły w terminie i zakresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły ; wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji dyrektora szkoły 2. Nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów spowoduje pozostawienie dotychczasowej oceny zachowania.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo