Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 329 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia września 2004 r.... w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) jest: Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia i motywowanie go do dalszej pracy Pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym prowadzeniu rozwoju Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny Kształtowanie u ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie nauki Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przez uczniów założonych celów i efektywności zaplanowanego procesu nauczania i wychowania Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej Podstawowe Zasady Oceniania 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania. 3. Ocenie podlegają: - umiejętności i wiadomości przedmiotowe - zachowanie 4. Formy pracy ucznia podlegające ocenie: - sprawdziany pisemne i prace klasowe - testy - kartkówki - prace domowe - zadania i ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas lekcji - wypowiedzi ustne - praca w zespole - testy sprawnościowe - prace plastyczne i techniczne, działalność muzyczna 5. Na ocenę nie powinno mieć wpływu zachowanie ani cechy osobowościowe ucznia. 6. Ocena nie pełni funkcji represyjnej. 7. Każda ocena jest jawna. 8. Ocenianie bieżące (cząstkowe),śródroczne, końcoworoczne wyrażane jest w skali: - celujący (6) - bardzo dobry (5) - dobry (4) - dostateczny (3) - dopuszczający (2) - niedostateczny (1) Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych znaku "+" lub "-" z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej. Dodatkowe znaki w zapisie ocen cząstkowych: "0" - brak pracy kontrolnej, uczeń nieobecny na sprawdzianie, "+" - aktywność, składowa część oceny cząstkowej, "-" - brak aktywności, brak pracy na lekcji, "np"- nieprzygotowanie ucznia do zajęć, "bz"- brak zadania".

2 9. Ocena zachowania: a. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowaniem ucznia: - ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonych przez radę pedagogiczną kryteriów ocen zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów z danej klasy oraz ocenianego ucznia - ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i odwrotnie - ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły b. W przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona z pominięciem ustalonego trybu, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala tę ocenę. W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji - wychowawca klasy - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale - pedagog - psycholog - przedstawiciel samorządu szkolnego - przedstawiciel rady rodziców c. Skala ocen z zachowania: - wzorowe - bardzo dobre - dobre - poprawne - nieodpowiednie - naganne Zasady Oceniania 1. W okresie dwóch pierwszych tygodni pobytu w szkole uczniów klas pierwszych, w ramach zapoznawania się z obowiązującym systemem oceniania, uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych. 2. Powinna być przestrzegana zasada systematyczności w wystawianiu ocen. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących: Liczba godzin przedmiotu w tygodniu Minimalna ilość ocen i więcej 10 Wystawianie ocen powinno być rozłożone w czasie. Przyjmuje się, że do końca października uczeń powinien otrzymać co najmniej jedną ocenę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną i końcoworoczną z mniejszej ilości ocen. 3. W pracach pisemnych ocenie podlegają: - zrozumienie tematu - znajomość opisywanych zagadnień - sposób prezentacji - konstrukcja pracy i jej forma graficzna 4. Sprawdziany pisemne obejmują materiał całego działu (lub dużą jego część). Ilość sprawdzianów i prac klasowych przewidzianych w semestrze zależy od specyfiki przedmiotu, ustala ją każdy z nauczycieli indywidualnie. 5. O przewidywanym sprawdzianie nauczyciel powiadamia uczniów minimum na tydzień przed jego realizacją. W dzienniku odnotowuje termin w celu zapobieżenia kumulacji sprawdzianów (dopuszczalne są trzy sprawdziany tygodniowo, lecz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie). Jeśli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje przeprowadzony w najbliższym tygodniu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych w dzienniku sprawdzianów.

3 6. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania wiadomości. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z form z powodu choroby lub wypadku losowego, uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy na zasadach określonych przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Możliwe jest przedłużenie terminu w zależności od indywidualnego przypadku. Jeśli uczeń nie przystąpi do zaliczenia sprawdzianu w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w dowolny sposób sprawdzić jego wiadomości i umiejętności. 7. Nauczyciel powinien oddać uczniom sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. Termin ten przesuwa się o ferie i dodatkowe dni wolne, wycieczki oraz niezawinioną nieobecność nauczyciela. 8. Sprawdziany są udostępniane rodzicom do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. 9. Wypowiedzi ustne - obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. W wypowiedziach ustnych ocenie podlegają: - znajomość zagadnienia - samodzielne wypowiedzi - stosowanie języka przedmiotu - precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu 10. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, nie musza być zapowiedziane. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi ucznia. 11. Praca w grupie - ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 12. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen cząstkowych na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 13. Przestrzegając zasady systematyczności pracy ucznia i jej oceny, nie przeprowadza się zaliczeniowego sprawdzianu przedmiotowego na koniec I półrocza lub roku szkolnego. 14. W odniesieniu do odpowiedzi ucznia wynikających z jego inicjatywy ocenie nie podlega sam fakt aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą wiadomości lub umiejętności. 15. Nauczyciel przedmiotu ustala wagę poszczególnych ocen. Najwyższą wagę powinny uzyskać oceny ze sprawdzianów oraz informujące o umiejętnościach kluczowych. W drugiej kolejności są oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są wspomagające. 16. Sposób zapisywania stopni w dzienniku należy zostawić nauczycielowi. Obowiązuje zasada, że ważne sprawdziany należy wpisywać czerwonym kolorem. 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nauczyciel w szczególności powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność. 18. Jeżeli uczeń posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej zalecającą obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, nauczyciel jest zobowiązany ją respektować. 19. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach cząstkowych i śródrocznych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając im zestawienie ocen. Harmonogram wywiadówek i konsultacji wychowawca przedstawia na pierwszym zebraniu. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia miedzy rodzicami a nauczycielem dotyczące spotkań, jednak nie mogą się one odbywać w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. Spotkania nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania się do rozmowy.

4 Zasady Oceniania Śródrocznego i Końcoworocznego 1. Klasyfikacja sródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie w końcu stycznia danego roku kalendarzowego, a klasyfikacja końcoworoczna - jednokrotnie w połowie czerwca. 2. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 3. O przewidywanych ocenach końcoworocznych nauczyciel informuje rodziców ucznia na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 4. Na tydzień przed śródroczną i końcoworoczną klasyfikacją nauczyciel ma obowiązek wpisać przewidywaną ocenę i poinformować o niej uczniów. 5. Brak oceny niedostatecznej śródrocznej z danego przedmiotu nie wyklucza oceny niedostatecznej końcoworocznej. 6. Nauczyciel powinien umotywować ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną na prośbę ucznia lub jego rodziców. 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się u ucznia poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwiający lub utrudniający mu kontynuowanie dalszej nauki, należy stworzyć mu szansę uzupełnienia braków. Wymagania Edukacyjne i Kryteria Oceniania na Poszczególne Stopnie 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia - posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych - rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie - otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych - wypowiedzi ucznia są zawsze zgodne z tematem, logiczne, ciekawie ujęte - chętnie uczestniczy w dyskusji prezentując własne poglądy - zeszyt prowadzi estetycznie, z widoczną inwencją własną - zadania domowe wykonywane są zawsze starannie, często z wykorzystaniem źródeł pozaszkolnych i z zachowaniem ustalonych terminów - sprawnie operuje wiedzą z więcej niż jednego przedmiotu - osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej dzielnicowym 2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie - samodzielnie rozwiązuje trudne problemy, syntetyzuje wiadomości, dokonuje analizy zjawisk, wyciąga wnioski - potrafi interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zaplanować pracę w zespole - zawsze i w pełni jest przygotowany do lekcji, ujawnia zainteresowanie przedmiotem - otrzymuje oceny bardzo dobre, rzadziej dobre ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań - konstruuje swoje wypowiedzi skupiając uwagę na rozwiązywaniu problemów, uzasadnia opinie, przytacza argumenty, sporadycznie popełnia drobne błędy - chętnie bierze udział w dyskusji, umiejętnie wykorzystując informacje spoza źródeł lekcyjnych - zeszyty prowadzi systematycznie i starannie - zadania domowe są dopracowane, nie wymagają dodatkowych poprawek - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym 3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, są one istotne, ale niepełne w stosunku do realizowanego programu nauczania w danej klasie - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania oraz umiejętnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach typowych korzystając ze wzorów i przykładów znanych z lekcji oraz z podręcznika - wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień - prawie zawsze jest przygotowany do lekcji - otrzymuje oceny dobre, rzadko dostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych

5 - wypowiada się rzeczowo i spójnie, zawsze na temat, poprawnie ujmując zagadnienia, używa terminologii z danej dziedziny wiedzy - często i chętnie wypowiada się podczas lekcji, choć nie zawsze jego wypowiedzi są poprawne - zeszyty prowadzi w miarę starannie, choć zdarzają mu się drobne uchybienia - zadania domowe odrabia systematycznie, w miarę poprawnie, a wszelkie błędy są na bieżąco korygowane 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym zawarte w podstawie programowej - rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne korzystając czasami z podpowiedzi nauczyciela - podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązania zadań typowych - otrzymuje oceny przeważnie dostateczne i rzadko niższe ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych - bywa, że nie przystępuje do sprawdzianów przedmiotowych, testów sprawnościowych, nie oddaje do sprawdzenia prac z plastyki, techniki oraz nie stara się o zaliczenie ich w innym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie - wypowiada się ogólnikowo, jednostronnie, czasami nielogicznie, w części niezgodnie z tematem - potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i je uporządkować - uczestniczy w dyskusji, lecz nie zawsze potrafi użyć rzeczowych argumentów - przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów w dużej mierze korzysta z pomocy nauczyciela - zeszyty prowadzi w miarę systematycznie, choć niestarannie i z uchybieniami - zadania domowe odrabia niesystematycznie, często pojawiają się błędy, których nie stara się poprawiać 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, czyli elementarne, niezbędne w życiu - niesystematycznie i powierzchownie przygotowuje się do lekcji - konstruuje swoje wypowiedzi w sposób niespójny, z licznymi błędami rzeczowymi, ze znacznym odstępstwem od tematu - przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odwzorować zaproponowane przez innych rozwiązania, wyjaśnić znaczenie niektórych ważniejszych pojęć, rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności - otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych - unika pisania sprawdzianów, oddawania prac z przedmiotów: technika, plastyka, i nie przystępuje do testów sprawnościowych - nie stara się brać udziału w lekcji, podejmuje aktywność tylko wskutek wyraźnej zachęty nauczyciela zeszyty prowadzi niesystematycznie, niestarannie, z bardzo licznymi uchybieniami jeśli wykonuje prace domowe, to z licznymi błędami 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych w programie nauczania - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim, elementarnym stopniu trudności - bardzo często nie odrabia zadań domowych - nie prowadzi zeszytu, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki nie angażuje się nawet w niewielkim stopniu - często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych braków - nie chce korzystać z proponowanych mu form pomocy Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 1. Nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej wpisując ją do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 2. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o przewidywanych ocenach, w formie pisemnej na ostatnim zebraniu przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice potwierdzają tę informację podpisem na liście obecności. 3. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia wychowawcę klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób. 4. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy informuje rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w inny sposób, np. telefonicznie lub listem poleconym.

6 5. Rodzice nieobecni na zebraniu mają prawo do powyższych informacji poprzez indywidualny kontakt z wychowawcą lub nauczycielami. Egzamin Poprawkowy 1. Uczeń klasy I i II, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną, ma możliwość składania egzaminu poprawkowego. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych o przystąpieniu do egzaminu decyduje rada pedagogiczna przez głosowanie, po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli przedmiotów, z których uczeń otrzymał oceny niedostateczne, opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego. 2. W terminie najpóźniej na dzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, rodzice składają podanie do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy dla swojego dziecka. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, sztuki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 4. Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu. 5. Egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ich zaliczania obowiązującymi w danym przedmiocie. 6. Termin egzaminy poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 7. Egzamin poprawkowy wyznacza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel pełniący funkcje kierownicze w szkole - jako przewodniczący komisji, nauczyciel przedmiotu - jako egzaminator oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 8. Na własną prośbę i w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel egzaminator lub członek komisji może być zwolniony z pracy w komisji za zgodą dyrektora szkoły. 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, pytania, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą notę o jego ustnych odpowiedziach. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Istnieje jednak możliwość promowania raz w ciągu całego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu. Decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje ją przez głosowanie, po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga. 12. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wymagania podstawowe z danego przedmiotu, dlatego maksymalna ocena z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa niż dostateczna. Egzamin Klasyfikacyjny 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli opuścił ponad 50 % obecności godzin przeznaczonych na zajęcia w planie nauczania. 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów przez głosowanie po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i pedagoga szkolnego. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 6. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu. 7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin może się odbyć najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, zdaje go w dodatkowym terminie wyznaczonym

7 przez dyrektora. 8. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Warunki i Tryb Poprawiania Przewidywanej Rocznej Oceny Klasyfikacyjnej 1. Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę dopuszczającą lub niedostateczną, może złożyć do dyrektora gimnazjum podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w celu poprawienia oceny. 2. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego tylko z jednego przedmiotu lub z co najwyżej dwóch przedmiotów. 3. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) składają podanie z umotywowaną prośbą najpóźniej na pięć dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Do podania należy dołączyć zeszyt z danego przedmiotu. 4. O przyjęciu lub odrzuceniu podania o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego decyduje dyrektor gimnazjum, po uprzednim przeanalizowaniu stopni cząstkowych oraz nieobecności na danym przedmiocie. 5. Jeżeli dokumentacja przebiegu oceniania potwierdza ustalony przez nauczyciela stopień, oznacza to, że odwołanie jest bezzasadne. 6. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający musi odbyć się przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 7. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor gimnazjum powołuje komisję egzaminacyjną w składzie której przewagę mają nauczyciele przedmiotu, którego dotyczy egzamin, lub przedmiotów pokrewnych. 8. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał obowiązujący w danym roku szkolnym z danego przedmiotu, zgodny z wymaganiami edukacyjnymi. 9. Egzamin ma postać pisemną i ustną, a w przypadku przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego także ćwiczeń praktycznych. Prace uczniów pozostają w szkole i w razie potrzeby udostępniane są do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom). 10. Przeprowadzony egzamin nie może spowodować zmiany dotychczasowej oceny na niekorzyść ucznia. 11. Ocena ustalona przez komisję egzaminacyjną jest ostateczna, nie może jednak być niższa od tej, którą uczeń poprawiał Warunki i Tryb Poprawiania Przewidywanej Rocznej Oceny z Zachowania 1. Uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć regulamin szkoły, skutkiem czego obniżono mu ocenę zachowania, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną, umotywowaną prośbą o umożliwienie mu podwyższenia o jeden stopień przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Pozytywne rozpatrzenie prośby zobowiązuje ucznia do: a. zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie lub szkodzie b. poprawy swojego zachowania ; w tym czasie uczeń nie może popełnić żadnego wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły c. wykonania dodatkowej pracy na rzecz szkoły w terminie i zakresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły ; wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji dyrektora szkoły 2. Nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów spowoduje pozostawienie dotychczasowej oceny zachowania.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiot: Geografia. Przedmiotowe zasady oceniania. Cele przedmiotowych zasad oceniania: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, pobudzanie zainteresowań i uzdolnień, uświadamianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH 1 Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych ROK SZKOLNY 2015/2016 I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO)

CHEMIA. Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO) CHEMIA Zasady pracy ucznia na chemii ( zgodne z WZO) 1. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimum 3 oceny cząstkowe.oceny otrzymuje się z /za: Sprawdziany lub testy całogodzinne obejmujące wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów gimnazjum: Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu Informatyka rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa / Gimnazjum Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim 1) Wymagania na poszczególne oceny. 2) Opis wszystkich form

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. W procesie dydaktycznym oceniane są wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch 1.CELE OCENIANIA: Cele ogólne oceniania z chemii: -rozpoznanie przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania BIOLOGIA Spis treści:

Przedmiotowe zasady oceniania BIOLOGIA Spis treści: Przedmiotowe zasady oceniania BIOLOGIA Spis treści: 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. 4. Zasady klasyfikowania śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM I. Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów gimnazjum 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny: 2013/2014 Jedna godzina w tygodniu Nauczyciel: Jan Dobrowolski 2 1. Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa (EdB), na początku roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Opracowany na podstawie na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r.,Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami) 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: Ocena Niedostateczny 1 Dopuszczający 2 Dostateczny 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo